The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ebook, 2022-01-18 03:28:08

แบบใช้สอน

แบบใช้สอน

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

0.30

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖęĊ ĂŠ ÿøšćÜ ìĆüę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

ÿøčð

1 ĀöüéÜćîēÙøÜÿøćš Ü øüö

2 ĀöüéÜćîÿëćðŦê÷Öøøö øüö

3 ĀöüéÜćîøąïïÿč×ćõĉïćú øüö

4 ĀöüéÜćîøąïïĕôôŜć øüö

5 ĀöüéÜćîĂîČę ė (ëćš ö)Ċ đóČęĂĔĀšÙøïëüš îêćöøĎðĒïïĒúąøć÷Öćø

øüöÙŠćüĆÿéčĒúąÙŠćĒøÜÜćîđðîŨ đÜĉîðøąöćè

5954 ïćš îøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 ĒñîŠ ìęĊ 1 / 23

64

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøćš Ü ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìęĊÖŠĂÿøćš Ü ìĆüę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

1 ĀöüéÜćîēÙøÜÿøćš Ü

×čééĉî 51 úï.ö.

ìøć÷øćéîćĚĞ ĂĆéĒîŠî 7 úï.ö.

ÙĂîÖøĊêĀ÷ćï 2 úï.ö.

ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøćš Ü 1:2:4 40 úï.ö.

ĒïïĀúŠĂÙĂîÖøêĊ 293 êø.ö.

ÙŠćĒøÜĒïïĀúĂŠ ÙĂîÖøĊê 417 êø.ö.

ÙĚćĞ ÷ĆîĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊê 89 úï.ô.

đÿćÙĚćĞ 69 êšî

êąðĎ 105 ÖÖ.

đĀúĘÖ SR 24 dia. 6 öö. 435 ÖÖ.

dia. 9 öö. 714 ÖÖ.

đĀúÖĘ SD 40 dia. 12 öö. 1,464 ÖÖ.

dia. 16 öö. 1,065 ÖÖ.

úüéñĎÖđĀúÖĘ 111 ÖÖ.

SOLID PLANK Āîć 5 àö. 101 êø.ö.

đìÙĂîÖøĊêìïĆ Āîćš Āîć 5 àö. Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m. 101 êø.ö.

5954 ïšćîøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìęĊ 2 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ ĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖŠĂÿøćš Ü ìüęĆ ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČĂę üîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

ÜćîđĀúÖĘ øðĎ óøøè

[ - 100x50x20x3.2 mm. 1,056 ÖÖ.

PL. Āîć 6 mm. 8 ÖÖ.

ìćÿĊÖîĆ ÿîĉö 93 êø.ö.

øüö×Ăš 1 ĀöüéÜćîēÙøÜÿøšćÜ

5954 ïćš îøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìĊę 3 / 23

65

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ øĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖęĊ ŠĂÿøšćÜ ìĆüę ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éĆïìęĊ øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

2 ĀöüéÜćîÿëćðêŦ ÷Öøøö

2.1 ÜćîĀúÜĆ Ùć øüö

2.2 ÜćîòćŜ đóéćî øüö

2.3 ÜćîêÖĒêÜŠ óîĚČ øüö

2.4 ÜćîñîÜĆ Ēúąñüĉ ñîĆÜ øüö

2.5 ÜćîðøąêĎ-ĀîšćêćŠ Ü øüö

2.6 ÜćîđÙøĂęČ Üÿč×õĆèæĒŤ úąĂðč ÖøèŤ øüö

2.7 ÜćîêÖĒêŠÜïîĆ ĕé ĒúąøćüÖîĆ êÖ øüö

2.8 ÜćîđïéĘ đêúĘé øüö

2.9 ÜćîìćÿĊ øüö

øüö×Ăš 2 ĀöüéÜćîÿëćðêŦ ÷Öøøö

5954 ïšćîøŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 ĒñîŠ ìęĊ 4 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ ĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ĂŠ ÿøćš Ü ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČĂę üĆîìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

2.1 ÜćîĀúĆÜÙć

- ĀúÜĆ ÙćÖøąđïĚĂČ ÜÙĂîÖøêĊ 1,594 ĒñŠî

- ÙøĂïÿĆîēÙšÜ 138 ĒñŠî

- ÙøĂïēÙšÜ 3 ìćÜ 1 ĒñŠî

- ÙøĂïēÙÜš 4 ìćÜ 1 ĒñîŠ

- ÙøĂïēÙÜš ĀćÜöî 5 ĒñîŠ

- ßéč ÙøĂïĒĀÜš 42 đöêø

- ĒðđĀúĘÖßčöÿĆÜÖąÿÿĊ ćĞ đøÝĘ øĎð 453 đöêø

- øćÜîĞćĚ êąđÛđŠ ĀúĘÖßčïÿÿĊ ćĞ đøĘÝøðĎ 6 đöêø

- ĂčðÖøèöŤ Üč ĀúĆÜÙć øüö

- ÙćŠ ĒøÜöčÜĀúÜĆ Ùć 145 êø.ö.

- ÙŠćĒøÜöÜč ÙøĂïĀúĆÜÙć 42 đöêø

- đßÜĉ ßć÷ĕôđïĂøŤàđĊ öîêŤ ×îćé 8" Āîć 12 öö. 45 đöêø

øüö×Ăš 2.1 ÜćîĀúÜĆ Ùć

5954 ïšćîøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìĊę 5 / 23

66

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øŠüöÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ øĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ŠĂÿøćš Ü ìĆęüĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

2.2 ÜćîòćŜ đóéćî

ò1 - òćŜ đóéćîĒñŠî÷ĉïàöĆę Āîć 9 öö. øĂ÷êŠĂÞćïđøĊ÷ï 104 êø.ö.

ēÙøÜđÙøŠćđĀúĘÖßïč ÿĆÜÖąÿĊ @ 0.60 x 1.00 ö.

ò2 - òćŜ đóéćîĒñîŠ ÷ïĉ àĆęößîĉéìîßČĚî Āîć 9 öö. 8 êø.ö.

ēÙøÜđÙøćŠ ĂúĎöĉđî÷Ċ öĂïÿĊ ìĊ-ę ïćøŤ @ 0.60 x 1.20 ö.#

ò3 - òćŜ đóéćîĒñîŠ ĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ Āîć 4 öö. êĊßîßéĉ 34 êø.ö.

ēÙøÜđÙøćŠ đĀúÖĘ ßïč ÿĆÜÖąÿĊ @ 0.60 x 1.20 ö.

ò4 - òŜćđóéćîĒñŠîĕôđïĂøàŤ đĊ öîêŤ Āîć 4 öö. öĊßĂŠ Üøąïć÷ĂćÖćý êßĊ îßéĉ 41 êø.ö.

ēÙøÜđÙøćŠ đĀúĘÖßïč ÿĆÜÖąÿĊ @ 0.60 x 1.20 ö.

ò5 - òŜćđóéćîñĉüÞćïðĎîđø÷Ċ ï 22 êø.ö.

- ĒñîŠ ÞîüîÖîĆ ÙüćöøšĂîĀšöč ĂúĎöîĉ Ċ÷öôĂ÷ŤúøĂïéšćî Āîć 6" 63 êø.ö.

- öĂïòŜćĕôđïĂøàŤ đĊ öîêŤ Āîć 8 öö. Öüćš Ü 3" 241 đöêø

øüö×Ăš 2.2 ÜćîòćŜ đóéćî

5954 ïšćîøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìĊę 6 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìĊÖę ĂŠ ÿøšćÜ ìęüĆ ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

2.3 ÜćîêÖĒêŠÜóîČĚ

ó1 - óČîĚ ñĉüðĎÖøąđïĂĚČ ÜđàøćöĉÙ ×îćé 12"x 12" 46 êø.ö.

ó2 - óČîĚ đìðîĎ ìøć÷ñĉü×éĆ đøĊ÷ï ðĎðćøŤđÖĕš öšđîČĚĂĒ×ÜĘ ×îćé 1"x 4"x 12" êđĊ ךćúĉĚî 57 êø.ö.

- ÙćŠ ĒøÜ×éĆ óĚČîĕöš 57 êø.ö.

ó3 - óĚČîñĉüðĎÖøąđïĂĚČ ÜđàøćöÙĉ ×îćé 8"x 8" 32 êø.ö.

ó4 - óČĚîìĞćñĉü×ĆéđøĊ÷ï 31 êø.ö.

ó5 - óĚČîđìðîĎ ìøć÷ñĉü×éĆ öîĆ đøĊ÷ïñÿöÖĆîàöċ ìĞćøąïïÖĆîàöċ ßîéĉ ìć 14 êø.ö.

- ïĆüđßĉÜñîĆÜĕôđïĂøàŤ ĊđöîêŤ Āîć 12 öö. Öüćš Ü 4" 91 đöêø

- óČîĚ ìćĞ ñüĉ ×ĆéđøĊ÷ïđàćąøĂŠ Üúć÷ÖšćÜðúć 7 êø.ö.

øüöךà 2.3 ÜćîêÖĒêŠÜóĚîČ

5954 ïćš îøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 ĒñŠîìĊę 7 / 23

67

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖĂŠ ÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ĂŠ ÿøšćÜ ìęüĆ ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöČĂę üĆîìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

2.4 ÜćîñîĆÜĒúąñĉüñîÜĆ

- ñîĆÜÖŠĂĂĉåöĂâ ĀîćÙøċęÜĒñîŠ 269 êø.ö.

- ñîĆÜÖĂŠ Ăåĉ öĂâ ĀîćđêĘöĒñîŠ 18 êø.ö.

- đÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúÜĆ ÿĞćĀøĆïñîĆÜÖĂŠ Ăåĉ ÙøÜęċ ĒñŠî 188 đöêø

- đÿćđĂîĘ ĒúąÙćîìĆïĀúÜĆ ÿćĞ ĀøĆïñîĆÜÖŠĂĂĉåđêöĘ ĒñîŠ 12 đöêø

ñ1 - ñîĆÜñüĉ ÞćïðĎîđøĊ÷ï 525 êø.ö.

ñ1 - ÞćïðĎîđøĊ÷ïēÙøÜÿøšćÜ 108 êø.ö.

ñ2 - ñîÜĆ ñĉüïčÖøąđïĂĚČ ÜđàøćöĉÙ ×îćé 8"x 8" 86 êø.ö.

- ñîĆÜòŦÜđÿîš PVC êüĆ ÷Ď (U) ĔîñîÜĆ ñĉüÞćïðîĎ đøĊ÷ï 108 êø.ö.

øüö×Ăš 2.4 ÜćîñîĆÜĒúąñüĉ ñîÜĆ

5954 ïšćîøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìęĊ 8 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøćš Ü ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ ĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖĂŠ ÿøšćÜ ìüęĆ ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČĂę üîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî

2.5 ÜćîðøąêĎ-ĀîšćêŠćÜ

- ð1 ðøąêĂĎ úĎöĉđîĊ÷öÿĊ×ćüïćîđúĂęČ îÙöŠĎ ßĊ ŠĂÜĒÿÜéćš î×ćš Ü ×îćé 2.60 x 2.05 ö. 2 ßéč

- ð2 ðøąêïĎ ćîđðŗéđé÷Ċę ü üÜÖïĕöš ïćî HDF ×îćé 0.80 x 2.00 ö. 7 ßéč

- ð3 ðøąêĎïćîđðŗéđéę÷Ċ ü üÜÖïĕöš ïćî óüĊ àĊ Ċ ×îćé 0.70 x 2.00 ö. 4 ßčé

- î1 ĀîšćêŠćÜĂúöĎ ĉđîĊ÷öÿ×Ċ ćüïćîđúęĂČ îÙŠĎ ×îćé 1.40 x 1.20 ö. 12 ßéč

- î2 ĀîšćêŠćÜĂúĎöđĉ î÷Ċ öÿ×Ċ ćüïćîđðéŗ ×îćé 0.70 x 1.20 ö. 4 ßčé

- î3 ĀîšćêŠćÜĂúĎöđĉ îĊ÷öÿ×Ċ ćüïćîÖøąìšÜč ÙĎŠ ×îćé 1.40 x 0.50 ö. 2 ßčé

- î4 ĀîšćêćŠ ÜĂúĎöĉđîĊ÷öÿ×Ċ ćüïćîÖøąìÜčš ÙŠĎ öĊßĂŠ ÜĒÿÜïî ×îćé 1.40 x 2.05 ö. 1 ßéč

- î5 ĀîšćêŠćÜĂúĎöĉđîĊ÷öÿ×Ċ ćüïćîÖøąìščÜđéĊ÷ę ü ×îćé 0.70 x 0.50 ö. 1 ßčé

øüö×Ăš 2.5 ÜćîðøąêĎ-ĀîšćêćŠ Ü

5954 ïšćîøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìĊę 9 / 23

68

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖĂŠ ÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ ĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖęĊ ŠĂÿøćš Ü ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöĂęČ üîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

2.6 ÜćîđÙøČęĂÜÿč×õèĆ æŤĒúąĂčðÖøèŤ (đÙúĂČ ï×ćü)

- ÿüš öîÜęĆ øćïßÖĆ ēÙøÖ ĒïïöëĊ ĆÜóĆÖîćĞĚ 3 ßéč

- ĂŠćÜúšćÜĀîćš ĒïïòŦÜđÙćîđŤ êĂøŤ óøšĂöĂðč ÖøèŤÙøïßéč 3 ßéč

- ÖøąÝÖđÜćĂ÷ćŠ ÜéĊ Āîć 5 öö. 26 êø.ô.

- ìĔĊę ÿÖŠ øąéćþßĞćøą ßîĉéÖøąđïĂĚČ ÜđàøćöÙĉ 3 ßčé

- ìĊęĔÿŠÿïŠĎ ßîéĉ ÖøąđïĂČĚ ÜđàøćöÙĉ 2 ßčé

- øćüĒ×üîñšć ×îćé÷ćü 0.60 ö. ×ćÖøąđïĂČĚ ÜđàøćöĉÙ 3 ßčé

- òŦÖïüĆ ĂćïîĚĞćÿć÷ĂŠĂî óøšĂöüćúŤüĒúąĂðč ÖøèŤ 2 ßčé

- òÖŦ ïüĆ ßĞćøą óøšĂöÿć÷ĒúąĂčðÖøèŤ (ĕöøŠ üöüćúüŤ ) 3 ßéč

- ÖŢĂÖîĞĚćúšćÜóČĚî 3 ßčé

- òćêąĒÖøÜîĞĚćìĚÜĉ ìĊóę ČĚîßîéĉ éĆÖÖúĉîę ìĂŠ ×îćé Ø 2" 5 ßčé

- đÙćîđŤ êĂøŤ Ù.ÿ.ú. ×îćé ÖüšćÜ 0.60 ö. ñĉüÖøčĀĉîĒÖøîêĉ 2.60 đöêø

- TOPÖøčĀîĉ ĒÖøîêĉ ×îćé ÖüšćÜ 0.20 ö. ĀúĆÜēëÿüš ö 2.50 đöêø

- Stop Valve 9 ßčé

øüö×Ăš 2.6 ÜćîđÙøČęĂÜÿ×č õĆèæŤĒúąĂčðÖøèŤ

5954 ïšćîøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìĊę 10 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ĂŠ ÿøšćÜ ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČĂę üĆîìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

2.7 ÜćîêÖĒêŠÜïîĆ ĕé ĒúąøćüÖĆîêÖ

- ×ĆîĚ ïĆîĕé ñüĉ ðĎÖøąđïĂĚČ ÜđàøćöĉÙ ×îćé 8"x 8" 5 đöêø

- ÝöÖĎ ïîĆ ĕéÖøąđïĂĚČ ÜđàøćöÙĉ 8 đöêø

- ×ĚĆîïîĆ ĕé (úÖĎ îĂî) ĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ 1"x 12" 16 đöêø

- ïĆÜ×ĆĚî (úÖĎ îĂî) ĕôđïĂøàŤ đĊ öîêŤ Āîć 1" 18 đöêø

- ßćîóÖĆ đìðîĎ ìøć÷ñĉü×éĆ đø÷Ċ ï ðĎðćøŤđÖšĕöšđîČĂĚ Ē×ĘÜ ×îćé 1"x 4"x 12" êĊđ×ćš úîĚĉ 2.50 êø.ö.

- øćüïîĆ ĕéĕöđš îČĚĂĒ×ĘÜ 2"x 4"+ úÖĎ ÖøÜîĂîđĀúÖĘ ÖúŠĂÜ 2 - 1"x 2" 8 đöêø

+ 2 - 1"x 1" + đÿć đĀúĘÖ 1½"x 3" ÿÜĎ øüö 0.90 ö.

- øćüÖĆîêÖøąđïĊ÷Ü đĀúÖĘ ÖúĂŠ Ü 1"x 2" + úÖĎ ÖøÜđĀúÖĘ Ēïî 3 đÿîš ×îćé 1" 5.50 đöêø

Āîć 6 öö. + đÿćđĀúĘÖ 1"x 1" ÿÜĎ øüö 0.80 ö.

øüö×Ăš 2.7 ÜćîêÖĒêŠÜïîĆ ĕé ĒúąøćüÖîĆ êÖ

5954 ïšćîøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìęĊ 11 / 23

69

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖĂŠ ÿøćš Ü ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ ĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ ìęüĆ ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éĆïìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

2.8 ÜćîđïĘéđêúĘé

- öćš îĆęÜ Ù.ÿ.ú. ÖüšćÜ 0.40 ö. ñĉüïčÖøąđïĂĚČ ÜđÙúČĂï 3 đöêø

øüöךà 2.8 ÜćîđïéĘ đêúĘé 256 êø.ö.
297 êø.ö.
2.9 ÜćîìćÿĊ 11 êø.ö.
- ÿĊĂąÙĊúĉÙ 100% ßîĉéìćõć÷îĂÖ đÖøéìęĊ 2 60 êø.ö.
- ÿĊĂąÙĊúÙĉ 100% ßîéĉ ìćõć÷Ĕî đÖøéìĊę 2 14 êø.ö.
- ÿîĊ ćĞĚ öĆîìćĕöš
- ēóøĊ÷ĎøđĊ ìî 5954 ïćš îøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9
- ÿÖĊ ĆîÿîĉöìćìïĆ éšü÷ÿĊîĚćĞ öîĆ ìćđĀúĘÖ

øüö×Ăš 2.9 ÜćîìćÿĊ

ĒñîŠ ìĊę 12 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ ĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖĂŠ ÿøćš Ü ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéĆïìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî

3 ĀöüéÜćîøąïïÿč×ćõĉïćú

3.1 ÜćîøąïïìŠĂēÿēÙøÖ ìŠĂîĞĚćìÜĚĉ ìŠĂĂćÖćý ìĂŠ PVC 8.5 1 Üćî

3.2 ÜćîøąïïìŠĂðøąðć ìŠĂ PVC 13.5 1 Üćî

3.3 Üćîøąïïÿ×č ćõĉïćúõć÷îĂÖĂćÙćø 1 Üćî

øüöךà 3 ĀöüéÜćîøąïïÿč×ćõĉïćú

5954 ïćš îøŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 ĒñŠîìęĊ 13 / 23

70

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖĂŠ ÿøćš Ü ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöøĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖŠĂÿøćš Ü ìĆęüĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñĆÜđöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöĂęČ üĆîìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙŠćüÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

3.1 ÜćîøąïïìĂŠ ēÿēÙøÖ ìŠĂîĚĞćìĉÜĚ ìĂŠ ĂćÖćý ìŠĂîĚćĞ òî

3.1.1 Üćîđéîĉ ìŠĂēÿēÙøÖ ìŠĂîćĞĚ ìĚÜĉ ìĂŠ ĂćÖćý ìĂŠ îĞĚćòî ( ìŠĂ PVC 8.5 )

- ×îćé Dia. 1 1/2" 4 đöêø

- ×îćé Dia. 2" 48 đöêø

- ×îćé Dia. 2 1/2" 16 đöêø

- ×îćé Dia. 4" 28 đöêø

3.1.2 ךĂêĂŠ ךĂÜĂêćŠ Üė 1 øüö

3.1.3 ĂčðÖøèŤ÷éċ ĒúąøĂÜøïĆ ìĂŠ 1 øüö

3.1.4 ìéÿĂï ìćĞ ÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ìĞćÿĆâúÖĆ þèìŤ ĂŠ 1 øüö

3.1.5 CO. ×îćé Dia. 2 1/2" 1 ßčé

3.1.6 FCO. ×îćé Dia. 4" 2 ßčé

3.1.7 RFD. ×îćé Dia. 2 1/2" 2 ßčé

3.1.8 FD ×îćé Dia. 2" 5 ßéč

3.1.9 P-TRAP ×îćé Dia. 2" 5 ßčé

3.1.10 AVC. ×îćé Dia. 2" 2 ßéč

3.1.11 ×Ăš êĂŠ ĂĂŠ î

- ×îćé Dia. 2" 4 ßčé

5954 ïšćîøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 ĒñŠîìĊę 14 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöøĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìĊÖę ĂŠ ÿøćš Ü ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöęČĂüĆîìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéïĆ ìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

- ×îćé Dia. 2 1/2" 2 ßéč

- ×îćé Dia. 4" 5 ßéč

øüöךà 3.1 ÜćîøąïïìĂŠ ēÿēÙøÖ ìĂŠ îĚćĞ ìÜĉĚ ìŠĂĂćÖćý ìŠĂîĞĚćòî

5954 ïćš îøŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 ĒñŠîìęĊ 15 / 23

71

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖĂŠ ÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöøĊ ąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ĂŠ ÿøšćÜ ìĆęüĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöęĂČ üîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

3.2 ÜćîøąïïìĂŠ ðøąðć

3.2.1 Üćîđéîĉ ìĂŠ ðøąðć ( ìŠĂ PVC 13.5 )

- ×îćé Dia. 1/2" 12 đöêø

- ×îćé Dia. 3/4" 56 đöêø

3.2.2 ךĂêŠĂ ×Ăš ÜĂêćŠ Üė 1 øüö

3.2.3 Ăðč ÖøèŤ÷éċ ĒúąøĂÜøĆïìŠĂ 1 øüö

3.2.4 ìéÿĂï ìćĞ ÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ìćĞ ÿĆâúĆÖþèŤìŠĂ 1 øüö

3.2.5 ÖŢĂÖîĚĞć ×îćé Dia. 1/2" 2 ßčé

3.2.6 STOP VALVE ×îćé Dia. 1/2" 10 ßéč

3.2.7 ðøąêĎîĞĚć BALL VALVE ×îćé Dia. 1/2" 1 ßéč

3.2.8 ðøąêĎîćĚĞ BALL VALVE ×îćé Dia. 3/4" 4 ßčé

3.2.9 ðøąêÖĎ îĆ ÖúïĆ CHECK VALVE ×îćé Dia. 3/4" 1 ßéč

3.2.10 úÖĎ úĂ÷ FLOAT VALVE ×îćé Dia. 1/2" 1 ßčé

3.2.11 ðøąêĎîĞćĚ GATE VALVE ×îćé Dia. 3/4" 3 đÙøĂęČ Ü

3.2.12 ÙŠćêĉéêÜĚĆ öćêøüĆéîćĞĚ ×îćé Dia 1/2" ÝćÖÖćøðøąðćĄ 1 öćêø

3.2.13 ëĆÜđÖïĘ îĚĞćÿĒêîđúÿ ÿêĊÿ ×îćé 1000 úĉêø óøšĂö×ćêĆĚÜ 1 ëÜĆ

5954 ïćš îøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìĊę 16 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìęÖĊ ĂŠ ÿøćš Ü ìüęĆ ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöĂČę üĆîìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éĆïìęĊ øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

3.2.14 đÙøČęĂÜÿĎïîĞćĚ đóöĉę ĒøÜéîĆ ×îćé 200 W 1 đÙøęČĂÜ

ĂêĆ øćÿïĎ ÝćŠ ÷îĚćĞ 28 úêĉ ø/îćìĊ ìęÙĊ üćöÿĎÜ 12 đöêø

øüö×Ăš 3.2 ÜćîøąïïìĂŠ ðøąðć 1 ïŠĂ
1 ïĂŠ
3.3 Üćîøąïïÿč×ćõĉïćúõć÷îĂÖĂćÙćø
3.3.1 ïŠĂïĞćïéĆ îćĞĚ đÿĊ÷ÿćĞ đøÝĘ øĎð ßîéĉ đÖøĂą-ÖøĂÜĕøšĂćÖćý

ÿüŠ îĒ÷ÖÖćÖ 1.0 úï.ö. ÿŠüîÖøĂÜĕøĂš ćÖćý 0.25 úï.ö.
3.3.2 ëÜĆ éĆÖĕ×öîĆ ×îćé 30 úêĉ ø

øüöךà 3.3 Üćîøąïïÿ×č ćõĉïćúõć÷îĂÖĂćÙćø

5954 ïćš îøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìęĊ 17 / 23

72

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìęĊÖŠĂÿøćš Ü ìĆęüĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöĂęČ üîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éĆïìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

4 ĀöüéÜćîøąïïĕôôćŜ

4.1 ĒñÜ÷ĂŠ ÷ ĒúąđàĂøÖŤ êĉ đïøÖđÖĂøŤ øüö

4.2 ìŠĂĒúąøćÜđéĉîÿć÷ĕôôŜć øüö

4.3 éüÜēÙöĕôôŜćĒúąöđĉ êĂøŤĕôôćŜ øüö

4.4 ÿüêĉ ߍ Ēúąđêćš øïĆ øüö

øüö×Ăš 4 ĀöüéÜćîøąïïĕôôćŜ ĒúąÿĂČę ÿćø

5954 ïćš îøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 ĒñŠîìĊę 18 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ ĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ ìĆęüĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöĂČę üîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî

4.1 ĒñÜ÷ŠĂ÷ ĒúąđàĂøŤÖêĉ đïøÖđÖĂøŤ

LP

- ĒñÜ÷ĂŠ ÷ 10 üÜÝøóøĂš öđöîÖĆîéĎé 45AT 2P IC 10 kA (RCBO) 1 Set

- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA (úÖĎ ÷ŠĂ÷) 1 Set

- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (úĎÖ÷ŠĂ÷) 3 Set

- MINIATURE CB RCBO Iʼnn30mA 20AT 1P IC 6 kA 2 Set

- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (úÖĎ ÷ĂŠ ÷) 1 Set

- MINIATURE CB RCBO Iʼnn30mA 16AT 1P IC 6 kA 3 Set

- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE 1 Set

- GROUND SYSTEM 1 Set

øüöךà 4.1 ĒñÜ÷ŠĂ÷ ĒúąđàĂøŤÖĉêđïøÖđÖĂøŤ

5954 ïšćîøŠüöÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìęĊ 19 / 23

73

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìęÖĊ ĂŠ ÿøćš Ü ìüęĆ ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöęĂČ üĆîìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

4.2 ìĂŠ ĒúąøćÜđéĉîÿć÷ĕôôćŜ

- uPVC Ø 1" (25 mm.) 23 m

- uPVC Ø 1/2" (15 mm.) 267 m

- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES 1 Lot

- ÿć÷ IEC 01 10 Sq.mm. (ÙĉéìøĊę ą÷ąìćÜ 10 đöêø) 46 m

- ÿć÷ IEC 01 4 Sq.mm. 37 m

- ÿć÷ IEC 01 2.5 êø.öö. 536 m

- ÿć÷ NYY 2.5 êø.öö. 35 m

- ACCESSORIES 1 Lot

øüöךà 4.2ìŠĂĒúąøćÜđéîĉ ÿć÷ĕôôćŜ

5954 ïćš îøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìĊę 20 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕöŠöøĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ŠĂÿøšćÜ ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî

4.3 éüÜēÙöĕôôŜćĒúąöđĉ êĂøŤĕôôćŜ

- éüÜēÙöéćüîĕŤ úìŤ ×îćé Ø 100 öö. ×ĂïÿĊ×ćü òŪŦÜòŜćđóéćî 37 Set

ĀúĂéĒĂúĂĊéĊ ×ĚüĆ đÖú÷Ċ ü (×ĚüĆ E27) ×îćé 7 üĆêêŤ ÙüćöÿüćŠ Ü 600 úđĎ öî

- éüÜēÙöĒĂúĂĊéĒĊ ïïđðúĂČ ÷êéĉ úĂ÷ 1-10 üêĆ êŤ ÙüćöÿüćŠ Ü 800 úđĎ öî 2 Set

- éüÜēÙöĒĂúĂĊéĊĒïïđðúĂČ ÷êéĉ úĂ÷ 1-20 üĆêêŤ ÙüćöÿüŠćÜ 1600 úĎđöî 1 Set

- éüÜēÙöĕôÖÜęĉ ĀúĂéĒĂúĂĊéĊ ×ĆĚüđÖú÷Ċ ü (×ĆüĚ E27) ×îćé 7 üĆêêŤ 2 Set

ÙüćöÿüćŠ Ü 600 úĎđöî

øüö×Ăš 4.3 éüÜēÙöĕôôŜćĒúąöĉđêĂøĕŤ ôôćŜ

5954 ïćš îøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìęĊ 21 / 23

74

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖĂŠ ÿøćš Ü ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ ĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìęÖĊ ŠĂÿøćš Ü ìĆęüĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöĂęČ üîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéïĆ ìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

4.4 ÿüĉêߍ ĒúąđêšćøïĆ

- ÿüêĉ ߍìćÜđéĊ÷ü 16A 250V 1 ÿüêĉ ߍ óøĂš öòćÙøĂï 1 ßĂŠ Ü êéĉ òŦÜđøĊ÷ïñîÜĆ 10 Set

- ÿüêĉ ߍìćÜđéĊ÷ü 16A 250V 2 ÿüĉêߍ óøšĂöòćÙøĂï 2 ߊĂÜ êĉéòÜŦ đøĊ÷ïñîĆÜ 3 Set

- ÿüêĉ ßìŤ ćÜđéĊ÷ü 16A 250V 3 ÿüêĉ ߍ óøĂš öòćÙøĂï 3 ߊĂÜ êĉéòŦÜđø÷Ċ ïñîÜĆ 1 Set

- ÿüêĉ ߍ 2 ìćÜ 16A 250V óøĂš öòćÙøĂï êéĉ òŦÜđøĊ÷ïñîÜĆ 2 Set

- đêćĆ øĆïĕôôćŜ ÙĎŠ ö×Ċ ćéîĉ 16A 250V óøšĂöòćÙøĂï 3 ߊĂÜ êéĉ òŦÜđøĊ÷ïñîÜĆ 19 Set

- ÖøĉÜę 2 đÿĊ÷Ü êĉéñîĆÜ 1 Set

- ÿüêĉ ßÖŤ øęĉÜ ßîĉéÖĆîîĚĞć êĉéñîĆÜđøĊ÷ïñîÜĆ đÿćøüĆĚ 1 Set

øüöךà 4.4 ÿüêĉ ߍ ĒúąđêšćøïĆ

5954 ïšćîøŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 ĒñîŠ ìĊę 22 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖĒñŠ ĕööŠ ĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ŠĂÿøćš Ü ìĆęüĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéĆïìęĊ øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

5 ÜćîĂČęîė (ëšćöĊ) đóČęĂĔĀÙš øïëüš îêćöøĎðĒïïĒúąøć÷Öćø

øüöךà 5 ÜćîĂČęîė

5954 ïćš îøŠüöÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìĊę 23 / 23

75

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøćš Ü ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕööŠ øĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ĂŠ ÿøšćÜ ìĆüę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČĂę üĆîìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìęĊ øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî

ÿøčð

1 ĀöüéÜćîēÙøÜÿøšćÜ øüö

2 ĀöüéÜćîÿëćðêŦ ÷Öøøö øüö

3 ĀöüéÜćîøąïïÿč×ćõïĉ ćú øüö

4 ĀöüéÜćîøąïïĕôôŜć øüö

5 ĀöüéÜćîĂęČîė (ëćš ö)Ċ đóęČĂĔĀÙš øïëüš îêćöøðĎ ĒïïĒúąøć÷Öćø

øüöÙŠćüĆÿéčĒúąÙŠćĒøÜÜćîđðŨîđÜĉîðøąöćè

5954 ïšćîøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìĊę 1 / 23

76

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕööŠ ĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ĂŠ ÿøćš Ü ìęĆüĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöĂęČ üîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éĆïìĊę øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

1 ĀöüéÜćîēÙøÜÿøćš Ü 117 êšî
đÿćđ×ĘöĀÖđĀúęĊ÷öÖúüÜ ×îćé 0.15 ö. ÷ćü 6.00 ö.

×čééîĉ 33 úï.ö.

ìøć÷øćéîćĞĚ ĂĆéĒîŠî 5 úï.ö.

ÙĂîÖøêĊ Ā÷ćï 2 úï.ö.

ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ 1:2:4 38 úï.ö.

ĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊê 297 êø.ö.

ÙŠćĒøÜĒïïĀúĂŠ ÙĂîÖøêĊ 424 êø.ö.

ÙĚĞć÷îĆ ĒïïĀúŠĂÙĂîÖøêĊ 89 úï.ô.

đÿćÙĞĚć 164 êšî

êąðĎ 107 ÖÖ.

đĀúĘÖ SR 24 dia. 6 öö. 402 ÖÖ.

dia. 9 öö. 778 ÖÖ.

đĀúÖĘ SD 40 dia. 12 öö. 1,396 ÖÖ.

dia. 16 öö. 1,034 ÖÖ.

úüéñÖĎ đĀúĘÖ 109 ÖÖ.

SOLID PLANK Āîć 5 àö. 103 êø.ö.

5954 ïšćîøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìęĊ 2 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕööŠ øĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ĂŠ ÿøćš Ü ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöęČĂüîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

đìÙĂîÖøêĊ ìĆïĀîšćĀîć 5 àö. Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m. 103 êø.ö.

ÜćîđĀúÖĘ øðĎ óøøè

[ - 125x6x8 mm. 858 ÖÖ.

[ - 100x50x20x3.2 mm. 1,092 ÖÖ.

PL. Āîć 6 mm. 28 ÖÖ.

ìćÿĊÖîĆ ÿîĉö 126 êø.ö.

øüö×Ăš 1 ĀöüéÜćîēÙøÜÿøćš Ü

5954 ïćš îøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìĊę 3 / 23

77

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖĂŠ ÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕöŠöĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ĂŠ ÿøšćÜ ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöęČĂüîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

2 ĀöüéÜćîÿëćðŦê÷Öøøö

2.1 ÜćîĀúÜĆ Ùć øüö

2.2 ÜćîòŜćđóéćî øüö

2.3 ÜćîêÖĒêŠÜóîĚČ øüö

2.4 ÜćîñîÜĆ Ēúąñüĉ ñîĆÜ øüö

2.5 ÜćîðøąêĎ-Āîćš êŠćÜ øüö

2.6 ÜćîđÙøęČĂÜÿč×õèĆ æŤĒúąĂðč ÖøèŤ øüö

2.7 ÜćîêÖĒêÜŠ ïĆîĕé ĒúąøćüÖĆîêÖ øüö

2.8 ÜćîđïĘéđêúĘé øüö

2.9 ÜćîìćÿĊ øüö

øüö×Ăš 2 ĀöüéÜćîÿëćðêŦ ÷Öøøö

5954 ïšćîøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìęĊ 4 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕöŠöĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖęĊ ĂŠ ÿøćš Ü ìĆüę ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

2.1 ÜćîĀúĆÜÙć

- ĀúÜĆ ÙćÖøąđïĚĂČ ÜÙĂîÖøĊê 1,594 ĒñîŠ

- ÙøĂïÿîĆ ēÙšÜ 138 ĒñŠî

- ÙøĂïēÙÜš 3 ìćÜ 1 ĒñŠî

- ÙøĂïēÙÜš 4 ìćÜ 1 ĒñŠî

- ÙøĂïēÙšÜĀćÜöî 5 ĒñŠî

- ßéč ÙøĂïĒĀÜš 42 đöêø

- ĒðđĀúÖĘ ßöč ÿĆÜÖąÿÿĊ ĞćđøÝĘ øðĎ 453 đöêø

- øćÜîĞćĚ êąđÛŠđĀúĘÖßčïÿÿĊ ĞćđøÝĘ øĎð 6 đöêø

- ĂčðÖøèöŤ Üč ĀúÜĆ Ùć øüö

- ÙćŠ ĒøÜöÜč ĀúÜĆ Ùć 145 êø.ö.

- ÙŠćĒøÜöčÜÙøĂïĀúĆÜÙć 42 đöêø

- đßÜĉ ßć÷ĕôđïĂøàŤ đĊ öîêŤ ×îćé 8" Āîć 12 öö. 45 đöêø

øüöךà 2.1 ÜćîĀúĆÜÙć

5954 ïćš îøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 ĒñîŠ ìĊę 5 / 23

78

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖĂŠ ÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕöŠöĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖęĊ ĂŠ ÿøšćÜ ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöęĂČ üîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éĆïìęĊ øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî

2.2 ÜćîòŜćđóéćî

ò1 - òćŜ đóéćîĒñŠî÷ïĉ àöęĆ Āîć 9 öö. øĂ÷êŠĂÞćïđøĊ÷ï 104 êø.ö.

ēÙøÜđÙøŠćđĀúĘÖßčïÿÜĆ ÖąÿĊ @ 0.60 x 1.00 ö.

ò2 - òŜćđóéćîĒñŠî÷ïĉ àĆęößîéĉ ìîßČîĚ Āîć 9 öö. 8 êø.ö.

ēÙøÜđÙøŠćĂúöĎ đĉ îĊ÷öĂïÿĊ ìĊ-ę ïćøŤ @ 0.60 x 1.20 ö.#

ò3 - òćŜ đóéćîĒñŠîĕôđïĂøŤàđĊ öîêŤ Āîć 4 öö. êĊßîßéĉ 34 êø.ö.

ēÙøÜđÙøŠćđĀúĘÖßïč ÿÜĆ ÖąÿĊ @ 0.60 x 1.20 ö.

ò4 - òćŜ đóéćîĒñîŠ ĕôđïĂøŤàđĊ öîêŤ Āîć 4 öö. ößĊ ŠĂÜøąïć÷ĂćÖćý êĊßîßéĉ 41 êø.ö.

ēÙøÜđÙøćŠ đĀúĘÖßčïÿĆÜÖąÿĊ @ 0.60 x 1.20 ö.

ò5 - òŜćđóéćîñĉüÞćïðĎîđø÷Ċ ï 22 êø.ö.

- ĒñîŠ ÞîüîÖîĆ ÙüćöøĂš îĀöčš ĂúöĎ ĉîĊ÷öôĂ÷ŤúøĂïéšćî Āîć 6" 63 êø.ö.

- öĂïòćŜ ĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ Āîć 8 öö. Öüćš Ü 3" 241 đöêø

øüö×Ăš 2.2 ÜćîòŜćđóéćî

5954 ïšćîøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 ĒñŠîìĊę 6 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕöŠöøĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìęÖĊ ŠĂÿøćš Ü ìęĆüĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

2.3 ÜćîêÖĒêÜŠ óîĚČ

ó1 - óîČĚ ñĉüðĎÖøąđïĚČĂÜđàøćöÙĉ ×îćé 12"x 12" 46 êø.ö.

ó2 - óîĚČ đìðĎîìøć÷ñüĉ ×ĆéđøĊ÷ï ðĎðćøŤđÖšĕöšđîČĂĚ Ē×ĘÜ ×îćé 1"x 4"x 12" êĊđ×ćš úîĉĚ 57 êø.ö.

- ÙćŠ ĒøÜ×éĆ óĚîČ ĕöš 57 êø.ö.

ó3 - óîĚČ ñüĉ ðĎÖøąđïČĂĚ ÜđàøćöĉÙ ×îćé 8"x 8" 32 êø.ö.

ó4 - óČîĚ ìćĞ ñüĉ ×éĆ đøĊ÷ï 31 êø.ö.

ó5 - óîĚČ đìðĎîìøć÷ñüĉ ×éĆ öîĆ đøĊ÷ïñÿöÖîĆ àöċ ìĞćøąïïÖĆîàöċ ßîéĉ ìć 14 êø.ö.

- ïĆüđßÜĉ ñîĆÜĕôđïĂøŤàđĊ öîêŤ Āîć 12 öö. ÖüšćÜ 4" 91 đöêø

- óîĚČ ìĞćñĉü×éĆ đøĊ÷ïđàćąøĂŠ Üúć÷ÖšćÜðúć 7 êø.ö.

øüö×Ăš 2.3 ÜćîêÖĒêŠÜóĚîČ

5954 ïćš îøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 ĒñŠîìĊę 7 / 23

79

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕööŠ øĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìęÖĊ ŠĂÿøšćÜ ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöęĂČ üîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéĆïìęĊ øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

2.4 ÜćîñîĆÜĒúąñüĉ ñîĆÜ

- ñîĆÜÖŠĂĂĉåöĂâ ĀîćÙøċÜę ĒñŠî 269 êø.ö.

- ñîÜĆ ÖŠĂĂåĉ öĂâ ĀîćÙøċÜę ĒñŠî 18 êø.ö.

- đÿćđĂîĘ ĒúąÙćîìïĆ ĀúÜĆ ÿĞćĀøĆïñîĆÜÖŠĂĂĉåÙøċęÜĒñîŠ 188 đöêø

- đÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúÜĆ ÿĞćĀøïĆ ñîĆÜÖŠĂĂåĉ đêöĘ ĒñîŠ 12 đöêø

ñ1 - ñîÜĆ ñüĉ ÞćïðîĎ đøĊ÷ï 525 êø.ö.

ñ1 - ÞćïðĎîđø÷Ċ ïēÙøÜÿøćš Ü 108 êø.ö.

ñ2 - ñîÜĆ ñüĉ ïčÖøąđïĂĚČ ÜđàøćöÙĉ ×îćé 8"x 8" 86 êø.ö.

- ñîĆÜòÜŦ đÿîš PVC êĆü÷Ď (U) ĔîñîĆÜñĉüÞćïðĎîđø÷Ċ ï 108 êø.ö.

øüöךà 2.4 ÜćîñîÜĆ ĒúąñĉüñîÜĆ

5954 ïšćîøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 ĒñîŠ ìęĊ 8 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕöŠöøĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìęÖĊ ŠĂÿøšćÜ ìĆüę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöČĂę üîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éĆïìęĊ øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

2.5 Üćîðøąê-Ď Āîćš êŠćÜ

- ð1 ðøąêĂĎ úöĎ đĉ î÷Ċ öÿĊ×ćüïćîđúĂęČ îÙŠĎößĊ ĂŠ ÜĒÿÜéćš î×ćš Ü ×îćé 2.60 x 2.05 ö. 2 ßčé

- ð2 ðøąêĎïćîđðéŗ đéĊę÷ü üÜÖïĕöš ïćî HDF ×îćé 0.80 x 2.00 ö. 7 ßčé

- ð3 ðøąêïĎ ćîđðéŗ đéę÷Ċ ü üÜÖïĕöš ïćî óĊüàĊ Ċ ×îćé 0.70 x 2.00 ö. 4 ßéč

- î1 ĀîšćêćŠ ÜĂúöĎ đĉ î÷Ċ öÿĊ×ćüïćîđúęČĂîÙŠĎ ×îćé 1.40 x 1.20 ö. 12 ßčé

- î2 Āîćš êŠćÜĂúĎöđĉ î÷Ċ öÿĊ×ćüïćîđðéŗ ×îćé 0.70 x 1.20 ö. 4 ßčé

- î3 Āîćš êŠćÜĂúĎöĉđîĊ÷öÿĊ×ćüïćîÖøąìčÜš ÙĎŠ ×îćé 1.40 x 0.50 ö. 2 ßčé

- î4 Āîćš êŠćÜĂúöĎ đĉ îĊ÷öÿ×Ċ ćüïćîÖøąìÜčš ÙŠĎ ößĊ ŠĂÜĒÿÜïî ×îćé 1.40 x 2.05 ö. 1 ßčé

- î5 ĀîšćêćŠ ÜĂúĎöĉđîĊ÷öÿĊ×ćüïćîÖøąìÜčš đéęĊ÷ü ×îćé 0.70 x 0.50 ö. 1 ßéč

øüöךà 2.5 ÜćîðøąêĎ-ĀîšćêćŠ Ü

5954 ïšćîøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 ĒñŠîìĊę 9 / 23

80

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕöŠöĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìĊÖę ŠĂÿøćš Ü ìĆęüĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöęČĂüîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì
úĞćéïĆ ìęĊ
øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

2.6 ÜćîđÙøĂęČ Üÿ×č õĆèæŤĒúąĂðč ÖøèŤ (đÙúĂČ ï×ćü)

- ÿüš öîÜęĆ øćïßĆÖēÙøÖ ĒïïöëĊ ÜĆ óĆÖîĚćĞ 3 ßéč

- ĂćŠ ÜúšćÜĀîćš ĒïïòŦÜđÙćîŤđêĂøŤ óøšĂöĂčðÖøèŤÙøïßéč 3 ßéč

- ÖøąÝÖđÜćĂ÷ćŠ ÜéĊ Āîć 5 öö. 26 êø.ô.

- ìĔęĊ ÿŠÖøąéćþßĞćøą ßîĉéÖøąđïČĚĂÜđàøćöÙĉ 3 ßéč

- ìĔĊę ÿŠÿïĎŠ ßîĉéÖøąđïĂĚČ ÜđàøćöÙĉ 2 ßčé

- øćüĒ×üîñšć ×îćé÷ćü 0.60 ö. ×ćÖøąđïČĚĂÜđàøćöĉÙ 3 ßéč

- òŦÖïüĆ ĂćïîĚĞćÿć÷ĂĂŠ î óøĂš öüćúŤüĒúąĂčðÖøèŤ 2 ßčé

- òÖŦ ïüĆ ßĞćøą óøšĂöÿć÷ĒúąĂðč ÖøèŤ (ĕöŠøüöüćúŤü) 3 ßéč

- ÖĂŢ ÖîĞĚćúćš ÜóĚîČ 3 ßčé

- òćêąĒÖøÜîĚćĞ ìÜĚĉ ìĊęóĚîČ ßîéĉ éĆÖÖúęĉî ìŠĂ×îćé Ø 2" 5 ßéč

- đÙćîđŤ êĂøŤ Ù.ÿ.ú. ×îćé Öüćš Ü 0.60 ö. ñĉüÖøĀč ĉîĒÖøîêĉ 2.60 đöêø

- TOPÖøčĀîĉ ĒÖøîêĉ ×îćé ÖüšćÜ 0.20 ö. ĀúĆÜēëÿšüö 2.50 đöêø

- Stop Valve 9 ßčé

øüöךà 2.6 ÜćîđÙøĂČę Üÿč×õĆèæĒŤ úąĂðč ÖøèŤ

5954 ïćš îøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 ĒñîŠ ìĊę 10 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕööŠ øĊ ąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖĂŠ ÿøćš Ü ìęüĆ ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöĂČę üĆîìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

2.7 ÜćîêÖĒêÜŠ ïîĆ ĕé ĒúąøćüÖîĆ êÖ

- ×ĚîĆ ïĆîĕé ñĉüðĎÖøąđïČĂĚ ÜđàøćöĉÙ ×îćé 8"x 8" 5 đöêø

- ÝöĎÖïîĆ ĕéÖøąđïĚĂČ ÜđàøćöÙĉ 8 đöêø

- ×ĆîĚ ïĆîĕé (úÖĎ îĂî) ĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ 1"x 12" 16 đöêø

- ïĆÜ×ĆĚî (úÖĎ îĂî) ĕôđïĂøàŤ ĊđöîêŤ Āîć 1" 18 đöêø

- ßćîóÖĆ đìðîĎ ìøć÷ñĉü×éĆ đø÷Ċ ï ððĎ ćøŤđÖšĕöđš îĂČĚ Ē×ÜĘ ×îćé 1"x 4"x 12" êĊđךćúĉîĚ 2.50 êø.ö.

- øćüïĆîĕéĕöšđîĚČĂĒ×ÜĘ 2"x 4"+ úÖĎ ÖøÜîĂîđĀúĘÖÖúĂŠ Ü 2 - 1"x 2" 8 đöêø

+ 2 - 1"x 1" + đÿć đĀúÖĘ 1½"x 3" ÿĎÜøüö 0.90 ö.

- øćüÖĆîêÖøąđï÷Ċ Ü đĀúÖĘ ÖúŠĂÜ 1"x 2" + úĎÖÖøÜđĀúÖĘ Ēïî 3 đÿšî ×îćé 1" 5.50 đöêø

Āîć 6 öö. + đÿćđĀúĘÖ 1"x 1" ÿÜĎ øüö 0.80 ö.

øüöךà 2.7 ÜćîêÖĒêÜŠ ïîĆ ĕé ĒúąøćüÖĆîêÖ

5954 ïšćîøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìęĊ 11 / 23

81

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕööŠ øĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìÖęĊ ŠĂÿøšćÜ ìęĆüĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî

2.8 ÜćîđïĘéđêúĘé

- öšćîĆÜę Ù.ÿ.ú. Öüćš Ü 0.40 ö. ñĉüïÖč øąđïČĚĂÜđÙúĂČ ï 3 đöêø

øüö×Ăš 2.8 ÜćîđïéĘ đêúéĘ 256 êø.ö.
2.9 ÜćîìćÿĊ 297 êø.ö.
- ÿĂĊ ąÙúĊ Ùĉ 100% ßîéĉ ìćõć÷îĂÖ đÖøéìęĊ 2 11 êø.ö.
- ÿĊĂąÙúĊ ĉÙ 100% ßîĉéìćõć÷Ĕî đÖøéìęĊ 2 60 êø.ö.
- ÿĊîĚćĞ öîĆ ìćĕöš 14 êø.ö.
- ēóøĊ÷øĎ Ċđìî
- ÿĊÖĆîÿîĉöìćìĆïéšü÷ÿîĊ ĚĞćöîĆ ìćđĀúÖĘ 5954 ïšćîøŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9

øüö×Ăš 2.9 ÜćîìćÿĊ

ĒñŠîìĊę 12 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøćš Ü ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕöŠöĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖĂŠ ÿøšćÜ ìüęĆ ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöČĂę üĆîìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéĆïìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

3 ĀöüéÜćîøąïïÿ×č ćõïĉ ćú

3.1 ÜćîøąïïìĂŠ ēÿēÙøÖ ìŠĂîćĞĚ ìĉÜĚ ìŠĂĂćÖćý ìĂŠ PVC 8.5 1 Üćî

3.2 ÜćîøąïïìŠĂðøąðć ìĂŠ PVC 13.5 1 Üćî

3.3 Üćîøąïïÿč×ćõïĉ ćúõć÷îĂÖĂćÙćø 1 Üćî

øüö×Ăš 3 ĀöüéÜćîøąïïÿ×č ćõïĉ ćú

5954 ïćš îøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìęĊ 13 / 23

82

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕööŠ ĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖŠĂÿøćš Ü ìĆüę ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

3.1 ÜćîøąïïìŠĂēÿēÙøÖ ìŠĂîćĚĞ ìĚÜĉ ìĂŠ ĂćÖćý ìŠĂîćĞĚ òî

3.1.1 Üćîđéîĉ ìŠĂēÿēÙøÖ ìŠĂîĚćĞ ìĉĚÜ ìĂŠ ĂćÖćý ìĂŠ îĞĚćòî ( ìŠĂ PVC 8.5 )

- ×îćé Dia. 1 1/2" 4 đöêø

- ×îćé Dia. 2" 48 đöêø

- ×îćé Dia. 2 1/2" 16 đöêø

- ×îćé Dia. 4" 28 đöêø

3.1.2 ךĂêĂŠ ×Ăš ÜĂêćŠ Üė 1 øüö

3.1.3 ĂčðÖøè÷Ť éċ ĒúąøĂÜøĆïìĂŠ 1 øüö

3.1.4 ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ìćĞ ÿĆâúÖĆ þèŤìŠĂ 1 øüö

3.1.5 CO. ×îćé Dia. 2 1/2" 1 ßčé

3.1.6 FCO. ×îćé Dia. 4" 2 ßéč

3.1.7 RFD. ×îćé Dia. 2 1/2" 2 ßéč

3.1.8 FD ×îćé Dia. 2" 5 ßéč

3.1.9 P-TRAP ×îćé Dia. 2" 5 ßéč

3.1.10 AVC. ×îćé Dia. 2" 2 ßéč

3.1.11 ×Ăš êŠĂĂĂŠ î

- ×îćé Dia. 2" 4 ßéč

5954 ïšćîøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìĊę 14 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕöŠöøĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìĊÖę ĂŠ ÿøćš Ü ìęĆüĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöĂęČ üîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéïĆ ìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üÿĆ éč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

- ×îćé Dia. 2 1/2" 2 ßéč

- ×îćé Dia. 4" 5 ßčé

øüö×Ăš 3.1 ÜćîøąïïìĂŠ ēÿēÙøÖ ìŠĂîĚĞćìÜĚĉ ìŠĂĂćÖćý ìĂŠ îćĚĞ òî

5954 ïšćîøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìęĊ 15 / 23

83

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖĂŠ ÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕöŠöøĊ ąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìÖĊę ŠĂÿøćš Ü ìęüĆ ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöęĂČ üîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéĆïìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

3.2 ÜćîøąïïìŠĂðøąðć

3.2.1 ÜćîđéĉîìĂŠ ðøąðć ( ìĂŠ PVC 13.5 )

- ×îćé Dia. 1/2" 12 đöêø

- ×îćé Dia. 3/4" 56 đöêø

3.2.2 ×Ăš êŠĂ ×Ăš ÜĂêŠćÜė 1 øüö

3.2.3 Ăðč Öøè÷Ť éċ ĒúąøĂÜøïĆ ìŠĂ 1 øüö

3.2.4 ìéÿĂï ìćĞ ÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ìĞćÿâĆ úĆÖþèŤìĂŠ 1 øüö

3.2.5 ÖĂŢ ÖîĚĞć ×îćé Dia. 1/2" 2 ßčé

3.2.6 STOP VALVE ×îćé Dia. 1/2" 10 ßčé

3.2.7 ðøąêĎîĞćĚ BALL VALVE ×îćé Dia. 1/2" 1 ßéč

3.2.8 ðøąêîĎ ćĞĚ BALL VALVE ×îćé Dia. 3/4" 4 ßčé

3.2.9 ðøąêĎÖĆîÖúïĆ CHECK VALVE ×îćé Dia. 3/4" 1 ßéč

3.2.10 úÖĎ úĂ÷ FLOAT VALVE ×îćé Dia. 1/2" 1 ßčé

3.2.11 ðøąêĎîĞćĚ GATE VALVE ×îćé Dia. 3/4" 3 đÙøĂęČ Ü

3.2.12 ÙćŠ êéĉ êÜĚĆ öćêøüéĆ îĚĞć ×îćé Dia 1/2" ÝćÖÖćøðøąðćĄ 1 öćêø

3.2.13 ëĆÜđÖïĘ îĚĞćÿĒêîđúÿ ÿêÿĊ ×îćé 1000 úêĉ ø óøĂš ö×ćêÜĚĆ 1 ëĆÜ

5954 ïćš îøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìĊę 16 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕööŠ ĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìĊęÖŠĂÿøćš Ü ìüęĆ ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöČęĂüîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî

3.2.14 đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćđóöĉę ĒøÜéĆî ×îćé 200 W 1 đÙøęĂČ Ü

ĂêĆ øćÿĎïÝŠć÷îćĚĞ 28 úĉêø/îćìĊ ìÙĊę üćöÿÜĎ 12 đöêø

øüö×Ăš 3.2 ÜćîøąïïìĂŠ ðøąðć

3.3 Üćîøąïïÿ×č ćõĉïćúõć÷îĂÖĂćÙćø 1 ïŠĂ
3.3.1 ïĂŠ ïćĞ ïĆéîĞćĚ đÿĊ÷ÿĞćđøÝĘ øĎð ßîĉéđÖøĂą-ÖøĂÜĕøĂš ćÖćý 1 ïŠĂ

ÿŠüîĒ÷ÖÖćÖ 1.0 úï.ö. ÿüŠ îÖøĂÜĕøĂš ćÖćý 0.25 úï.ö.
3.3.2 ëĆÜéĆÖĕ×öîĆ ×îćé 30 úêĉ ø

øüö×Ăš 3.3 Üćîøąïïÿ×č ćõĉïćúõć÷îĂÖĂćÙćø

5954 ïćš îøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìęĊ 17 / 23

84

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖĂŠ ÿøšćÜ ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕööŠ ĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìÖęĊ ŠĂÿøšćÜ ìęüĆ ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöęĂČ üĆîìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úĞćéĆïìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîüŠ ÷ øćÙćüÿĆ éč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

4 ĀöüéÜćîøąïïĕôôŜć

4.1 ĒñÜ÷ŠĂ÷ ĒúąđàĂøÖŤ ĉêđïøÖđÖĂøŤ øüö

4.2 ìĂŠ ĒúąøćÜđéîĉ ÿć÷ĕôôŜć øüö

4.3 éüÜēÙöĕôôćŜ ĒúąöĉđêĂøĕŤ ôôćŜ øüö

4.4 ÿüêĉ ߍ ĒúąđêšćøĆï øüö

øüöךà 4 ĀöüéÜćîøąïïĕôôŜćĒúąÿČęĂÿćø

5954 ïćš îøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìĊę 18 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×Ęö ĕöŠöøĊ ąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìęĊÖŠĂÿøćš Ü ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñÜĆ đöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöĂęČ üîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéïĆ ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜîĉ

4.1 ĒñÜ÷ŠĂ÷ ĒúąđàĂøÖŤ êĉ đïøÖđÖĂøŤ

LP

- ĒñÜ÷ŠĂ÷ 10 üÜÝøóøšĂöđöîÖîĆ éĎé 45AT 2P IC 10 kA (RCBO) 1 Set

- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA (úÖĎ ÷ĂŠ ÷) 1 Set

- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (úÖĎ ÷ĂŠ ÷) 3 Set

- MINIATURE CB RCBO Iʼnn30mA 20AT 1P IC 6 kA 2 Set

- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (úĎÖ÷ĂŠ ÷) 1 Set

- MINIATURE CB RCBO Iʼnn30mA 16AT 1P IC 6 kA 3 Set

- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE 1 Set

- GROUND SYSTEM 1 Set

øüöךà 4.1 ĒñÜ÷ĂŠ ÷ ĒúąđàĂøŤÖĉêđïøÖđÖĂøŤ

5954 ïćš îøŠüöÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñîŠ ìęĊ 19 / 23

85

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕööŠ ĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìęĊÖŠĂÿøšćÜ ìüĆę ĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñĆÜđöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöĂęČ üîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîŠü÷ : ïćì

úćĞ éĆïìęĊ øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙŠćĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

4.2 ìĂŠ ĒúąøćÜđéîĉ ÿć÷ĕôôćŜ

- uPVC Ø 1" (25 mm.) 23 m

- uPVC Ø 1/2" (15 mm.) 267 m

- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES 1 Lot

- ÿć÷ IEC 01 10 Sq.mm. (Ùéĉ ìĊøę ą÷ąìćÜ 10 đöêø) 46 m

- ÿć÷ IEC 01 4 Sq.mm. 37 m

- ÿć÷ IEC 01 2.5 êø.öö. 536 m

- ÿć÷ NYY 2.5 êø.öö. 35 m

- ACCESSORIES 1 Lot

øüöךà 4.2ìĂŠ ĒúąøćÜđéĉîÿć÷ĕôôŜć

5954 ïćš îøŠüöÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 ĒñîŠ ìĊę 20 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙŠćÖŠĂÿøćš Ü ïćš îÙøĂïÙøüĆ ĕì÷øŠüöÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕööŠ ĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìęÖĊ ĂŠ ÿøšćÜ ìüęĆ ĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöęČĂüîĆ ìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éĆïìęĊ øć÷Öćø ÝćĞ îüî ĀîŠü÷ øćÙćüÿĆ éč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙŠćüĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

4.3 éüÜēÙöĕôôćŜ ĒúąöĉđêĂøĕŤ ôôćŜ

- éüÜēÙöéćüîŤĕúìŤ ×îćé Ø 100 öö. ×ĂïÿĊ×ćü òÜŪŦ òćŜ đóéćî 37 Set

ĀúĂéĒĂúĂéĊ Ċ ×ĆĚüđÖú÷Ċ ü (×üĚĆ E27) ×îćé 7 üĆêêŤ ÙüćöÿüŠćÜ 600 úđĎ öî

- éüÜēÙöĒĂúĂĊéĒĊ ïïđðúĂČ ÷êĉéúĂ÷ 1-10 üĆêêŤ ÙüćöÿüŠćÜ 800 úĎđöî 2 Set

- éüÜēÙöĒĂúĂĊéĊĒïïđðúĂČ ÷êĉéúĂ÷ 1-20 üĆêêŤ ÙüćöÿüŠćÜ 1600 úđĎ öî 1 Set

- éüÜēÙöĕôÖęÜĉ ĀúĂéĒĂúĂĊéĊ ×ĆĚüđÖú÷Ċ ü (×üĆĚ E27) ×îćé 7 üĆêêŤ 2 Set

ÙüćöÿüćŠ Ü 600 úđĎ öî

øüöךà 4.3 éüÜēÙöĕôôćŜ ĒúąöĉđêĂøĕŤ ôôćŜ

5954 ïćš îøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìęĊ 9 ĒñŠîìęĊ 21 / 23

86

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìęĊ 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕöŠöĊøąïïðøïĆ ĂćÖćý)

ÿëćîìęÖĊ ŠĂÿøćš Ü ìęĆüĕð Ēïïđú×ìĊę S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìęĊ - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ ðøąöćèøćÙćđöĂęČ üĆîìĊę

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úćĞ éĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙćŠ ĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜĉî

4.4 ÿüĉêߍ Ēúąđêćš øïĆ

- ÿüêĉ ßìŤ ćÜđéĊ÷ü 16A 250V 1 ÿüêĉ ߍ óøšĂöòćÙøĂï 1 ߊĂÜ êĉéòÜŦ đøĊ÷ïñîÜĆ 10 Set

- ÿüêĉ ߍìćÜđé÷Ċ ü 16A 250V 2 ÿüĉêߍ óøĂš öòćÙøĂï 2 ߊĂÜ êéĉ òÜŦ đøĊ÷ïñîĆÜ 3 Set

- ÿüêĉ ߍìćÜđé÷Ċ ü 16A 250V 3 ÿüêĉ ߍ óøĂš öòćÙøĂï 3 ßĂŠ Ü êĉéòŦÜđø÷Ċ ïñîÜĆ 1 Set

- ÿüêĉ ߍ 2 ìćÜ 16A 250V óøĂš öòćÙøĂï êéĉ òŦÜđøĊ÷ïñîĆÜ 2 Set

- đêćĆ øïĆ ĕôôŜćÙŠĎ ö×Ċ ćéîĉ 16A 250V óøĂš öòćÙøĂï 3 ߊĂÜ êĉéòŦÜđøĊ÷ïñîÜĆ 19 Set

- ÖøęÜĉ 2 đÿ÷Ċ Ü êéĉ ñîÜĆ 1 Set

- ÿüêĉ ßÖŤ øÜĉę ßîĉéÖĆîîćĞĚ êĉéñîĆÜđøĊ÷ïñîĆÜđÿćøüĆĚ 1 Set

øüöךà 4.4 ÿüêĉ ߍ ĒúąđêšćøïĆ

5954 ïšćîøüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìĊę 22 / 23

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙćÙćŠ ÖŠĂÿøćš Ü ïšćîÙøĂïÙøĆüĕì÷øüŠ öÿöĆ÷ ĒïïìĊę 9 (åćîøćÖđÿćđ×öĘ ĕöŠöĊøąïïðøĆïĂćÖćý)

ÿëćîìęÖĊ ĂŠ ÿøšćÜ ìęĆüĕð Ēïïđú×ìęĊ S59032, AR58182, SN58081, EE59027 øć÷Öćøđú×ìĊę - Ēïï ðø.4

ÖĂÜöćêøåćîøćÙćÖúćÜ Öøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñĆÜđöĂČ Ü ðøąöćèøćÙćđöĂČę üîĆ ìęĊ

ðøąöćèÖćøēé÷ ĀîüŠ ÷ : ïćì

úĞćéĆïìęĊ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćüĆÿéč ÙćŠ ĒøÜÜćî øüöÙćŠ üĆÿéč Āöć÷đĀêč
ĒúąÙŠćĒøÜÜćî
øćÙćĀîüŠ ÷úą ÝĞćîüîđÜĉî øćÙćĀîŠü÷úą ÝćĞ îüîđÜîĉ

5 ÜćîĂČîę ė (ëćš öĊ) đóęĂČ ĔĀÙš øïëüš îêćöøðĎ ĒïïĒúąøć÷Öćø

øüö×Ăš 5 ÜćîĂČîę ė

5954 ïšćîøüŠ öÿö÷Ć ĒïïìĊę 9 ĒñŠîìĊę 23 / 23

87

หลกั เกณฑแ์ ละขอ้ กาํ หนดในผังบรเิ วณประกอบการขออนุญาตกอ่ สรา้ งอาคาร 8. ระยะห่างของอาคารกับเขตท่ีดิน กรณีผนังทบึ
ตอ้ งอยู่หา่ งเขตที่ดนิ ไมน่ อ้ ยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชดิ เขตท่ีดนิ โดยได้รับความยนิ ยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของท่ีดนิ ด้านนั้น
สาํ หรบั อาคารพักอาศยั ประเภทบา้ นเด่ียว ไมเ่ กิน 2 ชน้ั และสรา้ งได้สงู ไมเ่ กนิ 15 เมตร
9. การกอ่ สรา้ งอาคารใกลอ้ าคารอ่ืนในท่ีดนิ เจา้ ของเดียวกัน
1. ผงั บริเวณ
ตอ้ งแสดงลักษณะท่ตี งั้ ขอบเขตท่ีดนิ ขอบนอกของอาคารที่มอี ยแู่ ลว้ ระยะหา่ งระหวา่ งจากขอบนอกของอาคารถึงเขตท่ดี นิ ทุกดา้ น 9.1 ผนงั ของอาคารดา้ นท่ีมหี น้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรอื ชอ่ งแสง หรอื ระเบยี งของอาคารต้องมรี ะยะหา่ งจากผนงั ของ
ระยะหา่ งระหวา่ งอาคารต่างๆท่มี อี ยู่แล้ว และทขี่ ออนุญาตในขอบเขตทส่ี าธารณะอาคารในทด่ี นิ ขา้ งเคียง และแสดงทางระบายนา้ํ ออกจาก อาคารอ่นื ด้านทมี่ ีหน้าต่าง ประตู ชอ่ งระบายอากาศหรอื ชอ่ งแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังตอ่ ไปนี้
อาคารไปสูท่ างระบายน้าํ สาธารณะ พร้อมทิศทางนํา้ ไหลและส่วนลาด
2. บ่อเกรอะ บอ่ ซึม (ก) อาคารที่มคี วามสงู ไมเ่ กิน 9 เมตร ผนังหรือระเบยี งของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมคี วามสูงไมเ่ กนิ
- ต้องอยู่หา่ งจากแม่น้าํ คู คลอง หรือแหลง่ น้ําสาธารณะไมน่ อ้ ยกว่า 10 เมตร 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
- บ่อเกรอะตอ้ งมลี ักษณะที่มิดชิดนํ้าซึมผ่านไม่ได้
3. ทางระบายน้ํา (ข) อาคารที่มีความสงู ไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบยี งของอาคารตอ้ งอยู่ห่างจากผนงั หรือระเบยี งของอาคารอืน่ ทีม่ ีความสูงเกนิ 9
ทางระบายนา้ํ จากอาคารสแู่ หล่งรองรับนํ้าท้งิ ตอ้ งสามารถตรวจสอบได้ และมสี ว่ นลาดเอียงไม่ตํา่ กว่า 1 ใน 200 ถา้ เป็นทอ่ ปิดต้องมีเส้น เมตร แต่ไมถ่ ึง 23 เมตร ไมน่ อ้ ยกว่า 5 เมตร
ผา่ นศนู ย์กลางภายในไมน่ ้อยกวา่ 10 เซนตเิ มตร มีบ่อพกั ทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไมเ่ กิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกนิ 24 เมตร ถ้าทอ่ ปดิ มี
เสน้ ผ่านศูนยก์ ลางภายในตัง้ แต่ 60 เซนติเมตรข้ึนไป ถา้ เปน็ ทางระบายนํ้าแบบอน่ื ตอ้ งมีความกว้างภายในท่ขี อบบนสุดไมน่ อ้ ยกว่า 10 (ค) อาคารทมี่ ีความสงู เกิน 9 เมตร แตไ่ ม่ถึง 23 เมตร ผนงั หรอื ระเบียงของอาคารตอ้ งอยูห่ า่ งจากผนงั หรือระเบียงของอาคารอน่ื ที่มี
เซนติเมตร ความสูงเกนิ 9 เมตร แตไ่ มถ่ ึง 23 เมตร ไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
4. ทวี่ ่างปราศจากสิ่งปกคลุม
ต้องมที ่ีว่างปราศจากสิง่ ปกคลุมไม่น้อยกวา่ 30 ใน 100 สว่ นของพนื้ ที่ชัน้ ที่มากท่สี ุด เว้นแตถ่ ้าไมไ่ ด้ใช้พกั อาศัยใหม้ ที ว่ี ่างไม่น้อยกวา่ 10 9.2 ผนงั ของอาคารด้านท่ีเป็นผนังทึบตอ้ งมีระยะห่างจากผนงั ของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรอื ชอ่ งแสง
ใน 100 สว่ น หรอื ระเบียงของอาคาร ดังตอ่ ไปนี้
5. แนวรน่ ของอาคาร
(ก) อาคารทมี่ ีความสงู ไมเ่ กนิ 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยหู่ ่างจากผนังหรอื ระเบียงของอาคารอ่นื ทม่ี ีความสูงไมเ่ กนิ 9 เมตร ไม่
5.1 กรณกี อ่ สร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ น้อยกวา่ 2 เมตร
สําหรบั บ้านเด่ยี วสงู ไม่เกิน 2 ช้นั
- ถา้ ถนนสาธารณะกวา้ งน้อยกว่า 6 เมตร ใหร้ น่ แนวอาคารห่างจากกึง่ กลางถนนสาธารณะอย่างนอ้ ย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะ (ข) อาคารทม่ี คี วามสูงไมเ่ กนิ 15 เมตร ผนงั ของอาคารตอ้ งอยู่ห่างจากผนังหรือระเบยี งของอาคารอ่นื ที่มคี วามสงู เกิน 9 เมตร แต่ไม่
กวา้ งตง้ั แต่ 10 เมตรขึ้นไปแตไ่ ม่ถึง 20 เมตร ใหร้ ่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างนอ้ ย 1 ใน 10 ของความกวา้ งของถนนนน้ั ถึง 23 เมตร ไม่นอ้ ยกวา่ 3 เมตร
- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตัง้ แต่ 20 เมตรข้ึนไป ให้ร่นแนวอาคารหา่ งจากเขตถนนสาธารณะอยา่ งนอ้ ย 2 เมตร
5.2 กรณกี อ่ สร้างอาคารใกล้แหลง่ น้าํ สาธารณะ 10. การขออนุญาตกอ่ สรา้ งในเขตสภาตําบลหรอื เขตองค์การบรหิ ารสว่ นตําบล
- ถา้ แหล่งน้ําสาธารณะกว้างนอ้ ยกว่า 10 เมตร ใหร้ ่นแนวอาคารจากแหลง่ น้ําสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร แต่ไมอ่ ยู่ในบรเิ วณพื้นท่หี า้ มกอ่ สรา้ งอาคารบางชนดิ ตามกฎหมายว่าดว้ ยการควบคุมอาคาร ถา้ เป็นอาคารอยอู่ าศยั ไมเ่ กิน 2 ช้นั ท่ีมีพื้นที่
- ถา้ แหลง่ น้ําสาธารณะกวา้ งต้งั แต่ 10 เมตรขนึ้ ไป ใหร้ น่ แนวอาคารจากเขตแหล่งน้ําสาธารณะไมน่ ้อยกว่า 6 เมตร ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรอื รวั้ กาํ แพง ประตู ในแนบเฉพาะแผนผงั บรเิ วณ และสาํ เนาเอกสารสทิ ธ์ใิ นท่ีดนิ พร้อมคาํ ขอ
- ถ้าเป็นแหล่งนาํ้ ขนาดใหญ่ เชน่ บงึ ทะเลสาบ หรือทะเล ใหร้ ่นแนวอาคารจากเขตแหล่งนํา้ สาธารณะไมน่ ้อยกว่า 12 เมตร
6. ความสูงของอาคาร หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสาํ หรบั การขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรงุ เทพมหานคร
ความสงู ของอาคารท่ีจุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเทา่ ของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะท่อี ย่ใู กล้
อาคารที่สดุ 1. ทีว่ า่ งรอบอาคาร
7. ระยะหา่ งของอาคารกับเขตพืน้ ดิน กรณีผนงั อาคารมีประตู หน้าต่าง ชอ่ งระบายอากาศ ชอ่ งแสงหรอื ระเบียง - บา้ นพกั อาศยั ทมี่ ีพื้นท่เี กนิ 300 ตารางเมตร ทสี่ ูงไมเ่ กิน 15 เมตร ตอ้ งมที ว่ี ่างโดยรอบอาคารไมน่ ้อยกว่า 1 เมตร
7.1 ผนังอาคารสว่ นที่สงู ไม่เกิน 9 เมตร ตอ้ งอยู่ห่างเขตทด่ี นิ ไมน่ อ้ ยกว่า 2 เมตร
7.2 ผนงั อาคารส่วนทส่ี งู เกนิ 9 เมตร แต่ไมเ่ กนิ 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตทดี่ ินไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร

88

คณะผจู้ ดั ทาโครงการแบบบ้านสานฝนั ของขวญั ปีใหม่ คนไทยมคี วามสุข

ทป่ี รกึ ษา คณะทางานออกแบบและประมาณราคา

๑. นายมณฑล สดุ ประเสริฐ อธิบดกี รมโยธาธิการและผังเมอื ง สานักสถาปตั ยกรรม กองมาตรฐานราคากลาง
๑. นายวรสนั ต์ อฐิ รตั น์
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ ๑. นายสภุ าพ เนาถาวร ๒. นายวโิ รจน์ ส่งสกุลชยั
๓. นายสรุ พล กหุ ลาบศรี
๓. นางสาวศิระภา วาระเลศิ รองอธบิ ดีกรมโยธาธิการและผงั เมอื ง ๒. นายถริ วรี ์ เทพไชย ๔. นายสบุ รรณ วงศค์ า้ จนั ทร์
๕. นายสรุ ชยั สริ ิโภชนพาณิช
๔. นายโอฬาร ศักยโรจน์กลุ รองอธบิ ดีกรมโยธาธิการและผงั เมอื ง ๓. นางสาวนิตมิ า คตุ ตะสิงคี ๖. นายเลอศักด์ิ จงธรรม
๗. นายธรรมนญู คมุ้ ภยั
๕. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากลุ รองอธบิ ดกี รมโยธาธิการและผังเมอื ง ๔. นางสาวพิมพ์สริ ิ เหมโสกะณะ ๘. นายธนดล อยสู่ ้าราญ
๙. นายปติ ิ นซี ัง
๖. นายพิชยั อุทยั เชฏฐ์ รองอธบิ ดีกรมโยธาธิการและผงั เมือง ๕. นางสาวอารยี า ศภุ โชคพาณชิ ย์ ๑๐. นายมาโนชชยั ศรสรุ ินทร์
๑๑. นายอรรถกร พันปี
๖. นางสาววรมน แสนชมภู ๑๒. นายศราวธุ นอ้ ยสวุ รรณ
๑๓. นายจตุพล อินทร
คณะทางานกากบั ดแู ล ๗. นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทยศ์ ิลป์ ๑๔. นายพุฒตาล น้อยวนั
๑๕. นายวนิ ิจ เรอื นแกว้
๑. นายคธาทพิ ย์ เอย่ี มกมลา ๘. นายภวู ณัฐ คงสมโอษฐ์ ๑๖. นายศรัณย์ สขุ เกดิ
๑๗. นายวรี ภัทร ว่องไว
๒. นายเสถียร เจรญิ เหรียญ ๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรรศนีย์ ๑๘. นางสาวกรพนิ ธ์ คชินทร

๓. นายอธริ าช กนกเวชยนั ต์ ๑๐. นายปกรณ์ อนิ ทะกนก .
คณะทางานประสานงาน
๔. นายสธุ ี ป่ินไพสฐิ
๑. นางสาวสภุ ัทรา ชัยเทวารณั ย์
๕. นายวิชิต อรณุ มานะกุล สานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ๒. นางภทั ทริ า สรุ ิวรรณ

๖. นายสเุ ทพ พทิ ักษพ์ รมงคล ๑. นางสาวอตินุช สนิ ศิลาเกตุ

๗. นายนภดล สวาสดญิ์ าติ ๒. นายวชั รินทร์ เกดิ กุญชร

๘. นายชาญวิชญ์ สริ ิสนุ ทรานนท์ ๓. นายอรชาติ พาชคี รพี าพล

๙. นายดษุ ฎี เจรญิ ลาภ ๔. นายสรพง พันคง

๑๐. นายจิรศกั ด์ิ ภ่วู ิไลวัฒนกิจ ๕. นายณัฐพงษ์ พรสงา่

๑๑. นายพีรพงศ์ จันทรา ๖. นายอาธวิ ราห์ พรสทุ ธาวงศ์

๑๒. นายวริ ชั ต์ ทองรวย ๗. นายพงศ์พันธ์ พรมจนั ทร์

๑๓. นายกนก สจุ รติ สญั ชัย

๑๔. นายนิเวศน์ ลา้ เลศิ ลักษณชัย

๑๕. นายสมชาติ จิตใหญ่

๑๖. นายสนุ ทร นา้ เพชร

89
Click to View FlipBook Version
Previous Book
EJOURNAL_56_003
Next Book
(^PDF/BOOK)->DOWNLOAD For the Glory: The Untold and Inspiring Story of Eric Liddell, Hero