The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thamaraisweety12, 2021-10-20 04:25:08

FLIPBOOK PRASEKOLAH 21.10.2021

FLIPBOOK PRASEKOLAH 21.10.2021

PDPR
PRASEKOLAH

HARI : KHAMIS

TARIKH :21/10/2021

SUBJEK :

SAINS
KEMANUSIAAN
PENDIDIKAN JASMANI

பாடம் : அறிவியல் ஆண்டு : பாலர்ப்பள்ளி

திகதி: 21.10.2021 நேரம்: காலல 8.00 - 9.00

தலலப்பு : இலகு அல்லது கனம்

கற்றல் தரம் :

• SA 2.3.1 Membanding ukuran objek
(v) berat - ringan

• SA 2.2.2 Membanding dan membeza objek - objek yang
mempunyai dua ciri yang sama

நோக்கம் :

இப்பாடத்தின் வழி மாணவர்கள்,
• பபாருட்களின் தன்லமகலை அறிவர்
• இலகு மற்றும் கனம் அறிந்து கூறுவர்

ேடவடிக்லக :

1. ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பாடத்லத பற்றிய விைக்கம் அளித்தல்.
2. மாணவர்கள் பபாருட்களின் தன்லம அறிவர்.
3. மாணவர்கள் பபாருட்கலை இலகு கனம் என்று வலக பிரித்து கூறுவர்.
4. மாணவர்கள் பகாடுக்கப்பட்ட பயிற்சித்தாட்கலை பெய்து பள்ளி

பதாலலவரியில் அனுப்பி லவப்பர்.
குறிப்பு :

கனம் கனம்
இலகு இலகு

கனம் கனம்
இலகு இலகு

கனம் கனம்
இலகு இலகு

கனம் கனம்
இலகு இலகு

கனம் கனம்
இலகு இலகு

கனம் கனம்
இலகு இலகு

கனம் கனம்
இலகு இலகு

கனம் கனம்
இலகு இலகு

கனம் கனம்
இலகு இலகு

கனம் கனம்
இலகு இலகு

SUBJEK : KEMANUSIAAN (BM) KELAS : PRASEKOLAH THAMARAI

TARIKH : 21.10.2021 MASA : 9.00 – 10.00 PAGI

TAJUK : BUNGA KEBANGSAAN

Standard Kandungan:

• KM 3.2.4 Menyatakan identiti negara:
(ii) Bunga Kebangsaan

• KM 3.2.5 Menunjukkan penghormatan terhadap lambang kebesaran
dan identiti negara

Objektif pembelajaran :

Pada akhir PdP , murid-murid dapat ;

• mengenali dan menulis nama Bunga raya
• membaca teks dan menulis jawapan yang betul
Aktiviti

1. Murid-murid akan mengenali dan menulis nama bunga raya.
2. Murid-murid mengenalpasti ciri-ciri bunga raya.murid-murid membaca

teks mengenai bunga raya dengan cara yang betul
3. Murid – murid membuat lembaran kerja dalam modul yang diberi oleh

guru
4. Murid-murid hantar hasil kerja mereka ke Telegram kelas dan guru

menyelia kerja-kerja mereka.
Catatan :SUBJEK : PENDIDIKAN JASMANI KELAS : PRASEKOLAH

TARIKH : 21.10.2021 MASA : 10.30 - 11.30 pagi

TAJUK : KELIP BAJU (MOTOR HALUS)

STANDARD PEMBELAJARAN :
• FK 1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang melibatkan penggunaan

motor halus
• FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan kemahiran

motor halus melalui pelbagai aktiviti

Objektif pembelajaran
Pada akhir PDP ini murid-murid akan :

• mengenali cara memegang klip baju dan membuat aktivit dengan
betul

• menggunakan motor halus untuk mengelip kelip baju
• menghasilkan aktiviti kelip baju dengan betul

Aktiviti :

1. Murid-murid akan menonton video dalam pautan link di bawah
https://www.youtube.com/watch?v=YvhHUTD2tk4

2. Murid-murid mengenali cara membuat aktiviti motor halus dengan
betul.

3. Murid-murid menyediakan barang-barang yang diperlukan dan
membuat aktiviti dengan bantuan ibu bapa.

4. Murid-murid menghantar video mereka di dalam kumpulan telegram
sekolah.

Catatan:


Click to View FlipBook Version