The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Hamdullah Iscan, 2019-03-13 06:58:14

Okul Dergisi

Okul Dergisi

Nurullah GENÇ

Başlarken,
Merhaba a dostlar!
İlk sayımızla karşınızda olmanın heyecanını yaşıyo-

ruz. Heyecanlıyız; çünkü okulumuzun tarihinde bir ilki
deniyoruz. 1987’ten beri yüzlerce öğrenci yetiştiren güzi-
de okulumuzu ilk kez bir derginin sayfalarında sizlere
açıyoruz. Dergimizin sayfalarında gezinirken bazen geç-
mişin küllenmiş ya da küllenmeye yüz tutmuş hatıralarına tanıklık edecek ve zamanın su gibi aktığına hayıf-
lanacak bazen da sevinçli anlarımızı paylaşıp siz de mutlu olacaksınız. Kim bilir, geçmişin paslı sayfaları
üzerindeki tozları silkelerken belki de kendi hatıralarınızla, kendi fotoğraflarınızla karşılaşacak ve tekrar o
günleri hasretle ve sevgiyle an(ımsay)acaksınız.

Bilimin bir asırda alacağı mesafenin bir günde kat edildiği bu teknik çağda yazılı/basılı yayın çıkarmak
bir hayli güç. Bu yayının maddi ve manevi şartlara dayanıp yayın hayatını sürdürebilmesi daha da güç.
Maalesef, çok büyük hayallerle/iddialarla yayın hayatına başlayıp da derin bir sükût-ı hayâlle sessiz-sedasız
hayatımızdan çekilen sayısız dergi var. Kitabın/yayının pek müşterisi yok maalesef. Oysa okumayan
insanın bir yanının sürekli eksik kalacağını, midesi dolsa da aklının/ruhunun hep eksik kalacağını bil.

Bin bir meşakkatle, bin bir emekle hazırlanan ve hazırlayanlar tarafından güzel hayallerle yayın hayatına
giren bir derginin maddi yetersizliklerden/ imkânsızlıklardan hayatına son vermesi ne acı, değil mi? Bir an
için gözlerini kapatın ve kendinizi o dergiyi hazırlayanların yerine koyun. İnsanlara söyleyecek sözünüz var
ve onun için bir dergi çıkarmak istiyorsunuz. Bunun için de gecenizi gündüzünüze katarak hiç durmaksızın
çalışıyor, koş(tur)uyor; yoruluyorsunuz. Ama sizin bunca/haftalarca uğraşınıza karşılık okur, vefasız
davranıyor ve yayınınızla ilgilenmiyor. Ne kadar acı, değil mi?
Biz de çok iddialı değiliz. Tek derdimiz var; kendimizi size anlatmak. Okulumuz uzak olduğu için siz okula
gelemiyorsanız bari okulumuz size gelsin, istedik.

Sizi Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (nam-ı diğer Ticaret Meslek Lisesi) değerli öğretmen
ve öğrencileriyle baş başa bırakıyor ve köşeye çekiliyorum. Haydi, buyurun, Halil İbrahim sofrasına!

Başka/nice sayılarda buluş(abil)mak dileğimizle…

Zeynettin DEMİREL
Edîp/Edebiyat Muallimi

Değerli Dergimizin ilk sayısı olma-

‘’Ticaretin Sesi’’ okuyucuları.. sından ve daha çok da bu

Sözlerime, bizi ilk sa- ilk sayının herkesin yüre-

yımızda yalnız bırakmayarak, ğinden üfleyerek can ver-

sesimize kulak veren herkese mesiyle vücut bulmasından

teşekkür ederek başlamak iste- olsa gerek; konuşmamın

rim… Bu hem meşakkatli hem bir dergi önsözünün resmi-

de bir o kadar da zevkli çalış- yetindense, bir mektup ya-

ma, benim için her açıdan bü- zarının samimiyetini taşı-

yük bir gurur kaynağı olmuştur. Gerek yoğun çalışma tem- masını diledim. Bu nedenle, okulumuzun fiziki özelliklerin-

posunun içinde dergimiz için emek veren değerli öğretmen- den çok, bir okulun da ruhunun olacağını göz önünde bulun-

lerimizin, gerekse edebiyatın eşsiz diyarına yolculuk etmek durarak, size biraz okulumuzdan bahsetmek isterim.

isteyen sevgili öğrencilerimizin ortak çalışması sonucu can Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilinen

bulan dergimizin tüm okuyucularının, yeri gelecek kendile- ve en çok telaffuz edilen adıyla Ticaret Lisesi; en güzel ifa-

rinden bir iz bulacaklarına, yeri gelecek hayatlarını renklen- deyle büyük ve birbirine bağlı bir ailedir ve bu ailede her bir

direcek anlar yakalayacaklarına ve de belki de daha önce bireyin sözü eşit derecede değerli ve geçerlidir. Her birimi-

düşünmedikleri ya da bilmedikleri yeni ufuklarla donanacak- zin kendimize özel hayatları olsa da, biz ‘’her biri ayrı bir

larına inanıyorum. dalda can bulan aynı ağacın yaprakları’’ gibiyiz. Sanırım bu

Gelecek günlerin ümidini taşıyan gençlerimizin, yüzdendir ki, okul dışında bir yerlerde bile toplansak, yine

kendilerini dilediklerince ifade edebildikleri ve sizlerle pay- de kendi özelimizden değil; okulumuzdan, öğrencilerimiz-

laşmak istediklerini dile getirebildikleri özgür bir platform den, çalışanlarımızdan bahseder; daha nasıl ileri gidebiliriz,

olmasını amaçladığımız dergimizin ilerleyen sayılarında, bir adım daha nasıl yol kat edebilirizin derdine düşeriz. Dü-

sizlerin de öneri ve tavsiyelerine ihtiyaç duymaktayız. şünüldüğünde, okulumuzda yer alan alanların birbirlerinden

Bizi, bizden dinlemek isteyen herkesi sayfalarına çok farklı olmalarından ötürü, farklılıkların bizi uzaklaştır-

bekleyen dergimizin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese ması ihtimali varken; biz çeşitliliğin bizde eksik olanı ta-

sonsuz şükranlarımı sunarak; ilk sayımız olmasından ötürü mamlayacağı düşüncesiyle, her geçen gün birbirimize yeni

‘’ Her ne kadar sürç-i lisan ettiysek affola.’’ diyerek sözleri- ufuklar katarak, daha da dallanıp budaklanmayı tercih ediyo-

me son veriyor, keyifli okumalar diliyorum. ruz. İşte bu yüzdendir ki, bu kocaman ailenin sesinin, bun-

dan sonra, bu sayfalarda duyulacak olması düşüncesi beni bu

Okul Müdürü Çetin YARIŞ denli sevindirip, gururlandırıyor.
Dergimizin yayınlanması aşamasında emeği geçen-

lere, okuyan, okumayan, sadece sayfalarını çevirmekle bile

yetinen herkese ilgilerinden ötürü şimdiden teşekkür eder;

önümüzdeki sayılarda desteklerinin ve ilgilerinin daha da

artacağını ümit ederek , ‘’Yazılan her cümle okuyucusunu

bekler.’’ sözünden yola çıkarak hepinize keyifli okumalar

dilerim.

Müdür Yard. Ayşe Sibel SÖNMEZ

OKULUMUZUN TARİHÇESİ

Okulumuz, 1983-1984 Eğitim-Öğretim yılında Midyat
Aziz Önen Lisesine ait ek binada eğitim öğretime açılmıştır.
Kuruluşundan bu yana sürekli geçici binalarda eğitim ve öğ-
retimi sürdürmüştür.

2006-2007 Eğitim Öğretim yılında Midyat 75. Yıl
İMKB ilköğretime ait yemekhane binasının bir bölümü Ticaret
Meslek Lisesine dönüştürülmüş olup eğitim öğretime bu bi-
nada devam etmiştir.

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Gölcük Mahallesin-
deki yeni binasına taşınmış olup eğitim öğretime burada devam etmekteydi. 2014-2015 Eğitim-Öğretim
yılı itibariyle okulun adı Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şeklinde değişmiştir.

Son olarak 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibariye Acırlı Mahallesinde Mardin yolu üzerinde eğitim ve
öğretime devam etmektedir. Okulumuzda öğrencilerimizin ilgi ve becerilerine göre Muhasebe ve Finans-
man Alanı/Bilgisayarlı Muhasebe Dalı, Bilişim Teknolojileri Alanı/Web Programcılığı Dalı, Hasta ve
Yaşlı Hizmetleri Alanı/Yaşlı Bakım Dalı açılmıştır. Halen çeşitli üniversitelerde öğrenimlerine devam
eden mezunlarımız mevcuttur.

Seyfettin YENİGÜN

Muhasebe ve Finansman Öğretmeni

ALANLARIMIZ

Bilişim Teknolojileri Alanı

Bilişim teknolojileri nedir?
Bilişim teknolojileri, zaman, mekân, mesafe tanımaksızın bilginin bir yerden başka bir yere iletimini sağlayan teknolojiler olarak
adlandırılır. Her türlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin depolanmasında, ağ
sistemleri aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim
teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır.
Bilişim Teknolojileri Alanı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Pr ojesi (MEGEP) kapsamında mesle-
ki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir. Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar
ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü,
stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır.
Özellikle hızla küreselleşmekte olan
bu sektörde rekabet büyük yoğunluk
kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler
bu sektörün korunması ve uygula-
maktadır. Bilişim sektörü firmaları,
hizmetleriyle ülke ekonomisine
maddi gelir ve istihdam açısından
önemli katkılar sağlamaktadır. Mes-
leki Eğitim ve Öğretim Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında
Bilişim Teknolojileri Alanı altında;
- Ağ İşletmenliği
- Bilgisayar Teknik Servisi
- Veri tabanı Programcılığı
- Web Programcılığı
dallarında Türkiye’de Bilişim sektö-
ründe bu dalların öğretim program-
larının hazırlanarak eğitimine baş-
lanması ile sektörde yıllardır sürege-
len eğitim açığını giderecek önemli
bir girişim olacağı düşünülmektedir.
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Prog-
ramının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan
uzmanları ve meslek elemanlarıyla iş birliği içinde çalışılmıştır. Bu doğrultuda Bilişim Teknolojileri alanı ve altında yer alan
mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan programları
hazırlamak hedeflenmektedir.
Bilişim Bölümündeki Alanların Durumu ve Geleceği
Bilgisayarın kullanımı 20. yüz yılın özellikle son 10 senesinde çok büyük bir hızla kullanımı artmıştır. Bu hızlı artış hem bütün
dünyaya hızla yayılarak hem de kullanım alanı çoğalarak oluşmuştur. Bilişim teknolojileri alanından şu şekilde bahsedilebilir.
Öncelikle bilgisayar sektörünün gelişmesi sonucu ile meydana gelmiştir. Ve en başta veri depolama, sonrasında veri iletme, yine
en önemlisi veri işlemek amacı ile kullanılıyor olan bilgisayar yazılım ve donanım teknolojilerini kapsayan bir alandır. Ama gü-
nümüz için bilişim teknolojileri alanı sadece bilgisayar işletim sistemlerinin kurulması ve yazılım yapılandırılması ile ilgili sınır-
landırılmış bir alan değildir. Bilişim teknolojileri alanı, güncel olar ak bakıldığında en başta yazılımı, olmazsa ol-
maz bilgisayar donanımı, birbirleri ile görüşebilmesi için bilgisayar ağları ve bundan sonra hep gelişecek olan iletişim tekno-
lojileri gibi bu alanda kendini yetiştirmiş olan insan gücüne sahiptir. Bilişim teknolojileri alanı; inter net, pr osedür ler, intr a-
net ve iletişim araçları gibi birçok sayıda detaylara sahiptir.Bilişim alanı küreselde son 50 senedir var olan ancak bugün günü-
müzde olağan üstü derecede öneme sahip bir sektördür. Gelişme değeri oldukça yüksek olan bilişim alanı, dünyadaki gelişmiş
birçok ülkelerde önemli sektörlerin başlarında gelmektedir. Ülkemizde ise işletmeler kurumsallaşma aşamasında hızlı bir şekilde
ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaçta bir hayli artmaya başlamıştır. Bu nedenlerden dolayı Bilişim Teknolojileri
alanında yeterlilik sahibi insanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Şu anda bile başka dallardan başka meslekleri yapan insan-
lar bilişim teknolojileri alanında ki ihtiyaca yönelmeye devam ediyorlar. Yalnız doğru olan ise bilişim teknolojileri alanının içe-
risinde, temel düzeyden başlayarak bu yeterliliğe sahip insanlar yetiştirmektir.
Gelecekte ise bilişim teknolojileri alanı, çalışma hayatının en değer li iş alanlar ından bir isi olmaya devam edecektir. Bili-
şim teknolojileri alanında kifayet sahibi insanlar yetiştirmek amacı ile ülkemizde bilişim teknolojileri alanının ilerlemesi ve geli-
şimi için çok fazla önem taşımaktadır.

Bilişim Teknoloji Alanının Yer Aldığı Meslek Grupları
Bilişim teknolojileri alanı içerisinde en çok bilinen meslek grupları şunlardır;
Ağ işletmeni (Şebeke Uzmanı),
Web tasarım ve programcılığı,
Veri tabanı ve programcılığı,
Bilgisayar teknik servisi,
Yazılım ve Bilgisayar mühendisliği

EĞİTİM VE KARİYERİMKÂNLARI
Ağ İşletmenliği;

Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı, Ağ İşletmenliği dalı programında verilecektir. Bu alan mezun-
ları; meslek yüksekokullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
(Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e- Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapa-
bilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY–1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğ-
retmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğret-
menliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik- Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA–1
puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yükseköğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler.
Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları tak-
dirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.
Web Programcısı;

Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Web Programcılığı sertifika programında verilecektir. Bu alan
mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Program-
lama (Örgün veya Uzaktan Eğitim),Bilişim Yönetim, e- Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş
yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY- 1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar
Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğ-
retmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik- Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol

Öğretmenliği bölümlerine ve EA- 1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına ek
puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun
yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler
ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başa-
rılı oldukları takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık
bölümlere dikey geçiş yapabilirler.
Veri Tabanı Programcısı;
Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanı-
mı alanı Veri Tabanı Programcılığı sertifika progra-
mında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek
okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya
Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programla-
ma (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e
- Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans program-
larına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek lise-
lerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY–1
puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğret-
menliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisa-
yar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik- Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol
Öğretmenliği bölümlerine ve EA–1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yükseköğrenim programlarına ek puan
avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey
geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.
Teknik Servis Elemanları;
Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Bilgisayar Teknik Servisi sertifika programında verilecektir. Bu
alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Prog-
ramlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e- Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız
geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY- 1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgi-
sayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik- Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA
- 1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yükseköğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptir-
ler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları
takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.
Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve
ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştir-
mek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim
programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Bilişim Teknolojileri alanında
eğitim verilmektedir.
Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

İŞ BULMA İMKÂNLARI
Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik des-
tek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî
kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet
yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri,
araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik
firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu
kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahip-
tirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler.
Web programcıları, kamu kur uluşlar ı, banka-
lar ile özel sektöre ait işyerleri, internet üzerinden
ticaret (e- ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler.
Ayrıca kendilerine ait özel işyerleri de açabilirler.
Veri Tabanı programcıları, kamu kur uluşlar ı,
bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel işyerleri de açabilirler.
Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan fir malar da, bünyesinde bilgisayar bulundur an
işyerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel işyerleri de açabilirler.

Arzu LEVENTOĞLU
Bilişm Teknolojileri Alan Şefi

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
Alan Tanıtımı

Muhasebe ve Finansman alanı; altında yer alan Bilgisayarlı Muhasebe, Dış Ticaret Ofis İşlemleri, Finans ve Bor-

sa Hizmetleri dallar ının yeter likler ini kazandır maya yönelik eğitim ve öğretim ver en bir alandır .

Alanının amacı; altında yer alan meslekler de sektör ler in ihtiyaçlar ı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler

doğrultusunda gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

Dal Programları

1. Bilgisayarlı Muhasebe: Muhasebecilik mesleğinin ger ektir diği, ticar i işletmeler in faaliyetler ine ait belgele-

rin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik

eğitim ve öğretim verilen daldır. Bilgisayarlı muhasebe elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları

yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. Dış Ticaret Ofis Hizmetleri: Dış ticar et ofis elemanlığı mesleğinin ger ektir diği hizmetler i yür ütmek için ge-

rekli olan işlemleri takip etmeye dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve

öğretim verilen daldır. Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek

amaçlanmaktadır.

3. Finans ve Borsa Hizmetleri: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek

için gerekli olan işlemleri ve sermaye piyasası kayıtlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğre-

tim verilen daldır. Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştir-

mek amaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları

Muhasebe ve Finansman alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler

doğrultusunda;

Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar

Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler

Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler

Alanda Okutulan Dersler

Mesleki Gelişim Temel Muhasebe Standart Türk Klavyesi
Ofis Programları Mesleki Matematik Genel Muhasebe 2
Bilgisayarlı Muhasebe İşlemleri Dış Ticaret İşlemleri Dış Ticaret Muhasebesi
Dış Ticaret Mevzuatı Banka İşlemleri Sermaye Piyasası Kayıtları
Sermaye Piyasası Finansal Yatırım İşletmelerde Beceri Eğitimi
Mesleki Yabancı Dil Dış Ticarette Teslim ve Ödeme

Alanın Geleceği ve Önemi

Günümüz rekabet koşullarında bilginin önemi her geçen gün artmaktadır. Muhasebe ve finansman alanında,

bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek ilgili sektörlerin gereksinim duyduğu iş gücünün sağlanması açı-

sından önem arz etmektedir. Muhasebe ve finans mesleği önemli bir kariyer hedefi olarak görülmekte ve gelecekteki

önemini korumaktadır. Ekonomik olaylar geliştikçe bu mesleklerin fonksiyonları da gelişmekte, değişmekte ve art-

maktadır. Bu gelişmelere paralel olarak günümüzde bu mesleklerden beklenen hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

Yönetim Muhasebesi Denetçilik Bağımsız Dış Denetim
Bütçeleme Risk Yönetimi Vergi Danışmanlığı
Yönetim Danışmanlığı Bilirkişilik Değerleme ve Derecelendirme İşlemleri
Vergi Planlaması Vergileme Sorunları Ekonomik İhtilaf ve Davalarda Araştırma

İlhan ÇELEBİ
Muhasebe ve Finansman Bölümü Alan Şefi

HASTA ve YAŞLI HİZMETLERİ ALANI
ALANIN TANIMI: Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI: Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve tekno-
lojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek
amaçlanmaktadır.

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Yaşlılık, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biridir. Özellikle tıp alanındaki gelişmeler ve
toplumsal yaşamdaki değişmeler insanların daha sağlıklı ve uzun yaşamaları sonucunu getirmiştir. Çoğunlukla geliş-
miş ülkelerde daha görünür olan yaşlanma olgusu, artık gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler açısından da
önemle değerlendirilmesi gereken bir konudur. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmasının sosyoekonomik yapıya
olan etkileri üzerine birçok değerlendirme ve çalışma yapılmakta ve yaşlı nüfusun sosyal yaşamdan koparılmadan
hayatlarını devam ettirmelerine yönelik çalışma-
lar önem kazanmaktadır. Yaşlı nüfusun yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi, toplumsal entegrasyon-
larının sağlanması, sağlık, bakım ve korunma
problemlerinin çözümlenmesini önemli sorunlar
haline getirmektedir.
Gelişmiş olan ülkelerde engelliler için yapılan
yasal düzenlemeler engelli olan kişilerin yaşam
alanları, sağlık, temel bakım hizmetleri konusun-
da ve sosyal yaşamdan kopmadan yaşamaları
konusunda yaşamlarını devam ettirmeleri ve öz
bakım becerileri önemli bir yer tutmaktadır. Yaş-
lı, hasta ve engelli için şu andaki uygun bakım
kurum bakımıdır ve yetersiz olmakla birlikte ol-
dukça pahalı bir bakımdır. Yaşlı, hasta ve engel-
linin saygınlığını korumak, sosyal hayattan ko-
parmadan ve yaşadığı ortamda ihtiyacı olan hiz-
metleri alması sağlamak bilimsel çevreler tarafın-
dan önerilmektedir.
Gelişmiş olan ülkelerde uygulamalar bu bakış açısı çerçevesinde şekillendirilmektedir. Yaşadığı ortam birey için
önemlidir. Yaşadığı ortamda yeterli desteğe sahip bireylerin kendilerini daha iyi hissettikleri, tutum ve davranışları-
nın daha olumlu olduğu ve kendilerini güvende hissettikleri ve sağlık ve bakımla ilgili sorunlarla daha az karşılaştık-
ları belirtilmektedir. Bu durumda gerek kurum gerekse evde bakım hizmetlerinde yaşlı, hasta ve engellinin öz bakı-
mının yapılması, psiko-sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tedavi edici bakım hizmetlerinin yanı
sıra koruyucu bakım hizmeti verebilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özel ve resmi bakım ve huzurevlerinin
yaygınlaşması, evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta ve engelli nüfusun artması ‘’Bakım elemanı’’ mesleğine ihti-
yaç olduğunu ortaya koymaktadır. Kurumlarda bu görev ihale usulü belirlenen temizlik şirketlerinin çalıştırdığı te-
mizlik elemanlarınca yapılmakta, evlerde ise ev hanımları ya da emekli sağlık personelince yapılmaktadır.
Yaşlı, hasta ve engelli bakımında bu alanla ilgili bakım elemanının olması ve uygulanan teknik ve yöntemlerin doğru
bir şekilde kullanılması için eğitimli elemanlara ihtiyaç duyulmakta bu da uzun ve geniş kapsamlı bir eğitim ihtiyacı-
nı ortaya çıkarmaktadır. Bakım ve huzurevlerinin gittikçe yaygınlaşması, evde yaşlı, hasta ve engelli bakım hizmetle-
rine talebin artması bu alanda istihdam olanaklarının artacağını göstermektedir.

ALANIN ALT DALLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
(Okulumuzda “Hasta Bakımı” dalında eğitim programı uygulanmaktadır.)
1. Yaşlı Bakımı: Yaşlı bakımı elemanının sahip olması gereken iletişim, temel sağlık, vücut mekaniği ve yaşlının
bakımı ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Yaşlı bakımı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Görevleri:
-Yaşlının gereksinimlerini bilmek
-Bakım planı hazırlamak
-Yaşlının alışkanlıklarını ortaya çıkarmak
-Yaşlının ailesi, doktor, huzur ve bakımevi personeline bilgi vermek
-Günlük bakımını yapmak
-Sağlık personelinin yazmış olduğu ilaçların alınmasını sağlamak
-İletişim kurmalarını sağlamak
-Sağlık personelinin kontrolünde bedensel be psikolojik rahatsızlıklarında yardımcı olmak
-Sağlık personelinin önerdiği günlük egzersizleri yaptırmak
-Yaşlının oda düzenini sağlamak
-Yaşlıya yemek yemede yardımcı olmak, gerekirse yedirmek
-Yaşlıya pozisyon vermek
-Gerekli araç ve gereci kullanmak ve temizliğini yapmak
-Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlem almak
-Gerekli dokümanı hazırlamak ve doldurmak
-Meslek ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek
2. Hasta Bakımı: Hasta bakımı elemanının sahip olması gereken iletişim, temel sağlık ve hasta bakım hizmetleri ile
ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Hasta bakımı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3. Engelli Bakımı: Engelli bakımı elemanının sahip olması gereken iletişim, temel sağlık, engelliler ve engelli ba-
kım hizmetleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Engelli bakımı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
İstihdam Alanları: Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları
yeterlikler doğrultusunda; 1. Huzurevi, 2, Hasta-
neler, 3. Bakımevleri, 4. Evlerde vb. yerlerde çalı-
şabilirler.
Yatay ve Dikey Geçişler: Program; geniş tabanlı
ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Ortaöğre-
tim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve
dikey geçişlere olanak sağlanır. 1. Alan/dalda
sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm prog-
ramlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir. 2. Dip-
loma almaya hak kazanan öğrenci, Hasta ve Yaş-
lı Hizmetleri alanının devamı niteliğindeki prog-
ramların veya bu alana en yakın programların
uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız ge-
çiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer
yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.
Eğitim Süresi: Alan programının toplam eğitim
süresi, 9.sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştı. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme
için ayrılmış dağılımı, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklama-
larda belirtildiği gibi uygulanır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem
ve teknikler uygulanır. 1.Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 2.Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edi-
lir. 3.Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 4.Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 5.Öğrenciler kendi kendilerini değer-
lendirebilir. 6.Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar: Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam ola-
nakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sosyal hizmetler sektöründe yer alan
meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

Öğrenci Kazanımları: Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1. Alandaki ortak temel,
bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 2. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir. 3.
Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir. 4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

İş Bulma İmkânları: Bu alandaki meslek elemanları; kamu ve özel sektöre ait Huzurevleri, bakımevleri ile yaşlı
dinlenme evleri, hastaneler, polikliniklerde istihdam imkânları bulunmaktadır. Ayrıca, yaşlı, hasta ve engellilerin
evlerde bakımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle evlerde bakım hizmetlerinde de çalışabilirler. Kişisel bilgi ve
beceriye bağlı olarak işsiz kalma riski yoktur. Özellikle kurumlarda belgeli eleman çalıştırma zorunluluğu olduğu
için bu eğitimli bakım elemanları kurumlar tarafından tercih edilmektedirler. Kurumlarda çalışırken asgari ücret ve
sigorta ile çalışmakta evde bakımda ise istedikleri ücreti talep edebilmektedirler.

Ek Puan Alınacak Ön Lisans Bölümleri: Bu Alana Yakın LİSANS Bölümleri:
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (TYT) - Ebelik (Sayısal))
- Ameliyathane Hizmetleri (TYT) - Ergoterapi (Sayısal)
- Çevre Koruma ve Kontrol (TYT) - Hemşirelik (Sayısal)
- Çevre Sağlığı (TYT) - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Sayısal)
- Diyaliz (TYT)
- Eczane Hizmetleri (TYT) Sezen GÜMÜŞ
- Elektronörofizyoloji (TYT) Hasta Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (TYT)
- Evde Hasta Bakımı (TYT)
- Fizyoterapi (TYT)
- İlk ve Acil Yardım (TYT)
- İş ve Uğraşı Terapisi (TYT)
- Otopsi Yardımcılığı (TYT)
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (TYT)
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği (TYT)
- Sosyal Hizmetler (TYT)
- Yaşlı Bakımı (TYT)

OKULUMUZDAN HABERLER

Okul Futbol Takımımız Bu Yılda Şampiyon

İlçemizde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında okul futbol takımımız şampiyon oldu.
Okulumuz Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2018-2019 eğitim - öğretim yılı okul sporları genç erkekler

futbol müsabakaları finalinde İMKB Anadolu Lisesini 3-0 yenerek Midyat şampiyonu olmuştur. Son 5 yılda 4. şam-
piyonluğu kazanan okul futbol takımımız Mardin’de yapılacak olan futbol müsabakalarında ilçemizi temsil etmeye
hak kazanmıştır. Okul müdürü Çetin YARIŞ, müsabaka sonunda hem kendi öğrencileri hem de rakip öğrencileri
tebrik ederek bu tür spor faaliyetlerinin öğrenciler arasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha da artırması temen-
nisinde bulundu. Son 5 yılın 4’ünde şampiyon olan takımın Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mustafa SAY-
LIK ;”Sene başından
beri yaptığımız çalışma-
ların karşılığını bu sene
de şampiyon olarak al-
dık. Okullar açıldığından
beri futbol takımımızda-
ki öğrenciler, hiçbir ula-
şım imkânının olmadığı
ve şehrin çok dışında
yapılan ilçe sahasında
yapılan her antrenmana
adeta yürüyerek geldiler
ve çok büyük emek har-
cadılar. Emeklerinin
karşılığını şampiyon ola-
rak almaları bizleri daha
da sevindirmiştir.

OKULUMUZUN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN ANLAMLI PROJE
"İhtiyacın VARSA AL İhtiyacın YOKSA AS" projesi 22 Kasım 2018 tarihinde Midyat Barış ve Kardeşlik Parkı´nda
yapılmıştır.
Midyat´ın merkezinde bulunan Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzen-
lenen "İhtiyacın VARSA AL, İhtiyacın
YOKSA AS" projesi 22 Kasım 2018 tarihin-
de Midyat Barış ve Kardeşlik Parkı´nda ya-
pılmıştır. Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin düzen-
lemiş oldukları bu proje kapsamında soğuk
kış günlerinde kendilerini sıcak tutacak atkı,
bere ve elbiseleri dağıtarak ihtiyaç sahiplerini
sevindirdiklerini söylediler.
Okul Müdürü Çetin YARIŞ: "Öğrenci ve
öğretmen arkadaşlarımı böyle bir proje kap-
samında çalıştıklarını duyduğumda çok mut-
lu oldum. Amacımız, ilçede gücümüz yetti-
ğince ihtiyaç sahibi olan kişileri bulmak ve
bu hayra vesile olmaktır.
İhtiyaç sahiplerinin mutluluklarına vesile
olmak, onlarla bu duyguyu yaşamak bizleri
de ziyadesiyle mutlu ediyor. Her ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine destek olmak hayatta yaşanılacak en güzel duygudur.
Etkinlikte yer alan öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım" dedi.

ATLETİZM YARIŞMALARI

Midyat’ta düzenlenen Amatör Atletizm Haftasında okulumuz adına koşan öğrencilerimizden kızlarda Aleyna DO-
ĞANAY 1. Sevgi ACAR 2. ve Tasihe GÜMÜŞ 3. erkeklerde ise Yusuf AĞIRMAN 2. Derviş DEMİR 3. gelmiştir.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Polislik Semineri

Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplu destekli polis ekipleri
Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya
geldiler. Polislik mesleğine ilgi duyan öğrencilerimize polis olmak
için taşınması gereken şartlar ve geçilmesi gereken aşamalar üzerine
seminer verdiler.

Okul Aile Birliği Toplantısı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul-Aile Birliği Toplantısı ve veli toplantısı
27 Ekim 2018, Cumartesi günü velilerimizin katılımıyla gerçekleştiril-
di. Toplantıda okulun genel durumu, öğrencilerin başarı, davranış ve devam
durumları görüşüldü. Toplantı, faydalı geçti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı

ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ

Okulumuzun internet sayfasında her hafta pa-
zartesi günü farklı branşlardan ödüllü soru ya-
yınlanmaktadır. Soruyu doğru bilen öğrenciler
ödüllendirilmektedir. Ödüllü soru yarışması öğ-
renciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştır.

Öğrencilerimizin çeşitli meslekleri tanımaları için
“Kariyer Günü” etkinliği düzenlenmektedir. Öğrencileri-
miz gelen ziyaretçilerle sohbet edebilme imkânı bulmuş-
lardır.

Sınavlardan önce öğrencilerin motivasyonunu
arttırmak amacıyla düzenlenen kermeste öğren-
ciler önce yemek yediler daha sonra halay çekip
doyasıya eğlendiler.

Okulumuzda belirli gün ve haftalarla önemli günler dü-
zenli olarak kutlanmakta veya anılmaktadır. Mehmet
Akif ERSOY’u Anma ve Anlama haftasında sınıflarımı-
zın panoları öğrenciler tarafından düzenlendi. Öğrencile-
rimiz tarafından ayrıca Yasin-i Şerif okundu.

Voleybol Turnuvası Sağlık Kontrolleri

Doğum Günü Partisi Mezuniyet Balosu

Resim Sergisi Halı Saha Turnuvası

Kurum Ziyaretleri Gezi Etkinlikliği

VELİ ZİYARETLERİ

Öğrencilerimizin velileri ile tanışmak, yaşadıkları ortamı görmek, öğrencilerimiz hakkında bilgi al-
mak /vermek için rehber öğretmen, müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenlerinin katılımı ile veli ziyaretleri
düzenlenmektedir.

EĞLENCE KÖŞESİ

FIKRALAR
Bembeyaz Sakal Simsiyah Saç

Süleyman Nazif’e sorarlar:
---Üstat, falanca adamın süt beyazı sakalına karşın saçı simsiyah. Neden acaba?

Üstat, istifini bozmadan cevap verir:
--Kullanılmayan şeyler olduğu gibi simsiyah kalır, kullanılanlar ise hemen eskir ve ağrır. Bahis mevzu adam da
epey lâfazan/çenesi düşük (Geveze) biri olduğundan sakalı bembeyaz oldu. Beynini de tam tersine hiç kullanmadığı
için de saçı simsiyah kalmış.

Mazarrat(Zararlı) Harfler Küçük Ayrıntı
Bir ruh hastalıkları hekimi, iyileştiği düşünülen bir akıl Güney Afrika’da temsilcisi olduğu kola satışla-

hastasını tetkik ve muayene eder. Hekimle hasta arasında şöy- rını önemli oranda artıran James Docke’u firma
le bir konuşma geçer. Hekim sual eder: terfi ettirerek Mısır’da görevlendirir. Yeni görevi,
---Efendi, seni neden buraya attılar? bu dört mevsim sıcak ve kalabalık Afrika ülkesin-
---Aslında ben hasta değilim. Yalnız hekimlerle karşılaşınca de kola satışlarını artırmaktır. Ama işler, planlan-
onlara “Mazarrat(Zararlı) harfler hangileridir” diye sual edi- dığı gibi gitmez. Hatta satışlar bırakınız artmayı,
yorum. Onlar da cevap vermek yerine beni buraya atıyorlar, müthiş oranda düşer. Firma yetkilileri, buna epey
diye cevap verir hasta adam. Peki, hekim bey siz mazarrat şaşırır. Konuyu görüşmek üzere James Docke’u
harfleri biliyor musunuz, diye ekler. Hekim de içinden Amerika’ya firmanın merkezine çağırırlar. Genel
“Delinin zoruna bak; yahu harflerin hiç zararlısı olur mu?” müdür Bay James’e sorar:
diye geçirir. Hastaya da: ---Arkadaşım ne oldu, neden satışlarımız böyle
---Hayır, ben bilmiyorum. Sen anlat da ben de öğreneyim, der. düştü? Oysa sen çok başarılı bir yöneticiydin.
Fakat içinden kıs kıs gülmektedir. Hasta ciddi ciddi: ---Efendim, ne olduysa hep o reklamdan sonra
----Efendim, zararlı harfler üçtür: tı, mim ve ayn.(Bu harfler oldu.
Arap alfabesinde sırayla yazıldığında ‘Tamah- ’ )‫طمع‬ ----Nasıl bir reklam yaptınız ki?
kelimesini oluşturur ki bu da ‘açgözlülük’ manasına gelir.) ---Üç kareden oluşan bir reklam yaptık. Birinci
Hekim de içinden “Aslında bu adam düşündüğüm kadar da karede ağustos sıcağında çölün ortasında susuz-
deli değil galiba.” diye geçirir. luktan dili damağına yapışmış bir adam. İkinci
Hasta adam ilâve eder: karede de ona uzatılan buz gibi bir kola kutusu.
----Hekim bey, size bir teklifim olacak. Ben buraya gelirken Üçüncüde de kolayı içince tekrar dirilen, canlanan
yanımda bir küp altınım var idi. Buradan ne zaman çıkacağı- aynı adam.
mı, hatta çıkıp çıkmayacağımı da bilmiyorum. O küp altın da ----Eee, bu çok güzel bir reklam. Sıkıntı nerede,
size anamın ak sütü gibi helâl olsun, deyince hekimin gözleri anlayamadık, der yetkili.
fal taşı gibi açılır ve her şeyi unutarak: --- Ama biz küçük bir ayrıntıyı unuttuk efendim.
---- Peki, bu altınları nereye koydunuz, diye sual eder hekim. Araplar sağdan sola doğru okuyor.
----Bu bimarhanenin(Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi) giri-
şindeki kolonun üstüne koydum. Hekim de hemen oraya ko-
şar. Bakar ki kolon çok yüksek; bir payanda olmadan oraya
çıkabilmek zor. Hastaya oraya nasıl çıkacağını sual eder. Has-
ta da:
---Basit efendim, ben eğiliyorum. Siz de sırtıma basarak çıkıp
alınız altınları, deyince hekim hemen pabuçlarını çıkarır ve
adamın sırtına çıkar. Tam kolonun tepesine doğru hamle yapa-
cakken hasta adam da birden altından çekilir. Koca hekim de
yüzükoyun yere kapaklanır. Hasta adam da karşısına geçip kıs
kıs güler:
---Behey ahmak adam! Şimdi siz söyleyin; mazarrat harfler
var mıymış yok muymuş? Sizin hiç mi aklınız yok; benim gibi
gariban birisinde bir küp altın ne gezer? Hem olsa da hiç kolo-
nun üstüne koyar mıyım?
Sizce hangisi hasta, hangisi akıllı?

Hangi İbrahim
Hazırcevaplılığı ve nüktedanlığı ile meşhur olan şair Figani, oldukça genç yaşta yazdığı bir şiir yüzünden idam
edilmiştir. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Macaristan’dan tunç heykeller getirtip sarayın bahçesine koy-
durunca Figani’ye bu konudaki fikri sorulur. Şairin cevabı, elbette ki şairce ve şiirledir:

Dü İbrahim amed de deyr-i cihan.
Yeki pütşiken u yeki pütnişan.
Şöyle demeye gelir ki; Dünyaya iki İbrahim geldi: biri put kırdı biri de put dikti.

Büyük Talihsizlik
İçtihat dergisinin sahibi Abdullah Cevdet, büyük bir heyecanla yayımlanacak şiirini bekliyordu. Lâkin matbaacı-
nın ihmalinden ya da dikkatsizliğinden Emel Türküsü adını taşıyan şiirde en önemli harf unutulmuş/basılmamıştı.
Şiirin ilk dörtlüğünü dikkatlerinize sunuyoruz:

Vatanın öksüzüyüm.
Öksüzlerin gözüyüm.
Ey düşman dinle beni;
Vatanın son sözüyüm.
Hangi harfin yazılmadığını tahmin ettiniz mi? Tabiiki, ilk iki mısradaki “s” harfinin yazılmaması, Abdullah
Cevdet’in iki-üç boyunca alay konusu olmasına sebep olmuştu.
Abdullah’la yıldızı hiç barışmayan Diyarbekirli üstat Süleyman Nazif, bunu duyunca:” Yok, buna matbaacının hata-
sı değil; sevabı demek daha uygun olur.” demiştir.

Cimrinin de Böylesi Sigara İkramı
1940’lı yılların ünlü iş adamı, gazete patronu Halil Lütfi Hakkı Tarık Us ile Naşit Hakkı Uluğ, bir gün
Dördüncü, bir ara matbaasının giriş kapısına bir levha yaptırıp Tan Gazetesi’nin sahibi Halil Lütfi’yi ziyarete
astıracakmış. Halil Lütfi, ustanın istediği levha ücretini yüksek giderler. Halil Lütfi, arkadaşlarını güler yüzle
bulunca şöyle bir çözüm bulmuştu: karşılar. Hatta kendi karakterinin zıddına sigara
---İyisi mi, sen adımı tam, soyadımı da 4. olarak yaz.
paketini çıkarıp Hakkı Tarık’a ikram eder:
* ----Buyur üstat.
Yukarıda adı geçen Halil Lütfi, ayakkabısının altı eskimesin diye ----Teşekkür ederim, ben içmiyorum.
yürürken adımlarını uzun uzun atarmış. Halil Lütfi, hemen paketi cebine koyar. Sigaralar

eksilmemiştir. Hakkı Tarık tebessüm ederek dos-
tunu ikaz eder:
Musluklar Hariç Her Şey ----Naşit’e versene, Naşit’e!
Nüktedan ve hiciv üstadı Eşref, Manisa’nın Kırkağaç kazasına ----Yook, ona vermem; o içer.
mutasarrıf (Kaymakam) olarak tayin edilir. Mutasarrıflık binasına
girince oldukça berbat bir görüntüyle karşılaşır. Binanın adeta her
tarafı akmaktadır. Payitahta bir tel çekerek tamir için acilen para
ister. Payitahttan gelen cevapta:
----- Lütfen nerelerin aktığını tek tek bildiriniz, denilir. Eşref şöy- Çalışan Kazanır
le cevap verir: Mâhir adlı şair ruhlu bir öğrenci derya-dil
---- Efendim, musluklar hariç binanın her tarafı. edebiyat öğretmeni Tâhirü’l-Mevlevî’den –nam-ı
diğer Tahir Olgun- zayıf not alır. Bunun üzerine
sitemle tahtaya şu beyti yazar:
Vermezse Tâhir;
Ne yapsın Mâhir?
Koskocaman Tâhir Hoca hiç altta kalır mı?
Çalışsa Mâhir;
Esirger mi hiç Tâhir?

Benden De Kısaydı
Harun Reşit’in huzuruna bir pazarcı çıkar ve sultana:
----Hünkârım, ben bir pazarcıyım; tavuk satıyorum. Bugün pazarda biri beni fena kandırdı, dolandırdı. Harun Reşit,
kısa boyluların epey kurnaz olduğunu hatırlayarak:
----Çelebi, kısa boylular çok kurnazdır, derler. Seni nasıl kandırdı, diye sorunca:
----Hünkârım, beni kandıran adam benden de kısaydı, der.

İLGİNÇ BEYİTLER Zeynettin DEMİREL
Aşağıdaki beyitlerde saklı olan şairlerin isimlerini (Lügaz) bulunuz. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bende yok sabr u sükûn sende vefadan zerre.
İki yoktan ne çıkar fikredelüm bir kerre. {}‫نابي‬
Dedim adın nedir, tebessüm edip
Dedi, bir nokta ile zahir olur. {}‫طاهر‬
Sefinenin başı girse limâna.
Ol memdûhun ismi çıkar meydâna. }‫{سليمان‬
Bir katre mâ düşünce gülün kalb-i pâkine.
İsmim çıkar hemân varak-ı tâb-nâkine. {‫{كمال‬

KARE BULMACA

ARADAKİ 7 FARKI BULUN SUDOKU

SÖZCÜK BİLMECE KÖŞESİ
AVI
 Dokuz ay zindanda yatar
Altı ayda zil çalar oynar
 Özü tatlı, Sözü tatlı,
Candan daha değerli
 Uzun yoldan kuş gelir
Ne söylese hoş gelir
 Bir ağacı oymuşlar
İçine dünyayı koymuşlar
 Sesi var canı yok,
Konuşur ağzı yok

ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN OKULUN “EN”LERİ

Öğrencilerimize sorduk:
“Öğretmenlerinizi size sorsalar bir iki kelimeyle nasıl anlatırsınız?”
MAHMUT TURŞAK: Adaletli, centilmen, mer hametli
AYŞE SİBEL SÖNMEZ: Mer hametli, kraliçe, okulun annesi
OSMAN DEMİR: Sıcakkanlı, kar izmatik, nasihat ver en
MUHSİN DEMİR: Sevimli, komik, güler yüzlü
ÇETİN YARIŞ: Yar dımsever , okulun babası, taçsız kr al
SARA BÜYÜKKAYA: Öğüt ver en, der tlerin anası, usta şoför
TARIK ŞEN: Sempatik, Kar adeniz fır tınası, kafa dengi
SEZEN GÜMÜŞ: Bakışlarıyla bizi bitiren, şakaya gelmez, ter si pis
ÖZLEM ŞAHİN: Anlayışlı, affedici, içten
TEVHİDE YARIMBIYIK: Hak avcısı, sor u bankası, akıl İvmesi
ŞÜKRÜ ATAÇ: Espr i canavarı, şakalar ın hocası, çılgın Cimbomlu
MUSTAFA SAYLIK: Hızlı, girişimci, dost
SİNEM SOLMAZ: İçi dışı bir, güler yüzlü, matr ak
ABDULLAH SİDAR: Felsefe babası, Thales’ in öğrencisi, filozof
SEVAL SERTTAŞ: Anlayışlı, dür üst, sempatik
BERİVAN İLGİN: Tatlı, sempatik, ciddi
EBRU ULUSAL: Benzer siz, yol gösterici, tatlı dilli
ABDÜLAZİZ ÇAKAR: Sempatik, anlayışlı, fedakâr
ABDURRAHİM ZENGER: Ciddi, arkadaş, samimi
AYŞE GÜNEŞ: Yasakçı, ciddi, uyanık
CEYDA ERCAN: Hoşgör ülü, yar dımsever , pamuk şeker
ZEYNETTİN DEMİREL: Edebiyatın pr ofesör ü, şair, bilgi küpü
DİLEK KILIÇLAR: Biyolojinin prensesi, neşeli, İlgili
AYŞE ERKAYIRAN: Sevgi Dolu, Adana Fırtınası, huzur ver ici
GÖKÇE AVCI: Yar dımsever, cana yakın, melek
YUSUF GÜNAY: İyi Kalpli, disiplinli, Büyüğümüz
MARAL YAŞAR: Yar dımsever, pozitif, sultanımız
SERVET AKGÜL: Esprili, mer hametli, spor tif
MEHMET YOKSEL: Ciddi, disiplinli, bilgili
ÂDEM DEMEZ: İlgili, kral, kar izmatik, adamın dibi
ARZU LEVENTOĞLU: Güzel, zeki, disiplinli
SONER ABDİOĞLU: Bilgili, karizmatik, ciddi
ERKAM OĞUR: Cana yakın, hayalper est, r essam
BAHAR ACAR: Sakin, sabırlı, duygusal
MEHMET ZEKİ EROĞLU: Bilgin, disiplinli, gezgin
SEYFETTİN YENİGÜN: Tatlı dilli, sakin, klavyenin babası
FASİH ABA: Bilim insanı, Einstein, ener jik
İLHAN ÇELEBİ: Teknoloji adamı, sakin, lider
ERHAN SOLMAZ: Müthiş, kar izmatik, elinde olsa uzaya çıkarır
MEHMET AKYÜZ: Komik, neşeli, samimi
HALİL ÖZDEMİR: Gör ev adamı, adam gibi adam, güzel adam
ELİF ŞANLI: Muhasebe kr aliçesi, nasihat veren, zar if

Tevhide Mebruke YARIMBIYIK

Öğrencilerimin Hayalleri

Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum ama şundan o kadar eminim ki ilk defa bu kadar şeffaf bir şekilde dile
gelmişti öğrencilerin hayalleri. Okul dışında, güzel bir havada çocuklar-
la güzel bir etkinliğin hazırlıkları için buluşmuştuk. Gerçekleştirmek
istediğimiz şiir dinletisi için şiirler seçilecek, onlara uygun fon müzikleri
ayarlanacaktı. Oldukça kalabalıktık. Sakin ve güzel bir çay bahçesinde
müzik öğretmenimizi beklerken çocuklarla kısa ama önemli dersler çıka-
racağımız bir muhabbet gelişti aramızda.

Öğrencilerimizden birinin amcası çay bahçesinin muhasebecisiydi.
Öğrencimiz, bizleri amcasıyla tanıştırdı. Meğerse bizim okulun eski me-
zunlarındanmış. Hoş bir tanışmadan sonra yanımızdan uzaklaştı. Ardın-
dan sevimli öğrencimiz Veysel gülerek: “Hocam emin olun yıllar sonra
ben de bir gün karşınıza başarılı bir muhasebeci olarak çıkacağım. Sadece alanımda da değil bu güzel şiirimi de
sizlere okuyacağım. Yani benim amcamdan farkım sadece alanımda değil sanatsal alanda da kendimi göstereceğim.
Sanırım mesleğim sanatta gelişmeme engel olmayacaktır.” İşte Veysel’in kendini birçok alanda geliştirme düşüncesi
beni çok etkiledi. Onun konuşmaları diğer öğrencilerin hayallerinin dillerinden dökülmelerine zemin hazırladı. O
sırada başka bir okuldan yardım için çağırdığımız müzik öğretmeni de aramıza katıldı. Öğrencilerimizden Tuğ-
ba’nın müziğe olan ilgisini bilmeyen yoktu. Müzik öğretmenin gelmesiyle yüzünde gülücükler açtı. İleride çok iyi bir
müzisyen olmak, insanların ruhlarını yaptığı müziklerle tedavi etmek de onun hayallerindendi. Ama bu hayallerini
gerçekleştireceği imkânları bir türlü bulamadığını söylüyordu. Arkadaşları da onun bu hayalinin hiçbir zaman ger-
çekleşmeyeceğini düşünerek dalga geçiyorlardı. Okulda ne bir müzik öğretmeni ne de bir müzik sınıfının olmadığını
söylüyorlardı. Tuğba, yapacağımız etkinliklerin biletli olması halinde bu biletlerden gelen gelirle bir müzik sınıfı
oluşturulabileceği fikrini ortaya attı. Yani Tuğba hayalini gerçekleştirmek için her türlü etkinliğe hazırdı.

Tuğba’nın bu sözlerinden sonra Ceyda Hoca bana dönerek sessizce: “ Aslında çocuklar bu konuda çok haklılar
Seval Hocam. Onların hayallerine öncü olmak için bu tür etkinlikleri sıklıkla yapıp öğrencilerin ders dışında kendi-
lerini sanatsal faaliyetlerle rahatlatabilecekleri bir özel sınıf oluşturabiliriz. Mesela, drama sınıflarımız olsa çocuk-
larının yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri drama çalışmaları yapsalar… Ne kadar güzel olur, değil mi?” dedi.

Bize kulak misafiri olan bilişim sınıfı öğrencimiz Bilal: “ Hocam sinema sınıflarımız olsaydı! Haftada bir gün
orada film izlemek için toplansaydık ne kadar güzel olurdu, değil mi?” dedi.

Birden çocukların hayalleri ve gerçekleriyle yüzleştiğimizi fark ettim. Zaman epey geçmişti. Çocuklara bir an önce
provaya başlamamız gerektiğini, bu hayallerimizin gerçekleşebilmesi için bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledim.
Provayı yaptıktan sonra öğrenciler birer birer dağıldı. Masada sevgili zümrem Ceyda ile kalmıştım. Çocukların ha-
yal dünyalarının çok geniş olduğunu, olanakların ise bu hususta yetersiz olduğunu konuştuk. Umarım çocuklarımız
hayal ettikleri yerde kendi yeteneklerini ortaya koymuş bir şekilde karşımıza çıkarlar bir gün…

Seval SERTTAŞ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


Click to View FlipBook Version