The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ลิปมันจากดอกกุหลาบ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sararak.k, 2022-09-15 08:34:11

ลิปมันจากดอกกุหลาบ

ลิปมันจากดอกกุหลาบ

โครงงานวิทยาศาสตร์
เรือ่ ง ลปิ มนั จากดอกกหุ ลาบ

จดั ทำโดย เลขที่ 28
1) เด็กหญิงกัณฑมิ า ทรัพยม์ ีสขุ ชน้ั ม.2/7 เลขท่ี 25
2) เด็กหญงิ ณฐั ณชิ า ภ่เู มอื ง ชั้น ม.2/7 เลขที่ 10
3) เด็กชายเกยี รติศักด์ิ เลา่ แสง ชน้ั ม.2/7

ครูทปี่ รกึ ษา
นายศรารักษ์ เกลือนสนิ

ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2565
กลมุ่ สาระการเรียนร้วู ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรยี นวรราชาทนิ ดั ดามาตุวทิ ยา

โครงงานวิทยาศาสตร์
เรือ่ ง ลปิ มนั จากดอกกหุ ลาบ

จดั ทำโดย เลขท่ี 28
1) เด็กหญิงกัณฑมิ า ทรัพยม์ ีสขุ ช้ัน ม.2/7 เลขที่ 25
2) เด็กหญงิ ณฐั ณชิ า ภ่เู มอื ง ชั้น ม.2/7 เลขท่ี 10
3) เด็กชายเกยี รติศักด์ิ เลา่ แสง ชนั้ ม.2/7

ครูทปี่ รกึ ษา
นายศรารักษ์ เกลอื นสิน

ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2565
กลมุ่ สาระการเรียนร้วู ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรยี นวรราชาทนิ ดั ดามาตุวทิ ยา

คำนำ

โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษา ค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ (IS 22201)
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ลิปมันจากดอกกุหลาบ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อให้
ครู นกั เรียน และผสู้ นใจไดใ้ ช้เปน็ เอกสารอ่านเพิ่มเติมต่อไป

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ลิปมันจาก
ดอกกุหลาบ ซึ่งทำให้ทราบถึง ดอกกุหลาบเป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่มักนิยมนำมาสกัดใช้เป็นส่วนผสมของสกินแคร์
เพราะภายในดอกกุหลาบเต็มไปวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อผิว ได้แก่ วิตามินซี วิตามินบี วิตามินเค
แคโรทีน แคลเซียม โพแทสเซียม ทองแดง และไอโอดีน ซึ่งจะมีมากในกลีบกุหลาบ
จึง น ิยมน ำส่วน น ี้ไ ปเป็น ส่วน ผสมใน สกิน แคร์ โดยเฉพาะ มอยส์เจอไ รเซ อร์และ โทน เน อร์
นอกจากนี้ตัวดอกยังสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ จะเห็นได้บ่อยในลักษณะของเอสเซนเซียล
ออยล์ในเครื่องหอมอย่างสเปรย์ฉีดห้อง เทียนหอม หรือเครื่องพ่นไอน้ำอโรม่านั่นเอง
เรียกได้ว่าเป็นดอกไม้นานาประโยชน์จริงๆประโยชน์ของดอกกุหลาบ เมื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย
ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด เลือดลมไหลเวียนดีลดอาหารใจสั่น นอนหลับง่ายขึ้น มีสารต้านอนุมูล
อิสระชั้นดี สามารถป้องกันการเกิดริ้วรอยฟื้นฟูเซลล์ผิวภายในให้แข็งแรง คืนความชุ่มชื่นให้กับผิว
สามารถกักเก็บน้ำได้ดียิ่งขึ้น ลดการเกิดสิวและ การอักเสบของผิว ช่วยกระชับรูขุมขน
ลดรอยจุดด่างดำและความหมองคล้ำ เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิว ที่ได้วิเคราะห์ ให้ผู้อ่านได้นำมา
ใชป้ ระโยชนไ์ ด้ตอ่ ไป หากมขี ้อบกพร่องประการใด ผ้จู ดั ทำขออภัยไว้ ณ โอกาสนีด้ ว้ ย

คณะผจู้ ัดทำ
2 กันยายน 2565

กิตตกิ รรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สำเร็จและสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่เป็นอย่างดีจาก
คุณครูศรารักษ์ เกลือนสิน ครูที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินการ ทำรายงาน
ในครั้งนี้โดยไม่มีข้อบกพร่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดทั้งการตรวจแก้ไข
รายงานฉบับน้ีใหส้ ำเร็จสมบรู ณย์ ิง่ ข้นึ ทางคณะผู้จดั ทำจงึ ขอขอบพระคณุ เป็นอยา่ งสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ และประสบการณ์
ตลอดจนอำนวยความสำเร็จใหบ้ ังเกดิ ขนึ้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณครูศรารักษ์ เกลือนสิน ครูที่ปรึกษา ที่เป็นกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และใหค้ ำแนะนำในการทำรายงานครงั้ นใ้ี ห้สำเรจ็ ลุล่วงด้วยดตี ลอดมา

คณะผจู้ ัดทำ
2 กนั ยายน 2565

บทคัดยอ่

การศึกษาและการทดลองการทำลิปมนั จากดอกกหุ ลาบมวี ัตถุประสงค์เพอื่ การประหยัดค่าใชจ้ า่ ย ลดความ
อันตรายจากสารในลิปมันซึ่งการทำลิปมันจากดอกกุหลาบในครั้งนี้ใช้ วาสลีน, ดอกกุหลาบ
มาผสมกันจึงจะไดล้ ิปมันท่ที ำจากดอกกหุ ลาบเมอ่ื ลองทาปากเพ่อื เปรียบเทยี บการเปลี่ยนแปลงของผิวปากน้ันพบไ
ดว้ ่าผวิ ปากชุม่ ชน้ื มากขึ้น

สารบญั หนา้
1
เร่อื ง 1
บทที่ 1 บทนำ 1
1
ทมี่ าและความสำคัญ 1
วัตถุประสงค์ 1
ปญั หา 2
สมมติฐาน 2
ขอบเขตในการทำโครงงาน 3
นิยามเชิงปฏบิ ัตกิ าร 7
ประโยชนท์ ่ไี ดร้ บั 7
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยั ทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง 7
บทท่ี 3 วิธกี ารดำเนนิ งาน 8
วสั ด/ุ อุปกรณ์ เครอ่ื งมือ สารเคมี และส่งิ มีชีวติ 9
วธิ กี ารดำเนินงาน 10
บทท่ี 4 ผลการทดลอง
บทที่ 5 สรปุ ผล อภปิ รายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

1

บทที1่
บทนำ

1. ที่มาและความสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ลิปมันนี้อยากทำให้ทุกคนที่ใช้นั้นมีปากที่สวยทาแล้วไม่ทำให้ปากแห้งและการผลิตลิปมันก็

ทำมาจากดอกกุหลาบท่ีเก็บมาและนำมาผสมกบั ลิปมันที่ไมไ่ ดแ้ ต่งสีหรือใส่อะไรลงไปเอามาทำเปน็ ลปิ มันหรือจะทำ
ข้นึ มาเองก็ไดแ้ ลว้ แตล่ ะคนท่จี ะทำแต่ของเรานน้ั จะไปหาทำเอาเองเพ่ือจะไดใ้ หค้ นท่ีใช้ไมร่ ู้สกึ ว่าเขาโดนหลอกและ
เรากจ็ ะรสู้ ึกเหมือนเขาเช่นกัน
2. วตั ถปุ ระสงค์

2.1) เพอ่ื ทำใหค้ นอน่ื ๆทใ่ี ช้ได้มสี ปี ากที่ดสู วยเเละปลอดภัยสำหรบั ทกุ คนทใ่ี ช้
2.2) เพอ่ื ใหค้ นท่ีใช้ปากไม่แห้งทำให้ตนทใ่ี ชม้ ีความมัน่ อกมันใจในการทำเร่ืองต่างๆไดอ้ ยา่ งมน้ั ใจ
2.3) เพ ื่อให้ เด็ก ๆ ที่อยาก ใช้ก ็ใช้ไ ด้เพ ร าะ มัน ปลอ ดภัยสำหร ับเด็กๆ อ ีก เช่นก ันและ
ยงั เหมาะสมกบั ทุกเพศทกุ วัยใช้ได้กันทกุ คน
3. ปัญหา
การที่ทุกคนและทุกวัยทุกเพศได้ใช้แล้วจะมีริมฟีปากที่สวยงามไม่แห้งเมื่อทาแล้วสีปากจะดูสวย
เปน็ ธรรมชาติและมีความมั่นใจ
4. สมมตฐิ าน
ใชแ้ ล้วมีสีปากท่ีสวยและสีชมพูจากดอกกุหลาบและทำให้ปากดูสวย
5. ขอบเขตในการทำโครงงาน
5.1 ขอบเขตดา้ นตวั แปร

ตัวแปรอสิ ระ ลิปมันจากดอกกุหลาบ
ตัวแปรตาม สปี าก
ตวั แปรควบคมุ ปริมาณของดอกกุหลาบปริมาณของลปิ มนั
5.2 ขอบเขตดา้ นสถานท่ี โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวทิ ยา
5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2565

2

6. นิยามเชิงปฏบิ ัตกิ าร
ลิปมันจากดอกกุหลาบ หมายถึง ลิปมันที่ทำจากดอกกุหลาบ ซึ่งสามารถทำให้ปากสวย

เม่อื ทาแล้วสสี วยใชไ้ ดก้ ับทุกคน

7. ประโยชน์ทไ่ี ด้รับ

7.1) ใชแ้ ล้วปากดูสวยอวบอ่มิ
7.2) หลังจากใช้แล้วปากไม่แห้งช่วยในการทำให้ปากสวยตามที่ต้องการ ทาแล้วสีปากสวย
เป็นสตี ามดอกกุหลาบท่ีใช้เช่นสชี มพู,สีแดงและอน่ื ๆ อีกมากมาย

3

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

1. การทำลปิ มันจากดอกกุหลาบ

(ท่มี า:https://www.piqsels.com/th/search?q=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%
B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99)

1.1 ประวตั ลิ ิปมนั
เนื่องจากลิปมันที่วางขายตามท้องตลาดมีสารอยู่มากมายเช่นน้ำหอมหรือสารแต่งกลิ่นรุนแรง

ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้ได้สูงเพราะลิปมันหรือลิปบาล์มที่ให้คุณค่าบำรุงดี ที่สุดจะต้องไม่เติมสารแต่งกลิ่น ใน
ลิปมันล้วนมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบหลักแม้จะไม่มีผลข้างเคียงมากนักกับผู้ใหญ่ที่ภูมิต้านทานดีแต่หากใช้
ลูกน้อยหรือเดก็ ๆใช้ลิปมันกล่ินหอมบ่อยเข้าจนติดใจสารแต่งกล่ินอาจสะสมในร่างกายจนเป็นอนั ตรายได้ในท่สี ุด
เหมือนกนั

4
1.2 ความสำคญั ของลิปมนั

ลิปมันนั้นมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันเพราะหากไม่ทาลิปจะทำให้ปากแห้งและ
แตกได้โดยเฉพาะในน่าหนาวหากไมไ่ ด้ทาลิปมันปากจะแห้งและอีกปัจจัยหนึ่งคือเราอาจจะดื่มนำ้ ไมเ่ พยี งพอปาก
เลยแตกนัน่ เอง

1.3 ประโยชน์ของลปิ มนั
1. ไดร้ ับความชมุ่ ช้ืน
2. ชว่ ยประหยดั ค่าใช้จ่ายไมต่ อ้ งซอื้ ไมต่ อ้ งซือ้ ลปิ ราคาแพงๆ
3. ชว่ ยลดความเส่ยี งที่จะทำให้ผิวปากระคายเคือง

2. ดอกกหุ ลาบ

(ที่มา: https://www.panmai.com/Zodiac1/rose.shtml)

5

2.1 ขอ้ มูลทั่วไป
ชอ่ื วทิ ยาศาสตร์ : Rosa hybrida
ช่ือวงศ์ : ROSACEAE
ชอ่ื สามัญ : Rose
ช่ืออ่ืนๆ : กหุ ลาบ
ถ่นิ กำเนิด ทวปี เอเชยี
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนก่งิ , ปักชำก่ิงและราก, ติดตา, ต่อกง่ิ , เพาะเล้ยี งเนื้อเยอ่ื

2.2 ประวตั แิ ละขอ้ มูลท่ัวไป
กุหลาบนับว่าเป็นไม้ดอกที่มีความงามยากที่ไม้ดอกอื่นจะเทียบเท่า จนได้รับชื่อว่าเปน็

"ราชนิ ีแหง่ ดอกไม้" (Queen of flower) กุหลาบมีมานานประมาณ 30 ล้านปีมาแล้ว มีทัง้ หมดประมาณ 200 สปี
ชส่ี ์ พนั ธ์ุดัง้ เดมิ (wild species) มีทง้ั ชนิดกลีบดอกช้นั เดียวและดอกซอ้ น ส่วนกุหลาบที่ปลกู กันอยูท่ ัว่ ไปในปัจจุบัน
เป็นกุหลาบที่ผ่านการวิวัฒนาการมานานนับร้อยๆ ปี และทั้งหมดเป็นกุหลาบลูกผสมซึ่งได้จากการผสมพันธ์ุ
ระหวา่ งกหุ ลาบ 1-8 สปีชี่ส์ และส่วนมากมถี ิน่ กำเนิดในทวปี เอเชยี

2.3 ลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์
กุหลาบจัดเป็นไม้ดอกประเภทพุ่ม-พลัดใบ มีลำต้นตั้งตรงหรือเลื้อย แข็งแรงมีใบย่อย

3-5 ใบ ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันและมีรอยย่นเล็กน้อย ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มี 2 เพศในดอกเดียวกัน มีเกสร
ตัวผู้และตัวเมียเป็นจำนวนมาก มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน การจำแนกตามลักษณะสีของดอกแบ่งเป็น
5 ประเภท คือ

Single color มีสีของกลบี ดอกสีเดยี ว ไม่วา่ จะเป็นด้านหน้าหรอื ดา้ นหลังของ
ดอก และทกุ ๆ กลบี มสี ีเหมอื นกัน เชน่ พนั ธุ์Christian Dior

Multi-color มีสีของกลีบดอกเปลย่ี นไปตามอายกุ ารบานดอก ในช่วงหนึง่ จะมี
หลายสีเพราะบานดอกไมพ่ รอ้ มกัน สว่ นมากจะเปน็ กุหลาบพวง เชน่ พนั ธ์ุ Sambra หรือ Charleston

Bi-color มีสขี องกลีบดอก 2 สี คอื กลบี ด้านในสีหนงึ่ ด้านนอกอกี สีหนึง่ เชน่
พันธุ์ Forty Niner

Blend-color มีสีของกลีบดอกด้านในมากกวา่ 2 สีขึน้ ไป เชน่ พนั ธุ์ Monte
Carlo

6

Srtiped color กลบี ดอกในแต่ละกลีบมีสมี ากกวา่ 2 สขี น้ึ ไป ส่วนใหญม่ ักเกิด
เปน็ สีสลับกนั เปน็ เส้นตามความยาวของกลบี ดอก เช่น พนั ธุ์ Candy Stripe

2.4 พันธทุ์ ใ่ี ชป้ ลูก
พนั ธ์ดุ อกสีแดง ได้แก่ คริสเตียนดิออร์ สวาทมอร์ สคารเ์ ลทไนท์
พันธ์ุดอกสีชมพู ได้แก่ เบลแองจ์ ควีนอลซิ าเบท มีสออลอเมริกันบิวต้ี
พันธุ์ดอกสแี สด ไดแ้ ก่ ซุปเปอรส์ ตาร์ ธญั ญา โบเต้
พนั ธุ์ดอกสเี หลอื ง ได้แก่ คิงส์แรนซัม โกลเดน้ มาสเตอพสิ โบเต้ กลาย
พนั ธ์ุดอกสขี าว ไดแ้ ก่ มิสต้เี มอร์
พนั ธ์ดุ อกสมี ่วง ได้แก่ บลู มูน

2.5 การปลกู และดูแลรกั ษา
กุหลาบควรปลูกในฤดูฝนและฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงของการเจริญเติบโตของกุหลาบ

ชว่ งที่ดีทส่ี ดุ คือชว่ งเดือนมิถนุ ายน เนื่องจากกหุ ลาบจะมีช่วงการเจริญเติบโตติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมากกว่า
6 เดือน ซง่ึ จะทำให้ได้ต้นกุหลาบทเี่ ติบโตเตม็ ท่ี ดอกมีคุณภาพ กหุ ลาบเปน็ ไมด้ อกท่ีตอ้ งการแสงแดดจัดอย่างน้อย
วนั ละ 6 ชม. ดังนั้นควรปลูกในทโ่ี ล่งแจง้ และอับลม หรือปลูกทางดา้ นทิศตะวันออกให้กหุ ลาบได้รับแสงในตอนเช้า
ดนิ มกี ารระบายนำ้ ดี วธิ ีทดสอบง่ายๆ คอื ขุดดนิ ท่จี ะปลกู เปน็ หลมุ ลึกประมาณ 50 ซม. แลว้ ใสน่ ำ้ ให้เต็มท้ิงไว้ 2 ชม.
ถา้ หากนำ้ ซมึ หายไปหมดจากหลุมแสดงว่าทนี่ ัน้ ๆ ใช้ปลกู กหุ ลาบได้ ดนิ ปลกู ควรมคี า่ pH ประมาณ 5.5-6.5 คือเปน็
กรดเล็กน้อยและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ เวลาที่เหมาะสมในการรดน้ำกุหลาบคือ เวลาเช้าระหว่างท่ี
แสงอาทิตย์ยังอ่อนอยู่ กหุ ลาบเปน็ พชื ทชี่ อบน้ำ แตถ่ ้ารดมากจนนำ้ ขังกไ็ ม่ดี ควรหลีกเลีย่ งการรดใหเ้ ปยี กทง้ั ตน้ และ
ดอก เพราะจะเป็นการชว่ ยให้เกดิ และแพรโ่ รคไดง้ ่ายและเร็วข้นึ ถา้ รดจนโชกกไ็ ม่จำเป็นต้องรดทุกวนั กไ็ ด้ กุหลาบ
ต้องการความชื้นและอากาศในดิน ดังนั้นจึงควรทำการคลุมดินโดยใช้ หญ้าแห้ง ฟาง เปลือกถั่วลิสง ขุยมะพร้าว
หรือแกลบดิบ มาคลุมดินรอบๆ ต้นกุหลาบหนาประมาณ 2-3 นิ้ว และถ้าเป็นไปได้กอ่ นคลุมดินควรหาทางทำให้
วัสดคุ ลมุ ดินเปียกชน้ื ก่อน มิเชน่ นั้นต้องรดนำ้ ในระยะแรกๆ บ่อยแลหลายๆ ครั้ง

7

บทที่ 3

วิธกี ารดำเนนิ งาน

1. วัสดุ/อุปกรณ์
1.ตะเกียง แอลกอฮอร์

2. เครื่องมอื
1. ไฟเเช็ก
2. หลอดแลว้ ทีใ่ ช้คนลปิ มัน
3. ถ้วยใส่ลปิ มนั กับดอกกุหลาบ

3. สารเคมี
1.ลิปมัน

4. ส่ิงมีชีวิต
1.ดอกกหุ ลาบ

5. วธิ กี ารดำเนนิ งาน
1.ขนั้ ตอนแรกจดุ ตะเกียงแอลกอฮอล์
2. เอาลปิ มนั ใสล่ งไปในถว้ ยท่ใี ช้ใส่ลปิ มนั กับดอกกหุ ลาบ
3. คนใหล้ ปิ มนั ละลายจนเสร็จ

8

บทที่ 4
ผลการทดลอง

จากการศึกษาไดผ้ ลการทดลอง ดังนีh
ตารางที่ 1 เปรียบเทยี บประสทิ ธิภาพของลปิ มนั จากดอกกหุ ลาบ

กอ่ นทดลอง หลงั ทดลอง

จากตารางที่ 1 พบว่าหลังจากใช้ลิปมันที่ทำแล้วผิวปากที่ยังไม่ได้ไม่ได้ใช้ลิปมันแห้งและไม่มี
ความชมุ่ ช้นื แม่ือหลังจากใช้แล้วปาดดชู มุ่ ช้ืนสดใสมากข้นึ และปรอดภยั จากสารต่างๆที่อยูใ่ นลปิ มนั

9

บทท่ี 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอ้ เสนอแนะ

1. สรุปผลการวิจยั
จากผลการศึกษาในปัจจุบันนี้การดูแลผิวปากก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหล่าวัยรุ่นนั้นนิยม

ด ู แ ล ซ ึ ่ ง ส ิ่ ง ท ี่ เ ร า จ ะ เ อา ม าพ ูด ก ัน ใ น ว ัน น ี้ ก ็ ค ือ ล ิป ม ัน ห ร ื อ ค ว า มร ู้ เก ี่ ย ว ก ั บ ก า ร ใ ช ้ ลิปมัน
มันก็มีลิปอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นลิปมันปกติหรือลิปมันแบบกุหลาบการดูแลแต่ละวิธีน้ัน
มีความแตกต่างกัน
2. อภปิ รายผล

ลิปมันที่ทำจากดอกกุหลาบและวาสลีนที่ทำขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริง และสามารถแก้ปัญหา
ผวิ ปากแห้งได้ดเี พราะตัวลิปมนั ปกติก็มีความช่วยใหป้ ากชุม่ ชื้นอยู่แล้วดว้ ย
3. ขอ้ เสนอแนะ

3.1) ตอนใส่ลิปมันลงไปทำให้ลิปมันติดที่ถ้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะเอาลิปมันใส่ลงไปในถ้วย
ที่เอาไวใ้ สล่ ิปมนั กบั ดอกกุหลาบเราควรเอานำ้ มนั ทาลงไปในถว้ ยแลว้ คอ่ ยใสล่ ิปมันลงไปในถว้ ย

10

บรรณานกุ รม

ภาคภมู ิ ศรีอนันต์. (2547). กุหลาบ. แหลง่ ท่มี า : https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-
web/10000/science/10000-13126.html. สบื คน้ วันท่ี 4 สิงหาคม 2565


Click to View FlipBook Version