The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ต.ค.64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Supaporn K., 2021-11-09 03:06:03

ข่าวประชาสัมพันธ์ ต.ค.64

ข่าวประชาสัมพันธ์ ต.ค.64

โรงเรียนวทิ ยาศาสตรจ์ ุฬาภรณราชวทิ ยาลยั ปทมุ ธานี

คำขวัญของโรงเรียน :
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชำกำร สืบสำนงำนพระรำชดำริ
ค่ำนิยมของโรงเรียน :
รักเพื่อน เคำรพพี่ บูชำครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลแผ่นดิน
เอกลักษณ์ :
เป็นผู้นำด้ำนนวัตกรรมและโครงงำน บนพื้นฐำน STEM2

อัตลักษณ์ :
วิชำกำรเลิศลำ้ คุณธรรมยอดเย่ียม เต็มเปี่ยมด้วยทักษะชีวิต

WWW.PCCP.AC.TH จัดทำโดย สำนักงำนผอู้ ำนวยกำร โรงเรียนวิทยำศำสตรจ์ ุฬำภรณรำชวทิ ยำลัย ปทมุ ธำนี
pccp.ac.th
E-mail : [email protected] เลขท่ี 51 หมู่ 6 ต.บอ่ เงนิ อ.ลำดหลมุ แกว้ จ.ปทุมธำนี 12140

02-5994462-64 Fax : 02-5994462-64 ต่อ 122

โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ ุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุ ธานี

Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani

สวัสดีครับท่ำนผู้ปกครอง และลูกๆ จุฬำภรณ์ฯ ทุกคน ตำมที่โรงเรียนได้แจ้งกำรเรียนออนไลน์ต้ังแต่วันท่ี
17 พฤษภำคม 2564 โดยจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลักสูตร
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตำมตัวช้ีวัดท่ีต้องรู้และควรรู้ โรงเรียนได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
และกำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน โดยให้มีกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนทำง Google Classroom เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยนั้น และโรงเรียนได้นำเสนอกำรเปิดเรียนในระบบปกติ (Onsite) ในวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 แต่เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีควำมรุนแรง มำกข้ึนเร่ือยๆ
ในหลำยพื้นท่ี ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมห่วงใยในควำมปลอดภัยทำงสุขภำพและระวังป้องกันนักเรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรยี นและสถำนศกึ ษำในสังกดั และในกำกบั ของกระทรวงศึกษำธกิ ำร ประกอบกับศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) เห็นชอบให้โรงเรียนหรือสถำนศึกษำตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด สีแดงเข้ม ให้จัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะรูปแบบ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล On Air,Online,
On Demand และ On Hand เท่ำนั้น

จำกข้อมูลดังกล่ำว โรงเรียนตระหนักถึงควำมปลอดภัยของนักเรียน และดำเนินกำรจัดกำรสอบในรำยวิชำ
ที่คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ทั้ง 12 แหง่ โดยนอกเหนือจำกนี้
จะเป็นรำยวิชำที่ครูผู้สอนดำเนินกำรวัดและประเมินผลในชั่วโมงสอน ดังน้ันจึงได้กำหนดวันสอบวัดผลกลำงภำค
ภำคเรียนท่ี 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ในต้นเดอื นสงิ หำคม 2564

ในส่วนของกำรดำเนินกำรเพ่ือรองรับกำรเปิดภำคเรียน ทำงโรงเรียนได้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด มีกำรจัดเตรียมควำมพร้อมในทุก ๆ ด้ำน
ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่บริเวณป้อมยำมกำรทำควำมสะอำด กำรพ่นยำฆ่ำเช้ือโรค และจัดเตรียมสถำนที่
ต่ำงๆ ภำยในโรงเรยี นเพอื่ รองรบั กับสถำนกำรณด์ งั กลำ่ ว และเพือ่ ให้เกิดควำมปลอดภยั ต่อนกั เรยี นและบุคลำกรมำกท่ีสดุ

ในนำมของผู้บริหำรโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู บุคลำกร ผู้ปกครอง คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขน้ั พ้ืนฐำน คณะกรรมกำรเครือขำ่ ยผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน รวมทง้ั ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ ง
ทุกท่ำน ในกำรร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนและให้ควำมร่วมมือในกำร
ดำเนนิ กำรตำ่ งๆ ของโรงเรยี นให้เปน็ ไปอย่ำงเรยี บร้อยและเกิดประสิทธภิ ำพสูงสุด

ดร.สมร ปำโท

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวทิ ยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิ ยำลัย ปทุมธำนี
pccp.ac.th
จจัดัดททำำโโดดยย :: สสำำนนักกั งงำำนนผผู้อูอ้ ำำนนววยยกกำำรร
EE--mmaaiill :: [email protected]@ppccccpp..aacc..tthh โโรรงงเเรรียียนนววิทิทยยำำศศำำสสตตรรจ์์จฬุฬุ ำำภภรรณณรรำำชชววทิิทยยำำลลยััย ปปททุมุมธธำำนนีี
เเลลขขทที่ี่ 5511 หหมมูู่่ 66 ตต..บบ่ออ่ เเงงนิิน ออ..ลลำำดดหหลลมุุมแแกกว้้ว จจ..ปปททุมมุ ธธำำนนีี 1122114400
02-59940426-25-96944ต46่อ21-6142

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวทิ ยาลยั ปทุมธานี

Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani

วนั เสาร์ ที่ 9 ตลุ าคม 2564

วันเสำร์ ท่ี 9 ตุลำคม 2564 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี จัดประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือรำยงำนกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนในโรงเรียนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ทุกท่ำนทรำบ
เพ่ือรับข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรในปีงบประมำณถัดไป นอกจำกน้ีโรงเรียน มีข้อรำชกำรที่จะต้องปรึกษำหำรือ
ขอคำเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมวิเครำะห์ ร่วมวำงแผนกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ และปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ ซง่ึ กำรประชมุ ในคร้ังนี้ไดจ้ ัดขนึ้ ในรูปแบบ Online Google Meet และ Onsite

pccp.ac.th จัดทำโดย : สำนกั งำนผู้อำนวยกำร
โรงเรียนวิทยำศำสตรจ์ ุฬำภรณรำชวิทยำลยั ปทมุ ธำนี
E-mail : [email protected] เลขท่ี 51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลำดหลมุ แก้ว จ.ปทมุ ธำนี 12140

02-5994462-64 ตอ่ 112

โรงเรียนวทิ ยาศาสตรจ์ ฬุ าภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี

Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani

วนั อาทิตยท์ ี่ 10 ตุลาคม 2564

วนั อำทิตย์ ที่ 10 ตุลำคม 2564 ด้วยกลุ่มโรงเรียนวทิ ยาศาสตรจ์ ุฬาภรณราชวทิ ยาลัย นาโดย ดร.สมร ปาโท
ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบ และปรึกษาหารือ
เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมสาหรับผู้อานวยการ
โรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบริหารโรงเรียนทุกกลุ่มงานขึ้น ใน
รูปแบบออนไลนผ์ ่านระบบ Google Meet

pccp.ac.th จดั ทำโดย : สำนกั งำนผู้อำนวยกำร
โรงเรยี นวทิ ยำศำสตร์จฬุ ำภรณรำชวิทยำลัย ปทมุ ธำนี
E-mail : [email protected] เลขที่ 51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลำดหลมุ แก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

02-5994462-64 ตอ่ 112

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวทิ ยาลยั ปทุมธานี

Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani

วันจันทร์ ที่ 18 ตลุ าคม 2564

ในวันจันทร์ ท่ี 18 ตุลำคม 2564 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จฬุ ำภรณรำชวิทยำลยั ปทมุ ธำนี จดั ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศกึ ษา ในรูปแบบออนไลนผ์ ่านระบบ Google Meet เพอ่ื เตรียมการสาหรับเปิ ดภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา
2564 (1 พฤศจิกำยน 2564) และชีแ้ จงถึงมาตรการการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับ

ดแู ลช่วยเหลอื นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ในการเข้าร่วมโครงการ Sandbox Safety Zone in School
(SSS) ในภำคเรยี นท่ี 2 นี้ นำโดย ดร.สมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียน เป็ นประธานในการประชุมในครั้งนี้

pccp.ac.th จดั ทำโดย : สำนักงำนผอู้ ำนวยกำร
โรงเรียนวทิ ยำศำสตร์จฬุ ำภรณรำชวิทยำลัย ปทมุ ธำนี
E-mail : [email protected] เลขท่ี 51 หมู่ 6 ต.บอ่ เงนิ อ.ลำดหลมุ แก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

02-5994462-64 ตอ่ 112

โรงเรียนวทิ ยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวทิ ยาลัย ปทุมธานี

Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564

ในวันจันทร์ ท่ี 18 ตุลำคม 2564 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ
รำชวิทยำลัย ปทุมธำนี ขอยินดีต้อนรับคณะผู้บริหำร สำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียน
หนองวัลย์เปรียงวิทยำ ในกำรเข้ำศึกษำข้อมูลเพื่อกำรจัดต้ังโรงเรียน
วิทยำศำสตรจ์ ฬุ ำภรณรำชวทิ ยำลยั เพ่มิ ณ จังหวัดสพุ รรณบุรี

pccp.ac.th จัดทำโดย : สำนักงำนผอู้ ำนวยกำร
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี
E-mail : [email protected] เลขท่ี 51 หมู่ 6 ต.บอ่ เงิน อ.ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี 12140

02-5994462-64 ตอ่ 112

โรงเรยี นวทิ ยาศาสตรจ์ ฬุ าภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani

วันศกุ ร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลำคม 2564 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ
รำชวิทยำลัย ปทุมธำนี ได้จัดประชุมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
เพ่ือเตรียมเปิดภำคเรียนที่ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2564 โดยกำรจัดประชุม
ในครั้งนี้ได้จัดข้ึนในรูปแบบ YouTube Streaming โดย ดร.สมร ปำโท
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี น เป็นผู้ดำเนนิ กำรชีแ้ จงในประเดน็ ตำ่ ง ๆ

pccp.ac.th จดั ทำโดย : สำนกั งำนผอู้ ำนวยกำร
โรงเรยี นวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิ ยำลยั ปทมุ ธำนี
E-mail : [email protected] เลขท่ี 51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี 12140

02-5994462-64 ต่อ 112

โรงเรยี นวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani

วันพฤหสั บดี ที่ 23 กนั ยายน 2564

ดร.สมร ปำโท ที่ปรึกษำ
นำงสำวจีรพร ทองเวยี ง
นำงสำวภิญญำภัช บุญพำ
นำงสุภำพร แก้วบญุ เพิ่ม

วตั ถปุ ระสงค์ : เพ่อื เผยแพรข่ อ้ มูลกำรจดั กจิ กรรมตำ่ ง ๆ ของโรงเรียน
: เพอื่ ประชำสมั พันธ์ผลงำนคร-ู นักเรียน
: เพือ่ เป็นสื่อกลำงระหว่ำงครู นักเรยี น
ผปู้ กครองและชมุ ชน

pccp.ac.th จจดััดททำำโโดดยย :: สสำำนนักักงงำำนนผผู้อ้อู ำำนนววยยกกำำรร
โโรรงงเเรรียียนนววิทิทยยำำศศำำสสตตรรจ์จ์ ฬุฬุ ำำภภรรณณรรำำชชววทิทิ ยยำำลลยัยั ปปททมุุมธธำำนนีี
EE--mmaaiill :: [email protected]@ppccccpp..aacc..tthh เเลลขขทท่ี่ี 5511 หหมมูู่่ 66 ตต..บบ่ออ่ เเงงนิิน ออ..ลลำำดดหหลลมุุมแแกกว้้ว จจ..ปปททุมุมธธำำนนีี 1122114400

02-59940426-25-96944ต46อ่ 21-6142

โรงเรยี นวทิ ยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลยั ปทมุ ธานี

Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani

WWW.PCCP.AC.TH จัดทำโดย สำนกั งำนผอู้ ำนวยกำร โรงเรยี นวทิ ยำศำสตรจ์ ุฬำภรณรำชวทิ ยำลยั ปทมุ ธำนี
pccp.ac.th
E-mail : [email protected] เลขท่ี 51 หมู่ 6 ต.บอ่ เงิน อ.ลำดหลมุ แกว้ จ.ปทมุ ธำนี 12140

02-5994462-64 Fax : 02-5994462-64 ตอ่ 122


Click to View FlipBook Version