The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2558

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sirirattana Sakunsermkraisri, 2019-12-17 03:27:48

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2558

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2558

โรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2558

สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้จัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสนองหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการของ 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงาน
หลักสูตรและวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป สานักผู้อานวยการ และงานต่างๆของโรงเรียน สามารถนาข้อมูลไปใช้ใน
การบริหาร พัฒนา ปรับปรุงและวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
หน่วยงาน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
บรหิ ารงานของโรงเรยี น

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบนเว็บงานสารสนเทศและติดตามความ
เคล่อื นไหวกิจกรรมภายในโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรงได้ทางเว็บไซตข์ องโรงเรยี นท่ี http://www.nairong.ac.th

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร คณะครูและบคุ ลากรทางการศึกษาโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรงทุกท่านที่ใหค้ วาม
อนเุ คราะหข์ ้อมลู ในการจดั ทางานสารสนเทศได้เปน็ อยา่ งดี

(นายสรุ พงศ์ งามสม)
ผอู้ านวยการโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง

ผจู้ ดั ทำ นำงสำวศิรริ ัตนำ สกุลเสรมิ ไกรศรี

หมวด 1 ขอ้ มูลโรงเรียน 1
ข้อมูลพ้นื ฐานโรงเรียน 5
รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 6
รายชื่อผู้บรหิ ารอดตี ถึงปจั จบุ ัน 10
ระบบโครงสร้างการบรหิ ารงาน 11
ข้อมูลงบประมาณ 11
ข้อมลู อาคารสถานที่ 12
แหลง่ เรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน 13
แหลง่ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่นิ 14
ข้อมูลสภาพชมุ ชนโดยรวม 15
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิน่ 16
สภาพและบรรยากาศการเรยี นรู้
หมวด 2 สำรสนเทศดำ้ นนักเรยี น และ สำรสนเทศดำ้ นผลสมั ฤทธิ์ 20
ขอ้ มลู นักเรียน ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 23
สถิติผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น 8 กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ปีการศกึ ษา 2558 35
ผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปกี ารศกึ ษา 2558 35
ผลการประเมินการอา่ น คดิ วเิ คราะห์ และเขยี นของนักเรยี น ปีการศกึ ษา 2558 36
ผลการประเมนิ กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น ปกี ารศกึ ษา 2558 36
ผลการประเมนิ สมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น 5 ด้าน ปีการศึกษา 2558 37
ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาระดบั ชาติ (O-NET) 39
โครงสร้างหลักสตู รสถานศึกษา
หมวด 3 สำรสนเทศดำ้ นบุคลำกร 42
ขอ้ มลู ฝ่ายบรหิ าร 44
ข้อมลู ครูและบุคลากร 46
ตารางรายช่อื ครูและบุคลากรจาแนกตามกล่มุ สาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน
หมวด 4 สำรสนเทศดำ้ นเกียรตยิ ศและควำมภำคภูมิใจ 56
ผลงานนักเรียน 62
ผลงานครู 62
การศึกษาดูงานตา่ งประเทศ 63
ขอ้ มูลคณะที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 71
ภำคผนวก

ระวัตโิ รงเรยี นมธั ยมวดั นำยโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชื่อเดิมคือ “โรงเรียนวัดนายโรง” ซึ่งเป็นช่ือของวัดอันเป็น
ทต่ี ั้งของโรงเรียน ท่ีได้ช่ือวา่ “วัดนายโรง” เน่ืองด้วย “เจ้ากรับ” ซ่ึงเป็น “นายโรง” ละครนอกท่ีมี
ช่ือเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 สืบเน่ืองจนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 เป็นผู้บริจาคท่ีดินเพ่ือสร้างวัด จึงได้ชื่อว่า
วดั นายโรง และเปน็ ชื่อของโรงเรยี นสืบมา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อต้ังเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2498 บนที่ดินของวัด
2 วัด คือ วัดนายโรง และวดั บางบาหรุ โดยพระอธกิ ารแนบ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้อนญุ าตให้ใช้
ที่ดิน จานวน 5 ไร่ 2 ตารางวา และพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุ ได้มอบท่ีดินให้
อกี 119 ตารางวา รวมเนอ้ื ท่ที ้ังหมด 5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา

เปดิ ทำกำรสอนครั้งแรกวนั ที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของ

วัดนายโรง ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 77 คน ครู 3 คน มนี ายธารง
โกมลบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2521
โรงเรียนวัดนายโรง ได้ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง” ในวันที่ 6 กันยายน
2539

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไดร้ ับคัดเลือกให้เปน็ โรงเรียนมัธยมศึกษาดเี ด่น ของกรมสามัญ
ศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2524 และ 2534 ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The International Standard School Project หรือ
ISSP) ในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรการเรียน
การสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2554 นารูปแบบการจัดการเรียนรู้
สองภาษา English for Integrated Studies(EIS) มาพัฒนาหลักสูตรทั้งโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน
มัธยมวัดนายโรง สงั กดั สานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษาเขต 1

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2558 หนา้ 1

โรงเรียนวัดมัธยมวัดนายโรง ตั้งอยู่เลขท่ี 658/2 ซอยบรมราชชนนี 15 ถนนบรมราชชนนี แขวง

อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 สังกัดสานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1สานักงานคณ ะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธกิ าร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2424-1826, 0-2424-9707

0-2424-5954 (โครงการภาคภาษาองั กฤษ)

หมายเลขโทรสาร 0-2433-6735

E-mail: [email protected]

Website: www.nairong.ac.th

เปิดสอนระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 ถงึ ระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 6

มเี น้ือที่ 5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ เขตบางกอกนอ้ ย แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์

แขวงบางขุนศรี แขวงศริ ริ าช

เขตบางพลดั แขวงบางพลัด แขวงบางบาหรุ

แขวงบางย่ขี นั แขวงบางอ้อ

เขตตลิ่งชนั แขวงตลง่ิ ชนั แขวงคลองชกั พระ

แผนท่แี ละท่ีต้งั โรงเรยี นมธั ยมวดั นำยโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศกึ ษา 2558 หนา้ 2

ญลกั ษณป์ ระจำโรงเรยี น

เครอ่ื งหมำยโรงเรียน ตราชฎาไดม้ าจากภาพบนฝาผนงั พระอุโบสถวัดนายโรง

ช่ือยอ่ โรงเรียน น.ร.

พระประจำโรงเรียน พระพทุ ธภมู นิ ารถ บรมศาสดาประภากร สนุ ทรวรรณมงคล

สปี ระจำโรงเรยี น สีฟา้ หมายถึง ความสงบเยือกเยน็

สเี หลอื ง หมายถึง คุณธรรม

สเี ขยี ว หมายถงึ ความเจรญิ งอกงาม

ปรชั ญำของโรงเรยี น ปญญฺ า โลกสมฺ ิ ปชฺโต “ปัญญาเปน็ แสงสวา่ งสอ่ งโลก”

คำขวญั ของโรงเรียน ศษิ ยแ์ ละครูรูห้ น้าท่ี เป็นศักดศิ์ รีของนายโรง

เอกลกั ษณข์ องโรงเรยี น โรงเรยี นสองภาษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน สือ่ สารสองภาษา ลา้ หนา้ เทคโนโลยี มีจติ สาธารณะ

ต้นไมป้ ระจำโรงเรียน ต้นเฟอ่ื งฟา้

สารสนเสทศัยโรทงเัศรียนนม์ ัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2558 หนา้ 3

ภายใน ปี 2561 โรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรงจะเปน็ ผู้นาด้านการศกึ ษานานาชาติ
บนพนื้ ฐานค่านยิ มไทย

Within the year 2018 MNR will be a leader in international
education standard in view of Thai values.

นธกจิ

จัดการเรยี นการสอนด้วยวทิ ยาการและเทคโนโลยีท่ีเปน็ สากลโดยเฉพาะ
การใช้ภาษาสากลในทกุ กลมุ่ สาระยกเวน้ ภาษาไทยและศลิ ปวัฒนธรรมไทย
บูรณาการทักษะการคดิ และการจดั การให้กลมกลนื กับวิถชี วี ิตความเป็นไทย
สง่ เสรมิ และพฒั นาครูผสู้ อนให้มีสมรรถนะสามารถจัดการเรยี นการสอนได้
มาตรฐานสสู่ ากล
จดั บรรยากาศสิง่ แวดลอ้ มและกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศกึ ษาเพอ่ื เสริมสร้าง
ความมคี ณุ ธรรม จริยธรรม จติ สาธารณะ สขุ อนามยั และมสี านกึ ในวถิ ชี วี ิตของ
ชาวบางกอก
มุ่งบรหิ ารจัดการสถานศึกษาเน้นการมสี ่วนรว่ มของสงั คมในทุกภาคสว่ น

ป้ำหมำย

สร้างคุณ ลักษณ ะผู้เรียนที่พึงประสงค์ จิตอาสาสาธารณะ กตัญญรู้คุณ
ขยันหมน่ั เพยี ร รเู้ วลาและหนา้ ที่ สามารถสอื่ สารสู่มาตรฐานสากล
คุณลักษณะทางด้านวิชาการของผู้เรียน ผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางของชาติ ค่า O-Net สูงขึ้น ส่ือสาร เรียนรู้เน้ือหาสาระด้วย
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นาเสนอและ
แลกเปลี่ยนผลงานในระดับนานาชาตไิ ดเ้ ปน็ อยา่ งดี

ณลกั ษณะผเู้ รยี นอันพงึ ประสงค์

จติ อาสาสาธารณะ กตญั ญูรคู้ ุณ ขยันหมัน่ เพยี ร
รเู้ วลาและหน้าท่ี สามารถส่ือสารสู่มาตรฐานสากล

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หนา้ 4

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชว่ งโชติ พนั ธุเวช ผทู้ รงคณุ วฒุ ิ
2. พระราชวรมุนี ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นายกติ ติรัตน์ มงั คละครี ี ผทู้ รงคุณวุฒิ
4. นายธวชั หมื่นศรีชัย ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
5. นายพิศณุ ศรพี ล ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสราวธุ พันธโ์ สตถี ผู้ทรงคณุ วุฒิ
7. ผศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบรู ณ์ ผู้ทรงคณุ วฒุ ิ
8. พระครูสิริ จันทนิวิฐ ผแู้ ทนพระภกิ ษุ
9. พระครปู ลดั สุรัฐ สริ ปิ ญุ โญ ผแู้ ทนพระภิกษุ
10.รองศาสตราจารย์ ดร.สมคั รสมร ภกั ดีเทวา ผแู้ ทนผู้ปกครอง
11.นายไพรัตน์ ตนั ตศิ ริ ิกลุ ผู้แทนศิษยเ์ ก่า
12.นายชาตรี ไทรประเสริฐศรี ผู้แทนองค์กรชมุ ชน
13.นางสายใจ สิทธเิ ขตรกรณ์ ผู้แทนครู
14.นายหฤทยั ปทั มานนท์ ผู้แทนองคก์ รปกครอง
15.ผูอ้ านวยการโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง กรรมการและเลขานกุ าร

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หนา้ 5

นายธารง โกมลบุตร นายเสนอ สนุ ทรเนตร
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2498 - 2506 พ.ศ.2506 - 2513

นายพีระ ดาวเรอื ง นายประจวบ วจั นะรัตน์
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2513 - 2519 พ.ศ.2519 - 2522

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หนา้ 6

นายประยรู สระน้า นายจรลั แกว้ เหลก็
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2523 - 2528 พ.ศ.2528 - 2534

นายเกรยี งศกั ดิ์ กาเนิดเหมาะ นายดารง เตชะศริ ิ
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2534 - 2536 พ.ศ.2536 - 2539

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หนา้ 7

นางสาวมณพี ันธ์ ศรีสุพรรณดฐิ นางสรุ ณี ทศิธร
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2539 - 2540 พ.ศ.2540 - 2542

นายไพโรจน์ สุวรรณภกั ดี นายวีระ วงศป์ ระดษิ ฐ์
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2542 - 2543 พ.ศ.2544 - 2544

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หนา้ 8

นายธวัช หม่ืนศรชี ยั นางเบญญาภา คงรอด
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2545 - 2550 พ.ศ.2550 - 2553

นายสุรพงศ์ งามสม
การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2554 ถงึ ปัจจุบนั

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หนา้ 9

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2558 หนา้ 10

ขอ้ มูลงบประมำณปกี ำรศึกษำ 2558 รำยจำ่ ย จำนวน/บำท

รำยรับ จำนวน/บำท 756,000.00
1,237,611.95
เงนิ งบประมาณ 1,993,611.95 งบดาเนนิ การ 44,553,720.00
เงนิ อดุ หนนุ 4,164,600.00 - เงินเดือน-ค่าจา้ ง
- ค่าวัสดุ 49,547,331.95

เงินนอกงบประมาณ งบพฒั นาคุณภาพการจัด
- รายไดส้ ถานศึกษา 47,496,200.00 การศกึ ษา

รวมรำยรบั 52,898,411.95 รวมรำยจ่ำย

งบดาเนินการ/เงินเดือน – คา่ จ้าง 1,993,611.95 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 32.37 ของรายรับ
งบพฒั นาคุณภาพการจดั การศึกษา 44,553,720.00 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 93.8 ของรายรับ

อาคารเรียน จานวน 3 หลัง
ห้องปฏบิ ัตกิ ารวิทยาศาสตร์ จานวน 4 ห้อง
หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารคอมพวิ เตอร์ จานวน 3 ห้อง
หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษา จานวน 3 ห้อง
พระพุทธศาสนา จานวน 1 ห้อง
ห้องดนตรสี ากล จานวน 1 หอ้ ง
ห้องดนตรไี ทย-นาฏศลิ ป์ จานวน 1 หอ้ ง
ห้องศิลปะ จานวน 1 ห้อง
ห้องงานช่างพนื้ ฐาน จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งโภชนาการ จานวน 2 ห้อง
ห้อง ASEAN จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ ง NR Digital Knowledge Centre จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งเรยี นพลานามยั (ปงิ ปอง, ยูโด) จานวน 2 ห้อง
สนามวอลเลยบ์ อลโรงยมิ เนเซียม จานวน 1 โรง
สนามแฮนดบ์ อล จานวน 1 สนาม
ห้องสขุ าภายในอาคารทุกชั้นแยกชาย-หญงิ จานวน 60 ห้อง

แหล่งเรยี นรู้ภำยใสนาโรรสงนเเรทยี ศนโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2558 หนา้ 11

แหล่งเรยี นรูภ้ ำยใน/ช่อื แหล่งเรียนรู้ สถิตกิ ำรใชจ้ ำนวนครัง้ /ปี
1. ห้องสมุด 1,825
2. ศูนย์ Self Access 2,920
3. ห้องจริยธรรม 730
4. หอ้ งดนตรไี ทย-นาฏศลิ ป์ 320
5. หอ้ งดนตรสี ากล 560
6. ห้องเรยี นพลศกึ ษา 465
7. หอ้ งปฏิบัติการคอมพวิ เตอร์ 8,760
8. โรงอาหาร 380
9. สนามกฬี าแฮนด์บอล 940
10. NR Digital Knowledge Centre 11,780

แหลง่ เรียนรูภ้ ำยนอกโรงเรียน สถติ กิ ำรใชจ้ ำนวนครั้ง/ปี
16
แหลง่ เรยี นรู้ภำยนอก/ช่อื แหลง่ เรียนรู้ 4
1. วัดนายโรง 18
2. คลองบางกอกนอ้ ย 2
3. วัดบางบาหรุ 4
4. ป่าชายเลนบ้านคลองโคนสมทุ รสงคราม
5. โรงพยาบาลศริ ริ าช

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หนา้ 12

แหลง่ เรยี นรู้ ภูมปิ ัญญำท้องถ่นิ

1. ห้องสมุด มีขนาด 384 ตาราเมตร จานวนหนังสือในหอ้ งสมุด 33,525 เล่ม การสืบค้นหนังสือและ

การยืม-คนื ใชร้ ะบบยืม–คืนด้วยบัตรห้องสมุด มนี ักเรียนท่ีใชห้ ้องสมุดในปกี ารศกึ ษา 2558 เฉลี่ย 54 คนตอ่ วัน

คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของนักเรยี นท้ังหมดตอ่ วนั

2. ห้องปฏบิ ตั ิกำร

ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ จานวน 4 ห้อง

หอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ห้อง

ห้องปฏบิ ัติการทางภาษา จานวน 3 ห้อง

หอ้ งพระพทุ ธศาสนา จานวน 1 ห้อง

หอ้ งดนตรสี ากล จานวน 1 หอ้ ง

หอ้ งศลิ ปะ จานวน 1 ห้อง

ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์ จานวน 1 หอ้ ง

ห้องงานช่างพ้ืนฐาน จานวน 1 ห้อง

หอ้ งโภชนาการ จานวน 2 ห้อง

หอ้ ง ASEAN จานวน 1 ห้อง

ห้อง NR Digital Knowledge Centre จานวน 1 หอ้ ง

ห้องเรยี นพลานามัย (ปงิ ปอง, ยูโด) จานวน 2 ห้อง

โรงยมิ เนเซียม จานวน 1 โรง

3. ห้องคอมพิวเตอร์ มีจานวน 150 เคร่ือง

ใชเ้ พ่อื การเรียนการสอน จานวน 150 เครอ่ื ง

ใชส้ บื ค้นข้อมูลทางอนิ เทอร์เน็ต จานวน 75 เครือ่ ง

จานวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2558 เฉล่ีย 820 คนต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 72.88 ของนกั เรียนทั้งหมด

ใช้เพือ่ การบรหิ ารจัดการ จานวน 28 เคร่อื ง

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หน้า 13

ขอ้ มูลสภำพชมุ ชนโดยรวม
1) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มลี ักษณะผสมผสาน ท้ังสภาพสวนไม้ดอก ไมป้ ระดบั และรา้ นค้า

อาคารพาณิชย์ มีประชากรประมาณ 33,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดนายโรง
วัดบางบาหรุ ท่ีพักอาศัย ห้องเช่า ห้างสรรพสินคา้ หมู่บ้านจัดสรร สวนไม้ดอก ไมป้ ระดบั และส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีต่างๆ ของชาวพุทธ ได้แก่
ทาบุญตักบาตร เวยี นเทยี นในวันสาคัญทางพุทธศาสนา

2) ผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และ
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.76
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี มากกว่า 350,000 บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว
5 คน

3) โอกำสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีของวัด 2 วัด คือ
วัดนายโรงและวัดบางบาหรุ ไม่ติดถนนใหญ่ ด้านตะวันตกติดคลองบางกอกน้อย บรรยากาศจึงเงียบสงบ
ไม่มีเสียงรถยนต์รบกวน ไม่มีหมอกควันไอเสีย ฝุ่นละอองน้อย จึงเหมาะสาหรับการเรียนการสอน และได้รับ
ความเมตตาอย่างดียิ่งจากเจ้าอาวาสทั้ง 2 วัด ให้ใช้วัดเป็นแหลง่ เรยี นรู้และทากจิ กรรมทางศาสนา นอกจากน้ัน
ถนนบรมราชชนนีซ่ึงเป็นที่ต้ังของโรงเรียน ยังเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและโรงเรียน
สอนเสริมสาขาต่างๆ ท้ังด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ เช่น สอนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
โรงเรียนสอนศิลปะ สอนดนตรี เป็นต้น เขตบางกอกน้อยเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์และศิลปะ วัฒนธรรมในฝั่งธนบุรีจึงมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสาหรับนักเรียน เช่น อู่เรือ
พระราชพิธี ขันลงหินบ้านบุ พิพิธภัณฑ์กรุงเทพ อู่เรือพระราชพิธี วัดระฆังโฆสิตาราม โรงพยาบาลศิริราช
เปน็ ตน้

ข้อจำกัดของสถำนศึกษำกบั ควำมร่วมมือของชุมชน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไม่ได้ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ มีทางเข้าออกได้ 2 ทาง คือ ซอยบรมราชชนนี 15

และ 17 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 เส้นทางเดินรถทางเดียว สาหรับออกจากโรงเรียนเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์
โรงเรียนได้จัดรถบริการ รับ-ส่งนักเรียน ทั้งเช้าและเย็น เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุได้ให้ความอนุเคราะห์
จัด สถ าน ที่ จอ ด รถส าห รับ ผู้ป กค รองท่ี ต้ องการรับ -ส่งบุ ต รห ล าน ด้ ว ย ตน เองเพ่ื อ ลด ปั ญ ห าก ารจราจรใน
ซอยบรมราชชนนี 15

รำชญ์ชำวบ้ำน/ภมู ปิ ัญญำทอ้ งถิน่ สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หนา้ 14

ผ้ทู รงคณุ วฒุ ทิ ีส่ ถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน ในปีการศึกษา 2558

1. พระราชวรมนุ ี (พล อาภากโร) ให้ความรู้เรือ่ งธรรมกบั ภาษาอังกฤษ

สถติ กิ ารให้ความร้ใู นโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 144 คาบเรยี น/ปีการศึกษา

2. น.อ.หญิงชทู ิพย์ ทิพยบญุ ทอง ให้ความรู้วิชาสังคมศกึ ษา

สถติ ิการใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 144 คาบเรียน/ปีการศกึ ษา

3. ดร.กติ ตพิ ัฒน์ วอง ให้ความรู้วชิ าคณติ ศาสตร์

สถิตกิ ารให้ความรใู้ นโรงเรยี นแหง่ นี้ จานวน 180 คาบเรียน/ปีการศึกษา

4. น.ต.ดร.เทพประธาน รจุ ิราภา ใหค้ วามรูว้ ิชาวทิ ยาศาสตร์

สถติ กิ ารใหค้ วามรใู้ นโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 540 คาบเรียน/ปีการศกึ ษา

5. ร.ศ.มณฑา โกเฮง ให้ความรู้วิชาการงานอาชีพ

สถติ กิ ารใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จานวน 216 คาบเรียน/ปีการศกึ ษา

6. ดร.นันทวัน สุวรรณรูป ให้ความรูเ้ รอ่ื งสุขศึกษา

สถติ ิการให้ความร้ใู นโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 72 คาบเรียน/ปีการศกึ ษา

7. นายเจตนา จติ รพนั ธ์ ให้ความร้วู ิชาศิลปศึกษา

สถิตกิ ารใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 252 คาบเรียน/ปีการศกึ ษา

8. นายพรหมพัฒน์ ธรรมะรัตนจ์ นิ ดา ใหค้ วามรวู้ ชิ าวิทยาศาสตร์

สถิตกิ ารให้ความรู้ในโรงเรยี นแห่งน้ี จานวน 1,404 คาบเรียน/ปีการศึกษา

9. ดร.ยพุ า ผลโภค ให้ความรู้วิชาวทิ ยาศาสตร์

สถติ กิ ารใหค้ วามรู้ในโรงเรยี นแห่งน้ี จานวน 324 คาบเรยี น/ปีการศกึ ษา

10. นางสาววรินทร มารมพันธ์ ให้ความรู้วชิ าภาษาญ่ปี ุ่น

สถิติการใหค้ วามรูใ้ นโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 540 คาบเรยี น/ปีการศึกษา

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หนา้ 15

แหลง่ เรยี นรู้ห้องปฏิบัตกิ ำรต่ำงๆ

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หนา้ 16

NR Digital Knowledge Centre

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2558 หนา้ 17

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2558 หนา้ 18

สาขรส้อนเมทศูลโรนงเักรียเนรมียธั ยนมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2558 หน้า 19

จานวนนกั เรียนในโรงเรยี นทงั้ สนิ้ 1,125 คน
จาแนกตามระดับชนั้ ท่ีเปิดสอน รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 จานวนนกั เรยี นจาแนกตามระดับช้นั ท่เี ปดิ สอน ปีการศกึ ษา 2558

ช่วงชั้น/ระดับชนั้ จำนวนห้องเรียน ชำย จำนวนนักเรียน
หญงิ รวมจำนวนนกั เรยี น

ม.1 6 96 86 182

ม.2 6 107 86 193

ม.3 6 92 100 192

รวมช่วงชนั้ ท่ี 3 (ม.1-ม.3) 18 295 272 567

ม.4 6 80 109 189

ม.5 6 75 106 181

ม.6 6 78 110 188

รวมชว่ งช้นั ที่ 4 (ม.4-ม.6) 18 233 325 558

รวมทัง้ ส้นิ 36 528 597 1,125

(ข้อมลู : วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558)

ม.6

ม.5 จำนวนนกั เรียน รวมจำนวน
นกั เรียน

ม.4 จำนวนนกั เรียน หญิง

ม.3 จำนวนนกั เรียน ชำย

ม.2 จำนวนห้องเรียน

ม.1

จานวนหอ้ งเรยี นท้ังส้นิ 36 ห้อง สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หนา้ 20

จาแนกตามระดบั ชั้นทีเ่ ปิดสอน รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตำรำงท่ี 2 จำนวนห้องเรยี นจำแนกตำมระดับชน้ั ท่ีเปิดสอน ปกี ำรศึกษำ 2558

ช่วงช้นั /ระดับชนั้ English จานวนหอ้ งเรียน รวมทงั้ สน้ิ
Program Mini Integrated
ม.1 6
ม.2 2 English Program English Program 6
ม.3 2 31 6
รวมช่วงชัน้ ที่ 3 (ม.1-ม.3) 2 31 18
ม.4 6 31 6
ม.5 2 93 6
ม.6 2 22 6
รวมชว่ งชน้ั ที่ 4 (ม.4-ม.6) 2 22 18
รวมทัง้ สนิ้ 6 22 36
12 66
15 9

ม.6

ม.5

ม.4
Integrated English Program
Mini English Program

ม.3
English Program

ม.2

ม.1

สารสขน้อเทมศูลโรนงกัเรเยี รนียมนธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หน้า 21

จานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรา้ งเสรมิ สุขภาพ (สสส.) 1,125 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 100
อตั ราสว่ นครู : นกั เรยี น = 1 : (แยกตามระดับ)

- ม.1 1 : 20
- ม.2 1 : 20
- ม.3 1 : 20
- ม.4 1 : 20
- ม.5 1 : 20
- ม.6 1 : 20

จานวนนักเรยี นที่เขา้ รว่ มกจิ กรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดี และนนั ทนาการ 1,125 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนนักเรยี นทม่ี ีคุณลักษณะเปน็ ลูกที่ดขี องพ่อแม่ ผปู้ กครอง 1,125 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100
จานวนนกั เรียนทม่ี คี ณุ ลักษณะเปน็ นักเรียนทด่ี ีของโรงเรียน 1,125 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100
จานวนนักเรยี นทท่ี ากิจกรรมบาเพ็ญประโยชนต์ อ่ สงั คม ทง้ั ในและนอกสถานศึกษา 1,125 คน
คิดเป็นรอ้ ยละ 100
จานวนนักเรยี นทม่ี บี ันทึกการเรียนรูจ้ ากการอา่ นและการสบื ค้นจากเทคโนโลยสี ารสนเทศ
อย่างสมา่ เสมอ 1,125 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมนิ ความสามารถด้านการคดิ ตามที่กาหนดในหลักสตู รสถานศึกษา
1,125 คน คดิ เป็นร้อยละ 100
จานวนนกั เรยี นทผ่ี ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรบั ตัวเข้ากบั สังคมตามที่กาหนดใน
หลกั สูตรสถานศกึ ษา 1,125 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100

สถิตผิ ลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กล่มุ สำระ ปกี ำรศึกษำ 2558
ระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษำปที ่ี 1 – 6

ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษำปที ่ี 1 ภำคเรียนท่ี 1

ช้นั มธั ยมศกึ ษำปีที่ 1 ภำคเรียนท่ี 1 จำนวน รอ้ ยละ

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ จำนวน จำนวนนกั เรยี นทม่ี ผี ลกำรเรียนรู้ นกั เรยี นที่ นักเรียนที่
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ได้ระดบั 3 ไดร้ ะดบั 3
0 4
ข้ึนไป ขนึ้ ไป

ภำษำไทย 181 0 7 18 32 17 32 36 39 107 59.12

คณิตศำสตร์ 181 15 23 20 25 41 16 19 22 57 31.49

วิทยำศำสตร์ 181 1 15 38 57 23 24 17 6 47 25.96

สงั คมศกึ ษำศำสนำ 181 5 5 27 28 33 28 26 29 83 45.85
และวฒั นธรรม 181 0 0 0 7 40 51 48 35 134 74.04
181 0 0 6 11 19 22 40 83 145 80.11
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพและ 181 0 0 0 5 21 38 53 64 155 85.63
เทคโนโลยี
78 43.10
ภำษำตำ่ งประเทศ 181 0 0 15 44 44 32 27 19 976 66.67

รำยวิชำเพ่ิมเติม 1,464 1 30 102 154 201 200 279 497

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หนา้ 23

ระดบั ชัน้ มัธยมศกึ ษำปที ี่ 1 ภำคเรยี นท่ี 2

ชั้นมธั ยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 จำนวน ร้อยละ

กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ จำนวน จำนวนนักเรียนทมี่ ีผลกำรเรียนรู้ นักเรียนที่ นักเรยี นที่
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ได้ระดบั 3 ไดร้ ะดบั 3
0 4
ขึน้ ไป ข้ึนไป

ภำษำไทย 182 0 8 20 29 25 36 26 38 100 54.94

คณิตศำสตร์ 182 15 31 18 18 34 26 17 23 66 36.27

วิทยำศำสตร์ 182 10 54 48 35 15 12 4 4 20 10.99

สังคมศึกษำศำสนำ 182 5 12 20 36 37 39 18 15 72 39.56
และวฒั นธรรม 182 0 0 1 7 27 52 35 60 147 80.77
182 0 0 0 0 0 0 46 136 182 100
สขุ ศึกษำและ
พลศึกษำ

ศลิ ปะ

กำรงำนอำชีพและ 182 1 6 16 23 24 40 31 41 112 61.54
เทคโนโลยี
182 0 0 2 14 43 35 55 33 123 67.58
ภำษำต่ำงประเทศ 1,283 30 95 129 148 206 204 300 526 1,030 80.28

รำยวชิ ำเพ่มิ เติม

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2558 หนา้ 24

ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษำปที ี่ 2 ภำคเรยี นท่ี 1

ช้นั มธั ยมศกึ ษำปีท่ี 2 ภำคเรยี นท่ี 1 จำนวน รอ้ ยละ

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ จำนวน จำนวนนักเรยี นทีม่ ผี ลกำรเรยี นรู้ นกั เรียนที่ นกั เรียนที่
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ไดร้ ะดับ 3 ไดร้ ะดับ 3
0 4
ขึ้นไป ขน้ึ ไป

ภำษำไทย 195 1 1 11 19 30 42 42 49 133 68.21

คณติ ศำสตร์ 194 5 18 22 25 30 18 21 55 98 52.41

วิทยำศำสตร์ 194 16 38 25 21 20 14 28 32 74 38.14

สังคมศกึ ษำศำสนำ 195 4 13 16 14 37 35 34 42 105 66.89
และวัฒนธรรม 193 1 0 1 2 5 26 67 93 191 98.05
195 0 0 2 3 23 15 28 124 167 85.64
สขุ ศกึ ษำและ
พลศกึ ษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชพี และ 195 0 1 5 17 24 50 53 45 148 75.90
เทคโนโลยี 106 54.58

ภำษำต่ำงประเทศ 194 1 15 11 30 31 29 36 41

รำยวิชำเพ่ิมเติม 1,751 34 89 153 185 179 228 256 627 1,111 63.45

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปีการศกึ ษา 2558 หนา้ 25

ระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษำปที ี่ 2 ภำคเรยี นที่ 2

ชัน้ มัธยมศกึ ษำปที ี่ 2 ภำคเรียนท่ี 2 จำนวน รอ้ ยละ

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ จำนวน จำนวนนกั เรียนที่มผี ลกำรเรียนรู้ นักเรียนทไี่ ด้ นกั เรยี นที่
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ระดบั 3 ข้ึน ได้ระดบั 3
0 4
ไป ข้นึ ไป

ภำษำไทย 192 0 1 9 25 31 33 38 55 126 65.63

คณติ ศำสตร์ 192 2 24 30 28 17 18 17 56 91 47.40

วิทยำศำสตร์ 193 11 31 43 22 17 22 23 23 68 35.24

สังคมศกึ ษำศำสนำ 192 1 14 15 34 32 46 27 22 95 49.48
และวัฒนธรรม 192 0 0 0 1 13 17 35 126 178 92.71
193 0 0 0 0 1 3 21 168 192 99.48
สขุ ศกึ ษำและ
พลศกึ ษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชพี และ 192 0 2 20 24 22 27 39 58 124 64.58
เทคโนโลยี 192 0 11 20 23 22 23 22 71 116 60.42
1,688 10 39 75 170 245 333 263 553 1,149 68.07
ภำษำต่ำงประเทศ

รำยวิชำเพ่ิมเติม

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หน้า 26

ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษำปที ่ี 3 ภำคเรยี นท่ี 1

ชนั้ มัธยมศึกษำปที ี่ 3 ภำคเรยี นที่ 1 จำนวน ร้อยละ

กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ จำนวน จำนวนนักเรียนทีม่ ผี ลกำรเรยี นรู้ นกั เรียนทไี่ ด้ นักเรยี นที่
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ระดับ 3 ขึ้น ได้ระดับ 3
0 4
ไป ขึน้ ไป

ภำษำไทย 191 2 5 8 13 21 33 38 71 142 74.35

คณติ ศำสตร์ 191 2 20 30 32 17 23 31 36 90 47.12

วทิ ยำศำสตร์ 191 6 8 9 23 33 35 32 45 112 58.63

สังคมศึกษำศำสนำ 192 0 0 6 21 45 27 26 66 119 62.30
และวัฒนธรรม 192 0 0 0 12 22 17 29 111 157 82.20
190 0 0 0 1 1 5 11 172 188 98.95
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ

ศลิ ปะ

กำรงำนอำชีพและ 191 0 12 5 7 5 23 48 91 137 71.73
เทคโนโลยี 191 0 5 11 21 8 20 27 99 146 76.44
1,338 23 53 73 147 186 202 269 385 856 63.98
ภำษำตำ่ งประเทศ

รำยวิชำเพ่ิมเติม

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หน้า 27

ระดับชน้ั มธั ยมศึกษำปที ่ี 3 ภำคเรยี นที่ 2

ชน้ั มัธยมศกึ ษำปีที่ 3 ภำคเรยี นที่ 2 จำนวน รอ้ ยละ

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ จำนวน จำนวนนกั เรียนทีม่ ผี ลกำรเรยี นรู้ นกั เรียนทไ่ี ด้ นกั เรียนที่
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ระดบั 3 ข้นึ ไดร้ ะดับ 3
0 4
ไป ข้นึ ไป

ภำษำไทย 192 0 7 16 17 35 49 38 30 117 60.94

คณติ ศำสตร์ 192 3 30 15 26 22 31 21 44 96 50.01

วิทยำศำสตร์ 192 0 9 23 50 42 26 18 23 67 34.90

สงั คมศกึ ษำศำสนำ 192 0 1 10 15 22 38 47 59 144 75.00
และวัฒนธรรม 192 0 0 0 15 45 53 35 44 132 68.75
192 0 0 0 0 2 27 30 133 190 98.96
สขุ ศกึ ษำและ
พลศกึ ษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชพี และ 192 1 2 4 14 33 55 41 42 107 55.73
เทคโนโลยี 192 0 9 17 17 21 21 31 76 128 66.67
1,536 29 51 65 117 287 385 263 339 987 64.26
ภำษำต่ำงประเทศ

รำยวิชำเพ่ิมเติม

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2558 หน้า 28

ระดับช้นั มัธยมศึกษำปที ่ี 4 ภำคเรยี นท่ี 1

ชน้ั มธั ยมศกึ ษำปีท่ี 4 ภำคเรยี นท่ี 1 จำนวน รอ้ ยละ

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ จำนวน จำนวนนักเรียนที่มผี ลกำรเรียนรู้ นักเรียนท่ไี ด้ นักเรียนทีไ่ ด้
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ระดบั 3 ข้นึ ระดับ 3 ขนึ้
0 4
ไป ไป

ภำษำไทย 184 0 0 17 27 32 41 44 23 108 58.69

คณติ ศำสตร์ 184 2 31 20 19 12 18 21 61 79 42.48

วิทยำศำสตร์ 145 0 11 4 3 19 15 36 57 108 74.48

สงั คมศกึ ษำศำสนำ 188 0 9 6 24 28 30 45 42 117 62.24
และวัฒนธรรม 189 5 0 1 7 10 18 36 112 166 87.83
184 0 0 6 11 36 25 42 64 131 79.88
สขุ ศกึ ษำและ
พลศกึ ษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชพี และ 184 6 27 14 37 25 37 24 14 75 40.76
เทคโนโลยี 184 4 1 5 3 1 6 11 153 170 92.39
1,429 9 34 93 119 152 208 276 538 1,022 71.52
ภำษำต่ำงประเทศ

รำยวิชำเพ่ิมเติม

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หน้า 29

ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษำปที ่ี 4 ภำคเรียนท่ี 2

ชั้นมัธยมศกึ ษำปที ี่ 4 ภำคเรียนท่ี 2 จำนวน ร้อยละ

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ จำนวน จำนวนนกั เรยี นท่ีมีผลกำรเรียนรู้ นกั เรียนที่ นักเรียนที่
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ได้ระดับ 3 ไดร้ ะดับ 3
0 4
ขนึ้ ไป ข้นึ ไป

ภำษำไทย 184 0 3 8 13 22 51 60 27 138 75.00

คณติ ศำสตร์ 184 26 34 9 14 22 18 22 39 79 42.94

วิทยำศำสตร์ 77 2 5 13 16 13 17 6 5 28 36.36

สงั คมศกึ ษำศำสนำ 184 0 2 13 16 16 27 22 88 137 74.46
และวัฒนธรรม

สขุ ศกึ ษำและ 188 5 2 4 6 7 22 48 94 164 87.23
พลศกึ ษำ 184 0 0 0 8 8 18 960 =90 168 91.30
ศิลปะ 184 0 5 6 20 32 29 39 53 121 65.76
184 8 11 5 12 9 14 22 103 139 75.54
กำรงำนอำชพี และ 1,425 29 80 114 126 177 210 241 448 899 63.09
เทคโนโลยี

ภำษำต่ำงประเทศ

รำยวิชำเพ่มิ เติม

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หนา้ 30

ระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษำปที ่ี 5 ภำคเรียนท่ี 1

ชน้ั มัธยมศึกษำปีท่ี 5 ภำคเรียนที่ 1 จำนวน รอ้ ยละ

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ จำนวน จำนวนนกั เรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ นักเรยี นทไ่ี ด้ นกั เรยี นท่ไี ด้
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ระดับ 3 ขึน้ ระดบั 3 ข้นึ
0 4
ไป ไป

ภำษำไทย 176 0 0 1 5 10 22 27 111 160 91.91

คณติ ศำสตร์ 191 13 17 23 22 37 31 16 32 79 41.36

วิทยำศำสตร์ 94 0 2 6 16 17 9 13 29 51 54.25

สังคมศกึ ษำศำสนำ 181 0 1 4 13 18 15 27 97 144 79.56
และวัฒนธรรม 181 6 0 1 4 12 27 32 99 158 87.30
182 0 0 2 7 11 24 25 110 159 87.36
สขุ ศกึ ษำและ
พลศกึ ษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชพี และ 176 3 5 6 17 25 25 35 60 120 67.79
เทคโนโลยี
176 0 0 1 0 8 34 18 115 167 94.89
ภำษำต่ำงประเทศ 1,377 12 26 56 95 152 236 241 559 1,036 75.24

รำยวิชำเพ่มิ เติม

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2558 หนา้ 31

ระดับชัน้ มธั ยมศึกษำปที ี่ 5 ภำคเรียนท่ี 2

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ภำคเรยี นที่ 2 จำนวน รอ้ ยละ
นกั เรยี นที่
กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ จำนวน จำนวนนักเรียนทีม่ ผี ลกำรเรียนรู้ นกั เรยี นท่ไี ด้ ไดร้ ะดับ 3

ภำษำไทย คน 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขนึ้ ข้ึนไป
คณิตศำสตร์ ไป
79.55
176 0 0 6 14 16 18 22 100 140
34.66
176 22 36 20 24 13 23 12 26 61

วิทยำศำสตร์ 94 0 0 7 11 12 17 15 32 64 68.09

สงั คมศึกษำศำสนำ 176 0 2 1 4 12 23 15 118 156 88.64
และวฒั นธรรม 173 95.58
169 93.37
สุขศึกษำและ 181 5 0 0 1 2 3 33 137
พลศึกษำ

ศิลปะ 176 0 0 0 0 7 2 25 142

กำรงำนอำชีพและ 176 13 6 11 19 8 14 20 85 119 67.61
เทคโนโลยี
176 0 0 1 0 30 25 30 90 145 82.39
ภำษำต่ำงประเทศ 1,393 13 22 57 105 181 227 251 537 1,015 72.87

รำยวชิ ำเพม่ิ เติม

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2558 หนา้ 32

ระดับชั้นมธั ยมศึกษำปที ่ี 6 ภำคเรยี นที่ 1

ชัน้ มธั ยมศกึ ษำปีที่ 6 ภำคเรยี นที่ 1 จำนวน รอ้ ยละ

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ จำนวน จำนวนนักเรียนทม่ี ีผลกำรเรียนรู้ นักเรียนท่ีได้ นกั เรยี นท่ีได้
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ระดับ 3 ข้ึน ระดับ 3 ขึ้น
0 4
ไป ไป

ภำษำไทย 187 0 2 14 16 23 29 42 61 132 70.59

คณติ ศำสตร์ 188 0 16 19 30 34 19 23 47 89 47.34

วทิ ยำศำสตร์ 81 0 0 3 4 3 7 13 51 71 87.65

สังคมศึกษำศำสนำ 188 0 0 2 3 15 26 47 93 141 74.22
และวฒั นธรรม 187 98.43
175 98.87
สขุ ศกึ ษำและ 190 3 0 0 0 0 6 50 131
พลศึกษำ

ศลิ ปะ 177 0 0 0 0 0 9 25 141

กำรงำนอำชีพและ 188 0 0 1 5 9 22 60 91 173 92.01
เทคโนโลยี 188 1 2 9 36 43 30 24 43 97 51.60
1,518 8 30 79 167 275 254 251 454 959 63.18
ภำษำต่ำงประเทศ

รำยวชิ ำเพิม่ เติม

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หนา้ 33

ระดับช้ันมธั ยมศกึ ษำปที ่ี 6 ภำคเรยี นท่ี 2

ชั้นมธั ยมศกึ ษำปีที่ 6 ภำคเรยี นท่ี 2 จำนวน ร้อยละ

กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ จำนวน จำนวนนักเรยี นท่มี ผี ลกำรเรียนรู้ นกั เรยี นทไ่ี ด้ นกั เรยี นท่ี
คน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ระดบั 3 ขน้ึ ไดร้ ะดบั 3
0 4
ไป ขึ้นไป

ภำษำไทย 188 3 18 17 24 18 26 33 49 108 57.44

คณติ ศำสตร์ 188 0 14 19 24 36 36 33 26 95 50.53

วทิ ยำศำสตร์ 107 0 0 3 27 37 23 8 9 40 37.38

สังคมศึกษำศำสนำ 188 1 1 8 26 28 37 40 47 71 37.77
และวฒั นธรรม 184 97.87

สุขศึกษำและ 188 1 0 0 2 1 7 24 153
พลศกึ ษำ

ศิลปะ 188 0 0 0 0 0 5 21 162 188 100
188 2 3 9 17 16 19 40 82 141 75.00
กำรงำนอำชพี และ
เทคโนโลยี 188 1 33 27 15 32 14 29 37 80 42.55
1,251 6 116 96 108 156 129 208 432 769 61.47
ภำษำตำ่ งประเทศ

รำยวิชำเพ่ิมเติม

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หน้า 34

ผลกำรประเมินคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ปกี ำรศกึ ษำ 2558

ระดับชน้ั จำนวนนกั เรยี นทั้งหมด จำนวน(รอ้ ยละของนักเรยี นตำมระดบั คณุ ภำพ)
ดเี ยีย่ ม ดี ผำ่ น ไม่ผ่ำน

มัธยมศกึ ษำปีที่ 1 182 129 50 3 -

มัธยมศกึ ษำปีท่ี 2 193 139 53 1 -

มธั ยมศึกษำปีที่ 3 192 157 33 2 -

มธั ยมศึกษำปที ี่ 4 189 145 41 3 -

มัธยมศกึ ษำปที ี่ 5 181 137 40 4 -

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 188 143 43 2 -

รวม 1,125 850 260 15 -

เฉลี่ยร้อยละ 100 75.56 23.11 1.33 -

ผลกำรประเมินกำรอำ่ น คดิ วเิ ครำะห์ และเขยี น ปกี ำรศกึ ษำ 2558

ระดับชน้ั จำนวนนักเรียนทง้ั หมด จำนวน(รอ้ ยละของนกั เรียนตำมระดับคุณภำพ)
ดีเยยี่ ม ดี ผำ่ น ไมผ่ ำ่ น

มธั ยมศึกษำปที ี่ 1 182 120 51 11 -

มัธยมศกึ ษำปีท่ี 2 193 121 58 14 -

มัธยมศกึ ษำปที ่ี 3 192 121 57 14 -

มธั ยมศึกษำปีที่ 4 189 124 56 9 -

มัธยมศกึ ษำปที ี่ 5 181 135 39 7 -

มธั ยมศกึ ษำปีท่ี 6 188 153 33 2 -

รวม 1,125 774 294 2

เฉล่ยี ร้อยละ 100 68.80 26.13 5.07

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หนำ้ 35

ผลกำรประเมนิ กิจกรรมพัฒนำผ้เู รียน ปีกำรศึกษำ 2558

ระดบั ช้นั จำนวนนักเรียนทัง้ หมด จำนวน(รอ้ ยละของนักเรียน)

มัธยมศกึ ษำปีท่ี 1 182 ผำ่ น ไม่ผ่ำน
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 193
มธั ยมศกึ ษำปที ่ี 3 192 175 7
มธั ยมศกึ ษำปีที่ 4 189 183 10
มธั ยมศกึ ษำปีที่ 5 181 190 2
มัธยมศึกษำปที ี่ 6 188 182 7
1,125 158 23
รวม 100 188 -
เฉลีย่ รอ้ ยละ 1,076 49
95.64 4.35

ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี น 5 ดำ้ น ปกี ำรศึกษำ 2558

ดำ้ น จำนวนนกั เรียน ผ่ำน ร้อย ไมผ่ ำ่ น
ท้งั หมด ละ จำนวน ร้อย
1) ด้านความสามารถในการ 1,125 จำนวน นกั เรยี น ละ
ส่อื สาร นักเรยี น 100
2) ด้านความสามารถในการคิด 1,125 --
3) ด้านความสามารถในการ 1,125 1,125
แกป้ ญั หา --
4) ด้านความสามารถในการใช้ 1,125 1,125 100 --
ทักษะชวี ิต 1,125 100
5) ดา้ นความสามารถในการใช้ 1,125 --
เทคโนโลยี 1,125 100
--
รวม 1,125 100
เฉลยี่ รอ้ ยละ

ผลกำรประเมนิ สาครสุณนเภทศำโรพงเกรยี ำนรมัธศยมึกวษดั นำารยโะรงดปบั ีกาชรศำกึ ตษาิ 2558 หนา้ 36

ปกี ารศกึ ษา 2556 - 2558 (O-NET)

ชน้ั มัธยมศกึ ษำปีท่ี 3

ผลกำรประเมินสคารุณสนภเทำศโพรงกเรยีำนรมศัธยกึ มษวดั ำนารยะโรดง ับปีกชารำศตกึ ษิ า 2558 หนา้ 37

ปกี ารศกึ ษา 2556 - 2558 (O-NET)

ช้นั มธั ยมศกึ ษำปที ี่ 6

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2558 หนา้ 38

โครงสร้ำงหลักสตู รสถำนศกึ ษำ
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พทุ ธศักราช 2551 โรงเรียนได้จดั สดั สว่ นสาระการเรยี นร้แู ละเวลาเรียน ดงั แสดงในตารางตอ่ ไปน้ี

ช่วงช้นั ท่ี 3 (ม.1 – ม.3)

เวลำเรยี น (คดิ เปน็ รอ้ ยละต่อป)ี

ระดับช้ัน ภำษำ สังคม รวม
ไทย
คณิต- วิทยำ- ศกึ ษำ สขุ ศกึ ษำ ศลิ ปะ กำรงำน ภำษำ กิจกรรม
ศำสตร์ ศำสตร์ ศำสนำ และ อำชพี และ ตำ่ งประเทศ พัฒนำ
และ เทคโนโลยี ผู้เรียน
พลศกึ ษำ

วัฒนธรรม

ม. 1 120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
(12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

ม. 2 120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
(12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

ม. 3 120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
(12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

รวม 360 360 360 160 240 240 240 360 360 1,000
(36) (36) (36) (16) (24) (24) (24) (36) (36) (100)

·
จานวนช่วั โมงทจ่ี ัดใหน้ กั เรียน เรยี นทั้งปีเทา่ กับ 1,000 ช่ัวโมง

แผนการเรียนร/ู้ จดุ เน้นการพัฒนาผเู้ รยี นทตี่ อ้ งการเนน้ เปน็ พเิ ศษ คอื
โรงเรียนสองภำษำ ควำมมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้ำนจิตสำธำรณะ

ช่วงช้นั ท่ี 4 (ม.4 – ม.6) สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2558 หน้า 39

เวลำเรยี น (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

ระดบั แผน สังคม สขุ กำรงำน
ชน้ั กำรเรียน อำชีพ
ภำษำ คณิต- วิทยำ- ศึกษำ ศกึ ษำ ศิลปะ และ ภำษำ กิจกรรม รวม
ไทย ศำสตร์ ศำสตร์ ศำสนำ และ เทคโนโลยี ตำ่ ง พฒั นำ
และ พล ประเทศ ผเู้ รียน

วัฒนธรรม ศึกษำ

ม. 4 วิทย์- 80 200 460 120 80 80 120 160 140 1,440
คณติ (5.56) (13.89) (31.94) (8.33) (5.56) (5.56) (8.33) (11.11) (9.72) (100)

คณติ – 160 200 120 160 80 120 120 320 140 1,420
อังกฤษ (11.27) (14.08) (8.45) (11.27) (5.63) (8.45) (8.45) (22.54) (9.86) (100)

องั กฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 560 140 1,460
จีน (10.96) (5.48) (8.22) (8.22) (5.48) (5.48) (8.22) (38.36) (9.59) (100)

อังกฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 560 140 1,460
ฝรั่งเศส (10.96) (5.48) (8.22) (8.22) (5.48) (5.48) (8.22) (38.36) (9.59) (100)

ม. 5 วิทย์- 80 200 400 120 80 80 120 160 140 1,380
คณิต (5.80) (14.49) (28.99) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (11.59) (10.14) (100)

คณิต– 160 200 120 160 80 120 120 320 140 1,420
อังกฤษ (11.27) (14.08) (8.45) (11.27) (5.63) (8.45) (8.45) (22.54) (9.86) (100)

องั กฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 480 140 1,380
จีน (11.59) (5.80) (8.70) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (34.78) (10.14) (100)

อังกฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 480 140 1,380
ฝรัง่ เศส (11.59) (5.80) (8.70) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (34.78) (10.14) 100)

เวลำเรียน (คดิ เป็นร้อยละต่อป)ี
สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หนา้ 40
สังคม สขุ
กำรงำน
ภำษำ คณติ - วทิ ยำ- ศกึ ษำ ศึกษำ ศลิ ปะ อำชีพ ภำษำ กิจกรรม
ไทย ศำสตร์ ศำสตร์ ศำสนำ และ และ ต่ำง พฒั นำ
และ พล เทคโนโลยี ประเทศ ผ้เู รยี น

วฒั นธรรม ศกึ ษำ

ม.6 วทิ ย์- 80 200 380 80 80 80 120 160 140 1,320
คณิต (6.06) (15.15) (28.79) (6.06) (6.06) (6.06) (9.09) (12.12) (10.61) (100)

คณิต– 160 200 120 80 80 80 120 320 140 1,300
องั กฤษ (12.31) (15.38) (9.23) (6.15) (6.15) (6.15) (9.23) (24.62) (10.77) (100)

อังกฤษ-จีน 160 80 120 80 80 80 120 480 140 1,340
(11.94) (5.97) (8.96) (5.97) (5.97) (5.97) (8.96) (35.82) (10.45) (100)

องั กฤษ- 160 80 120 80 80 80 120 480 140 1,340
ฝรง่ั เศส (11.94) (5.97) (8.96) (5.97) (5.97) (5.97) (8.96) (35.82) (10.45) (100)

รวม วทิ ย์- 240 600 1,240 320 240 240 360 480 420 4,140
คณติ (5.80) (14.49) (30.19) (7.73) (5.79) (5.79) (8.70) (11.59) (10.14) (100)

คณติ – 480 600 360 400 240 320 360 960 420 4,140
องั กฤษ (11.59) (14.49) (8.69) (9.66) (5.79) (7.73) (8.69) (23.19) (10.14) (100)

อังกฤษ- 480 240 360 320 240 240 360 1,520 420 4,180
จีน (11.48) (5.74) (8.61) (7.65) (5.74) (5.74) (8.61) (36.36) (10.05) (100)

อังกฤษ- 480 240 360 320 240 240 360 1,520 420 4,180
ฝรงั่ เศส (11.48) (5.74) (8.61) (7.65) (5.74) (5.74) (8.61) (36.36) (10.05) (100)

จานวนชว่ั โมงทีจ่ ัดใหน้ กั เรยี น เรยี นท้งั ปี เท่ากบั 1,440 ชวั่ โมง
แผนการเรียนร้/ู จุดเน้นการพัฒนาผ้เู รยี นท่ีต้องการเน้นเปน็ พเิ ศษ คือ

การจดั การเรยี นการสอนสองภาษา รูปแบบ EP/MEP
นกั เรียนสามารถส่ือสารด้วยภาษาองั กฤษในระดับ Advanced

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2558 หนา้ 41

นายสุรพงศ์ งามสม
ผูอ้ านวยการโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง

นางสาลี พิบลู เวช นายอภิภมู ิ เป้ียปลกู นางรวกิ านต์ บญุ ฤทธิ์
รองผอู้ านวยการ รองผอู้ านวยการ รองผู้อานวยการ
กลุม่ บรหิ ารงานหลกั สูตรและวิชาการ กลุม่ บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลมุ่ บรหิ ารงานกิจการท่ัวไป

นางเดอื นเพญ็ สาราญศิลป์ นางสายใจ สทิ ธิเขตรกรณ์
ผู้ชว่ ยผูอ้ านวยการ ผชู้ ่วยผูอ้ านวยการ
สานักอานวยการ
กลุม่ บริหารงานแผนงานและงบประมาณ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2558 หนา้ 42

ผู้อำนวยกำรโรงเรยี น
นายสรุ พงศ์ งามสม
วุฒกิ ารศึกษาสูงสดุ วท.ม. สาขาการสอนคณติ ศาสตร์
ดารงตาแหน่ง
ผ้อู านวยการโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง วนั ที่ 11 กมุ ภาพันธ์ 2554 จนถงึ ปจั จุบัน
E-mail : [email protected]

รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยี น
นางสาลี พิบูลเวช E-mail : [email protected]
วฒุ ิการศึกษาสงู สุด ค.ม. สาขาการบรหิ ารการศึกษา
รบั ผิดชอบกลุ่มบรหิ ารงานหลกั สตู รและวิชาการ

นายอภิภมู ิ เป้ยี ปลกู E-mail : [email protected]
วฒุ ิการศกึ ษาสูงสดุ กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา
รบั ผิดชอบกลมุ่ บรหิ ารงานพฒั นาทรัพยากรบุคคล
นางรวิกานต์ บุญฤทธ์ิ E-mail : [email protected]
วฒุ กิ ารศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบรหิ ารการศึกษา
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการทวั่ ไป

ผูช้ ่วยผอู้ ำนวยกำรโรงเรียน
นางเดอื นเพ็ญ สาราญศิลป์ E-mail : [email protected]
วฒุ กิ ารศกึ ษาสงู สุด ค.บ. ภาษาไทย
รบั ผดิ ชอบงานสานักงานอานวยการ

นางสายใจ สทิ ธิเขตรกรณ์ E-mail : [email protected]
วฒุ ิการศึกษาสงู สุด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
รบั ผดิ ชอบกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

ข้อมูลครูและบุคลำกร

จานวนขา้ ราชการครู จาแนกตามวทิ ยฐานะและเพศ ปีการศกึ ษา 2558

ตารางที่ 3 ข้อมูลครู จาแนกตามวทิ ยฐานะและเพศ ปีการศึกษา 2558

ที่ ตาแหนง่ เพศ รวม
ชาย หญงิ
ขา้ ราชการครู 1
1 ผูอ้ านวยการเชีย่ วชาญ คศ.4 1- 2
2 รองผ้อู านวยการชานาญการพิเศษ คศ.3 -2 1
3 รองผอู้ านวยการชานาญการ คศ.2 1- 10
4 ครู คศ.3 19 12
5 ครู คศ.2 39 13
6 ครู คศ.1 76 13
7 ครผู ชู้ ว่ ย 49 52
รวม 17 35

ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 31 มนี าคม พ.ศ. 2559

จานวนบคุ ลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่งและเพศ ปกี ารศกึ ษา 2558

ตารางท่ี 4 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งและเพศ ปีการศึกษา 2558

ท่ี ตาแหน่ง เพศ รวม
ชาย หญิง
บคุ ลากรทางการศกึ ษา -
1 พนกั งานราชการ -- 18
2 ครพู เิ ศษ 5 13 21
3 ครูตา่ งชาติ 13 8 4
4 ลกู จ้างประจา 31 22
5 ลูกจ้างช่ัวคราว 6 16 65
รวม 27 38

ข้อมลู : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หน้า 44

จำนวนข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมสำยงำนและวุฒิ ปีกำรศกึ ษำ 2558

ที่ ฝำ่ ย/กลุ่มสำระ วฒุ ิกำรศึกษำ รวม

1 ฝำ่ ยบรหิ ำร ปริญญำโท ป.บณั ฑติ ปรญิ ญำตรี 4
2 ภำษำไทย 5
3 คณติ ศำสตร์ 4- - 4
4 วทิ ยำศำสตร์ 9
5 สงั คมศกึ ษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 1- 4 5
6 สุขศกึ ษำและพลศึกษำ 6
7 ศิลปะ 2- 2 3
8 กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี 5
9 ภำษำตำ่ งประเทศ --9 8
10 แนะแนว 2
11 บรรณำรกั ษ์ 2- 3 1
52
รวม 11 4

--3

11 3

11 6

--2

--1

12 3 37

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ปริญญำตรี
ศลิ ปะ ป.บณั ฑติ
ปริญญำโท
สขุ ศกึ ษำและพลศกึ ษำ
สงั คมศกึ ษำ ศำสนำและวฒั นธรรม

วทิ ยำศำสตร์
คณิตศำสตร์

ภำษำไทย
ฝ่ ำยบริหำร

0 2 4 6 8 10

สาขรอ้ สมนลูเทคศรโูแรงลเระียบนคุ มลัธายกมรวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หนา้ 45

ครูประจำกำร ทัง้ หมด 48 คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงั น้ี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหนง่ / วุฒิ วิชำเอก หมำยเหตุ
วทิ ยฐำนะ หมำยเหตุ

1 นางสาวนงนุช ครู/คศ.2 ป.ตรี ภาษาไทย
นาคมาศ (ค.บ.)

2 นายจกั รภพ คร/ู คศ.1 ป.ตรี ภาษาไทย
เมืองสุวรรณ์ (ค.บ.)

3 นางเดือนเพญ็ คร/ู คศ.2 ป.ตรี ภาษาไทย
สาราญศิลป์ (ค.บ.)

4 นางพมิ พา คร/ู คศ.3 ป.โท การบรหิ ารการศึกษา
ศิริวงศ์ (ค.ม.)

5 นางสาวชนาธนิ าถ ครผู ู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย-การศกึ ษา
รตั นะโช (ค.บ.) พิเศษ

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ คณิตศำสตร์

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง่ / วฒุ ิ วิชำเอก
วทิ ยฐำนะ

1 นางสาวจริ ภทั ร ครู/ค.ศ.2 ป.ตรี คณติ ศาสตร์
บญุ ครอบ (ค.บ.)

2 นายสิทธเิ จตน์ คร/ู คศ.1 ป.ตรี คณิตศาสตร์
กติ ตพิ งศ์โภคิน (กศ.บ.)

3 นางสาวแกว้ คร/ู คศ. 2 ป.โท นวัตกรรม
สกุลเสรมิ ไกรศรี (ศษ.ม.) หลักสตู รการสอน

4 นางกชกร ครูผชู้ ว่ ย ป.โท การสอนคณติ ศาสตร์
ศรีสุวรรณ (ศษ.ม.)

กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ วทิ ยำศำสตร์ สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2558 หนา้ 46

ท่ี ชือ่ -สกุล ตำแหน่ง/ วุฒิ วชิ ำเอก หมำยเหตุ
วทิ ยฐำนะ

1 นายสมโภช ครู /คศ.1 ป.ตรี เคมี
พว่ งเจรญิ (วท.บ.)

2 นางนฤมล คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี วิทยาศาสตร์
หลายสทุ ธสิ าร (ค.บ.)

3 นายสรุ ยิ นั ต์ ครู /คศ.1 ป.ตรี ฟสิ ิกส์
สายสิงห์ (วท.บ.) วทิ ยาศาสตร์

4 นางสาวทพิ ย์ภาภรณ์ ครู /คศ.1 ป.ตรี
สะเดา (ค.บ.)

5 นางสาวไพลินรัตน์ ครู /คศ.1 ป.ตรี ชีววิทยา
กุณสิทธ์ิ (ค.บ.)

6 นางสาวเหมสดุ า ครูผู้ชว่ ย ป.ตรี เคมี
คมุ โสระ (วท.บ.)

7 นายภานวุ ัฒน์ ครูผชู้ ่วย ป.ตรี วทิ ยาศาสตร์-เคมี
สงแสง (กศ.บ.)

8 นางสาวมณวิ รา ครผู ูช้ ว่ ย ป.ตรี ฟสิ กิ สป์ ระยุกต์
กฤดากร ณ อยุธยา (วท.บ.)

9 นางอรพนิ ท์ คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี ฟสิ กิ ส์
อทุ ะนุต (กศ.บ.)


Click to View FlipBook Version