The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nirawan12, 2019-01-22 09:09:59

งานนำเสนอ PowerPoint

...”จรรยาบรรณของนักขาย”...

เสนออาจารย ์ วงเดอื น พลูสวสั ดิ ์

คานา

หนงั สอื เลม่ นีเ้ ป็ นสว่ นหนึ่งในรายวชิ าหลกั การ

ขาย รหสั วชิ า3200-0002
จดั ทาขนึ้ เพอื่ เป็ นแหลง่ ความรูใ้ หท้ กุ ทา่ นทตี่ อ้ งการ
ศกึ ษาหาความรูเ้ กยี่ วกบั จรรยาบรรณของนกั ขายเป็ น
หลกั ความประพฤตทิ เี่ หมาะสม แสดงถงึ คณุ ธรรม

จรยิ ธรรมในการประกอบอาชพี ใหแ้ ตล่ ะอาชพี ยดึ ถอื

ปฏบิ ตั ิ
คณะผูจ้ ดั ทาหวงั เป็ นอย่างยงิ่ วา่ หนงั สอื เลม่ นีจ้ ะ

สามารถทาคณุ ประโยชนแ์ กผ่ ูอ้ า่ นทกุ ทคา่ ณนไะดผไ้ ูจ้ มดั ่มากก็

น้อย หากมขี อ้ ผดิ พลาดประการใดทานงคกั ณศกึ ะษผูาจ้ ดั ทา
จงึ ขออภยั ไว้ ณ ทนี่ ีด้ ว้ ย
วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

ปวส.1/5 แผนกการ

บญั ชี

สารบญั

เรอื่ ง
หน้า

ความหมายของจรรยาบรรณ
1

จรรยาบรรณของพนกั งานทมี่ ตี อ่ กจิ การ
2

จรรยาบรรณของพนกั งานทมี่ ตี อ่ ลูกคา้
3

จรรยาบรรณของพนกั งานทมี่ ตี อ่ ตนเอง
4

จรรยาบรรณของพนกั งานทมี่ ตี อ่ สงั คม
5ความหมายของจรรยาบรรณ 1

ประมวลกฎเกณฑค์ วามประพฤตหิ รอื ประมวลมารยาท
ของผูป้ ระกอบอาชพี นนั้ ๆ ตอ้ งเป็ นเอกลกั ษณท์ าง
วชิ าชพี ใชค้ วามรู ้ มอี งคก์ รหรอื สมาคมควบคมุ

จรรยาบรรณมคี วามสาคญั และจาเป็ นตอ่ ทุกอาชพี ทุก
สถาบนั และหน่วยงานตา่ งๆ เพราะเป็ นที่ ยดึ เหนี่ยว

จรรยาบรรณของ 2
พนกั งานทมี่ ตี อ่ กจิ การ

1.ไมเ่ อา
เปรยี บกจิ การ 2.

จงรกั ภกั
ดี
3.รกั ษาความลบั
ของกจิ การ

4.รกั ษาทรพั ยส์ นิ
ของกจิ การ

5.รกั ษาภาพลกั ษณ์
ของกจิ การ

จรรยาบรรณของพนกั งานทมี่ ตี อ่ 3ลูก

1.ซอื่ สตั ยต์ อ่
ลูกคา้
2.ใหบ้ รกิ ารทดี่ ี
อยา่ งสม่าเสมอ
3.รกั ษาความลบั
ของลูกคา้

4.เสนอขายอย่างมี
ประสทิ ธภิ าพ

5.รกั ษาสญั ญา
ตอ่ ลูกคา้
6.การมอบของ
แกล่ ูกคา้

จรรยาบรรณของพนกั งานทมี่ ตี อ่ ต4นเอ

1.มคี วาม
ซอื่ สตั ยต์ อ่

2อ.มาชกี าพี ร
พฒั นา
ตนเอง
3.มคี วาม
รบั ผดิ ชอบ
4.มวี นิ ยั ใน
ตวั เอง

5.มใี จรกั
ความกา้ วหน้า

จรรยาบรรณของพนกั งานทมี่ ตี อ่ สงั คม5

1.มุ่งขายสนิ คา้ ทมี่ คี ณุ ภาพและมี
ประโยชนส์ ูงสดุ ตอ่ ผูบ้ รโิ ภค และรบั ผดิ ชอบตอ่
การขายสนิ คา้ ใหก้ บั ผูบ้ รโิ ภคทุกคน

2.รกั ษาผลประโยชนท์ ลี่ ูกคา้ พงึ จะไดร้ บั
จากการซอื้ สนิ คา้

3.ไม่ขายสนิ คา้ ทเี่ ป็ นอนั ตรายตอ่ ผูบ้ รโิ ภค
ตอ่ สงั คม เพอื่ ตอ้ งการใหย้ อดขายของตนเอง
สูงขนึ้

4.ไมโ่ ฆษณาเกนิ จรงิ เพอื่ หลอกลวงให้
ประชาชนหลงเชอื่

จรรยาบรรณของพนกั งานทมี่ ตี อ่ คูแ่ ข่ง6ขนั

พนกั งานขายไมค่ วรโจมตคี ูแ่ ขง่ เพอื่ ใหต้ นเอง
ขายสนิ คา้ ได้ การกลา่ วถงึ คูแ่ ขง่ เพอื่ ใหเ้ สอื่ มเสยี โดยไม่
เป็ นความจรงิ เมอื่ ลูกคา้ ทราบภายหลงั พนกั งานขาย
จะไม่ไดร้ บั ความเชอื่ ถอื อกี ตอ่ ไป ทาใหเ้ สยี ชอื่ เสยี งของ
กจิ การและชอื่ เสยี งของพนกั งานขายดว้ ย

7

จรรยาบรรณธรุ กจิ ขายตรงโลก

1.การปฏบิ ตั ทิ ตี่ อ้ งหา้ ม 9.เอกสารประกอบการขาย
2.การแสดงตวั 10. คาอวดอา้ ง
3.การอธบิ ายและการสาธติ 11. การเปรยี บเทยี บและการ
4.การตอบคาถาม ใหร้ า้ ย
5.ใบสง่ั ซอื้ 12.การเคารพสทิ ธคิ์ วามเป็ น
6.การใหส้ ญั ญาดว้ ยวาจา ส่วนตวั
7.ระยะเวลาการพจิ ารณา 13.ความยุตธิ รรม
สนิ คา้ และการคนื สนิ คา้ 14.การขายดว้ ยการขอ
8.การรบั ประกนั และการ รายชอื่ แนะนา
บรกิ ารหลงั การขาย 15.การส่งมอบสนิ คา้

สรุปเนือ้ หาจรรยาบรรณ 8

จรรยาบรรณ เป็ นหลกั เกณฑท์ คี วรประพฤตปิ ฏบิ ตั ิ
ทแี่ ตล่ ะกลุม่ อาชพี กาหนดขนึ้ เพอื่ สง่ เสรมิ เกยี รตคิ ณุ ของ
วชิ าชพี ของตนเอง อาชพี พนกั งานขายตอ้ งให้
ความสาคญั กบั การปฏบิ ตั ติ นอย่างมจี รรยาบรรณเพราะ
เป็ นอาชพี ทตี่ อ้ งอาศยั ความน่าเชอื่ ถอื และความน่าเชอื่
ใจจากคนภายนอก

พนกั งานขายจะตอ้ งมจี รรยาบรรณตอ่ กจิ การโดย
การไม่เอาเปรยี บกจิ การ รกั ษาทรพั ยส์ นิ ของกจิ การ
ตลอดจนตอ้ งจงรกั พกั ดตี อ่ กจิ การดว้ ย จรรยาบรรณ
ของพนกั งานของทมี่ ตี อ่ ลูกคา้ เป็ นสงิ่ สาคญั ทพี่ นกั งาน
ขายสามสารถปฏบิ ตั ไิ ดต้ อ้ งทางานดว้ ยความซอื่ สตั ย ์9

อา้ งองิ

เพ็ญศรี เลศิ เกยี รตวิ ทิ ยา และคณะ. ปี ทพี่ มิ พ ์
2558. หนงั สอื เรยี นหมวดวชิ าชพี ปวส.
หลกั การขาย (Principle of Selling) รหสั
วชิ า 3200-0002. พมิ พค์ รง้ั ที่ 1. นนทบุรี :
สานกั พมิ พเ์ อมพนั ธ ์ จากดั .

จรรยาบรรณของนักขาย

คณะผูจ้ ดั ทา

นางสาวกนกวรรณ รอดพนั เลขที่ 2
แผนกวชิ าการบญั ชี ปวส.1/5 ชอื่ เลน่ แนน

( อว้ น ขาว สวย )

นายปิ ยวฒั น์ นาเหรยี ง เลขที่ 26
แผนกวชิ าการบญั ชี ปวส.1/5 ชอื่ เลน่ ขา้ วป้ ุน
(คตปิ ระจาใจ รูเ้ ขารูเ้ รา รบรอ้ ยครงั้ ชนะรอ้ ยครง้ั )

นางสาวการธดิ า นามวงศ ์ เลขที่ 19
แนกวชิ าการบญั ชี ปวส.1/5 ชอื่ เลน่ เกมส ์

( ขเี้ ลน่ น่ารกั เฟรนลี่ )

…จบการนาเสนอ…


Click to View FlipBook Version