The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Salinee Charoensri, 2019-06-29 04:09:54

โครงการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

โครงการสอน

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 2

เนือ้ หาประกอบดว้ ย
►1. สารละลาย
►2. ระบบตา่ งๆ ในร่างกาย
►3. แรงและการเคลือ่ นท่ี

โครงการสอน
วิชา วทิ ยาศาสตรพ์ ้นื ฐาน รหสั วชิ า ว 22102

ชน้ั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 2

โดย
นางสาวสาลนิ ี เจรญิ ศรี

ตาแหน่งครูผูช้ ่วย

โรงเรยี นกาญจนาภเิ ษกวทิ ยาลยั นครปฐม
(พระตาหนกั สวนกหุ ลาบมธั ยม)

อาเภอพทุ ธมณฑล จงั หวดั นครปฐม

สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 9
กระทรวงศึกษาธกิ าร

รหสั วชิ า โครงการสอน (Course Syllabus)
ช่อื วชิ า กลุ่มสาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์
ครผู ้สู อน รายวิชา ว22102 วทิ ยาศาสตร์พืน้ ฐาน 4

ภาคเรียนที่ ว22102
เวลาเรยี น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
นางสาวสาลินี เจรญิ ศรี
จานวน 2 ปกี ารศึกษา 2560
ระดับชั้น จานวน 60 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น
1.5 หนว่ ยกิต
ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2

คาอธบิ ายรายวชิ า

ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สารวจ ตรวจสอบ เก่ียวกับสารอาหารในอาหารที่มี
ปริมาณพลังงานและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย และ
แนวทางในการปอ้ งกนั ตนเองจากสารเสพติด โครงสร้างและการทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมท้ังระบบประสาทของมนุษย์
ความสัมพันธ์ในระบบต่างๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าทั้งภายนอกและ
ภายใน หลักการและผลของการใชเ้ ทคโนโลยีชวี ภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธ์ุ และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์
และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ การสะทอ้ นของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างของแสงท่ีมีต่อมนุษย์
และส่งิ มชี วี ติ อน่ื ๆ การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ การทับถม การตกผลึก และผลของกระบวนการ
ดังกล่าว อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบคน้ ขอ้ มลู และการอภปิ ราย

เพื่อให้เกดิ ความรู้ ความคดิ ความเขา้ ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่ได้เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คา่ นยิ มท่ีเหมาะสม

ตัวช้ีวัด
ว 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ว 5.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ว 8.1 ม.1-3/1 ม.1-3/2 ม.1-3/3 ม.1-3/4 ม.1-3/5 ม.1-3/6 ม.1-3/7 ม.1-3/8 ม.1-3/9
รวม 18 ตวั ชว้ี ดั

ตวั ชีว้ ัด

1. อธิบายและเขยี นแผนภาพแสดงส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์ หนา้ ที่ของส่วนประกอบของเซลล์สัตว์
2. อธบิ ายและเขยี นโครงสรา้ งและการทางานของระบบยอ่ ยอาหาร ระบบหมนุ เวยี นโลหิต ระบบหายใจ

ระบบขบั ถ่าย ระบบคุ้มกนั โรค ระบบประสาท ระบบสืบพนั ธ์ุ ระบบโครงกระดูกและกลา้ มเนอ้ื ของสัตว์
และมนุษย์
3. อธิบายการทางานท่สี ัมพันธก์ ันของระบบตา่ งๆ ทที่ าให้สตั วแ์ ละมนษุ ย์มีการเจรญิ เตบิ โตและนาไป
ใชป้ ระโยชนใ์ นการดารงชีวิตไดอ้ ย่างปกตสิ ุข
4. วิเคราะห์และอธิบายพฤติกรรมบางอย่างท่ตี อบสนองตอ่ สงิ่ เรา้ ของสตั ว์
5. อธบิ ายเทคโนโลยีชวี ภาพที่ใชใ้ นการขยายพนั ธุ์ ปรับปรงุ พนั ธ์ุ เพ่มิ ผลผลติ ของสตั วแ์ ละแสดงความคิดเห็น
เก่ยี วกับผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการเกษตร อตุ สาหกรรม อาหารและการแพทย์
6. ทดสอบสารอาหารบางประเภทในอาหาร อธบิ ายความสาคัญของสารอาหารที่มีต่อร่างกายและเลอื ก
รบั ประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถว้ น ได้สัดส่วนเหมาะสมกบั เพศและวัย
7. อธิบายของสารเสพติดต่อการทางานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เสนอแนะ และรณรงคป์ อ้ งกนั และ
ต่อตา้ นสารเสพตดิ
8. ทดลองและอธบิ ายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง การเกิดภาพจาก กระจกเงาและเลนส์
ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
9. อธบิ ายผลของความเขม้ ของแสงต่อนัยนต์ ามนุษย์และส่ิงแวดลอ้ ม

รายวชิ า ว22102 หน่วยการเรยี นรู้ ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 2
จานวน 1.5 หนว่ ยกติ 60 ชว่ั โมง/ ภาคเรยี น
วิชาวทิ ยาศาสตรพ์ ื้นฐาน
3 ชว่ั โมง/ สปั ดาห์

หนว่ ยที่ ชอื่ หน่วยการเรยี นรู้ มาตรฐานการ สาระสาคญั เวลา น้าหนกั
เรยี นร้/ู ตวั ชี้วัด (ชัว่ โมง) คะแนน

1 อาหารและการ ว 1.1 ม.2/5 แป้ง นา้ ตาล ไขมัน โปรตีน และวิตามนิ 18 20
ดารงชีวติ ม.2/6 เป็นสารอาหารท่ีเราสามารถตรวจสอบได้

ว 8.1 ม.1-3/1 การเลอื กบรโิ ภคจาเปน็ ตอ้ งให้ได้
ม.1-3/2 สารอาหารครบถว้ นในสดั ส่วนทีเ่ หมาะสม
ม.1-3/3 กบั เพศและวัย และไดร้ ับปรมิ าณพลังงาน
ม.1-3/4 เพยี งพอตอ่ ความต้องการของรา่ งกาย
ม.1-3/5 และการทรี่ า่ งกายไดร้ บั สารเสพติดจะมี
ม.1-3/6 ผลตอ่ การทางานของระบบตา่ งๆ
ม.1-3/7 ของรา่ งกาย จึงควรหลีกเล่ียง
ม.1-3/8
ม.1-3/9

2 ระบบตา่ งๆ ในร่างกาย ว 1.1 ม.2/1 ร่างกายมนุษย์และสตั ว์ ประกอบด้วย 15 15

มนุษย์และสตั ว์ ว 8.1 ม.1-3/1 ระบบยอ่ ยอาหาร ระบบไหลเวยี นเลือด

ม.1-3/2 ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ของมนษุ ย์

ม.1-3/3 และสัตว์จะมกี ารทางานท่ปี ระสาน

ม.1-3/4 สมั พันธก์ ันอยา่ งเป็นระบบ ทาใหม้ นษุ ย์

ม.1-3/5 และสตั วด์ ารงชีวิตอยู่ไดอ้ ยา่ งปกติ

ม.1-3/6

ม.1-3/9

หน่วย ชอ่ื หนว่ ยการเรียนรู้ มาตรฐานการ สาระสาคัญ เวลา น้าหนกั
ท่ี เรยี นรู/้ ตัวชว้ี ัด (ชว่ั โมง) คะแนน

2 ระบบต่างๆ ใน ว 1.1 ม.2/1 ระบบสืบพันธแ์ุ ละระบบประสาทของ 15 15
10
รา่ งกายมนษุ ยแ์ ละ ม.2/2 มนุษย์และสัตว์ ประกอบดว้ ย

สตั ว์ ม.2/3 อวยั วะต่างๆ ทีท่ างานประสานกนั อย่าง

ม.2/4 เปน็ ระบบ ทาให้มนุษย์สามารถดารงชวี ิต

ว 8.1 ม.1-3/1 อยู่ได้อย่างปกติ มนุษยแ์ ละสัตวจ์ ะมีการ

ม.1-3/2 แสดงพฤตกิ รรมต่างๆ ออกมาเพ่อื

ม.1-3/3 ตอบสนองตอ่ ส่ิงเร้าทง้ั ภายนอกและ

ม.1-3/4 ภายใน ซึ่งในปัจจุบันมนุษย์ไดม้ ีการนา

ม.1-3/5 เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการขยายพันธุ์

ม.1-3/6 ปรับปรงุ พันธ์ุ และเพมิ่ ผลผลิตของสัตว์

ม.1-3/7 ให้มคี ุณภาพและสมบัติตามความต้องการ

ม.1-3/8

ม.1-3/9

3 แสง ว 5.1 ม.2/1 แสงเปน็ พลังงานรูปแบบหนึง่ ที่สาคญั 12
ม.2/2 อย่างย่งิ ตอ่ การดารงชวี ติ ของสิ่งมีชวี ิต
ม.2/3 ทกุ ชนิดบนโลก

ว 8.1 ม.1-3/1-

ม.1-3/9

ตารางสอน

สปั ดาห์ที่ วนั /เดือน/ปี เน้ือหาสาระการสอน จานวนคาบ
1 1
2 24-30 ต.ค. 61 อาหารและสารอาหาร 2
3 การตรวจสอบสารอาหาร 1
4 2
5 31 ต.ค. - 2 พ.ย. โปรตีน คารโ์ บไฮเดรต ไขมัน 1
6 2
7 61 การตรวจสอบวติ ามนิ ซี 1
8 2
9 5-7 พ.ย. 61 วิตามนิ 1
10 แรธ่ าตุ 2
11 2
8-16 พ.ย. 61 นา้ 1
12 ความตอ้ งการสารอาหารและพลงั งานในรา่ งกาย 1
13 1
14 22- 28 พ.ย. 61 การเลือกบริโภคอาหาร 2
การบนั ทกึ รายการอาหาร 2
15 3
29 พ.ย. -30 พ.ย. วตั ถกุ นั เสยี สีผสมอาหาร 1
16 2
61 สอบเกบ็ คะแนนบทที่ 1 1
2
3-7 ธ.ค. 61 ระบบตา่ งๆ ในร่างกายมนษุ ยแ์ ละสตั ว์
ระบบย่อยอาหารในสัตว์ 1
2
11-14 ธ.ค. 61 การย่อยอาหารในมนุษย์
กจิ กรรมการย่อยแป้ง 1
2
17-21 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรยี นที่ 2 1
2
24-28 ธ.ค. 61 ระบบประสาทในสัตว์ 1
ระบบประสาทในมนุษย์ 2
2
2-4 ม.ค.62 ระบบหมนุ เวียนเลือดในสตั ว์
ระบบหมุนเวียนเลือดในมนษุ ย์ 1
2
7-11 ม.ค.62 ระบบหายใจในสัตว์
ระบบหายใจในมนษุ ย์

14-18 ม.ค.62 ระบบขับถา่ ยในสัตว์
ระบบขบั ถา่ ยในมนุษย์
21-25 ม.ค.62 ระบบสบื พนั ธุใ์ นสตั ว์
28 ม.ค.-1 ก.พ. ระบบสืบพันธใุ์ นมนษุ ย์
พฤตกิ รรมการตอบสนองของสัตว์
62 พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์
เทคโนโลยชี ีวภาพในการขยายพนั ธ์ุ ปรับปรุงพนั ธ์ุ
4-8 ก.พ.62 สัตว์
สอบประจาบทท่ี 2
แสง นัยนต์ าและการมองเหน็

สปั ดาห์ท่ี วัน/เดอื น/ปี เนอ้ื หาสาระการสอน จานวนคาบ
17 11-15 ก.พ.62 การสะท้อนแสงและภาพทีเ่ กดิ จากการสะทอ้ น 1
18 18-22 ก.พ.62 การหกั เหของแสงและการใชป้ ระโยชน์ 2
19 25-1 ม.ี ค.62 1
20 4-8 ม.ี ค.62 การมองเห็น
2
สีของวัตถุ การดดู กลนื แสงของวัตถุ
1
สอบเก็บคะแนนประจาบทที่ 3
3
สอบปลายภาคเรยี นที่ 2

หมายเหตุ สามารถปรับเปล่ยี นเวลาจัดการเรยี นรู้ได้ตามความเหมาะสม

กิจกรรมการเรยี นการสอน
1. การบรรยาย

2. สืบเสาะ
3. สารวจ ตรวจสอบ

4. ปฏบิ ตั กิ ารทดลอง
5. กระบวนการกล่มุ คิด วเิ คราะห์ สงั เคราะห์ และอภิปรายกลมุ่
6. การฝึกทกั ษะ

7. ศึกษาคน้ ควา้
8. นาเสนอปากเปลา่ พร้อมสอ่ื

เกณฑ์การใหค้ ะแนน รวม 10 คะแนน
1. คะแนนระหวา่ งภาค 50% รวม 10 คะแนน

1.1 ปฏบิ ตั กิ ารทดลอง 3 บท รวม 30 คะแนน
1.2 แบบฝกึ หดั 3 แบบฝกึ หัด
1.3 สอบเก็บคะแนนยอ่ ย 3 บท บทละ 10 คะแนน

2. กลางภาค 20 %
2.1 สอบปฏิบตั เิ ด่ียว

3. ปลายภาค 20 %
3.1 สอบปฏิบตั ิเด่ียว

การตัดสนิ ผลการเรียน เกรด
0
ช่วงคะแนน 1.0
ตา่ กวา่ 50 คะแนน 1.5
50 - 54 คะแนน 2.0
55 – 59 คะแนน 2.5
60 –64 คะแนน 3.0
65 – 69 คะแนน 3.5
70 – 74 คะแนน 4.0
75 – 79 คะแนน
80 คะแนนข้ึนไป


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือน61
Next Book
ID-plan ปี 61