The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sirirattana Sakunsermkraisri, 2019-12-18 04:30:07

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2561

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2561

โรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

คำนำ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้จัดระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลอย่างเพียงพอ
ตอ่ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสนองหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีการจัด
โครงสร้างการบริหารจัดการของ 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและ
วิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงาน
กิจการท่ัวไป สานักผู้อานวยการ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหาร พัฒนา
ปรับปรุง และวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน ด้านการบรหิ ารงานของโรงเรียน
ท่าน ส ามาร ถเ ข้าถึ งข้ อ มูล ไ ด้ อ ย่ างส ะ ด ว ก แล ะ ร ว ด เ ร็ ว บ น เ ว็ บ งาน ส าร ส น เ ทศ แล ะติ ด ต า ม ค ว า ม
เคล่ือนไหวกจิ กรรมภายในโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรงได้ทางเวบ็ ไซตข์ องโรงเรียนท่ี http://www.nairong.ac.th
ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร คณะครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรงทกุ ทา่ นที่ให้ความ
อนุเคราะห์ขอ้ มูลในการจดั ทางานสารสนเทศได้เปน็ อย่างดี

(นางวนั ทนา ชชู ว่ ย)
ผู้อานวยการโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง

หมวด 1 ข้อมลู ทว่ั ไป หนำ้
1
ขอ้ มลู พื้นฐานโรงเรียน 5
รายชอ่ื คณะกรรมการสถานศึกษา 7
รายชือ่ คณะกรรมการบรหิ ารสมาคมผู้ปกครองและครโู รงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง 8
รายชื่อผูบ้ รหิ ารอดตี ถึงปัจจุบัน 12
โครงสร้างการบรหิ ารจัดการ 12
ขอ้ มลู งบประมาณ 13
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 14
ข้อมลู และแผนผงั อาคารสถานท่โี รงเรยี น 16
แหล่งเรียนรภู้ ายใน/ภายนอกโรงเรียน 17
สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้
19
หมวด 2 สำรสนเทศดำ้ นนักเรยี น และ สำรสนเทศด้ำนผลสัมฤทธ์ิ 19
21
ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 22
ขอ้ มลู ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปกี ารศึกษา 2561 23
ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติขน้ั พ้นื ฐาน (O-NET) ปกี ารศึกษา 2559 - 2561 25
เปรยี บเทยี บผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้นื ฐาน(O-NET) ปกี ารศึกษา 2559 - 2561
ขอ้ มลู แสดงผลคะแนนการอ่าน คิด วเิ คราะห์ และเขยี นของนักเรียน ปกี ารศึกษา 2561 27
ข้อมลู แสดงผลคะแนนการคุณลกั ษณะอนั พึงประสงคข์ องนักเรยี น ปกี ารศึกษา 2561 28
30
หมวด 3 สำรสนเทศดำ้ นบคุ ลำกร

ข้อมูลฝ่ายบรหิ าร
ขอ้ มลู ครแู ละบุคลากรสถานศึกษา
ตารางรายชอ่ื ครูและบคุ ลากรจาแนกตามกลมุ่ สาระการเรยี นรู้/กลุม่ งาน

หมวด 4 สำรสนเทศดำ้ นเกยี รตยิ ศและควำมภำคภูมใิ จ 36
57
ผลงานนักเรียน 58
ผลงานครู 59
การเขา้ ร่วมอบรมและศึกษาดูงานตา่ งประเทศ 69
ข้อมลู คณะท่ีมาศกึ ษาดงู านโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง
กิจกรรมตา่ ง ๆ ภายในโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง 73

ภำคผนวก

สรปุ ข่าวกิจกรรมในรอบปี

ขอ้ มลู ท่วั ไป

ประวัตโิ รงเรียนมัธยมวดั นำยโรง
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ช่ือเดิมคือ “โรงเรียนวัดนายโรง” ซ่ึงเป็นชื่อของวัดอันเป็นท่ีต้ังของ

โรงเรียน ท่ีได้ช่ือว่า “วัดนายโรง” เน่ืองด้วย “เจ้ากรับ” ซึ่งเป็น “นายโรง” ละครนอกท่ีมีช่ือเสียงในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สืบเน่ืองจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้ อยู่หวั รัชกาลท่ี 4 เปน็ ผบู้ ริจาคทดี่ นิ เพอื่ สรา้ งวัด จงึ ไดช้ อ่ื วา่ วัดนำยโรง และเปน็ ชื่อของโรงเรยี นสบื มา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2498 บนท่ีดินของวัด 2 วัด คือ
วัดนายโรง และวัดบางบาหรุ โดยพระอธิการแนบ (สิริจินฺโท) เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
จานวน 5 ไร่ 2 ตารางวา และพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุ ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดิน 119 ตารางวา
รวมเนอ้ื ทท่ี ั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา

เปิดทาการสอนครั้งแรก วันท่ี 17 พฤษภาคม 2498 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดนายโรง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 77 คน ครู 3 คน มีนายธารง โกมลบุตร เป็นครูใหญ่
คนแรก เปดิ สอนระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2521 โรงเรยี นวดั นายโรง ได้ขออนุมัตเิ ปล่ียนชื่อ
เป็น “โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง” ในวนั ท่ี 6 กนั ยายน 2539

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา
ได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2524 และ 2534 ในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปัจจุบัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ ปกี ารศกึ ษา 2553 โรงเรยี นได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
(The International Standard School Project หรือ ISSP)

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2561 หน้า 1

โรงเรียนวัดมัธยมวัดนายโรง ต้ังอยู่เลขที่ 658/2 ซอยบรมราชชนนี 15 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธั ยมศกึ ษาเขต 1 สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

หมำยเลขโทรศพั ท์ 0-2424-1826, 0-2424-9707,
0-2424-5954 (โครงการภาคภาษาองั กฤษ)

หมำยเลขโทรสำร 0-2433-6735
E-mail: [email protected]
Website: www.nairong.ac.th

เขตพน้ื ทีบ่ รกิ ำร เขตบางกอกน้อย แขวงอรณุ อมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางพลัด แขวงบางขนุ ศรี แขวงศริ ริ าช
เขตตล่ิงชนั แขวงบางพลัด แขวงบางบาหรุ
แขวงบางยข่ี นั แขวงบางออ้
แขวงตลิ่งชนั แขวงคลองชกั พระ

แผนทท่ี ำงเข้ำโรงเรียนมัธยมวัดนำยโรง
(หลงั หา้ งเซ็นทรลั พลาซ่าปน่ิ เกลา้ ) ทางเขา้ 2 เส้นทาง คือ ซอยบรมราชชนนี 15 หรือ 17

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2561 หนา้ 2

สญั ลักษณป์ ระจำโรงเรยี น

เครื่องหมำยโรงเรยี น ตราชฎาไดม้ าจากภาพบนฝาผนังพระอุโบสถวดั นายโรง
ช่ือย่อโรงเรียน น.ร.
พระประจำโรงเรยี น พระพุทธภมู นิ ารถ บรมศาสดาประภากร สุนทรวรรณมงคล
สปี ระจำโรงเรยี น สฟี ้า หมายถึง ความสงบเยือกเยน็
สเี หลือง หมายถงึ คณุ ธรรม
คตพิ จนข์ องโรงเรยี น สเี ขยี ว หมายถึง ความเจริญงอกงาม
ปรัชญำของโรงเรยี น เลศิ ด้วยคุณธรรม ล้าหนา้ วิชา กลา้ ในทางที่ถกู ลกู นายโรง
คำขวัญของโรงเรยี น ปญฺญา โลกสมฺ ิ ปชฺโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก”
เอกลักษณ์ของโรงเรยี น ศิษย์และครูรูห้ น้าท่ี เปน็ ศักด์ศิ รีของนายโรง
อตั ลักษณ์ของโรงเรยี น โรงเรียนสองภาษา
ต้นไมป้ ระจำโรงเรียน สือ่ สารสองภาษา ล้าหน้าเทคโนโลยี มีจติ สาธารณะ
ตน้ เฟอ่ื งฟา้

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หนา้ 3

ยทุ ธศำสตร์

การผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
รบั มอื กบั การเปล่ยี นแปลงของสังคมโลก

วิสยั ทศั น์

โรงเรียนคณุ ภาพแห่งศตวรรษที่ 21 บนฐานความรแู้ ละความสามารถ
ด้านภาษา วัฒนธรรม วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The 21st Century Quality School Based on Knowledge and Literacy in Language,
Culture, Science and Technology

พันธกิจ

 จดั การศกึ ษาขั้นพื้นฐานใหม้ ีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
 จัดการเรียนการสอน เน้นพัฒนาผู้เรยี นให้มที ักษะในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) มงุ่ สู่สงั คม

เศรษฐกจิ บนฐานการเพม่ิ มลู ค่า โดยใช้นวัตกรรมเปน็ เครอื่ งมือ
 พัฒนาครูและบคุ ลากรทางการศึกษา สคู่ วามเป็นมืออาชีพ (professional) ทม่ี ที ักษะในศตวรรษท่ี 21
 ระดมและจัดสรรทรพั ยากร สือ่ และส่งิ อานวยความสะดวกตอ่ การเรียนรู้ สู่การเรียนร้ดู ว้ ยวิธีท่ี

หลากหลาย การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) และการเรยี นรู้ตลอดชวี ิต (life-long learning)
 สรา้ งเครือข่ายและความร่วมมือในการจดั การศึกษาและการเรยี นการสอนกบั หนว่ ยงานต่าง ๆ ทัง้ ใน

และต่างประเทศ
 บรหิ ารการจัดการศกึ ษาอยา่ งมีคุณภาพ ทนั สมัย สะดวก รวดเร็ว คลอ่ งตัว ยดื หยนุ่ โปรง่ ใส โดยมีสว่ น

ร่วมระหว่างโรงเรียนกบั วดั ชุมชน ผ้ปู กครอง หนว่ ยงาน และสถาบนั ต่าง ๆ

คุณลกั ษณะผู้เรียนอนั พึงประสงค์

จิตอาสาสาธารณะ กตญั ญูรู้คุณ ขยันหมั่นเพยี ร
รูเ้ วลาและหน้าที่ สามารถส่ือสารสมู่ าตรฐานสากล

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หนา้ 4

คณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำขั้นพ้นื ฐำน
โรงเรยี นมธั ยมวัดนำยโรง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 5

คำส่งั แตง่ ตัง้ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
โรงเรยี นมัธยมวัดนำยโรง

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2561 หน้า 6

คณะกรรมกำรบรหิ ำรสมำคมผปู้ กครองและครู
โรงเรยี นมัธยมวดั นำยโรง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หน้า 7

รำยช่ือผูบ้ ริหำรจำกอดตี ถึงปจั จบุ นั

นำยธำรง โกมลบุตร นำยเสนอ สุนทรเนตร
กำรดำรงตำแหน่ง กำรดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2498 - 2506 พ.ศ.2506 - 2513

นำยพรี ะ ดำวเรือง นำยประจวบ วัจนะรตั น์
กำรดำรงตำแหน่ง กำรดำรงตำแหนง่
พ.ศ.2513 - 2519 พ.ศ.2519 - 2522

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2561 หน้า 8

รำยชอ่ื ผู้บริหำรจำกอดีตถงึ ปจั จุบนั

นำยประยูร สระน้ำ นำยจรัล แกว้ เหล็ก
กำรดำรงตำแหน่ง กำรดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2523 - 2528 พ.ศ.2528 - 2534

นำยเกรยี งศักด์ิ กำเนิดเหมำะ นำยดำรง เตชะศิริ
กำรดำรงตำแหนง่ กำรดำรงตำแหนง่
พ.ศ.2534 - 2536 พ.ศ.2536 - 2539

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หน้า 9

รำยช่อื ผบู้ รหิ ำรจำกอดตี ถึงปจั จุบนั

นำงสำวมณีพันธ์ ศรีสุพรรณดิฐ นำงสุรณี ทศิธร
กำรดำรงตำแหนง่ กำรดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2539 - 2540 พ.ศ.2540 - 2542

นำยไพโรจน์ สุวรรณภักดี นำยวรี ะ วงศ์ประดษิ ฐ์
กำรดำรงตำแหนง่ กำรดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2542 - 2543 พ.ศ.2544 - 2544

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หน้า 10

รำยช่ือผ้บู รหิ ำรจำกอดตี ถงึ ปจั จุบนั

นำยธวัช หมนื่ ศรชี ัย นำงเบญญำภำ คงรอด
กำรดำรงตำแหนง่ กำรดำรงตำแหนง่
พ.ศ.2545 - 2550 พ.ศ.2550 - 2553

นำยสรุ พงศ์ งำมสม นำงวันทนำ ชชู ว่ ย
กำรดำรงตำแหนง่ กำรดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2554 ถงึ 30 กันยำยน 2560 พฤษภำคม พ.ศ.2561 ถงึ ปัจจุบนั

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หน้า 11

โครงสร้ำงกำรบรหิ ำรจัดกำร

ข้อมูลงบประมำณ

รำยรับ จำนวน/บำท รำยจำ่ ย คงเหลอื
4,550,491.81
เงินอดุ หนุน 10,304,325.08 5,753,833.27 -1,320,587.74

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ 44,063,848.67 45,384,436.41 -
3,229,904.07
เงนิ อ่นื ๆ (ระบ)ุ --

รวมรำยรบั -รำยจ่ำย 54,368,173.75 51,138,269.68

สรุป งบดาเนินการเงนิ เดือน ค่าจา้ ง คา่ วสั ดุ คดิ เป็นร้อยละ 102.99 ของรายรบั
สรุป งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.84 ของรายรับ

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หน้า 12

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรยี น มีลักษณะผสมผสาน ท้ังสภาพสวนไม้ดอก ไม้ประดับและร้านค้า
อาคารพาณิชย์ มีประชากรประมาณ 21,090 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบบริเวณโรงเรียน ได้แก่ วัดนายโรง
วัดบางบาหรุ ที่พักอาศัย ห้องเช่า ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม สวนไม้ดอก ไม้ประดับ และ
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีต่าง ๆ ของ
ชาวพุทธ ไดแ้ ก่ ทาบุญตกั บาตร เวยี นเทยี นในวนั สาคัญทางพทุ ธศาสนา

2. ผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและ
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.76
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี มากกว่า 370,000 บาท จานวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว
4 คน

3. โอกาสและขอ้ จากัดของโรงเรียน โรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรงตงั้ อยบู่ นพืน้ ที่ของวัด 2 วัด คอื วดั
นายโรงและวัดบางบาหรุ ไมต่ ดิ ถนนใหญ่ ด้านตะวนั ตกติดคลองบางกอกน้อย บรรยากาศจึงเงียบสงบ ไม่
มเี สียงรถยนตร์ บกวน ไม่มีหมอกควันไอเสีย ฝุ่นละอองน้อย จึงเหมาะสาหรบั การเรยี นการสอน และได้รับความ
เมตตาอย่างดยี ิ่งจากเจ้าอาวาสทั้ง 2 วดั ให้ใช้วัดเป็นแหล่งเรยี นรูแ้ ละทากจิ กรรมทางศาสนา นอกจากน้นั ถนน
บรมราชชนนี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ยังเป็นท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า เดอะเซ้นส์
โลตัสป่ินเกล้า และโรงเรียนสอนเสริมสาขาต่าง ๆ ท้ังด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ เช่น สอนกวดวิชา โรงเรียน
สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรงเรียนสอนศิลปะ วัฒนธรรมในฝั่งธนบุรี จึงมีแหล่งเรียนรู่ที่หลากหลายสาหรับ
นักเรียน เช่น อู่เรือพระราชพิธี ขันลงหินบ้านพุ พิพิธภัณฑ์กรุงเทพ อู่เรือพระราชพิธี วัดระฆังโฆสิตาราม
โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนมีทางเข้าออกได้ 3 ทาง คือ ซอยบรมราชชนนี 11
ซอยบรมราชชนนี 15 และซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 เส้นทางเดินรถทางเดียว สาหรับออกจากโรงเรียนเข้าสู่
ถนนจรัญสนิทวงศ์ โรงเรียนได้จัดรถบริการ รับ-ส่งนักเรียน ท้ังเช้าและเย็น เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุได้ให้ความ
อนเุ คราะห์จดั สถานทีจ่ อดรถสาหรบั ผู้ปกครองทต่ี ้องการ รบั -ส่ง บตุ รหลานดว้ ยตนเอง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หน้า 13

ขอ้ มูลอำคำรสถำนท่ี

อาคารเรยี น จานวน 3 หลัง
ห้องเรียน จานวน 36 หอ้ ง
หอ้ งพกั ครู จานวน 8 หอ้ ง
หอ้ งพักครูเวร จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งแนะแนว จานวน 1 หอ้ ง
ห้องพสั ดุ จานวน 1 ห้อง
หอ้ งแผนงาน จานวน 1 หอ้ ง
ศนู ยก์ ารเรยี นรู้คณิตศาสตร์ จานวน 1 ห้อง
ศนู ยก์ ารเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 3 ห้อง
หอ้ งปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ จานวน 4 ห้อง
หอ้ งปฏบิ ัตกิ ารคอมพวิ เตอร์ จานวน 3 ห้อง
ห้องจริยธรรม จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งดนตรสี ากล จานวน 1 ห้อง
ห้องดนตรไี ทย-นาฏศลิ ป์ จานวน 1 หอ้ ง
ห้องศิลปะ จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งงานชา่ งพน้ื ฐาน จานวน 1 ห้อง
ห้องโภชนาการ จานวน 1 ห้อง
หอ้ งการงานอาชีพ จานวน 1 ห้อง
ห้องสมดุ จานวน 1 หอ้ ง
ห้อง ASEAN จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ ง NR Digital Knowledge Centre จานวน 1 ห้อง
หอ้ งประชมุ ชฎามาศ จานวน 1 ห้อง
หอ้ งพระ-นาง จานวน 1 หอ้ ง
ห้องพยาบาล จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งเรียนพลานามัย (ปงิ ปอง, ยโู ด) จานวน 2 ห้อง
สนามวอลเลยบ์ อลโรงยิมเนเซียม จานวน 1 โรง
สนามแฮนดบ์ อล จานวน 1 สนาม
ห้องสุขาภายในอาคารทกุ ช้ันแยกชาย-หญงิ จานวน 60 ห้อง

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หน้า 14

แผนผงั อำคำรโรงเรียนมธั ยมวัดนำยโรง

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 15

แหล่งเรยี นรูภ้ ำยใน/ภำยนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรยี น สถติ ิกำรใช้ จำนวนครงั้ /ปี
แหล่งเรียนรู้ 900
450
1. ห้องสมุด 576
2. ศูนย์ Self-Access 240
3. ห้องจริยธรรม 640
4. หอ้ งดนตรีไทย-นาฏศิลป์ 740
5. หอ้ งดนตรีสากล 1,460
6. ห้องเรียนพลศกึ ษา 600
7. หอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพวิ เตอร์ 1,080
8. แหล่งเรยี นรวู้ ิชา SME 2,800
9. หอ้ ง NR Digital Knowledge Centre 350
10. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 540
11. หอ้ งคหกรรม 2,860
12. ห้องการงานและอาชพี
13. ห้องปฏบิ ตั กิ ารคณิตศาสตร์

แหลง่ เรยี นรูภ้ ำยนอกโรงเรียน สถิตกิ ำรใช้ จำนวนครั้ง/ปี
แหลง่ เรียนรู้ 1
1
1. ธนาคารแหง่ ประเทศไทย 1
2. สถาบนั วาแตล 1
3. School of Science and Technology, Singapore 1
4. Science Centre, Singapore 1
5. ตลาดอมั พวา 1
6. ภูหนิ ร่องกล้า จงั หวัดพิษณโุ ลก 1
7. สถาบนั ภาษาตรู ์แรน เมืองตูร์ ประเทศฝรง่ั เศส 1
8. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย 20
9. โรงเรยี น OISCA ประเทศญป่ี ุ่น 16
10. วดั นายโรง 3
11. วัดบางบาหรุ 1
12. มหาวทิ ยาลยั มหิดล
13. สถาบนั เกอเธ่ ประเทศเยอรมนี

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หน้า 16

สภำพและบรรยำกำศกำรเรียนรู้

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2561 หนา้ 17

สำรสนเทศด้ำนผู้เรียน
และด้ำนผลสัมฤทธ์ิ

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หน้า 18

ขอ้ มูลนักเรยี น

จำนวนนักเรยี นปกี ำรศกึ ษำ 2561 รวม 1,131 คน (ข้อมูล ณ วนั ที่ 10 มถิ ุนำยน 2561)

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ระดับสถำนศกึ ษำ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนทง้ั หมดโดยเฉลี่ย 67.21

ระดบั ช้นั เรียน

ระดบั ช้ันเรยี น จำนวน จำนวนนักเรียนทีม่ ผี ลกำรเรียนรู้ จำนวน ร้อยละ
ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน นกั เรยี น

คน 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ทีไ่ ด้ ทไ่ี ด้
ระดับ 3 ระดับ 3

ขน้ึ ไป ขน้ึ ไป

190 3 6 12 18 36 40 34 41 115 60.76

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 190 2 9 13 20 25 27 35 59 121 63.43

ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 3 190 1 7 15 22 26 33 35 50 118 62.34

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 188 3 9 12 17 27 31 29 61 121 64.36
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5 183 - 1 5 11 23 30 36 76 142 77.78

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 189 1 4 10 12 21 27 39 75 143 74.64

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หนา้ 19

ระดับกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ จำนวน จำนวนนักเรียนท่มี ีผลกำรเรยี นรู้ จำนวน ร้อยละ
คน 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 นักเรยี น นักเรยี น
ภาษาไทย 4 ทีไ่ ด้ ท่ไี ด้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ระดับ 3
สงั คมศึกษา ศาสนา และ
วฒั นธรรม ขึ้นไป ขึ้นไป
สุขศกึ ษาและพลศึกษา
ศลิ ปะ 1,131 7 36 61 115 186 210 207 310 727 64.28

1,131 48 72 116 134 177 150 151 283 585 51.72
1,131 22 80 134 177 202 171 141 204 516 45.60

1,131 5 14 54 99 140 220 257 375 852 75.33

1,131 4 2 15 42 130 230 292 415 937 82.83
1,131 12 7 15 47 92 145 232 580 957 84.65

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,131 4 5 25 58 128 209 220 482 911 80.54
55.26
ภาษาตา่ งประเทศ 1,131 3 71 103 138 192 187 167 271 625

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2561 หน้า 20

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิ ั้นพน้ื ฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมธั ยมศึกษำปที ี่ 3 และ 6 ปีกำรศึกษำ 2559-2561

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิ ั้นพน้ื ฐำน (O-NET) ระดบั มัธยมศกึ ษำปีท่ี 3 และ 6

ระดบั ชั้น ม.๓ ม.๖

ปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ภาษาไทย 56.11 58.10 67.03 65.22 60.40 60.17

คณิตศาสตร์ 47.58 46.71 47.68 39.13 43.37 49.66

วิทยาศาสตร์ 41.80 38.98 41.73 36.89 37.47 36.43

สงั คมศกึ ษาฯ 58.79 - - 42.19 38.15 38.64

ภาษาอังกฤษ 58.40 56.13 52.97 59.50 56.45 64.62

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2561 หนา้ 21

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบั ชำติขัน้ พืน้ ฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปที ี่ 3 และ 6 ปกี ำรศึกษำ 2559-2561

เทยี บกบั สังกัด จงั หวดั และประเทศ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หนา้ 22

ข้อมูลแสดงผลกำรประเมินคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ผลกำรประเมินคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ ปีกำรศกึ ษำ 2561

ระดับช้นั จำนวนนกั เรยี น จำนวน (รอ้ ยละของนักเรยี นตำมระดับคุณภำพ)
ทั้งหมด
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 190 ดีเยยี่ ม ดี ผ่ำน ไม่ผำ่ น
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 190
มธั ยมศึกษาปีที่ 3 191 80.53 18.42 1.05 -
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 188
มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 183 80.53 17.37 2.11 -
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 189
1,131 52.20 17.80 1.21 -
รวม 100
เฉลยี่ ร้อยละ 87.77 11.17 2 -

93.44 6.56 - -

78.31 21.69 - -

502.78 93.01 4.37 -

83.79 15.50 0.73 -

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 23

ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น 5 ดำ้ น ปีกำรศกึ ษำ 2561

ดำ้ น จำนวนนักเรียน จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ)
ทัง้ หมด
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 1,131 ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน
๒) ดา้ นความสามารถในการคดิ
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปญั หา 1,131 81.79 18.13 1.01 -
๔) ด้านความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ
๕) ด้านความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี 1,131 87.27 12.38 0.35 -

รวม 1,131 87.62 12.20 0.18 -
เฉล่ียรอ้ ยละ
1,131 85.06 14.59 0.35 -

5,655 86.21 13.53 0.27 -

100 427.09 70.83 1.16 -

85.59 14.17 1.23 -

ผลกำรประเมินกิจกรรมพฒั นำผ้เู รยี น ปีกำรศึกษำ 2561

ระดบั ช้นั จำนวนนกั เรยี น จำนวน (รอ้ ยละของนกั เรยี น)
ทัง้ หมด ผ่ำน ไม่ผำ่ น
มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 190 100 -
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 190 100 -
มัธยมศึกษาปที ่ี 3 191 100 -
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4 188 100 -
มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 183 100 -
มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 189 100 -
1,131 1,131 -
รวม 100 100 -
เฉลยี่ ร้อยละ

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 24

ข้อมูลแสดงผลคะแนนอ่ำน คิด วเิ ครำะห์และเขียน

ผลกำรประเมินกำรอำ่ น คิดวิเครำะห์ และเขยี น ปีกำรศึกษำ 2561

ระดบั ชัน้ จำนวนนกั เรียน จำนวน (ร้อยละของนกั เรยี นตำมระดับคุณภำพ)
ทั้งหมด
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 190 ดีเยย่ี ม ดี ผ่ำน ไม่ผำ่ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 190
มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 191 68.95 28.95 2.11 -
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 188
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5 183 81.58 16.84 1.58 -
มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 189
1,131 82.20 17.28 0.52 -
รวม 100
เฉลยี่ รอ้ ยละ 86.70 11.70 1.60 -

88.52 10.38 1.09 -

79.01 21.16 3.17 -

486.96 106.31 10.07 -

81.16 17.72 1.68 -

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หนา้ 25

สำรสนเทศ
ด้ำนบคุ ลำกร

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 26

ข้อมลู ฝ่ำยบริหำร

ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี น

นำงวันทนำ ชูช่วย
ดารงตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง
วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงปจั จบุ นั วิทยฐานะ ผอู้ านวยการชานาญการพิเศษ
วุฒิการศกึ ษาสูงสุด ครศุ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวจิ ัยการศึกษา
E-mail: [email protected]

หวั หน้ำกลุ่มบรหิ ำรงำนแผนงำนและงบประมำณ

นายสทิ ธิเจตน์ กติ ตพิ งศโ์ ภคิน

ตาแหนง่ ครู คศ. 1 วิทยฐานะ -

E-mail: [email protected]

วุฒิการศกึ ษาสงู สดุ การศึกษาบัณฑติ สาขาคณติ ศาสตร์

หวั หนำ้ กลุ่มบริหำรงำนกจิ กำรท่ัวไป

นายธีรวี สาราญศลิ ป์

ตาแหนง่ ครคู ศ. 1 วทิ ยฐานะ -

E-mail: [email protected]

วฒุ กิ ารศึกษาสูงสดุ ศลิ ปศาสตรบัณฑติ สาขาภาษาองั กฤษ

หวั หน้ำกลุ่มบรหิ ำรงำนหลกั สูตรและวชิ ำกำร

นายสมโภช พว่ งเจรญิ

ตาแหนง่ ครคู ศ. 1 วทิ ยฐานะ -

E-mail: [email protected] ac.th

วุฒิการศกึ ษาสงู สดุ วิทยาศาสตรบณั ฑติ สาขาเคมี

หัวหน้ำกลุ่มบรหิ ำรงำนพัฒนำทรพั ยำกรบคุ คล

นางสาวทิพยภ์ าภรณ์ สะเดา

ตาแหน่ง ครคู ศ. 1 วิทยฐานะ -

E-mail: [email protected]

วฒุ ิการศกึ ษาสงู สดุ ศกึ ษาศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาการบรหิ ารการศึกษา

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2561 หน้า 27

ขอ้ มลู ครแู ละบคุ ลำกรสถำนศกึ ษำ

ตำงรำงที่ 1 จำนวนบคุ ลำกร ปกี ำรศึกษำ 2561

ผู้บริหำร ครู ครูมำชว่ ย ครอู ัตรำ ลกู จำ้ ง ลูกจ้ำง ครชู ำว

ประจำกำร รำชกำร จ้ำง ชว่ั ครำว ประจำ ต่ำงประเทศ

2 61 1 4 24 3 19

รวมจำนวนท้ังส้ิน 114 คน

ตำรำงท่ี 2 ข้อมลู ข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมวทิ ยฐำนะและเพศ ปกี ำรศกึ ษำ 2561

ที่ ตำแหนง่ เพศ รวม
ชำย หญงิ

ขำ้ รำชกำรครู

1 ผู้อานวยการเชย่ี วชาญ (คศ.3) - 11

2 รองผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ (คศ.3) - 1 1

3 ครู ชานาญการพเิ ศษ (คศ.3) - 55

4 ครู ชานาญการ (คศ.2) 358

5 ครู (คศ.1) 6 13 19

6 ครูผูช้ ว่ ย 17 13 30

รวม 26 38 64

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลบคุ ลำกร จำแนกตำมตำแหนง่ และเพศ ปีกำรศกึ ษำ 2561

ท่ี ตำแหนง่ เพศ รวม
ชำย หญงิ
4
บุคลำกรสถำนศึกษำ 19
24
1 ครูอัตราจา้ ง 22 3
50
2 ครูชาวตา่ งประเทศ 13 6

3 ลูกจา้ งชั่วคราว 7 17

4 ลกู จา้ งประจา 21

รวม 24 26

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หน้า 28

ตำรำงที่ 4 จำนวนข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

ท่ี ฝ่ำย/กลุ่มสำระ วุฒกิ ำรศึกษำ รวม

1 ฝ่ายบริหาร ปริญญำตรี ปริญญำโท ปรญิ ญำเอก 2
2 ภาษาไทย 8
3 คณิตศาสตร์ -2 - 6
4 วทิ ยาศาสตร์ 10
5 สงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม 53 - 6
6 สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 6
7 ศิลปะ 23 1 6
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7
9 ภาษาต่างประเทศ 82 - 11
10 แนะแนว 2
42 - 64
รวม
51 -

33 -

61 -

74 -

2- -

42 21 1

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 29

ตำรำงรำยช่อื ครูและบุคลำกรจำแนกตำมกลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้/กลุ่มงำน

ฝ่ำยบรหิ ำร 2 คน ตำแหน่ง/วิทยฐำนะ หมำยเหตุ
ผู้อานวยการ/ชานาญการพเิ ศษ
ช่อื นำมสกุล รองผู้อานวยการ/ชานาญการพเิ ศษ
นางวนั ทนา ชชู ว่ ย
นางรวกิ านต์ บุญฤทธิ์

กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย 8 คน

ชอ่ื นำมสกลุ ตำแหน่ง/วทิ ยฐำนะ หมำยเหตุ
คร/ู - หวั หน้ากลุ่มสาระฯ
นายจักรภพ เมอื งสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย/-
ครผู ู้ช่วย/- บรรณารกั ษ์
นายภานุพงศ์ ใจเยือกเย็น ครูผู้ชว่ ย/-
ครผู ชู้ ว่ ย/-
นางสาวปิยะภรณ์ วนั ศร ครูผชู้ ่วย/-
ครผู ้ชู ่วย/-
นายอนุรัตน์ บุญพินจิ ครผู ชู้ ่วย/-

นางสาวละลติ า วรจารุ

นายธญั เทพ กองสุข

นางสาวจฑุ ามาศ สขุ สถาน

นายภาคภูมิ ศรถี าวร

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรคู้ ณติ ศำสตร์ 6 คน

ชือ่ นำมสกลุ ตำแหนง่ /วทิ ยฐำนะ หมำยเหตุ
ครู/ชานาญการ หัวหนา้ กล่มุ สาระฯ
นางสาวแกว้ สกลุ เสริมไกรศรี ครูผชู้ ่วย/-
ครู/-
นายเจรญิ ปยิ ะนาวนิ คร/ู -
ครูผชู้ ่วย/-
นายสทิ ธิเจตน์ กติ ติพงศ์โภคนิ ครูผู้ชว่ ย/-

นางสาวจุไรรัตน์ แจม่ ศรี

นางกชกร ศรีสุวรรณ

นายวีรภาส บุญทอง

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2561 หนา้ 30

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ 10 คน

ชอ่ื นำมสกลุ ตำแหน่ง/วิทยฐำนะ หมำยเหตุ
คร/ู ชานาญการ หัวหนา้ กลุ่มสาระฯ
นายสชุ าติ พละศักด์ิ คร/ู ชานาญการพเิ ศษ
คร/ู -
นางนฤมล หลายสทุ ธสิ าร คร/ู -
ครู/-
นายสมโภช พ่วงเจริญ ครู/-
คร/ู -
นางสาวทพิ ย์ภาภรณ์ สะเดา ครผู ู้ช่วย/-
ครูผชู้ ว่ ย/-
นางสาวไพลินรัตน์ กุณสิทธ์ิ ครผู ู้ชว่ ย/-

นางสาวเหมสุดา คมุ โสระ

นายภานุวฒั น์ สงแสง

นางสาวมณวิ รา กฤดากร ณ อยธุ ยา

นายกัณฐพนธ์ กนิ ร

นายธนพล พูลเพมิ่

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้สังคมศกึ ษำ ศำสนำ และวฒั นธรรม 6 คน

ช่อื นำมสกุล ตำแหนง่ /วิทยฐำนะ หมำยเหตุ
หวั หน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสรุ พี ร แจ้งสว่าง ครู/ชานาญการ
หมำยเหตุ
นายสุธี สมาเมฆ ครผู ู้ชว่ ย/- หวั หน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวมาลยั เกอื้ กิจ ครู/-

นางสาวอรสา สิงหว์ งษา คร/ู -

นางสาวนันทนา อนิ ทะจักร ครูผชู้ ว่ ย/-

นางสาวรัตนาภรณ์ แกน่ จนั ทร์ ครูผู้ชว่ ย/-

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้สุขศึกษำและพลศกึ ษำ 6 คน

ชือ่ นำมสกลุ ตำแหน่ง/วิทยฐำนะ

นายปภังกร หัสดีธรรม ครู/ชานาญการ

นายพงษ์ศกั ด์ิ วรรณศริ ิ ครผู ู้ช่วย/-

นางคนึงนจิ ชยั ชอ่ื คร/ู ชานาญการ

นายศภุ ชยั แซล่ ้ี ครูผชู้ ่วย/-

นายจาตรุ นั ต์ แกว้ การไร่ ครผู ูช้ ว่ ย/-

นางสาวพทั ธวรรณ ถนัดทา ครูผู้ชว่ ย/-

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2561 หนา้ 31

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 6 คน

ชือ่ นำมสกุล ตำแหน่ง/วทิ ยฐำนะ หมำยเหตุ
คร/ู ชานาญการพเิ ศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางรัชดา มีป้อม ครู/ชานาญการพิเศษ
คร/ู - หมำยเหตุ
นางสาวลักขณา เพม่ิ กุศล ครผู ู้ชว่ ย/- หวั หนา้ กล่มุ สาระฯ
ครผู ชู้ ่วย/-
นางสาวชนติ า ทองวิไล ครูผชู้ ่วย/- หมำยเหตุ
หัวหนา้ กลมุ่ สาระฯ
นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณ

นายฉตั รชัย จิรลาภวริ ฬุ ห์

นางสาวณฐั รยี า สามารถ

กลุ่มสำระกำรเรียนรกู้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 7 คน

ช่ือ นำมสกุล ตำแหนง่ /วทิ ยฐำนะ

นางนฤมล แดงสอน คร/ู ชานาญการพเิ ศษ

นายปัทพงษ์ ธรรมสอน ครู/-

นายสถิตย์ กงั วานณรงค์กลุ ครู/-

นางสาวสุพรรณดา แสนบญุ ครู/-

นางสาวอจั ฉรา สารผล ครูผู้ช่วย/-

นางสาวศริ ริ ตั นา สกุลเสริมไกรศรี ครผู ู้ช่วย/-

นายพลภัทร ทรงศิริ ครผู ู้ช่วย/-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 11 คน

ชือ่ นำมสกลุ ตำแหนง่ /วิทยฐำนะ

นางสาวอารรี ตั น์ หลา้ หิบ คร/ู -

นางสาวศนั สนีย์ ศานตริ ัตนชัย ครู/-

นางสรุ ัชนี ขัตตยิ ะสุวงศ์ คร/ู ชานาญการพิเศษ

นายธีรวี สาราญศลิ ป์ คร/ู -

นางสาวพชั รี มานิตวิรฬุ ห์ ครู/-

นายสรร พรมชัย ครผู ูช้ ว่ ย/-

นายวิทวสั จิตตไ์ มตรี ครูผู้ชว่ ย/-

นางสาวพชิ ามญช์ุ พณิ ศรี ครูผชู้ ่วย/-

นายเจตริน รอดดา่ น ครูผชู้ ่วย/-

นายวราพจน์ ดุรยิ านนท์ ครูผชู้ ว่ ย/-

นายอรา่ ม คนสิน ครผู ู้ชว่ ย/-

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หน้า 32

แนะแนว 2 คน นำมสกุล ตำแหน่ง/วทิ ยฐำนะ หมำยเหตุ
แสงระยับ ครผู ชู้ ่วย/- หมำยเหตุ
ช่อื วังทอง ครูผ้ชู ว่ ย/- หมำยเหตุ
นางสาวพรรษชล
นางสาวสนุ ิสา

ลกู จ้ำงประจำ 3 คน

ชือ่ นำมสกุล ตำแหนง่
พนักงานบริการ
นางสมบตั ิ พ่วงพูล พนกั งานรักษาความปลอดภยั
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสวงิ รุ่งเรือง

นายไพฑูรย์ อินจนั ทร์

ครอู ตั รำจ้ำง 7 คน

ชอ่ื นำมสกลุ กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้
สงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม
นายสานุ ก้านอินทร์ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวจริ าภรณ์ ประสงคส์ ทุ ธิ์ แนะแนว

นายพงศ์พฒั น์ อปุ รา

นางสาวนพิ าดา นวนลิน

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2561 หน้า 33

ลูกจำ้ งช่วั ครำว 24 คน

ชือ่ นำมสกลุ ตำแหน่ง หมำยเหตุ
นางสาวศภุ ลักษณ์ พนั ลอ้ ม เจา้ หน้าที่ธรุ การ-สารบรรณ
นางเดอื นเพญ็ สาราญศลิ ป์ เจา้ หนา้ ทธ่ี ุรการ-สารบรรณ
นางสาวสพุ ตั รา หบี แกว้ เจา้ หนา้ ที่ธรุ การ-วิชาการ
นางสาวชุตมิ า เข็มทอง เจา้ หน้าทธ่ี รุ การ-กจิ การท่ัวไป
นางสาวกติ ิยา พลบั แจง้ เจา้ หน้าที่ธรุ การ-บคุ คล
นางสาวกานตส์ นิ ี เศวตนัย เจ้าหนา้ ที่ธุรการ-EP
นางสาวเปรมวดี เจนวฒั นโรจน์ เจ้าหนา้ ที่ห้องสมุด
นางสาวบุญพา นา้ ทอง เจา้ หน้าท่หี ้องพยาบาล
นางวรรณา ฤทธิเดช เจ้าหน้าทโ่ี รเนยี วเอกสาร
นางกัญวรา สทุ ธบิ ุญ เจา้ หน้าที่โรเนยี วเอกสาร
นายชานนท์ บาเพญ็ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายสพุ จน์ สุดวาจา เจา้ หนา้ ทีช่ ่างเทคนิคคอมพวิ เตอร์
นางสาวขวญั ชนก รุง่ เรอื ง เจา้ หน้าทพ่ี ัสดุ
นางกมลณภทั ร์ ดวงเจริญอนันต์ เจา้ หนา้ ทพ่ี ัสดุ
นางสาวปัทมา จันทร์ประไพ เจา้ หนา้ ที่การเงนิ
นางสาวพรพรรณ บัวออ่ น เจา้ หนา้ ที่งานทะเบยี น
นางสาวประภาภรณ์ ปานรสทพิ ย์ เจ้าหนา้ ที่งานทะเบยี น
นางสาวกรกมล เอ่ยี มอารมณ์ เจ้าหน้าที่ท่ัวไป
นายอานาจ ภศั ยา เจ้าหนา้ ที่ขับรถโรงเรยี น
นายนเรศ โพคะ เจา้ หนา้ ท่ขี บั รถโรงเรียน
นายสมนกึ สุวันลา เจา้ หนา้ ที่ขับรถโรงเรยี น
นายมานพ เหกิ ขุนทด เจ้าหนา้ ทขี่ ับรถโรงเรยี น
นายสมดี สุรยิ า นักการ
นางสาวพนิดา คงเสือ เจา้ หนา้ ท่ี Lab

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หน้า 34

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 35

ผลงำนนกั เรยี น

รำงวลั พระรำชทำนกำรแขง่ ขนั จดั บอร์ดนทิ รรศกำรและกำรแขง่ ขนั วำดภำพ
ระดบั ประเทศ

นำงสำวบญุ ญนิ ท์ ลุจินตำนนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษำปีที่ 6/2
เขำ้ รับรำงวลั พระรำชทำนท่ี 2 กำรแข่งขนั วำดภำพตำมหัวข้อท่ีกำหนด
จำกสมเดจ็ พระกนิษฐำธริ ำช เจำ้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นรำชสุดำ เจำ้ ฟ้ำมหำจกั รีสริ นิ ธร
มหำวชริ ำลงกรณวรรำชภกั ดี สิริกิจกำริณพี ีรยพัฒน รัฐสีมำคณุ ำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกมุ ำรี

นำยภูชิต วชิ ชุเดชำ นกั เรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษำปที ่ี 5/5
ถวำยคำอธบิ ำยและตอบข้อซักถำมเกี่ยวกบั เนื้อหำบอร์ดนิทรรศกำร และ

นำงสำว Hsiao-En Liou นกั เรยี นชนั้ มัธยมศกึ ษำปที ่ี 5/2
เป็นตัวแทนเขำ้ รบั รำงวลั พระรำชทำนที่ 3 กำรแข่งขันจัดบอรด์ นิทรรศกำรทีม่ เี น้อื หำสอดคล้องกับช่ืองำน

จำกสมเดจ็ พระกนิษฐำธิรำช เจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรตั นรำชสุดำ เจ้ำฟำ้ มหำจักรสี ริ นิ ธร
มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิรกิ ิจกำริณพี ีรยพฒั น รัฐสีมำคุณำกรปยิ ชำติ สยำมบรมรำชกมุ ำรี

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2561 หน้า 36

กำรแขง่ ขนั ทำงวิชำกำรระดบั นำนำชำติ วิชำคณิตศำสตร์

เดก็ หญิงมัชฌิมา เตชสทิ ธิส์ ืบพงศ์
ไดร้ ับรางวลั เหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณติ ศาสตร์ ระดับมธั ยมศึกษาตอนต้น

รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

กำรแข่งขนั ทกั ษะภำษำฝรง่ั เศสบรู ณำกำร จดั โดยศูนย์พัฒนำกำรเรยี นกำรสอนภำษำฝรง่ั เศส

สำนักงำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำ เขต 1

กำรแข่งขันละครสนั้ ภำษำฝรั่งเศส รำงวัลเหรยี ญทอง

นางสาวพมิ พ์พงษ์ สริ าภสั ร์ นักเรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6/5

นางสาวกษณิการ์ เย่ยี งพฤกษาวัลย์ นักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวเสี่ยวเอิน้ เหลยี ว นักเรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5/2

นางสาวอ้เี ฟย เฉิน นกั เรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5/2

นายกรณ์ จริ ะบุญมา นักเรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 5/2

กำรแข่งขนั พูดเพื่ออำชีพ รำงวลั เหรียญทอง

นางสาวมัสลิณ ทบั สุข นักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6/2

นางสาวพันธ์รุ วี นธิ อิ ทุ ยั นักเรยี นชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 6/2

กำรแขง่ ขันทกั ษะภำษำฝรัง่ เศส ระดับมัธยมศกึ ษำตอนตน้ รำงวัลเหรียญทอง

เดก็ หญิงเบญญาภา บญุ เสรมิ สขุ นกั เรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2/3

เดก็ หญิงอรปรยี า ไทยประเสรฐิ นักเรยี นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

เด็กชายจักริน อ.ใบหยกวิจติ ร นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 2/1

เด็กชายพีรภทั ร ลิขติ สวุ รรณ นกั เรยี นช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1

การแขง่ ขนั ร้องเพลงฝรั่งเศส รางวัลเหรียญทอง

เด็กหญงิ สาธติ า เพชรสุวรรณ นักเรียนชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3/1

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 37

กำรแขง่ ขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำฝรง่ั เศส รำงวลั เหรียญเงนิ

นางสาวพมิ มาดา ครองภญิ โญ นกั เรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6/5

นายเสกมา บวั ขาว นกั เรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

กำรเขยี นตำมคำบอก ระดับชน้ั มัธยมศึกษำปที ี่ 5

นางสาวภชู ิต วิชชุเดชา นกั เรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5/5

กำรประกวดวำดภำพตำมหัวข้อ ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษำตอนต้น รำงวลั เหรยี ญทองแดง

เด็กหญิงอชิรญา พูลท้วม นกั เรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1

เด็กหญงิ นภสร สุนทรชาติ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 1

กำรประกวดวำดภำพตำมหัวขอ้ ระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษำตอนปลำย รำงวลั เหรยี ญทองแดง

นางสาวญาณนิ กาญจนวัฒน์ นกั เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

นายวชิ ยตุ ย์ สมิ ะโรจน์ นักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5

กำรแข่งขนั งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยี

ของนกั เรยี น คร้งั ท่ี 68 ระดับเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมธั ยมศึกษำ

กลมุ่ สำระกำรเรียนรภู้ ำษำไทย

กำรแขง่ ขันคัดลำยมือส่ือภำษำไทย ม.1 – ม.3

เดก็ หญงิ ดวงกมล ปติ ิมานะอารี รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดบั ที่ 1

กำรแข่งขนั คัดลำยมือส่อื ภำษำไทย ม.4 – ม.6

นางสาวศวิตา วศินปทั มชาติ รางวัล เหรยี ญทอง ชนะเลิศ

กำรแขง่ ขนั กวีเยำวชนคนร่นุ ใหม่ โคลงสี่สภุ ำพ ม.4 – ม.6

นางสาวชญาดา ววิ ัฒนากลุ รางวลั เหรียญทอง

นางสาวณัฐนชิ า พลู มา

กำรแขง่ ขันวรรณกรรมพจิ ำรณ์ ม.4 – ม.6

นางสาวสกุ ลั ยา ลมั ภเวส รางวัล เหรยี ญทองแดง
รางวลั เหรียญทองแดง
กำรแขง่ ขนั พนิ ิจวรรณคดี ม.1 – ม.3 รางวัล เหรยี ญทองแดง

เด็กหญิงเบญญาภา บญุ เสรมิ สุข

กำรแขง่ ขันพินิจวรรณคดี ม.4 – ม.6

นางสาวณฌา กลา้ ค้าขาย

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2561 หน้า 38

กำรแข่งขนั กวเี ยำวชนคนรุ่นใหม่ กำพย์ยำนี ๑๑ (๖ บท) ม.1 – ม.3

เดก็ หญิงกัญญ์วรา พงษร์ ัตน์ รางวลั เหรยี ญทองแดง

เดก็ ชายทตั เทพ ยังมี

กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้คณิตศำสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณติ ศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 – ม.6

นางสาวหรนิ ทิพย์ อัศวสมั ฤทธิ์ รางวัล เหรียญทอง

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 – ม.3

เดก็ หญิงมชั ฌิมา เตชสิทธิส์ บื พงศ์ รางวัล เหรียญเงนิ

เด็กชายสุรวิช ส่องแสง

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้วทิ ยำศำสตร์

กำรแขง่ ขนั กำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.4 – ม.6

นายชยากร พัฒนากลุ รางวัล เหรียญทอง

นางสาวธีวรา เทพกัญญาเมศร์

นายอดุ มชัย ชุนหสุนทร

กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3

เด็กหญิงขวัญขา้ ว รอดงาม รางวลั เหรยี ญเงนิ รองชนะเลิศอนั ดบั ท่ี 2

เด็กหญงิ บุณยวีร์ เพียรจรงิ

เดก็ หญงิ ศวติ า ขจรพจน์

กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4 - ม.6

นายณชั พล อาภสั สมภพ รางวลั เหรียญเงนิ

นายภูธเนศวณ์ ภูริธพฒั นว์ รเดช

นายรวนิ นั ทน์ โชตยิ ะนนั ท์

กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้สงั คมศกึ ษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

กำรประกวดมำรยำทไทย ม.1 - ม.3

เดก็ หญิงกิรณา วรรณโสภณ รางวลั เหรยี ญทอง

เดก็ ชายประสบโชค ทองทรัพย์ใหญ่

กำรประกวดมำรยำทไทย ม.4 - ม.6

นางสาวธนพร นาคะสิงห์ รางวัล เหรียญทองแดง

นายธนภัทร สรุ ินทร์รัฐ

กำรประกวดโครงงำนคณุ ธรรม ม.1 – ม.3

เด็กหญงิ กมลพสิ ุทธิ์ พุ่มเรืองนาม รางวัล เหรียญเงนิ

เด็กหญิงกนั ตก์ นิษฐ์ สุขท้วม

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 39

เด็กหญงิ ณัฐณชิ า อนัญญาเขต

เดก็ ชายภรู ติ สุนทรชาติ

เด็กหญงิ เตชนิ ี ผลเสวก

กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม.1 – ม.3

เด็กชายธีรยุทธ ชูเชดิ รางวลั เหรียญเงนิ
รางวลั เหรียญเงิน
กำรประกวดละครคณุ ธรรม ม.1 – ม.6
รางวัล เหรยี ญทอง
เดก็ ชายณรงคส์ ิทธิ์ เขม็ สม รางวลั เหรียญทอง

เด็กชายณัฐชานันท์ ฐิตเิ วชวรภัทร์

เด็กหญิงณฐั ธดิ า กาไรเลิศ

เด็กชายธนกร ฉายสรุ ยิ ะ

เดก็ ชายนนทชยั ใจดี

เดก็ ขายปฏิภาน กาญจนเก้ือกลู ชยั

เดก็ ชายปรดี ี ทองพมุ่

เด็กชายปุณยวรี ์ วสุรกั ษพ์ งศ์

เด็กหญงิ ฟ้าใส นาคาสวุ รรณ

เด็กชายภาณพุ ฒั น์ อินทร์ชยั ญะ

เด็กชายภีมพล คณุ ดิลกธนกุล

เดก็ หญิงมารสิ า เกสพานิช

เด็กชายวงศกร เกตเุ สง็

เดก็ หญิงศิริภา พิลาพรม

เดก็ หญงิ สพุ ชิ ญา ทบั โชติ

เด็กหญงิ อรพลนิ จนั ทรบ์ ษุ ราคัม

เด็กชายอักษราภัค สงขาว

เด็กหญิงเพชราภรณ์ โพธาทอง

กล่มุ สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

กำรแขง่ ขนั พดู เพอ่ื อำชพี ภำษำญปี่ นุ่ ม.4 – ม.6

นางสาวภณั ฑริ า สงิ ห์ดี รองชนะเลศิ อันดบั ท่ี 1
รองชนะเลิศอนั ดบั ที่ 2
นางสาวระวี กริชไกรวรรณ

กำรแข่งขนั พูดเพ่ืออำชีพภำษำญี่ปุ่น ม.4 – ม.6

นางสาวพนั ธร์ุ วี นธิ อิ ทุ ยั

นางสาวมัสลิน ทบั สุข

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หนา้ 40

กำรแข่งขันพูดเพ่อื อำชพี ภำษำญ่ปี ุ่น ม.4 – ม.6

นายกรณ์ จริ ะบญุ มา รางวัล เหรยี ญทอง รองชนะเลิศอนั ดบั ท่ี 1

นางสาวกษณิการ์ เยยี่ งพฤกษาวัลย์ รองชนะเลิศอันดบั ที่ 1
รองชนะเลศิ อนั ดับที่ 1
นางสาวพมิ พ์พงษ์ สิราภัสร์ รองชนะเลศิ อันดบั ท่ี 2

นางสาวอ้ีเฟย เฉนิ ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอนั ดับที่ 1
นางสาวเสยี่ วเอนิ้ เหลยี ว

กำรแขง่ ขนั พดู เพอ่ื อำชพี ภำษำญ่ีปุน่ ม.4 – ม.6

เดก็ ชายเทพพทิ ักษ์ นิลดา รางวลั เหรยี ญทอง

กำรแข่งขนั พดู เพื่ออำชีพภำษำญีป่ นุ่ ม.4 – ม.6

นางสาวภคมนต์ บรรเลงจิต รางวัล เหรียญทอง

กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชพี ภำษำเยอรมนั ม.4 – ม.6

นางสาวศุภสตุ า เกษตรลกั ษมี รางวัล เหรียญเงิน

นายเดชภพ เลิศบรรจงงาม

กำรแขง่ ขนั Multi Skills Competition ม.1 – ม.3

เดก็ หญิงญาณกิ า เตชสิทธ์สิ บื พงศ์ รางวัล เหรยี ญเงิน

กำรแข่งขันพูดภำษำองั กฤษ (Impromptu Speech) ม.4 – ม.6

นางสาวกัญชพร นม่ิ เนียน รางวัล เหรียญเงิน

กำรแข่งขันพดู ภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1 – ม.3

เด็กชายณภัทร ศรศี ภุ กุล รางวัล เหรยี ญทองแดง

กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ศลิ ปะ

กำรแข่งขันนำฏศลิ ป์ไทยอนุรกั ษ์ ม.1 – ม.3

เด็กหญงิ น้าหอม ลิม้ บพุ ศิริพร รางวัล เหรียญเงนิ

นางสาวปรยี ากร เหรียญทอง

เดก็ หญงิ พฐิ ชญาณ์ สะสมทรพั ย์

เด็กหญงิ ศศิวมิ ล โมกขกุล

เดก็ หญิงศริ ภิ า พลิ าพรม

เด็กหญิงอรพลิน จันทรบ์ ษุ ราคมั

เด็กหญิงอักษราภัค สงขาว

กำรแขง่ ขนั “ศลิ ป์สร้ำงสรรค์” ม.4 – ม.6

นางสาวบญุ ญินท์ ลจุ ินตานนท์ รางวลั เหรียญทอง

กำรแขง่ ขันวำดภำพระบำยสี ม.4 – ม.6

นางสาวญานนิ กาญจนวัฒน์ รางวัล เหรียญทอง

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2561 หนา้ 41

กำรแขง่ ขนั เขยี นภำพจิตรกรรมไทยสเี อกรงค์ ม.1 – ม.3

เด็กหญิงอชิรญา พลู ท้วม รางวลั เหรียญทอง

กำรแขง่ ขันเขียนภำพจติ รกรรมไทยสเี อกรงค์ ม.4 – ม.6

นายวชิ ยตุ ม์ สิมะโรจน์ รางวลั เหรียญทอง

กำรแขง่ ขนั วำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.4 – ม.6

นายณัชพล ชพู ากเพยี ร รางวลั เหรียญทอง

กำรแข่งขนั วำดภำพลำยเสน้ (Drawing) ม.1 – ม.3

เด็กหญงิ ธนิดา พรงาม รางวัล เหรยี ญเงิน

กำรแขง่ ขันประติมำกรรม ม.4 – ม.6

นางสาวกนั ติชา รอดงาม รางวลั เหรียญทองแดง

นางสาวรวสิ รา วิลยั พงษ์

นางสาววราทิพย์ รัตนแสงสกุลไทย

กำรแขง่ ขนั ขบั ร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.1 – ม.3

เดก็ หญิงสาธติ า เพชรสุวรรณ รางวลั เหรยี ญทอง ชนะเลศิ

กำรแขง่ ขนั ขับรอ้ งเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
นางสาวธญั ชนก ทวีปญั ญาภรณ์ รางวลั เหรียญทอง

กำรแขง่ ขนั ขบั รอ้ งเพลงไทยลกู ทุ่ง ประเภทหญิง ม.4 – ม.6

นางสาวสภุ ัคจิรา เกณฑ์ขุนทด รางวัล เหรียญทอง

กำรแขง่ ขนั ขบั ร้องเพลงพระรำชนพิ นธ์ ประเภทหญิง ม.1 – ม.3

เดก็ หญงิ สธุ ัญวรตั น์ สิริกจิ วณชิ ย์ รางวลั เหรียญเงิน

กำรแขง่ ขนั ขับรอ้ งเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.4 – ม.6

นางสาวธัญชนก ทวีปัญญาภรณ์ รางวัล เหรยี ญเงนิ

กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี

กำรแขง่ ขนั กำรแกะสลักผกั ผลไม้ ม.1 – ม.3

เด็กหญงิ คีตราภัทร สรา้ งนา รางวัล เหรียญทอง

เดก็ หญงิ ปริภาดา บญุ ประสิทธ์ิ

เดก็ หญิงลัดดาณฏั ฐ์ ไตรวิทยคุณ

กำรแข่งขนั กำรแกะสลักผกั ผลไม้ ม.4 – ม.6

นางสาวกานตธ์ รี า ตวงสินทวกี ุล รางวลั เหรยี ญทอง

นางสาวการะเกด สายหยดุ

นางสาวธัญกมล แก้วรอด

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2561 หนา้ 42

กำรแข่งขนั กำรจัดสวนถำดแบบชื้น ม.1 – ม.3

เด็กหญิงกมลพิศุทธิ์ พ่มุ เรืองนาม รางวลั เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
เดก็ หญิงปญั ญาพร วงษภ์ ู่
รองชนะเลศิ อันดบั ที่ 2
เดก็ หญิงอรสิ า พรหมพนั ธกรณ์

กำรแข่งขนั ประดษิ ฐบ์ ำยศรีสขู่ วญั ม.4 – ม.6

นางสาวกลั ยกร ชูแสง รางวัล เหรยี ญทอง

นางสาวณภรณ์ ฤทธิ์นภาดลุ

นางสาวมนัสชยา ววิ ัฒนพน

นางสาวมลั ลิกา เลศิ วชิ โย

นางสาวสภุ าวณิ ี สขุ สมชล

นางสาวเกวลิน คาพระทกิ

กำรแข่งขันประดิษฐก์ ระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 – ม.3

เด็กหญงิ กชวรรณ ถริ างกรู รางวลั เหรยี ญทอง

เด็กหญงิ ชนนิกานต์ สุริยา

เด็กหญิงชนญั ชดิ า นอ้ ยก้อม

เดก็ หญงิ นนั ท์นภัส ลอื พงศ์ไพลิตร

เด็กหญิงอรปรียา ไทยประเสรฐิ

เดก็ หญิงเบญญาภา บุญเสริมสขุ

กำรประกวดโครงงำนอำชีพ ม.4 – ม.6

นายกษมะ วกิ ยานนท์ รางวลั เหรยี ญทอง

นางสาวชิดชนก พรธนะวฒั น์

นางสาวพมิ ลมาศ บาลมงคล

กำรแขง่ ขันทำอำหำรคำวหวำนเพ่ือสขุ ภำพ ม.1 – ม.3

เด็กชายณพฤทธิ์ รงุ่ สมยั รางวลั เหรยี ญเงิน

เด็กหญงิ ณัฐธนนั ท์ วริ ิยกรอบชยั

เด็กหญงิ ธชั นนั ท์ วงษ์อนสุ าสน์

กำรแขง่ ขนั กำรจดั สวนแกว้ ม.4 – ม.6

เดก็ ชายกฤษปภสั สัญญานุพันธ์ รางวัล เหรียญเงนิ

เดก็ ชายณพวิทย์ สาทติ านนท์

เดก็ ชายณภทั ร วิระพงศ์

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2561 หน้า 43

กำรแข่งขันหุ่นยนตร์ ะดบั สูง ม.4 – ม.6

นางสาวชตุ กิ านต์ บุตรประดษิ ฐ์ รางวลั เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดบั ท่ี 1

นายณพวุฒิ ศริ ิสวัสดิ์

นายสิรวชิ ญ์ ลัว้ สมบรู ณ์

กำรแขง่ ขันกำรออกแบบสงิ่ ของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6

นายกานต์ตฤณ จันทรภักดี รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลศิ อนั ดบั ที่ 1

กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4 – ม.6

นายกฤตเมธ อรรถชติ วาทิน รางวัล เหรียญเงนิ

นายกิตตพิ ัฒน์ ชูชนื่

นายณชั พล อาภัสสมภพ

กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ ม.4 – ม.6

นายค่บู ญุ หอมชนื่ รางวัล เหรยี ญเงนิ

นายพงศธร กองตองกาย

กำรแข่งขันกำรออกแบบสง่ิ ของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3

เด็กชายจิรนั ธนนิ นนั ทโชคเกียรต์ิ รางวลั เหรยี ญทองแดง

เดก็ ชายวศิ พนธ์ กติ ติผดั

กำรแข่งขันกำรเขยี นโปรแกรมด้วยภำษำคอมพวิ เตอร์ ม.4 – ม.6

นายสิรวชิ ญ์ สุขวฒั นาวิทย์ รางวลั เหรียญทองแดง

นางสาวสริ ัญญา สชุ าตะวัฒน์

ผลกำรแข่งขันดำ้ นกีฬำว่ำยนำ้

นางสาวณัฐธดิ า ชมพทู อง
เข้าร่วมการแขง่ ขัน THE MALL SWIMMING CUP ครั้งที่ 25

ร่นุ อายุท่ัวไปหญิง
ไดร้ บั รางวัล คะแนนรวมบคุ คลยอดเยีย่ ม

รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับที่ 3 กลุม่ A

เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 3 เหรียญทองแดง

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปีการศกึ ษา 2561 หนา้ 44

นายมนัสวิน ดมี าก
เขา้ รว่ มการแข่งขนั กีฬาว่ายน้า รายการ TSA Open

Water Swimming Series # 1
ได้รับรางวลั รองชนะเลศิ อนั ดับ 3

กลมุ่ A ชาย 5 Km.

นางสาวณฐั ธิดา ชมพูทอง
เข้ารว่ มการแข่งขนั วา่ ยนา้ อบจ. Nonthaburi

Swimming Cup 2018
ได้ถ้วยรางวลั รองชนะเลิศ อันดับ 4 รุน่ ท่ัวไปหญงิ
2 เหรยี ญทอง 1 เหรียญเงนิ 4 เหรยี ญทองแดง

ผลกำรแขง่ ขนั ดำ้ นกฬี ำเทควนั โด

เดก็ ชายณพงษ์พรหม เทพนิมติ ร
เขา้ ร่วมการแขง่ ขนั GH BANK เทควนั โด้ไทยแลนดล์ ีก 2018

สังกัดทมี Taweesilp
ได้รบั รางวลั เหรยี ญเงิน
ร่นุ อายุ 11 - 12 ปี เพศชายน้าหนัก 34 – 38 กก.

สารสนเทศโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศกึ ษา 2561 หน้า 45

เดก็ ชาย ณภทั ร สงวนตงั้ ระดับชัน้ ม4/2.
เขา้ ร่วมการแข่งขันเทควันโด้ รายการ
KASETSART UNIVERSITY
TAKEWONDO CHAMP 10th NSHIPS
สงั กดั ทีม SOUL ชุมทางตล่ิงชนั
ไดร้ ับรางวลั เหรยี ญทอง

พุมเซ่เด่ยี ว รนุ่ อายุ ปี เพศชาย สาย แดง 14 – 13

เด็กชายณภทั ร สงวนตั้ง
เข้าร่วมการแข่งขันเทควนั โด้ รายการ 2018 RSU KTK

KWON TAKEWONDO OPEN
ไดร้ บั รางวัลเหรียญทอง

POOMSE PAIR CADET 12 -14 YEAR )COLOR BELT(

เดก็ ชายณภทั ร สงวนตง้ั
เข้าร่วมการแข่งขันกฬี าเทควันโดรายการ

2018 RSU FAIFAH by TMB
เพอ่ื ฝันเพอื่ วันเกยี รติยศ ครั้งท่ี 9
รนุ่ อายุ 13-14 ปี ระดบั สายแดง ประเภทพุ่มเซ่คู่

ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
และได้รบั รางวลั นักกีฬายอดเย่ียม

สารสนเทศโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง ปีการศึกษา 2561 หนา้ 46


Click to View FlipBook Version