The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อัศวินสีส้ม Holland, 2022-05-31 00:20:54

ACL NEWS 01/65

May - June

Keywords: ACL NEWS

คณะภราดา
โรงเรียนอัสสมั ชญั

ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ภราดาพงษ์พ
ผ้อู �ำ นวยการโรงเรยี นอสั สัมชญั ลำ�ปาง
ที่ปรึกษาฝา่ ยส�ำ น

ญล�ำ ปาง

พฒั น์ หวานเส ภราดาศกุ ภฤกษ์ สงิ หพนั ธ์

นักผู้อ�ำ นวยการ ที่ปรกึ ษาฝา่ ยวชิ าการ และฝ่ายกิจการนักเรยี น

www.acl.ac.th

ภาพบรรยากาศการจ�ำ หนา่ ยหนงั สือเรียน และสมุดเรยี น

โรงเรยี นอสั สมั ชญั ล�ำ ปาง เปดิ จ�ำ หนา่ ยหนงั สอื เรยี น และสมดุ เรยี น ประจ�ำ ปกี ารศกึ ษา 2565
เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอมให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้นในระหว่าง
วนั ที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเอเทียนกรางซ์

”จติ อาสาหว่ งใย

เปิดเทอมอนุ่ ใจ

ห่างไกลโควิด - 1”9โรงเรยี นอสั สัมชัญลำ�ปาง รว่ มกับศูนยบ์ รรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบก

ท่ี 32 ศูนยอ์ ำ�นวยการจติ อาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกท่ี 32 โดยศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 นำ�ก�ำ ลังพลจิตอาสาพระราชทาน พรอ้ ม
กับคณะครู ผู้กำ�กับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน
จัดกิจกรรม “จิตอาสาห่วงใย เปิดเทอมอุ่นใจ ห่างไกลโควิด - 19” โดยดำ�เนินการ
ฉีดพ่นน้ำ�ยา BKC-80 รวมถึงทำ�ความสะอาดพื้นที่ที่เป็นส่วนรวม เพื่อฆ่าเชื้อโรค
ภายในโรงอาหาร และห้องเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เพอื่ เป็นการปอ้ งกัน
ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู และเพื่อให้สถานศึกษามีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัย
ปลอดจากเชอ้ื โรค ก่อนเปดิ ภาคเรยี น 1 ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศของการเปดิ เรยี น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศของการเปดิ เรียนภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 นักเรียนระดบั ประถมศกึ ษา และมธั ยมศึกษา
ท่ามกลางการวางแนวทาง และมาตรการของโรงเรียนในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด - 19
พรอ้ มเนน้ ย้ำ�เร่ืองตอ้ งสวมหน้ากากอนามยั อยา่ งเคร่งครดั ดว้ ยความห่วงใยในนักเรียน คณุ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสมั ชญั ล�ำ ปางภาพบรรยากาศ
วนั เปิดเทอมวนั แรกของ
ระดบั ปฐมวยั ภาคเรยี นที่ 1

ภาพบรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรกของระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ท่ามกลางการวางแนวทาง และมาตรการของโรงเรียน
ในช่วงเฝ้าระวงั การแพรร่ ะบาดของโควิด - 19 โดยมกี ารคัดกรอง พรอ้ มเน้นยำ�้ เร่อื ง
ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครดั ด้วยความห่วงใยในนกั เรยี น คณุ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยผู้ปกครองพาเด็กนักเรียนมาส่งลูกเข้าเรียนและมีคณะครู
ในระดับปฐมวยั ยนื ต้อนรบั ทกั ทายนักเรยี น และผู้ปกครอง บริเวณประตดู า้ นหน้า
อาคารเซนต์แมรี่ โดยทางโรงเรียนเน้นดแู ลความปลอดภัยการจราจร หน้าโรงเรยี น
เพ่ือป้องกันอบุ ัตเิ หตุให้ครู นักเรียน และผ้ปู กครอง ในช่วงเช้าและเย็น เพ่ือสรา้ งความ
มั่นใจใหก้ ับผู้ปกครอง ส�ำ หรบั การระดับปฐมวยั จะเนน้ การเรยี นการสอน ท่ใี หน้ ักเรียน
มคี วามสขุ และสนกุ ไปกบั การเรียนรู้ เพราะว่าช่วงปฐมวยั เปน็ ชว่ งท่ีส�ำ คญั ที่สุดเปน็
ชว่ งทพ่ี ฒั นาการทกุ ดา้ นเจรญิ ข้ึนอย่างรวดเรว็ ทง้ั ด้านรา่ งกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา การพฒั นาเด็กในช่วงวัยน้จี ะเป็นการวางพ้ืนฐานทางดา้ นจิตใจ อุปนสิ ัย
และความสามารถซ่งึ จะมีผลตอ่ ไปในอนาคตของเด็ก และประเทศในทส่ี ดุ

พิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคณุ

เนื่องในโอกาสวนั เปดิ ภาคเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ปาง จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงอันเดรส เฟลิเป้ ฮารามิโล เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูร์ดลำ�ปาง เป็นประธานใน
พธิ มี สิ ซาขอบพระคุณ พรอ้ มดว้ ย บาทหลวงแอสตาบาน คาโนลา่ จากคณะ M.X.Y รว่ มประกอบพธิ ี เพื่อขอพร
จากพระเปน็ เจา้ ให้แก่คณะครู นกั เรยี น และบุคลากรโรงเรยี นอสั สมั ชญั ล�ำ ปางใหด้ ำ�เนนิ งานกจิ การใหป้ ระสบผลส�ำ เรจ็
พร้อมกันนี้ได้มีพิธีแสดงความยินดี และต้อนรับ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ โอกาสที่ได้เข้ามารับตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ปาง และภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ที่เข้ารับตำ�แหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
และฝา่ ยกจิ การนกั เรียน โดยมีตัวแทนนกั เรยี นโรงเรยี นอัสสัมชัญล�ำ ปางเป็นตวั แทนคณะครู นักเรียน และบุคลากร
มอบช่อดอกไมแ้ สดงความยนิ ดตี อ้ นรับ ณ ห้องประชุมสวุ รรณสมโภช วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม

สง่ เสริมค
นักเรยี นช

งานสง่ เสริมพัฒนาความประพฤติ และ
ระเบียบวินยั ฝา่ ยกจิ การนกั เรยี น
จดั กิจกรรมคา่ ยพนั ธสญั ญา สง่ เสริม
คณุ ธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1

เพอื่ ใหน้ กั เรียนได้เรยี นรูก้ ฎระเบียบ ข้อตกลง
ในการอยูร่ ว่ มกันภายในโรงเรียน เขา้ ใจใน
วัฒนธรรมองคก์ ร และเรยี นรคู้ วามเป็น
อัสสัมชนิกโรงเรียนอัสสัมชญั ลำ�ปาง
ให้สามารถนำ�ไปปฏบิ ัตไิ ดอ้ ยา่ งถูกต้อง
และฝกึ ให้นกั เรยี นได้เรยี นร้กู ารอยูร่ ว่ มกนั เปน็
หม่คู ณะ สง่ เสรมิ ความสามคั คใี นหมนู่ กั เรยี น

ด้วยกนั โดยได้รบั เกียรติจาก
ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวฒั น์ ผอู้ �ำ นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชญั ล�ำ ปาง เป็นประธานในพธิ ี

วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2565
ณ หอ้ งประชุมสวุ รรณสมโภช

และลาน La Providence

มคา่ ยพนั ธสัญญา

คณุ ธรรม จรยิ ธรรม
ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1

ผลงาน
งานนักเรยี น

ขอแสดงความยินดกี บั

ด.ช.วงศกร วรรณารักษ์ (น้องกอ้ ง) นักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2

ไดร้ บั รางวลั ชนะเลิศ กฬี าเทนนสิ ประเภททมี ชาย การแขง่ ขันกีฬาเยาวชนแหง่ ชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส”์

รางวลั เหรียญทองวงโยธวาทติ ประเภท Concert Class

รนุ่ Winds Concert World Class จดั โดยองคก์ ร CGN United ประเทศเนเธอร์แลนด์

โรงเรยี นอสั สัมชัญล�ำ ปาง ได้รับรางวลั เหรยี ญทอง (ระดบั คะแนน 89 คะแนน) ประเภท Concert Class
รุ่น Winds Concert World Class จากการสง่ ผลงานเขา้ รว่ มวดั ระดับมาตรฐานการบรรเลงวงโยธวาทติ

ในการประกวด CGN Virtual Solo & Ensemble Competition 2022 จดั โดยองคก์ ร CGN United
ประเทศเนเธอรแ์ ลนด์ ในวนั อาทติ ยท์ ่ี 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

รางวัล“สดุ เยาวชนตน้ แบบ” ปที ี่ 2 ประจำ�ปี 2565 “BEST
OF YOUTH” 2022 สาขากฬี า และนันทนาการ

ด.ช.นพคุณ สัตย์ธรรม นกั เรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 3/4 (น้องเพลส) ทไี่ ดร้ ับรางวัล“สดุ เยาวชนต้นแบบ” ปที ่ี 2
ประจ�ำ ปี 2565 “BEST OF YOUTH” 2022 สาขากีฬา และนันทนาการ โครงการ “เยาวชนเก่ง คนดี มีคณุ ธรรม

สร้างสรรคพ์ ัฒนาสังคม” ประจำ�ปี 2565 จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสรา้ งสรรค์พฒั นา โดยมี
ดร.อาณัติ วชั รางกรุ ณ เชียงใหม่ เลขานุการคณะกรรมาธิการกฬี า สภาผแู้ ทนราษฎร กรรมการจรยิ ธรรม

สำ�นกั งานปลดั กระทรวงการท่องเทย่ี วและกีฬา เปน็ ประธานในพธิ ีมอบรางวัล “เยาวชนต้นแบบ” ปที ่ี 2
ของสภาองค์กรเยาวชนสรา้ งสรรค์พัฒนาสงั คม วนั ท่ี 22 พฤษภาคม 2565

ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ช้นั 2 มหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนสนุ นั ทา กรงุ เทพมหานคร

รางวลั ตน้ กล้าเสมาคณุ าธรจงั หวัดลำ�ปาง
โครงการ “ ตน้ กล้าเสมาคณุ าธร “ จงั หวัดลำ�ปาง

ขอแสดงความยนิ ดีกบั ด.ช.นพคณุ สตั ย์ธรรม (นอ้ งเพลส) นักเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 3/4
ทีไ่ ด้รับรางวลั ต้นกลา้ เสมาคุณาธรจงั หวดั ล�ำ ปาง จัดโดยชมรมส่งเสรมิ วฒั นธรรมเดก็ และเยาวชนตน้ แบบ

ไดร้ ับอนญุ าตจากกระทรวงศกึ ษาธิการ ในการจัดโครงการ “ ตน้ กลา้ เสมาคุณาธร “ จงั หวัดลำ�ปาง
มวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พ่อื สร้างเด็ก และเยาวชนตน้ แบบในการพฒั นาตนเองตามความตอ้ งการทถ่ี นัด

เพ่อื ใหป้ ระสบความส�ำ เร็จเป็นแบบอยา่ งท่ีดไี ด้อยา่ งภาคภมู ิใจ โดยได้รับเกยี รตบิ ัตร และเขม็ เชิดชูเกยี รตทิ ่รี ะลกึ
จาก นายบรรพ์ ใสแจม่ ศึกษาธกิ ารจังหวดั ล�ำ ปาง

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ณ หอ้ งประชมุ พระบาท 1 สำ�นกั งานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั ลำ�ปาง


Click to View FlipBook Version