The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ทรายน้ำกกนิทานในโครงการอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เชียงใหม่อ่าน, 2020-09-29 08:04:30

ทรายน้ำกก

ทรายน้ำกกนิทานในโครงการอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย

Keywords: นิทาน

ทรายน้� ำกก

เร่ืองและภาพ : พจวรรณ พนั ธ์จนิ ดาทรายน้� ำกก
เรือ่ งและภาพ : พจวรรณ พันธ์จินดาวนั น้ีวนั เน่า
เป็นวันขนทรายเขา้ วดั
พ่อพาพวกเราไปตกั ทรายรมิ น้�ำกกรถแล่นข้นึ ดอยจอมทอง
น้� ำกระฉอกจากถงั
มาเร็วมาชว่ ยกนั เอาตัวบงั
ฮาฮา เปียกหมดเลย
หนูยังไมท่ ันสาดน้�ำใคร

ถอื ขันใสท่ รายไว้
ยกมือข้นึ ไหว้ สาธุ
เททรายถวายไป

เสาสะดอื เมอื ง คอื ใจกลางเมือง
เหยยี บพ้นื ร้อนๆ
กระโดดหยองๆ

ไปรดน้�ำขม้ินส้มปอ่ ย

จากดอยง�ำเมือง มาวดั พระแก้ว
มคี นเล่นสาดน้�ำ สนกุ กันจัง
ไปวัดไหนต่อดี ยังมีวดั มงุ เมอื ง วดั ม่งิ เมือง
วัดกลางเวียง วัดพระสิงห์ วัดศรบี ุญเรืองในวัดจดั เทศกาล
มีสอยดาว
ตกั บาตร
สรงน้� ำ
ถวายตุง
จุดเทียนบูชา

แต่หนูว่ากินลูกช้นิ รอ้ นๆ ตอนเปียกน้�ำ
อรอ่ ยท่สี ุดไหว้สาพญามังราย
ดำ� หัวปีใหม่ด้วยน้�ำส้มปอ่ ย
โอโ้ ห ตวั ท่านใหญ่จังเลยแวะวัดสุดท้าย วัดศรเี กิด
แล้วกลับบา้ นกัน

สนกุ ดี ปีหนา้ มาเลน่ ใหม่
ขนทรายถวายบุญ

แวดวดั เวียงเชยี งราย

บันทกึ ท้ายเล่ม

หนังสือชุดน้ีเปน็ ผลผลิตของโครงการ “อา่ นทั้งเมืองเร่ืองเดยี วกนั ” ประกอบดว้ ยนทิ าน 2 เลม่ คือ “ทรายน้�ำกก” และ “มาลแี อว่ ดอย”
ทง้ั สองเลม่ รงั สรรคเ์ น้อื หาและภาพวาดโดยชาวเชยี งราย
โครงการอา่ นทงั้ เมอื งเรอื่ งเดียวกัน เชยี งราย เปน็ โครงการภายใตก้ ารสนับสนนุ ของ สถาบนั อทุ ยานการเรียนรู้ (TK Park) สำ� นกั งานบรหิ าร
และพัฒนาองคค์ วามรู้ (องคก์ ารมหาชน) ด�ำเนนิ การโดยทีมเชียงใหมอ่ า่ น มวี ตั ถปุ ระสงค์เพื่อใช้หนังสือเปน็ เคร่ืองมอื สรา้ งการเรยี นรู้ให้แก่
เด็กและเยาวชนในจงั หวดั เชยี งราย สร้างกลไกภาคีเครือขา่ ยในการรว่ มกันสรา้ งวัฒนธรรมการเรียนรใู้ นเขตเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจน
ผลิตสื่อส่งเสรมิ การเรยี นร้ทู เ่ี หมาะกับชมุ ชนท้องถ่นิ สนองตอบประกาศรับรองการเข้าเปน็ สมาชกิ เครอื ข่ายระดบั โลกด้านเมอื งแห่งการเรียนรู้
ของยเู นสโก
นิทานชุดน้ีจดั ท�ำขนึ้ โดยมีกลมุ่ บคุ คลทีร่ ว่ มกนั เปน็ เครอื ข่ายการเรียนร้เู มืองเชียงราย ช่วยกนั ก�ำหนดทิศทางเนอื้ หา และกรอบเร่อื งราวตัง้ แต่
การประชุมครง้ั แรก ซึง่ ขอบันทกึ รายนามไว้เพือ่ เปน็ เกยี รตดิ ังต่อไปนี้
1.ณรงค์ศักด์ิ เตือนสกลุ รองนายกเทศมนตรนี ครเชยี งราย
2.ธญั ญรตั น์ คำ� สรุ นั ทร์ สำ� นกั การศกึ ษาเทศบาลนครเชยี งราย
3.ดร.สิรพิ ชั ร์ สธุ ีภัทรานนท์ Bookcase Space Café
4.ดร.รม่ เย็น โกศยั กานต์ Bookcase Space Café
5.ทัศนีย์ คอนเบดร์ นักวชิ าการวัฒนธรรมช�ำนาญการพิเศษ
6.สพุ รรณ สมวงค์ ผู้แทน กศน. จังหวดั เชยี งราย
7.ชชั วาลย์ พร้งิ พวงแก้ว สถาปนิกอาวโุ ส
8.ลัดดา กงั วานนวกุล หัวหนา้ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอธั ยาศัย
9.ชญานนท์ ปญั ญาธีรพงษ์ เมลด็ พนั ธพ์ุ บดินเพื่อพอ่ ของแผน่ ดนิ
10.อภิชติ ศิรชิ ยั นกั วิชาการอิสระ
11.สิรินยา กจิ ประยูร เครือข่ายบ้านเรียนเชียงราย
12.พรรณวิภา มนุ นิ กานนท์ กลมุ่ ฮักเจียงฮาย
13.พมิ พริ า พงษส์ วุ รรณ กลมุ่ ฮักเจยี งฮาย

14.รกั ษด์ าว พริทชาร์ด กลมุ่ ฮักเจยี งฮาย
15.พจวรรณ พนั ธจ์ ินดา มูลนธิ ิมดชนะภยั
16.วีรวฒั น์ กงั วานนวกุล กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ พพิ ธิ ภัณฑ์เลน่ ได้
17.อุดมเดช ดวงแก้ว ศูนยส์ ง่ เสรมิ และพัฒนาผ้นู �ำเยาวชนเพ่อื สังคมเชียงราย
18.จฑุ ามาศ ราชประสทิ ธ์ิ มูลนธิ พิ ัฒนาชมุ ชนและเขตภูเขา
19.นันทชยั ภู่โพธเ์ิ กตุ โครงการสตรนี านาชาตพิ ันธุ์
20.สรวชิ ญ์ สกุลชยั นิรันดร์ โครงการสขุ ภาวะชาติพันธุ์
21.จิระวฒั น์ แซ่อ๋อง เครือข่ายพฒั นาสิทธเิ ดก็ และการปกปอ้ งคมุ้ ครองเด็กภาคเหนอื
22.อาภา หน่อตา เครอื ข่ายสุขภาพชาตพิ ันธุ์ (คชส.)
23.นนท์นรี หลวงมอย ศนู ย์เพอื่ น้องหญงิ
24.สมถวิล เอ่ยี มโก๋ มูลนิธจิ ติ อาสา
25.ศักยศ์ รัณย์ ใจอนนั ต์ เทศบาลนครเชยี งราย
26.จรรยา พลสารัตน์ เทศบาลนครเชยี งราย
27.อลินดา สุยา ศนู ยล์ กู หญิง HDS
28.เพียรโสน ปาสาตัง ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวดั เชยี งราย
29.แสงระวี ส้ทู กุ ทศิ สือ่ มวลชน
30.สมบูรณ์ รม่ พนาธรรม มูลนธิ ิพฒั นาคุณภาพชวี ติ มง้
31.วิมรรงุ่ บุพศิริ ผู้จัดการมูลนิธิกระจกเงาสาขาเชยี งราย
32.กุลเทพ กัณหะ ผ้ปู ระสานงานพันธกิจเพื่อเด็กบ้านสนั ปันรัก
33.วไิ ลลักษณ์ หลักแหลม ชมรมผบู้ กพร่องทางการเรียนรู้จงั หวัดเชยี งราย
34.นุชนารถ บุญคง มลู นิธิบา้ นครนู ำ�้
35.สมภพ จนั ทรากา ศูนยล์ กู หญิง
36.วลยั พร ภมู ริ ัตน์ ไมร่ ะบุสงั กัด
37.สมพร เขม็ เตมิช ไม่ระบุสังกดั
ความสำ� เรจ็ ท้ังหมดที่เกิดขึน้ ล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจของเครอื ขา่ ยการเรยี นรูเ้ มืองเชยี งราย หลังจากนีห้ วงั วา่ จะมีการนำ� ไปขยายผล
น�ำไปต่อยอดใหย้ ่งั ยนื ต่อไป ใหส้ มกบั ที่จงั หวดั เชยี งรายเปน็ เมืองแหง่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ

กิจกรรมทา้ ยเลม่ ให้เด็กเล่นทราย

การเล่นทราย เป็นกิจกรรมกลางแจง้ ทมี่ ีประโยชนอ์ ย่างมาก ในการพัฒนาการเรยี นรู้
ประสาทสมั ผัส การรบั ความรู้สึกของพืน้ ผิว สง่ เสรมิ ความคิดสร้างสรรค์ และการเลน่
บทบาทสมมติ ชว่ ยให้เด็ก ๆ รู้จักสังเกต จ�ำแนก เปรียบเทยี บ ทั้งยังส่งเสริมความสมั พันธ์
ของกลา้ มเน้ือมือและตาไดด้ ี เชน่ การตกั รอ่ น เท ชั่ง ตวง และคาดคะเน เปน็ ตน้ นอกจากน้ัน
ยังช่วยสง่ เสริมพฒั นาการทัง้ 4 ด้านของเดก็ ๆ (รา่ งกาย อารมณ์ สังคม สติปญั ญา)

ชวนท�ำทรายสี วาดรูประบายทรายสี

อปุ กรณ์ อุปกรณ์
ทราย 1 ถว้ ย (ต่อ 1 ส)ี , น้ำ� เปลา่ , กระดาษวาดเขยี น, พกู่ ัน, กาวน้ำ� หรือกาวลาเท็กซ์
สผี สมอาหาร หลากหลายสี (1 สี ต่อ ทราย 1 ถว้ ย), ผสมน�ำ้ เล็กน้อย, ทรายสี
ขวดนำ้� พลาสตกิ หรืออา่ งผสม, กระชอน และกระดาษ
ทชิ ชแู่ บบหนา วิธที ำ�
1. วาดภาพ หรอื ลอกภาพที่ต้องการ
วธิ ีท�ำ 2. ใชพ้ ู่กันทากาวบนสว่ นของภาพท่ีต้องการลงสี
1. ตักทรายใส่อ่าง หรือ ขวดน้�ำพลาสติกท่ีปิดฝาได้ สว่ นแรกจนท่ัว แล้วโรยทรายสีบนพน้ื ทที่ ากาว
2. ใส่น้ำ� เลก็ นอ้ ย พอท่วมทราย จากนัน้ เททรายสว่ นเกินออก
3. ใส่สผี สมอาหารลงไป (ควรใหส้ ีเข้มๆ เพราะเวลาแหง้ 3. คอ่ ยๆ ทากาว และโรยทรายสที ลี ะสว่ น จนครบ
สจี ะอ่อนลง) ทั้งภาพ ก็จะได้ภาพจากทรายสที ส่ี มบรู ณ์
4. เขยา่ หรอื คนให้สเี ขา้ กัน ทิ้งไวส้ ักครงึ่ ชว่ั โมง แลว้ เท
ลงในกระชอนที่วางกระดาษรอง
5. น�ำทรายบนกระดาษไปตากแดด (ระวงั พนื้ เลอะ)
6. เมือ่ แห้งแล้ว เกบ็ ใสข่ วด จะได้ทรายสตี ามต้องการ

นกั เขยี นและนกั วาด : ทรายน้� ำกก
พจวรรณ พันธ์จนิ ดา (ปอยปอย)
เรื่องและภาพ : พจวรรณ พันธ์จินดา
เป็นคนเชยี งรายโดยก�ำเนิด จบการศกึ ษาปริญญาตรี สาขาวิชา บรรณาธิการอำ� นวยการ : กติ ตริ ัตน์ ปติ ิพานิช
สอ่ื สารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่ และ บรรณาธิการ : ทัทยา อนสุ สรราชกิจ, องอาจ ฤทธ์ปิ รชี า
ปริญญาโท ส่ือศิลปะและออกแบบสือ่ มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่ นิทานส�ำหรับเดก็ ปฐมวยั
ในโครงการ “อา่ นท้ังเมืองเรอ่ื งเดียวกนั เชียงราย”
ปจั จบุ ันเป็นคณุ แม่ลกู หนง่ึ ทำ� งานดา้ นการจัดการศิลปะใน www.facebook.com/OneBookOneCity
เชียงราย ชน่ื ชอบการวาดภาพ เคยจัดแสดงงานนทิ รรศการ ด�ำเนนิ งานโดย : ทีมเชยี งใหม่อ่าน
ศิลปะ รว่ มกบั กลุ่มศลิ ปนิ แมญ่ งิ เจยี งฮาย และมงี านทีภ่ าคภมู ใิ จ www.facebook.com/readforlifechiangmai
คือการออกแบบมาสคอต แมงส่หี ูหา้ ตา “คำ� สขุ ” ในการแขง่ ขัน สนบั สนุนโครงการและการจัดพิมพ์โดย :
กฬี าแหง่ ชาติคร้ังที่ 46 เจยี งฮายเกมส์ ปี 2561 สถาบนั อทุ ยานการเรียนรู้ (TK Park)
ส�ำนักงานบรหิ ารและพฒั นาองคค์ วามรู้ (องคก์ ารมหาชน)
นอกจากน้ยี ังสนใจอา่ นหนงั สอื วรรณกรรม ประวตั ศิ าสตร์ www.tkpark.or.th
นิทานภาพ และช่นื ชอบการดูนก ออกแบบปกและรูปเลม่ : จาตพุ ล จนั ทรบบุ ผา
ติดตามชมผลงานของปอยปอยได้ที่ พิมพ์ที่ : วนดิ าการพมิ พ์ โทร. 081 783 8569
www.facebook.com/poypoysky ขอบคณุ : เครอื ข่ายการเรียนร้เู มอื งเชยี งราย
รว่ มกันสรา้ งวฒั นธรรมการอ่านและการเรยี นรู้ในจงั หวดั เชยี งราย

ดาวนโ์ หลดนิทาน ทรายน้�ำกก


Click to View FlipBook Version