The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2556

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sirirattana Sakunsermkraisri, 2019-12-17 03:35:06

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2556

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2556

สารสนเทศ

โรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2556

สานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 1

คำนำ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้จดั ระบบสารสนเทศท่ีมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอต่อการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือสนองหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศกึ ษา พ.ศ. 2556 โดยมกี ารจัดโครงสร้างการบรหิ ารจดั การของ 4 กลุม่ งาน
ได้แก่ กลุ่มบริหารงานหลกั สูตรและวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการท่ัวไป และงานต่างๆของโรงเรียน
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน พัฒนาปรับปรุงงาน และวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบ ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยงาน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน ดา้ นการบรหิ ารงานของโรงเรียน

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบนเว็บงานสารสนเทศและติดตาม
ค ว าม เค ล่ื อ น ไห ว กิ จ ก ร รม ภ าย ใน โร งเรีย น มั ธย ม วัด น าย โร ง ได้ ท างเว็ บ ไซ ต์ ข อ งโรงเรี ย น ท่ี
http://www.nairong.ac.th

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ทุกทา่ นท่ีใหค้ วามอนุเคราะหข์ อ้ มลู ในการจัดทางานสารสนเทศได้เปน็ อย่างดี

(นายสรุ พงศ์ งามสม)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง

ผจู้ ัดทา นางสาวศริ ริ ัตนา สกลุ เสรมิ ไกรศรี

สารบญั 1
5
หมวด 1 ขอ้ มูลโรงเรยี น 6
ข้อมลู พ้นื ฐานโรงเรยี น 10
รายชื่อคณะกรรมการสถานศกึ ษา 11
รายชอ่ื ผบู้ รหิ ารอดตี ถงึ ปัจจุบนั 11
ระบบโครงสรา้ งการบริหารงาน 12
ข้อมลู งบประมาณ 13
ขอ้ มูลอาคารสถานท่ี 14
แหลง่ เรียนรภู้ ายใน/ภายนอกโรงเรยี น 15
แหล่งเรียนรภู้ มู ปิ ัญญาทอ้ งถนิ่ 16
ขอ้ มูลสภาพชุมชนโดยรวม
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภมู ิปญั ญาทอ้ งถิน่ 20
สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 23
หมวด 2 สารสนเทศดา้ นนกั เรียน และ สารสนเทศดา้ นผลสมั ฤทธิ์ 35
ขอ้ มลู นักเรยี น ณ วันที่ 1 พฤศจกิ ายน 2556 37
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลมุ่ สาระ 38
ผลการประเมินคุณภาพการศกึ ษาระดบั ชาติ (O-NET)
ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนของนกั เรียนระดบั ท้องถ่ิน LAS 41
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 43
หมวด 3 สารสนเทศดา้ นบคุ ลากร 45
ข้อมูลฝ่ายบรหิ าร
ข้อมลู ครูและบคุ ลากร
ตารางรายชื่อครูและบคุ ลากรจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุม่ งาน

สารบัญ 55
64
หมวด 4 สารสนเทศด้านเกียรตยิ ศและความภาคภูมใิ จ 65
ผลงานนักเรียน 66
ผลงานครู 73
การศึกษาดูงานตา่ งประเทศ
ขอ้ มลู คณะที่มาศกึ ษาดงู านโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง
ภาคผนวก

ข้อมูลทวั่ ไป

ประวตั ิโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชื่อเดิมคือ “โรงเรียนวัดนายโรง” ซึ่งเป็นชื่อของวัดอัน
เป็นท่ีต้ังของโรงเรียน ที่ได้ช่ือว่า “วัดนายโรง” เน่ืองด้วย “เจ้ากรับ” ซึ่งเป็น “นายโรง” ละคร
นอกท่ีมีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สืบเน่ืองจนถึง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 เป็นผู้บริจาคที่ดินเพ่ือสร้างวัด จึงได้
ชื่อวา่ วัดนาย-โรงและเป็นชอ่ื ของโรงเรียนสืบมา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อตั้งเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2498 บนที่ดินของวัด
2 วัด คือวัดนายโรง และวัดบางบาหรุ โดยพระอธิการแนบ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้อนุญาตให้
ใช้ท่ีดิน จานวน 5 ไร่ 2 ตารางวา และพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุ ได้มอบที่ดินให้
อกี 119 ตารางวา รวมเน้อื ทที่ ้ังหมด 5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา

เปิดทำกำรสอนคร้ังแรกวันที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยอาศัยศาลาการเปรียญ

ของวัดนายโรง ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 77 คน ครู 3 คน
มีนายธารง โกมลบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนวัดนายโรง ได้ขออนุมัติเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง”
ในวันท่ี 6 กนั ยายน 2539

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของกรม
สามัญศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2524 และ 2534 ปีการศึกษา 2541
โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The International Standard School
Project หรือ ISSP) ในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอน
หลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปัจจุบันโรงเรียนมัธยม
วัดนายโรง สังกดั สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 1

โรงเรียนวัดมัธยมวัดนายโรง ต้ังอยู่เลขท่ี 658/2 ซอยบรมราชชนนี 15 ถนนบรม
ราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10700 สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
เบอรโ์ ทรศัพท์ 0-2424-1826, 0-2424-9707

0-2424-5954 (โครงการภาคภาษาองั กฤษ)
เบอรโ์ ทรสาร 0-2433-6735
E-mail [email protected]
Website www.nairong.ac.th
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 1 ถงึ ระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 6
มเี น้ือที่ 5 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา
เขตพนื้ ทีบ่ รกิ าร เขตบางกอกนอ้ ย แขวงอรณุ อมรนิ ทร์ แขวงบางขนุ นนท์

แขวงบางขุนศรี แขวงศิรริ าช
เขตบางพลดั แขวงบางพลัด แขวงบางบาหรุ

แขวงบางยข่ี นั แขวงบางออ้
เขตตลง่ิ ชัน แขวงตลง่ิ ชนั แขวงคลองชักพระ

ทีต่ ง้ั และผงั การเดนิ ทาง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2556 หนา้ 2

สัญลักษณป์ ระจาโรงเรยี น

เครอ่ื งหมายโรงเรยี น ตราชฎาได้มาจากภาพบนฝาผนังพระอโุ บสถวดั นายโรง

ช่ือย่อโรงเรียน น.ร.

พระประจาโรงเรียน พระพทุ ธภมู นิ ารถ บรมศาสดาประภากร สนุ ทรวรรณมงคล

สปี ระจาโรงเรยี น สีฟา้ หมายถึง ความสงบเยือกเย็น

สีเหลอื ง หมายถงึ คุณธรรม

สเี ขยี ว หมายถึง ความเจรญิ งอกงาม

ปรชั ญาของโรงเรียน ปญญฺ า โลกสมฺ ิ ปชฺโต “ปัญญาเป็นแสงสวา่ งสอ่ งโลก”

คาขวญั ของโรงเรียน ศษิ ย์และครรู ู้หนา้ ท่ี เป็นศกั ดศิ์ รขี องนายโรง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสองภาษา

อตั ลักษณข์ องโรงเรียน สอ่ื สารสองภาษา ลา้ หนา้ เทคโนโลยี มีจติ สาธารณะ

ต้นไม้ประจาโรงเรยี น ต้นเฟอื่ งฟา้

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หนา้ 3

วิสัยทศั น์

ภายใน ปี 2558 โรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรงจะเปน็ ผ้นู าด้านการศกึ ษานานาชาติ
บรู ณาการภมู ิปญั ญา คา่ นยิ มไทยและความเปน็ สากล บนหลักเศรษฐกิจพอเพยี ง

พันธกจิ

จัดการเรียนการสอนดว้ ยวทิ ยาการและเทคโนโลยีทีเ่ ป็นสากลโดยเฉพาะ
การใชภ้ าษาสากลในทกุ กลมุ่ สาระยกเวน้ ภาษาไทยและศลิ ปวฒั นธรรมไทย
บูรณาการทักษะการคดิ และการจัดการใหก้ ลมกลืนกับวถิ ีชีวติ ความเป็นไทย
ส่งเสรมิ และพฒั นาครผู สู้ อนให้มีสมรรถนะสามารถจัดการเรยี นการสอนได้
มาตรฐานสสู่ ากล
จดั บรรยากาศสิ่งแวดลอ้ มและกจิ กรรมทงั้ ในและนอกสถานศกึ ษาเพอื่
เสรมิ สรา้ งความมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม จิตสาธารณะ สุขอนามยั และมีสานึก
ในวถิ ีชวี ิตของชาวบางกอก
มุ่งบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาเน้นการมสี ่วนรว่ มของสงั คมในทุกภาคสว่ น

เป้าหมาย

สร้างคุณลักษณะผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ จิตอาสาสาธารณะ กตัญญรู้คุณ
ขยันหม่นั เพียร รู้เวลาและหนา้ ท่ี สามารถสอื่ สารส่มู าตรฐานสากล
คุณลักษณะทางด้านวิชาการของผู้เรียน ผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางของชาติ ค่า O-Net สูงขึ้น ส่ือสาร เรียนรู้เนื้อหาสาระ
ด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ผ่านตามเกณฑม์ าตรฐานสากล นาเสนอและ
แลกเปล่ียนผลงานในระดบั นานาชาตไิ ดเ้ ปน็ อยา่ งดี

คณุ ลักษณะผ้เู รียนอนั พึงประสงค์

จิตอาสาสาธารณะ กตัญญรู คู้ ุณ ขยนั หม่ันเพียร
ร้เู วลาและหนา้ ท่ี สามารถส่อื สารสมู่ าตรฐานสากล

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หนา้ 4

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ผู้ทรงคณุ วุฒิ
2. พระราชวรมนุ ี ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกติ ตริ ตั น์ มังคละคีรี ผ้ทู รงคุณวุฒิ
4. นายธวัช หมื่นศรีชยั ผูท้ รงคณุ วุฒิ
5. นายพศิ ณุ ศรีพล ผู้ทรงคณุ วุฒิ
6. นายสราวธุ พนั ธโ์ สตถี ผู้ทรงคณุ วุฒิ
7. ผศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบรู ณ์ ผทู้ รงคุณวฒุ ิ
8. พระครูสริ ิ จนั ทนวิ ิฐ ผู้แทนพระภกิ ษุ
9. พระครปู ลัดสุรัฐ สริ ิปญุ โญ ผแู้ ทนพระภิกษุ
10.รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดเี ทวา ผู้แทนผู้ปกครอง
11.นายไพรตั น์ ตันติศริ ิกลุ ผแู้ ทนศษิ ย์เกา่
12.นายชาตรี ไทรประเสริฐศรี ผแู้ ทนองคก์ รชุมชน
13.นางสายใจสิทธิเขตรกรณ์ ผู้แทนครู
14.นายหฤทัย ปัทมานนท์ ผู้แทนองค์กรปกครอง
15.ผ้อู านวยการโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง กรรมการและเลขานกุ าร

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หนา้ 5

รายชือ่ ผู้บริหารจากอดตี ถงึ ปัจจุบัน

นายธารง โกมลบุตร นายเสนอ สุนทรเนตร
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2498 - 2506 พ.ศ.2506 - 2513

นายพีระ ดาวเรอื ง นายประจวบ วจั นะรตั น์
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2513 - 2519 พ.ศ.2519 - 2522

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หน้า 6

รายช่อื ผบู้ รหิ ารจากอดตี ถงึ ปัจจุบัน

นายประยูร สระน้า นายจรลั แก้วเหล็ก
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2523 - 2528 พ.ศ.2528 - 2534

นายเกรยี งศักดิ์ กาเนดิ เหมาะ นายดารง เตชะศริ ิ
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2534 - 2536 พ.ศ.2536 - 2539

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หนา้ 7

รายชอ่ื ผู้บรหิ ารจากอดตี ถงึ ปัจจุบัน

นางสาวมณพี นั ธ์ ศรสี ุพรรณดฐิ นางสุรณี ทศธิ ร
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2539 - 2540 พ.ศ.2540 - 2542

นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี นายวีระ วงศป์ ระดิษฐ์
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2542 - 2543 พ.ศ.2544 - 2544

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2556 หน้า 8

รายชอ่ื ผบู้ ริหารจากอดตี ถงึ ปจั จุบัน

นายธวชั หมน่ื ศรชี ยั นางเบญญาภา คงรอด
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2545 - 2550 พ.ศ.2550 - 2553

นายสรุ พงศ์ งามสม
การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2554 ถงึ ปัจจบุ นั

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 9

โครงสรา้ งการบรหิ ารจดั การ

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 10

ขอ้ มูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณปกี ารศกึ ษา 2556 รายจา่ ย จานวน/บาท
รายรับ จานวน/บาท

เงินงบประมาณ - งบดาเนนิ การ/เงินเดอื น-ค่าจ้าง -

เงินนอกงบประมาณ 41,287,283.50 งบพฒั นาคุณภาพการจดั การศกึ ษา 21,048,886.23

เงินอน่ื ๆ (เงินบรจิ าค) - งบอนื่ ๆ (ระบ)ุ -

รวมรายรับ 41,287,283.50 รวมรายจา่ ย 21,048,886.23

งบดาเนินการ/เงินเดือน – บาท เงนิ คา่ จา้ ง - บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 1.96 ของรายรับ

งบพฒั นาคณุ ภาพการจดั การศกึ ษา 21,048,886.23 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 60 ของรายรับ

ขอ้ มูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน จานวน 2 หลัง จานวน 2 หลงั
ห้องปฏิบตั กิ ารวทิ ยาศาสตร์ จานวน 4 หอ้ ง
หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ห้อง
หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษา จานวน 3 ห้อง
พระพทุ ธศาสนา จานวน 1 ห้อง
ห้องดนตรสี ากล จานวน 1 ห้อง
ห้องดนตรไี ทย-นาฏศิลป์ จานวน 1 หอ้ ง
ห้องศิลปะ จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งการงานและอาชพี จานวน 2 ห้อง
หอ้ งคหกรรม จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ ง ASEAN จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งเรยี นพลานามยั (ปงิ ปอง, ยูโด) จานวน 2 หอ้ ง
สนามวอลเลย์บอลโรงยมิ เนเซียม จานวน 1 โรง
สนามแฮนด์บอล จานวน 1 สนาม
หอ้ งสุขาภายในอาคารทกุ ช้ันแยกชาย-หญงิ จานวน 60 หอ้ ง

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2556 หนา้ 11

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถติ ิการใช้จานวนคร้งั /ปี
15,600
แหล่งเรยี นรูภ้ ายใน/ชอื่ แหล่งเรยี นรู้ 8,400
1. หอ้ งสมดุ 400
2. ศนู ย์ Self Access 250
3. ห้องจรยิ ธรรม 400
4. หอ้ งดนตรไี ทย-นาฏศิลป์ 300
5. ห้องดนตรสี ากล 15,000
6. หอ้ งเรยี นพลศกึ ษา 100
7. หอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพวิ เตอร์ 120
8. โรงอาหาร 12,000
9. สนามกฬี าแฮนดบ์ อล
10. NR Digital Knowledge Centre สถติ กิ ารใช้จานวนคร้ัง/ปี
12
แหล่งเรยี นรู้ภายนอกโรงเรยี น 1
12
แหลง่ เรียนร้ภู ายนอก/ชอื่ แหล่งเรียนรู้ 2
1. วดั นายโรง 2
2. คลองบางกอกนอ้ ย
3. วดั บางบาหรุ
4. ปา่ ชายเลนบ้านคลองโคนสมทุ รสงคราม
5. โรงพยาบาลศริ ริ าช

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2556 หนา้ 12

แหลง่ เรียนรู้
ภูมิปญั ญาท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ญั ญาทอ้ งถิ่น

1. ห้องสมุด มีขนาด 384 ตาราเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 33,525 เล่ม การสืบค้นหนังสือและ

การยืม-คืน ใช้ระบบยืม–คืนด้วยบัตรห้องสมุด มีนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2556 เฉล่ีย 378 คน

ต่อวัน คดิ เป็นร้อยละ 34.87 ของนกั เรียนท้ังหมด

2. หอ้ งปฏิบัติการ

ห้องปฏบิ ัติการวทิ ยาศาสตร์ จานวน 4 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพวิ เตอร์ จานวน 3 ห้อง

หอ้ งปฏิบัตกิ ารทางภาษา จานวน 3 ห้อง

ห้องพระพทุ ธศาสนา จานวน 1 หอ้ ง

ห้องดนตรสี ากล จานวน 1 ห้อง

หอ้ งศลิ ปะ จานวน 1 หอ้ ง

หอ้ งดนตรีไทย-นาฏศิลป์ จานวน 1 ห้อง

หอ้ งการงานและอาชีพ จานวน 2 หอ้ ง

ห้องคหกรรม จานวน 1 ห้อง

หอ้ ง ASEAN จานวน 1 ห้อง

หอ้ งเรียนพลานามยั (ปิงปอง, ยโู ด) จานวน 2 หอ้ ง

โรงยมิ เนเซียม จานวน 1 โรง

2. ห้องคอมพวิ เตอร์ มจี านวน 150 เครอื่ ง

ใช้เพ่ือการเรยี นการสอน จานวน 150 เคร่อื ง

ใชส้ ืบคน้ ขอ้ มูลทางอินเทอร์เนต็ จานวน 75 เคร่อื ง

จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2556 เฉล่ีย 350 คนต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 31.36 ของนักเรียนทง้ั หมด

ใช้เพ่อื การบริหารจัดการ จานวน 28 เครอ่ื ง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 13

ข้อมลู สภาพชมุ ชนโดยรวม

ข้อมลู สภาพชมุ ชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบรเิ วณโรงเรียน มีลกั ษณะผสมผสาน ท้ังสภาพสวนไม้ดอก ไม้ประดับและร้านค้า

อาคารพาณิชย์ มีประชากรประมาณ 33,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดนายโรง
วดั บางบาหรุ ท่ีพักอาศัย ห้องเช่า ห้างสรรพสินคา้ หมู่บ้านจัดสรร สวนไม้ดอก ไม้ประดับ และสว่ นใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีต่างๆ ของชาวพุทธ ได้แก่
ทาบุญตักบาตร เวยี นเทยี นในวนั สาคญั ทางพุทธศาสนา

2) ผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และ
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.76
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี มากกว่า 350,000 บาท จานวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว
5 คน

3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตั้งอยู่บนพื้นท่ีของวัด 2 วัด คือวัด
นายโรงและวดั บางบาหรุ ไมต่ ิดถนนใหญ่ ดา้ นตะวันตกติดคลองบางกอกน้อย บรรยากาศจึงเงียบสงบไมม่ เี สยี ง
รถยนต์รบกวน ไม่มีหมอกควันไอเสีย ฝุ่นละอองน้อย จึงเหมาะสาหรับการเรียนการสอน และได้รับความ
เมตตาอย่างดียง่ิ จากเจ้าอาวาสทงั้ 2 วัด ใหใ้ ช้วัดเป็นแหลง่ เรียนรูแ้ ละทากิจกรรมทางศาสนา นอกจากนั้น ถนน
บรมราชชนนีซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงเรียน ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและโรงเรียนสอนเสริม
สาขาต่างๆ ท้ังด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ เช่น สอนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรงเรียน
สอนศิลปะ สอนดนตรี เป็นต้น เขตบางกอกน้อยเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
และศิลปะ วัฒนธรรมในฝ่ังธนบุรีจึงมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสาหรับนักเรียน เช่น อู่เรือพระราชพิธี
ขันลงหนิ บา้ นบุ พิพิธภัณฑ์กรุงเทพ อเู่ รอื พระราชพิธี วัดระฆังโฆสิตาราม โรงพยาบาลศริ ิราช เปน็ ต้น
ขอ้ จากัดของสถานศกึ ษากับความร่วมมอื ของชุมชน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไม่ได้ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ มีทางเข้าออกได้ 2 ทาง คือ ซอยบรมราชชนนี 11
และ 15 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 เส้นทางเดินรถทางเดียว สาหรับออกจากโรงเรียนเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์
โรงเรียนได้จัดรถบริการ รับ-ส่งนักเรียน ทั้งเช้าและเย็น เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุได้ให้ความอนุเคราะห์
จัดสถานที่จอดรถสาหรับผู้ปกครองท่ีต้องการรับ-ส่งบุตรหลานด้วยตนเองเพ่ือลดปัญหาการจราจรในซอย
บรมราชชนนี 15

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2556 หน้า 14

ปราชญ์ชาวบา้ น/ภมู ปิ ญั ญาท้องถ่นิ

ผ้ทู รงคณุ วฒุ ิที่สถานศกึ ษาเชญิ มาใหค้ วามรู้แกค่ รนู ักเรียน ในปกี ารศึกษา 2556

1. พระราชวรมนุ ี (พล อาภากโร) ให้ความรเู้ รื่องธรรมกับภาษาองั กฤษ
จานวน 34 ครั้ง/ปี
สถติ กิ ารให้ความรู้ในโรงเรยี นแห่งนี้ ใหค้ วามรวู้ ิชาสงั คมศึกษา
จานวน 63 ครง้ั /ปี
2. น.อ.หญงิ ชทู ิพย์ ทิพยบุญทอง ให้ความรวู้ ชิ าคณิตศาสตร์
จานวน 63 คร้ัง/ปี
สถิตกิ ารใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแหง่ นี้ ให้ความรวู้ ิชาวทิ ยาศาสตร์
จานวน 93 ครั้ง/ปี
3. น.ต.ดร.พงศพ์ นั ธ์ แก้วจนิ ดา ใหค้ วามรวู้ ิชาการงานอาชีพ
จานวน 64 ครั้ง/ปี
สถติ กิ ารให้ความรู้ในโรงเรยี นแห่งน้ี ใหค้ วามรูเ้ รอ่ื งสขุ ศึกษา
จานวน 29 คร้งั /ปี
4. น.ต.ดร.เทพประธาน รุจริ าภา ให้ความรวู้ ชิ าศิลปศกึ ษา
จานวน 30 ครง้ั /ปี
สถิติการใหค้ วามรู้ในโรงเรยี นแห่งนี้ ให้ความรวู้ ชิ าวิทยาศาสตร์
จานวน 138 ครง้ั /ปี
5. ร.ศ.มณฑา โกเฮง ให้ความรวู้ ิชาวทิ ยาศาสตร์
จานวน 65 ครั้ง/ปี
สถติ กิ ารให้ความรูใ้ นโรงเรยี นแห่งนี้ ให้ความรู้ภาษาจนี
จานวน 48 ครั้ง/ปี
6. ดร.นันทวัน สวุ รรณรูป

สถิตกิ ารใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแหง่ นี้

7. นายเจตนา จิตรพันธ์

สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรยี นแห่งน้ี

8. นายพรหมพฒั น์ ธรรมะรัตนจ์ นิ ดา

สถิตกิ ารใหค้ วามรู้ในโรงเรยี นแหง่ น้ี

9. ดร.ยุพา ผลโภค

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี

10. อ.แพรวพรรณ โชตสิ กุลรตั น์

สถิตกิ ารให้ความรใู้ นโรงเรยี นแหง่ นี้

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หนา้ 15

สภาพและบรรยากาศการเรยี นรู้

แหลง่ เรยี นรู้หอ้ งปฏบิ ัติการต่างๆ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 16

สภาพและบรรยากาศการเรยี นรู้

หอ้ ง NR Digital Knowledge Centre

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หนา้ 17

สภาพและบรรยากาศภายใน
โรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 18

สภาพและบรรยากาศภายใน
โรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2556 หน้า 19

ขอ้ มลู นกั เรยี น

จานวนนักเรยี นในโรงเรียนทัง้ สน้ิ 1,116 คน (ข้อมูล : วันที่ 1 พฤศจกิ ายน 2556)
จาแนกตามระดับชั้นทีเ่ ปิดสอน รายละเอียดตามตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 จานวนนักเรยี นจาแนกตามระดับช้นั ทเี่ ปิดสอน ปีการศึกษา 2556

ช่วงช้ัน/ระดับชนั้ จานวนหอ้ งเรียน ชาย จานวนนักเรียน
หญงิ รวมจานวนนกั เรยี น

ม.1 6 85 101 186

ม.2 6 82 101 183

ม.3 6 75 104 179

รวมช่วงช้นั ที่ 3 (ม.1-ม.3) 18 242 307 549

ม.4 6 83 113 196

ม.5 6 88 95 183

ม.6 6 85 102 187

รวมชว่ งชน้ั ที่ 4 (ม.4-ม.6) 18 256 311 567

รวมทั้งสิ้น 36 498 618 1,116

ม.6 นกั เรยี นหญงิ
ม.5 นักเรียนชาย
ม.4 จานวนห้องเรียน
ม.3
ม.2 20 40 60 80 100 120
ม.1

0

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2556 หน้า 20

จานวนหอ้ งเรยี นทั้งสิ้น 36 หอ้ ง
จาแนกตามระดบั ชั้นทเ่ี ปดิ สอน รายละเอียดตามตารางท่ี 2
ตารางที่ 2 จานวนห้องเรียนจาแนกตามระดับชน้ั ที่เปดิ สอน ปกี ารศกึ ษา 2556

ชว่ งชั้น/ระดับชนั้ English จานวนหอ้ งเรยี น รวมทง้ั สน้ิ
Program Mini Integrated
ม.1 6
ม.2 2 English Program English Program 6
ม.3 2 31 6
รวมช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) 2 31 18
ม.4 6 31 6
ม.5 2 93 6
ม.6 2 22 6
รวมช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) 2 22 18
รวมทัง้ ส้นิ 6 22 36
12 66
15 9

ม.6
ม.5
ม.4 Integrated English Program

Mini English Program
ม.3 English Program
ม.2
ม.1

01234

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 21

ขอ้ มลู นกั เรียน

จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสรมิ สขุ ภาพ (สสส.) 1,116 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100
อตั ราส่วนครู : นักเรียน = 1 : (แยกตามระดับ)

- ม.1 1 : 15
- ม.2 1 : 15
- ม.3 1 : 17
- ม.4 1 : 16
- ม.5 1 : 15
- ม.6 1 : 15
จานวนนักเรียนทเ่ี ข้ารว่ มกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศลิ ป์ วรรณคดี และนันทนาการ 1,116 คน
คิดเปน็ ร้อยละ 100
จานวนนักเรียนทม่ี ีคณุ ลกั ษณะเป็นลกู ท่ดี ีของพ่อแม่ ผปู้ กครอง 1,116 คน คดิ เป็นร้อยละ 100
จานวนนักเรียนที่มคี ณุ ลักษณะเปน็ นักเรยี นทด่ี ีของโรงเรยี น 1,116 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
จานวนนักเรียนท่ีทากิจกรรมบาเพญ็ ประโยชน์ต่อสงั คม ทง้ั ในและนอกสถานศึกษา 1,116 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนนักเรยี นที่มบี นั ทกึ การเรยี นรจู้ ากการอา่ นและการสืบค้นจากเทคโนโลยสี ารสนเทศ
อยา่ งสมา่ เสมอ 1,116 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
จานวนนกั เรียนทีผ่ า่ นการประเมินความสามารถด้านการคดิ ตามท่ีกาหนดในหลักสตู รสถานศึกษา
1,116 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนนกั เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรบั ตวั เขา้ กบั สังคมตามทกี่ าหนดใน
หลักสตู รสถานศกึ ษา 1,116 คน คิดเป็นร้อยละ 100

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หน้า 22

ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี น 8 กลมุ่ สาระ

ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น 8 กลุม่ สาระการเรียนร้ทู ุกระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศกึ ษา 2556

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2556 หนา้ 23

ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลมุ่ สาระ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2556 หนา้ 24

ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี น 8 กลุม่ สาระ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2556 หนา้ 25

ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน 8 กลุ่มสาระ

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2556 หนา้ 26

ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน 8 กลมุ่ สาระ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2556 หนา้ 27

ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น 8 กลุ่มสาระ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 28

ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น 8 กลุ่มสาระ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 29

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น 8 กลุ่มสาระ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 30

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น 8 กลมุ่ สาระ

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 31

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลมุ่ สาระ

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หนา้ 32

ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น 8 กลุ่มสาระ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 33

ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น 8 กลุม่ สาระ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2556 หนา้ 34

ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาระดับชาติ

ปีการศกึ ษา 2556 (O-NET)

ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาระดบั ชาติ (O-NET)

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 35

ผลการประเมินคุณภาพการศกึ ษาระดบั ชาติ

ปีการศกึ ษา 2556 (O-NET)

ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษาระดบั ชาติ (O-NET)

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศึกษา 2556 หนา้ 36

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นของนักเรียน
ระดับทอ้ งถ่ิน LAS ปกี ารศึกษา 2556

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 37

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างหลกั สูตรสถานศกึ ษา
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 โรงเรยี นไดจ้ ัดสัดสว่ นสาระการเรียนร้แู ละเวลาเรยี น ดังแสดงในตารางตอ่ ไปน้ี
ช่วงชัน้ ท่ี 3 (ม.1 – ม.3)

เวลาเรยี น (คิดเปน็ รอ้ ยละต่อปี)

ระดับช้นั สงั คมศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ ภาษา กิจกรรม รวม
และ ตา่ งประเทศ พฒั นาผเู้ รียน
ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนาและ และ ศลิ ปะ
เทคโนโลยี
วัฒนธรรม พลศึกษา

ม. 1 120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
(12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

ม. 2 120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
(12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

ม. 3 120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
(12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

รวม 360 360 360 160 240 240 240 360 360 1,000
(36) (36) (36) (16) (24) (24) (24) (36) (36) (100)

·

จานวนชวั่ โมงทจ่ี ดั ใหน้ กั เรียน เรียนท้งั ปีเท่ากบั 1,000 ชว่ั โมง
แผนการเรยี นรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนทต่ี อ้ งการเน้นเป็นพิเศษ คือ
โรงเรียนสองภาษา ความมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงคด์ า้ นจติ สาธารณะ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หน้า 38

ชว่ งชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6)

เวลาเรยี น (คิดเป็นรอ้ ยละต่อปี)

ระดับ แผน สงั คมศึกษา สขุ ศกึ ษา การงานอาชพี ภาษาตา่ ง กิจกรรม รวม
ช้นั การเรียน ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศาสนาและ และ และ ประเทศ พฒั นา
ศลิ ปะ ผเู้ รยี น
วฒั นธรรม พลศกึ ษา เทคโนโลยี

ม. 4 วิทย์- 80 200 460 120 80 80 120 160 140 1,440
คณิต (5.56) (13.89) (31.94) (8.33) (5.56) (5.56) (8.33) (11.11) (9.72) (100)

คณติ – 160 200 120 160 80 120 120 320 140 1,420
อังกฤษ (11.27) (14.08) (8.45) (11.27) (5.63) (8.45) (8.45) (22.54) (9.86) (100)

อังกฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 560 140 1,460
จนี (10.96) (5.48) (8.22) (8.22) (5.48) (5.48) (8.22) (38.36) (9.59) (100)

องั กฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 560 140 1,460
ฝรั่งเศส (10.96) (5.48) (8.22) (8.22) (5.48) (5.48) (8.22) (38.36) (9.59) (100)

ม. 5 วิทย์- 80 200 400 120 80 80 120 160 140 1,380
คณติ (5.80) (14.49) (28.99) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (11.59) (10.14) (100)

คณิต– 160 200 120 160 80 120 120 320 140 1,420
อังกฤษ (11.27) (14.08) (8.45) (11.27) (5.63) (8.45) (8.45) (22.54) (9.86) (100)

อังกฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 480 140 1,380
จนี (11.59) (5.80) (8.70) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (34.78) (10.14) (100)

องั กฤษ- 160 80 120 120 80 80 120 480 140 1,380
ฝรงั่ เศส (11.59) (5.80) (8.70) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (34.78) (10.14) 100)

ม.6 วิทย์- 80 200 380 80 80 80 120 160 140 1,320
คณิต
(6.06) (15.15) (28.79) (6.06) (6.06) (6.06) (9.09) (12.12) (10.61) (100)

คณติ – 160 200 120 80 80 80 120 320 140 (10.77) 1,300
อังกฤษ (12.31) (15.38) (9.23) (6.15) (6.15) (6.15) (9.23) (24.62) (100)

อังกฤษ-จีน 160 80 120 80 80 80 120 480 140 1,340
(11.94) (5.97) (8.96) (5.97) (5.97) (5.97) (8.96) (35.82) (10.45) (100)

องั กฤษ- 160 80 120 80 80 80 120 480 140 1,340

ฝร่ังเศส (11.94) (5.97) (8.96) (5.97) (5.97) (5.97) (8.96) (35.82) (10.45) (100)

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หน้า 39

เวลาเรียน (คดิ เป็นร้อยละต่อปี)

สังคมศกึ ษา สขุ ศึกษา ศลิ ปะ การงานอาชีพ ภาษาต่าง กิจกรรม
ภาษาไทยคณติ ศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศาสนาและ และ และ ประเทศ พัฒนา
ผเู้ รยี น
วัฒนธรรม พลศกึ ษา เทคโนโลยี

รวม วิทย์- 240 600 1,240 320 240 240 360 480 420 4,140
คณิต (5.80) (14.49) (30.19) (7.73) (5.79) (5.79) (8.70) (11.59) (10.14) (100)

คณติ – 480 600 360 400 240 320 360 960 420 4,140
องั กฤษ (11.59) (14.49) (8.69) (9.66) (5.79) (7.73) (8.69) (23.19) (10.14) (100)

อังกฤษ- 480 240 360 320 240 240 360 1,520 420 4,180
จนี (11.48) (5.74) (8.61) (7.65) (5.74) (5.74) (8.61) (36.36) (10.05) (100)

อังกฤษ- 480 240 360 320 240 240 360 1,520 420 4,180
ฝรงั่ เศส (11.48) (5.74) (8.61) (7.65) (5.74) (5.74) (8.61) (36.36) (10.05) (100)

จานวนชัว่ โมงท่ีจดั ใหน้ ักเรียน เรียนท้ังปี เท่ากบั 1,440 ชั่วโมง
แผนการเรยี นรู/้ จุดเนน้ การพฒั นาผูเ้ รียนที่ตอ้ งการเน้นเปน็ พเิ ศษ คือ

การจดั การเรยี นการสอนสองภาษา รปู แบบ EP/MEP
นกั เรยี นสามารถส่อื สารด้วยภาษาองั กฤษในระดบั Advanced

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2556 หน้า 40

คณะผูบ้ ริหาร

นายสรุ พงศ์ งามสม
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมธั ยมวัดนายโรง

นายกิตตภิ พ งามชมุ่ นางวรนิ พร เจริญแลว้ นางสาลี พบิ ูลเวช
รองผู้อานวยการ รองผ้อู านวยการ รองผ้อู านวยการ
กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบคุ คล กลมุ่ บริหารงานหลกั สูตรและวิชาการ
กลุ่มบรหิ ารงานกิจการนักเรียน

นางเดือนเพ็ญ สาราญศิลป์ นางสายใจ สทิ ธิเขตรกรณ์
ผู้ชว่ ยผอู้ านวยการ ผูช้ ่วยผู้อานวยการ

สานกั งานผอู้ านวยการ กลุ่มบรหิ ารงานแผนงานและงบประมาณ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หน้า 41

ขอ้ มูลผูบ้ รหิ าร

ผู้อานวยการโรงเรียน

นายสรุ พงศ์ งามสม
วุฒกิ ารศกึ ษาสูงสดุ วท.ม. สาขาการสอนคณิตศาสตร์
ดารงตาแหนง่
ผู้อานวยการโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง วันท่ี 11 กุมภาพนั ธ์ 2554 จนถงึ ปจั จุบัน
E-mail : [email protected]
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายกิตตภิ พ งามชุ่ม E-mail : [email protected]
วุฒกิ ารศึกษาสงู สดุ ศษ.ม. สาขาบรหิ ารการศกึ ษา
รับผิดชอบกลมุ่ บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางวรนิ พร เจรญิ แล้ว E-mail : [email protected]
วฒุ ิการศกึ ษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบริหารการศกึ ษา
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกจิ การทวั่ ไป
นางสาลี พบิ ูลเวช E-mail : [email protected]
วุฒิการศกึ ษาสูงสุด ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
รบั ผดิ ชอบกล่มุ บรหิ ารงานหลกั สูตรและวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
นางสายใจ สทิ ธิเขตรกรณ์ E-mail : [email protected]
วุฒิการศกึ ษาสงู สุด ศศ.บ. ภาษาองั กฤษ
รบั ผดิ ชอบกลมุ่ บริหารงานแผนงานและงบประมาณ
นางเดือนเพญ็ สาราญศิลป์ E-mail : [email protected]
วุฒกิ ารศึกษาสงู สดุ ค.บ. ภาษาไทย
รบั ผิดชอบกลุม่ บรหิ ารงานสานักงานผอู้ านวยการ

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หนา้ 42

ขอ้ มูลครแู ละบคุ ลากร

จานวนข้าราชการครู จาแนกตามวทิ ยฐานะและเพศ ปกี ารศกึ ษา 2556

ตารางท่ี 3 ข้อมูลครู จาแนกตามวทิ ยฐานะและเพศ ปกี ารศึกษา 2556

ท่ี ตาแหนง่ เพศ รวม
ชาย หญงิ
ขา้ ราชการครู 1
1 ผู้อานวยการเช่ียวชาญพเิ ศษ คศ.4 1- 1
2 รองผอู้ านวยการชานาญการพิเศษ คศ.3 -1 2
3 รองผอู้ านวยการชานาญการ คศ.2 11 12
4 ครู คศ.3 39 13
5 ครู คศ.2 49 7
6 ครู คศ.1 43 9
7 ครูผชู้ ว่ ย 36 45
รวม 16 29

ข้อมลู : วนั ที่ 30 เมษายน 2557

จานวนบุคลากรทางการศกึ ษา จาแนกตามตาแหน่งและเพศ ปกี ารศกึ ษา 2556

ตารางที่ 4 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามตาแหนง่ และเพศ ปีการศกึ ษา 2556

ท่ี ตาแหนง่ เพศ รวม
ชาย หญงิ
บคุ ลากรทางการศึกษา -
1 พนักงานราชการ -- 17
2 ครพู ิเศษ 5 12 21
3 ครูต่างชาติ 13 8 4
4 ลกู จ้างประจา 31 23
5 ลูกจา้ งช่ัวคราว 8 15 65
รวม 29 36

ข้อมูล : วนั ท่ี 30 เมษายน 2557

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2556 หน้า 43

ขอ้ มลู ครูและบคุ ลากร

จานวนขา้ ราชการครู จาแนกตามสายงานและวุฒิ ปีการศกึ ษา 2556

ท่ี ฝ่าย/กลมุ่ สาระ วุฒกิ ารศึกษา รวม

1 ฝา่ ยบรหิ าร ปรญิ ญาโท ป.บณั ฑิต ปริญญาตรี 4
2 ภาษาไทย 5
3 คณิตศาสตร์ 4- - 4
4 วทิ ยาศาสตร์ 8
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2- 3 4
6 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 4
7 ศลิ ปะ 2- 2 3
8 การงานอาชพี และเทคโนโลยี 4
9 ภาษาตา่ งประเทศ 1- 7 8
10 กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น 2
11 บรรณารักษ์ 1- 3 1
45
รวม 1- 3

--3

1- 3

1- 6

--1

--1

13 - 32

บรรณารกั ษ์ ปริญญาตรี
กิจกรรมพัฒนาผ้เู รยี น ปริญญาโท

ภาษาตา่ งประเทศ
การงานอาชพี และเทคโนโลยี

ศลิ ปะ
สุขศึกษาและพลศกึ ษา
สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

วทิ ยาศาสตร์
คณติ ศาสตร์

ภาษาไทย
ฝา่ ยบริหาร

012345678

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2556 หน้า 44

ขอ้ มลู ครแู ละบุคลากร

ครปู ระจาการ ทั้งหมด 41 คน โดยแยกตามกล่มุ สาระการเรียนรู้ ดงั นี้

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ที่ ช่ือ-สกุล ตาแหนง่ / วฒุ ิ วิชาเอก หมายเหตุ
วิทยฐานะ หมายเหตุ

1 นางสาวนงนุช คร/ู คศ.2 ป.ตรี ภาษาไทย
นาคมาศ (ค.บ.)

2 นางเดือนเพ็ญ คร/ู คศ.2 ป.ตรี ภาษาไทย
สาราญศลิ ป์ (ค.บ.)

3 นางพมิ พา ครู/คศ.3 ป.โท การบรหิ ารการศึกษา
ศิรวิ งศ์ (ค.ม.)

3 นางนติ ยา ครผู ชู้ ว่ ย ป.โท การบริหารการศกึ ษา
เอย่ี มแดง (ศษ.ม.)

4 นายจักรภพ ครูผู้ชว่ ย ป.ตรี ภาษาไทย
เมืองสุวรรณ์ (ค.บ.)

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ คณติ ศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล ตาแหนง่ / วฒุ ิ วชิ าเอก
วทิ ยฐานะ

1 นางสาวแก้ว ครู/คศ. 2 ป.โท นวัตกรรม
สกุลเสรมิ ไกรศรี (ศษ.ม.) หลักสูตรการสอน

2 นางสาวจริ ภทั ร ครู/ค.ศ.2 ป.ตรี คณติ ศาสตร์
บญุ ครอบ (ค.บ.)

3 นายสทิ ธิเจตน์ คร/ู คศ.1 ป.ตรี คณิตศาสตร์
กติ ติพงศ์โภคนิ (กศ.บ.)

4 นายชาญชยั คร/ู ค.ศ.3 ป.โท การบรหิ ารการศึกษา
คาเวียง (ค.ม.)

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2556 หน้า 45

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตาแหน่ง/ วฒุ ิ วชิ าเอก หมายเหตุ
วทิ ยฐานะ เคมวี จิ ยั การ
ป.โท
1 นายชัยณรงค์ คร/ู ค.ศ.3 (ค.ม.) ศกึ ษา
หลายสทุ ธสิ าร ฟิสิกส์
ป.ตรี วทิ ยาศาสตร์
2 นางอรพนิ ท์ ครู/ค.ศ.3 (กศ.บ.) วทิ ยาศาสตร์
อทุ ะนุต
ป.ตรี ฟิสกิ ส์
3 นางสาวทพิ ยภ์ าภรณ์ ครผู ชู้ ว่ ย (ค.บ.)
สะเดา เคมี
ป.ตรี เคมี
4 นางนฤมล คร/ู ค.ศ.3 (ค.บ.) ชีววทิ ยา
หลายสุทธิสาร
ป.ตรี
5 นายสุรยิ ันต์ ครู /คศ.1 (วท.บ.)
สายสงิ ห์
ป.ตรี
6 นายสมโภช ครผู ูช้ ว่ ย (วท.บ.)
พว่ งเจรญิ
ป.ตรี
7 นางสาวจริ ฐั ครูผ้ชู ว่ ย (วท.บ)
นันทพฤทธ์ิ
ป.ตรี
8 นางสาวไพลินรัตน์ ครผู ชู้ ว่ ย (ค.บ.)
กุณสทิ ธ์ิ

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2556 หนา้ 46


Click to View FlipBook Version