The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2557

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sirirattana Sakunsermkraisri, 2019-12-17 03:34:22

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2557

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2557

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้จัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือสนองหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2556 โดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการของ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงาน
หลักสูตรและวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณงบประมาณ กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรพั ยากร
บุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป และงานต่างๆของโรงเรียน สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน
พัฒนาปรับปรงุ งาน และวางแผนปฏิบัติงานได้อยา่ งเป็นระบบ ทาให้เกิดประสทิ ธิภาพสูงสดุ ในหนว่ ยงาน เพื่อ
เป็นการตอบสนองต่อนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการบริหารงานของโรงเรียน

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบนเว็บงานสารสนเทศและติดตามความ
เคลื่อนไหวกิจกรรมภายในโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรงได้ทางเว็บไซตข์ องโรงเรียนท่ี http://www.nairong.ac.th

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรงทุกท่านที่ให้ความ
อนเุ คราะหข์ ้อมลู ในการจัดทางานสารสนเทศได้เป็นอยา่ งดี

(นายสรุ พงศ์ งามสม)
ผอู้ านวยการโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง

ผจู้ ัดทำ นำงสำวศิรริ ัตนำ สกุลเสริมไกรศรี

หมวด 1 ขอ้ มูลโรงเรยี น 1
ข้อมลู พ้ืนฐานโรงเรียน 5
รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 6
รายชอ่ื ผูบ้ รหิ ารอดตี ถึงปัจจบุ ัน 10
ระบบโครงสรา้ งการบริหารงาน 11
ขอ้ มลู งบประมาณ 11
ขอ้ มูลอาคารสถานที่ 12
แหลง่ เรยี นรูภ้ ายใน/ภายนอกโรงเรียน 13
แหล่งเรยี นร้ภู ูมิปญั ญาท้องถิน่ 14
ขอ้ มูลสภาพชมุ ชนโดยรวม 15
ปราชญ์ชาวบา้ น/ภมู ิปญั ญาท้องถ่ิน 16
สภาพและบรรยากาศการเรยี นรู้
หมวด 2 สำรสนเทศด้ำนนักเรยี น และ สำรสนเทศด้ำนผลสัมฤทธ์ิ 20
ขอ้ มลู นักเรยี น ณ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 23
สถิตผิ ลสัมฤทธท์ิ างการเรียน 8 กลมุ่ สาระ ภาค 1/2557 24
สถติ ผิ ลสัมฤทธท์ิ างการเรียน 8 กล่มุ สาระ ภาค 2/2557 25
ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาระดบั ชาติ (O-NET) 27
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หมวด 3 สำรสนเทศดำ้ นบุคลำกร 30
ขอ้ มูลฝ่ายบริหาร 32
ข้อมูลครูและบุคลากร 34
ตารางรายชือ่ ครูและบุคลากรจาแนกตามกลุ่มสาระการเรยี นรู้/กลุ่มงาน
หมวด 4 สำรสนเทศดำ้ นเกยี รตยิ ศและควำมภำคภมู ใิ จ 44
ผลงานนกั เรียน 52
ผลงานครู 52
การศึกษาดูงานต่างประเทศ 53
ขอ้ มูลคณะท่มี าศึกษาดงู านโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 60
ภาคผนวก

ระวตั โิ รงเรียนมัธยมวดั นำยโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชื่อเดิมคือ “โรงเรียนวัดนายโรง” ซ่ึงเป็นช่ือของวัดอันเป็น
ทต่ี ั้งของโรงเรียน ที่ได้ช่ือว่า “วัดนายโรง” เนื่องด้วย “เจ้ากรับ” ซ่ึงเป็น “นายโรง” ละครนอกท่ีมี
ช่ือเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 สืบเน่ืองจนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 เป็นผู้บริจาคท่ีดินเพื่อสร้างวัด จึงได้ชื่อว่า
วดั นายโรง และเป็นชอื่ ของโรงเรยี นสืบมา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อตั้งเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2498 บนท่ีดินของวัด
2 วดั คือ วัดนายโรง และวัดบางบาหรุ โดยพระอธิการแนบ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้อนุญาตให้ใช้
ที่ดิน จานวน 5 ไร่ 2 ตารางวา และพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุ ได้มอบท่ีดินให้
อกี 119 ตารางวา รวมเนอ้ื ท่ที ง้ั หมด 5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา

เปิดทำกำรสอนคร้ังแรกวนั ท่ี 17 พฤษภาคม 2498 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของ

วัดนายโรง ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 77 คน ครู 3 คน มีนายธารง
โกมลบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2521
โรงเรียนวัดนายโรง ได้ขออนุมัติเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง” ในวันที่ 6 กันยายน
2539

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไดร้ บั คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเดน่ ของกรมสามัญ
ศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2524 และ 2534 ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The International Standard School Project หรือ
ISSP) ในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรการเรียน
การสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2557 หนา้ 1

โรงเรียนวัดมัธยมวัดนายโรง ตั้งอยู่เลขท่ี 658/2 ซอยบรมราชชนนี 15 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหสั ไปรษณีย์ 10700 สังกัดสานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1สานักงานคณ ะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เบอรโ์ ทรศพั ท์ 0-2424-1826, 0-2424-9707

0-2424-5954 (โครงการภาคภาษาองั กฤษ)
เบอร์โทรสาร 0-2433-6735
E-mail [email protected]
Website www.nairong.ac.th
เปิดสอนระดบั ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 ถงึ ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6
มีเนอ้ื ท่ี 5 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา
เขตพน้ื ท่ีบริการ เขตบางกอกนอ้ ย แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขนุ นนท์

แขวงบางขนุ ศรี แขวงศิริราช
เขตบางพลัด แขวงบางพลัด แขวงบางบาหรุ

แขวงบางยข่ี นั แขวงบางออ้
เขตตลงิ่ ชนั แขวงตลิ่งชนั แขวงคลองชกั พระ

แผนทแ่ี ละทต่ี ง้ั โรงเรยี นมัธยมวดั นำยโรง

ญลสัการษสนณเท์ปศโรรงะเรจียนำมโัธรยมงวเดัรนยี ายนโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 2

เคร่ืองหมำยโรงเรยี น ตราชฎาได้มาจากภาพบนฝาผนังพระอโุ บสถวดั นายโรง

ชอ่ื ย่อโรงเรียน น.ร.

พระประจำโรงเรยี น พระพุทธภมู ินารถ บรมศาสดาประภากร สนุ ทรวรรณมงคล

สปี ระจำโรงเรยี น สีฟา้ หมายถึง ความสงบเยือกเยน็

สีเหลอื ง หมายถงึ คุณธรรม

สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม

ปรัชญำของโรงเรียน ปญญฺ า โลกสมฺ ิ ปชฺโต “ปัญญาเปน็ แสงสวา่ งส่องโลก”

คำขวัญของโรงเรียน ศิษย์และครูรหู้ นา้ ท่ี เป็นศกั ดศิ์ รีของนายโรง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสองภาษา

อัตลกั ษณข์ องโรงเรียน สอ่ื สารสองภาษา ลา้ หน้าเทคโนโลยี มจี ิตสาธารณะ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ตน้ เฟ่อื งฟา้

สารสนเสทศัยโรทงเัศรียนนม์ ัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 3

ภายใน ปี 2558 โรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรงจะเปน็ ผู้นาด้านการศกึ ษานานาชาติ
บูรณาการภมู ิปัญญา คา่ นยิ มไทยและความเปน็ สากล บนหลกั เศรษฐกิจพอเพยี ง

นธกิจ

จดั การเรียนการสอนด้วยวิทยาการและเทคโนโลยที ่เี ป็นสากลโดยเฉพาะ
การใชภ้ าษาสากลในทกุ กลุ่มสาระยกเวน้ ภาษาไทยและศลิ ปวฒั นธรรมไทย
บรู ณาการทกั ษะการคดิ และการจดั การใหก้ ลมกลืนกับวถิ ชี ีวิตความเปน็ ไทย
ส่งเสรมิ และพฒั นาครูผสู้ อนใหม้ ีสมรรถนะสามารถจัดการเรยี นการสอนได้
มาตรฐานสสู่ ากล
จดั บรรยากาศสง่ิ แวดลอ้ มและกจิ กรรมทง้ั ในและนอกสถานศกึ ษาเพอ่ื เสรมิ สรา้ ง
ความมคี ณุ ธรรม จริยธรรม จติ สาธารณะ สุขอนามัย และมีสานึกในวิถีชวี ิตของ
ชาวบางกอก
มงุ่ บริหารจดั การสถานศึกษาเนน้ การมสี ่วนร่วมของสังคมในทุกภาคสว่ น

ปำ้ หมำย

สร้างคุณ ลักษณ ะผู้เรียนที่พึงประสงค์ จิตอาสาสาธารณะ กตัญญรู้คุณ
ขยนั หม่นั เพียร รู้เวลาและหน้าท่ี สามารถสือ่ สารสมู่ าตรฐานสากล
คุณลักษณะทางด้านวิชาการของผู้เรียน ผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางของชาติ ค่า O-Net สูงข้ึน ส่ือสาร เรียนรู้เนื้อหาสาระด้วย
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นาเสนอและ
แลกเปลย่ี นผลงานในระดบั นานาชาติไดเ้ ป็นอย่างดี

ณลักษณะผู้เรียนอนั พึงประสงค์

จติ อาสาสาธารณะ กตญั ญูรคู้ ุณ ขยันหมั่นเพียร
รเู้ วลาและหนา้ ที่ สามารถสื่อสารส่มู าตรฐานสากล

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หนา้ 4

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชว่ งโชติ พนั ธุเวช ผทู้ รงคณุ วฒุ ิ
2. พระราชวรมุนี ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นายกติ ติรัตน์ มงั คละครี ี ผทู้ รงคุณวุฒิ
4. นายธวชั หมื่นศรีชัย ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
5. นายพิศณุ ศรพี ล ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสราวธุ พันธโ์ สตถี ผู้ทรงคณุ วุฒิ
7. ผศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบรู ณ์ ผู้ทรงคณุ วฒุ ิ
8. พระครูสิริ จันทนิวิฐ ผแู้ ทนพระภกิ ษุ
9. พระครปู ลดั สุรัฐ สริ ปิ ญุ โญ ผแู้ ทนพระภิกษุ
10.รองศาสตราจารย์ ดร.สมคั รสมร ภกั ดีเทวา ผแู้ ทนผู้ปกครอง
11.นายไพรัตน์ ตนั ตศิ ริ ิกลุ ผู้แทนศิษยเ์ ก่า
12.นายชาตรี ไทรประเสรฐิ ศรี ผู้แทนองค์กรชมุ ชน
13.นางสายใจ สิทธเิ ขตรกรณ์ ผู้แทนครู
14.นายหฤทยั ปทั มานนท์ ผู้แทนองคก์ รปกครอง
15.ผูอ้ านวยการโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง กรรมการและเลขานกุ าร

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 5

นายธารง โกมลบุตร นายเสนอ สนุ ทรเนตร
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2498 - 2506 พ.ศ.2506 - 2513

นายพีระ ดาวเรอื ง นายประจวบ วจั นะรัตน์
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2513 - 2519 พ.ศ.2519 - 2522

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 6

นายประยรู สระน้า นายจรลั แกว้ เหลก็
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2523 - 2528 พ.ศ.2528 - 2534

นายเกรยี งศกั ดิ์ กาเนิดเหมาะ นายดารง เตชะศริ ิ
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2534 - 2536 พ.ศ.2536 - 2539

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หนา้ 7

นางสาวมณพี ันธ์ ศรีสุพรรณดฐิ นางสรุ ณี ทศิธร
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2539 - 2540 พ.ศ.2540 - 2542

นายไพโรจน์ สุวรรณภกั ดี นายวีระ วงศป์ ระดษิ ฐ์
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2542 - 2543 พ.ศ.2544 - 2544

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หนา้ 8

นายธวัช หม่ืนศรชี ยั นางเบญญาภา คงรอด
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2545 - 2550 พ.ศ.2550 - 2553

นายสุรพงศ์ งามสม
การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2554 ถงึ ปัจจุบนั

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หนา้ 9

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 10

ข้อมูลงบประมำณปกี ำรศึกษำ 2557

รำยรับ จำนวน/บำท รำยจ่ำย จำนวน/บำท

เงนิ งบประมาณ 1,830,751.00 งบดาเนินการ/เงินเดอื น-ค่าจ้าง 1,622,740.00

เงินนอกงบประมาณ 24,408,010.09 งบพัฒนาคุณภาพการจดั การศึกษา 14,644,806.05

รวมรำยรับ 26,238,761.09 รวมรำยจ่ำย 16,267,546.05

งบดาเนินการ/เงินเดอื น 1,622,740 บาท เงนิ คา่ จ้าง - บาท คดิ เป็นร้อยละ 88.6 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 21,048,886.23 บาท คิดเป็นรอ้ ยละ 60 ของรายรบั

อาคารเรยี น จานวน 2 หลงั
หอ้ งปฏิบัตกิ ารวทิ ยาศาสตร์ จานวน 4 หอ้ ง
ห้องปฏบิ ตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 หอ้ ง
หอ้ งปฏิบัติการทางภาษา จานวน 3 ห้อง
พระพทุ ธศาสนา จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งดนตรีสากล จานวน 1 ห้อง
ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์ จานวน 1 ห้อง
ห้องศลิ ปะ จานวน 1 ห้อง
ห้องการงานและอาชีพ จานวน 2 ห้อง
หอ้ งคหกรรม จานวน 1 หอ้ ง
ห้อง ASEAN จานวน 1 หอ้ ง
ห้องเรยี นพลานามัย (ปิงปอง, ยโู ด) จานวน 2 หอ้ ง
สนามวอลเลย์บอลโรงยมิ เนเซียม จานวน 1 โรง
สนามแฮนดบ์ อล จานวน 1 สนาม
ห้องสขุ าภายในอาคารทุกช้นั แยกชาย-หญงิ จานวน 60 หอ้ ง

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรสงาเรรยีสนนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2557 หนา้ 11

แหล่งเรยี นรู้ภำยใน/ช่อื แหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จำนวนครงั้ /ปี
1. หอ้ งสมุด 8,237
2. ศนู ย์ Self Access 9,210
3. ห้องจริยธรรม 800
4. หอ้ งดนตรีไทย-นาฏศลิ ป์ 270
5. หอ้ งดนตรีสากล 350
6. ห้องเรียนพลศกึ ษา 320
7. หอ้ งปฏบิ ตั ิการคอมพวิ เตอร์ 12,200
8. โรงอาหาร 200
9. สนามกีฬาแฮนดบ์ อล 150
10. NR Digital Knowledge Centre 11,300

แหล่งเรยี นรภู้ ำยนอกโรงเรียน สถิติกำรใช้จำนวนครง้ั /ปี
18
แหลง่ เรียนร้ภู ำยนอก/ช่อื แหล่งเรยี นรู้ 2
1. วัดนายโรง 15
2. คลองบางกอกนอ้ ย 2
3. วัดบางบาหรุ 2
4. ปา่ ชายเลนบา้ นคลองโคนสมุทรสงคราม
5. โรงพยาบาลศิริราช

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 12

แหล่งเรยี นรู้ ภมู ิปญั ญำท้องถน่ิ

1. ห้องสมุด มีขนาด 384 ตาราเมตร จานวนหนังสือในหอ้ งสมุด 33,525 เล่ม การสืบค้นหนังสือและ

การยืม-คืน ใช้ระบบยืม–คืนด้วยบัตรห้องสมุด มีนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2557 เฉล่ีย 220 คน

ต่อวัน คิดเปน็ ร้อยละ 19.80 ของนกั เรยี นท้ังหมด

2. ห้องปฏบิ ตั กิ ำร

หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จานวน 4 หอ้ ง

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 หอ้ ง

หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษา จานวน 3 หอ้ ง

ห้องพระพุทธศาสนา จานวน 1 ห้อง

หอ้ งดนตรสี ากล จานวน 1 ห้อง

หอ้ งศลิ ปะ จานวน 1 ห้อง

หอ้ งดนตรีไทย-นาฏศลิ ป์ จานวน 1 ห้อง

หอ้ งการงานและอาชพี จานวน 2 หอ้ ง

หอ้ งคหกรรม จานวน 1 หอ้ ง

ห้อง ASEAN จานวน 1 หอ้ ง

ห้องเรียนพลานามัย (ปงิ ปอง, ยูโด) จานวน 2 หอ้ ง

โรงยิมเนเซียม จานวน 1 โรง

3. หอ้ งคอมพิวเตอร์ มจี านวน 150 เครื่อง

ใช้เพ่ือการเรยี นการสอน จานวน 150 เครอื่ ง

ใชส้ ืบค้นข้อมูลทางอนิ เทอร์เน็ต จานวน 75 เครื่อง

จานวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2557 เฉล่ีย 350 คนต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 31.50 ของนักเรียนท้งั หมด

ใช้เพอ่ื การบริหารจัดการ จานวน 28 เครอ่ื ง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หน้า 13

ขอ้ มลู สภำพชมุ ชนโดยรวม
1) สภำพชมุ ชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลกั ษณะผสมผสาน ทั้งสภาพสวนไม้ดอก ไมป้ ระดับและรา้ นค้า

อาคารพาณิชย์ มีประชากรประมาณ 33,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดนายโรง
วดั บางบาหรุ ที่พักอาศัย ห้องเช่า ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร สวนไมด้ อก ไมป้ ระดับ และส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีต่างๆ ของชาวพุทธ ได้แก่
ทาบุญตกั บาตร เวียนเทยี นในวันสาคัญทางพทุ ธศาสนา

2) ผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และ
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.76
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี มากกว่า 350,000 บาท จานวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว
5 คน

3) โอกำสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีของวัด 2 วัด คือ
วัดนายโรงและวัดบางบาหรุ ไม่ติดถนนใหญ่ ด้านตะวันตกติดคลองบางกอกน้อย บรรยากาศจึงเงียบสงบ
ไม่มีเสียงรถยนต์รบกวน ไม่มีหมอกควันไอเสีย ฝุ่นละอองน้อย จึงเหมาะสาหรับการเรียนการสอน และได้รับ
ความเมตตาอย่างดียิ่งจากเจา้ อาวาสทั้ง 2 วดั ให้ใช้วัดเปน็ แหล่งเรียนรแู้ ละทากจิ กรรมทางศาสนา นอกจากนั้น
ถนนบรมราชชนนีซ่ึงเป็นท่ีต้ังของโรงเรียน ยังเป็นท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและโรงเรียน
สอนเสริมสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ เช่น สอนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
โรงเรียนสอนศิลปะ สอนดนตรี เป็นต้น เขตบางกอกน้อยเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และศิลปะ วัฒนธรรมในฝั่งธนบุรีจึงมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสาหรับนักเรียน เช่น อู่เรือ
พระราชพิธี ขันลงหินบ้านบุ พิพิธภัณฑ์กรุงเทพ อู่เรือพระราชพิธี วัดระฆังโฆสิตาราม โรงพยาบาลศิริราช
เปน็ ตน้

ข้อจำกัดของสถำนศึกษำกบั ควำมรว่ มมือของชุมชน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไม่ได้ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ มีทางเข้าออกได้ 2 ทาง คือ ซอยบรมราชชนนี 15

และ 17 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 เส้นทางเดินรถทางเดียว สาหรับออกจากโรงเรียนเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์
โรงเรียนได้จัดรถบริการ รับ-ส่งนักเรียน ทั้งเช้าและเย็น เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุได้ให้ความอนุเคราะห์
จัด สถ าน ที่ จอ ด รถส าห รับ ผู้ป กค รองท่ี ต้ องการรับ -ส่งบุ ต รห ล าน ด้ ว ย ตน เองเพ่ื อ ลด ปั ญ ห าก ารจราจรใน
ซอยบรมราชชนนี 15

รำชญ์ชำวบ้ำน/ภมู ิปัญญำท้องถ่ิน สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 14

ผ้ทู รงคุณวุฒิท่ีสถานศกึ ษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครนู ักเรียน ในปกี ารศึกษา 2557

1. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ใหค้ วามรเู้ ร่อื งธรรมกบั ภาษาองั กฤษ

สถิติการให้ความร้ใู นโรงเรียนแหง่ น้ี จานวน 30 ครง้ั /ปี
2. น.อ.หญิงชทู พิ ย์ ทพิ ยบุญทอง ให้ความรวู้ ชิ าสงั คมศึกษา
จานวน 60 คร้ัง/ปี
สถติ กิ ารให้ความรู้ในโรงเรยี นแห่งน้ี

3. น.ต.ดร.พงศ์พนั ธ์ แก้วจินดา ให้ความรวู้ ชิ าคณิตศาสตร์
สถติ กิ ารให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จานวน 58 ครงั้ /ปี
ให้ความรู้วชิ าวทิ ยาศาสตร์
4. น.ต.ดร.เทพประธาน รจุ ิราภา

สถติ กิ ารให้ความร้ใู นโรงเรียนแหง่ น้ี จานวน 85 ครง้ั /ปี

5. ร.ศ.มณฑา โกเฮง ให้ความรวู้ ชิ าการงานอาชีพ

สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรยี นแห่งนี้ จานวน 56 ครง้ั /ปี

6. ดร.นนั ทวนั สุวรรณรปู ใหค้ วามร้เู รอ่ื งสุขศกึ ษา

สถติ ิการให้ความรูใ้ นโรงเรยี นแหง่ น้ี จานวน 25 คร้ัง/ปี

7. นายเจตนา จติ รพันธ์ ให้ความรวู้ ชิ าศิลปศกึ ษา

สถติ ิการใหค้ วามรู้ในโรงเรยี นแหง่ น้ี จานวน 32 ครั้ง/ปี

8. นายพรหมพฒั น์ ธรรมะรัตน์จินดา ให้ความรวู้ ิชาวทิ ยาศาสตร์

สถติ ิการให้ความรใู้ นโรงเรยี นแหง่ นี้ จานวน 140 ครั้ง/ปี

9. ดร.ยุพา ผลโภค ใหค้ วามรวู้ ชิ าวทิ ยาศาสตร์

สถติ ิการให้ความรูใ้ นโรงเรยี นแห่งนี้ จานวน 70 ครงั้ /ปี

10. อ.แพรวพรรณ โชตสิ กุลรตั น์ ให้ความรู้ภาษาจนี

สถติ กิ ารให้ความรใู้ นโรงเรยี นแห่งนี้ จานวน 45 ครง้ั /ปี

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 15
แหลง่ เรียนรูห้ อ้ งปฏิบตั กิ ารต่างๆ

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 16
NR Digital Knowledge Centre

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 17

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 18

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หน้า 19

จานวนนักเรียนในโรงเรยี นทง้ั สิ้น 1,111 คน
จาแนกตามระดับช้นั ทีเ่ ปดิ สอน รายละเอียดตามตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 จานวนนักเรยี นจาแนกตามระดับชน้ั ทเ่ี ปดิ สอน ปีการศึกษา 2557

ชว่ งชั้น/ระดบั ชน้ั จำนวนห้องเรยี น ชำย จำนวนนกั เรยี น
หญิง รวมจำนวนนกั เรยี น

ม.1 6 107 86 193

ม.2 6 87 99 186

ม.3 6 80 100 180

รวมช่วงช้นั ที่ 3 (ม.1-ม.3) 18 274 285 559

ม.4 6 76 106 182

ม.5 6 79 111 190

ม.6 6 86 94 180

รวมชว่ งช้ันที่ 4 (ม.4-ม.6) 18 241 311 552

รวมทัง้ ส้นิ 36 515 596 1,111

(ขอ้ มลู : วนั ท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2557)

ม.6

ม.5

ม.4 นักเรยี นหญงิ
นักเรยี นชาย

ม.3 จานวนหอ้ งเรยี น
ม.2

ม.1

จานวนหอ้ งเรยี นทั้งสิ้น 36 หอ้ ง สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2557 หนา้ 20

จาแนกตามระดับช้ันทเี่ ปิดสอน รายละเอยี ดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จานวนห้องเรยี นจาแนกตามระดับชน้ั ทเ่ี ปิดสอน ปีการศึกษา 2557

ชว่ งชัน้ /ระดบั ชนั้ English จานวนห้องเรยี น รวมทงั้ สิน้
Program Mini Integrated
ม.1 6
ม.2 2 English Program English Program 6
ม.3 2 31 6
รวมชว่ งช้ันที่ 3 (ม.1-ม.3) 2 31 18
ม.4 6 31 6
ม.5 2 93 6
ม.6 2 22 6
รวมช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4-ม.6) 2 22 18
รวมท้ังส้นิ 6 22 36
12 66
15 9

ม.6

ม.5

ม.4
Integrated English Program
Mini English Program

ม.3
English Program

ม.2

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หน้า 21

จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรา้ งเสรมิ สุขภาพ (สสส.) 1,111 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
อัตราสว่ นครู : นกั เรยี น = 1 : (แยกตามระดับ)

- ม.1 1 : 15
- ม.2 1 : 15
- ม.3 1 : 17
- ม.4 1 : 16
- ม.5 1 : 15
- ม.6 1 : 15
จานวนนกั เรยี นที่เขา้ ร่วมกจิ กรรมศลิ ปะ ดนตรี นาฎศลิ ป์ วรรณคดี และนันทนาการ 1,111 คน
คดิ เป็นร้อยละ 100
จานวนนักเรยี นทม่ี คี ณุ ลกั ษณะเป็นลกู ทด่ี ขี องพ่อแม่ ผ้ปู กครอง 1,111 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
จานวนนักเรยี นทีม่ ีคุณลักษณะเป็นนักเรยี นทีด่ ขี องโรงเรียน 1,111 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
จานวนนักเรียนทีท่ ากิจกรรมบาเพญ็ ประโยชนต์ อ่ สงั คม ท้ังในและนอกสถานศกึ ษา 1,111 คน
คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
จานวนนักเรยี นทม่ี ีบันทกึ การเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยา่ งสมา่ เสมอ 1,111 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100
จานวนนกั เรียนทีผ่ า่ นการประเมนิ ความสามารถดา้ นการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
1,111 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนนกั เรียนทผี่ ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสงั คมตามที่กาหนดใน
หลกั สูตรสถานศกึ ษา 1,111 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 100สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 23

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 24

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 25

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หน้า 26

โครงสรำ้ งหลกั สตู รสถำนศึกษำ
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พน้ื ฐาน พุทธศกั ราช 2551 โรงเรยี นไดจ้ ัดสดั ส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรยี น ดงั แสดงในตารางต่อไปน้ี

ช่วงชัน้ ท่ี 3 (ม.1 – ม.3)

เวลำเรยี น (คดิ เป็นรอ้ ยละต่อปี)

ระดบั ชนั้ ภำษำไ คณติ ศำสต วทิ ยำศำสต สังคม รวม

ทย ร์ ร์ ศกึ ษำ สขุ ศึกษำ ศิลปะ กำรงำน ภำษำ กิจกรรม
ศำสนำ และ อำชีพและ ต่ำงประเทศ พัฒนำ
และ เทคโนโลยี ผู้เรียน
พลศกึ ษำ

วฒั นธรรม

ม. 1 120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
(12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

ม. 2 120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
(12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

ม. 3 120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
(12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

รวม 360 360 360 160 240 240 240 360 360 1,000
(36) (36) (36) (16) (24) (24) (24) (36) (36) (100)

· จานวนช่ัวโมงทีจ่ ัดให้นกั เรียน เรยี นทัง้ ปีเทา่ กบั 1,000 ช่ัวโมง
แผนการเรยี นร/ู้ จดุ เน้นการพัฒนาผเู้ รยี นทีต่ อ้ งการเนน้ เป็นพเิ ศษ คือ

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หนา้ 27

เวลำเรยี น (คดิ เป็นรอ้ ยละต่อป)ี

ระดบั แผน ภำษำไทคณิตศำส วทิ ยำศำส สังคม สขุ ศลิ ปะ กำรงำน ภำษำ กจิ กรรม รวม
ชัน้ กำรเรียน ย ตร์ ตร์ ศึกษำ ศึกษำ อำชีพ ตำ่ ง พฒั นำ
ศำสนำ และ และ ประเทศ ผูเ้ รียน
และ พล เทคโนโลยี

วัฒนธรรม ศึกษำ

ม. 4 วทิ ย์- 80 200 460 120 80 80 120 160 140 1,440
คณติ (5.56) (13.89) (31.94) (8.33) (5.56) (5.56) (8.33) (11.11) (9.72) (100)

คณิต– 160 200 120 160 80 120 120 320 140 1,420
องั กฤษ (11.27) (14.08) (8.45) (11.27) (5.63) (8.45) (8.45) (22.54) (9.86) (100)

อังกฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 560 140 1,460
จีน (10.96) (5.48) (8.22) (8.22) (5.48) (5.48) (8.22) (38.36) (9.59) (100)

องั กฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 560 140 1,460
ฝรั่งเศส (10.96) (5.48) (8.22) (8.22) (5.48) (5.48) (8.22) (38.36) (9.59) (100)

ม. 5 วิทย์- 80 200 400 120 80 80 120 160 140 1,380
คณิต (5.80) (14.49) (28.99) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (11.59) (10.14) (100)

คณิต– 160 200 120 160 80 120 120 320 140 1,420
องั กฤษ (11.27) (14.08) (8.45) (11.27) (5.63) (8.45) (8.45) (22.54) (9.86) (100)

องั กฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 480 140 1,380
จีน (11.59) (5.80) (8.70) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (34.78) (10.14) (100)

อังกฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 480 140 1,380
ฝรงั่ เศส (11.59) (5.80) (8.70) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (34.78) (10.14) 100)

เวลำเรยี น (คิดเปน็ ร้อยละต่อปี)

วสิทายรตำสรศ์นำเสทวศัฒศโศสรแำนกึงั งสลคธษเนะรรมำำรียมนมศศแธั พสกึึกยลขุษษละมำำวัดศนิลาปยะโรงเทกปอคำแกีำรโลชนงาะำพีโรลนศยกึ ี ปษภราตำะำ่ ษ2เงท5ำศ57กพผจิ ้เูฒักรหรยีนรนนำม้า 28

ภำษำไท คณติ ศำส
ย ตร์

ม.6 วทิ ย์- 80 200 380 80 80 80 120 160 140 1,320
คณิต (6.06) (15.15) (28.79) (6.06) (6.06) (6.06) (9.09) (12.12) (10.61) (100)

คณติ – 160 200 120 80 80 80 120 320 140 1,300
อังกฤษ (12.31) (15.38) (9.23) (6.15) (6.15) (6.15) (9.23) (24.62) (10.77) (100)

อังกฤษ-จีน 160 80 120 80 80 80 120 480 140 1,340
(11.94) (5.97) (8.96) (5.97) (5.97) (5.97) (8.96) (35.82) (10.45) (100)

อังกฤษ- 160 80 120 80 80 80 120 480 140 1,340
ฝรัง่ เศส (11.94) (5.97) (8.96) (5.97) (5.97) (5.97) (8.96) (35.82) (10.45) (100)

รวม วิทย์- 240 600 1,240 320 240 240 360 480 420 4,140
คณติ (5.80) (14.49) (30.19) (7.73) (5.79) (5.79) (8.70) (11.59) (10.14) (100)

คณิต– 480 600 360 400 240 320 360 960 420 4,140
อังกฤษ (11.59) (14.49) (8.69) (9.66) (5.79) (7.73) (8.69) (23.19) (10.14) (100)

องั กฤษ- 480 240 360 320 240 240 360 1,520 420 4,180
จีน (11.48) (5.74) (8.61) (7.65) (5.74) (5.74) (8.61) (36.36) (10.05) (100)

องั กฤษ- 480 240 360 320 240 240 360 1,520 420 4,180
ฝรงั่ เศส (11.48) (5.74) (8.61) (7.65) (5.74) (5.74) (8.61) (36.36) (10.05) (100)

จานวนชัว่ โมงท่ีจดั ใหน้ กั เรียน เรียนทงั้ ปี เทา่ กับ 1,440 ช่ัวโมง
แผนการเรียนรู้/จดุ เนน้ การพัฒนาผูเ้ รียนท่ีต้องการเนน้ เปน็ พิเศษ คอื

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หนา้ 29

นายสรุ พงศ์ งามสม
ผ้อู านวยการโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง

นายกิตติภพ งามชุ่ม นางวรนิ พร เจรญิ แล้ว นางสาลี พบิ ลู เวช
รองผู้อานวยการ รองผอู้ านวยการ รองผ้อู านวยการ
กลุ่มบริหารงานพฒั นาทรัพยากรบคุ คล กล่มุ บริหารงานหลกั สูตรและวิชาการ
กลมุ่ บรหิ ารงานกจิ การนกั เรียน

นางเดอื นเพ็ญ สาราญศิลป์ นางสายใจ สทิ ธิเขตรกรณ์
ผชู้ ว่ ยผูอ้ านวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
สานักผอู้ านวยการ
กลุ่มบรหิ ารงานแผนงานและงบประมาณ

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2557 หนา้ 30

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นายสุรพงศ์ งามสม
วฒุ ิการศกึ ษาสูงสุด วท.ม. สาขาการสอนคณิตศาสตร์
ดารงตาแหนง่
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วันที่ 11 กมุ ภาพนั ธ์ 2554 จนถงึ ปจั จุบัน
E-mail : [email protected]

รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยี น
นายกติ ติภพ งามชุ่ม E-mail : [email protected]
วฒุ ิการศึกษาสูงสดุ ศษ.ม. สาขาบริหารการศกึ ษา
รบั ผิดชอบกลุ่มบริหารงานพฒั นาทรพั ยากรบุคคล

นางวรินพร เจรญิ แล้ว E-mail : [email protected]
วฒุ ิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบรหิ ารการศกึ ษา
รับผิดชอบกลมุ่ บรหิ ารงานกิจการท่ัวไป

นางสาลี พบิ ูลเวช E-mail : [email protected]
วุฒิการศกึ ษาสูงสุด ค.ม. สาขาการบรหิ ารการศึกษา
รบั ผิดชอบกลมุ่ บรหิ ารงานหลักสูตรและวิชาการ

ผูช้ ว่ ยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นางสายใจ สทิ ธิเขตรกรณ์ E-mail : [email protected]
วฒุ ิการศกึ ษาสูงสุด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
รับผดิ ชอบกลุ่มบรหิ ารงานแผนงานและงบประมาณ

นางเดือนเพญ็ สาราญศิลป์ E-mail : [email protected]
วฒุ กิ ารศึกษาสงู สุด ค.บ. ภาษาไทย
รับผดิ ชอบงานสานักงานอานวยการ

จานวนข้าราชการครู จาแสนากรตสานมเวทิทศยโรฐงาเรนียะนแมลัธะยเพมวศดั ปนีกายารโรศงกึ ปษกีาา2ร5ศ5กึ 7ษา 2557 หน้า 31

ตารางท่ี 3 ข้อมูลครู จาแนกตามวิทยฐานะและเพศ ปีการศกึ ษา 2557

ที่ ตาแหนง่ เพศ รวม
ชาย หญิง
ขา้ ราชการครู 1
1 ผ้อู านวยการเชยี่ วชาญพเิ ศษ คศ.4 1- 1
2 รองผอู้ านวยการชานาญการพิเศษ คศ.3 -1 2
3 รองผอู้ านวยการชานาญการ คศ.2 11 12
4 ครู คศ.3 39 13
5 ครู คศ.2 49 7
6 ครู คศ.1 43 9
7 ครผู ้ชู ่วย 36 45
รวม 16 29

ข้อมูล : วันที่ 30 เมษายน 2557

จานวนบคุ ลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหนง่ และเพศ ปีการศกึ ษา 2557

ตารางท่ี 4 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามตาแหนง่ และเพศ ปกี ารศึกษา 2556

ที่ ตาแหน่ง เพศ รวม

ข้อมลู : วันที่ 30 เมษายน 2557

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2557 หนา้ 32

จำนวนขำ้ รำชกำรครู จำแนกตำมสำยงำนและวฒุ ิ ปีกำรศึกษำ 2557

ที่ ฝ่ำย/กลุ่มสำระ วุฒิกำรศึกษำ รวม

1 ฝำ่ ยบริหำร ปริญญำโท ป.บณั ฑิต ปริญญำตรี 4
2 ภำษำไทย 5
3 คณิตศำสตร์ 4- - 4
4 วิทยำศำสตร์ 8
5 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 2- 3 4
6 สุขศกึ ษำและพลศกึ ษำ 4
7 ศลิ ปะ 2- 2 3
8 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 4
9 ภำษำตำ่ งประเทศ 1- 7 8
10 กจิ กรรมพฒั นำผูเ้ รียน 2
11 บรรณำรกั ษ์ 1- 3 1
45
รวม 1- 3

--3

1- 3

1- 6

--1

--1

13 - 32

บรรณารกั ษ์
กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น

ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชพี และเทคโนโลยี

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 33

ครูประจำกำร ทง้ั หมด 41 คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรยี นรู้ ดังนี้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ วฒุ ิ วิชำเอก หมำยเหตุ
วทิ ยฐำนะ

1 นางสาวนงนุช คร/ู คศ.2 ป.ตรี ภาษาไทย
นาคมาศ (ค.บ.)

2 นางเดือนเพ็ญ ครู/คศ.2 ป.ตรี ภาษาไทย
สาราญศลิ ป์ (ค.บ.)

3 นางพิมพา คร/ู คศ.3 ป.โท การบรหิ ารการศึกษา
ศริ วิ งศ์ (ค.ม.)

3 นางนิตยา ครผู ูช้ ่วย ป.โท การบริหารการศึกษา
เอี่ยมแดง (ศษ.ม.)

4 นายจกั รภพ คร/ู คศ.1 ป.ตรี ภาษาไทย
เมอื งสวุ รรณ์ (ค.บ.)

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ คณติ ศำสตร์

ท่ี ชอ่ื -สกุล ตำแหนง่ / วุฒิ วชิ ำเอก หมำยเหตุ
วิทยฐำนะ

1 นางสาวแก้ว คร/ู คศ. 2 ป.โท นวตั กรรม
สกลุ เสริมไกรศรี (ศษ.ม.) หลักสตู รการสอน

2 นางสาวจิรภทั ร คร/ู ค.ศ.2 ป.ตรี คณติ ศาสตร์
บุญครอบ (ค.บ.)

3 นายสิทธเิ จตน์ ครู/คศ.1 ป.ตรี คณิตศาสตร์
กติ ติพงศ์โภคิน (กศ.บ.)

4 นายชาญชัย ครู/ค.ศ.3 ป.โท การบรหิ ารการศึกษา
คาเวยี ง (ค.ม.)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 34

ท่ี ชอื่ -สกุล ตำแหนง่ / วุฒิ วชิ ำเอก หมำยเหตุ
วิทยฐำนะ

1 นายชัยณรงค์ ครู/ค.ศ.3 ป.โท เคมีวจิ ัยการ
หลายสทุ ธิสาร (ค.ม.) ศกึ ษา

2 นางอรพินท์ ครู/ค.ศ.3 ป.ตรี ฟิสิกส์
อุทะนตุ (กศ.บ.)

3 นางสาวทพิ ยภ์ าภรณ์ ครู /คศ.1 ป.ตรี วทิ ยาศาสตร์
สะเดา (ค.บ.)

4 นางนฤมล คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี วทิ ยาศาสตร์
หลายสทุ ธิสาร (ค.บ.)

5 นายสุริยนั ต์ ครู /คศ.1 ป.ตรี ฟิสิกส์
สายสงิ ห์ (วท.บ.)

6 นายสมโภช ครู /คศ.1 ป.ตรี เคมี
พว่ งเจริญ (วท.บ.)

7 นางสาวจิรัฐ ครู /คศ.1 ป.ตรี เคมี
นันทพฤทธ์ิ ครูผ้ชู ว่ ย (วท.บ) ชวี วิทยา

8 นางสาวไพลินรัตน์ ป.ตรี
กุณสิทธิ์ (ค.บ.)

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ สังคมศกึ ษำ ศำสนำ และวฒั นธรรม ปกี ารศึกษา 2557 หนา้ 35
วตทิำแยหฐำนนง่ ะ/สารสนเทศวโุฒรงิ เรยี นมธั ยมวดั นวาิชยำโเรองก
ที่ ชอื่ -สกุล หมำยเหตุ

1 นางสาวณฐั กมล ครู /คศ.1 ป.ตรี สงั คมศึกษา
ลมิ ปนะชัย (กศ.บ.)

2 นางสาวปยิ ะรตั น์ ครู/ค.ศ.2 ป.ตรี ประวัตศิ าสตร์
แสงสกุ ใส (กศ.บ.)

3 นางสาวสุรพี ร ครู/ค.ศ.2 ป.โท นวัตกรรม
แจง้ สวา่ ง (ศษ.ม.) หลักสตู รการสอน

4 นางสาวอรสา ครูผชู้ ่วย ป.ตรี สังคมศึกษา
สิงหว์ งษา (ค.บ.)

กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/ วุฒิ วิชำเอก หมำยเหตุ
วทิ ยฐำนะ

1 นายนรเสฏฐ์ ครู/ค.ศ.2 ป.ตรี พลศกึ ษา
ตรีแสงรตั น์ คร/ู ค.ศ.2 (กศ.บ.)
ครู/ค.ศ.3
2 นายปภังกร คร/ู ค.ศ.2 ป.โท การบรหิ ารการศึกษา
หสั ดธี รรม (ค.ม.)

3 นายกิตติกุล ป.ตรี พลศกึ ษา
ศรสี ว่าง (กศ.บ.)

4 นายไพศาล ป.ตรี พลศกึ ษา
บรบิ ูรณน์ างกูร (ค.บ.)

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 36

ท่ี ชอื่ -สกุล ตำแหนง่ / วุฒิ วิชำเอก หมำยเหตุ
วทิ ยฐำนะ

1 นายวัฒนา ครู/ค.ศ.2 ป.ตรี ศลิ ปศกึ ษา
สิทธติ รวี ัฒน์ (ค.บ.)

2 นางสาวลักขณา ครู/ค.ศ.3 ป.ตรี นาฎศิลป์
เพ่มิ กุศล (ค.บ.)

3 นางรชั ดา ครู/ค.ศ.3 ป.ตรี นาฎศลิ ป์
มีป้อม (ค.บ.)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี

ที่ ชอ่ื -สกุล ตำแหนง่ / วฒุ ิ วชิ ำเอก หมำยเหตุ
วทิ ยฐำนะ คหกรรมศาสตร์

1 นางพิสมัย คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี
มงิ่ เมือง (ค.บ.)

2 นางนฤมล ครู/ค.ศ.3 ป.ตรี คหกรรมศาสตร์
แดงสอน ครู /คศ.1 (คศ.บ.)
ครูผู้ช่วย คอมพวิ เตอร์และ
3 นายปทั พงษ์ ป.โท เทคโนโลยสี ารสนเทศ
ธรรมสอน (ค.อ.ม.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 นายสถิตย์ ป.ตรี
กงั วานณรงคก์ ลุ (ค.บ.)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศสารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2557 หนา้ 37

ที่ ชือ่ -สกุล ตำแหนง่ / วุฒิ วชิ ำเอก หมำยเหตุ
วทิ ยฐำนะ

1 นางเสาวณี คร/ู ค.ศ.2 ป.โท ภาษาฝร่งั เศส
พ่พู ทิ ยาสถาพร (ค.ม.)

2 นางสาวอารรี ตั น์ คร/ู คศ.1 ป.ตรี ภาษาองั กฤษ
หล้าหิบ (ค.บ.)

3 นางสวุ รรณา คร/ู ค.ศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
พิบลู ศาสนสกลุ (กศ.บ.)

4 นางสายใจ คร/ู ค.ศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
สิทธิเขตรกรณ์ (ศศ.บ.)

5 นางสาวศันสนยี ์ คร/ู ค.ศ.1 ป.ตรี อังกฤษ/ฝรั่งเศส
ศานติรัตนชัย (ค.บ.)

6 นายธีรวี คร/ู ค.ศ.1 ป.ตรี ภาษาองั กฤษ
สาราญศิลป์ ครู /คศ.1 (ศศ.บ.) ภาษาจนี

7 นางสาวพัชรี ป.ตรี
มานติ วิรุฬห์ (ศศบ.)

งำนแนะแนว สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หนา้ 38

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ วฒุ ิ วิชำเอก หมำยเหตุ
วิทยฐำนะ

1 นางประทมุ ทิพย์ คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี ภาษาไทย
แกว้ สเี ขยี ว (กศ.บ.)

บรรณำรักษ์

ท่ี ชอ่ื -สกุล ตำแหน่ง/ วฒุ ิ วิชำเอก หมำยเหตุ
วิทยฐำนะ

1 นางสาวอรุณี คร/ู คศ.2 ป.ตรี บรรณารกั ษศาสตร์
คงสวัสด์ิ (ศศ.บ.)

จานวนครูทีส่ อนวิชาตรงเอก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97
จานวนครทู ี่สอนตรงความถนดั 41 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2557 หน้า 39

ครอู ตั รำจำ้ ง ทง้ั หมด 17 คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังน้ี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย

ที่ ชอื่ -สกุล วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ หมำยเหตุ

1 นางสาวสายชล มโนวงค์ ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย
2 นางสาวณฐพร ชาวพงษ์ ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย
3 นายณฐั พัชร์ เพช็ รสิมาลยั ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ คณติ ศำสตร์

ที่ ช่ือ-สกุล วุฒิ วิชำเอก สอนวชิ ำ หมำยเหตุ
คณติ ศาสตร์ หมำยเหตุ
1 นางประภาภรณ์ ปานรสทพิ ย์ ปริญญาตรี คณติ ศาสตร์ หมำยเหตุ

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ วทิ ยำศำสตร์ วฒุ ิ วชิ ำเอก สอนวิชำ/ชั้น
ท่ี ช่อื -สกุล วทิ ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
1 นางยืนยง มงคลสวัสด์ิ ปรญิ ญาตรี ชีววทิ ยา

2 นางสาวปทิตตา เปลย่ี นประเสรฐิ ปรญิ ญาโท เคมี

กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ สงั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

ที่ ชือ่ -สกุล วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ
สังคมศึกษา
1 นางสาวลดั ดา เกตุพันธ์ุ ปรญิ ญาตรี สังคมศึกษา

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้สุขศกึ ษำและพลศสกึ าษรำสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หนา้ 40

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ หมำยเหตุ

1 นางสาวสกุ ัญญา อินทรนวิ าส ปรญิ ญาตรี พลศกึ ษา สุขศกึ ษา-พลศึกษา

กลมุ่ สำระกำรเรียนรศู้ ิลปะ วฒุ ิ วิชำเอก สอนวิชำ/ช้นั หมำยเหตุ
ท่ี ช่อื -สกุล ปรญิ ญาตรี
1 นายจริ ศกั ด์ิ มีคณุ ปริญญาตรี ดนตรสี ากล ทัศนศิลป์ – ดนตรี
2 นายชานนท์ กลุ ประดษิ ฐ์
จติ รกรรม ทัศนศลิ ป์

กลุ่มสำระกำรเรยี นรูก้ ำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิ วชิ ำเอก สอนวิชำ/ชั้น หมำยเหตุ
1 นางสาวชมภู่ น่มุ นวล
2 นายสานุ กา้ นอนิ ทร์ ปรญิ ญาโท คอมพิวเตอร์ คอมพวิ เตอร์
งานช่าง
3 นางสาวรตั นพรรณ จันทรไ์ ผ่ พธ.พ คหกรรมศาสตร์
เกษตร
4 นางเกษรร สงั แกว้ สัตวศาสตร์
5 นางสาวสภุ าพ แจ้งจารสั ปริญญาตรี และเทคโน คหกรรม
คหกรรม
โลยีการเกษตร

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์

กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้ภำษำตำ่ งประเทศ

ที่ ชือ่ -สกุล วฒุ ิ วิชำเอก สอนวชิ ำ หมำยเหตุ
ภาษาอังกฤษ
1 นางทศั นีย์ คาภูแสน ปรญิ ญาตรี ภาษาองั กฤษ

งำนแนะแนว สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 41
ท่ี ชอ่ื -สกุล
วุฒิ วิชำเอก สอนวชิ ำ หมำยเหตุ

1 นางสาววราภรณ์ เขียนนอก ปรญิ ญาตรี แนะแนว แนะแนว

จานวนครอู ัตราจ้างท่ีสอนวชิ าตรงเอก 17 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

ครชู ำวตำ่ งประเทศ
จานวนครูชาวตา่ งประเทศ ที่สอนตรงตามวชิ าเอก 21 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

ลกู จำ้ งประจำ ตำแหน่ง จำ้ งด้วยงิน หมำยเหตุ
ท่ี ชอื่ -สกุล พนกั งานรักษาความปลอดภยั งบประมาณ
1 นายสวงิ รุ่งเรอื ง

2 นายไพฑูรย์ อินจนั ทร์ พนกั งานเจ้าหน้าที่ งบประมาณ
3 นายชวลิต อ่อนละมลู พนักงานเจ้าหนา้ ท่ี งบประมาณ
4 นางสมบตั ิ พว่ งพลู พนักงานเจ้าหน้าที่ งบประมาณ

จานวนลกู จา้ งประจา 4 คน

ลูกจำ้ งช่ัวครำวจำนวนทงั้ หมด 19 คน

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2557 หนา้ 42

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ จ้ำงด้วยเงิน หมำยเหตุ

1 นายสทิ ธิชัย มิง่ เมือง ทปี่ รกึ ษาเทคโนโลยี รายไดส้ ถานศึกษา
2 นางสาวทิตา ศศยิ ศชาติ ทป่ี รึกษาการเงนิ รายได้สถานศึกษา
3 นางสาวสุวารี จิรันดรวฒั นากลุ
4 นายจักรกฤษณ์ ปานสกุล การเงิน รายไดส้ ถานศึกษา
5 นายปิยพชั ร แจ่มจรัสรตั นา เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิคคอมฯ รายไดส้ ถานศึกษา
6 นางสาวปัทมา จนั ทรป์ ระไพ เจา้ หน้าทช่ี ่างเทคนิคคอมฯ รายไดส้ ถานศึกษา
7 นางสาวชุติมา เขม็ ทอง
ธุรการ รายไดส้ ถานศึกษา
ธุรการ รายไดส้ ถานศึกษา

8 นางสาวพรพรรณ บัวออ่ น วัดผล รายได้สถานศึกษา
9 นางกัญวรา สุทธบิ ุญ สนง. EP รายได้สถานศึกษา
10 นางวรรณา ฤทธิเดช สนง. EP รายได้สถานศึกษา
11 นางสาวกานตส์ ินี เศวตนยั สนง. EP รายได้สถานศึกษา
12 นางสาวเปรมวดี วนั กุมภา ผ้ชู ่วยบรรณารักษ์ รายได้สถานศึกษา
13 นางวรรณวมิ ล ขันจะนันท์ พยาบาล รายไดส้ ถานศึกษา
14 นางกมลณภทั ร์ ดวงเจริญอนันต์ รายได้สถานศึกษา
15 นางสาวขวัญชนก รุ่งเรือง พสั ดุ รายได้สถานศึกษา
16 นายกฤษณะ ขันจะนันท์ พัสดุ รายได้สถานศึกษา
17 นายมานพ เหกิ ขนุ ทด พนักงานขับรถ รายไดส้ ถานศึกษา
18 นางสาวกรกมล เอี่ยมอารมณ์ พนกั งานขบั รถ รายได้สถานศึกษา
19 นางสาวศิริรตั นา สกลุ เสริมไกรศรี แม่บา้ น รายได้สถานศึกษา
ธรุ การ

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หน้า 43

ผลงำนดเี ดน่ ในรอบปที ีผ่ ่ำนมำ (ด้ำนผ้เู รียน)

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
การแขง่ ขนั ภายนอก กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก Zone A
(กรุงเทพและปรมิ ณฑล) ณ โรงเรยี น EP/MEP

ลำดบั ชอื่ -สกลุ รำยกำรแขง่ ขัน วนั /เดือน/ปี สถำนท่ีแข่งขนั รำงวัลท่ไี ด้รับ

กำรแขง่ ขันภำยนอก กลุ่มโรงเรยี น EP/MEP ภำคกลำง ภำคตะวนั ออก Zone A (กรุงเทพและปรมิ ณฑล) ณ โรงเรยี น EP/MEP

1 เด็กชายวรมนั ต์ ลอเสรวี านิช Multi Skills 9 ก.ค. 2557 ร.ร.นวมนิ ทราชินูทิศ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
บดนิ เดชา

2 เด็กหญงิ ธญั รัตน์ จินนะวงศ์ Story Telling 4 ก.ค. 2557 ร.ร.สตรีวิทยา 2 รางวลั เหรียญเงนิ

นางสาวณตุ ตรา คงด่นั Story Telling 4 ก.ค. 2557 ร.ร.สตรวี ิทยา 2 รางวัลเหรยี ญเงิน

3 เดก็ ชายสภุ คั จิรา เกณฑ์ขนุ ทด Singing 2 ก.ค. 2557 ร.ร.ปญั ญาวรคุณ รางวลั เหรีญทองแดง

นางสาวณัฏฐณ์ ิฐา ศรสี วา่ ง Singing 2 ก.ค. 2557 ร.ร.ปญั ญาวรคณุ รางวลั เหรียญทอง

4 เดก็ ชายปติ ริ ัฐ เสนาเลย้ี ง Imprompt Speech 22 ก.ค. 2557 ร.ร.อนุราชประสิทธ์ิ รางวัลเหรยี ญทองแดง

นายธรรมชาติ จันทพลาบรู ณ์ Imprompt Speech 22 ก.ค. 2557 ร.ร.อนุราชประสิทธ์ิ รางวลั ชนะเลิศ ระดับ

เหรียญทอง

5 เด็กหญิงอลิน แสนชัยชนะ Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สริ ิรตั นาธร รางวลั เหรียญทองแดง

เด็กชายณภัทร อดุลยานุโกศล Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สริ ิรตั นาธร รางวัลเหรยี ญทองแดง

เด็กหญิงธัญรตั น์ จนิ นะวงศ์ Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สริ ริ ตั นาธร รางวลั เหรยี ญทองแดง

เด็กหญิงปานไพลิน ภู่ชยพล Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สริ ิรตั นาธร รางวัลเหรียญทองแดง

เดก็ หญงิ เพญ็ พชิ ชา โอนฉะเอก Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สิรริ ตั นาธร รางวัลเหรียญทองแดง

นายธนวตั ตงั้ พรพสิ ษิ ฐ์ Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สริ ิรตั นาธร รองชนะเลิศ อนั ดับ2

เหรียญทอง

นายจิณณะ วชิ กลู Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สิริรตั นาธร รองชนะเลศิ อันดับ2

เหรียญทอง

นายตณิ หฤษฏ์ มูลวณิชย์ Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สิรริ ตั นาธร รองชนะเลิศ อันดับ2

เหรยี ญทอง

นางสาวนิพพิทา โพนเงิน Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สริ ริ ตั นาธร รองชนะเลศิ อนั ดบั 2

เหรยี ญทอง

นางสาวบุณฑรกิ า คุ้มคา Skit 3 ก.ค. 2557 ร.ร.สิริรตั นาธร รองชนะเลิศ อันดับ2

เหรียญทอง

6 เด็กหญิงธนาภรณ์ อภธิ นาคณุ Science Project 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มธั ยมวัดสงิ ห์ รางวลั เหรยี ญทองแดง

Work

เดก็ หญิงปณิตา สริ ิวิศิฏธฐกลุ Science Project 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มธั ยมวัดสงิ ห์ รางวลั เหรียญทองแดง

Work

เดก็ หญิงศภุ วรรณ แสงสี Science Project 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มธั ยมวัดสงิ ห์ รางวัลเหรยี ญทองแดง

Work

นางสาวบุณฑรกิ า คุ้มคา Science Project 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มธั ยมวดั สิงห์ รางวลั เหรยี ญเงิน

Work

นายธนวัต ตง้ั พรพิสฐิ Science Project 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มธั ยมวดั สงิ ห์ รางวลั เหรียญเงิน

Work

นางสาววรรณศริ ิ สนั ทนะ Science Project 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มธั ยมวดั สงิ ห์ รางวลั เหรยี ญเงนิ
ประภา สWาoรrสkนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2557 หนา้ 44
7 เด็กหญงิ พิชญ์ เลาหวโิ รจน์ Mathematics 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มธั ยมวดั สิงห์ รางวลั เหรียญทองแดง

Project

เดก็ หญงิ อรไพลิน อนนั ต์ธรา Mathematics 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มธั ยมวัดสิงห์ รางวลั เหรียญทองแดง

ทรัพย์ Project

เดก็ หญิงพทั ธนันท์ พรอ้ ม Mathematics 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มัธยมวัดสงิ ห์ รางวลั เหรียญทองแดง

ทรัพยส์ นิ Project

เด็กหญิงจดิ าภา ลลี าเศรษฐ Mathematics 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มัธยมวดั สิงห์ รางวัลเหรียญเงิน

Project

นางสาวธนญั ญา เกตุแก้ว Mathematics 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มัธยมวัดสงิ ห์ รางวลั เหรยี ญเงิน

Project

เดก็ หญงิ ภทั รกรรณ พุ่มกมุ าร Mathematics 10 ก.ค. 2557 ร.ร.มธั ยมวดั สิงห์ รางวลั เหรียญเงนิ

Project

ลำดบั ชื่อ-สกลุ รำยกำรแขง่ ขัน วนั /เดอื น/ปี สถำนทแ่ี ข่งขัน รำงวลั ที่ได้รบั

กำรแข่งขนั ภำษำอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งท่ี 9 วนั ท่ี 4-5 ตลุ ำคม 2557

1 เด็กชายวรมันต์ ลอเสรวี านิช ภาษาอังกฤษ 4-5 ต.ค. โรงเรยี นฤทธยิ ะวรรณาลัย เหรยี ญทองแดง และโล่

เพชรยอดมงกฏุ 2557 พร้อมเงนิ รางวลั 5,000

ครงั้ ที่ 9 บาท (อันดับ 3

ระดับประเทศ)

กำรแข่งขันทกั ษะภำษำอังกฤษ และภำษำจนี ปกี ำรศึกษำ 2557 ระดบั เขตพื้นทีก่ ำรศกึ ษำ สพม.1

1 นายวศิ รตุ อรยิ ขจร Cross Word 7 เม.ย 2558 ร.ร.สตรวี ทิ ยาลัย 3 เหรยี ญทองชนะเลิศ

และคาคม ได้เป็นตวั แทนแขง่ ขันตอ่

ระดับภาค

นายวิศรตุ อรยิ ขจร Cross Word 11 พ.ค. ร.ร.นวมนิ ทราชินูทศิ หอวงั เหรียญทองชนะเลศิ ระดบั

และคาคม 2558 นนทบรุ ี ภาคกลาง และภาค

ตะวนั ออก

นายวิศรุต อรยิ ขจร Cross Word 14-15 ต.ค. งานศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน รางวลั เหรียญทอง

และคาคม 2558 ระดับชาติ

ครั้งที่ 64 ปีการศกึ ษา 2557

กำรแขง่ ขันทกั ษะภำษำองั กฤษ และ ภำษำจนี งำนศิลปหัตถกรรมนกั เรยี นครัง้ ท่ี 64 ปกี ำรศึกษำ 2557 ระดบั เขตพ้นื ทก่ี ำรศึกษำ

เดก็ ชายวรมันต์ ลอเสรีวานิช Spelling Bee เหรียญทองชนะเลศิ อนั ดบั 1 และเปน็ ตัวแทนเขต ไปแขง่ ขันตอ่ ระดับภาค

นายธรรมชาติ จันทพลาบรู ณ์ Spelling Bee เหรียญทองชนะเลศิ อนั ดบั 1 และเปน็ ตวั แทนเขต ไปแข่งขนั ตอ่ ระดับภาค

เดก็ ชายวรมันต์ ลอเสรีวานชิ Multi Skills รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ อันดบั 1 และเปน็ ตัวแทนเขตไปแข่งขนั ต่อระดับภาค

นายกาญจน์ จติ ตประมวลบญุ Multi Skills รางวลั เหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดบั 1

เดก็ ชายปิตริ ฐั เสนาเลย้ี ง Impromptu Speech รองชนะเลิศอันดบั 2

นายธรรมชาติ จนั ทพลาบรู ณ์ Impromptu Speech รางวลั เหรยี ญทอง รองชนะเลศิ อันดบั 2

เดก็ หญงิ ธัญรัตน์ จินนะวงศ์ Story Telling รางวัลเหรียญทอง

นางสาวณุตตรา คงดน่ั Story Telling รางวัลเหรียญทอง

เดก็ ชายณภทั ร อดุลยานุโกศล Skit รางวัลเหรียญเงนิ

เดก็ หญิง ปานไพลิน ภู่ชยพล Skit รางวลั เหรียญเงนิ

เดก็ หญิงธญั รัตน์ จนิ นะวงศ์ Skit รางวัลเหรยี ญเงนิ
Skit สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรรางงวปัลเีกหารรียญศกึเงษิน า 2557 หน้า 45
เด็กชายภมู ปิ ระวตั ิ โกมลฐติ นิ ันท์

เด็กหญงิ เพญ็ พิชชา โอนฉะเอก Skit รางวลั เหรยี ญเงิน

นายจิณณะ วชิ กูล Skit รางวัลเหรียญทอง

นายตณิ หฤษฏ์ มูลวณชิ ย์ Skit รางวัลเหรยี ญทอง

นายธนวัต ตั้งพรพิสิฐ Skit รางวัลเหรยี ญทอง

นางสาวนิพพิทา โพนเงนิ Skit รางวัลเหรียญทอง

นางสาวบุณฑริกา คมุ้ คา Skit รางวัลเหรยี ญทอง

เดก็ ชายวุฒพิ งศ์ ประสพถ่ิน ASEAN Quiz รบั เกียรติบตั รเขา้ ร่วมแขง่ ขัน

เด็กหญิงอลนิ แสนชัยชนะ ASEAN Quiz รบั เกียรติบตั รเขา้ ร่วมแข่งขัน

นายพสิษฐ์ กะลัมพะนนั ท์ ASEAN Quiz รบั เกียรติบัตรเขา้ ร่วมแข่งขนั

นายภทั รชัย เจรญิ วงษา ASEAN Quiz รบั เกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขนั

นายฐติ กิ ร พงศม์ รกต แขง่ ขนั พูดภาษาจนี รางวลั เหรยี ญทอง

กำรแขง่ ขันทกั ษะภำษำอังกฤษ งำนศิลปหตั ถกรรมนกั เรียนครงั้ ท่ี 64 ระดบั ภำค

นายธรรมชาติ จนั ทพลาบูรณ์ Spelling Bee รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดบั 1 และไดเ้ ป็นตัวแทนระดับภาค

แข่งขนั ต่อในระดับประเทศ

เดก็ ชายวรมนั ต์ ลอเสรีวานชิ Multi Skills รางวลั เหรยี ญทองอันดบั 10

กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี

กำรแขง่ ขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจำปกี ำรศกึ ษำ 2557

การแขง่ ขนั ทางดา้ น คอมพิวเตอร์

กำรแข่งขนั กำรสรำ้ งเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.4 - ม.6

ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ในวนั จนั ทรท์ ่ี 10 พฤศจกิ ายน 2557

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลศิ และไดเ้ ป็นตวั แทนเขตพ้นื ท่ไี ปแขง่ ขนั ในระดับภำค

1. นายธนวตั ตงั้ พรพสิ ฐิ ม.5/1

2. นายชยั พล ลิมปวุฒวิ รานนท์ ม.5/1

ณกำรโรแงขเง่รขยี นันกสำตรรสีวริทำ้ ยงากำใรนต์ วูนนั แอองั คนาเิ มรชทน่ัี่ 4ม.สพ1าฤ-มรศ.สจ3นกิ าเทยนศโ2ร5ง5เร7ยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2557 หนา้ 46

ไดร้ บั รำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนั ดับที่ 1
1. เดก็ ชายภูมิประวัติ โกมลฐิตินนั ท์ ม.3/2
2. เด็กชายวรมนั ต์ ลอเสรีวานชิ ม.3/2

กำรแขง่ ขนั กำรสรำ้ งหนงั สอื อิเล็กทรอนกิ ส์ (E-book) ม.1 - ม.3

ณ โรงเรยี นสามเสนวทิ ยาลยั ในวนั องั คารท่ี 12 พฤศจิกายน 2557

ได้รับรำงวัลระดับ เหรียญเงิน

1. เดก็ หญิงอรัญญา อยเู่ ย็น ม.3/3

2. เดก็ ชายกอ้ งภพ ชาวน่าน ม.3/3

กำรแขง่ ขนั กำรออกแบบสง่ิ ของเครื่องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ ม.4 - ม.6
ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั ในวันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2557
ไดร้ ับรำงวัลระดบั เหรียญเงิน


Click to View FlipBook Version