The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shaksbdk, 2019-01-15 21:57:22

SWOT

KBAT

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - KURIKULUM

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - SHAKS telah mendapat pengiktirafan Sekolah Kluster Kecemerlangan W1 - Dokumen Standard Kurikulum dan pembelajaran masih kurang
dengan kebitaraan Fizik– ada peruntukkan khas untuk dikuasai oleh guru-guru KSSM
program peningkatan prestasi pelajar
W2 - Motivasi pelajar dalam pelajaran adalah rendah Murid kurang
S2 - Unit Kurikulum mempunyai Buku Dasar Pengurusan Kurikulum membuat ulangkaji
S3 - Mempunyai Buku Perancangan Strategik Unit Kurikulum W3 Ramai pelajar mendapat keputusan cemerlang dalam PT3 berpindah ke
S4 - Pengurusan Fail panitia yang sistematik dan dikemaskini sekolah lain
S5 - Pemantauan PdPc dilakukan se dan cara berjadual dan dibentangkan W4 - Pelajar sukar memahami konsep KBAT dalam pembelajaran mereka
W5 - Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak sistematik
kepada guru-guru W6 – Minat pelajar dalam sesetengah subjek adalah sederhana.
S6 - Pencapaian kelulusan 100% dalam SPM dan PT3

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1(P) - Mempunyai guru yang berpengalaman untuk menyemak kertas PT3 C1(P) - Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar
& SPM bersikap negatif terhadap pelajaran
O2(E) - Sokongan daripada pihak sekolah & PIBG C2(E) - Murid kurang mengambil bahagian dalam PdPc berasaskan subjek
03(S) - Ibu bapa yang mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak dan yang mereka pelajari.
telah dimaklumkan berkenaan KBAT
O4(T) - Pusat Sumber Sekolah yang lengkap dengan pelbagai kemudahan C3(S) - Gejala malas dalam kalangan pelajar semakin menjadi-jadi
. C4(T) - Kurang dorongan daripada ibu bapa.

.

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - PEDAGOGI

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - SHAKS mempunyai guru- guru yang berpengalaman W1 - masih ada guru yang kurang menggunakan aktiviti yang berpusatkan
S2 - Guru- guru ada pengetahuan telah menghadiri murid dan masih berpusatkan guru – Pelaksanaan PAK 21

kursus KBAT dan kursus dalam talian ithink W2 - pelajar masih kurang menguasai soalan yang berbentuk KBAT
S3 - Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi – Tools PAK 21 W3 - penyediaan RPH yang terlalu ringkas dan menggunakan tulisan tangan
S4 - Peruntukkan PCG yang mencukupi untuk pembelian bahan bantu
belajar (BBM) yang kurang kemas
S5 - Bilik-bilik Khas yang yang kondusif ke arah PAK 21 W4 - masih ada guru yang kurang faham tentang teknik penyoalan KBAT
S6 - RPH yang seragam untuk semua panitia telah disediakan
S7- Guru-guru sentiasa bekerjasama dan memberi komitmen yang jitu dalam dan macam mana KBAT hedak diselitkan dalam PdPc
semua program yang dijalankan W5 - semakan buku nota dan latihan pelajar yang tidak tekal dan tidak
S8 – Sokongan kuat daripada pentadbir, PIBG dan pihak luar
mendalam (kualiti dan kuantiti)
W7 – guru banyak meninggalkan kelas kerana komitmen luar atas urusan

Rasmi

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1(P) - jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti PDRM, C1(P) - Kurang mendapat perhatian masyarakat setempat
Bomba, UMP dan Politeknik C2(E) - kurang cakna penggunaan ICT di rumah
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan C3(S) - 10% Murid tinggal di luar menyukarkan penglibatan mereka dalam
aktiviti atau program yang dijalankan
koperat C4(T) - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan dan terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu pelajaran dan
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan kegiatan kokurikulum seterusnya meningkatkan masalah disiplin
O4(T) - Kemudahan internet setempat

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - PENTAKSIRAN

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - JK Penilaian dan pentaksiran ada ditubuhkan dan diuruskan dengan W1 - guru kurang mahir membina item berdasarkan JSU/JSI
baik W2 - Kelas tambahan lebih berfokus kepada kelas peperiksaan sahaja
W3 - Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) masih belum difahami sepenuhnya oleh
S2 - kemudahan bilik UPP yang lengkap dan selesa
S3 - AJK UPP sangat berpengalaman guru- guru
S4 - Pengurusan peperiksaan yang sistematik dan lancar – sistem fail W4 - guru masih kurang mahir membina soalan KBAT dalam penyediaan
S5 - Takwim dan jadual pentaksiran dikeluarkan dan diedarkan
S6 - Analisis dan dialog prestasi untuk setiap kali peperiksaan dijalankan soalan peperiksaan
S7- Program-program peningkatan prestasi pelajar dijalankan W5 – Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan pentaksiran KBAT
S8 – guru terlibat dalam pembinaan item peperiksaan di peringkat LPM
masih kurang

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1(P) - jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti PDRM, C1(P) - Kurang mendapat perhatian masyarakat setempat
Bomba, UMP dan Politeknik C2(E) - kurang cakna penggunaan ICT di rumah
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan C3(S) - 10% Murid tinggal di luar menyukarkan penglibatan mereka dalam
aktiviti atau program yang dijalankan
koperat C4(T) - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan dan terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu pelajaran dan
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan kegiatan kokurikulum seterusnya meningkatkan masalah disiplin
O4(T) - Kemudahan internet setempat

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - KOKURIKULUM

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - Terdapat guru yang merupakan jurulatih daerah dan negeri W1 - Peralatan kurang mencukupi seperti peralatan untuk sukan dan
S2 - Unit Kokurikulum sekolah ini mendapat Anugerah Pengurusan permainan, pasukan pakaian seragam

Kokurikulum terbaik W2 - beberapa pasukan sekolah dalam permainan tidak ada jurulatih
S3 - SHAKS diikhtiraf sebagai SKK dengan kebitaraan Robotik W3 - pencapaian peringkat kebangsaan adalah kurang daripada 5%
S4 - Padang dan gelanggang permainan yang mencukupi W4 - pelaksanaan program 1 Murid 1 Jawatan (1M1J) masih kurang
S5 - Beberapa unit Pasukan Pakaian Seragam yang aktif dan cemerlang
menyeluruh
diperingkat daerah, negeri dan kebangsaan W5 - aktiviti-aktiviti yang dijalankan persatuan dan kelab agak kurang
S6 – Kehadiran hampir 100% kerana lebih kurang 450 pelajar tinggal di
asrama menarik dan membosan
W6 – ada sebilangan pelajar yang pasif dan kurang berminat menyertai
Peluang (O)
aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
W7 – komitmen sebahagian guru penasihat agak kurang dalam

memantapkan lagi unit masing-masing
Cabaran/Ancaman (C)

O1(P) - pemantauan yang bersistematik dan berterusan dilaksanakan oleh C1(P) - ibu bapa sendiri kurang memberi galakan terhadap penyertaan
pentadbir anak-anak dalam kegiatan kokurikulum

O2(E) - ibu bapa memberi sumbangan kepakaran jurulatih C2(E) - tempoh/ masa latihan yang tidak mencukupi sebelum menyertai
O3(S) - peruntukkan SKK membantu peralatan memanah mencukupi pertandingan
O4(T) - pemberian anugerah kecemerlangan kokurikulum sebagai galakan
C3(S) - 10% Murid tinggal di luar menyukarkan penglibatan mereka dalam
aktiviti atau program yang dijalankan

C4(T) - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
dan terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu
pelajaran dan kegiatan kokurikulum

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT - SUMBER

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - SHAKS mempunyai internet iaitu YES W1 - masih ada guru yangmenggunakan pedagogi lama iaitu guru memberi
S2 - Bilik-bilik khas ada menyediakan kemudahan LCD penerangan dan pelajar mendengar
S3 - Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi – Tools PAK 21
S4 - Penggunaan VLE Frog secara berjadual W2 - masih ada guru kurang mahir menggunakan komputer
S5 - Bilik-bilik Khas yang yang kondusif ke arah PAK 21 W3 - talian internet yang agak kurang lancar untuk akses VLE Frog
S6 - Setiap panitia menghasilkan modul KBAT untuk dijadikan BBM W4 - bilangan LCD yang agak terhad untuk digunakan semasa PdPc
S7- PSS yang lengkap dan kondusif W5 - bahan digital untuk dijadikan BBM kurang dan tidak memenuhi
S8 - banyak terdapat laman web yang memberi peluang kepada pelajar
keperluan semasa
mencari pelbagai sumber maklumat utk pembelajaran W6 – Eduweb TV tidak digunakan sepenuhnya
Peluang (O) W7 – Akhbar Dalam Darjah tidak dipraktikkan sepenuhnya
Cabaran/Ancaman (C)

O1(P) - jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti PDRM, C1(P) - komputer di makmal tidak mencukupi untuk pelaksanaan pdpc
Bomba, UMP dan Politeknik menggunakan ICT
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan koperat C2(E) - talian untuk VLE Frog sangat lemah dan sukar untuk dilayari.
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan C3(S) - beberapa LCD telah rosak dan kos penyelenggaraannya sangat tinggi
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan C4(T) - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
O4(T) - Kemudahan internet setempat dan terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu pelajaran dan
kegiatan kokurikulum seterusnya meningkatkan masalah disiplin

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT – BINA UPAYA

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - Unit LADAP yang diurus dengan baik – fail yang lengkap W1 - kekangan masa untuk melaksanakan kursus khasnya kursus dalaman
S2 - takwim LADAP disediakan untuk sepanjang tahun merangkumi semua W2 - latihan dan pembelajaran komuniti dan secara terarah kendiri masih

aspek keperluan kursus kurang dilaksanakan
S3 - Surat panggilan, laporan dan analisis keberkesanan LADAP disediakan W3 - nilai cipta dalam kalangan guru amat kurang dan guru tidak berminat
S4 - tempat kursus, mesyuarat, taklimat dan bengkel di SHAKS sangat
untuk mewujudkan inovasi dalam pengajaran mereka
Selesa dan lengkap dengan kemudahan LCD dan PA system w4 – Sumber kewangan yang terhad
S5 - Guru-guru sentiasa bekerjasama dan memberi komitmen yang jitu
dalam semua LADAP yang dijalankan

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1(P) - jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti PDRM, C1(P) - bilangan guru yang mahir dalam sesuatu bidang agak kurang
Bomba, UMP dan Politeknik C2(E) - bergantung kepada penceramah luar untuk program peningkatan
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan
profesionalisme guru
koperat
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan
O4(T) - Kemudahan internet setempat

ANALISIS SWOT PENGURUSAN KBAT – SOKONGAN KOMUNITI DAN SWASTA

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - AJK PIBG SHAKS ditubuhkan dan berjalan dengan baik W1 - sebahagian besar Ahli PIBG yag terdiri daripada ibu bapa yang
S2 - kewangan PIBG yang agak kukuh dan boleh menampung sebahagian berpendapatan sederhana

perbelanjaan untuk kecemerlangan pelajar W2 - tiada sokongan komuniti dalam memberi bantuan atau kemudahan
S3 - semua AJK PIBG terlibat aktif dalam program yang dijalankan TMK untuk meningkatkan aktiviti KBAT
S5 - Perletakan SHAKS yang strategik berhampiran
S6 - sentiasa mengadakan jalinan dan jaringan dengan komuniti luar seperti W3 - penganjur seminar atau ceramah oleh komuniti luar adalh kurang
W4 - tiada tajaan latihan yang ditawarkan terutama untuk meningkatkan
PDRM, UMP dan lain-lain
S7- Alumni sekolah yang membantu terutama dalam aspek sumbangan kemahiran KBAT guru atau pelajar
W5 – Alumni sekolah sukar untuk dihubungi kerana tidak ada maklumat
tenaga – mengajar kelas tambahan, permainan, jurulatih kawad dan lain-
lain untuk berhubung
S8 – Sokongan kuat daripada pentadbir, PIBG dan pihak luar W6 – kepakaran dalam aktiviti KBAT tiada tajaan daripada mana-mana
komuniti atau swasta

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)

O1(P) - jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti PDRM, C1(P) - Kurang mendapat perhatian masyarakat setempat
Bomba, UMP dan Politeknik C2(E) - Usaha mencari tajaan / sumbangan kewangan dan kepakaran adalah
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan koperat
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan sukar dilaksanakan
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan C3(S) - 10% Murid tinggal di luar menyukarkan penglibatan mereka dalam
O4(T) - galakkan penglibatan secara tekal oleh sektor swasta dan komuniti
dalam aktiviti melibatkan KBAT aktiviti atau program yang akan dijalankan khasnya oleh komuniti
luar
C4(T) - Perlaksanaan program-program yang berkaitan KBAT sukar
dilaksanakan oleh komuniti luar bersama dengan pihak sekolah kerana
kekangan masa dan pertindihan masaISU STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI SASARAN DAN OBJEKTIF
PENGURUSAN KBAT
KURIKULUM

ISU STRATEGIK 1 Tahap pencapaian akademik masih kurang memuaskan dan belum mencapaian KPI yang telah ditetapkan
MASALAH terutama dalam peperiksaan awam PT3 &SPM kerana tidak dapat menguasai soalan KBAT dengan baik

MATLAMAT STRATEGIK  Pelajar masih belum dapat menguasai sepenuhnya teknik menjawab soalan KBAT dan menjadi
INDIKATOR PRESTASI(KPI) penyebab kepada kurangnya markah yang diperoleh
OBJEKTIF
 Guru-guru yang mengajar lebih banyak menggunakan kaedah berpusatkan guru dan kurang
berfokuskan murid

Meningkatkan tahap pencapaian murid ke tahap yang cemerlang melalui penguasai soalan KBAT

GPS, % lulus semua mata plajaran dan pencapaian bilangan semua A dalam peperiksaan dalaman dan
awam

 Meningkatkan kecemerlangan PT3
 Meningkatkan kecemerlangan SPM

SASARAN TOV 2016 2017 2018 2019 2020
STRATEGI PT3 1.21(GPS) 1.04(GPS) 1.01(GPS) 1.03(GPS) 1.01(GPS) 1.00(GPS)

SPM 3.27 (GPS) 3.25(GPS) 3.00(GPS) 3.01(GPS) 2.00(GPS) 1.00(GPS)

 Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
 Mempertingkatkan program kecemerlangan/motivasi – Program Klinik Kritikal, Program Berfokus
 Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman/pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan
Dialog prestasi yang lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan
 yang dikenalpasti
Pemantauan yang berterusan terhadap PdPc dan program yang dilaksanakan

ISU STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI SASARAN DAN OBJEKTIF
PENGURUSAN KBAT
PEDAGOGI

ISU STRATEGIK 2 Guru agak kurang mengamalkan PdPc PAK 21 dan teknik penyoalan KBAT dalam kelas tidak digunakan
MASALAH sepenuhnya

MATLAMAT STRATEGIK  Kebanyakkan guru masih menggunakan teknik pengajaran yang berfokuskan guru dan tidak
INDIKATOR PRESTASI(KPI) melakukan aktiviti yang berpusatkan pelajar
OBJEKTIF
 Teknik penyoalan yang beraras rendah dan tidak dapat memberi peluang kepada pelajar berfikir
dengan sebaiknya

 Alat-alat pemikiran tidak digunakan secara menyeluruh dalam pedagogi

Meningkatkan tahap pencapaian murid ke tahap yang cemerlang melalui penguasai soalan KBAT

GPS, % lulus semua mata pelajaran dan pencapaian bilangan semua A dalam peperiksaan dalaman dan
awam

 Meningkatkan kecemerlangan PT3
 Meningkatkan kecemerlangan SPM

SASARAN TOV 2016 2017 2018 2019 2020
STRATEGI PT3 1.21(GPS) 1.04(GPS) 1.01(GPS) 1.03(GPS) 1.01(GPS) 1.00(GPS)

SPM 3.27 (GPS) 3.25(GPS) 3.00(GPS) 3.01(GPS) 2.00(GPS) 1.00(GPS)

 Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
 Mempertingkatkan program kecemerlangan/motivasi – Program Klinik Kritikal, Program Berfokus
 Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman/pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan
Dialog prestasi yang lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan
 yang dikenalpasti
Pemantauan yang berterusan terhadap PdPc dan program yang dilaksanakan

ISU STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI SASARAN DAN OBJEKTIF
PENGURUSAN KBAT
KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK Tahap pencapaian dalam kokurikulum (sukan dan permainan, pasukan pakaian seragam dan kelab dan persatuan)
MASALAH masih kurang memuaskan dan belum mencapai KPI kerana pembudayaan KBAT adalah kurang menyeluruh.

 Pencapaian murid dalam semua kegiatan kokurikulum masih kurang memuaskan terutama dalam sukan
dan permainan

 Kekurangan guru yang mahir untuk melatih pelajar terutama dalam sukan dan permainan dan pasukan
pakaian seragam kerana tidak mendapat latihan / kursus tentang kemahiran tersebut

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kecemerlangan kokurikulum melalui pencapaian di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan

INDIKATOR PRESTASI(KPI)  Bilangan pasukan yang menjuara peringkat daerah, negeri dan kebangsaan (sukan dan permainan, pasukan

pakaian seragam dan kelab dan persatuan)

OBJEKTIF  Meningkatkan pencapaian dalam sukan dan permainan
SASARAN
 Meningkatan pencapaian dalam pasukan pakaian seragam
STRATEGI
 Meningkatkan pencapaian dalam kelab dan persatuan

Jenis kegiatan Peringkat TOV 2016 2017 2018 2019 2020

Sukan Dan Daerah 45 6 7 8 10

Permainan Negeri 01 2 2 3 3

kebangsaan 0 0 0 1 1 1

Pasukan Daerah 12 3 3 3 4

Pakaian Negeri 23 3 3 3 4

Seragam kebangsaan 1 2 2 2 3 3

Kelab dan Daerah 01 1 2 3 4

Persatuan Negeri 00 1 2 2 2

kebangsaan 0 0 1 1 1 1

 Memberi latihan yang secukupnya kepada para murid sebelum menyertai sebarang pertandingan

 Guru-guru diminta menghadiri kursus dan belajar tentang kemahiran berkaitan dengan tugasan mereka

terutama untuk melatih pelajar dalam sesuatu sukan atau permainan

 Pemantauan yang kerap dan berterus daripada pentadbir untuk memastikan latihan yang cukup dan

berkesan diberikan kepada murid sebelum pertandingan

ISU STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI SASARAN DAN OBJEKTIF
PENGURUSAN KBAT
HEM

ISU STRATEGIK Masih ada pelajar yang tidak mengamalkan nilai-nilai murni di sekolah dan di asrama yang membawa kepada salah
MASALAH
laku disiplin serta daya kepimpinan dalam kalangan pelajar masih rendah
MATLAMAT STRATEGIK
INDIKATOR PRESTASI(KPI)  Pelajar melakukan beberapa kesalahan disiplin terutama dalam aspek kekemasan/ ketrampilan diri,
OBJEKTIF
SASARAN vandalisme dan lain-lain

 Badan-badan pembantu tadbir seperti pengawas dan PRS masih kurang menonjolkan daya kepimpinan dan

tidak berfungsi seperti yang dihasratkan

Meningkatkan peratus pelajar yang mematuhi peraturan sekolah dengan mengamalkan nilai- nilai murni

Meningkatkan daya kepimpinan dalam kalangan badan pembantu tadbir seterusnya dapat membantu

pentadbiran dalam pengurusan sahsiah murid

Pengurangan kes-kes disiplin dalam kalangan murid

Daya kepimpinan dalam kalangan murid semakin menyerlah (100%)

 Mengurangkan salah laku disiplin dalam kalangan pelajar

 Melahirkan pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni yang tinggi dalam kehidupan seharian

 Melahirkan pemimpin pelajar yang mampu membantu pentadbiran meningkatkan sahsiah muris

TOV 2016 2017 2018 2019 2020

Nilai-nilai murni 95% 97% 98% 99% 99.5% 100%

Daya kepimpinan

90% 94% 96% 99% 99.5% 100%

Kurang mematuhi 50% 40% 10% 5% 0% 0%

disiplin

STRATEGI  Memantapkan proses P & P guru dengan ke arah pembelajaran abad ke 21
 Melaksanakan program 5 minit istilah – menghafal istilah-istilah dalam Pendidikan Islam
 Mempertingkatkan program kecemerlangan/motivasi – Program Klinik Kritikal, Program Berfokus
 Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman/pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan
 Dialog prestasi yang lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan yang

dikenalpasti
 Pemantauan yang berterusan terhadap PdP dan program yang dilaksanakan

ISU STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI SASARAN DAN OBJEKTIF
PENGURUSAN KBAT
PENTAKSIRAN

ISU STRATEGIK Pelajar belum dapat menguasai dan menjawab dengan baik soalan KBAT dalam pentaksiran atau
MASALAH peperiksaan

MATLAMAT STRATEGIK  Pelajar masih belum dapat menguasai sepenuhnya teknik menjawab soalan KBAT dan menjadi
INDIKATOR PRESTASI(KPI) penyebab kepada kurangnya markah yang diperoleh
OBJEKTIF
 Guru-guru juga belum menguasai sepenuhnya teknik membina soalan KBAT

Meningkatkan tahap pencapaian murid ke tahap yang cemerlang melalui penguasai soalan KBAT

GPS, % lulus semua mata plajaran dan pencapaian bilangan semua A dalam peperiksaan dalaman dan
awam

 Meningkatkan kecemerlangan PT3
 Meningkatkan kecemerlangan SPM

SASARAN TOV 2016 2017 2018 20190 2020
STRATEGI PT3 1.21(GPS) 1.04(GPS) 1.01(GPS) 1.03(GPS) 1.01(GPS) 1.00(GPS)

SPM 3.27 (GPS) 3.25(GPS) 3.00(GPS) 3.01(GPS) 2.00(GPS) 1.00(GPS)

 Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
 Mempertingkatkan program kecemerlangan/motivasi – Program Klinik Kritikal, Program Berfokus
 Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman/pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan
Dialog prestasi yang lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan
 yang dikenalpasti
Pemantauan yang berterusan terhadap PdPc dan program yang dilaksanakan

ISU STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI SASARAN DAN OBJEKTIF
PENGURUSAN KBAT
SUMBER

ISU STRATEGIK Penggunaan sumber pendidikan kurang meluaskan dan menyeluruh terutama dalam pedagogi PdPc
MASALAH
 Penggunaan VLE Frog tidak mencapai KPI yang tetapkan oleh pihak BTPN
MATLAMAT STRATEGIK  Kaedah pengajaran dan pembelajaran lebih secara penerangan lisan oleh guru dengan
INDIKATOR PRESTASI(KPI)
OBJEKTIF berpandukan buku teks dan penggunaan papan putih.
SASARAN
Meningkatkan tahap pencapaian murid ke tahap yang cemerlang melalui penggunaan sumber KBAT
STRATEGI secara optimum

GPS, % lulus semua mata pelajaran dan pencapaian bilangan semua A dalam peperiksaan dalaman dan
awam

 Meningkatkan kecemerlangan PT3
 Meningkatkan kecemerlangan SPM

TOV 2016 2017 2018 20190 2020
PT3 1.21(GPS) 1.04(GPS) 1.01(GPS) 1.03(GPS) 1.01(GPS) 1.00(GPS)

SPM 3.27 (GPS) 3.25(GPS) 3.00(GPS) 3.01(GPS) 2.00(GPS) 1.00(GPS)

 Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
 Mempertingkatkan program kecemerlangan/motivasi – Program Klinik Kritikal, Program Berfokus
 Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman/pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan
Dialog prestasi yang lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan
 yang dikenalpasti
Pemantauan yang berterusan terhadap PdPc dan program yang dilaksanakan

ISU STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI SASARAN DAN OBJEKTIF
PENGURUSAN KBAT
BINA UPAYA

ISU STRATEGIK Tahap pencapaian akademik masih kurang memuaskan dan belum mencapaian KPI yang telah ditetapkan
MASALAH terutama dalam peperiksaan awam PT3 & SPM guru kurang mendapat pendedahan dan latihan dalam
meningkatkan prestasi pengajaran guru
MATLAMAT STRATEGIK
INDIKATOR PRESTASI(KPI)  Guru tidak mendapat latihan dan pendedahan yang mencukupi tentang pedagogi PAK 21
OBJEKTIF  Latihan-latihan dan bengkel berkaitan untuk meningkatkan prestasi pengajaran guru tidak

mencukupi

Meningkatkan tahap pencapaian murid ke tahap yang cemerlang melalui kemahiran dan penguasaan
teknik pengajaran yang baik dan berkesan terutama melalui penggunaan alat berfikir d an teknik
penyoalan KBAT
GPS, % lulus semua mata plajaran dan pencapaian bilangan semua A dalam peperiksaan dalaman dan
awam

 Meningkatkan kecemerlangan PT3
 Meningkatkan kecemerlangan SPM

SASARAN TOV 2016 2017 2018 20190 2020
STRATEGI PT3 1.21(GPS) 1.04(GPS) 1.01(GPS) 1.03(GPS) 1.01(GPS) 1.00(GPS)

SPM 3.27 (GPS) 3.25(GPS) 3.00(GPS) 3.01(GPS) 2.00(GPS) 1.00(GPS)

 Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
 Mempertingkatkan program kecemerlangan/motivasi – Program Klinik Kritikal, Program Berfokus
 Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman/pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan
Dialog prestasi yang lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan
 yang dikenalpasti
Pemantauan yang berterusan terhadap PdPc dan program yang dilaksanakan

ISU STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI SASARAN DAN OBJEKTIF
PENGURUSAN KBAT

SOKONGAN KOMUNITI DAN SWASTA

ISU STRATEGIK Sokongan ibu bapa dan komuniti terutama dalam bentuk sumbangan kewangan masih kurang
memberangsangkan terutama untuk meningkatkan elemen KBAT di sekolah
MASALAH
MATLAMAT STRATEGIK  Tajaan berbentuk kewangan untuk menjalankan aktiviti peningkatan prestasi pelajar agak kurang
INDIKATOR PRESTASI(KPI) oleh komuniti swasta
OBJEKTIF
 kepakaran dalam aktiviti KBAT tiada tajaan daripada mana-mana komuniti atau swasta
Merealisasikan hasrat ke arah meningkatkan elemen KBAT di sekolah terutama dalam meningkatkan
prestasi murid dalam SPM &PT3

GPS, % lulus semua mata pelajaran dan pencapaian bilangan semua A dalam peperiksaan dalaman dan
awam

 Meningkatkan kecemerlangan PT3
 Meningkatkan kecemerlangan SPM

SASARAN TOV 2016 2017 2018 20190 2020
STRATEGI PT3 1.21(GPS) 1.04(GPS) 1.01(GPS) 1.03(GPS) 1.01(GPS) 1.00(GPS)

SPM 3.27 (GPS) 3.25(GPS) 3.00(GPS) 3.01(GPS) 2.00(GPS) 1.00(GPS)

 Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
 Mempertingkatkan program kecemerlangan/motivasi – Program Klinik Kritikal, Program Berfokus
 Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman/pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan
Dialog prestasi yang lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan
 yang dikenalpasti
Pemantauan yang berterusan terhadap PdPc dan program yang dilaksanakan

ISU STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI SASARAN DAN OBJEKTIF
PENGURUSAN KBAT
BINA UPAYA

ISU STRATEGIK Tahap pencapaian akademik masih kurang memuaskan dan belum mencapaian KPI yang telah ditetapkan
terutama dalam peperiksaan awam PT3 & SPM dan kerana tidak dapat menguasai soalan KBAT dengan
MASALAH baik

MATLAMAT STRATEGIK  Pelajar masih belum dapat menguasai sepenuhnya teknik menjawab soalan KBAT dan menjadi
INDIKATOR PRESTASI(KPI) penyebab kepada kurangnya markah yang diperoleh
OBJEKTIF
SASARAN  Guru-guru yang mengajar lebih bayak menggunakan kaedah berpusatkan guru dan kurang
berfokuskan murid
STRATEGI
Meningkatkan tahap pencapaian murid ke tahap yang cemerlang melalui penguasai soalan KBAT

GPS, % lulus semua mata plajaran dan pencapaian bilangan semua A dalam peperiksaan dalaman dan
awam

 Meningkatkan kecemerlangan PT3
 Meningkatkan kecemerlangan SPM

TOV 2016 2017 2018 20190 2020
PT3 1.21(GPS) 1.04(GPS) 1.01(GPS) 1.03(GPS) 1.01(GPS) 1.00(GPS)

SPM 3.27 (GPS) 3.25(GPS) 3.00(GPS) 3.01(GPS) 2.00(GPS) 1.00(GPS)

 Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
 Mempertingkatkan program kecemerlangan/motivasi – Program Klinik Kritikal, Program Berfokus
 Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman/pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan
Dialog prestasi yang lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan
 yang dikenalpasti
Pemantauan yang berterusan terhadap PdPc dan program yang dilaksanakan

PELAN TAKTIKAL/PELAN TINDAKAN
PENGURUSAN KBAT
KURIKULUM

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUT-PUT INDIKATOR PELAN
PRESTASI KONTIGENSI

1 Kursus dalaman / SU LADAP 1 hari bagi RM 200 Guru-guru Kehadiran 100% Guru Pakar/
setiap subjek Sekolah menggunakan jurulatih dari
LADAP (strategi PDPC Semua KP (Feb) kaedah PdPc yang luar
lebih berkesan
berkesan) dan terutama KBAT
dan meningkatkan
pelaksanan KBAT dan pencapaian pelajar

PAK 21

Kursus dalaman Semua KP dan ahli 1 hari bagi RM 200 Guru menghasilkan Penglibatan JU dari luar /
2 (pembinaan MODUL Sekolah MODUL KBAT yang 100% guru JU Sekolah
panitia setiap subjek mengandungi
KBAT) soalan KBAT dan Penglibatan Pentadbir
(Mac) didedahkan 100% guru
kepada murid menyumbangkan
Dialog Prestasi untuk UP Perancang PT3 4 kali setahun melalui latih tubi idea untuk
dan perbincangan penambahbaikan
3 mengesan punca / SPM (Jan, April, Jun, jawapan pencapaian
Membuat
kelemahan dan cara Sept) penambahbaikan
terhadap punca
mengatasi kelemahan yang
dikenalpasti

Ceramah Teknik Semua KP di 1 hari bagi RM 600/PT3/ Peningkatan 100% kehadiran Guru kanan
4 Menjawab PT3/SPM bawah Bidang setiap subjek SPM pemahaman pelajar PT3 dan dalam setaip
Sains Sosial (Mei) pelajar dalam SPM subjek
menjawab soalan

Bengkel Penyediaan Semua KP dan ahli 2 hari bagi RM 300 peperiksaan 100% kehadiran Bengkel guru-
5 Bahan Bantu Panitia Penggunaan BBM guru yang guru di bawah
panitia setiap subjek yang lebih terlibat Bidang Sains
Mengajar/Modul komprehensif ke Sosial
KBAT (Mac) arah PA21 dan 100%
pelajar didedahkan melibatkan guru pentadbir
Pencerapan PdPc Pentadbir Mengikut jadual dengan soalan subjek
6 yang disediakan berbentuk KBAT
Memastikan pdpc
berjalan dengan
baik seperti dalam
instrumen
terutama
penggunaan KBAT
dan Pak 21

PELAN TAKTIKAL/PELAN TINDAKAN
PENGURUSAN KBAT
HEM

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUT-PUT INDIKATOR PELAN
PRESTASI KONTIGENSI

1 Kempen Nilai Murni – Unit Bimbingan Sepanjang RM 200 Murid-murid 100% murid Pelancaran /
budaya salam shaks dan Kaunseling Tahun Sekolah mengamalkan nilai mengamalna Banner dan
way murni dan nilai murni Publisiti
Kem solat meningkatkan
Ceramah dan laungan sahsiah diri serta
SHAKS THE BEST mengurangkan
salah laku disiplin

Kem / Bengkel UBK / Pengurusan 1 kali setahun RM 500 Murid dapat Penglibatan Penceramah
2 Kepimpinan Asrama Sekolah / menguruskan 100% murid dari luar /
Asrama segala aktiviti dan terlibat Sekolah
- Asrama kelas melalui
- Kelas kepimpinan yang Penglibatan Pentadbir
berkesan hasil 100% guru ,
Kempen Jk Kantin / JK Sepanjang daripada bengkel murid, petender
tahun yang disertai kebersihan,
3 meningkatkan asrama / JK Semua kawasan keselamatan
sekolah berada
kebersihan dan tandas / JK Bilik dalam keadaan
bersih dan ceria
keceriaan kawasan darjah

sekolah (kantin /

asrama / tandas / bilik

darjah)

PELAN TAKTIKAL/PELAN TINDAKAN
PENGURUSAN KBAT
KOKURIKULUM

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUT-PUT INDIKATOR PELAN
PRESTASI KONTIGENSI
1 Semarak Gemilang PK KO / Su KO/ SU Feb - Mac RM 1500 Semua pelajar Penglibatan jurulatih dari
Kokurikulum Sukan / Sekolah mempunyai kemahiran 100% murid luar/ dalaman
Penyelaras KO dalam semua jenis
kegiatan kokurikulum PK KO
seterusnya
meningkatkan Pentadbir
pencapaian

Penguatkuasaan PK KO / Su KO/ SU Feb - Mac RM 200 Penggunaan Buku Penglibatan
2 Penggunan Buku Sukan / Sekolah Rekod Pentaksiran 100% murid
Penyelaras KO PAJSK
Rekod Pentaksiran boleh membantu Penglibatan
PAJSK murid mencatat 100% murid
maklumat perjumpaan
Galakan dan PK KO / Su KO/ SU Sepanjang dan pencapaian
3 penghargaan seterusnya
Sukan / tahun meningkatkan markah
kokurikulum mereka
Penyelaras KO Pengharga diberikan
kepada pelajar yang
berjaya memenangi
sesuatu pertandingan
sebagai motivasi
kepada mereka untuk
terus berjaya

PELAN TAKTIKAL/PELAN TINDAKAN
PENGURUSAN KBAT
PEDAGOGI

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUT-PUT INDIKATOR PELAN
PRESTASI KONTIGENSI

1 Kursus dalaman / SU LADAP 1 hari bagi RM 200 Guru-guru Kehadiran 100% Guru Pakar/
setiap subjek Sekolah menggunakan jurulatih dari
LADAP (strategi PDPC Semua KP (Feb) kaedah PdPc yang luar
lebih berkesan
berkesan) dan terutama KBAT
dan meningkatkan
pelaksanan KBAT dan pencapaian pelajar

PAK 21

Kursus dalaman Semua KP dan ahli 1 hari bagi RM 200 Guru menghasilkan Penglibatan JU dari luar /
2 (pembinaan MODUL Sekolah MODUL KBAT yang 100% guru JU Sekolah
panitia setiap subjek mengandungi
KBAT) soalan KBAT dan Penglibatan Pentadbir
(Mac) didedahkan 100% guru
kepada murid menyumbangkan
Dialog Prestasi untuk UP Perancang PT3 4 kali setahun melalui latih tubi idea untuk
dan perbincangan penambahbaikan
3 mengesan punca / SPM / STPM (Jan, April, Jun, jawapan pencapaian
Membuat
kelemahan dan cara Sept) penambahbaikan
terhadap punca
mengatasi kelemahan yang
dikenalpasti

Ceramah Teknik Semua KP di 1 hari bagi RM 600/PT3/ Peningkatan 100% kehadiran Guru kanan
setiap subjek SPM pemahaman pelajar PT3 dan dalam setaip
4 Menjawab PT3/SPM bawah Bidang

Sains Sosial (Mei) pelajar dalam SPM subjek
menjawab soalan
Bengkel Penyediaan Semua KP dan ahli 2 hari bagi RM 300 peperiksaan 100% kehadiran Bengkel guru-
5 Bahan Bantu Panitia Penggunaan BBM guru yang guru di bawah
panitia setiap subjek yang lebih terlibat Bidang Sains
Mengajar/Modul komprehensif ke Sosial
KBAT (Mac) arah PA21 dan 100%
pelajar didedahkan melibatkan guru pentadbir
Pencerapan PdPc Pentadbir Mengikut jadual dengan soalan subjek
6 yang disediakan berbentuk KBAT
Memastikan pdpc
berjalan dengan
baik seperti dalam
instrumen
terutama
penggunaan KBAT
dan Pak 21

PELAN TAKTIKAL/PELAN TINDAKAN
PENGURUSAN KBAT
SUMBER

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUT-PUT INDIKATOR PELAN
PRESTASI KONTIGENSI

1 Kursus dalaman / SU LADAP 1 hari bagi RM 200 Guru-guru Kehadiran 100% Guru Pakar/
setiap subjek Sekolah menggunakan jurulatih dari
LADAP (strategi PDPC Semua KP (Feb) kaedah PdPc yang luar
lebih berkesan
berkesan) dan terutama KBAT
dan meningkatkan
pelaksanan KBAT dan pencapaian pelajar

PAK 21

Kursus dalaman Semua KP dan ahli 1 hari bagi RM 200 Guru menghasilkan Penglibatan JU dari luar /
2 (pembinaan MODUL Sekolah MODUL KBAT yang 100% guru JU Sekolah
panitia setiap subjek mengandungi
KBAT) soalan KBAT dan Penglibatan Pentadbir
(Mac) didedahkan 100% guru
kepada murid menyumbangkan
Dialog Prestasi untuk UP Perancang PT3 4 kali setahun melalui latih tubi idea untuk
dan perbincangan penambahbaikan
3 mengesan punca / SPM / STPM (Jan, April, Jun, jawapan pencapaian
Membuat
kelemahan dan cara Sept) penambahbaikan
terhadap punca
mengatasi kelemahan yang
dikenalpasti

Ceramah Teknik Semua KP di 1 hari bagi RM 600/PT3/ Peningkatan 100% kehadiran Guru kanan
4 Menjawab PT3/SPM bawah Bidang setiap subjek SPM pemahaman pelajar PT3 dan dalam setaip
Sains Sosial (Mei) pelajar dalam SPM subjek
menjawab soalan
peperiksaan

Bengkel Penyediaan Semua KP dan ahli 2 hari bagi RM 300 Penggunaan BBM 100% kehadiran Bengkel guru-
5 Bahan Bantu Panitia yang lebih guru yang guru di bawah
panitia setiap subjek komprehensif ke terlibat Bidang Sains
Mengajar/Modul arah PA21 dan Sosial
KBAT (Mac) pelajar didedahkan 100%
dengan soalan melibatkan guru pentadbir
Pencerapan PdPc Pentadbir Mengikut jadual berbentuk KBAT subjek
6 yang disediakan Memastikan pdpc
berjalan dengan
baik seperti dalam
instrumen
terutama
penggunaan KBAT
dan Pak 21

PELAN TAKTIKAL/PELAN TINDAKAN
PENGURUSAN KBAT
BINA UPAYA

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUT-PUT INDIKATOR PELAN
PRESTASI KONTIGENSI

1 Kursus dalaman / SU LADAP 1 hari bagi RM 200 Guru-guru Kehadiran 100% Guru Pakar/
setiap subjek Sekolah menggunakan jurulatih dari
LADAP (strategi PDPC Semua KP (Feb) kaedah PdPc yang luar
lebih berkesan
berkesan) dan terutama KBAT
dan meningkatkan
pelaksanan KBAT dan pencapaian pelajar

PAK 21

Kursus dalaman Semua KP dan ahli 1 hari bagi RM 200 Guru menghasilkan Penglibatan JU dari luar /
2 (pembinaan MODUL Sekolah MODUL KBAT yang 100% guru JU Sekolah
panitia setiap subjek mengandungi
KBAT) soalan KBAT dan Penglibatan Pentadbir
(Mac) didedahkan 100% guru
kepada murid menyumbangkan
Dialog Prestasi untuk UP Perancang PT3 4 kali setahun melalui latih tubi idea untuk
dan perbincangan penambahbaikan
3 mengesan punca / SPM (Jan, April, Jun, jawapan pencapaian
Membuat
kelemahan dan cara Sept) penambahbaikan
terhadap punca
mengatasi kelemahan yang
dikenalpasti

Ceramah Teknik Semua KP di 1 hari bagi RM 600/PT3/ Peningkatan 100% kehadiran Guru kanan
4 Menjawab PT3/SPM bawah Bidang setiap subjek SPM pemahaman pelajar PT3 dan dalam setaip
Sains Sosial (Mei) pelajar dalam SPM subjek
RM 300 menjawab soalan
Bengkel Penyediaan Semua KP dan ahli 2 hari bagi peperiksaan 100% kehadiran Bengkel guru-
Penggunaan BBM

5 Bahan Bantu panitia setiap subjek Panitia yang lebih guru yang guru di bawah
Mengajar/Modul (Mac) komprehensif ke terlibat Bidang Sains
KBAT arah PA21 dan Sosial
pelajar didedahkan 100%
Pencerapan PdPc Pentadbir Mengikut jadual dengan soalan melibatkan guru pentadbir
6 yang disediakan berbentuk KBAT subjek
Memastikan pdpc
berjalan dengan
baik seperti dalam
instrumen
terutama
penggunaan KBAT
dan Pak 21

PELAN TAKTIKAL/PELAN TINDAKAN
PENGURUSAN KBAT

SOKONGAN IBU BAPA DAN KOMUNITI

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUT-PUT INDIKATOR PELAN
PRESTASI KONTIGENSI

1 Kursus dalaman / SU LADAP 1 hari bagi RM 200 Guru-guru Kehadiran 100% Guru Pakar/
setiap subjek Sekolah menggunakan jurulatih dari
LADAP (strategi PDPC Semua KP (Feb) kaedah PdPc yang luar
lebih berkesan
berkesan) dan terutama KBAT
dan meningkatkan
pelaksanan KBAT dan pencapaian pelajar

PAK 21

Kursus dalaman Semua KP dan ahli 1 hari bagi RM 200 Guru menghasilkan Penglibatan JU dari luar /
2 (pembinaan MODUL Sekolah MODUL KBAT yang 100% guru JU Sekolah
panitia setiap subjek mengandungi
KBAT) soalan KBAT dan Penglibatan Pentadbir
(Mac) didedahkan 100% guru
kepada murid menyumbangkan
Dialog Prestasi untuk UP Perancang PT3 4 kali setahun melalui latih tubi idea untuk
dan perbincangan penambahbaikan
3 mengesan punca / SPM (Jan, April, Jun, jawapan pencapaian
Membuat
kelemahan dan cara Sept) penambahbaikan
terhadap punca
mengatasi kelemahan yang
dikenalpasti

Ceramah Teknik Semua KP di 1 hari bagi RM 600/PT3/ Peningkatan 100% kehadiran Guru kanan
4 Menjawab PT3/SPM bawah Bidang setiap subjek SPM pemahaman pelajar PT3 dan dalam setaip
Sains Sosial (Mei) pelajar dalam SPM subjek
menjawab soalan
peperiksaan

Bengkel Penyediaan Semua KP dan ahli 2 hari bagi RM 300 Penggunaan BBM 100% kehadiran Bengkel guru-
5 Bahan Bantu Panitia yang lebih guru yang guru di bawah
panitia setiap subjek komprehensif ke terlibat Bidang Sains
Mengajar/Modul arah PA21 dan Sosial
KBAT (Mac) pelajar didedahkan 100%
dengan soalan melibatkan guru pentadbir
Pencerapan PdPc Pentadbir Mengikut jadual berbentuk KBAT subjek
6 yang disediakan Memastikan pdpc
berjalan dengan
baik seperti dalam
instrumen
terutama
penggunaan KBAT
dan Pak 21


Click to View FlipBook Version