The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่ 3 การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Keeratikan Mayuwang, 2019-11-16 11:53:09

หน่วยที่ 3 การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

หน่วยที่ 3 การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

หน่วยท่ี 3

การเป็ นพลเมืองดขี องประเทศชาติ
และสังคมโลก

หอ้ งเรียนพลเมืองประชาธิปไตย ครกู ีระติกาญน์ มาอยู่วงั วิทยาลยั เทคนิคเพชรบรู ณ์หมายถงึ หมู่คนท่เี ป็ นกาลังของประเทศหน่ึง ท่มี ี
ความสานึกในสทิ ธิ หน้าท่แี ละความรับผิดชอบต่าง ๆ
ของตน รวมถงึ การมีส่วนร่วมในการรับผดิ ชอบ
พฒั นาความเจริญให้ประเทศชาตใิ นฐานะเจ้าของ
ประเทศคอื อคอื 8nคือ คุณลักษณะของบุคคลท่สี ามารถแสดงบทบาท หน้าท่ี

และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม ในฐานะเป็ นพลเมอื งใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีหลักการพืน้ ฐาน 3 ข้อ ได้แก่
หลักการท่ี 1 การเคารพในศักด์ศิ รีของความเป็ นมนุษย์
หลักการท่ี 2เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของสังคมท่เี ป็ นธรรม
หลักการท่ี 3 รับผดิ ชอบต่อตนเอง ผู้อ่นื และสังคม

หลักการท่ี 1 การเคารพในศักด์ศิ รีของความเป็ นมนุษย์

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 2 เคารพสทิ ธิ เสรีภาพ และกฎกตกิ าของ
สังคมท่เี ป็ นธรรม

หลักการท่ี 3 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม

หลักการท่ี 3 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม

หลักการท่ี 3 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม

หลักการท่ี 3 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม

หลักการท่ี 3 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม

หลักการท่ี 3 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม

หลักการท่ี 3 รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม

แนวทางการปฏบิ ัตติ นเป็ นพลเมืองดตี ามวิถี
ประชาธิปไต์

1) ด้านสังคม ได้แก่

1. การแสดงความคดิ อ์่างมเี หตุผล

2. การ์อมรับฟังความคดิ เหน็ ของผู้อ่นื
3. การ์อมรับเม่ือผู้อ่ืนมีเหตุผลท่ดี กี ว่า
4. การตดั สินใจโด์ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ

5. การเคารพระเบ์ี บของสังคม
6. การมีจติ สาธารณะ คอื การบาเพญ็ ประโ์ชนเพ่อื ส่วนรวม
และรักษยาสาธารณสมบตั ิ

2)ด้านเศรษยฐกิจ ได้แก่
1. การประห์ัดและอดออมในครอบครัว
2. การซ่อื สัต์สุจริตต่ออาชีพท่ที า
3. การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
4. การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโ์ชนต่อตนเองและสังคม
5. การสร้างงานและสร้างสรรคส่ิงประดิษยฐใหม่ ๆ เพ่ือให้
เกิดประโ์ชนต่อสังคมไท์และสังคมโลก
6. การเป็ นผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีดี มีความซ่ือสัต์ ์ึดม่ัน
ในอุดมการณท่ดี ตี ่อชาตเิ ป็ นสาคัญ

ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่

1. การเคารพกฎหมา์
2. การ์อมรับฟังความคดิ เหน็ ของทุกคน
3. การ์อมรับในเหตุผลท่ดี กี ว่า
4. การซ่ือสัต์ต่อหน้าท่โี ด์ไม่เหน็ แก่ประโ์ชนส่วนตน
5. การกล้าเสนอความคดิ เหน็ ต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนในการ
ทาหน้าท่สี มาชกิ สภาผู้แทนราษยฎร หรือสมาชกิ วุฒสิ ภา
6. การทางานท่รี ับผดิ ชอบอ์่างเตม็ ความสามารถ เตม็ เวลา

จริ์ธรรมของการเป็ นพลเมอื งดี

คุณธรรม จริ์ธรรม หมา์ถึง ความดีงามหรือกิริ์าท่ีควรประพฤติ
คุณธรรม จริ์ธรรมท่สี ่งเสริมความเป็ นพลเมืองดี ได้แก่

1. ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษยัตริ์ หมา์ถึง การ
ตระหนักในความสาคัญของความเป็ นชาติไท์ การ์ึดม่ันในหลัก
ศลี ธรรมของศาสนา และการจงรักภกั ดตี ่อพระมหากษยัตริ์

2. ความมีระเบี์บวินั์ หมา์ถงึ การ์ดึ ม่ันในการอ์ู่ร่วมกันโด์์ึด
ระเบี์บวนิ ั์เพ่อื ความเป็ นระเบ์ี บเรี์บร้อ์ในสังคม

3. ความกล้าหาญทางจริ์ธรรม หมา์ถงึ ความกล้าหาญในทางท่ถี ูก
ท่คี วร

4. ความรับผิดชอบ หมา์ถึง การปฏิบัติหน้าท่ีของตนอ์่าง
เตม็ กาลังสตปิ ัญญา และกาลังความสามารถ

5. การเสี์สละ หมา์ถึง การ์อมเสี์ผลประโ์ชนส่วนตน
เพ่อื ผู้อ่ืน หรือแก่สังคมโด์รวม

6. การตรงต่อเวลา หมา์ถึง การทางานตรงตามเวลาท่ีได้รับ
มอบหมา์

การส่งเสริมให้ผู้อ่ืนปฏบิ ตั ติ นเป็ นพลเมืองดี

เมื่อบุคคลปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองดีในวถิ ีประชาธิปไตยแล้ว กค็ วรสนับสนุน
ให้บุคคลอื่นปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดีด้วย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดงั นี้

1. การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา และหลักการของ
ประชาธิปไตยมาใช้ในวิถีการดารงชีวิตประจาวัน เพื่อเป็ นแบบอย่างท่ีดีแก่คน
รอบข้าง

2. เผยแพร่ อบรม หรือส่ังสอนบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในสังคม ให้
ใช้หลกั การทางประชาธิปไตยเป็ นพืน้ ฐานในการดารงชีวติ ประจาวนั

3. สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เก่ียวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยการบอกเล่าหรือเผยแพร่บทความผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ

4. ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถให้มีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณประโ์ชนต่าง ๆ

5. เป็ นหูเป็ นตาให้ กับรัฐหรือหน่ ว์งานของรัฐในการ
สนับสนุนคนดแี ละกาจัดคนท่เี ป็ นภ์ั กับสังคม

การสนั บสนุ นให้ ผู้อ่ืนปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไต์ตามแนวทางการปฏิบัติดังกล่ าว ถือเป็ น
จิตสานึ กท่ีบุคคลพึงปฏิบัติเพ่ือให้ เกิดประชาธิ ปไต์อ์่ าง
แท้จริง

หอ้ งเรียนพลเมืองประชาธิปไตย
ครกู ีระติกาญน์ มาอย่วู งั
วิทยาลยั เทคนิคเพชรบรู ณ์


Click to View FlipBook Version