The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สำเนาของ โปรไฟล์ส่วนตัว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by buaky05, 2022-03-29 04:13:07

สำเนาของ โปรไฟล์ส่วนตัว

สำเนาของ โปรไฟล์ส่วนตัว

แฟ้มสะสมผลงาน

BENJALAK KONGLERS

เอกสารประกอบการเข้ารับการประเมิน ภาค ค
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ. 2564

นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ

ร หั ส วิ ช า 3 0 1 ก า ร บั ญ ชี
เ ล ข ป ร ะ จำ ตั ว ส อ บ 3 0 1 1 7 0 7

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เบญจลักษณ์ กองเลิศ

ร หั ส วิ ช า 3 0 1 ก า ร บั ญ ชี
เ ล ข ป ร ะ จำ ตั ว ส อ บ 3 0 1 1 7 0 7

โ ป ร ไ ฟ ล์ ส่ ว น ตั ว ผ ล ง า น ที่ ภ า ค ภู มิ ใ จ

ดิฉันเชื่อว่า ครูเป็นอาชีพที่ทำได้มากกว่าการสอนให้รู้ แต่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนา และดึงศักยภาพในตัวเด็ก
ออกมา มันไม่ใช่แค่งาน หรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่เหมือน คณะทำงานการพัฒนาความร่วมมือการภาคประกอบการในการ
เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เพราะเมื่อสร้างคนให้เป็นคน จัดการอาชีวศึกษาเชิงรุก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงาน
ที่สมบูรณ์แล้วนั้น เค้าจะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมต่อไป คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะทำงานการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะทำงานการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูงรองรับนโยบาย
นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ อายุ 34 ปี การพัฒนาเศรษฐานนวัตกรรม
วัน/เดือน/ปี เกิด 3 กันยายน 2530
โทรศัพท์: 009-92503956 ป ร ะ วั ต ก า ร ทำ ง า น
อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: 9/1 ม.10 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รับเหมาก่อสร้าง

ผ ล ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ SUB-CONTRACT บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
| 2556 - 2560
ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการโรงผลิตไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
"งานสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา"ระดับชาติ ประจำปี 2564 โครงการท่าเทียบเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด จ.ระยอง
คณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ
เจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคโนโลยับัณฑิต
"งานสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา"ระดับชาติ ประจำปี 2564
คณะกรรมการประเมินผลสรุปรายงานรูปเล่มเอกสารประเมิน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ | มกราคม 2560 - มีนาคม 2561

ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี) ดูแล รับผิดชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ประสานงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
"งานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย"
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิทยฐานะ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
"งานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย" | เมษายน 2561 - กันยายน 2561

กรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ รับผิดชอบงานสารบรรณ กลุ่มงานวิทยฐานะ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

ระดับสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี) ครูจ้างวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) | พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครูแผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับ ปวส.) หัวหน้างานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้ช่วยหัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ชุ ม ช น แ ล ะ มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ ประวัติการศึกษา

เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 30 เมษายน 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

สาขาวิชา วิชาชีพครู
สถานะรออนุมัติจบการศึกษา

คำสั่งจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

คำสั่งจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

คำสั่งจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

คำสั่งจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

คำสั่งจ้าง ปีงบประมาณ 2564

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

คำสั่งจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ต่อ)

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

EDUCATION

ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า น า ง เ บ ญ จ ลั ก ษ ณ์ ก อ ง เ ลิ ศ

ประวัติการศึกษา หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 30 เมษายน 2553 เมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศู นย์ส่ งเสริมและพั ฒนาอาชีวศึ กษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
สาขาวิชา วิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานะรออนุมัติจบการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน
หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู เมื่อ 29 30 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาภวะผู้นำและความมีจิตอาสา อบรมจิตวิทยาครูที่ปรึกษาในสถานศึกษากับการดูแลวัยรุ่นในยุค
เมื่อ วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 โควิด- 19 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะครุศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวน โครงการพัฒนาทักษาะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การคิดชั้นสูง" อาชีวศึกษา "หลักสูตร YouTube for Teacher"
เมื่อ วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาทักษาะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยก้าวทันโลก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีวศึกษา "หลักสูตร Google Workspace Admin Console"
การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21" เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนนครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาทักษาะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา "หลักสูตร ความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต
เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล หลักสูตรที่อบรมที่นอกเหนือจากวิชาชีพครู
เมื่อ วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อบรมออนไลน์การสร้างแรงบรรดาลใจแก่นักธุรกิจผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา และอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
อบรมโครงการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564
เมื่อ วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560
ไบร์ท ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ และธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระบบเชื่องโยง
ทวิภาคีและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
เมื่อ วันที่ 14 -16 มีนาคม 2563

สำเนาถูกต้อง(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับความเป็นครู

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ผลงานเกี่ยวกับวิชาชี พ

น า ง เ บ ญ จ ลั ก ษ ณ์ ก อ ง เ ลิ ศ

ปฏิบัติการสอน ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพระดับชาติ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี I ระยะเวลา 3 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ครูแผนกวิชาการบัญชี งาน "สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา"ระดับชาติ ประจำปี 2564
หัวหน้างานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะกรรมการประเมินผลสรุปรายงานรูปเล่มเอกสารประเมินโครงการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2564
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร า ง วั ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
งาน "สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา"ระดับชาติ ประจำปี 2564
ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี) คณะกรรมการการเงิน บัญชี พัสดุ
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2564
"งานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย"
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 งาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และงานมหกรรมอาชีวศึกษา "ระดับชาติ ประจำปี 2562
ระดับสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี)
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
"งานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย" ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
งาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
"งานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย" และงานมหกรรมอาชีวศึกษา "ระดับชาติ ประจำปี 2562
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับ ปวส.)
ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษาดีเด่น ระดับชั้น ปวช.1 การบัญชี
สาขาวิชา การบัญชี งาน "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา
คณะกรรมการดำเนินงาน
ผลงานด้านการดูแลผู้เรียน ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพระดับจังหวัด

ครูที่ปรึกษาดีเด่น ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี
อบรมจิตวิทยาครูที่ปรึกษาในสถาณศึกษากับการดูแลเด็กวัยรุ่น
ในยุคโควิด - 19 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2564 "งานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย"
ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง อยู่ในระดับดี
ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา หน้าประตูวิทยาลัย ระดับดีเยี่ยม ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ในความดูแล ภายใต้โครงการลดปัญหาการ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564

อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

"งานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย"

กรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำเนาถูกต้อง(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งาน "สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา"ระดับชาติ ประจำปี 2564

คณะกรรมการประเมินผลสรุปรายงานรูปเล่มเอกสารประเมินโครงการ
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำเนาถูกต้อง

งาน "สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา"ระดับชาติ ประจำปี 2564


คณะกรรมการการเงิน บัญชี พัสดุ

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2564
(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และงานมหกรรมอาชีวศึกษา "ระดับชาติ ประจำปี 2562 และงานมหกรรมอาชีวศึกษา "ระดับชาติ ประจำปี 2562

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำเนาถูกต้อง

งาน "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา


คณะกรรมการดำเนินงาน


ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 (นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพระดับจังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

งาน "ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย"

อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

งาน "ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย"

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

"งานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย"

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
งานดูแลผู้เรียน

"ครูที่ปรึกษาดีเด่น" ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

การเข้าถึ งชุ มชน

และการมีจิตอาสา

น า ง เ บ ญ จ ลั ก ษ ณ์ ก อ ง เ ลิ ศ

การมีส่วนร่วม เข้าถึงชุมชนและการมีจิตอาสา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สำหรับสมาชิก ชพค. - ชพส”
สอนอาชีพให้กับชุมชน อาชีพจับจีบผูกผ้า
ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

"โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
กิจกรรม คลองสวย นำ้ใส
วันที่ 23 กรกฏาคม 2563

จังหวัดนนทบุรี

"กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ"
เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายพระราชกุศลและ
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

"โครงการ FIX IT CENTER"
ออกศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน

กระทรวงศึกษาธิการ

"BIKE อุ่นไอรัก"
ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานกลาง
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2561

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ชุ ม ช น แ ล ะ ก า ร มี จิ ต อ า ส า

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่าใจเรา"

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ชุ ม ช น แ ล ะ ก า ร มี จิ ต อ า ส า

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

"โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "

นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

หลักสูตรระยะสั้น สร้างอาชีพให้คนในสังคม

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิก ชพค. - ชพส
หลักสูตรจับจีบผูกผ้า

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์

ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ)

ผ ล ง า น ที่ ภ า ค ภู มิ ใ จ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะทำงานการพัฒนาความร่วมมือการภาค
ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาเชิงรุก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา
คำสั่ง สอศ ที่ 1058.1/2562

คณะทำงานการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คำสั่ง สอศ ที่ 1218.1/2562

คณะทำงานการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพ
สูงรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐานนวัตกรรม
คำสั่ง สอศ ที่ 1360/2562


Click to View FlipBook Version