The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2554

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sirirattana Sakunsermkraisri, 2019-12-17 03:36:32

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2554

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปีการศึกษา2554

สารสนเทศ

โรงเรียนมัธยมวดั นายโรง ปกี ารศึกษา 2554
สานกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 1

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

คานา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้จัดระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสนองหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการของ
4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณงบประมาณ กลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานกจิ การท่วั ไป
และงานต่างๆของโรงเรียน สามารถนาข้อมลู ไปใชใ้ นการบรหิ ารงาน พัฒนาปรับปรุงงาน และ
วางแผนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารงานของ
โรงเรียน

ทา่ นสามารถเข้าถงึ ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบนเว็บงานสารสนเทศและติดตาม
คว าม เคลื่ อ น ไห ว กิจ กรรม ภ ายใน โรงเรีย น มั ธย ม วัด น าย โรง ได้ ท างเว็ บ ไซ ต์ ข องโรงเรียน ท่ี
http://www.nairong.ac.th

ขอขอบคณุ ฝา่ ยบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยี นมัธยมวดั นายโรงทุก
ทา่ นทใี่ หค้ วามอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทางานสารสนเทศไดเ้ ป็นอย่างดี

(นายสุรพงศ์ งามสม)
ผ้อู านวยการโรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง

ผูจ้ ัดทา นางสาวศริ ิรัตนา สกลุ เสรมิ ไกรศรี
สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

สารบัญ 1
2
ประวัตโิ รงเรยี น 3
ท่ตี ง้ั และแผนทโ่ี รงเรียน 3
สญั ลกั ษณโ์ รงเรยี น 4
คำขวัญ ปรัชญำ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 5
วิสัยทศั น์ พันธกจิ เปำ้ หมำยของโรงเรียน 6
คณะผู้บรหิ ำร 7
ขอ้ มูลผบู้ รหิ ำร 8-11
โครงสรำ้ งกำรบรหิ ำรจดั กำร 12-19
ทำเนียบผู้บริหำร 20-22
ผลงำนดเี ดน่ ของโรงเรียน 23-37
ข้อมลู นกั เรยี น 38
ข้อมูลครแู ละบุคลำกร 39
ขอ้ มลู อำคำรสถำนที่ 40-42
ข้อมูลงบประมำณ 43
โครงสรำ้ งหลักสตู รสถำนศึกษำ 44-45
ข้อมูลสภำพชมุ ชนโดยรวม 46
แหลง่ เรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญำท้องถ่นิ 47-63
ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมปิ ัญญำท้องถ่นิ 64-65
ผลสัมฤทธ์ทิ ำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระ 66
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดบั ชำติ (O-NET)
ผลสมั ฤทธท์ิ ำงกำรเรียนของนักเรียนระดับท้องถิน่ LAS

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

สารบัญ 67
68
ผลประเมนิ กำรอ่ำน คิดวิเครำะหแ์ ละเขียน 69
ผลประเมนิ กจิ กรรมพฒั นำผู้เรียน 70-75
ผลประเมนิ สมรรถนะสำคญั ของผ้เู รยี น 5 ด้ำน 76-79
ขอ้ มูลคณะท่ีมำศกึ ษำดูงำนโรงเรียนมัธยมวัดนำยโรง
ภำคผนวก

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

1

ข้อมูลทั่วไป

ประวตั ิโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชื่อเดิมคือ “โรงเรียนวัดนายโรง” ซึ่งเป็นช่ือของวัด
อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ได้ช่ือว่า “วัดนายโรง” เน่ืองด้วย “เจ้ากรับ” ซ่ึงเป็น “นาย
โรง” ละครนอกท่ีมีช่ือเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3
สืบเน่ืองจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นผู้บริจาคที่ดิน
เพอ่ื สรา้ งวัด จงึ ได้ชอื่ วา่ วดั นายโรงและเปน็ ช่ือของโรงเรียนสืบมา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อต้ังเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2498 บนท่ีดินของวัด
2 วัด คือวัดนายโรง และวัดบางบาหรุ โดยพระอธกิ ารแนบ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้อนญุ าต
ใหใ้ ชท้ ่ีดิน จานวน 5 ไร่ 2 ตารางวา และพระครูรัตนโสภณ เจา้ อาวาสวัดบางบาหรุ ได้มอบ
ทีด่ นิ ใหอ้ กี 119 ตารางวา รวมเน้อื ที่ทง้ั หมด 5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา

เปดิ ทำกำรสอนคร้งั แรกวันที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยอาศัยศาลาการเปรียญ

ของวัดนายโรง ระดับชั้น มธั ยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 77 คน ครู 3 คน มี
นายธารง โกมลบตุ ร เป็นครูใหญ่คนแรก เปดิ สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศกึ ษา
2521 โรงเรียนวัดนายโรง ได้ขออนุมัติเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง” ในวันที่
6 กนั ยายน 2539

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของกรม
สามัญศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2524 และ 2534 ปีการศึกษา 2541
โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The International Standard
School Project หรือ ISSP) ในปีการศกึ ษา 2545 ไดร้ บั อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธกิ าร ให้เปดิ
สอนหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปัจจุบันโรงเรียนมัธยม
วัดนายโรง สงั กดั สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

2
โรงเรยี นวัดมัธยมวัดนายโรง ต้ังอยู่เลขท่ี 658/2 ซอยบรมราชชนนี 15 ถนนบรม
ราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10700 สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร
เบอรโ์ ทรศัพท์ 0-2424-1826, 0-2424-9707

0-2424-5954 (โครงการภาคภาษาองั กฤษ)
เบอรโ์ ทรสาร 0-2433-6735
E-mail [email protected]
Website www.nairong.ac.th
เปิดสอนระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6
มเี นื้อท่ี 5 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ เขตบางกอกนอ้ ย แขวงอรณุ อมรนิ ทร์ แขวงบางขุนนนท์

แขวงบางขนุ ศรี แขวงศิรริ าช
เขตบางพลดั แขวงบางพลัด แขวงบางบาหรุ

แขวงบางยี่ขนั แขวงบางออ้
เขตตลงิ่ ชัน แขวงตล่ิงชนั แขวงคลองชักพระ

ทีต่ ง้ั และผงั การเดินทาง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

3

สัญลกั ษณ์ประจาโรงเรยี น

เคร่อื งหมายโรงเรยี น ตราชฎาไดม้ าจากภาพบนฝาผนังพระอุโบสถวัดนายโรง”
ช่ือยอ่ โรงเรยี น น.ร.
พระประจาโรงเรยี น พระพุทธภมู นิ ารถ บรมศาสดาประภากร
สนุ ทรวรรณมงคล
สีประจาโรงเรยี น สฟี า้ หมายถึง ความสงบเยือกเย็น
สเี หลอื ง หมายถึง คุณธรรม
ปรชั ญาของโรงเรียน สเี ขียว หมายถงึ ความเจรญิ งอกงาม
คาขวัญของโรงเรยี น ปญญฺ า โลกสฺมิ ปชฺโต “ปญั ญาเปน็ แสงสว่างสอ่ งโลก”
เอกลกั ษณ์ของโรงเรียน ศษิ ย์และครูรหู้ นา้ ที่ เปน็ ศกั ดิ์ศรขี องนายโรง
อัตลักษณ์ของโรงเรยี น โรงเรียนสองภาษา
ต้นไมป้ ระจาโรงเรยี น สอ่ื สารสองภาษา ล้าหน้าเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ
ตน้ เฟื่องฟ้า

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

4

วิสัยทัศน์

ภายใน ปี 2555 โรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรงจะเปน็ เลศิ ดา้ นการศึกษานานาชาติ
บูรณาการภมู ิปัญญา คา่ นยิ มไทยและความเปน็ สากล

พันธกจิ

จดั การเรียนการสอนดว้ ยวิทยาการและเทคโนโลยที ่ีเป็นสากลโดยเฉพาะ
การใชภ้ าษาสากลในทกุ กลุม่ สาระยกเวน้ ภาษาไทยและศิลปวฒั นธรรมไทย
บรู ณาการทักษะการคดิ และการจดั การใหก้ ลมกลืนกับวถิ ีชวี ิตความเป็นไทย
สง่ เสรมิ และพัฒนาครผู ูส้ อนใหม้ สี มรรถนะสามารถจดั การเรียนการสอนได้
มาตรฐานสสู่ ากล
จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอ้ มและกิจกรรมท้งั ในและนอกสถานศกึ ษาเพอ่ื
เสรมิ สร้างความมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม จติ สาธารณะ สุขอนามยั และมสี านกึ ใน
วิถีชวี ติ ของชาวบางกอก
ม่งุ บรหิ ารจัดการสถานศกึ ษาเนน้ การมสี ่วนรว่ มของสังคมในทุกภาคส่วน

เปา้ หมาย

สร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ จิตอาสาสาธารณะ กตัญญรู้คุณ
ขยนั หม่ันเพียร รเู้ วลาและหน้าที่ สามารถส่ือสารสู่มาตรฐานสากล
คุณลักษณะทางด้านวิชาการของผู้เรียน ผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางของชาติ ค่า O-Net สูงขึ้น สื่อสาร เรียนรู้เน้ือหาสาระด้วย
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นาเสนอและ
แลกเปลี่ยนผลงานในระดบั นานาชาติได้เป็นอยา่ งดี

คุณลกั ษณะผเู้ รียนอนั พงึ ประสงค์

จิตอาสาสาธารณะ กตญั ญรู ู้คุณ ขยนั หมนั่ เพียร
ร้เู วลาและหนา้ ท่ี สามารถสื่อสารส่มู าตรฐานสากล

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

5

คณะผู้บรหิ าร

นำยสุรพงศ์ งำมสม
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนมธั ยมวัดนำยโรง

นำยฐติ พิ งศ์ งำมชมุ่ นำงวรนิ พร เจรญิ แลว้ นำงสมศรี รสำรกั ษ์
รองผ้อู ำนวยกำร รองผูอ้ ำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร
กลมุ่ บริหำรงำนหลักสตู รและวชิ ำกำร กล่มุ บริหำรงำนพฒั นำทรัพยำกรบคุ คล
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนกั เรยี น

นำงเดอื นเพ็ญ สำรำญศลิ ป์ นำงสำยใจ สทิ ธเิ ขตรกรณ์
ผูช้ ว่ ยผู้อำนวยกำร สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมผวู้ชดั ว่นยายผโอู้ รำงน|วปยี กกาำรรศึกษา 2554

สำนกั งำนผ้อู ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ

6

ขอ้ มูลผ้บู ริหาร

ผูอ้ านวยการโรงเรียน

นายสรุ พงศ์ งามสม
วฒุ ิการศึกษาสูงสุด วท.ม. สาขาการสอนคณิตศาสตร์
ดารงตาแหน่ง
ผ้อู านวยการโรงเรยี นมธั ยมวัดนายโรง วนั ที่ 11 กมุ ภาพันธ์ 2554 จนถงึ ปัจจุบนั
เปน็ เวลา 1 ปี 1 เดือน
E-mail : [email protected]

รองผู้อานวยการโรงเรียน

นายฐติ ิพงศ์ งามชมุ่ E-mail : [email protected]
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา
รบั ผิดชอบกลมุ่ บรหิ ารงานวชิ าการ
นางวรนิ พร เจริญแล้ว E-mail : [email protected]
วุฒิการศึกษาสงู สดุ ศษ.ม. สาขาบรหิ ารการศึกษา
รับผดิ ชอบกลมุ่ บรหิ ารงานกิจการทว่ั ไป
นางสมศรี รสารกั ษ์ E-mail : [email protected]
วฒุ ิการศกึ ษาสงู สดุ ค.ม. สาขาการบรหิ ารการศกึ ษา
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยผอู้ านวยการโรงเรยี น

นางสายใจ สทิ ธิเขตรกรณ์ E-mail : [email protected]
วฒุ ิการศกึ ษาสูงสดุ ศศ.บ. ภาษาองั กฤษ
รบั ผดิ ชอบกลุม่ บรหิ ารงานแผนงานและงบประมาณ
นางเดือนเพญ็ สาราญศิลป์ E-mail : [email protected]
วุฒิการศึกษาสงู สุด ค.บ. ภาษาไทย
รบั ผิดชอบกลมุ่ บริหารงานสานกั งานผู้อานวยการ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

โครงสรา้ งการบรหิ ารจดั การ 7

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ทาเนยี บผ้บู รหิ าร 8

นายธารง โกมลบุตร นายเสนอ สนุ ทรเนตร
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2498 - 2506 พ.ศ.2506 - 2513

นายพีระ ดาวเรือง นายประจวบ วจั นะรตั น์
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2513 - 2519 พ.ศ.2519 - 2522

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ทาเนยี บผ้บู ริหาร 9

นายประยรู สระนา นายจรลั แก้วเหล็ก
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2523 - 2528 พ.ศ.2528 - 2534

นายเกรียงศักดิ์ กาเนิดเหมาะ นายดารง เตชะศริ ิ
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2534 - 2536 พ.ศ.2536 - 2539

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ทาเนยี บผบู้ รหิ าร 10

นางสาวมณีพันธ์ ศรสี พุ รรณดิฐ นางสุรณี ทศิธร
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2539 - 2540 พ.ศ.2540 - 2542

นายไพโรจน์ สุวรรณภกั ดี นายวรี ะ วงศป์ ระดิษฐ์
การดารงตาแหนง่ การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2542 - 2543 พ.ศ.2544 - 2544

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ทาเนยี บผู้บริหาร 11

นายธวัช หมนื่ ศรชี ยั นางเบญญาภา คงรอด
การดารงตาแหน่ง การดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2545 - 2550 พ.ศ.2550 - 2553

นายสุรพงศ์ งามสม
การดารงตาแหนง่
พ.ศ.2554 ถงึ ปัจจุบนั

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ผี ่านมา 12

ประเภท ระดบั รางวัล/ชอ่ื รางวลั ทีไ่ ด้รบั หน่วยงาน
ทีม่ อบรางวลั

ครู

น.ส.วาสนา พทิ ักษ์สาลี ไดร้ ับคดั เลือกเข้ารว่ มโครงการแลกเปลยี่ นวฒั นธรรม กระทรวงศกึ ษาธิ
(Thailand Wisconsin International Sunrise การ
Program)

นายสทิ ธเิ จตน์ กติ ตพิ งศ์โภคนิ หน่ึงแสนครดู ี คุรสุ ภา

นางสายใจ สทิ ธเิ ขตรกรณ์

นางสุวรรณา พิบลู ศาสนสกุล

นางพสิ มยั มิ่งเมือง

น.ส.วาสนา พิทกั ษ์สาลี

นางเดือนเพ็ญ สาราญศลิ ป์

นายชยั ณรงค์ หลายสทุ ธสิ าร

นกั เรียน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายคามนิ วงษ์กจิ พฒั นา รบั คัดเลือกเข้าโครงการ สอวน. รนุ่ ท่ี 12 ค่ายที่ 1-2 โครงการ สอวน.

ช้ัน ม.5/1

นายธนพล สรุ นิ ทร์รัฐ ชน้ั ม. 6 ลาดับท่ี 1 ของภาคกรงุ เทพมหานคร ได้รับ บ.TOP Test
ทนุ การศึกษา การแขง่ ขันวัดความสามารถทาง
คณติ ศาสตร์

ด.ญ.เพราะรัก เครอ่ื งถมยา ม. 2/1 รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนั คดิ เลขเร็ว ม.ตน้ สพม. 1

ด.ญ.สิรริ ัชช์กร เสถียรสถาพร ม. 2/1 รางวัลเหรียญทองแดง : การแข่งขนั คดิ เลขเรว็

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

13

ม.ตน้

นายรม่ พระคุณ เธยี รธาดากลุ ม. รางวัลชมเชย : การแข่งขันทกั ษะทางวิชาการ สพฐ
3/1 นานาชาติ ปกี ารศึกษา 2555 ระดบั ม.ต้น สพฐ

กลมุ่ สาระการงานอาชพี ฯ สพฐ

ด.ช.ธนโชค ชีวาสุขถาวร เหรยี ญทอง

ด.ญ.ปติกัญญา จติ สารวย การแขง่ ขันประดิษฐด์ อกไม้ใบตอง (พานสนิ สอด)
ด.ช.นราวชิ ย์ พรมโส ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น งานศลิ ปหัตถกรรม
ด.ช.ด.ช.ณรงค์กร เลอบุญ นักเรยี น จ.กาญจนบรุ ี

ด.ญ.ด.ญ.วศนิ ี กรรณวลั ลี

ด.ญ.ปรียารัตน์ บัวเหม

ด.ญ.พรปรียา หาญชาญเลิศ ม.3/1 เหรียญทองลาดับท่ี 1

ด.ญ.ธนาภา ธัญญานรุ ักษ์ ม.3/1 การแขง่ ขนั คอมพิวเตอร์การสรา้ งการสรา้ ง
Webpage (Web Editor) มธั ยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหตั ถกรรมนกั เรียน คร้ังที่ 61

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

14

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล

ด.ช.กรวชิ ญ์ เสรีเลิศวิวัฒน์ ม.3/1 รองชนะเลศิ อันดับ 1

ด.ช.ร่มพระคณุ เธยี รธาดากุล ม. รองชนะเลศิ อนั ดับ 2
3/1
การแขง่ ขัน Microsoft office specialist
(MOS)

ภาคภาษาอังกฤษ ประจาปีการศกึ ษา 2554

กล่มุ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย

น.ส.เบญจมาศ ทปี นะ เรยี งความยอดเย่ียม กรมสง่ เสริม

หัวข้อการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตยส์ จุ ริต วฒั นธรรม

น.ส.ปฏิญญา เตชทพิ ากร เรียงความดเี ดน่ เรียงความหัวข้อการเสรมิ สร้าง กรมส่งเสริม

คุณธรรมความซ่ือสัตยส์ จุ รติ วัฒนธรรม

น.ส.พาขวญั พนิ จิ กจิ วัฒน์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ประกวดเรยี งความขัน้ สูง ครุ สุ ภา และ
น.ส.จรี ะนนั ท์ ยมานนั ท์ หัวข้อ พระผทู้ รงเปน็ ครขู องแผ่นดนิ ของ กระทรวงศึกษาธิ
กรงุ เทพมหานคร และเปน็ ตัวแทนเข้าแข่งขัน การ
น.ส.จรี ะนันท์ ยมานนั ท์ ระดบั ประเทศทจี่ .เชียงใหม่

เรียงความดเี ดน่ ประกวดเรียงความ “สงิ่ ดีๆ บา้ น หนงั สือพมิ พไ์ ทย

ฉัน อยากปนั ใหเ้ ธอรู้” โพสท์

น.ส.ชนติ า เรืองทรัพย์อเนก ชนั้ ม.3/3 เหรียญเงนิ คดั ลายมือม.ตน้ งานศลิ ปหตั ถกรรม สพม.
สพม.
นกั เรยี นครั้งท่ี 61 ระดับเขต สพม.
สพม.
น.ส.วริยา ศิริเลศิ วรกลุ ชั้นม.4/1 เหรียญเงนิ คัดลายมอื ม.ปลาย งานศลิ ปหัตถกรรม

นกั เรยี นครั้งที่ 61 ระดับเขต

น.ส.ชนญั ญา คชรัตน์ ชน้ั ม. 4/6 เหรียญทองแดง อาขยานม.ปลาย งาน

ศิลปหัตถกรรมนกั เรียนครั้งท่ี 61 ระดับเขต

ด.ญ.มธรุ ดา วรนุช ชัน้ ม. 2/2 เขา้ ร่วมแขง่ ขนั อาขยาน ม.ต้น งาน

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี นครง้ั ที่ 61 ระดับเขต 15

น.ส.นันทชิ า พันธเ์ พ็ง ชัน้ ม.5/2 เหรียญทองแดง หนังสือเล่มเล็กม.ปลาย งาน สพม.

น.ส.จันทรรจน์ สมประเสริฐ ชนั้ ม.5/2 ศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี นครง้ั ท่ี 61 ระดับเขต

น.ส.สปุ รีเม โอชา ช้ันม. 5/2

ด.ช.มงคลวาร ใจยศเส้า ชนั้ ม.3/5 เหรียญทอง แต่งร้อยกรองม.ตน้ งาน สพม.

ด.ช.บลุ ลกติ ติ์ สกุลศกึ ษาดี ชนั้ ม.3/5 ศิลปหัตถกรรมนกั เรยี นครงั้ ที่ 61 ระดับเขต

น.ส.โชตริ ส ปรมีศณาภรณ์ ช้นั ม.5/2 เหรยี ญทองแดง แตง่ ร้อยกรองม.ปลาย งาน สพม.

น.ส.ธนพร จงพัฒนสมบัติ ชั้นม.5/4 ศลิ ปหัตถกรรมนกั เรียนครั้งท่ี 61 ระดับเขต

ด.ญ.กนั ตพร ขจรเสรี ชั้นม.2/1 เหรียญเงนิ สนุ ทรพจน์ม.ตน้ งานศลิ ปหตั ถกรรม สพม.

นักเรยี นครง้ั ที่ 61 ระดับเขต

น.ส.ชมพนู ิกข์ ไชยกาญจน์ ชัน้ ม.4/3 เหรยี ญทองสุนทรพจนม์ .ปลาย งานศลิ ปหัตถกรรม สพม.

นกั เรยี นครงั้ ท่ี 61 ระดับเขต

ประเภท ระดับรางวัล/ชอ่ื รางวลั ทไ่ี ดร้ บั หนว่ ยงานท่ี
มอบรางวัล

ด.ช.มงคลวาร ใจยศเส้า ช้นั ม. 3/5 เหรยี ญเงินแตง่ ร้อยกรองม.ต้น งานศลิ ปหตั ถกรรม สพฐ.
ด.ช.บุลลกิตติ์ สกลุ ศึกษาดี ชั้นม. 3/5 นักเรียนคร้ังท่ี 61 ระดับเขต

ด.ญ.ณชั ชา คลา้ ยมณี ชัน้ ม.2 ลาดบั ท่ี 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร ได้รับ บ.TOP Test
ทนุ การศึกษา การแขง่ ขันวัดความสามารถทาง
ภาษาไทย

น.ส.พรปรยี า หาญชาญเลิศ ชน้ั ม.3 ลาดบั ท่ี 1 ของภาคกรงุ เทพมหานคร ไดร้ ับ บ.TOP Test
ทุนการศกึ ษา การแข่งขันวัดความสามารถทาง
ภาษาไทย

น.ส.ธนพร งามสม ชั้น ม.5 ลาดบั ท่ี 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร ได้รบั บ.TOP Test
ทุนการศกึ ษา การแขง่ ขันวัดความสามารถทาง
ภาษาไทย

กลมุ่ สาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

16

นายธีรภทั ร บพุ โพดม ม.5/1 เหรียญทองแดงพิธีกร นวัตกรรมพลงั งาน บรษิ ัทบางจาก
ร่วมกับ สพฐ
น.ส.รตั น์นภา ธัญญานรุ กั ษ์ ม.5/1 แสงแดด โครงการไทยแลนด์ โก กรนี

นายกรวชิ เสรเี ลิศวิวฒั น์ ม. 3/1 เหรียญทอง การประกวดโครงงาน โครงการภาค
ด.ญ.กมลชนก ระดมกจิ ม.3/1 วิทยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ เขต
ด.ญ.กุลอาภา สวุ รกลุ ม.3/1 กรงุ เทพมหานคร
ระดับม.ตน้ ภาคภาษาอังกฤษ

ด.ญ.พรสรวง วิวัฒนากลุ ม.3/1

ด.ญ.พมิ พ์บุญญา ทองมี ม.3/1

น.ส.เมทิรา บนั ลือเสนาะ ม.6/1 -เหรยี ญทองแดง ระดับม.ปลาย การประกวด โครงการภาค
นายชลกลุ ชลกิจประทานผล ม.6/1 โครงงานวทิ ยาศาสตร์ ภาคภาษาองั กฤษ ภาษาองั กฤษ เขต
กรงุ เทพมหานคร
น.ส.คลา้ ยจันทร์ สินเทพดล ม.6/1

ด.ญ. วรกานต์ ภัทรธนภรณ์ ม. 3/5 เหรียญทองการประกวดScience Show ระดับ โครงการภาค
ด.ญ. สภุ านันท์ นนั ทมงคล ม. 3/5 ม.ตน้ ภาษาองั กฤษ เขต
ด.ญ. ธญั ชนก ปการตั น์ ม. 3/5
กรุงเทพมหานคร

น.ส.พิมพร์ ัชฎา เรืองธนาภักดี ม.6/5 รางวัลชนะเลิศ ประกวดสิ่งประดษิ ฐ์ จากวสั ดุ คณะแพทยศาสตร์

น.ส.สุนสิ า ถวลิ พงศ์ ม.6/5 เหลือใช้ ประเภทนักเรยี น ศริ ิราชพยาบาล

น.ส.ฐานิกา จารุศกั ดิ์ ม. 6/5

น.ส.สกุ ัญญาแก้วมณี ม.6/5

น.ส.นุชรินทร์ ธวิ ฒั น์ธนากร ม.6/5

ด.ญ.ญาญานนท์ บุญเพ็ญ ม.2/5

ด.ญ.ภัทรวดี เสอื กะ ม.2/5

ด.ญ.เพญ็ พกั ตร์ ทังสมบตั ิ ม.2/5

ด.ญ.มุกตาภา จงสืบศริ กิ ลุ ม. 2/5

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

17

ประเภท ระดับรางวลั /ชื่อรางวลั ที่ได้รับ หน่วยงานทม่ี อบ
รางวลั

กลมุ่ สาระภาษาต่างประเทศ

ด.ญ. จิศริ ินทร์ พุม่ ศิริ ชั้น ม.1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
วัฒนธรรม (Thailand Wisconsin
International Sunrise Program)

ด.ช.วศิ รุต อริยขจร ชัน้ ม.3 รางวลั ชนะเลิศการแขง่ ขันครอสเวริ ด์ เกม คร้ัง สมาคมครอสเวิรด์ ฯ

ท่ี 4 ประจาปี 2554 แหง่ ประเทศไทย

ด.ช.วศิ รตุ อริยขจร ชัน้ ม.3 รางวลั ชนะเลศิ การแข่งขนั ครอสเวิร์ดเกม สมาคมครอสเวิร์ดฯ
แหง่ ประเทศไทย
ด.ช.พาสิศร์ ฑฆี าอตุ มากร ชน้ั ม.3 ประเภททีม ประจาปี 2554

ด.ช.วศิ รตุ อริยขจร ช้นั ม.3 รางวลั ชนะเลิศการแข่งขนั ครอสเวริ ์ดเกม ชงิ สมาคมครอสเวิร์ดฯ
โลพ่ ระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แหง่ ประเทศไทย
คร้งั ที่ 6 ประจาปี 2555

ด.ช.วิศรตุ อริยขจร ช้ัน ม.3 ไดร้ ับคดั เลอื กเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทย สมาคมครอสเวิรด์ ฯ
ด.ช.พาสศิ ร์ ฑีฆาอุตมากร ช้ัน ม.3 ไปแข่งขนั ครอสเวริ ์ดเกม ณ รัฐยะโฮบารูห์ แหง่ ประเทศไทย
ประเทศมาเลเซยี

ด.ญ.ธนาพร คปุ ตานนท์ ม.2/2 รางวลั ที่ 1 Speech contest ระดับม.ต้น EP Open House

น.ส.เทียนทพิ ย์ โฉลกคงถาวร ม.5/2 รางวลั ท่ี 1 Speech contest ระดับม.ปลาย EP Open House

นายธีรภัทร บพุ โพดมม.5/1 เหรยี ญทอง การเเข่งขันMulti skills งาน สพม. 1
แข่งขันศลิ ปหัตถกรรมนักเรยี นระดับเขต
กรุงเทพ

นายธีรภัทร บพุ โพดม ม.5/1 เหรยี ญเงิน การเเข่งขนั Multi skills งาน สพฐ.
แขง่ ขนั ศลิ ปหัตถกรรมนักเรียนระดบั เขตภาค
กลาง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

18

ด.ญ.ธนาพร คปุ ตานนท์ ม.2/1 รางวัลท่ี 1 Speech contestระดับเหรียญทอง สพม.
งานแข่งขนั ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั เขต
ด.ญ.ธนาพร คุปตานนท์ ม. 2/1 กรุงเทพ

ด.ช.รม่ พระคุณ เธยี รธาดากลุ ม. เหรียญเงิน การแข่งขนั Speech contest สพฐ.
3/1 งานแข่งขนั ศิลปหัตถกรรมนกั เรยี นระดับเขต
ด.ช.รม่ พระคณุ เธยี รธาดากุล ม. ภาคกลาง
3/1
ด.ช.วราทตั ลอเสรวี านชิ ชั้น ม.1 เหรยี ญเงิน การแขง่ Spelling Bee งาน สพม.
แขง่ ขันศลิ ปหัตถกรรมนักเรียนระดบั เขต
กรงุ เทพ

เหรยี ญทองแดง การแขง่ Spelling Bee งาน สพฐ.
แข่งขนั ศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี นระดับเขตภาค
กลาง

ลาดบั ท่ี 1 ของภาคกรงุ เทพมหานคร ได้รบั บ. Top Test
ทุนการศึกษา การแขง่ ขนั วดั ความสามารถทาง
ภาษาองั กฤษ

ประเภท ระดบั รางวัล/ชือ่ รางวัลทไ่ี ด้รบั หนว่ ยงานที่มอบ
รางวลั

ด.ช. สรลั เมืองสมบรู ณ์ ชัน้ ม.2 ลาดบั ท่ี 1 ของภาคกรงุ เทพมหานคร ไดร้ ับ บ. Top Test
ทนุ การศกึ ษา การแข่งขนั วัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ

น.ส.พรปรยี า หาญชาญเลิศ ชน้ั ม.3 ลาดบั ที่ 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร ไดร้ ับ บ. Top Test
ทุนการศึกษา การแข่งขนั วดั ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ

น.ส. กมลทิตา เรอื งทอง ชั้น ม.5 ลาดบั ท่ี 3 ของประเทศ ได้รับทุนการศึกษา บ. Top Test
พรอ้ มถ้วยรางวลั การแขง่ ขันวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

19

นายธนสกั ก์ เจนมานะ ชั้น ม.6 ลาดบั ท่ี 2 ของประเทศ ไดร้ ับทนุ การศกึ ษา บ. Top Test
พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันวัดความสามารถ
น.ส.ศศชิ า ศิรวิ ฒั นตระกลู ทางภาษาอังกฤษ
น.ส. ปทติ ตา เกตุสงิ ห์
น.ส.พาณภิ ัค ศริ ิฤทธิ์ เหรยี ญทอง การแข่งขนั วาดภาพ การแขง่ ขัน ร.ร.วิมตุ ิยารามพิทยา

นายปรมัตถ์ มหบุญพาชัย ชั้น ม.5 ทกั ษะภาษาฝร่ังเศส กร
นายธรี ภัทร ตนั มานะสรรค์
กลุม่ สาระสขุ ศกึ ษา ฯ

ชนะเลศิ การแข่งขันกฬี าแฮนด์บอล ร้อนน้เี พือ่ กรมพลศกึ ษา
ลูกรกั พ.ศ. 2554

ชนะเลิศการแขง่ ขันกฬี าแฮนด์บอลประชาชน มหาวิทยาลัย
ชายทั่วไป พ.ศ.2554 รามคาแหง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ขอ้ มูลนักเรียน 20

ขอ้ มลู นักเรยี น (ณ วนั ท่ี 10 มิถุนายน 2554)

จานวนนักเรียนในโรงเรียนทง้ั สิน้ 1,119 คน

จาแนกตามระดับชนั้ ทเ่ี ปิดสอน

ระดับช้ัน เพศ รวม
ชาย หญิง

ม. 1 80 105 185

ม. 2 101 97 198

ม. 3 97 93 190

รวม 278 295 573

ม. 4 87 107 194

ม. 5 80 99 179

ม. 6 83 97 180

รวม 250 303 553

รวมจานวนนกั เรียนทงั้ หมด 528 598 1,119

จานวนนกั เรียนจาแนกตามระดับชั้นท่ีเปดิ สอน

120

100

80

60 ชาย
40 หญงิ

20

0 สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6

ขอ้ มูลนกั เรียน 21

1.จานวนนักเรยี นทม่ี สี มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศกึ ษา หรือ
สานกั งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ สุขภาพ (สสส.) 1,119 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100

2.จานวนนักเรียนทม่ี นี ้าหนัก สว่ นสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั 976 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 99.07
3.จานวนนักเรียนทีม่ ีความบกพรอ่ งเรียนรว่ ม……-…….คน คดิ เป็นรอ้ ยละ.....-
4.จานวนนักเรียนมีภาวะทพุ โภชนาการ........-.............คน คิดเป็นร้อยละ......-.....
5.จานวนนักเรยี นที่มปี ัญญาเลศิ ................-................คน คิดเป็นร้อยละ......-......
6.จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิ ศษ .....-.... คน คดิ เป็นรอ้ ยละ...-…
7.จานวนนกั เรยี นทอี่ อกกลางคัน(ปจั จุบนั ) 3 คน คดิ เป็นร้อยละ 0.27
8.สถิติการขาดเรียน/ปี 36 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 3
9.จานวนนักเรยี นทเ่ี รยี นซา้ ชนั้ … -…. คน คดิ เป็นรอ้ ยละ.....-........
10. จานวนนักเรียนท่จี บหลักสูตรปีการศึกษา 2554

- ม.3 จานวน 189 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100
- ม.6 จานวน 180 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100
11. อัตราส่วนครู : นกั เรยี น = 1 : (แยกตามระดับ)

- ม.1 1 : 15
- ม.2 1 : 17
- ม.3 1 : 16
- ม.4 1 : 16
- ม.5 1 : 15
- ม.6 1 : 15

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

22

12.จานวนนักเรยี นทเ่ี ขา้ ร่วมกิจกรรมศลิ ปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดี และนนั ทนาการ 1,083 คน
คดิ เปน็ ร้อยละ 96

13.จานวนนักเรยี นท่ีมคี ณุ ลักษณะเปน็ ลกู ท่ดี ีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 1,119 คน
คดิ เปน็ ร้อยละ 100

14.จานวนนักเรยี นทม่ี ีคณุ ลักษณะเปน็ นักเรยี นทด่ี ีของโรงเรียน 1,119 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

15.จานวนนักเรียนที่ทากจิ กรรมบาเพญ็ ประโยชน์ตอ่ สังคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา 1,119 คน
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100

16.จานวนนกั เรยี นทม่ี ีบันทกึ การเรยี นรู้จากการอ่านและการสบื ค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ 1,105 คน คิดเปน็ ร้อยละ 98.13

17.จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมนิ ความสามารถดา้ นการคดิ ตามท่กี าหนดในหลกั สูตรสถานศกึ ษา
จานวน 1,119 คน คดิ เป็นร้อยละ 100

18.จานวนนกั เรียนทผ่ี า่ นเกณฑ์การประเมนิ ตามความสามารถในการปรับตัวเขา้ กับสงั คมตามทก่ี าหนด
ในหลกั สูตรสถานศกึ ษา 1,119.คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

จานวนหอ้ งเรียนทั้งสนิ้ 36 หอ้ ง
จาแนกตามระดับชัน้ ทีเ่ ปดิ สอน รายละเอยี ดตามตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 จานวนห้องเรียนจาแนกตามระดับช้ันที่เปดิ สอน ปีการศึกษา 2554

ช่วงชนั /ระดับชนั English จานวนหอ้ งเรยี น รวมทังสนิ
Program Mini Integrated
ม.1 6
ม.2 2 English Program English Program 6
ม.3 2 31 6
รวมชว่ งชันท่ี 3 (ม.1-ม.3) 2 31 18
ม.4 6 31 6
ม.5 2 93 6
ม.6 2 22 6
รวมชว่ งชันท่ี 4 (ม.4-ม.6) 2 22 18
รวมทังสนิ 6 22 36
12 66
15 9

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ข้อมลู ครแู ละบุคลากร 23

จานวนขา้ ราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะและเพศ ปีการศกึ ษา 2554

ตารางที่ 3 ข้อมูลครู จาแนกตามวิทยฐานะและเพศ ปกี ารศึกษา 2554

ท่ี ตาแหน่ง เพศ รวม
ชาย หญิง
ข้าราชการครู 1
1 ผ้อู านวยการเช่ยี วชาญพิเศษ คศ.4 1- 3
2 รองผู้อานวยการชานาญการ คศ.2 12 -
3 ครู คศ.4 -- 13
4 ครู คศ.3 2 11 17
5 ครู คศ.2 5 12 8
6 ครู คศ.1 44 2
7 ครผู ู้ชว่ ย 2- 44
รวม 15 29

จานวนขา้ ราชการครทู งั้ สิ้น 44 คน

จานวนข้าราชการครูจาแนกตามวทิ ยฐานะและเพศ ชาย
หญงิ
14
12
10
8
6
4
2
0

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

จานวนขา้ ราชการครู จาแนกตามสายงานและวุฒิ ปกี ารศึกษา 2554 24

ที่ ฝ่าย/กลุ่มสาระ ปริญญาโท วฒุ ิการศึกษา ปริญญาตรี รวม
4 ป.บัณฑติ -
1 ฝ่ายบรหิ าร 1 3 4
2 ภาษาไทย 2 - 3 4
3 คณิตศาสตร์ 1 - 5 5
4 วิทยาศาสตร์ - - 3 6
5 สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 - 3 4
6 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา - 1 3 4
7 ศลิ ปะ - - 4 3
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 - 6 4
9 ภาษาตา่ งประเทศ - - 2 7
10 กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน - - 1 2
11 บรรณารกั ษ์ 10 - 33 1
- 44
รวม 1

จานวนข้าราชการครูจาแนกตามสายงานและวุฒิ

7

6

5

4

3

2 ปริญญาโท

1 ป.บณั ฑิต
0

ปรญิ ญาตรี

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

25

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภาษาไทย

อายุ ตาแหน่ง/ จานวนครง้ั /

ที่ ชอ่ื -สกลุ อายุ ราชการ วทิ ยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวชิ า/ชัน้ ชวั่ โมงท่ีรบั หมายเหตุ

การพฒั นา/ปี

1 นางสาวนงนชุ 58 35 ครู/คศ.2 ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย/ 1/12

นาคมาศ (ค.บ.)

ม.1

2 นางเดอื นเพ็ญ 56 33 คร/ู คศ.2 ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย/ 1/6

สาราญศลิ ป์ (ค.บ.)

ม.3

3 นางผาณิต 60 37 ครู/คศ.2 ป.โท มธั ยมศกึ ษา ภาษาไทย/ 1/6

เพชรจารัส (กศ.ม.) การสอน ม.1
ภาษาไทย

4 นายจักรภพ 37 6 คร/ู ผชู้ ว่ ย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย/ 1/12

เมอื งสวุ รรณ์ เดือน (ค.บ.) ม.4, 6

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ คณิตศาสตร์

อายุ ตาแหนง่ / จานวนครง้ั /

ท่ี ชือ่ -สกุล อายุ ราชการ วิทยฐานะ วฒุ ิ วชิ าเอก สอนวชิ า/ชน้ั ชว่ั โมงทร่ี บั หมายเหตุ

การพัฒนา/ปี

1 นางสาวแกว้ 32 7 คร/ู คศ. 1 ป.โท นวัตกรรม คณติ ศาสตร์/ 1 /30
หลกั สตู รและ ม.4, 5
(ศษ.ม.) การสอน
สกลุ เสริมไกรศรี

2 นางสาววาสนา 55 33 ครู/ค.ศ.3 ป.โท การวัดและ คณติ ศาสตร์/ 2/36

(ค.ม.) การประเมนิ ม.1, 5, 6

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

26

พิทักษ์สาลี ผลการศึกษา

3 นางวันเพ็ญ 60 38 คร/ู ค.ศ.2 ป.ตรี คณติ ศาสตร์ คณิตศาสตร์/ 1 /20
1 /20
มณีเกษร (ค.บ.) ม.4, 1 1 /24

4 นางสาวจิรภัทร 46 23 คร/ู ค.ศ.2 ป.ตรี คณติ ศาสตร์ คณติ ศาสตร์/

บญุ ครอบ (ค.บ.) ม.2, 5

5 นายสิทธเิ จตน์ 35 3 คร/ู คศ.1 ป.ตรี คณิตศาสตร์ GSP ม.1
คณติ ศาสตร์/
(กศ.บ.)
กิตตพิ งศโ์ ภคนิ ม.5 ,6

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วทิ ยาศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุ ตาแหนง่ / วฒุ ิ วิชาเอก จานวนครั้ง/
สอนวิชา/ชั้น ชัว่ โมงที่รบั หมายเหตุ
ราชการ วิทยฐานะ
การพฒั นา/ปี
1 นายชยั ณรงค์ 58 34 คร/ู ค.ศ.3 ป.โท เคมี
หลายสทุ ธสิ าร (ค.ม.) วิจัยการ เคมี /ม.4 8 /60
ศึกษา
2 นางอรพนิ ท์ 57 ฟสิ กิ ส์ /ม. 8 /48
34 คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี ฟิสกิ ส์
อุทะนุต 4, 5
(กศ.บ.)
3 นางตรีชดุ า 59 วทิ ยาศสตร์ 3 /38
34 คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี ชวี วทิ ยา-
ประไพจนั ทร์ (กศ.บ.) เคมี / ม.3

4 นางนฤมล 51 28 คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศสตร์ 5 /84

หลายสุทธสิ าร (ค.บ.) / ม.2

โลกดารา

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

27

5 นายสุรยิ นั ต์ 31 3 ครู /คศ.1 ป.ตรี ฟิสกิ ส์ ศาสตร์/ 3 /72
ม.4 8 /56
สายสิงห์ (วท.บ.) ฟิสกิ ส์ /
ม.5, 6
6 นายสมโภช 30 1 คร/ู ผชู้ ว่ ย ป.ตรี เคมี
เคมี/ ม.6
(วท.บ.)
พว่ งเจรญิ

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ท่ี ชอื่ -สกุล อายุ ตาแหน่ง/ วฒุ ิ วิชาเอก จานวนครัง้ / หมายเหตุ
อายุ สอนวิชา/ชั้น ชวั่ โมงที่รบั

ราชการ วทิ ยฐานะ การพฒั นา/ปี

1 นางสาวณัฐกมล 26 3 ครู /คศ.1 ป.ตรี สังคมศกึ ษา สังคมศกึ ษา/ 1/40
ลมิ ปนะชยั
(กศ.บ.) ม.4, 5

2 นางสาวปยิ ะรตั น์ 55 29 ครู/ค.ศ.2 ป.ตรี ประวตั ิศาสตร์ สงั คมศกึ ษา/ 1/20
แสงสุกใส
(กศ.บ.) ม.2, 3

3 นางสาวอุไรวรรณ 56 34 ครู/ค.ศ.2 ป.ตรี ประวตั ศิ าสตร์ สงั คมศกึ ษา/ 1/20
ม่วงม่งิ สขุ (ค.บ.) ม.1, 5

4 นายวนิ ยั 58 17 คร/ู ค.ศ.2 ป.บัณฑติ สังคมศึกษา สังคมศกึ ษา/ 1/20

รตั นเชษฐากลุ ภาษาองั กฤษ ม.2, 3

เพ่อื อาชีพ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ สขุ ศึกษาและพลศึกษา 28

ที่ ชอื่ -สกลุ อายุ อายุ ตาแหน่ง/ วฒุ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชน้ั จานวนครง้ั / หมายเหตุ
ราชการ วทิ ยฐานะ ชว่ั โมงทีร่ บั
1 นายนรเสฏฐ์ การพัฒนา/ปี
ตรีแสงรัตน์
55 32 คร/ู ค.ศ.2 ป.ตรี พลศึกษา สุขศกึ ษา-พล 6/ 36

(กศ.บ.) ศึกษา/ ม.1, 3

2 นายปภงั กร 48 21 ครู/ค.ศ.2 ป.โท พลศกึ ษา สขุ ศกึ ษาและ 2/24

หสั ดธี รรม พลศกึ ษา/ม.

(ค.ม.) การบรหิ าร 1,.6
การศกึ ษา

3 นายกติ ติกุล 56 35 คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี พลศกึ ษา พลศกึ ษา/ 4/ 30

ศรสี ว่าง (กศ.บ.) ม.1, 4

4 นายไพศาล 56 34 คร/ู ค.ศ.2 ป.ตรี พลศึกษา สขุ ศกึ ษา-พล 4/30
บริบูรณน์ างกูร (ค.บ.) ศึกษา2 ม.2

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ

อายุ ตาแหนง่ / วฒุ ิ วชิ าเอก สอนวิชา/ช้ัน จานวนครั้ง/ หมายเหตุ
ท่ี ช่ือ-สกลุ อายุ ชัว่ โมงทรี่ บั
ป.ตรี ศลิ ปศึกษา ทัศนศิลป์/ ม.2 การพัฒนา/ปี
ราชการ วทิ ยฐานะ (ค.บ.) ,4, 6
2/25
1 นายวัฒนา 58 36 ครู/ค.ศ.2
สิทธิตรีวฒั น์

2 นางสาวลักขณา 49 26 ครู/ค.ศ.3 ป.ตรี นาฎศิลป์ ดนตร-ี นาฎศลิ ป์/ 2/25
เพ่มิ กุศล (ค.บ.) ม.2, 6

3 นางรัชดา 54 34 คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี นาฎศิลป์ ดนตรี-นาฎศลิ ป์/ 2/25
มีปอ้ ม (ค.บ.) ม.2, 6

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

29

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อายุ ตาแหน่ง/ จานวนครั้ง/

ที่ ชอื่ -สกลุ อายุ ราชการ วทิ ยฐานะ วุฒิ วชิ าเอก สอนวิชา/ชน้ั ชัว่ โมงที่รบั หมายเหตุ

การพัฒนา/ปี

1 นางพิสมัย 56 30 คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ ม.4 1/32

ม่งิ เมือง (ค.บ.)

2 นางนฤมล 51 26 คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ ม.1, ม.4 1/32

แดงสอน (คศ.บ.)

3 นายปทั พงษ์ 31 6 ครู /คศ.1 ป.ตรี คอมพวิ เตอร์ ม.3, ม.6 1/32

ธรรมสอน (ค.บ.)

4 วา่ ท่ีรอ้ ยตรีหญิง 30 4 ครู /คศ.1 ป.ตรี คอมพวิ เตอร์ ม.2, ม.5 1/32

นนั ทพร ศรแี สง (ค.บ.)

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

อายุ ตาแหน่ง/ จานวนครั้ง/

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ราชการ วทิ ยฐานะ วุฒิ วชิ าเอก สอนวชิ า/ช้ัน ช่ัวโมงทรี่ บั หมายเหตุ

การพัฒนา/ปี

1 นางเสาวณี 58 32 ครู/ค.ศ.2 ป.โท ภ.ฝร่ังเศส ภ.ฝรงั่ เศส/ 2/20
(ค.ม.) ม. 3,4,5,6
พู่พทิ ยาสถาพร

2 นางสาวอารีรตั น์ 29 3 ครู/คศ.1 ป.ตรี ภ.อังกฤษ ภ.อังกฤษ/ 2/20

หลา้ หิบ (ค.บ.) ม.3,4

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

30

3 นางสุวรรณา 57 34 คร/ู ค.ศ.2 ป.ตรี ภ.องั กฤษ ภ.อังกฤษ/ 2/20
(กศ.บ.) ม.3 2/20
พิบูลศาสนสกุล 2/20
35 ครู/ค.ศ.2 ป.ตรี ภ.อังกฤษ ภ.องั กฤษ/ 2/20
4 นางสายใจ 57 (ศศ.บ.) ม.2 2/20

สิทธเิ ขตรกรณ์ 34 ครู/ค.ศ.2 ป.ตรี ภ.องั กฤษ ภ.องั กฤษ/
(ศศ.บ.) ม.1,2
5 นางทัศนีย์ 59
3 คร/ู ค.ศ.1 ป.ตรี องั กฤษ/ ภ.อังกฤษ/
คาภูแสน (ค.บ.) ฝรั่งเศส ม.2,3

6 นางสาวศนั สนีย์ 36 3 ครู/ค.ศ.1 ป.ตรี ภ.องั กฤษ ภ.องั กฤษ/
(ศศ.บ.) ม.1,2
ศานตริ ตั นชัย

7 นายธีรวี 30

สาราญศลิ ป์

กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รียน

อายุ ตาแหน่ง/ จานวนคร้ัง/

ท่ี ชอ่ื -สกุล อายุ ราชการ วิทยฐานะ วฒุ ิ วชิ าเอก สอนวิชา/ช้ัน ช่ัวโมงทรี่ บั หมายเหตุ

การพัฒนา/ปี

1 นางประทุมทิพย์ 56 34 คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี ภาษาไทย แนะแนว 2/25

แก้วสีเขียว ม3–ม6

2 นางทศั นยี ์ 51 29 คร/ู ค.ศ.3 ป.ตรี แนะแนว แนะแนว 2/25

หลา้ ธรรม ม1–ม4

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

31

บรรณารักษ์

อายุ ตาแหนง่ / จานวนครั้ง/

ท่ี ชอ่ื -สกุล อายุ ราชการ วิทยฐานะ วุฒิ วชิ าเอก สอนวชิ า/ชน้ั ชั่วโมงทีร่ บั หมายเหตุ

การพฒั นา/ปี

1 นางสาวอรุณี 54 29 ครู/คศ.2 ป.ตรี บรรณารักษ ห้องสมดุ และ 1/6

คงสวสั ด์ิ ศาสตร์ แหลง่ เรยี นรู้

(กศ.บ.)

จานวนครูทส่ี อนวชิ าตรงเอก 40 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
จานวนครทู ส่ี อนตรงความถนัด 40 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ข้อมลู ครแู ละบคุ ลากร 32

ครูอตั ราจ้าง ทง้ั หมด 21 คน โดยแยกตามกลุม่ สาระการเรยี นรู้ ดงั น้ี
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาไทย

ที่ ชือ่ -สกลุ อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชาเอก สอนวชิ า/ชนั้ จ้างดว้ ยเงนิ หมายเหตุ
การสอน (ป)ี

1 นางสาวนุชนารถ 33 6 ปี ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย รายได้

คชรัตน์ สถานศึกษา

2 นางสาววไิ ลภรณ์ 27 3 ปี ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย รายได้

ชาวพงษ์ สถานศกึ ษา

3 นางสาวธอร 26 2 ปี ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย รายได้

เงินวิบลู ย์ สถานศกึ ษา

4 นายณฐั พชั ร์ 33 7 เดือน ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย รายได้

เพช็ รสิมาลยั สถานศึกษา

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ คณิตศาสตร์

ที่ ชือ่ -สกลุ อายุ ประสบการณ์ วฒุ ิ วชิ าเอก สอนวิชา/ชนั้ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ
การสอน (ป)ี

1 นายสมศักด์ิ 68 43 ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ รายได้
(ค.บ.) ม.3 สถานศกึ ษา
ฉตั รหลวง

2 นางประภาภรณ์ 62 35 ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ รายได้
ปานรสทพิ ย์
ม.1 สถานศกึ ษา

(กศ.บ.)

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

33

กล่มุ สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ท่ี ชอ่ื -สกลุ อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วชิ าเอก สอนวิชา/ชน้ั จา้ งดว้ ยเงนิ หมายเหตุ
การสอน (ป)ี

1 นางยืนยง 65 40 ป.ตรี ชวี วิทยา โท วทิ ยาศาสตร์/ รายได้

มงคลสวัสด์ิ เคมี ม.3, 4 สถานศกึ ษา

(กศ.บ.)

2 นางสาวกาญจนา 30 1 ป.ตรี ชวี วิทยา วทิ ยาศาสตร์/ รายได้

จาปาหอม (ค.บ.) ม.1, 2 สถานศึกษา

โลกดารา

ศาสตร์/ ม.4

3 นางสาวชัญญ์ชญา 32 2 เดอื น ป.โท จลุ ชีววิทยา ชวี วทิ ยา/ม.4, รายได้
ศรสี ุดใจ
ประยกุ ต์ 6 สถานศึกษา

(วท.ม.)

4 นางสาววิภาวดี 26 2 เดือน ป.โท เคมี เคมี / ม.5 รายได้
บุดดา (วท.ม.) สถานศกึ ษา
วิทยาศาสตร์/
ม.1

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ สังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม

ที่ ชือ่ -สกลุ อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชนั้ จา้ งด้วยเงิน หมายเหตุ
การสอน (ป)ี

1 นางสาวลดั ดา 67 33 ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ รายได้

เกตพุ ันธุ์ (ค.บ.) ม.1 สถานศึกษา

2 นางสาววภิ าจรีย์ ป.ตรี สังคมศกึ ษา รายได้
สมจิต (ค.บ.) สถานศึกษา

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

34

กลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ุขศึกษาและพลศึกษา

ที่ ช่อื -สกลุ อายุ ประสบการณ์ วฒุ ิ วชิ าเอก สอนวชิ า/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ
การสอน (ปี)

1 นายวรี ชาติ 26 2 ป.ตรี พลศึกษา สขุ ศกึ ษา- รายได้

ศรสี ันตแิ สง (ศษ.บ.) พลศึกษา/ สถานศึกษา

ม.4, 5

กลุ่มสาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

ท่ี ช่อื -สกลุ อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชาเอก สอนวชิ า/ชนั้ จา้ งด้วยเงิน หมายเหตุ
การสอน (ป)ี

1 นายจิรศกั ด์ิ 27 2 ป.ตรี ดนตรสี ากล ทัศนศิลป์/ ม.1 รายได้

มคี ณุ (ศศ.บ.) ดนตรี- สถานศกึ ษา

นาฎศิลป/์

ม.1- 5

2 นายชานนท์ 27 2 ป.ตรี จติ รกรรม ทัศนศิลป์/ รายได้

กุลประดิษฐ์ (ศศ.บ.) ม.3,4,5 สถานศึกษา

กลมุ่ สาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ช่อื -สกลุ อายุ ประสบการณ์ วฒุ ิ วิชาเอก สอนวชิ า/ชน้ั จา้ งดว้ ยเงนิ หมายเหตุ
การสอน (ป)ี

1 นางสาวชมภู่ 28 3 ป.โท คอมพวิ เตอร์ ม.3, 5 รายได้
(ศษ.ม.) สถานศกึ ษา
นุ่มนวล

2 นายสานุ 34 9 พธ.พ คหกรรมศาสตร์ ม.3, 6 รายได้
สถานศึกษา

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ก้านอนิ ทร์ 35
3 นางสาวรัตนพรรณ 25
1 ป.ตรี สตั วศาสตร์ ม.2, 3, 4 รายได้
จนั ทรไ์ ผ่ สถานศกึ ษา
และเทคโน
4 นางสาวจติ มิ นต์ 27 รายได้
เรอื นคา (วท.บ.) โลยีการเกษตร สถานศกึ ษา
8 ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ ม.1, 4
5 นางสาวสภุ าพ 34 รายได้
แจ้งจารสั (ศษ.บ.) สถานศกึ ษา

8 ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ ม.3, 6

(คศ.บ.)

กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รยี น

ที่ ช่ือ-สกลุ อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชาเอก สอนวชิ า/ชนั้ จ้างด้วยเงนิ หมายเหตุ
การสอน (ป)ี

1 นางสาววราภรณ์ 27 2 ป.ตรี แนะแนว แนะแนว / รายได้
เขียนนอก
สถานศกึ ษา

ม.2 – ม 5

จานวนครูอัตราจา้ งที่สอนวชิ าตรงเอก 21 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 100

ครวู ิทยากรพิเศษ Part-Time

จานวนครูวิทยากร ทสี่ อนตรงวชิ าเอก 20 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

ครูชาวต่างประเทศ

จานวนครชู าวต่างประเทศ ที่สอนตรงตามวชิ าเอก 21 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ลกู จ้างประจา 36

ที่ ชอ่ื -สกุล อายุ ประสบกา ตาแหน่ง วฒุ ิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ
1 นายสวิง รุง่ เรือง รณ์ (ปี)
2 นายไพทยู ร์ อนิ จนั ทร์
3 นายชวลิต ออ่ นละมูล 46 16 พนกั งานรักษา ม.3 งบประมาณ
4 นางสมบัติ พว่ งพลู
ความปลอดภยั

50 18 พนกั งาน ป.6 งบประมาณ

เจ้าหน้าท่ี

52 20 พนกั งาน ปวส. งบประมาณ

เจา้ หน้าที่

53 18 พนักงาน ป.4 งบประมาณ

เจา้ หน้าที่

จานวนลูกจา้ งประจา 4 คน

ลูกจ้างช่วั คราว

ท่ี ชอ่ื -สกลุ ประสบ ตาแหน่ง วุฒิ จา้ งด้วยเงิน หมายเหตุ

1 นายสิทธชิ ัย มิ่งเมือง อายุ การณ์ ป.ตรี รายได้สถานศกึ ษา
2 นางสาวทิตา ศศยิ ศชาติ (ป)ี ป.ตรี รายไดส้ ถานศกึ ษา
3 นางสาวสุวารี จิรนั ดรวัฒนากลุ ป.ตรี รายไดส้ ถานศึกษา
4 นายจกั รกฤษ์ ปานสกุล 56 5 เจา้ หน้าทคี่ อมฯ ป.ตรี รายไดส้ ถานศกึ ษา
5 นายปยิ พัชร แจ่มจรสั รัตนา ป.ตรี รายไดส้ ถานศกึ ษา
6 นางสาวปัทมา จันทรป์ ระไพ 60 35 การเงนิ ป.ตรี รายไดส้ ถานศึกษา
7 นางสาวชตุ ิมา เขม็ ทอง ป.ตรี รายไดส้ ถานศึกษา
32 8 การเงนิ

41 5 เจ้าหน้าท่ีคอมฯ

26 3 เจา้ หนา้ ที่คอมฯ

29 4 ธุรการ

33 3 ธรุ การ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

8 นางสาวพรพรรณ บวั อ่อน 32 4 วดั ผล ป.ตรี รายไดส้ ถานศกึ ษา 37

9 นางกญั วรา สทุ ธบิ ุญ 41 6 สนง. EP ปวช. รายได้สถานศกึ ษา

10 นางวรรณา ฤทธเิ ดช 50 6 สนง. EP ปวช. รายได้สถานศกึ ษา

11 นางสาวกานต์สินี เศวตนัย 30 2 สนง. EP ป.ตรี รายได้สถานศึกษา

12 นางสาวเปรมวดี วนั กุมภา 29 3 ผช.บรรณารักษ์ ป.ตรี รายไดส้ ถานศึกษา

13 นางวรรณวิมล ขันจะนันท์ 34 4 เจ้าหนา้ ท่ีพยาบาล ปวส. รายไดส้ ถานศึกษา

14 นางสาวรญั ชญา เกลา้ ไพศาลกลุ พัสดุ รายไดส้ ถานศกึ ษา

15 นางสาวขวัญชนก รุ่งเรือง 28 2 พัสดุ ป.ตรี รายได้สถานศกึ ษา

16 นายกฤษณะ ขันจะนนั ท์ 34 4 พนกั งานขับรถ ปวส. รายไดส้ ถานศึกษา

17 นายมานพ เหิกขนุ ทด 31 2 พนกั งานขบั รถ ปวส. รายไดส้ ถานศึกษา

18 นางสาวกรกมล เอี่ยมอารมณ์ 50 9 แม่บา้ น ปวช. รายได้สถานศึกษา

19 นางสาวทพิ วรรณ กลนิ่ ชนะ 31 7 เดอื น ธรุ การ ป.ตรี รายไดส้ ถานศกึ ษา

จานวนลกู จา้ งชว่ั คราว 19 คน

สรุปจานวนขา้ ราชการครูและบคุ ลากร ท่ปี ฏบิ ตั หิ นา้ ที่

ประจาการในโรงเรยี นมัธยมวัดนายโรง รวมทง้ั หมด 129 คน

ฝำ่ ยบรหิ ำร จำนวน 4 คน

ครปู ระจำกำร จำนวน 40 คน

ครอู ัตรำจ้ำง จำนวน 21 คน

ครูวทิ ยำกรพิเศษ จำนวน 20 คน

ครูต่ำงชำติ จำนวน 21 คน

ลกู จ้ำงประจำ จำนวน 4 คน

ลกู จ้ำงช่วั ครำว จำนวน 19 คน

รวมทังสนิ 129 คน

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

38

ขอ้ มลู อาคารสถานท่ี

1. อาคารเรียน จานวน 1 หลัง

2. ห้องสขุ าภายในอาคารทุกชัน้ แยกชาย – หญิง จานวน 60 ห้อง

3. สนามแฮนด์บอล 1 สนาม

4. สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม

5. สนามวอลเลย์บอล โรงยมิ เนเซยี ม 1 สนาม

6. ห้องปฏบิ ตั กิ าร

ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ จานวน 3 หอ้ ง

ห้องปฏบิ ตั ิการคอมพวิ เตอร์ จานวน 3 หอ้ ง

ห้องปฏบิ ตั ิการทางภาษา จานวน 2 หอ้ ง

หอ้ งโสตทัศนศกึ ษา จานวน 1 หอ้ ง

หอ้ งพระพุทธศาสนา จานวน 1 หอ้ ง

ห้องดนตรสี ากล จานวน 1 หอ้ ง

หอ้ งดนตรไี ทย-นาฏศิลป์ จานวน 1 หอ้ ง

ห้องการงานและอาชพี จานวน 2 หอ้ ง

ห้องคหกรรม จานวน 1 หอ้ ง

โรงยิมเนเซียม จานวน 1 โรง

7. คอมพิวเตอร์ จานวน 150 เคร่อื ง

ใชเ้ พอื่ การเรยี นการสอน จานวน 150 เครื่อง

ใช้สืบค้นขอ้ มูลทางอนิ เทอร์เนต็ จานวน 50 เครอื่ ง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

39

ข้อมลู ดา้ นงบประมาณ

ข้อมลู งบประมาณปีการศกึ ษา 2554

งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาท
-
เงนิ งบประมาณ 4,180,900 งบดาเนนิ การ/เงนิ เดือน-ค่าจ้าง
29,370,617.60
เงนิ นอกงบประมาณ 43,971,400 งบพัฒนาคณุ ภาพการจดั
การศกึ ษา -

เงนิ อ่ืน ๆ - งบอื่น ๆ (ระบุ) 29,370,617.60
(เงินบรจิ าค)

รวมรายรบั 48,152,300 รวมรายจ่าย

งบดาเนินการ/เงนิ เดือน – เงินคา่ จ้าง - บาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ - ของรายรับ
งบพฒั นาคุณภาพการจดั การศึกษา 29,370,617.60 บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 67 ของรายรับ

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

40

โครงสรา้ งหลกั สตู รสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดัง
แสดงในตารางต่อไปน้ี

ชว่ งชน้ั ท่ี 3 (ม.1 – ม.3)

เวลาเรียน (คดิ เป็นร้อยละตอ่ ปี)

สงั คมศกึ ษา สขุ ศึกษา การงานอาชพี กจิ กรรม
ภาษา
ระดับชน้ั ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ศาสนา และ พัฒนา รวม
ศลิ ปะ และ ผู้เรยี น
และวัฒนธรรม พลศึกษา ตา่ งประเทศ

เทคโนโลยี

120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
ม. 1 (12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
ม. 2 (12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

120 120 120 160 80 80 80 120 120 1,000
ม. 3 (12) (12) (12) (16) (8) (8) (8) (12) (12) (100)

360 360 360 480 240 240 240 360 360 3,000
รวม

(36) (36) (36) (48) (24) (24) (24) (36) (36) (300)

จานวนชว่ั โมงท่ีจัดให้นกั เรียน เรยี นท้ังปี เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒั นาผเู้ รียนท่ีตอ้ งการเนน้ เป็นพเิ ศษ คือ โรงเรียนสองภาษา
ความมีคณุ ธรรมจริยธรรม และเพิ่มคณุ ลักษณะอันพึงประสงคเ์ รื่อง จติ สาธารณะ
41

ชว่ งชน้ั ท่ี 4 (ม.4 – ม.6)

เวลาเรยี น (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี

แผน สังคมศกึ ษา สุขศกึ ษา การงานอาชีพ ภาษาตา่ ง กจิ กรรม รวม
ระดบั ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา และ
ศลิ ปะ และเทคโนโลยี ประเทศ พฒั นาผู้เรยี น
การเรยี น และวัฒนธรรม พลศึกษา
ชน้ั
80 200 460 120 80 80 120 160 140 1,440
วทิ ย์-คณติ
คณิต–อังกฤษ (5.56) (13.89) (31.94) (8.33) (5.56) (5.56) (8.33) (11.11) (9.72) (100)
องั กฤษ-จีน
อังกฤษ-ฝรงั่ เศส 160 200 120 160 80 120 120 320 140 1,420
วิทย์-คณติ
คณติ –อังกฤษ (11.27) (14.08) (8.45) (11.27) (5.63) (8.45) (8.45) (22.54) (9.86) (100)
อังกฤษ-จีน
อังกฤษ-ฝรั่งเศส 160 80 120 120 80 80 120 560 140 1,460
วทิ ย์-คณิต
(10.96) (5.48) (8.22) (8.22) (5.48) (5.48) (8.22) (38.36) (9.59) (100)

160 80 120 120 80 80 120 560 140 1,460

(10.96) (5.48) (8.22) (8.22) (5.48) (5.48) (8.22) (38.36) (9.59) (100)

80 200 400 120 80 80 120 160 140 1,380

(5.80) (14.49) (28.99) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (11.59) (10.14) (100)

160 200 120 160 80 120 120 320 140 1,420

(11.27) (14.08) (8.45) (11.27) (5.63) (8.45) (8.45) (22.54) (9.86) (100)

160 80 120 120 80 80 120 480 140 1,380

(11.59) (5.80) (8.70) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (34.78) (10.14) (100)

160 80 120 120 80 80 120 480 140 1,380

(11.59) (5.80) (8.70) (8.70) (5.80) (5.80) (8.70) (34.78) (10.14) 100)

80 200 380 80 80 80 120 160 140 1,320

(6.06) (15.15) (28.79) (6.06) (6.06) (6.06) (9.09) (12.12) (10.61) (100)

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

คณิต–อังกฤษ 160 200 120 80 80 80 120 320 140 (10.77) 1,300

(12.31) (15.38) (9.23) (6.15) (6.15) (6.15) (9.23) (24.62) (100)

องั กฤษ-จีน 160 80 120 80 80 80 120 480 140 1,340

(11.94) (5.97) (8.96) (5.97) (5.97) (5.97) (8.96) (35.82) (10.45) (100)

อังกฤษ-ฝรง่ั เศส 160 80 120 80 80 80 120 480 140 1,340

(11.94) (5.97) (8.96) (5.97) (5.97) (5.97) (8.96) (35.82) (10.45) (100)

วิทย์-คณิต 240 600 1,240 320 240 240 360 480 420 4,140

(5.80) (14.49) (30.19) (7.73) (5.79) (5.79) (8.70) (11.59) (10.14) (100)

คณิต–องั กฤษ 480 600 360 400 240 320 360 960 420 4,140

(11.59) (14.49) (8.69) (9.66) (5.79) (7.73) (8.69) (23.19) (10.14) (100)

อังกฤษ-จนี 480 240 360 320 240 240 360 1,520 420 4,180

(11.48) (5.74) (8.61) (7.65) (5.74) (5.74) (8.61) (36.36) (10.05) (100)

อังกฤษ-ฝรั่งเศส 480 240 360 320 240 240 360 1,520 420 4,180

(11.48) (5.74) (8.61) (7.65) (5.74) (5.74) (8.61) (36.36) (10.05) (100)

 จานวนชวั่ โมงทีจ่ ัดให้นกั เรียน เรียนทงั้ ปี เท่ากบั 1,440 ชั่วโมง
 แผนการเรยี นร/ู้ จดุ เน้นการพฒั นาผเู้ รียนทีต่ อ้ งการเน้นเปน็ พเิ ศษ คอื

การจัดการเรยี นการสอนสองภาษา รูปแบบ EP/MEP
นกั เรยี นสามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษในระดบั Advanced

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

ขอ้ มูลสภาพชุมชนโดยรวม 43

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะผสมผสาน ทั้งสภาพสวนไม้ดอก ไม้ประดับ
และร้านค้า อาคารพาณิชย์ มีประชากรประมาณ 33,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน
ไดแ้ ก่ วัดนายโรง วัดบางบาหรุ ท่ีพักอาศยั ห้องเช่า ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร สวนไม้ดอก
ไม้ประดับ และ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีต่างๆ ของชาวพุทธ ได้แก่ทาบุญตักบาตร เวียนเทียนในวันสาคัญทางพุทธ
ศาสนา

2) ผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจ
สว่ นตัว และรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75 รบั ราชการ คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
คดิ เป็นร้อยละ 98.76 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี มากกว่า 350,000
บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครวั 5 คน

3) โอกาสและขอ้ จากดั ของโรงเรยี น
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้ังอย่บู นพ้ืนทขี่ องวดั 2 วัด คอื วดั นายโรงและวัดบางบาหรุ ไม่

ตดิ ถนนใหญ่ ด้านตะวนั ตกตดิ คลองบางกอกนอ้ ย บรรยากาศจึงเงียบสงบ ไม่มีเสียงรถยนต์รบกวน
ไม่มีหมอกควันไอเสีย ฝุ่นละอองน้อย จึงเหมาะสาหรับการเรียนการสอน และได้รับความเมตตา
อยา่ งดีย่งิ จากเจา้ อาวาสท้ัง 2 วัด ให้ใชว้ ัดเป็นแหลง่ เรียนรู้และทากิจกรรมทางศาสนา นอกจากนั้น
ถนนบรมราชชนนีซ่ึงเป็นที่ต้ังของโรงเรียน ยังเป็นที่ต้ังของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลป่ินเกล้าและ
โรงเรียนสอนเสริมสาขาต่างๆท้ังด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ เช่น สอนกวดวิชา โรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรงเรียนสอนศิลปะ สอนดนตรี เป็นต้น เขตบางกอกน้อยเป็นเขต
อนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะ วัฒนธรรมในฝั่งธนบุรีจึงมีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายสาหรับนักเรียน เช่น อู่เรือพระราชพิธี ขันลงหินบ้านบุ พิพิธภัณฑ์กรุงเทพ
อู่เรอื พระราชพิธี วดั ระฆงั โฆสติ าราม โรงพยาบาลศิรริ าช เปน็ ต้น

ขอ้ จำกัดของสถำนศึกษำกับควำมร่วมมือของชุมชน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไม่ได้ต้ังอยู่ริมถนนใหญ่ จึงไม่มีรถประจาทางผ่าน การ
คมนาคมไมส่ ะดวกเพราะอยใู่ นซอยแคบ ซอยจรญั สนิทวงศ์เปน็ ถนนเดนิ รถขาออกทางเดยี วเทา่ น้ัน
ดังน้ันการเข้าโรงเรียนจึงต้องใช้ทางเข้าส่วนบุคคลของหมู่บ้านพันธ์ศักด์ิ ทางสาธารณะเป็นทาง
เท้า ใช้ได้แต่รถจักรยานยนต์ นักเรียนต้องเข้าและออกโรงเรียน โดยการเดิน รถส่วนตัวหรือ
รถจกั รยานยนต์รับจ้าง ดังน้นั การคมนาคมจึงเปน็ ข้อจากัดของโรงเรียน

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

44

แหล่งเรียนรู้ ภมู ปิ ัญญาท้องถ่ิน

ห้องสมุดมีขนาด 384 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 31,125 เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบยืม - คืนด้วยบัตรห้องสมุด มีนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี
การศกึ ษา 2544 เฉลี่ย 355 คนต่อวัน คดิ เปน็ ร้อยละ 33 ของนักเรยี นทง้ั หมด

หอ้ งปฏบิ ัติการ

หอ้ งปฏบิ ัติการวทิ ยาศาสตร์ จานวน 3 หอ้ ง
หอ้ ง
หอ้ งปฏบิ ตั ิการคอมพวิ เตอร์ จานวน 3 หอ้ ง
หอ้ ง
หอ้ งปฏบิ ตั ิการทางภาษา จานวน 2 หอ้ ง
หอ้ ง
หอ้ งโสตทัศนศึกษา จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ ง
ห้องพระพุทธศาสนา จานวน 1 หอ้ ง
โรง
ห้องดนตรสี ากล จานวน 1
150 เครือ่ ง
ห้องดนตรีไทย-นาฏศลิ ป์ จานวน 1 50 เครอ่ื ง

ห้องการงานและอาชพี จานวน 2

ห้องคหกรรม จานวน 1

โรงยมิ เนเซยี ม จานวน 1

คอมพิวเตอร์ จานวน 150 เครอื่ ง

ใช้เพ่อื การเรียนการสอน จานวน

ใช้สืบคน้ ขอ้ มูลทางอนิ เทอร์เน็ต จานวน

จานวนนักเรียนทสี่ บื ค้นข้อมูลทางอนิ เทอรเ์ นต็ ในปีการศกึ ษา 2544 เฉลี่ย 300 คนต่อวนั

คิดเป็นร้อยละ 26.64 ของนักเรียนท้ังหมด

ใชเ้ พ่อื การบริหารจัดการ จานวน 28 เครื่อง

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

แหลง่ เรียนรภู้ ายใน ภายนอกโรงเรยี น 45

แหล่งเรยี นรู้ภายใน สถติ กิ ารใช้
ชือ่ แหล่งเรียนรู้ จานวนครง้ั /ปี

1. หอ้ งสมดุ 26,880
2. ศูนย์ Self Access 8,400
3. ห้องโสตทัศนศึกษา 316
4. ห้องจริยธรรม 400
5. ห้องดนตรีไทย-นาฏศลิ ป์ 250
6. หอ้ งดนตรสี ากล 400
7. ห้องเรียนพลศกึ ษา 300
8. หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 9,600
9. โรงอาหาร 100
10. สนามกฬี าแฮนด์บอล 120

แหลง่ เรยี นรภู้ ายนอก สถติ ิการใช้
ชอื่ แหล่งเรยี นรู้ จานวนครัง้ /ปี

1. วดั นายโรง 12
2. คลองบางกอกน้อย 1
3. วดั บางบาหรุ 12

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554

4. ป่าชายเลนบ้านคลองโคนสมุทรสงคราม 1
5. โรงพยาบาลศิรริ าช 1

46

ปราชญช์ าวบ้าน/ภมู ิปัญญาท้องถ่ิน

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมปิ ัญญาทอ้ งถ่ิน ผู้ทรงคุณวฒุ ิท่สี ถานศกึ ษาเชิญมาใหค้ วามรู้แกค่ รู
นักเรยี นในปกี ารศกึ ษา 2544

1. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ใหค้ วามรูเ้ ร่ือง ธรรมกับภาษาองั กฤษ
สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 30 ครั้ง/ปี

2. น.อ.หญงิ ชูทิพย์ ทิพยบุญทอง ใหค้ วามร้วู ชิ าสงั คมศึกษา
สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่ น้ี จานวน 40 ครง้ั /ปี

3. น.ต.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วจนิ ดา ให้ความรู้วชิ าคณติ ศาสตร์
สถิตกิ ารให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จานวน 40 ครง้ั /ปี

4. น.ต.ดร.เทพประธาน รจุ ริ าภา ให้ความรู้วชิ าวิทยาศาสตร์
สถติ ิการใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 40 ครง้ั /ปี

5. ร.ศ.มณฑา โกเฮง ให้ความรู้วิชาการงานอาชีพ
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จานวน 40 ครง้ั /ปี

6. ดร.นนั ทวนั สวุ รรณรปู ให้ความรู้เร่อื งสุขศกึ ษา
สถิตกิ ารให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จานวน 40 ครัง้ /ปี

7. นายเจตนา จติ รพันธ์ ใหค้ วามรวู้ ิชาศิลปศึกษา
สถิติการใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จานวน 30 คร้ัง/ปี

9.6.8) นายพรหมพัฒน์ ธรรมะรัตนจ์ ินดา ใหค้ วามร้วู ิชาวทิ ยาศาสตร์
สถติ กิ ารใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 30 ครง้ั /ปี

9.6.9) ดร.ยุพา ผลโภค ให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่ น้ี จานวน 30 ครง้ั /ปี

9.6.10) อ.แพรวพรรณ โชติสกลุ รตั น์ ใหค้ วามรู้ภาษาจีน
สถิตกิ ารให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 30 คร้ัง/ปี

สารสนเทศโรงเรียนมธั ยมวดั นายโรง | ปี การศึกษา 2554


Click to View FlipBook Version