The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Keeratikan Mayuwang, 2019-12-02 21:29:28

หน่วยที่ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยที่ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

ความหมายของการปกครองท้องถ่ิน

▪ เป็ นการปกครองของชุมชน

▪ มี Autonomy

▪ มี Legal Rights

▪มอี งค์กรทจ่ี าเป็ นในการบริหาร องค์ประกอบการปกครองท้องถ่นิ วธิ ีการในการจัดทา
▪ประชาชนในท้องถนิ่ มสี ่วนร่วมในการปกครอง บริการสาธารณะ
▪ มสี ถานะตามกฎหมาย (Legal Status)
วตั ถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ิน ▪ มพี ืน้ ทแ่ี ละระดบั (Area and Level) ▪ จัดทาเอง
▪ มกี ารกระจายอานาจและหน้าที่ ▪ ร่วมกบั นิตบิ ุคคลอื่น
▪ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ▪ มอี งค์การนิติบุคคล จดั ทา
▪ เพ่ือตอบสนองคนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง ▪ มกี ารเลือกต้งั สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บรหิ าร ▪ มอบให้เอกชนจัดทา
▪ เพ่ือความประหยัด ▪ มอี สิ ระในการปกครองตนเอง แทน
▪เป็ นสถาบันทใ่ี ห้การศึกษาการปกครองระบอบ ▪ มงี บประมาณ และจัดเกบ็ รายได้ ได้เอง
ประชาธิปไตย ▪ มกี ารกากบั ดูแลของรัฐ

อานาหน้าท่ี

▪ แบ่งตามลกั ษณะการทากจิ การบริการสาธารณะ(public service) และการควบคุมตรวจสอบ(police administrative)

▪ แบ่งตามลกั ษณะของการบังคบั ให้ปฏบิ ัติ(ต้องจดั ทา และเลือกทา)

▪ ทมี่ าของอานาจหน้าที่(อานาจหน้าท่ีโดยแท้ และทเี่ ป็ นของรัฐแต่รัฐมอบให้ท้องถิ่นทาแทนรัฐบริบทของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกั รไทย พ.ศ. 2560

หมวด 5 หนา้ ทีข่ องรฐั หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรฐั หมวด 14 การปกครองทอ้ งถ่นิ

- ดแู ลการปฏบิ ตั ติ ามและการบงั คับใช้ - จดั ใหม้ ียทุ ธศาสตรช์ าติ - การจดั ต้งั อปท.ใหค้ านงึ ถงึ เจตนารมณ์ของ
กฎหมายอยา่ งเคร่งครัด - ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง ประชาชนและความสามารถในการปกครอง
- การดแู ลเด็กเลก็ และผู้เรียน - พัฒนาระบบบริหารราชการท้งั ส่วนกลาง - อปท.มหี นา้ ทแ่ี ละอานาจในการดแู ลและ
- การบรกิ ารสาธารณสุขท่มี ีคุณภาพ สว่ นภูมภิ าค และท้องถ่ิน โดยต้องรว่ มมือ จดั ทาบรกิ ารสาธารณะและกจิ กรรมสาธารณะ
- การสาธารณูปโภคขน้ั พ้ืนฐานทจ่ี าเปน็ และชว่ ยเหลอื กันในการปฏิบัติหนา้ ที่ เพ่อื ให้ - ให้มกี ฎหมายเก่ียวกบั กลไกและขน้ั ตอนใน
- อนุรักษ/์ ฟื้นฟ/ู สง่ เสรมิ ศิลปะ การจดั ทาบริการสาธารณะและการใช้ การกระจายหน้าที่และอานาจ
วฒั นธรรม และภูมปิ ญั ญาทอ้ งถน่ิ จา่ ยเงินมีประสิทธภิ าพ - ใหม้ ีกฎหมายรายไดท้ อ้ งถิ่นโดยจดั ระบบ
- การศึกษาผลกระทบดา้ นสิง่ แวดล้อม - ส่งเสรมิ ใหป้ ระชาชนและชุมชนมีความรู้ ภาษีหรือจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม
- การเปิดเผยขอ้ มลู ข่าวสาร ความเขา้ ใจทถ่ี กู ต้องเกย่ี วกับการปกครองใน - อปท.มอี สิ ระ การกากบั ดูแลทาเทา่ ทจี่ าเปน็
ระบอบประชาธิปไตยการจดั โครงสรา้ งของฝ่ ายปกครองของไทย

สว่ นกลาง (รวมอานาจ) สว่ นทอ้ งถน่ิ
(กระจายอานาจ)

กระทรวง สานกั กรม

สว่ นภมู ิภาค (แบง่ อานาจ) ทวั่ ไป พเิ ศษ
- อบจ. -กทม.
จงั หวดั อาเภอ - เทศบาล - เมืองพทั ยา
ภารกิจรฐั - อบต.
ภารกิจทอ้ งถ่ิน

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งัหอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งัหอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งั

หอ้ งเรียนพลเมอื งประชาธปิ ไตย วิชาการเมอื งการปกครองของไทย
ครูกีระติกาญน์ มาอยูว่ งัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต

1. อปท. เปน็ หนว่ ยงานหลกั ในการจัดบริการสาธารณะ
2. อปท. ใหญข่ ้ึน (งาน เงนิ คน)
3. อปท. มีจานวนนอ้ ยลง
4. อปท. ต้องพง่ึ ตนเองมากข้ึน
5. อปท. ต้องเนน้ ภารกจิ การศกึ ษา และคุณภาพชีวิตมากขึน้
6. อปท. ใช้เทคโนโลยีมากข้นึ
7. เปา้ หมายสดุ ท้าย คอื ความอยดู่ ี มสี ุขของประชาชนในท้องถ่นิ

กกาารรพพฒั ฒั นนาาแแลละะปปรรับับปปรรุงุง
คคุณุณภภาาพพกกาารรใใหห้บ้บรริกิกาารรขขอองง ออปปทท..

ปปรระะชชาาชชนน ผผู้บ้บู รริหิหาารร ประชาชน
ผผู้รู้รับับบบรริกิกาารร ผู้รับบริการ
ผผู้ป้ปู ฏฏบิ บิ ตั ัตงิ งิ าานน การประเมนิ การวเิ คราะห์การ
คคววาามมตต้อ้องงกกาารร ปรับปรุง ความพงึ พอใจ
คคววาามมจจาาเเปป็ น็ น
ปัจจยั เข้า กกรระะบบววนนกกาารร ผลผลิต บบรริกิกาารร
ใใหห้บ้บรริกิกาารร

องค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่นในอนาคต


Click to View FlipBook Version