The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fachberoderctf, 2019-12-10 05:50:51

CTF-6-2019-Light

CTF-6-2019-Light

19006
9 771024 220101

6 | 2019
Lu€5

6 | 2019 Organe officiel
de la Ligue luxembourgeoise
du Coin de Terre et du Foyer

Association de protection de la nature agréée

246 | La magie des bougies
252 | Probleme mit dem Weihnachtsstern?
272 | Dossier : À quand votre voyage de rêve ?

242 SOMMAIRE

© Josette Dolar
© Josette Dolar

MAIN VERTE GRÜNE LANDSCHAFTEN GUT ZU WISSEN

246 La magie des bougies 260 Winterlicher Märchenprinz 268 Landflucht der Jugend in der
sucht Prinzessin Sahelzone (1)
ZIERGARTEN zum Wachküssen (1)
269 So nutzen Sie Ihren Holzofen
247 Japan-Margerite FREIE ZEIT umweltfreundlich und sauber
248 Ein Veteran und seine Enkel
249 Die Mistel – Dekoration und 263 Rezepter 270 Labellisation des premiers
266 Über die Bedeutung des projets pour « 25 ans Lëtze-
Symbol buerg patrimoine mondial »
250 Rindenschmuckgehölze Düngers
267 Bichereck 277 Comment bien préparer sa
GARTENPRAXIS retraite ?
DOSSIER
252 Weihnachtsstern AUS VERBAND UND SEKTIONEN
253 Grün, grüner, am grünsten! 272 À quand votre voyage de rêve ?
254 Astschere oder Kniepe 264 Agenda
255 Der Rotkohl 278 Sitzungsbericht
256 Gebietseigenes Wildpflanzen- 279 Aus der Liga
281 14. CTF-Mitgliederreise
saatgut 285 Inhalt 2019
257 Saatgut – Grundlage unserer 286 In Memoriam

Ernährung (11)
258 Der Wadenstecher
259 Minettkompost

© shutterstock D’WUERT VUN DER PRESIDENTIN 243

Organe officiel Mir hunn e puer flott Joere virun ons...
de la Ligue Luxembourgeoise
du Coin de Terre et du Foyer Léif Membere vu Gaart an Heem,
E Joer geet sou schnell eriwwer!
N° 6 2019 Dat lescht Joer war fir ons voller Emotiounen an Iwwerraschungen,
an nach laang net lauter gudder.
Tirage :
29.000 exemplaires Wat de Steierproblem ubelaangt, sou hu mer elo all Entrevuen hannert ons a
paraît 6 fois par an mir kommen zu folgendem Schluss: Als ASBL kréie mer keng Steierfuer­
derunge méi, well eng ASBL vun Natur aus „sans but lucratif“ ass, anescht wéi
Prochain numéro : N° 1 2020 eng „Association agricole“. Dat ass der Steierverwaltung hir Interpretatioun
07 février 2020 vum Gesetz.

Clôture de rédaction du N° 2 2020 : Obwuel d’Pauschal am Prinzip och fir eng ASBL gülteg ass, muss dës nëmmen
20 février 2020 dann Steiere bezuelen wann se eng kommerziell Aktivitéit huet. Dat gëtt et zwar,
ma hei muss dann d’Steierverwaltung nofuerschen, während bei ons als land­
wiertschaftlech Genossenschaft mir misste beweisen, datt mer keng Revenuen
hunn. An da wësse mer nach net, wéi déi Affaire géif um Verwaltungsgericht
ausgoen. D’Gesetz ass geschneidert fir déi Genossenschaften, déi och Geld
verdéngen, a mir passen net dodran!

Mir sinn aus Prinzip „sans but lucratif“ a mir mussen ons Gesellschaftsform
deemno änneren. Eng Petitioun ass domat hifälleg...

Wann Der also keng Lännereien oder Immobilien hutt, ass et mat enger
Statutenännerung gedoen. Modellstatute stinn op onsem Internetsite an e puer
vun de Sektiounen hunn hir Statuten och schonns ëmgeschriwwen.
Wéi versprach, hëllefe mir dobäi.

Deen aneren därege Problem ass dee mam Umellen an de verschiddene
Regëschteren an d’Dateschutzerklärung. Dës Prozedur ass immens méisam, an
einfach onméiglech fir déi ënnert ons, déi eben net all Dag mam Computer
schaffen. Et misst eigentlech e Biergerrecht sinn, sou eppes per Courrier
kënnen ze maachen!

Et goufen awer dëst Joer och schéi Momenter. D’Preparatioun vun onsem
Projet „neit Heem“ mécht lues awer sécher Fortschrëtter, a wie soss, wann net
mir, sollt bei der „LUGA 2023“ eng Roll ze spillen hunn.

Mir hunn deemno e puer flott Joere virun ons, mir sollten zesumme probéieren,
nei Leit an ons Sektiounen ze rekrutéieren, nei Aktivitéiten ze sichen, ouni
dobäi ons Traditiounen ze vergiessen.

Lo ass geschwënn déi besënnlech Zäit
a mir maachen eng kleng Paus vum
Alldag, fir mat onser Familljen an
onse Frënn ëm de Chrëschtbeemchen
ze feieren.

Ech wënschen all onse Memberen an
hire Familljen e ganz besonnesch
schéine Chrëschtdag an alles Guddes
fir 2020.

Bis geschwënn also,

Dr Martine Mergen
Presidentin vun der Ligue CTF

264 AGENDA

DEZEMBER 26.01.2020 invite à la découverte, en quatre actes, de
GAART AN HEEM UEWERKÄERJENG propos sur la symbolique d’une fleur mythique
06-08.12.2019 Generalversammlung
GAART AN HEEM UEWERKÄERJENG um 16.30 Auer am Centre Polyvalent « La Rose et sa Symbolique »
Stand um Chrëschtmaart zu Käerjeng zu Uewerkäerjeng
Verkaf vu Chrëschtbeemercher par Jean-Jacques Claustriaux,
a Smokerfleesch FEBRUAR Docteur en sciences agronomiques de
l’Université de Gembloux
07.12.2019 15.02.2020
GAART AN HEEM ECHTERNACH-BERDORF GAART AN HEEM DIDDELENG lors d’une Conférence - Dîner
Chrëschtfeier Generalversammlung lundi 3 février 2020 à 18h30
am Veräinshaus um 14.30 Auer am Foyer vum Gaart an Heem Sous le Haut Patronage de S.E
ab 11.30 Apéritif an duerno Mëttegiessen. an der Beetebuergerstrooss l’Ambassadeur du Royaume de Belgique
Ab 15.00 Auer séngt de Chouer „Chorale au Cercle Munster,
Réunie Ste Cécile Rouspert-Uespelt” 15.02.2020 5-7 rue Munster, Luxembourg
Schéin Tombola GAART AN HEEM PÉITENG
Generalversammlung Places limitées,
08.12.2019 am Kulturhaus „an Rousen” Inscription obligatoire, Info : 661 552 013
GAART AN HEEM WALFER op der Maartplaz zu Péiteng
Danznomëtteg
vu 15.30 bis 19.00 Auer 21.-29.8.2020 Fir de genaue Programm a weider
am Centre Prince Henri zu Walfer AMIS DE LA FLEUR ETTELBRUCK Detailer, mellt Iech beim Christiane
mam Orchester Roland Kayser Summerrees Kayser um GSM 621 79 96 42 no
Den Entrée ass fräi op Caen an d’Normandie 19.30 Auer oder [email protected]

12.12.2019 Lëtzebuerg
GAART AN HEEM DIEKIRCH
Chrëschtfeier Ons Alstad gëscht an haut
um 15.00 Auer
an der aler Seeërei Wéi huet d’Lëtzebuerger Alstad fréier ausgesinn, wat huet sech, a wéi, am Laf vun
de Jore verännert? An dëser Publikatioun, eng Zäitrees an d’Vergaangenheet vun
15.12.2019 der Alstad, kréien och déi méi jonk Generatiounen d’städtebaulech Entwécklung an
GAART AN HEEM PÉITENG Erënnerung bruecht. D’Buch mat 152 Säiten ass zesummegestallt a realiséiert gi
Chrëschtfeier vum Claude Esch, Sekretär, a Guy Jourdain, President vum Comité Alstad.
um 15.00 Auer
am Kulturhaus „an Rousen” A Buchform kann een duerch d’Vergläiche vun alen an neien Opnamen feststellen,
op der Maartplaz zu Péiteng wat sech am Stadbild geännert huet.

JANUAR Un Hand vun 150 neie Bildvergläicher entdeckt een op enger fotografescher
Promenade d’Alstad am Wandel vun der Zäit.
18.01.2020
GAART AN HEEM ECHTERNACH-BERDORF D’Buch kann ee beim Comité Alstad
Generalversammlung bestellen duerch Iwwerweise vu
um 15.00 Auer 44.- Euro (49.- Euro fir et mat der
am Veräinshaus Post heemgeschéckt ze kréien) op
ee vun de Konte vum Comité Alstad:
18.01.2020 bei der Spuerkeess:
GAART AN HEEM UESPELT IBAN LU64 0019 1755 0897 0000
Generalversammlung oder Postscheck:
um 19.00 Auer IBAN LU02 1111 0080 8736 0000
am Veräinshaus oder bei der BGL-BNP Paribas:
Um 18.00 Auer ass d’Präisiwwerreechung IBAN LU19 0030 7564 6694 0000
vum Concours „Village fleuri“ (mam Vermierk: “Lëtzebuerg - Ons
Alstad gëscht an haut“).
19.01.2020
GAART AN HEEM WALFER
Generalversammlung
um 15.30 Auer
am Centre Prince Henri zu Walfer
Uschléissend presentéiert de Paul Lesch
al Filmer aus dem CNA

AUS DER LIGA 287

Schéi Féierdeeg an e glécklecht neit Joer 2020

wënschen d’Verbandspresidentin, de Comité Central,
d’Sektiounen, d’Sekretariat, d’Redaktioun, d’Imprimerie Centrale
an de Service Régie, d’Partner vun der Ligue Gaart an Heem
lalux Assurances, Voyages Emile Weber an de Garden Center+,
de Lieser, de Mataarbechter, den Annonceuren an alle Frënn,
heiheem an dobaussen, an ziele fir 2020 virun op eng
frëndschaftlech Zesummenaarbecht.

D’Sekretariat vun der Ligue ass zou vum 23. Dezember 2019 bis de 05. Januar 2020.

Erscheinungskalender 2020

Nr. Erscheinungsdatum Redaktionsschluss

N° 1 07. Februar 2020 17. Dezember 2019
N° 2 08. April 2020 02. März 2020
N° 3 02. Juni 2020 15. April 2020
N° 4 02. September 2020 01. Juli 2020
N° 5 19. Oktober 2020 01. September 2020
N° 6 07. Dezember 2020 15. Oktober 2020

IMPRESSUM Bureau ouvert du lundi au vendredi Conception et impression :
de 08-16 heures. Imprimerie Centrale
Ligue Luxembourgeoise 15, rue du Commerce · L-1351 Luxembourg
du Coin de Terre et du Foyer Tél. : 48 01 99 · Fax : 40 97 98 Tél. : (+352) 48 00 22-1 · Fax : (+352) 49 59 63
E-mail : [email protected] Internet : http://www.ic.lu
Agréée comme association Internet : http://www.ctf.lu
de protection de la nature par Publicité :
arrêté ministériel du 28 février 1993 Conseiller horticole du CTF : B. Marbes Régie Imprimerie Centrale
[email protected] Tél. : (+352) 48 00 22 506 / 510
Siège social : Esch-sur-Alzette Fax : (+352) 48 00 22 281
Trésorerie : Ligue CTF E-mail : [email protected]
Président : Dr Martine Mergen
E-mail : [email protected] BCEE LU92 0019 1000 1515 3000 Imprimé sur papier blanchi
CCP LU26 1111 0036 1324 0000 sans chlore
Présidents d’honneur : Metty Loos et Jean Kieffer CCRA LU20 0090 0000 0345 4006
BGL LU28 0030 0322 1141 0000 Distribution : A tous les foyers
Secrétaire général : Otmar Hoffmann BIL LU94 0023 1104 4820 0000 membres de la ligue CTF
E-mail : [email protected] par les services des P&T sur base
Organe officiel : Gaart an Heem d’un fichier informatisé
Trésorier général : Roby Schadeck
E-mail : [email protected] Editeur : Ligue Luxembourgeoise Fichier informatisé : Ligue CTF © toute reproduction
du Coin de Terre et du Foyer © Gaart an Heem interdite sans accord
Secrétariat et expédition : CTF ISSN : 1024-2201 préalable de l’éditeur
97, rue de Bonnevoie · L-1260 Luxembourg Comité de rédaction
97, rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg
E-mail : [email protected]

Zum Lesen vom ganzen CTF Magazin
Registrieren sie sich hier
oder

Melden sie sich mit Ihrer CTF Mitgliedsnummer an.

Registrieren Anmelden


Click to View FlipBook Version