The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานPA.2.65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chalisa15nam, 2022-09-06 02:18:37

รายงานผลการดำเนินงานPA.2.65

รายงานผลการดำเนินงานPA.2.65

1

รายงานผลการดำเนนิ งาน
การพฒั นางานตามขอ้ ตกลง (Performance Agreement : PA )

สำหรบั ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ตำแหนง่ ครู
วทิ ยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหวา่ งวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถงึ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565

นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ
ตำแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการพเิ ศษ

โรงเรยี นชมุ ชนประชาสามคั คี
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษากำแพงเพชร เขต 2

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

1

คำนำ
รายงานผลการดำเนินงานการพฒั นางานตามขอ้ ตกลง (Performance Agreement : PA )
สำหรับขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 เดอื นตุลาคม พ.ศ. 2564 ถงึ วนั ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
ฉบับนี้ จดั ทำข้นึ เพือ่ สรปุ ผลการดำเนนิ งานตามข้อตกลงในการพฒั นางาน (Performance Agreement : PA )
ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวา่ งวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถงึ วนั ท่ี 30 เดือน กนั ยายน
พ.ศ.2565 ของนางกนิษฐา มณฑาเทศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพเิ ศษ และใช้เปน็ คุณสมบตั ิ
ในการขอมวี ทิ ยฐานะหรอื เลื่อนวทิ ยฐานะของ ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา รวมถึงการประเมนิ
เพอื่ ประกอบการเลื่อนเงนิ เดือน ซงึ่ รายงานฉบบั น้ไี ด้สรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานทง้ั
3 ด้าน คือ ดา้ นการจดั การเรียนรู้ ด้านการสง่ เสริมและสนับสนุนการจดั การเรียนรู้และด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ ในรอบปงี บประมาณ 2565 เป็นท่เี รียบร้อยแล้ว

ข้อมูลท่ีไดจ้ ากรายงานผลการดำเนนิ งานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance
Agreement : PA ) ในครั้งนี้ ขา้ พเจ้าจะได้นำไปใช้เปน็ แนวทางในการปรบั ปรุงเพื่อพฒั นาการปฏบิ ตั งิ าน
ท่ีได้รบั มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพฒั นาศักยภาพของผ้เู รียนให้สูงข้ึนและพฒั นาการจดั การศึกษา
ของสถานศกึ ษาต่อไป

นางกนิษฐา มณฑาเทศ
ครู โรงเรยี นชมุ ชนประชาสามัคคี

2

สารบัญ หนา้

เรื่อง 1
สว่ นนำ : ขอ้ มลู ทั่วไปของผู้รายงาน 1
1
1. ขอ้ มูลทั่วไป 2
2. คณุ วุฒิ 2
3. ประเภทหอ้ งเรียนท่จี ัดการเรยี นรู้ 2
สว่ นท่ี 1 : การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 3
1. ภาระงาน 3
4
1.1 ชัว่ โมงตามตารางสอน 5
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 5
1.3 งานพฒั นาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 21
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจดุ เนน้ 29
2. การปฏิบตั งิ านและผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานตำแหน่ง 35
1) ด้านการจดั การเรยี นรู้ 35
2) ด้านการส่งเสรมิ และสนับสนุนการจดั การเรยี นรู้ 35
3) ดา้ นการพัฒนาตนเองและวชิ าชีพ 35
สว่ นท่ี 2 : การพัฒนางานที่เป็นประเดน็ ท้าทายในการพัฒนาผลลพั ธ์การเรียนรูข้ องผู้เรยี น
1. สภาพปัญหาการจดั การเรียนร้แู ละคุณภาพการเรยี นรู้ของผเู้ รยี น
2. วธิ ีการดำเนนิ การให้บรรลผุ ล
3. ผลลพั ธ์การพฒั นา

1

รายงานผลการดำเนินงานการพฒั นางานตามข้อตกลง (PA)
สำหรบั ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ตำแหน่งครู วทิ ยฐานะครชู ำนาญการพิเศษ

โรงเรียนชมุ ชนประชาสามัคคี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวา่ งวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนั ท่ี 30 เดอื น กนั ยายน พ.ศ. 2565

สว่ นนำ : ขอ้ มูลทว่ั ไปของผูร้ ายงาน

1. ข้อมลู ทว่ั ไป
ชื่อผ้ขู อ นางกนิษฐา นามสกุล มณฑาเทศ อายุ 43 ปี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพเิ ศษ ตำแหนง่ เลขที่ 1950
สถานศึกษา โรงเรยี นชมุ ชนประชาสามคั คี สงั กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
สว่ นราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับเงินเดือน คศ.3 อัตราเงนิ เดือน 45,670 บาท
ได้รบั แตง่ ตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวทิ ยฐานะปจั จบุ ัน เมื่อวนั ท.ี่ .....22.....เดอื น...ธันวาคม... พ.ศ. ...2559...

2. คุณวุฒิ
1) มวี ุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วชิ าเอก/สาขา/โปรแกรมวชิ า การประถมศึกษา

จากสถาบันการศึกษา สถาบนั ราชภัฏกำแพงเพชร เมือ่ วันที.่ .......................
2) มีวฒุ ิปริญญาโท การศกึ ษามหาบณั ฑติ วชิ าเอก/สาขา/โปรแกรมวชิ า การบริหารการศกึ ษา

จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลยั นเรศวร เมือ่ วันที่..........................
3) มีวุฒิปรญิ ญาเอก.....................................วชิ าเอก/สาขา/โปรแกรมวชิ า.............................................

จากสถาบันการศึกษา............................................. ประเทศ.............................. เม่อื วนั ที.่ ............................
4) ใบอนุญาตประกอบวชิ าชพี ครู เลขท.ี่ ................ ออกให้เมอื่ วนั ที.่ .......... วัน/เดอื น/ปี ทีห่ มดอายุ .......................
3. ประเภทหอ้ งเรยี นทจี่ ัดการเรยี นรู้

 หอ้ งเรยี นวิชาสามญั หรือวิชาพนื้ ฐาน
 ห้องเรียนปฐมวยั
ห้องเรียนการศึกษาพเิ ศษ
หอ้ งเรยี นสายวิชาชพี
 หอ้ งเรยี นการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศยั

2

ส่วนท่ี 1 : การพฒั นางานตามมาตรฐานตำแหนง่

1. ภาระงาน

ภาระงาน  เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไมเ่ ป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ดงั นี้

1.1 ชวั่ โมงตามตารางสอน

ปกี ารศกึ ษา วิชา/สาขา/กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ชัน้ /ระดบั จำนวนช่วั โมงสอน
(ชัว่ โมง/สัปดาห)์

2/2564 สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ ป.5 4

สาระการเรียนรภู้ าษาไทย ป.5 4

สาระการเรยี นรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 2

วิชาประวตั ิศาสตร์ ป.5 1

สาระการเรียนรศู้ ิลปะ ป.5 2

สาระการเรียนรู้สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา ป.5 1

กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน/กิจกรรมลกู เสอื เนตรนารี ป.5 1

กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน/กิจกรรมชุมนุม ป.5 1

กิจกรรมพฒั นาผ้เู รียน/กจิ กรรมแนะแนว ป.5 1

1/2565 รวม ภาคเรียนที่ 2/2564 22
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ป.5 4
สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ป.5 4
สาระการเรียนร้สู งั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม ป.5 2
วชิ าประวัติศาสตร์ ป.5 1
สาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ ป.5 2
สาระการเรียนรสู้ ุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 1
กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน/กิจกรรมลกู เสอื เนตรนารี ป.5 1

3

ปีการศกึ ษา วชิ า/สาขา/กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ชน้ั /ระดบั จำนวนชัว่ โมงสอน
(ชวั่ โมง/สัปดาห)์
กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น/กจิ กรรมชุมนุม ป.5
กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน/กิจกรรมแนะแนว ป.5 1

1

รวม ภาคเรียนท่ี 1/2565 22

1.2 งานส่งเสรมิ และสนบั สนุนการจดั การเรียนรู้

ปีการศกึ ษา รายการ จำนวนชัว่ โมงสอน
(ชว่ั โมง/สัปดาห)์
2/2564 การมสี ว่ นรว่ มในชุมชนแห่งการเรียนรู้
1/2565 การมีส่วนร่วมในชุมชนแหง่ การเรียนรู้ 1

1

1.3 งานพฒั นาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปกี ารศกึ ษา รายการ จำนวนชั่วโมงสอน
(ช่วั โมง/สปั ดาห์)
2/2564 เจ้าหนา้ ท่กี ลุ่มบริหารงานวชิ าการ
2/2565 หวั หนา้ กลุ่มสาระภาษาไทย 2
หวั หนา้ เจ้าหนา้ ทีพ่ ัสดุ 1
หวั หน้างานธรุ การ 1
1
รวมภาคเรยี นที่ 2/2564 3
เจ้าหน้าทก่ี ลมุ่ บริหารงานบคุ คล 2
หวั หน้ากลมุ่ สาระภาษาไทย 1
หวั หน้าโครงการประกันคณุ ภาพภายใน 1
หัวหนา้ เจ้าหน้าท่พี สั ดุ 1

4

ปกี ารศกึ ษา รายการ จำนวนช่วั โมงสอน
(ชวั่ โมง/สัปดาห)์
หัวหน้างานธุรการ
ครูเวรประจำวัน 1

รวมภาคเรียนท่1ี /2565 1

8

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจดุ เน้น

ปีการศกึ ษา รายการ จำนวนชั่วโมงสอน
(ช่ัวโมง/สปั ดาห)์
2/2564 กิจกรรมลดเวลาเรยี น
1/2565 กิจกรรมลดเวลาเรยี น 5

5

5

รายงานสรปุ ผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
องค์ประกอบที่ ๑ : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิ ลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง่

ดา้ นที่ ๑ ดา้ นการจัดการเรียนรู้

๑.๑ สร้างและหรอื พัฒนาหลกั สูตร

ขา้ พเจ้าดำเนินการวเิ คราะหห์ ลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสตู รสถานศึกษา โรงเรียนชมุ ชนประชาสามัคคี กลุ่มสาระการเรยี นรูภาษาไทย มาตรฐานการ

เรยี นรู้ และตวั ช้ีวดั หรอื ผลการเรยี นรู้ เพ่ือออกแบบหนว่ ยการเรียนรโู้ ดยคลอบคลมุ เนื้อหาของหลักสตู ร

เพอ่ื ใหผ้ ู้เรียนได้พฒั นาสมรรถนะและการเรยี นรเู้ ต็มศักยภาพ โดยมีการปรบั ประยุกต์ใหส้ อดคล้องกบั

บรบิ ทของสถานศึกษา ผู้เรยี นและท้องถิ่น ตามภาระงานสอนท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

๑. งาน (Tasks) จัดทำหลกั สูตรและหน่วยการเรยี นร้ทู ีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน

ท่ีจะดำเนนิ การพฒั นา การเรียนรู้ และตวั ช้ีวดั หรอื ผลการเรยี นรู้ ตามหลักสูตรเพื่อให้

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการ ผูเ้ รยี นไดพ้ ฒั นาสมรรถนะ และการเรยี นรเู้ ต็มตามศักยภาพ โดยมี

ประเมนิ การประยุกต์ให้สอดคลอ้ งกับบรบิ ทของสถานศึกษา ผ้เู รยี น และ

ชมุ ชน

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. ผู้เรยี นได้รบั การจัดการเรยี นร้ตู ามหลักสูตรและมคี วามรู้ตาม

ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง มาตรฐานและตัวช้วี ัด

ให้เกดิ ข้ึน กบั ผเู้ รียน ๒. ผเู้ รยี นเกดิ การพฒั นาทักษะการเขียนสะกดคำพน้ื ฐาน

กระบวนการคิด การใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง

๓. ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาทกั ษะการอา่ นจับใจความสำคัญจากนิทาน

๔. ผเู้ รียนไดร้ บั การพัฒนาคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ การอ่าน การ

เขียน คดิ วิเคราะห์ สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

๓. ตัวชีว้ ดั (Indicators) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผเู้ รยี น มีความรผู้ ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

ท่ีจะเกิดขน้ึ กบั ผู้เรียน สถานศึกษากำหนด

ท่แี สดงใหเ้ ห็นถึงการ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผเู้ รียน มีผลสมั ฤทธส์ิ ูงข้นึ เป็นไปตามค่า

เปลีย่ นแปลงไปในทางท่ีดีข้นึ หรือ เป้าหมายทสี่ ถานศึกษากำหนด

มีการพัฒนา มากขนึ้ หรอื ๓.ผู้เรยี นร้อยละ ๘๐ สามารถทำแบบฝกึ ทักษะการอา่ นจับใจความ

ผลสัมฤทธส์ิ งู ขึน้ สำคัญจากนิทานได้

๔.ผ้เู รียนร้อยละ ๘๐ เกิดกระบวนการคดิ การนำไปประยุกตใ์ ชใ้ น

การพัฒนาการอ่านได้

6

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน ๑. หลักสตู รสถานศกึ ษา
๒. คำสง่ั แต่งตง้ั การสร้างและพฒั นาหลักสตู ร
๓ แบบฝึกทักษะการอา่ นจับใจความสำคญั จากนทิ าน

๔. แบบ ปพ.๕

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวชีว้ ัด (Indicators)

สำเร็จตามวตั ถุประสงค์

□ ไม่สำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์ เนื่องจาก

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ขอรบั รองว่าเปน็ ความจริง ขอรบั รองว่าเป็นความจรงิ

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบัณฑิตย)์
ครู โรงเรยี นชมุ ชนประชาสามัคคี ผอู้ ำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี

7

ด้านที่ ๑ ดา้ นการจัดการเรยี นรู้

๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ขา้ พเจา้ ไดว้ เิ คราะห์ตัวชว้ี ดั สมู่ าตรฐานการเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำและพฒั นาหน่วยการเรยี นรู้

ท่ีเนน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทกั ษะ คุณลักษณะประจำวิชา คณุ ลักษณะอนั พึง

ประสงคแ์ ละสมรรถนะทส่ี ำคัญ ตามหลกั สูตร โดยมกี ารปรับประยกุ ต์ใหส้ อดคล้องกบั บริบทของ

สถานศึกษาผู้เรียนและท้องถ่ินและสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้

เหมาะสมกับผู้เรยี นบรบิ ทของสถานศกึ ษาและท้องถิ่น ตามภาระงานสอนท่ีไดร้ ับมอบหมาย

๑ งาน (Tasks) ๑. เน้นผู้เรยี นเปน็ สำคัญ เพ่อื ให้ผู้เรยี นมคี วามรู้ ทกั ษะ คุณลกั ษณะ

. ท่ีจะดำเนนิ การพฒั นา ประจำวิชา คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงคแ์ ละสมรรถนะทส่ี ำคัญตาม

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการ หลกั สตู ร โดยมีการปรบั ประยุกตใ์ หส้ อดคล้องกบั บริบทของ

ประเมนิ สถานศกึ ษา ผู้เรียนและชุมชน

๒. จดั ทำแผนการจัดการเรยี นรรู้ ูปแบบ Active Learning ในกลุม่

สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเปา้ หมายท่ี

สถานศกึ ษากำหนด

๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. ผเู้ รียนมคี วามรูต้ ามมาตรฐานและตวั ชว้ี ัดตามธรรมชาตวิ ิชา

. ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง ๒. ผูเ้ รียนไดร้ บั การพัฒนาในด้านคณุ ลักษณะอนั พึงประสงคแ์ ละ

ให้เกิดข้ึน กบั ผู้เรยี น สมรรถนะสำคัญตามหลกั สูตร

๓ ตัวชี้วดั (Indicators) ๑. รอ้ ยละ ๘๕ ของผเู้ รยี น มีความรผู้ ่านเกณฑก์ ารประเมินตามที่

. ทีจ่ ะเกิดขึน้ กบั ผู้เรยี น สถานศึกษากำหนด

ทีแ่ สดงให้เหน็ ถึงการ ๒. รอ้ ยละ ๘๕ ของผู้เรยี นมีผลการประเมนิ ในดา้ นคุณลักษณะอัน

เปลยี่ นแปลงไปในทางท่ดี ีขน้ึ พึงประสงคแ์ ละสมรรถนะสำคญั ตามหลกั สูตรสูงขึ้นเปน็ ไปตามค่า

หรือมกี ารพัฒนา มากขน้ึ หรือ เป้าหมายทส่ี ถานศกึ ษากำหนด

ผลสัมฤทธสิ์ งู ขึน้ ๓. ผู้เรียนรอ้ ยละ ๘๐ มผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสงู ขึ้น

๔. นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มีความสนใจ และ กระตือรือรน้ ในการร่วม

ทำกจิ กรรมสง่ ผลให้ นกั เรยี นมีความสุขในการเรยี นรู้สง่ ผลตอ่ การ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงข้ึน

๔ เอกสารรอ่ งรอยหลักฐาน ๑. หลกั สตู รสถานศกึ ษา

. ๒. ผลงาน / ชน้ิ งานนกั เรยี น

๓. แผนการจดั การเรยี นรู้

๔. การวิเคราะหห์ ลกั สตู ร

8

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวชวี้ ัด (Indicators)

สำเร็จตามวัตถุประสงค์

□ ไม่สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค์ เน่ืองจาก

............................................................................................ .................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

ขอรับรองว่าเป็นความจริง ขอรับรองว่าเป็นความจรงิ

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบณั ฑิตย)์
ครู โรงเรียนชมุ ชนประชาสามคั คี ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นชมุ ชนประชาสามัคคี

9

ด้านท่ี ๑ ด้านการจดั การเรียนรู้

๑.๓ การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้

ข้าพเจ้ามกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รปู แบบการจัดการเรยี นร้แู บบบรู ณาการผสมผสานและ

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ทเี่ น้นวธิ ีการปฏบิ ตั แิ ละมีความหลากหลาย สอดคล้อง

กบั สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวั ชวี้ ัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจดั การเรยี นรู้ มีการปรบั

รูปแบบ เทคนคิ และวิธีการสอนที่หลากหลาย พร้อมทงั้ การอำนวยความสะดวกในการเรยี นรู้ และ

สง่ เสรมิ ผเู้ รยี นได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพเรยี นรู้และทำงานร่วมกนั เรียนร้แู ละทำงานรว่ มกัน โดยมีการ

ปรบั ประยุกต์ใหส้ อดคล้อง กับความแตกตา่ งของผ้เู รียน โดยใช้เทคโนโลยีในการจดั การเรียนรู้

๑. งาน (Tasks) - มีการอำนวยความสะดวกในการเรยี นรู้ และส่งเสริมผูเ้ รียนได้

ท่ีจะดำเนนิ การพัฒนา พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานรว่ มกัน โดยมีการ

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการ ปรบั ประยุกต์ใหส้ อดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนตาม

ประเมนิ บรบิ ทของสถานศึกษา

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) ๑. ผเู้ รยี นไดร้ บั การพัฒนาตามศกั ยภาพความแตกตา่ งของแต่

ของงานตามขอ้ ตกลงท่ีคาดหวังให้ ละบคุ คล

เกดิ ข้ึน กับผู้เรยี น ๒. ผเู้ รียนมนี สิ ัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่นั ในการทำงานและสามารถ

ทำงานร่วมกบั ผู้อื่นได้เปน็ อย่างดี

๓. ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพ มาก

ยิ่งขึ้นและมีส่วนรว่ มในการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน

รูปแบบ Active Learning

๓. ตัวชีว้ ัด (Indicators) ๑. รอ้ ยละ ๘๐ ของผู้เรยี น มีความพึงพอใจตอ่ การเรียนกลุ่ม

ที่จะเกิดขึ้นกับผ้เู รียน สาระการเรียนร้ภู าษาไทยมากและมสี ว่ นร่วมในการจดั กจิ กรรม

ทแี่ สดงใหเ้ ห็นถึงการ เปลีย่ นแปลง การเรยี นการสอนรปู แบบ Active Learning

ไปในทางท่ีดขี ้นึ หรือมีการพฒั นา ๒. รอ้ ยละ ๘๕ ของผู้เรยี น รว่ มในกิจกรรมการเรียนการสอน

มากขึน้ หรือผลสัมฤทธ์สิ งู ขึน้ เปน็ อย่างดี

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน ๑. แผนการจัดการเรียนรู้

๒. ใบงาน , ผลงานนกั เรยี น

๓. ปพ.๕

๔. สอ่ื นวตั กรรมการเรยี นการสอน ใบงาน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวชวี้ ดั (Indicators)
สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์

10

□ ไม่สำเร็จตามวัตถปุ ระสงค์ เนอื่ งจาก

...................................................................................... ............................................................ ...........................

.................................................................................................................................................... ..........................

ขอรบั รองว่าเป็นความจรงิ ขอรับรองว่าเปน็ ความจรงิ

( นางกนิษฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบัณฑติ ย์)
ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุ ชนประชาสามคั คี

11

ดา้ นท่ี ๑ ด้านการจดั การเรียนรู้

๑.๔ การสร้างและพฒั นาสอ่ื นวัตกรรม

ขา้ พเจา้ ดำเนินการสรา้ งและพัฒนาสื่อการเรยี นการสอนโดยใช้โปรแกรมสรา้ งงานนำเสนอข้อมูล

(Microsoft PowerPoint) , บทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และ ใชส้ อ่ื การเรียนรู้หนงั สือ

อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (E-Book) เพื่อใชป้ ระกอบการอธิบายเน้ือหาในการจดั การเรียนรู้ และทำให้ผ้เู รียนมี

ทกั ษะ การคดิ และสามารถสร้างนวตั กรรมได้

ตลอดจนนำเทคโนโลยที างการศึกษามาใช้ในการจดั การเรียนการสอนโดยให้นักเรยี นรู้รู้จาก

โครงการการสอนทางไกล มาใช้ในการจัดการเรยี นการสอน มกี ารการสง่ งาน การตรวจการบา้ น และ

การทำแบบทดสอบโดยนักเรียนสามารถเข้ามาดูงานผ่านระบบออนไลน์ Line ได้ด้วยตนเอง โดย

ม่งุ หวงั ใหผ้ เู้ รียนได้รับความรแู้ ละวธิ กี ารเรยี นรทู้ หี่ ลากหลาย และเกดิ ผลสมั ฤทธ์ติ รงตามเป้าหมายของ

สถานศกึ ษาอย่างสูงสุด

๑. งาน (Tasks) ๑. มีการสรา้ งและหรอื พฒั นาสือ่ นวตั กรรม เทคโนโลยี

ท่ีจะดำเนนิ การพัฒนา และแหลง่ เรยี นรู้ โดยมกี ารปรับประยกุ ต์ให้สอดคล้อง

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมนิ กับกิจกรรมการเรยี นรู้

๒. จัดทำส่ือท่ีส่งเสรมิ พัฒนานักเรียนใหเ้ หมาะสมกบั

บรบิ ทการเรียนรู้

๓. พัฒนาแหลง่ เรยี นรนู้ อกห้องเรยี น โดยใช้เทคโนโลยี

เปน็ ฐาน

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. ผูเ้ รยี นไดร้ ับความรจู้ ากการใชส้ ื่อท่ีหลากหลาย

ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวงั ให้เกิดขนึ้ กับ สอดคลอ้ งกับกิจกรรมการเรยี นรูแ้ ละทนั สมัย

ผเู้ รียน ๒. ผู้เรยี นได้รับความรูจ้ ากการใช้แหล่งเรยี นรทู้ ี่

หลากหลายและสอดคล้องกับการเรยี นรู้

๓. ผเู้ รยี นรอ้ ยละ ๘๕ มีความพงึ พอใจต่อการเรียนวชิ า

ภาษาไทย

๓. ตวั ชว้ี ดั (Indicators) ๑. ร้อยละ ๘๕ ของผเู้ รยี น มีความรผู้ า่ นเกณฑ์การ

ทจ่ี ะเกิดข้นึ กับผเู้ รยี น ประเมินตามทส่ี ถานศกึ ษากำหนด

ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการ เปลย่ี นแปลงไปในทาง ๒. รอ้ ยละ ๘๕ ของผเู้ รียนมีผลสัมฤทธส์ิ ูงขน้ึ เปน็ ไป

ท่ดี ขี น้ึ หรอื มกี ารพัฒนา มากข้ึนหรอื ตามค่าเป้าหมายท่สี ถานศึกษากำหนด

ผลสมั ฤทธสิ์ ูงขึน้

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน ๑. สอ่ื , นวตั กรรม , แหลง่ เรยี น

๒. ใบงาน , ผลงานนักเรยี น

๓. กลมุ่ Line ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี ๕

12

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวชี้วัด (Indicators)

สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์

□ ไม่สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค์ เน่อื งจาก

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ขอรับรองว่าเปน็ ความจริง ขอรบั รองวา่ เป็นความจริง

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบณั ฑติ ย์)
ครู โรงเรยี นชมุ ชนประชาสามัคคี ผอู้ ำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามคั คี

13

ดา้ นท่ี ๑ ด้านการจดั การเรียนรู้

๑.๕ การวดั และประเมินผลการเรียนรู้

ข้าพเจา้ ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครอ่ื งมือเพื่อใช้ในการวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย และครอบคลุมทั้งดา้ นพทุ ธิพสิ ยั หรือดา้ นความรู้ (K) , ด้านทักษะพิสัยหรือดา้ นทักษะ (P)

และด้านเจตพสิ ัยหรอื ด้านเจตคติ (A) โดยใชแ้ บบทดสอบก่อนเรียน , แบบทดสอบหลังเรยี น , แบบ

ประเมนิ ผลการปฏิบัติกจิ กรรม และแบบประเมินคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ สอดคล้องกบั สาระ

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ ดำเนินการวดั ปละ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจรงิ เพ่ือปรับปรงุ พฒั นา ตดั สินผลการเรียนรู้ ความกา้ วหน้าและ

พฒั นาการของผ้เู รียนท่สี ะท้อนระดบั คุณภาพของผเู้ รยี น เพ่ือใหผ้ ู้เรียนพฒั นาการเรยี นรู้อยา่ งต่อเน่ือง

๑. งาน (Tasks) ๑. มกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรดู้ ว้ ยวิธีการท่ี

ทจ่ี ะดำเนินการพัฒนา หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการ

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน เรยี นรู้ ให้ผู้เรียนพฒั นาการเรียนรู้อย่างต่อเนอ่ื ง

๒. สร้างเคร่อื งมือวัดและประเมินผลเพ่อื การพฒั นา

ผเู้ รยี นตามสภาพจริงและวดั การวิเคราะห์

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) ๑. ผเู้ รยี นไดร้ บั การประเมนิ ผลการเรยี นรูอ้ ย่างต่อเนื่อง

ของงานตามขอ้ ตกลงท่ีคาดหวงั ใหเ้ กดิ ขึ้น หลากหลาย

กับผู้เรยี น ๒. นำผลการประเมินมาใช้ในการส่งเสริมหรอื ปรบั ปรงุ

แกไ้ ขการเรียนรู้ของผเู้ รยี น

๓. ตวั ชีว้ ัด (Indicators) ๑. ร้อยละ ๘๕ ของผเู้ รยี น มีความรผู้ า่ นเกณฑ์การ

ท่จี ะเกิดขน้ึ กับผ้เู รียน ประเมินเปน็ ไปตามระเบียบการวัดผลการประเมินของ

ทีแ่ สดงให้เหน็ ถึงการ เปล่ียนแปลงไป สถานศกึ ษา

ในทางท่ดี ีข้นึ หรือมกี ารพฒั นา มากข้ึน ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรยี น มีผลสมั ฤทธิ์สูงข้ึน เป็นไปตาม

หรือผลสมั ฤทธ์ิสงู ขึ้น ค่าเป้าหมายทสี่ ถานศึกษากำหนด

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน ๑. แบบทดสอบ , แบบวัดและประเมินผลการจดั การ

เรียนรู้

๒. ใบงาน , ผลงานนักเรยี น

๓. แบบบันทึกคะแนนนักเรยี น

14

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวชว้ี ัด (Indicators)

สำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์

□ ไมส่ ำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนอ่ื งจาก

.................................................................................... .......................................................... .............................

............................................................................................................................. .................................................

ขอรบั รองว่าเป็นความจรงิ ขอรับรองวา่ เป็นความจริง

( นางกนิษฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบัณฑติ ย)์
ครู โรงเรยี นชุมชนประชาสามคั คี ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี

15

ดา้ นที่ ๑ ด้านการจดั การเรียนรู้

๑.๖ การศกึ ษา วเิ คราะห์ สงั เคราะห์ เพ่อื แก้ปัญหาหรอื พัฒนาการเรยี นรู้

ข้าพเจ้าไดศ้ ึกษา วเิ คราะห์ สงั เคราะห์ ปญั หาทเี่ กิดจากการจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนรู้

ของผู้เรียน โดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรยี นรู้ ให้ผเู้ รียนเกดิ การเรียนรอู้ ยา่ งต่อเน่อื ง

ดำเนินการจัดทำงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความโดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจาก

นิทาน ของนกั เรียนช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรยี นชมุ ชนประชาสามคั คี โดยใช้แบบฝกึ ทกั ษะการอ่าน

จับใจความสำคัญ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และฝึกฝนการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยทุกวัน เพ่ือ

พัฒนาด้านการอ่านพน้ื ฐานของนกั เรียน

๑. งาน (Tasks) ๑. มีการศกึ ษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปญั หา

ที่จะดำเนนิ การพฒั นา หรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรยี น

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมนิ ๒. วิเคราะหผ์ เู้ รยี นเป็นรายบคุ คล

๓. จดั กล่มุ นักเรียน เกง่ ปานกลาง อ่อน

๔. วางแผนพฒั นานักเรยี นตามศักยภาพและความแตกตา่ ง

ระหวา่ งบคุ คล

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. นกั เรียนไดร้ ับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในดา้ นการ

ของงานตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกดิ ขึน้ เรียนรู้

กบั ผู้เรียน ๒. นักเรยี นได้รบั การแก้ปัญหาหรือพฒั นาด้านคุณลักษณะ

อันพงึ ประสงค์

๓. นักเรยี นได้รบั การแก้ปัญหาหรือพฒั นาด้านสมารรถนะ

สำคญั ผเู้ รียน

๓. ตวั ช้วี ดั (Indicators) ๑. ร้อยละ ๘๕ ของผ้เู รียน มีความรผู้ า่ นเกณฑ์การ

ทีจ่ ะเกิดขน้ึ กบั ผเู้ รียน ประเมินของสถานศึกษา

ทแี่ สดงใหเ้ หน็ ถึงการ เปล่ยี นแปลงไป ๒. ร้อยละ ๘๕ ของผ้เู รยี น มีผลการประเมนิ ในดา้ น

ในทางท่ีดีขน้ึ หรอื มกี ารพัฒนา มากข้ึน คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตาม

หรือผลสัมฤทธ์สิ ูงขน้ึ หลักสตู รที่สงู ข้ึน เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีถานศึกษา

กำหนด

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน ๑. แบบเยยี่ มบา้ นผเู้ รยี นเปน็ รายบุคคล

๒. วิจยั ในช้นั เรียน

๓. ใบงาน , ผลงานนกั เรยี น

16

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวช้ีวดั (Indicators)

สำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์

□ ไมส่ ำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค์ เนอ่ื งจาก

............................................................................................... ............................................................ ..................

..............................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา่ เป็นความจรงิ ขอรบั รองว่าเป็นความจริง

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบัณฑติ ย์)
ครู โรงเรียนชมุ ชนประชาสามคั คี ผอู้ ำนวยการโรงเรียนชมุ ชนประชาสามัคคี

17

ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้

๑.๗ การจัดบรรยากาศท่ีสง่ เสริมและพฒั นาผู้เรยี น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้

กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา จัดทำข้อมูลสารสนเทศชั้นเรียน จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ

ทำงาน ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวตั กรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกดิ กระบวนการคิด จากการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน ทักษะชีวติ จากการใหผ้ ู้เรียนได้ลงมือ

คิด ดำเนินกิจกรรม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทักษะการทำงาน จากการปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมายทั้ง

ลักษณะงานเดีย่ วและกระบวนการทำงานเป็นกลมุ่ เพ่ือสง่ เสริมใหผ้ ้เู รียนเกดิ ทักษะและกระบวนการคิด

ในการเรยี นร้อู ยา่ งสงู สดุ

๑. งาน (Tasks) ๑. มกี ารจดั บรรยากาศทีส่ ง่ เสริมและพฒั นาผูเ้ รียน ใหเ้ กดิ

ที่จะดำเนนิ การพัฒนา กระบวนการคดิ ทักษะชวี ิต ทักษะการทำงาน ทักษะการ

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน เรยี นรแู้ ละนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สอ่ื และ

เทคโนโลยี

๒. จดั บรรยากาศห้องเรียนให้น่าสนใจและเรยี นรู้

๓. จัดกระบวนการเรยี นรู้หลากหลาย

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) ๑. ผู้เรียนได้รบั การพฒั นาในดา้ นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ของงานตามขอ้ ตกลงท่ีคาดหวังให้

เกิดข้นึ กับผู้เรียน

๓. ตวั ช้ีวัด (Indicators) ๑. รอ้ ยละ ๘๕ ของผ้เู รยี นมีผลการประเมินในดา้ น

ทีจ่ ะเกิดขึ้นกับผู้เรียน สมรรถนะสำคัญตามหลักสตู รสงู ข้นึ เปน็ ไปตามค่าเป้าหมาย

ที่แสดงใหเ้ หน็ ถึงการ เปลย่ี นแปลงไป ท่สี ถานศึกษากำหนด

ในทางท่ดี ีข้ึนหรอื มกี ารพฒั นา มากข้นึ

หรอื ผลสมั ฤทธ์สิ งู ขนึ้

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน ๑. แบบเย่ียมบา้ นผเู้ รียนเป็นรายบุคคล

๒. ส่ือ , นวตั กรรม

๓. ใบงาน , ผลงานนักเรียน
๔. เอกสารประจำช้นั เรยี น

๕. การคัดกรองนกั เรยี นพิเศษเรียนรวม

18

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวช้ีวดั (Indicators)

สำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์

□ ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนือ่ งจาก

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. .

ขอรับรองว่าเป็นความจริง ขอรบั รองวา่ เปน็ ความจริง

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบณั ฑติ ย)์
ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามคั คี ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามคั คี

19

ดา้ นท่ี ๑ ดา้ นการจัดการเรียนรู้

๑.๘ อบรมและพัฒนาคุณลกั ษณะที่ดีของผูเ้ รยี น

ข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ โดยคำนึงถึงเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม และ
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจน การส่งเสริมและเป็น
แบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือ สถาบัน
พระมหากษตั ริย์ ท้งั ทีโ่ รงเรียนและชมุ ชนจดั ขึ้น และสรา้ งแรงบนั ดาลใจและส่งเสริมใหผ้ ู้เรียนเกิดความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เพื่อค้นหาความถนัดและความชอบของตน โดยคำนึงถึง
ความปลอดภยั และความสุขของผเู้ รียนเปน็ สำคญั

๑. งาน (Tasks) ๑. มีการอบรมบ่มนิสยั ใหผ้ เู้ รียนมคี ณุ ธรรม จริยธรรม
ท่ีจะดำเนนิ การพฒั นา คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ และคา่ นยิ มความเปน็ ไทยที่ดี
ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมนิ งาม
๒. จัดกจิ กรรมทสี่ ่งเสรมิ คุณธรรม จริยธรรม คณุ ลักษณะ
อนั พงึ ประสงค์

๒.๑ โรงเรยี นวถิ พี ทุ ธ
๒.๒ โรงเรียนคุณธรรม
๒.๓ โรงเรียนสจุ รติ

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. ผู้เรยี นไดร้ ับการพัฒนาในดา้ นคุณลักษณะนิสยั อนั พึง
ของงานตามขอ้ ตกลงท่ีคาดหวังใหเ้ กดิ ขึ้น ประสงค์
กบั ผเู้ รียน

๓. ตัวชวี้ ดั (Indicators) ๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรยี น มีผลการประเมนิ ในดา้ น

ท่จี ะเกิดข้นึ กบั ผู้เรียน คุณลกั ษณะนิสยั อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสงู ขึ้น

ทแ่ี สดงให้เห็นถึงการ เปลย่ี นแปลงไป เป็นไปตามคา่ เปา้ หมายทสี่ ถานศึกษากำหนด

ในทางทดี่ ีขึน้ หรอื มีการพัฒนา มากข้ึนหรือ

ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

๔. เอกสารร่องรอยหลกั ฐาน ๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ใบงาน , ผลงานนักเรียน
๓. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

20

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวช้วี ดั (Indicators)

สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค์

□ ไมส่ ำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์ เนอื่ งจาก

..............................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา่ เปน็ ความจรงิ ขอรบั รองวา่ เป็นความจริง

( นางกนิษฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบัณฑิตย์)
ครู โรงเรยี นชุมชนประชาสามัคคี ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นชุมชนประชาสามคั คี

21

ด้านท่ี ๒ ดา้ นการสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ

๒.๑ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผเู้ รียนและรายวชิ า

ขา้ พเจา้ มีการจัดทำบนั ทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้เปน็ ปจั จบุ ันเพือ่ ใชใ้ นการ

ส่งเสริมและสนบั สนุนการเรียนรู้ แก้ปญั หาและพฒั นาคุณภาพของผู้เรยี นให้เกดิ ประโยชน์สูงสดุ ในการ

จดั กจิ กรรมการเรียนการสอนในชนั้ เรยี น อาทิเชน่ ข้อมูลการวิเคราะหผ์ ูเ้ รียนเปน็ รายบุคคล ทะเบียน

แสดงผลการเรียน อ่นื ๆเป็นต้น เพอ่ื ใชใ้ นการสง่ เสรมิ สนบั สนนุ การเรียนรู้ และพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี น

๑. งาน (Tasks) ๑. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยี นและ

ท่ีจะดำเนนิ การพัฒนา รายวิชา เพือ่ ใชใ้ นการสง่ เสริมสนบั สนุนการเรยี นรู้

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน และพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น

๒. จดั ทำรายงานขอ้ มูลสารสนเทศผ้เู รยี นรายบคุ คล

และข้อมลู รายวชิ าทสี่ อนผา่ นระบบออนไลน์ Line

Meetting และแบบ ปพ.๕

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) ๑. ผู้เรียนใชข้ ้อมลู สารสนเทศตรวจสอบและรายงาน

ของงานตามขอ้ ตกลงท่ีคาดหวงั ให้เกดิ ขนึ้ กบั ผลระบบดแู ลชว่ ยเหลือผ้เู รียน แบบรายงาน ปพ.๕

ผู้เรยี น

๓. ตวั ชว้ี ดั (Indicators) ๑. ผเู้ รียนรอ้ ยละ ๑๐๐ ได้ใชป้ ระโยชนจ์ าก

ทจ่ี ะเกิดขน้ึ กบั ผ้เู รยี น สารสนเทศในระบบดูแลชว่ ยเหลือผ้เู รยี น

ทแี่ สดงใหเ้ ห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่

ดีขนึ้ หรอื มีการพฒั นา มากข้นึ หรือผลสัมฤทธ์ิ

สูงข้ึน

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน ๑. แบบบันทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้ , ปพ.๕

๒. ใบงาน , ผลงานนักเรยี น

๓. ข้อมูลการเยีย่ มบ้าน

๔. ขอ้ มลู สว่ นตวั นักเรียน

22

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวช้ีวดั (Indicators)

สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์
□ ไม่สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค์ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอรับรองว่าเปน็ ความจริง ขอรบั รองว่าเปน็ ความจริง

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบัณฑติ ย์)
ครู โรงเรยี นชมุ ชนประชาสามัคคี ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นชุมชนประชาสามคั คี

23

ดา้ นที่ ๒ ดา้ นการส่งเสรมิ และสนับสนนุ

๒.๒ ดำเนินการตามระบบดแู ลชว่ ยเหลือผูเ้ รยี น

ข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนและ

ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการใช้ Line กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อ

พัฒนาและแกป้ ัญหาผเู้ รียน รวบรวมข้อมลู จากแบบบันทึกขอ้ มลู ผูเ้ รยี นรายบคุ คล วเิ คราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูลของผู้เรียน เพื่อแบ่งกลุ่มของผู้เรียน ประกอบด้วย กลุ่มใส่ใจ เป็นกลุ่มที่ส่งเสริม , กลุ่มห่วงใย

และกลุ่มใกล้ชิด คือผู้เรียนที่ต้องกำกับ ดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ตลอดจนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

โดยเริ่มจากกลุ่มใกล้ชิด กลุ่มห่วงใย และกลุ่มใส่ใจ เพื่อจัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคล

จัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธิการที่หลากหลาย เพื่อเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา

ของผู้เรยี นรายบคุ คล

๑. งาน (Tasks) ๑. การออกเยีย่ มบา้ น คัดกรองนกั เรยี น รวมไปถึง

ทีจ่ ะดำเนนิ การพัฒนา ผปู้ กครองเข้ามามีสว่ นรว่ มในการใหค้ วามชว่ ยเหลอื ตาม

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน ระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน

๒. มกี ารใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเกย่ี วกบั ผู้เรยี นรายบุคคล

และประสานความรว่ มมือกบั ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวขอ้ งเพ่ือ

พัฒนาและแก้ปัญหาผเู้ รียน

๓. จัดทำช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินผู้เรียนต่อ

ผู้ปกครองรายบุคคล เพ่อื การวางแผนพัฒนาผเู้ รียน

ร่วมกนั

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) ๑. นักเรียนและผูป้ กครองมสี ่วนร่วมกับครูผสู้ อนในการ

ของงานตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกดิ ขน้ึ แกไ้ ขปญั หานักเรยี นในด้านการเรียนรู้และระบบดแู ล

กับผเู้ รยี น ชว่ ยเหลือนกั เรยี นรายบคุ คล

๒. นกั เรยี นได้รับการสนบั สนุนชว่ ยเหลอื ดูแลทง้ั ดา้ น

วิชาการ ลกั ษณะนิสยั อันพึงประสงค์ ร่วมทั้งสมรรถนะ

สำคญั ผู้เรยี น

๓. นกั เรียนไดร้ บั การแก้ไขหรือพฒั นาท้ังดา้ นวชิ าการ

ลักษณะนสิ ัยอนั พงึ ประสงค์ รวมทัง้ สมรรถนะสำคญั

ผเู้ รียน

๓. ตวั ชี้วดั (Indicators) ๑. ครผู ้ปู กครองและผู้ทเ่ี กี่ยวข้องร้อยละ ๑๐๐ สามารถ

ทจ่ี ะเกิดขน้ึ กบั ผเู้ รียน รบั รคู้ วามก้าวหน้าพฒั นาการของผูเ้ รียนและสามารถ

ชว่ ยเหลอื นกั เรียนได้อยา่ งท่วั ถึง

24

ท่แี สดงใหเ้ หน็ ถึงการ เปลย่ี นแปลงไป ๑. แบบบนั ทึกการเยีย่ มบ้าน , แบบคัดกรองนักเรียน
ในทางทีด่ ีข้นึ หรอื มีการพัฒนา มากขึ้นหรือ ๒. ข้อมลู สารสนเทศนกั เรียน
ผลสัมฤทธส์ิ งู ขนึ้ ๓. กลมุ่ Line นักเรยี นช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๕
๔. เอกสารรอ่ งรอยหลักฐาน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวชว้ี ดั (Indicators)

สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์

□ ไมส่ ำเร็จตามวตั ถุประสงค์ เน่อื งจาก

...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ขอรับรองว่าเป็นความจริง ขอรบั รองวา่ เป็นความจรงิ

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบัณฑติ ย์)
ครู โรงเรยี นชุมชนประชาสามคั คี ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นชมุ ชนประชาสามัคคี

25

ด้านท่ี ๒ ดา้ นการส่งเสรมิ และสนับสนนุ

๒.๓ ดำเนินการตามระบบดแู ลชว่ ยเหลอื ผ้เู รยี น

ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าพัสดุในการทำทะเบียนเอกสารการ

จัดซื้อจัดจ้างงานพสั ดุ ตลอดจนงานระบบ เครือข่ายอินเตอร์เนต็ ในสถานศึกษาอีกด้วย และงานอ่ืนๆ ที่

ผู้บังคบั บญั ชามอบหมาย

๑. งาน (Tasks) ๑. ปฏิบัตงิ านบรหิ ารงบประมาณ (หวั หนา้ พสั ด)ุ ใน

ที่จะดำเนินการพฒั นา การจดั ทำเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมนิ ๒. ปฏิบตั ิงานระบบสารสนเทศและเครือข่าย

อนิ เตอร์เน็ต (ICT) ภายในสถานศึกษา

๓. ร่วมปฏบิ ัตงิ นทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของ

สถานศึกษา เพ่ือยกระดบั คุณภาพของการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา

๔. รว่ มจดั กิจกรรมการพัฒนาหลกั สตู รสถานศกึ ษา

๕. รว่ มกจิ กรรมการจัดทำแผนการประเมนิ ตนเอง

ของสถานศกึ ษา (SAR)

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) ๑. ผูเ้ รยี นมีความรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

ของงานตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกิดขนึ้ กบั ๒. ผู้เรยี นไดร้ ับการพฒั นาทด่ี ีขึ้น

ผ้เู รยี น

๓. ตัวช้วี ัด (Indicators) ๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรยี น มีความรูผ้ ่านเกณฑก์ าร

ท่จี ะเกิดข้ึนกับผเู้ รยี น ประเมนิ เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล

ทแี่ สดงให้เหน็ ถึงการ เปลย่ี นแปลงไปในทางท่ีดี ของสถานศกึ ษา

ข้นึ หรอื มีการพฒั นา มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ ๒. รอ้ ยละ ๘๕ ของผเู้ รยี นมผี ลสมั ฤทธ์ิสงู ขึ้นเป็นไป

สูงขึน้ ตามค่าเป้าหมายของสถานศกึ ษากำหนด

๔. เอกสารร่องรอยหลกั ฐาน ๑. แบบรายงานโครงการ/กจิ กรรมที่ได้รับมอบหมาย
๒. คำส่งั มอบหมายงานในหน้าที่

26

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวชี้วัด (Indicators)

สำเรจ็ ตามวัตถปุ ระสงค์

□ ไม่สำเร็จตามวัตถปุ ระสงค์ เนอ่ื งจาก

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

ขอรบั รองว่าเป็นความจรงิ ขอรบั รองว่าเป็นความจริง

( นางกนิษฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบณั ฑิตย์)
ครู โรงเรยี นชมุ ชนประชาสามคั คี ผู้อำนวยการโรงเรยี นชมุ ชนประชาสามคั คี

27

ด้านที่ ๒ ด้านการสง่ เสรมิ และสนับสนุน

๒.๔ ประสานความรว่ มมอื กบั ผปู้ กครอง ภาคีเครือข่าย และหรอื สถานประกอบการ

ข้าพเจ้าใช้หลักกัลยาณมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่ม ทุก

เพศ และทุกวัย จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียน ผู้ร่วมงาน เด็ก ผู้ปกครองและประชาชน

ทั่วไป อีกทั้งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถประสานงาน มีเหตุผลสามารถ

แก้ปัญหาต่างๆ ได้ มีเทคนิคการพูด ชักชวน เสนอแนะ ให้กำลังใจ ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยสามารถ

วางตัวในการเป็นผู้นำ ผ้ตู าม และเป็นผู้ให้ ผ้รู บั ท่ดี ี มีหลักในการทำงาน มีความบริสุทธ์ิยุติธรรมและ

ทำงานอยา่ งโปรง่ ใส ปราศจากอคติ ยึดประโยชน์ของเดก็ และสว่ นรวมเปน็ ทีต่ ง้ั จงึ ประสบความสำเร็จ

ในการทำงานเป็นทีมได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ปกครอง และ

นกั เรียน

๑. งาน (Tasks) ๑. ประสานความรว่ มมอื กบั ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย

ที่จะดำเนนิ การพฒั นา และหรอื สถานประกอบการ เพอื่ รว่ มกนั พฒั นาผูเ้ รียน

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน ๒. รว่ มกิจกรรมประชมุ ผู้ปกครอง ๑ ครง้ั /ภาคเรียน

๓. จัดให้มชี อ่ งทางในการติดต่อสอื่ สารกับผูป้ กครองและ

ภาคเี ครอื ขา่ ย Line

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. นักเรยี นได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลือดแู ลทัง้ ด้าน

ของงานตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกดิ ขึน้ วชิ าการ ลกั ษณะนิสัยอนั พงึ ประสงค์ รวมทงั้ สมรรถ

กบั ผู้เรยี น สำคัญผเู้ รยี น

๒. นักเรยี นได้รับการแกไ้ ขหรือพัฒนาท้ังด้านวชิ าการ

ลกั ษณะนิสยั อันพงึ ประสงค์ รวมทงั้ สมรรถสำคัญผู้เรียน

๓. ตัวชว้ี ดั (Indicators) ๑. รอ้ ยละ ๘๕ ของผูเ้ รียน มีความรู้ผา่ นเกณฑก์ าร

ทจ่ี ะเกิดขนึ้ กบั ผเู้ รยี น ประเมินของสถานศกึ ษา

ทแี่ สดงใหเ้ ห็นถึงการ เปล่ยี นแปลงไป ๒. รอ้ ยละ ๘๕ ของผู้เรยี น มีผลการประเมินในดา้ น

ในทางท่ีดีขนึ้ หรอื มกี ารพัฒนา มากขึ้นหรือ คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงคต์ ามหลักสูตรสงู ขึ้น เปน็ ไป

ผลสมั ฤทธิ์สงู ขน้ึ ตามค่าเปา้ หมายทสี่ ถานศึกษากำหนด

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลักฐาน ๑. แบบรายงานกจิ กรรมประชุมผู้ปกครอง

๒. ช่องทางการตดิ ต่อส่อื สารกบั ผู้ปกครองและภาคี
เครอื ข่าย

28

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวช้วี ดั (Indicators)
สำเร็จตามวตั ถุประสงค์
□ ไม่สำเรจ็ ตามวัตถปุ ระสงค์ เนอ่ื งจาก

..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

ขอรับรองว่าเป็นความจรงิ ขอรับรองว่าเป็นความจริง

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบณั ฑติ ย)์
ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นชุมชนประชาสามัคคี

29

ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและวชิ าชีพ

๓.๑ การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ

การศกึ ษา สมรรถนะวิชาชพี ครแู ละความรอบร้ใู นเนือ้ หาวชิ าและวธิ ีการสอน

ข้าพเจ้าดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านต่างๆ ของตนเอง เพื่อนำ

ข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

คุณลักษณะของตนเอง ตลอดจนประเมินสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จำเป็นต่อการปฏิบัตงิ านใน

สถานศึกษา ทั้งนี้แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถานศึกษาและได้รบั ความเหน็ ชอบจากผู้บงั คับตามสายงาน

๑. งาน (Tasks) เพือ่ ให้มีความรคู้ วามสามารถ ทกั ษะ โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ การ

ทจี่ ะดำเนินการพฒั นา ใช้การงานอาชพี และภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่ สาร และการใช้

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการ เทคโนโลยี เพอ่ื การศกึ ษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้

ประเมนิ ในเนือ้ หาวิชาและวธิ กี ารสอน

๑. พัฒนาทักษะการใชก้ ารงานอาชพี

๒. พฒั นาทักษะการใชภ้ าษาองั กฤษ

๓. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. นักเรียนได้รับการแกป้ ญั หาหรอื พัฒนาในดา้ นการเรียนรู้

ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวงั ให้ ๒. นกั เรยี นได้รบั การแกป้ ญั หาหรือพฒั นาด้านคุณลักษณะอนั

เกิดข้ึน กับผู้เรียน พึงประสงค์

๓. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านสมรรถนะสำคัญ

ผเู้ รยี น

๓. ตัวชีว้ ดั (Indicators) ๑. รอ้ ยละ ๘๕ ของผเู้ รยี น มีความรผู้ า่ นเกณฑ์การประเมนิ ของ

ท่จี ะเกิดขึ้นกับผู้เรียน สถานศกึ ษา

ทแี่ สดงให้เหน็ ถึงการ เปล่ยี นแปลง ๒. รอ้ ยละ ๘๕ ของผู้เรยี น มีผลการประเมนิ ในดา้ นคุณลกั ษณะ

ไปในทางท่ดี ีขน้ึ หรือมีการพฒั นา อนั พงึ ประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร เปน็ ไปตามคา่

มากขน้ึ หรือผลสมั ฤทธ์ิสูงขึน้ เปา้ หมายทส่ี ถานศึกษากำหนด

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน ๑. เกียรติบตั รหรอื คำสงั่ ในการพัฒนาตนเองทางวิชาชพี

๒. คำสง่ั มอบหมายงาน

30

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวชว้ี ดั (Indicators)

สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์

□ ไม่สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก

.................................................................................... ...................................................................................... ....

............................................................................................................................. .................................................

ขอรบั รองว่าเป็นความจรงิ ขอรบั รองวา่ เปน็ ความจรงิ

( นางกนิษฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบณั ฑติ ย์)
ครู โรงเรยี นชุมชนประชาสามคั คี ผอู้ ำนวยการโรงเรียนชมุ ชนประชาสามัคคี

31

ดา้ นที่ ๓ ด้านการพฒั นาตนเองและวิชาชพี

๓.๒ การมีส่วนร่วมแลกเปลย่ี นเรยี นรู้ทางวชิ าชพี เพอ่ื แกป้ ญั หาและพัฒนาการจัดการ

เรยี นรู้

ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ทั้งใน

รูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น

แอพพลเิ คชนั่ ไลน์ (Line) หรอื เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น

เข้าร่วมกลุม่ /เครือข่ายทางวชิ าชีพหรือกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณใ์ น

การปฏิบตั ิงานท้งั ด้านภาระงานสอน ภาระงานอื่นๆ ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

๑. งาน (Tasks) ๑. เข้ารว่ มกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทั้งภายในและ

ทีจ่ ะดำเนนิ การพฒั นา ระหวา่ งสถานศึกษา

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมนิ

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) ๑. นักเรยี นไดร้ ับการสนบั สนุนชว่ ยเหลอื ดูแลท้ังดา้ น

ของงานตามขอ้ ตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้นึ วชิ าการลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ รวมท้งั สมรรถสำคญั

กับผู้เรยี น ผเู้ รยี น

๒. นกั เรียนได้รบั การแกไ้ ขหรือพัฒนาท้งั ดา้ นวชิ าการ

ลกั ษณะนสิ ัยอันพึงประสงค์ รวมท้งั สมรรถนะสำคญั ผูเ้ รยี น

๓. ตัวช้วี ดั (Indicators) ๑. ร้อยละ ๘๕ ของผเู้ รยี น มีความรผู้ า่ นเกณฑก์ าร

ท่ีจะเกิดขึน้ กับผูเ้ รียน ประเมนิ ของสถานศกึ ษา

ท่ีแสดงใหเ้ หน็ ถึงการ เปล่ียนแปลงไป ๒. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน มีผลการประเมนิ ในด้าน

ในทางท่ดี ีขึ้นหรอื มีการพฒั นา มากขนึ้ คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตาม

หรือผลสมั ฤทธสิ์ ูงข้ึน หลกั สตู ร เปน็ ไปตามค่าเป้าหมายทีส่ ถานศกึ ษากำหนด

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน ๑. แบบรายงานการเข้ารว่ มการแลกเปลย่ี นเรยี นรทู้ าง

วิชาชีพ (PLC)

๒. คำส่งั มอบหมายงาน

32

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวชีว้ ดั (Indicators)

สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค์

□ ไม่สำเร็จตามวัตถปุ ระสงค์ เนื่องจาก

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

ขอรบั รองว่าเปน็ ความจริง ขอรบั รองว่าเป็นความจริง

( นางกนิษฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบณั ฑิตย)์
ครู โรงเรยี นชมุ ชนประชาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรยี นชมุ ชนประชาสามคั คี

33

ด้านท่ี ๓ ดา้ นการพัฒนาตนเองและวิชาชพี

๓.๓ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีไดจ้ ากการพฒั นาตนเองและวชิ าชีพมาใช้ในการ

พฒั นาการจัดการเรยี นรู้

ข้าพเจ้าไดน้ ำความรู้ความสามารทักษะทไี่ ดจ้ ากการพัฒนาตนเองและวชิ าชพี มาใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรยี นรู้ การพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น และการพัฒนานวัตกรรมเพอ่ื การจัดการเรียนรู้ ให้

เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ รียน และเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอยา่ งต่อเนอ่ื ง อีกทง้ั ยงั ได้ศึกษาความรู้

เพม่ิ เติม เพื่อใหท้ ันต่อเทคโนโลยใี นปัจจุบันตลอดจน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความสามารถดา้ นการใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

๑. งาน (Tasks) ๑. การเข้ารว่ มการอบรม/การประชุมรูปแบบต่าง ๆ ท้งั แบบ

ท่ีจะดำเนนิ การพฒั นา On Line และแบบเขา้ ร่วมอบรม ทสี่ ามารถนำความรู้มา

ตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน พฒั นาการจัดการศึกษาให้ทันกบั การเปลี่ยนแปลงใน

สถานการณ์ปัจจุบัน

๒. การทำกิจกรรมชุมชนแหง่ การเรียนรทู้ างวชิ าชีพกบั กลุ่ม

สาระอืน่ ๆ เพ่อื แลกเปลยี่ นเรียนรู้ปญั หาการเรียนรขู้ อง

ผเู้ รียนในแต่ละช้นั ทีร่ ับผดิ ชอบ

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. นำทักษะและองค์ความรูม้ าบรู ณาการสอดแทรกในเนื้อหา

ของงานตามขอ้ ตกลงท่ีคาดหวังให้ สาระวชิ าในการจดั การเรยี นรู้หรอื ปรบั ประยุกตแ์ ละพฒั นา

เกดิ ขึน้ กับผู้เรียน นวตั กรรมการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกบั ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล

๒. รว่ มกจิ กรรมชมุ ชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแลกเปล่ียน

ปัญหาในการจดั การเรียนการสอนของผเู้ รยี นทีห่ ลากหลาย

๓. ตวั ชีว้ ดั (Indicators) ๑. ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ รยี น มีผลสมั ฤทธ์ริ ายวชิ าภาษาไทยใน

ที่จะเกิดข้นึ กบั ผู้เรยี น ระดบั คุณภาพ ๓ ขึน้ ไป

ท่แี สดงให้เหน็ ถึงการ เปลย่ี นแปลงไป ๒. รอ้ ยละ ๘๕ ของผู้เรยี น ได้รบั การพฒั นาทกั ษะการคดิ

ในทางทีด่ ีข้ึนหรอื มีการพฒั นา มากข้ึน วิเคราะห์จากนวัตกรรมท่ีครูผสู้ อนประยุกต์ใช้ เชน่ บทเรยี น

หรอื ผลสมั ฤทธส์ิ ูงขึน้ คอมพวิ เตอรช์ ว่ ยสอน (CAI) , E-Book เปน็ ตน้

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน ๑. สอื่ , นวตั กรรม

๒. ใบงาน , ผลงานนักเรยี น

34

งาน (Tasks) , ผลลัพธ์ (Outcomes) และ ตัวช้วี ดั (Indicators)

สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์

□ ไมส่ ำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

ขอรบั รองว่าเปน็ ความจรงิ ขอรับรองว่าเป็นความจริง

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบัณฑิตย)์
ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นชุมชนประชาสามคั คี

35

องคป์ ระกอบที่ ๒ : ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานที่เปน็ ประเดน็ ทา้ ทายในการพฒั นาผลลัพธก์ ารเรยี นรูข้ อง

ผเู้ รียน

ประเด็นทา้ ทาย

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นรายวิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจบั ใจความโดยการใช้แบบ
ฝกึ ทกั ษะการอ่านจบั ใจความสำคัญจากนิทาน

ผลลพั ธใ์ นการพฒั นาตามประเด็นทา้ ทาย

๒. เชงิ ปรมิ าณ ผเู้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรยี นชุมชนประชาสามคั คี จำนวน ๓๔ คน รอ้ ยละ
๘๕ ท่ีเรียนวชิ าภาษาไทย มผี ลการพัฒนาทักษะการเขยี นที่ถกู ต้องและผลสัมฤทธิ์เพ่ิม
สูงขึน้

๓. เชิงคณุ ภาพ การปรบั ประยุกต/์ เทคนิค/สื่อการเรียนการสอนเพื่อพฒั นาทกั ษะงานบ้านในรายวิชา
การงานอาชพี กบั เทคนคิ การสอนแบบ Active Learning รายวิชาภาษาไทย โดย
แบบฝึกการอา่ นจบั ใจความโดยการใช้แบบฝกึ ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจาก
นิทาน ในการพัฒนาผู้เรยี นให้เกิดการเรียนรู้

๔. เอกสาร ๑. แบบบนั ทึกผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน
รอ่ งรอย ๒. ใบงาน , ผลงานนกั เรียน
หลักฐาน ๒. แบบบันทึกการเขา้ รว่ มกจิ กรรมการจัดการเรียนรู้

ผลลัพธใ์ นการพฒั นาตามประเดน็ ทา้ ทาย (เชิงปรมิ าณ)

สำเร็จตามวตั ถุประสงค์

□ ไมส่ ำเร็จตามวัตถุประสงค์ เน่ืองจาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผลลัพธ์ในการพฒั นาตามประเดน็ ท้าทาย (เชิงคุณภาพ)

สำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค์

□ ไม่สำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค์ เน่อื งจาก

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา่ เป็นความจริง ขอรับรองว่าเปน็ ความจรงิ

( นางกนษิ ฐา มณฑาเทศ ) (นายเมธี นาคบัณฑติ ย์)
ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามคั คี ผอู้ ำนวยการโรงเรียนชมุ ชนประชาสามคั คี


Click to View FlipBook Version