The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Завршни рад - часопис (Јелена Теофиловић)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Јелена Теофиловић, 2019-05-22 02:37:01

Завршни рад - часопис (Јелена Теофиловић)

Завршни рад - часопис (Јелена Теофиловић)

Основна школа „Стеван Чоловић“ Ариље

Вести из ђачке клупе

12. 4. 2019.

Ово су наше прве
озбиљно неозбиљне
новине
( За вас смо их
Припремили, ђаци из
VII4)

У овом издању може- Репортажа о
те прочитати најсмеш- нашем граду
није лапсусе ђака и
наставника

У посети… Црква Светог Ахилија
Љубивоје Јовановић Џек Водена печина
Рзав—најчистија река у
Србији

1

Ариље—најлепши град у Србији

Црква Светог Ахилија
Ариље је варошица у за-
падној Србији спештена на
обалама река Моравице и
Рзав. Уређене обале Рзава
чине ову варошицу једин-
ственом у овом делу Срби-
је.
Обележје града је црква
Светог Ахилија која се на-
лази на узвишењу које се
може видети из сваког
градског кутка.
Црква је задужбина Нема-
њића. Подигао је краљ
Драгутин 1296. године. На
месту где је подигнута
сахрањене су мошти светог
Ахилија по коме је ова
црква, као и сам крад, до-
били име.
Сава Немањић је 1219. го-
дине одредио ариљски
манастир за центар Мора-
вичке епархије.

Водена пећина

Водена пећина са водопа-
дом у кањону реке Пањи-
це је једна од најлепших
туристичких атракција у
близини нашег града.
Водопад је висок око 10
метара, а стотинак мета-
ра изнад су плитки и
пространи каскадни виро-

ви златносмеђи.

“To catch the reader's attention, place an

Рзав—најчистија река

Река је заштитни
знак овог града.
Чиста изворска
вода је прави лек
за тело и душу.
Лето у Ариљу је
незамисливо без
купања у овој
планинској, бис-
трој води. Бројне
плаже које су ве-
ома уређене спас
су за све у вреле
летње дане.

2

Вести из ђачке клупе Page 3

У петак, 12.4. 2019. годи-
не у спортској хали у Ари-
љу одржан је још један ху-
манитарни концерт. За
организацију овог концерта
заслужан је Ђачки парла-
мент наше школе. Као и
претходне године, па и ове
Талентучоесмтвопвароојте виевлибкиолбраој
ученика, како у такмичар-
ском, тако и у ревијалном
делу.
Живот без Неманишта лепше него Географија није баук
пријатељ- вратити некоме осмех на
ства је лице. А ова деца су то У недељу, 14. априла у про сторијама
ништа! успела наше школе одржаће се регионално такми-
чење из географије за ученике Златибор-
ског округа. Надамо се да ће, као и прет-

ходних година показати велико знање.

Хајде, да VII4
се насме-
јемо

Лапсуси ученика и наставника

Наставник биологи- Одговара једа дечак
је: Шта је пионир? за двојку:
Никола: То је семе. Одељење: Професо-
Наставница српског: рице, дајте му два!
Толико сте ме наљу- Два! Два!
тили да ћу вам у пе- Професорка: Е, ова-
так дати ненајављен ко мали, пола си
контролни. причао ти, а пола ја.
То су две особе, а
два подељено са два
ево теби један.

3

У посети код … Док је путовао по свету, сли-
као је улице и људе, при-
У нашем граду живе морске мотиве, као и читав
бројне личности које циклус слика посвећених а-
својим радом чине да риљској цркви.
ова варошица на оба-
лама Рзава и Морави-
це има свој културни
живот. Као код Радоја
Домановића у нашој
средини постоје тала-
сићи који узбуркају
читаву површину и не
дају јој да утоне у ла-
гани дремеж. То су
људи који својим
стваралаштвом заду-
жују будуће генера-
ције и остављају им
своја дела.

Ања, Ирена, Софија и Виолета
су биле у посети
једној таквој лично-
сти, а за потребе но-
вог школског часо-
писа. Оне су посети-
ле и интервјуисале
сликара Љубомира
Јовановића, позна-
тијег као Џек

У атељеу Поред сликарства окушао
се и као писац. Написао је
У разговору сликар дела „Беле пчеле“ и
је отворио душу и „Цивилизација облутка“.
признао да је сликао Изложбом слика у Дому
како би остале забе- културе 2018. год. Овај
лешке у времену, плодан сликар обележио је
али још увек није 50 година од своје прве са-
насликао све што мосталне изложбе у Ариљу
жели. Истиче да је и 40 година од завршетка
програмски сликар, Ликовне академије у Прагу.
односно, док има Критичари су за њега
неку идеју, њој је у рекли да припада ренесан-
потпуности посвећен сном профилу уметника ви-
и реализује је у соког талента и интелекта.
бројним својим ра-
довима.

4


Click to View FlipBook Version