The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nirawan12, 2019-01-19 05:34:42

จรรยาบรรณ นักขาย หลักการขาย

จรรยาบรรณของนักขายค าน า


รายงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หลักการขาย 3200-0002 จัดท าขึ้นเพื่อเป็น

สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง จรรยาบรรณของนักขาย จรรยาบรรณของ


พนักงานขายที่มีต่อกิจการ จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อลูกค้า จรรยาบรรณของพนักงาน

ขายที่มีต่อตนเอง จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อสังคม จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อ


คู่แข่งขัน จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกผู้จัดท าหวังว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลัง

หาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อแนะน าหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยจัดท าโดย
คณะผู้จัดท า

สารบัญ

เรื่อง หน้า
ค าน า ก
ความหมายของจรรยาบรรณ 1
จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อกิจการ 2
จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อลูกค้า 3
จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อตนเอง 4
จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อสังคม 5
จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อคู่แข่ง 6
จรรยาบรรณธุรกิจขาตรงโลก 7
อ้างอิง 11

1

ความหมายของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติที่เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม (Moral) จริยธรรม

ในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละอาชีพประมวลขึ้นเพื่อให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษา


ชื่อเสียงและส่งเสริมอาชีพของตน

จากความหมายของจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณเป็น


หลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติปฏิบัติที่แต่ละกลุ่มอาชีพก าหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ

ของตน


พนักงานขายที่ดีควรมีจรรยาบรรณย่างน้อย 10ประการ ดังนี้

1. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพและกิจการ


2. ให้บริการที่ดีสม ่าเสมอ และชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิ และสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของลูกค้า


3. รักษาความลับของลูกค้า

4. ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดราคาสินค้า เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อ


5. ไม่กล่าวให้ร้าย นักขายคนอื่นหรือกิจการอื่น

6. ไม่แย่งลูกค้าคนอื่น ซึ่งก าลังติดต่อซื้อขายกันอยู่


7. เสนอขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง

8. หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ


9. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และ

ความสามารถทุกครั้ง


10. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรม

แห่งอาชีพขาย


จากจรรยาบรรณทั้ง 10 ประการ สามารถจ าแนกรายละเอียดเป็นจรรยาบรรณของ

นักขายที่มีต่อกิจการจรรยาบรรณของนักขายที่มีต่อลูกค้า และจรรยาบรรณของนักขายที่มี


ต่อตนเอง ดังจะกล่าวต่อไปนี้

2

จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อกิจการ

พนักงานขายจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของกิจการมากกว่าผลประโยชน์ของ

ตนเอง จะต้องรับผิดชอบท างานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา พนักงานขายที่มี

จรรยาบรรณควรปฏิบัติดังนี้


1. ไม่เอาเปรียบกิจการ เนื่องจากงานของพนักงานขายเป็นงานอิสระ ท างานอยู่นอก


ส านักงานจึงควบคุมเวลาท างานได้ยาก พนักงานขายจึงต้องควบคุมเวลาการท างานของ

ตนเอง ไม่เอาเปรียบ การเขียนรายงานการขายจะต้องเป็นความจริง ว่าในแต่ละวันเข้า


พบลูกค้ากี่ราย พบที่ใด ผลการเข้าพบเป็นอย่างไร และเบิกค่าใช้จ่ายตามที่เป็นจริง

2. จงรักภักดี เมื่อพนักงานขายเป็นพนักงานของกิจการใดแล้ว ควรท าด้วยความจริงใจมุ่ง


ความส าเร็จตามเป้าหมายของกิจการไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อย เพราะท าให้กิจการต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่ และพนักงานขายไม่ควรขายสินค้าของหลายๆ


กิจการ ในเวลาเดียวกัน


3. รักษาความลับของกิจการ ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับที่ไม่ควรเปิดเผยแก่

บุคคลภายนอกพนักงานขายจะต้องรักษาความลับเหล่านั้น ไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอก

ทราบ โดยเฉพาะกิจการคู่แข่ง


4. รักษาทรัพย์สินของกิจการ พนักงานขายควรรักษาทรัพย์สินของกิจการเสมือนเป็น


ทรัพย์สินของตนเองต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน หากทรัพย์สินอยู่

ในสภาพที่ไม่ดีควรซ่อมแซมซึ่งช่วยให้กิจการประหยัดเงินอีกด้วย


5. รักษาภาพลักษณ์ของกิจการ สิ่งที่พนักงานขายพึงปฏิบัติเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของ

กิจการได้แก่การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า การแสดงออกด้วยความสุภาพ อ่อนโยน


ช่วยแนะน าสินค้าทีเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า การปฏิบัติตนดังกล่าว ช่วยให้ภาพลักษณ์

ของกิจการดีในสายตาของลูกค้า

3


จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อลูกค้า


จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อลูกค้า มีดังนี้

1. ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยส านึกถึงผลประโยชน์

ของลูกค้าไม่หลอกขายสินค้าที่ขาดคุณภาพ หากพนักงานขายปฏิบัติได้ สิ่งที่จะ


เกิดขึ้นตามมาคือลูกค้าเกิดความเชื่อใจและจะเลือกใช้บริการอีกในครั้งต่อไป

2. ให้บริการที่ดีสม ่าเสมอ พนักงานขายควรให้บริการที่ดีต่อลูกค้าทุกคน เอาใจใส่


เยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขอยู่เสมอ อาจดูแลด้วยตนเอง โทรศัพท์ส่ง จดหมาย

หรือบัตรอวยพรในวาระต่างๆ


3. รักษาความลับของลูกค้า ลูกค้าบางรายมีความลับที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบ เมื่อ

พนักงานขายได้รู้ความลับเหล่านั้น ไม่ควรน ามาเปิดเผย


4. เสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสนอขายสินค้า พนักงานขายจะต้องบอก


คุณสมบัติของสินค้าอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจข้อเท็จจริงและประโยชน์ที่

ได้รับอย่างถูกต้อง

5. รักษาสัญญาต่อลูกค้า พนักงานขายจะต้องแน่ใจก่อนว่าสามารถปฏิบัติได้ก่อนที่จะ


ให้ค ามั่นสัญญากับลูกค้า เช่น สัญญาว่าจะส่งสินค้าภายใน 3 วัน ก็จะต้องเช็คให้


แน่ใจก่อนว่ารถที่จะใช้ในการขนส่งว่างหรือไม่เป็นต้น

6. การมอบของแก่ลูกค้า การมอบของให้ลูกค้า การให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง


ลูกค้าจะต้องกระท าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้จรรยาบรรณการเสนอ

ของขวัญของ ที่ระลึกหรือเงินให้แก่ลูกค้าเพื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่ควร


ปฏิบัติอย่างยิ่ง หากพนักงานขายต้องการขอบคุณ ลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของกิจการ

อาจกระท าได้โดยการมอบของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ

4


จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อตนเอง


จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อตนเองมีดังนี้1. มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ พนักงานขายที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง มีความจริงใจย่อม


ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ากับตนเอง

2. มีการพัฒนาตนเอง พนักงานขายที่รู้จักพัฒนาตนเองรู้จักวางแผนการปฏิบัติงานและท า


ตามแผนอย่างเคร่งครัด จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ

3. มีความรับผิดชอบ พนักงานขายที่มีความรับผิดชอบจะสามารถควบคุมการท างานของ


ตนเองได้ทุกเรื่อง งานที่ปฏิบัติก็จะมีคุณภาพ และส่งผลดีต่อตัวพนักงานขายเอง


4. มีวินัยในตนเอง การมีวินัยในตนเองด้านการท างาน เป็นจรรยาบรรณที่กิจการและ

ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานขายก้าวหน้าในอาชีพ

5. มีใจรักความก้าวหน้า พนักงานขายควรมีเป้าหมายในการเดินต่อไปข้างหน้า ใน


ต าแหน่งที่สูงขึ้น และมีรายได้มากขึ้น และควรปฏิบัติตนให้อยู่ในประเพณีและศีลท า


อันดีงาม

5

จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อสังคมพนักงานขายต้องรักษาจรรยาบรรณส าหรับการปฏิบัติต่อสังคมดังนี้1. มุ่งขายสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค และรับผิดชอบต่อการขาย


สินค้าให้กับผู้บริโภคทุกคน

2. รักษาผลประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับจากการซื้อสินค้า เช่น การบริการ ของแถม


สินเชื่อ การลดราคา เป็นต้น

3. ไม่ขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ต่อสังคม เพื่อต้องการให้ยอดขายของตนเอง


สูงขึ้น

4. ไม่โฆษณาเกินจริง เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ


5. จริงใจ ซื่อสัตย์ ศรัทธาต่ออาชีพ

6

จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อคู่แข่ง
พนักงานขายไม่ควรโจมตีคู่แข่งเพื่อให้ตนเองขายสินค้าได้ การกล่าวถึงคู่แข่ง


เพื่อให้เสื่อมเสียโดยไม่เป็นความจริง เมื่อลูกค้าทราบภายหลัง พนักงานขายจะไม่ได้รับความ

เชื่อถืออีกต่อไป ท าให้เสียชื่อเสียงของกิจการและชื่อเสียงของพนักงานขายเองด้วย


กรณีที่ลูกค้าถามถึงสินค้าของคู่แข่ง พนักงานขายควรตอบเฉพาะสิ่งที่รู้และเป็น

ความจริงหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ หรือกล่าวถึงข้อมูลที่ท าให้คู่แข่งได้รับความเสียหาย


หรือแสดงว่าสินค้าของคู่แข่งคุณภาพต ่า เพราะลูกค้าอาจสันนิษฐานว่า พนักงานขายมีอคติกับ

คู่แข่ง และเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพนักงานขาย ส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อของลูกค้าด้วย

7

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก
จรรยาบรรณของธุรกิจขายตรง มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองและสร้างความพึง


พอใจให้แก่ลูกค้า อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างยุติธรรมในขอบเขตของธุรกิจการค้าเสรี

และเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงในสายตาของสาธารณชนทั่วไป


1. การปฏิบัติที่ต้องห้าม

ผู้ขายตรงต้องไม่ใช้วิธีการลวงล่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น ไม่โอ้อวดสรรพคุณของสินค้าเกิน


ความจริง รวมทั้งไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในด้านราคาบริการ และสิทธิพิเศษอื่นใดที่

ผู้บริโภคควรจะได้รับ


2. การแสดงตัว

ผู้ขายตรงต้องแนะน าตัวให้ผู้บริโภครู้จักตั้งแต่ต้น โดยบอกกล่าวถึงชื่อบริษัทต้นสังกัด สินค้าที่


แนะน า จุดประสงค์ ในการจัดประชุมหรือสาธิตสินค้าให้ผู้บริโภคและเจ้าของสถานที่ทราบ

อย่างชัดเจน เพื่อแสดง ความจริงใจและเจตนาอันชัดแจ้ง โดยไม่ปิดบังอ าพรางหรือหลอกลวงแต่


อย่างใด

3. การอธิบายและการสาธิต


ผู้ขายตรงต้องอธิบายคุณลักษณะและคุณประโยชน์ตลอดจนสาธิตสินค้าอย่างครบถ้วนและ

ถูกต้อง โดยเฉพาะ ราคาจ าหน่าย ที่เป็นเงินสดหรือเงินเชื่อในกรณีพิเศษ วิธีการช าระเงิน


ช่วงเวลาการพิจารณาสินค้าหรือ ตัดสินใจ ว่าจะซื้อสินค้าไว้ใช้หรือไม่ สิทธิและเงื่อนไขในการ

คืนสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า การ รับประกันความพอใจ บริการหลังการขายที่มีให้


รวมทั้งก าหนดเวลาในการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

4. การตอบค าถาม


ผู้ขายตรงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริษัท และอื่นๆ ที่ผู้บริโภคต้องการทราบอย่างถูกต้องตาม

ความเป็นจริง และหากผู้บริโภคมีค าถามที่ข้องใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ขายตรงต้อง


อธิบายให้เป็นที่เข้าใจอย่าง ชัดเจนโดยทั่วกัน

8
5. ใบสั่งซื้อ

ผู้ขายตรงต้องมอบใบสั่งซื้อที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บริโภค เมื่อแนะน าและเสนอขายสินค้า


โดยใบสั่งซื้อ ต้องระบุชื่อบริษัทและและชื่อผู้ขายตรงอย่างสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดที่อยู่และ

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ได้สะดวกของบริษัทหรือของผู้ขายตรง รวมถึงเงื่อนไขการจ าหน่าย


ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภค ทราบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า

6. การให้สัญญาด้วยวาจา


ผู้ขายตรงต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามความเป็นจริง ดังข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่อย่างเป็น

ทางการ ซึ่ง ได้รับการรับรองจากบริษัทแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมควรแจ้งให้ผู้บริโภค


ทราบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า นั้นๆ

7. ระยะเวลาการพิจารณาสินค้าและการคืนสินค้า


บริษัทและผู้ขายต้องคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจขาย ตรงด้วยการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาสินคาและการคืน


สินค้าอย่างชัดเจน ทั้งใน เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการแจ้งโดยวาจารายละเอียดที่แจ้ง

ต้องครอบคลุม เงื่อนไข ระยะเวลาการ พิจารณาสินค้าและวิธีการติดต่อส่งคืนสินค้า


8. การรับประกันและการบริการหลังการขาย

ผู้ขายตรงต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงเงื่อนไขและระยะเวลาการรับประกันสินค้า ทั้งการ


รับประกันคุณภาพ รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของบริษัทและผู้ขายตรง ตลอดจนวิธีการจัดการและ

ช่วยเหลือผู้บริโภคในเรื่องการบริการหลังการขาย โดยข้อความการรับประกัน และการบริการ


หลังการขายนี้ต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในเอกสาร ต่างๆ ของบริษัทที่มีไปถึง

ผู้บริโภค

9

9. เอกสารประกอบการขาย

บริษัทต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณประโยชน์ ตลอดจนภาพประกอบของ


สินค้าตามความ เป็นจริงโดยไม่โอ้อวดสรรคุณของสินค้าให้เกิดความเข้าใจผิดแด่ผู้บริโภค โดย

เอกสารที่เผยแพร่นั้นต้อง ระบุชื่อและที่อยู่ หรือหมายเลข โทรศัพท์ของบริษัทหรือของผู้ขายตรง


ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคติดต่อ กลับได้โดยสะดวก

10. ค าอวดอ้าง


บริษัทและผู้ขายต้องรักษาจรรยาบรรณและปฏิบัติตรมกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด โดยไม่

กล่าวค า อวดอ้างหรือค ายืนยันใดๆ ที่มิได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อความ


นั้นๆ มีลักษณะที่ไม่เป็น ความจริงล้าสมัย ไม่สามารถน ามาใช้ได้อีกต่อไป ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า

ที่น าเสนอ หรือมีลักษณะชี้น าที่ท าให้ ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด


11. การเปรียบเทียบและการให้ร้าย

ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานนของความยุติธรรมต่อผู้บริโภคผู้ขายตรงและเพื่อ


ร่วมธุรกิจ ผู้ขาย ตรงจึงต้องอธิบายคุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของสินค้าให้ผู้บริโภค

รับทราบด้ายการมีใจเป็นกลาง โดยไม่ เปรียบเทียบด้วยการให้ร้ายป้ายสีบริษัทหรือสินค้าใดๆ


อย่างไม่ยุติธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องไม่ น าชื่อหรอสัญลักษณ์ทางการค้าของสินค้า

หรือบริษัทอื่นๆ เพื่อหาผลประโยชน์อย่างไม่ยุติธรรม


12. การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว

ผู้ขายตรงต้องเคารพสิทธิของผู้บริโภคและมีมารยาทในการติดต่อ แนะน าหรือสาธิตสินค้าทั้ง


ด้วยตนเองและ ทางโทรศัพท์อย่างรู้กาลเทศะ โดยจะติดต่อในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษา

สิทธิ ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคและจะหยุดการแนะน าหรือสาธิตสินค้าทันที เมื่อผู้บริโภค


แจ้งให้ทราบ

1013. ความยุติธรรม

ความไว้วางใจจากผู้บริโภคคือสิ่งแสดงคุณค่าของการเป็นผู้ขายตรง เพราะการที่ผู้บริโภคให้


ความไว้วางใจย่อมหมายถึงการได้บริการที่ซื้อสัตย์และจริงใจ ผู้ขายตรงจึงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สินค้าอย่างถูกต้องตาม ความเป็นจริงและให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยไม่ฉวยโอกาสหา


ผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการขาดความรู้ และประสบการณ์ของผู้บริโภคไม่ว่าในกรณีใดๆ

14. การขายด้วยการขอรายชื่อแนะน า


บริษัทและผู้ขายตรงต้องไม่ใช้วิธีการโน้มน้าวโดยใช้ผลประโยชน์ลวงล่อผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า

ของตน เช่น การอ้างว่าผู้บริโภค จะได้รับส่วนลด ของแถม หรือผละประโยชน์อื่นใด หาก


สามารถชักขวนให้ผู้อื่นซื้อ สินค้าที่ผู้ขายตรงต้องการเสนอขาย ซึ่งการลดราคาหรือการคืนสินค้า

ราคาดังกล่าวอาจเป็นเพียงเงื่อนไขที่ไม่ สามารถยืนยันหรือรับรองได้ในอนาคต

11อ้างอิง


เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และคณะ. หนังสือหลักการขาย. กรุงเทพฯ : เอมพันธ์ จ ากัด. 2558.


http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=586

เสนออาจารย์ วงเดือน พูลสวัสดิ์

จัดท าโดยนางสาวนิราวรรณ ทุมนอก

ชั้น ปวส.1/5 เลขที่ 22 แผนกการบัญชี

นายวรกร บัวศรี

ชั้นปวส. 1/5 เลขที่33 แผนกการบัญชี

นางสาว ศิริวิภา ใจช่วย


ชั้นปวส. 1/5 เลขที่ 36 แผนกการบัญชี


Click to View FlipBook Version