The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Build Marketing Kft., 2019-12-06 04:39:22

Varepitomagazin_2-szam_2019

Varepitomagazin_2-szam_2019

Új pályázati lehetőség
Megújult intézmények

Meglepetés falfestés

Magazin

Tippek, tanácsok

Mit, mennyiért és hogyan?
Így pályázz tudatosan

Ha pályázásról van szó, sokan rengeteg papírmunkát képzelnek maguk elé, pedig a Várépítő
egyik fő jellemzője éppen az, hogy a jelentkezés folyamata egyszerű. Ha beruházást tervezünk,
mindenképp érdemes időben átgondolni a lehetőségeket és a célokat, hogy tényleg azt kap-
juk, amit várunk.

Már most érdemes elkezdeni a felkészülést a jövő Azt is jó tudni, hogy a Várépítő pályázat kiírója, a
évre! A pályázatok benyújtási időszaka általában Build-Communication minden évben 100.000 fo-
4-6 hét, így ha valaki akkor kezdi átgondolni az rint készpénzt ajánl fel, amely nyertes beruházásra
alábbiakat, nem biztos, hogy megalapozott űrla- fordítható. A pénzösszeg elnyeréséhez azonban
pot ad majd le. Vegyük hát sorra, mit kínál a Vár- egy közösségi médiacsatornás közönségszavazá-
építő és mire kell figyelni! son át vezet az út.
Készpénz elnyerhető, de önerő is szükséges Mint minden pályázat esetén, itt is szükséges az
Fontos tudni, hogy a gyermekintézményeket és önerő, ezért már most érdemes utánanézni a sike-
műemlékeket támogató pályázaton építőipari res pályázat esetén mozgósítható források köré-
alapanyagokért lehet jelentkezni, ugyanakkor nek. Arra is gondolj, hogy az elnyert termékeket
készpénz is elnyerhető. Utóbbi nem pályázható, a fuvarozni kell és a kivitelezés sem olcsó mulatság.
pénzösszeg odaítéléséről független zsűri dönt. A pályázat feltöltése előtt tehát szükséges össze-
Melyek ezek a kivitelezésre fordítható összegek? gyűjteni a megvalósításhoz szükséges anyagi tá-
Az ibuild.info projektinformációs szolgáltatás, a mogatásokról szóló igazolásokat.
ProIDEA termékinformációs katalógus, illetve a A szabályok mellett néhány szokást is fontos meg-
Magyar Építéstechnika építészeti szaklap a pályá- említeni. A Várépítő tradíciójának mondható, hogy
zók közül kiválasztott gyermekintézménynek Jö- a felajánló cégek a pályázók számára kedvezmé-
vőkuckó támogatást ajánl fel, amely összesen nyes vásárlási lehetőséget biztosítanak.
600.000 forintot jelent. Emellett évről-évre egyre Ennek oka, hogy arra semmi garancia nincs, hogy
több olyan cég van, amelyek vezetői szintén kész- az igényelt mennyiséget a pályázó el is nyeri, gyak-
pénztámogatást kínálnak, megkönnyítve ezzel az ran vásárolni is kell hozzá a beruházás megvalósí-
intézményekben a munkálatokat. tásához, amihez a felajánló cégek többsége való-
ban kedvezményes lehetőséget biztosít.
Érdemes és gyakran szükséges is ezzel élni.

Mégis mennyi az annyi? Plusz tipp, hogy az adott épület tervrajza minden
Gyakori kérdés, hogy mekkora értékben érdemes építőanyag-gyártó segítségére lehet a mennyisé-
pályázni. A szabályzat szerint a megpályázott ér- gek pontos meghatározásában.
ték 50 százalékát a zsűrinek oda kell ítélnie, Számít az is, hogy a megfelelő anyag megfelelő
amennyiben egy pályázatot támogatásra érde- helyre is kerüljön. Jó példa erre a homlokzati hőszi-
mesnek talál. Egy-egy felajánló 500.000 és getelés, amelyhez passzoló ragasztóra és vakolatra
2.000.000 forint közötti hozzájárulása minden- van szükség – ehhez pedig gyártói állásfoglalást is
képpen több pályázó között oszlik majd el, ezt is lehet kérni.
érdemes figyelembe venni.
A lebonyolítás akkor a legegyszerűbb, ha az intéz-
mény alapítványa pályázik, mert annak adomá-
nyozni a legegyszerűbb a felajánlók számára. Nem
kizáró ok, ha nincs alapítvány, de ebben az esetben
előnyös, ha az önkormányzat vagy a fenntartó pá-
lyázik. Apropó fenntartó! Az önálló gazdálkodást
nem folytató intézményeknek feltétlenül szüksé-
ges a fenttartó hozzájárulását kérni a beruházás
elvégzéséhez. Ehhez szükséges minta a varepito-
palyazat.hu oldalon található, a letölthető doku-
mentumok között, más hasznos anyagok mellett.

Fotók segítik a zsűri döntését TTIAPNP,ÁCS
Ha pedig már tudod, hogy mit szeretnél elvinni a
pályázaton, jöhet az előkészítés! Fontos, hogy ké- Tekintsük át már most, hogy:
szíts jó fotókat az épület egészéről és a felújítandó • milyen beruházásokra van szükség és
részről egyaránt úgy, hogy ha a nyertesek között • melyikbe érdemes először belevágni
lesz a pályázatod és a beruházás elkészült, azonos • ahhoz milyen termékeket lehet igényelni a
szögből ismét fotózhass – így az „ilyen volt-ilyen
lett” képeken láthatjuk a végeredményt. Arról se Várépítő pályázaton
feledkezz meg, hogy a pályázat benyújtásakor fel- • hol találunk megfelelő szakembert már az
töltött képek is segítenek a zsűrinek – számos más
tényező mellett. előkészítő időszakban
Apropó zsűri! Kíváncsi vagy, mi alapján születik • honnan lesz rá pénz, hiszen szükséges az
meg a döntés? A független bizottság tekintettel
van arra, hogy az elnyert termékekkel a beruházás önerő például a fuvarozáshoz, a kivitele
meg is valósuljon, gyakran előfordul ugyanis, hogy zéshez és az esetleg el nem nyert mennyi
az odaítélt termék mennyisége kevesebb, mint az ségű építőanyag megvásárlásához
igényelt volt. Ezért vizsgálja az anyagi forrásokat • milyen dokumentumokat lehet már most
és lehetőség szerint annyi terméket ítél oda, hogy összegyűjteni
az valódi segítség legyen a további lépésekhez. • mely cégek szakembereivel érdemes már
Szinte minden pályázati cél érdemes a támogatás- most konzultálni.
ra, így közhely, de a zsűri mindig nehéz helyzetben
van. További kérdések esetén a www.varepitopalyazat.hu
A felajánlók tapasztalatai oldalon található gyakran ismételt kérdések kínálnak
A Várépítőn építőipari termékeket felajánló cégek megoldást. Egyedi kérdések esetén pedig fordulj
fontosnak tartják, hogy ha a jelentkezés folyamán nyugodtan a kiíróhoz, a Build-Communication-höz
bármilyen kérdés felmerül, akkor azt tedd fel egy az [email protected] e-mail címen.
hozzáértő személynek. Gondolj csak bele, egy be-
ruházás során mindenképp tudni kell az egyes lé-
péseket és azok megfelelő sorrendjét.

Készen vagyunk!

Hosszú távú terveik voltak,
kitartóan pályáztak!

Hazánkban kevés műemlék található, ám azok között akadnak magánkézben lévők is. Amikor
felújításra kerül sor, a fenntartók vagy tulajdonosok különösen nehéz helyzetben vannak, hisz
kevés a pályázási lehetőség. Műemléket próbál megmenteni egy nagykölkedi család is, akik
évek óta azon dolgoznak, hogy műemlék házukat átalakítva egy hagyománytisztelő, mégis
modern és élhető otthont teremtsenek maguknak.

A Várépítő pályázatra lehetőség van többször is hozva a csatorna és az elektromos fűtés.
jelentkezni, ezért is próbálkoznak és járnak siker- 2019-ben, a második ütem keretében a lakóház
rel újra és újra a nagykölkedi Műemlék Lakóház melléképületében egy nappali és egyben pihenő
tulajdonosai. 2019-ben már negyedszer nyertek helyiség kialakítása kezdődött meg, mert a régi
nagyértékű építőanyagot, amelyek beépítésének lakrész már kicsinek bizonyul az öttagú család
köszönhetően teljesen megújult és jelenleg is számára. A szakemberek már elkészültek a falszi-
szépül a műemlék. geteléssel, aljzati munkálatokkal és a nyílászárók-
Az országos védettség alatt álló épület szerkeze- kal, és még hátra vannak a villany, fűtés, vízszige-
tileg két részből áll: az első rész a lakóház, a másik telés, padló és járólap munkálatai.
pedig a nappali, amely most épül, és amelyhez További tájékoztatásért fordulj a cégek képviselői-
idén közel 200.000 forint értékben kaptak hez:
Baumit anyagot, illetve Dörken dombornyomott Baumit – Uzsák-Tokai Anita: [email protected]
lemezt a lábazat szellőztetésére és Murexin ra- Dörken – Bariczné Mariann: [email protected]
gasztóanyagot. Murexin – Hajtó Márta: [email protected]
A korábbi pályázás során, 2017-ben, a lakóház tu- www.baumit.hu, www.doerken.com/hu
lajdonosai az épület belső felújításához nyertek www.murexin.hu
közel 400.000 forint értékben Baumit vakoló-
anyagot, valamint Creaton tetőcserepet és Ra-
vatherm lábazati hőszigetelő anyagot. A 2014-es
és a 2015-ös évben Murexin termékeket, Creaton
cserepeket, valamint Baumit anyagokat kaptak a
nagykölkedi pályázók. Ezekben az években az ál-
lagmegóvási munkák zajlottak és fejeződtek be,
melynek keretében többek között rendbe lettÚj lehetőség

Rendkívüli lehetőséget
kapnak a pályázók

Aki részt vesz a Homeinfo 2020. január 17-19 között megrendezendő Fürdőszoba és otthoni
wellness show-ján, máris hozzájárult ahhoz, hogy több kivitelezésre fordítható készpénzt kap-
janak a Várépítő pályázatra jelentkező gyermekintézmények és műemlékek. A rendkívüli fel-
ajánlások sora ezzel még nem ért véget!

A Homeinfo elhivatott támogatója a rászorulóknak, A rendezvényen való részvétel egyben jótékonyság
a cég ezért is döntött úgy, hogy ezúttal a Várépítőn is, amely adomány a jövő évi Várépítőn lesz elnyer-
tesz felajánlást. Minden, az általuk életre hívott für- hető. A Homeinfo fürdőszoba show-ján emellett
dőszoba show-ra megvásárolt jegy árából 100 fo- rendkívüli díjátadásra is sor kerül.
rint a jövő évi Várépítőt illeti, ezzel bővítve a kész- Bár még el sem kezdődött a Várépítő pályázat, a
pénzfelajánlók palettáját. Emellett a hivatalos Homeinfo egyik partnere, a CSOMIÉP AquaPanna
pályázat indulása előtt több gyermekintézmény is termékeket ajánlott fel, amelyekre a Várépítő ko-
lehetőséget kap arra, hogy megújítsa mosdóját. rábbi nyertes gyermekintézményei pályázhatnak. A
A show megtekintése egyben jó lehetőség azok- cég tíz darab toalettet, azokhoz tartozó ülőkét, il-
nak, akik fürdőszoba felújításon gondolkoznak. A letve WC-papír tartót kínált fel, amely termékeket a
budapesti BOK (SYMA) csarnokban megismerhe- pályázat indulásától függetlenül kaphat meg egy
ted többek között a legújabb fürdőszoba trende- vagy több szerencsés intézmény. A mosdó felújí-
ket, izgalmas innovációkat, de ötleteket is kaphatsz táshoz szükséges anyagokra a Build-Communica-
a kivitelezéshez lakberendezői tanácsadók segítsé- tion Facebook-oldalán december 3-án induló kö-
gével. A kiállításon hasznos információk hangzanak zönségszavazás nyertesei tehetnek szert – a
el az akadálymentes és családi fürdőszobákról, a kis tízdarabos készlet erejéig.
helyiségek helykihasználásáról, de az egészen mo- A többszázezer forint értékű díj átadására a buda-
dern, otthoni wellnesst kínáló lehetőségekről is szó pesti rendezvényen, 2020. január 18-án kerül sor.
lesz.

CSOMIÉP

FÜRDŐSZOBA-KONYHA
SZAKKERESKEDÉSKészen vagyunk!

Az idei év leggyorsabb projektje:

átalakult az iskola

2019-ben nyert a pályázaton és a szakemberek már el is végezték a felújítási munkálatokat a
várpalotai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskolában. Nagy szükség volt már
a támogatásra, amelyet az intézmény évek során elhasználódott részeinek javítása, cseréje,
felújítása költöttek.

Az iskola idén közel 300.000 forint értékben nyert Erre azért van nagy szükség, mert nem ritka, hogy
építőipari alapanyagokat a Henkel-Ceresit felaján- a tervezett beruházások a beépítési munkálatok-
lásában, illetve százezer forintos készpénztámoga- hoz szükséges anyagi források hiánya miatt ma-
tást is kapott a Colt Hungária Kft. hozzájárulásá- radnak el. A problémára reagálva idén ismét sza-
nak köszönhetően. Az intézményben egy tanterem porodnak a forintban történő felajánlások: a
padlója ment tönkre, amelyet hidegburkolatra cse- MEVA, a Colt és a Homeinfo.hu portál által fel-
réltek a nyereménynek köszönhetően. Szintén a ajánlott készpénz a zsűri döntése szerint idén 9
pályázatnak hála sikerült a tantestület mosdójá- intézmény munkáját segíti. További készpénzes
ban már hónapok óta fennálló csőtörést rendezni. hozzájárulás a Jövőkuckó támogatás, amelynek
Az elnyert készpénz segítségével további két kis- évek óta felajánlója a Magyar Építéstechnika, va-
méretű tanterem, egy pszichológusi szoba és egy lamint a proidea.hu és ibuild.info 300-300 ezer
német nyelvi labor laminált padlózása lett meg- forinttal.
oldva. További információért keresd a Henkel-Ceresit
Az elnyert alapanyagok mennyiségének köszön- képviselőjét, László Esztert: eszter.laszlo@henkel.
hetően a folyosó feltöredezett hidegburkolatát is com, a Colt Hungária Kft.-től pedig Csordás Zoltán
javították, valamint a főbejárat terméskő falának lesz segítségedre: [email protected].
legveszélyesebben tönkrement részét is helyre- A MEVA képviselői:
hozták. Rozoga Krisztina: [email protected]
Bár a Várépítő pályázat alapvetően az építőanyag Vaszita Loránd: [email protected].
felajánlásokról szól, szerencsére egyre több cég kí- www.ceresit.hu, www.colt-info.hu, www.meva.net,
nál kivitelezésre fordítható készpénzt.

előtte
utána

Készen vagyunk!

Csigadombi Waldorf Óvoda

Ereszcsatorna: apróságnak tűnik?
De annál fontosabb!

A PREFA Hungária Kft. minden évben 500.000 Forint értékben ajánl fel ereszcsatorna rend-
szereket gyermekintézmények és műemlékek számára a Várépítő pályázat keretén belül. 2018-
ban három olyan gyermekintézmény kaphatott ereszcsatorna rendszert a zsűri döntése alap-
ján, a PREFA támogatásával, ahol konkrétan hullott a vakolat a falakon annak hiánya vagy
elrongálódása miatt. A termékek beépítésének 2019 év végéig kell megtörténnie a szabályzat
szerint, a terméket már mindenki elszállította az alumínium tető- és homlokzatburkolatokat
gyártó cégtől.

A felújítás során is fontos gondolni az ereszcsator- Biztonságban a Csigadombi Waldorf Óvoda falai
na állapotára, hiszen a háztetőt körülölelő kiegé- A Dunaújvárosban található Csigadombi Waldorf
szítő nem csak esztétikai kérdés, az épület „műkö- Óvoda 2017-ben egy sikeres pályázatnak köszönhe-
désére”, állapotára is hatással van. tően építhette meg az óvodaépülethez csatlakozta-
A megfelelően tervezett és kivitelezett csapadék- tott előtetőt. Azonban az előtetőhöz a felújítás során
víz-elvezető rendszer hiányát könnyen észrevehet- nem tartozott bele az ereszcsatornarendszer kiala-
jük egy házon, hiszen a falazat a sok csapadéktól kítása, az óvoda viszont szerette volna gyűjteni az
könnyen elázik, az elázásnak pedig nyoma marad. esővizet, amit a meglévő lapos tetős kialakítás nem
Egy ereszcsatorna rendszer nem csak a fő elemből tett lehetővé, valamint a ráhulló víz is rongálhatja a
– magából az ereszcsatornából – áll, a rendszer szerkezetet. A felújításhoz összesen 112.360 Forint
úgy lesz komplett egész, ha a kiegészítőnk kiegé- értékben volt szükség PREFA ereszcsatorna rend-
szítőit sem hagyjuk figyelmen kívül. A PREFA 15 szerre. A Várépítő pályázat zsűrije a megpályázott
színben kínál komplett alumínium ereszrendszere- teljes értékben ítélte oda a termékeket az óvodának,
ket. akik az épülethez illő barna színben választották ki
azokat.

Elázott vakolat az Emberbarát Alapítvány falain
Budapesten senki nincs, az országban csupán egy
otthon nyújt speciálisan nők részére segítséget, ez
pedig az Emberbarát Alapítvány.
A függőséggel érintett nők komoly társadalmi
stigmával és negatív megítéléssel találkoznak, ki-
szolgáltatottak, gyakran munkanélküliek, rende-
zetlen lakáshelyzetben, ill. társkapcsolatban élnek.
Ez a speciális célcsoport méltányolhatóan és hang-
súlyozottan rászorul a külső segítségre, és védett
környezetre. A korábban az épületen található hibás
lefolyócsatorna miatt és az ereszalján a vakolat felá-
zott, felfagyott, emiatt a vakolatot el kellett távolítani
több helyen. Később az ereszcsatorna hiánya miatt a
falszerkezet és a vakolat erodálódott, így nagy szük-
ség volt egy új, modern ereszcsatorna rendszerre. A
Várépítő pályázat keretén belül az alapítvány 84.570
Forint értékben nyert el támogatást PREFA eresz-
csatornára, a termékeket cinkszürke színben válasz-
tották ki.

Adománygyűjtés az esélyegyenlőségért
A Hernádszentandráson található Szociális Inno-
váció Alapítvány a pályázat beadásakor már egy
éve gyűjtötte az adományokat és támogatásokat
az építkezés költségeire. Az alapítvány 1997 óta
működik, tevékenysége középpontjában olyan in-
novatív stratégiák kialakítása és elterjesztése áll,
amelyek a társadalmi esélyegyenlőség elveinek
megfelelően a hátrányos helyzetű társadalmi cso-
portok helyzetének javítását szolgálják. 2018-ban
többek között a PREFA ereszcsatorna rendszeré-
hez nyertek terméktámogatást a megpályázott
244.130 Forint értékben. Az épületre a PREFA
mohazöld színű ereszcsatornáját választották.
Kérdés esetén keresd a Prefa képviselőjét, Kovács
Tímeát a [email protected] e-mail címen.
További információk az alumínium ereszcsatornák-
ról:

www.prefa.hu

Készen vagyunk!

A kivitelezés a bónnyuesrzemény

A Nemesvámoson működő Veszprémi Waldorf Egyesület idén már másodszor jelentkezett a
Várépítő pályázatra, minkét alkalommal sikerrel. 2019-ben az általuk támogatott gyerme-
kintézmény is megtapasztalhatta annak az előnyét, hogy a felajánlások köre nem csupán
értékes építőipari termékekből áll, hanem egyre többen akadnak, akik ingyenes kivitelezéssel
segítenek.

A Fehérlófia Waldorf Óvoda és Iskola többször is A Szövetség 2014 óta 8 különböző Várépítő nyer-
pályázott már. Az intézmény hosszútávú terve, tes esetén segített díjmentes beépítéssel, ezzel je-
hogy a gyermekeket érintő közösségek – óvoda, lentősen csökkentve az adott intézmények mun-
általános iskola és gimnázium – egy épületegyüt- kálatait.
tesben kapjanak helyet. Jelenleg a nevelési és ok- A pályázóval kapcsolatban plusz érdekesség, hogy
tatás intézmények több helyszínen, különálló épü- nem először vett részt a Várépítőn. A most megva-
letekben, részben bérleményekben működnek. lósult kivitelezés ötlete is csak azután fogalmazó-
Az egységesítés részeként 2019-ben konyha és dott meg benne, hogy az intézmény tavaly a tető-
ebédlő épül az új telephelyen, amely közösségi tér- tér beépítését lehetővé tévő Leier kéregfödémet
ként is szolgál. Az idei pályázaton ennek a részleg- nyert, valamint abban az évben – 250 ezer forint
nek a kialakításához nyert az intézmény a Leier jó- értékben Sika ragasztóanyaghoz is hozzájutott.
voltából nettó 1.000.000 forint értékű Ráadásul a kéregfödém megpályázása nem is sze-
kéregfödémet. Emellett 500 ezer forint értékben repelt a tavalyi tervek között, ugyanis ereszcsator-
hat darab Roto Designo R79 tetőablakokat nyert na és hőszigetelés elnyerése volt a cél, de azt az in-
az egyesület, amelyek beépítési munkálatait az tézmény nem kapta meg. A bíráló bizottság látva,
Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok hogy új építésű épületről van szó, javaslatot tett a
Magyarországi Szövetsége végezte el. Leiernek, hogy az el nem nyert keretösszegig ajánl-
jon fel előregyártott vasbeton kéregfödémet a be-
ruházáshoz. Az ötlet mindenkit meglepett, de vé-
gül a szakemberek remekül tudták hasznosítani az
építőanyagot.

A Roto termékeiről Hargitai Zsoltnál érdeklőd-
hetsz: [email protected]

www.emsz.hu www.roto-frank.com/hu

Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok
és Ácsok Magyarországi Szövetsége

Ráadásul a kéregfödém megpályázása nem is szerepelt a
tavalyi tervek között, ugyanis ereszcsatora és hőszigetelés
elnyerése volt a cél, de azt az intézmény nem kapta meg.
A bíráló bizottság látva, hogy új építésű épületről van szó,
javaslatot tett a Leiernek, hogy az el nem nyert keretössze-
gig ajánljon fel előregyártott vasbeton kéregfödémet a
beruházáshoz. Az ötlet mindenkit meglepett, de végül a
szakemberek remekül tudták hasznosítani a felajánlott
építőanyagot.
A Roto és ÉMSZ közös projektjére idén augusztusban került sor Nemesvámoson.
A szakemberek együtt végezték el a munkálatot, az eredmény pedig magáért beszél!

Készen vagyunk!

Falfestménnyel vidámabb
Meglepetés az autista gyermekeket
támogató intézményben

Az Integrált Autista Gyermekek Foglalkoztató Háza kívül és belül is megszépült – a fiatalok leg-
nagyobb örömére. A biztonságot adó tető már adott, most pedig elkészült a mesés környezet is.

Tác Község Önkormányzata a 2017-es Várépítő A táci intézmény célja az autista diákok részleges inte-
pályázaton nyert a foglalkoztató ház felújításához grációja. A többségi tanulói közösségben eltöltött ide-
több mint 650 ezer forint értékben CREATON te- jükön kívül rendelkezésükre áll a számukra kialakított
tőcserepet és százezer forint készpénzt a Colt autistabarát környezet.
Hungária Kft. felajánlásában. A munkálatokat az
Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok
Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) is segítette, a
szakemberek ugyanis díjmentesen vállalták a be-
építést. A beruházás már elkészült, idén ősszel pe-
dig más kellemes meglepetés is érte az intézmény
képviselőit.
A Build Communication felajánlotta, hogy meglepi
a gyermekeket egy falfestménnyel. A bájos, állat-
figurákkal tarkított festményt a Gyermekkuckó
művésze, Girtl-Nagy Ágnes készítette el az őszi
szünetben, így a pihenésből visszaérkező gyerekek
megújult környezetben folytathatták a tanévet. A
nemes felajánláshoz azzal járult hozzá az alkotó,
hogy a megszokott napi díjánál kedvezőbb össze-
gért vetette falra a mesebeli képes történetet.

További információt a Colt képviseletében Csordás
Zoltán tud adni: [email protected],
az ÉMSZ-nél Szalai leventét keresheted:
[email protected]

www.emsz.hu www.colt-info.hu

előtte utána

előtte utána

@gyermekkucko

Készen vagyunk!

Felajánlások sora a

hátrányos helyzetű gyermekekért
A Várépítő pályázat 2018-as nyertesi között volt a Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse
Önkéntesprogramja, amely a Hernádszentandráson épülő házához kapott támogatást.
A hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával foglalkozó alapítvány az évek során számos
más felajánlást is kapott az építkezéshez.

Gyakran nem engedi meg az iskolák vagy óvodák nováció Alapítvány Önkéntes és Gyerekközpontja
szűkös anyagi helyzete a felújítást, ezért jelent- építését segítették zsalukkal és támasztó oszlo-
keznek a Várépítőre. A pályázók között sok olyan pokkal – többmillió forint értékben. Az alapítvány
intézmény is megtalálható, amelyek hátrányos mindemellett több mint 200.000 forint értékben
helyzetű vagy fogyatékkal élő fiatalokat támo- kapott Murexin ragasztóanyagot és PREFA eresz-
gatnak. Utóbbiak között szerepel a rendkívül elhi- csatornát, illetve 150.000 forint készpénzt a Colt
vatott önkéntesekkel dolgozó Szociális Innováció Hungária Kft. felajánlásában.
Alapítvány is. Az alapítvány InDaHouse Hungary Az önkéntesek munkáját többen is támogatják,
csoportja a szociális munka, a pedagógia és a tár- még 2018-ban a Wienerberger Porotherm kőzet-
sadalmi vállalkozás eszközeivel kíván hosszú távon, gyapottal töltött téglát, áthidalókat, födémet és
fenntartható módon segíteni. Céljuk, hogy a most Tondach tetőcserepet adományozott az intéz-
felnövő gyerekek olyan tudással és élményekkel ménynek. Akkor egy 14 főből álló „brigád” a falazási
gazdagodjanak, amelyek segítik őket egy sikere- munkálatokból vette ki a részét. Idén pedig a Wie-
sebb élet felépítésében. Olyan gyerekek támoga- nerberger Magyarország és a Tető Építők Egyesü-
tásáról van szó, akik amellett, hogy szegénységben lete összefogásával valósult meg az a jótékonysági
nőnek fel, nem jutnak messzebbre a lakóhelyükhöz munka, melynek keretében az egyesület 30 tető-
közeli városnál, nem találkoznak versenyképes tu- építő szakembere elkészítette a hernádszentand-
dással, hosszú munkatapasztalattal rendelkező rási Önkéntes- és Gyerekközpontjának tetőfedését.
felnőttekkel. Az építkezés lassan a végéhez ér. Láthatjuk, hogy
Az InDaHouse program öt éve indult, azóta közel a program komoly összefogással valósul meg, és
100 hátrányos helyzetű gyermeknek tart rendsze- ezek a felajánlások hozzák létre a központot is, ami
resen foglalkozást csaknem ugyanennyi önkéntes évtizedeken keresztül a helyi gyerekeket szolgálja
Hernádszentandráson. A kezdeményezés annyi- majd!
ra kinőtte magát, hogy tavalyelőtt úgy döntöt- További információért keresd a MEVA képviselő-
tek, belefognak egy új épület felépítésébe, hogy jét, Rozoga Krisztinát: [email protected], Vaszita
a Várépítő adta lehetőségnek köszönhetően sta- Lorándot: [email protected]., a Murexintől Haj-
bil hátteret teremtsenek az elvégzett munkához. tó Mártát: [email protected], A Colttól pedig
A pályázaton a MEVA Zsalurendszerek Zrt. kész- Csordás Zoltánt: [email protected]. A
pénztámogatással járult hozzá a jótékonysági PREFA képviselője Kovács Tímea: timea.kovacs@
gyűjtéshez, de végül termékeire is mutatkozott prefa.com
igény. A MEVA eredeti felajánlása mellett egy Az InDaHouse kapcsolattartója Benkő Fruzsina, az ő
utólagos kérésre is igent mondott: a Szociális In- elérhetősége [email protected]Tippek, tanácsok

Várépítő pályázat,
ahogy a zsűri látja

AVárépítő legfrissebb zsűritagja, Beleznay Éva mondta el tapasztalatait a pályázatról, amelynek
ő 2017 óta részese. Megtudhattuk, hogy milyen benyomást keltett benne a mások megsegítését
lehetővé tévő tender, illetve tanácsokat is adott a leendő jelentkezőknek.

Beleznay Éva okleveles várostervező és építész- „Nagyon örülök, hogy részt vehetek a pályázatok
mérnök. Magán praxisa mellett jelenleg a Magyar értékelésében. Innen, Budapestről sokszor elfe-
Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) ve- lejtjük, hogy hány gyermekintézmény küzd napi
zető fenntarthatósági tanácsadója, környezettu- problémákkal: a gyermekek feje fölött a tető be-
datos építéssel foglalkozik. Ingatlanfejlesztések ázik, nem tudják a szobákat megfelelően kifűteni,
nemzetközi minősítését végzi, ehhez kapcsolódó a falak penészesek és a kicsik egészségére ártal-
tervezési és kivitelezési támogatást nyújt, emel- masak. Fontosnak tartom a pályázat másik kate-
lett egyes részterületek – hulladékcsökkentés az góriáját, a kulturális örökségünk védelmét is. Nagy
építésben, zero-carbon építési és városi straté- tisztelettel gondolok a pályázat megszervezésé-
giák – szakértője. A Várépítő pályázat független hez kapcsolódó rengeteg munkára, amit a Build
zsűritagjaként szólalt most meg, mert fontosnak Communication végez: egyrészt a támogatók be-
tartja a rászorulók támogatását. Lássuk, mit gon- vonására gondolok, másrészt arra, ahogy próbálja
dol a gyermekintézmények és műemlékek támo- eljuttatni a hírt magyarországi kistelepülésekhez.
gatásáról! És minden támogatónak köszönöm, hogy a fel-
ajánlott anyagokkal évente 15-20 felújítás meg
tud valósulni.” – nyilatkozta Beleznay Éva, hoz-
zátéve, hogy már azelőtt is hallott a Várépítőről,
hogy zsűritaggá vált.

A pályázás menetéről azt gondolja, hogy nem bo-
nyolult, fontos azonban, hogy a jogi és műszaki
biztosítékok meglegyenek, mert ha egy pályázó
ezek hiányában nem tudja megvalósítani a pro-
jektjét, akkor az azévi lehetőséget mástól vonja el.

www.leier.hu

A fotón balról:
Vadász György, Ráday Mihály és Tóth Balázs

„Az elmúlt évek során, a projektek tapasztalatai A Várépítő pályázaton öttagú, független zsűri
alapján a szervezők számos újabb segítséget ve- dönt a felajánlott termékek odaítéléséről. A dön-
zettek be a projektek sikere érdekében, például a téshozó bizottság tagjai mérlegelik az intézmé-
felajánló cégektől való ajánlatkérést, konzultációt.” nyek igényeit, valamint lehetőségeit és törekednek
– emelte ki a pályázást könnyítő lehetőségek közül. arra, hogy olyan projektek kapják a nyereményt,
Zsűritagként tanácsokkal is ellátta a jelentkezők- amelyek biztosan meg is valósulnak.
nek. Mint mondta, az egyik legfontosabb lépés az, Az elnök Vadász György Kossuth és Ybl díjas épí-
hogy a projekt tervezésekor mindenki vegye figye- tész.
lembe mind a termékek típusait és mennyiségi ke- A zsűri további tagja Nagy-Kálózy Eszter Jászai
reteit, mind a megvalósítás egy éves időkeretét. Mari-díjas és Amfiteátrum-díjas magyar színész-
Persze a pályázat ilyen szempontból is rugalmas. nő; Ráday Mihály, a Budapesti Városvédő Egyesü-
Ha valamilyen oknál fogva egy-egy intézményben let elnöke, Kossuth díjas alkotó és Tóth Balázs, épí-
nem sikerülne időben elvégezni a kivitelezést, ha- tészmérnök, az ÉMI Nonprofit Kft. Szabványügyi
lasztási kérelem igényelhető, amellyel a felújítási és képzési irodavezetője.
idő meghosszabbítható.
A jelentkezőknek emellett Beleznay Éva azt java-
solja, hogy használják ki a Build-Communication
által felállított számos hasznos segítséget, és ke-
ressék a pályázathoz kapcsolódó szakembereket a
felmerülő kérdésekkel:

„Fontos a projekt sikerességéhez, hogy az mű-
szakilag megalapozott legyen, így vonjanak be
építészt/műszaki szakembert, továbbá használ-
ják a támogatók szakmai segítségét is az aján-
latkérésen túl.”

Készen vagyunk!

A balassagyarmati rabok is
munkába álltak

Nem ritka a Várépítő pályázaton, hogy egy-egy intézmény vezetője többször is támogatásra
jelentkezik, így fokozatosan újulhatnak meg az olykor már szinte omladozó helyiségek. Mivel
a szabályzat nem tiltja az ismételt próbálozást, a pályázati felajánlásokból két balassagyar-
mati óvoda már többször is részesült. Az egyik tagóvoda ráadásul plusz segítséget is kapott,
méghozzá a helyi börtön és fegyház tagjaitól.

Az intézmények évről-évre el is nyerték a lehető- Az újításra esztétikai és biztonsági szempontból is
séget arra, hogy biztonságosan, valamint esztéti- nagy szükség volt, mert azok a burkolólapok voltak
kusan működhessenek. A Balassagyarmati Köz- lerakva, amelyek az épület közel 100 évvel ezelőtti
ponti Óvoda Játékvár Tagóvodája először megépülésekor odakerültek. Ezek lecseréléséhez
2017-ben indult a Várépítő pályázaton. Akkor a több mint 250 ezer forint értékű Murexin ragasz-
belső tér megszépítéséhez kaptak közel 500 ezer tót nyertek. A kivitelezést ismét a helyi börtön se-
forint értékben Murexin termékeket, amelyekből gítette munkaerővel, valamint a szülők és a Gazda-
három csoportszoba parkettáját újították fel. sági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) tagjai is
Abban az évben a Meseerdő Óvoda is nyert, ők kivették részüket a munkálatokból.
majd 300 ezer forint értékben jutottak Baumit Az idei, 2019-es pályázatra a Játékvár tagóvoda
anyagokhoz, amelyek segítségével a játszóudvar jelentkezett, mert szükségessé vált egy mosdóhe-
hátsó kerítését hozták rendbe. A kopásnak és om- lyiség teljeskörű fejújítása: a csövek már rozsdásak,
lásnak indult kerítésre nagyon ráfért a renoválás, a csempe meg van lazulva a falon, a mosdók és a
ezért az intézmény még munkaerő támogatást is vécécsészék repedezettek. A mielőbbi megújulásra
kapott a kivitelezéshez a Balassagyarmati Fegyház azért is van nagy igény, mert a csoportszoba egy-
és Börtöntől, néhány fogvatartott személyében. A benyílik a mosdóval, ezért a gyerekek is sűrűn ész-
rabok a Társadalmi jóvátétel programjának kereté- lelnek csatornaszagot.
ben segítettek. A kivitelezésre a Murexin burkolóanyagaival várha-
2018-ban ismét pályázott és nyert a Meseerdő tóan jövőre kerül sor.
óvoda: ekkor az intézmény folyosójának, teraszá-
nak és vizes helyiségeinek a burkolására került sor.

Ha a Murexin termékekkel kapcsolatban további
információra van szükséged, keresd Hajtó Mártát:
[email protected]

www.murexin.hu

Készen vagyunk!

Összefogás teremtett
méltó környezetet

A budapesti Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 2014 februárjában jelentkezett
először a Várépítő pályázatra. Egy évvel később is nyertek, de számos más támogatásra is szük-
ség volt ahhoz, hogy a megkésett, eltérő fejlődésű, vagy fejlődési zavar szempontjából veszé-
lyeztetett kisgyermeknek segítséget nyújtó intézmény mind biztonsági, mind pedig praktikus-
sági szempontok tekintetében megújuljon.

A pályázat indulásakor a központ állapota nagyon 44 darab LED fénycsövet ajánlott fel a központ-
leromlott volt: télen hideg, nyáron forróság uralko- nak. Az új fénycsövek a budai telephely szülői vá-
dott az épületben, amely eső esetén beázott, pe- róhelyiségében, a mozgásterápiás csoportnak he-
nészedett – mindez pedig veszélyeztette a mun- lyet adó tornateremben, illetve a szülőket fogadó
kát. Ahhoz, hogy a helyzet javuljon, önzetlen irodában lettek elhelyezve. A központ képviselői
támogatásokra volt szükség, amelynek már a kez- elnyerték még az ÉMI Nonprofit Kft. két szolgálta-
detekkor része volt a Várépítő. A Korai Fejlesztő tását, a meglévő épület statikai szakvéleményét,
Központ vezetője, Czeizel Barbara gyógypedagó- illetve hőkamerás vizsgálatát. Mindkét szolgálta-
gusa az elmúlt harminc év során odáig jutott, hogy tás előkészítette az épület infrastrukturális fejlesz-
az egyes eseteket nem szem előtt tévesztve, de téseit, későbbi felújítását.
törvényhozási szinten is igyekszik jobbá tenni az 2015-ben a Budapesti Korai Fejlesztő Központ
eltérő fejlődésű kisgyerekek és családjaik életét. egyes elavult részeit a Várépítőn felajánló BACHL
1991-ben két kolleganőjével alapították a Buda- Hőszigetelőanyag-gyártó Kft., a Baumit Kft., a Hö-
pesti Korai Fejlesztő Központot, ami mára hatvan rmann Hungária Kft. és a Murexin Kft. összesen
főt foglalkoztató módszertani központtá nőtte ki több mint egymillió forint értékű hozzájárulásának
magát. Ő vezetőként folyamatosan lobbizik, szülői, köszönhetően hozták helyre. Az egyemeletes léte-
szakmai szervezetek támogatásával ostromolja a sítmény lépcsőháza egy külön blokkban lett kiala-
törvényhozókat, hogy Magyarországon minden kítva, amely részlegnek a szigetelése a legrosszabb
érintett kisbaba és családja a lehető leghamarabb az épületben a panelek illesztése miatt. A kisgyer-
megkapja a szükséges emberi és szakmai segítsé- mekes családok számára megfelelő hőmérséklet
get. biztosítása ezen a területen volt a legnehezebben
Az intézmény 2014-ben két cég termékeit, illetve megoldható a dupla bemagasság miatt is, de a fel-
szolgáltatását nyerte el a gyermekintézményeket ajánlott szigetelőanyagokkal és szigetelővakola-
és műemlékeket támogató jótékonysági összefo- tokkal a szakemberek orvosolták a problémát.
gáson. Abban az évben az ELKOÉP Hungary Kft. A projekt másik elemében két gyermekcsoport

csoportszobájának mosdóhelyiségének felújításá- tei miatt eddig nem látogathattak. Az újonnan ki-
ra került sor, amelyekben a csempék elavultak, sok alakítandó vizsgáló helyiségeket pedig látogatás-
helyen már töredeztek. A Hörmann által felajánlott ra, betekintésre alkalmas fülkékkel szerelték fel.
nyílászárókat is beépítették, egy, az intézményben Felajánlások sora érkezett
kialakított dolgozói öltözőhelyiségbe. 2017-ben az elkészült épülettervek birtokában
Teljesen megújult az intézmény megkezdődött a forrásteremtés is. A Kormány az
A következő évek is aktívan teltek az intézmény évi döntése értelmében felújítási törekvéseket az
felújítása szempontjából. 2017-ben egy nagysza- Emberi Erőforrások Minisztériuma 400 millió fo-
bású fejlesztés előkészítése kezdődött meg. A fej- rinttal támogatta, így a beruházásra való előkészü-
lesztés a budai ház bővítésére irányult, amelynek leteket 2018-ban megkezdték. A terveket módosí-
során egy új épületszárny építésével lett kialakítva tások után újra engedélyeztették, és a munkára
nagyobb tér, elválasztva és megnövelve a diag- közbeszerzés útján a Market Zrt.-t választották,
nosztikai és terápiás ellátás színtereit. A földszin- akivel az év végén szerződést is kötöttek. Megsze-
ten a vizsgálat típusához igazodva külön teremben rezték a szükséges hatósági, önkormányzati enge-
lesz lehetőség elvégezni a neurológiai, pszichiátriai délyeket. Az építési és felújítási munkák 2019-ben
fókuszú vizsgálatokat, illetve a mozgásvizsgála- évben két ütemben – az új épületszárny felépíté-
tokhoz is külön tornaterem áll rendelkezésre. Az sével, majd ezt követően a régi épület korszerűsí-
első emeleten több egyéni, és két csoportos fej- tésével – zajlottak. Az átépített épület berendezé-
lesztésre alkalmas helyiséget is kialakítottak a sére, a parkoló betonozására, és a kert felújítására
szakemberek. továbbra is folytatódik az adományszervezés.
A bővítés eredményeképpen évente legalább to- A felsoroltakon kívül számos segítség érkezett, így
vábbi 100 eltérő fejlődésű kisgyermek és családja- 2019-re széleskörű összefogással – költségvetési,
ik ellátását tudja az intézmény még magasabb önkormányzati, kivitelezői, vállalati és egyéni ado-
színvonalon biztosítani. Az új épületszárny első mányozók támogatásával – sikerült megvalósítani
sorban munkatársaik számára nyújt megfelelő mé- egy gyermekbarát központot, melyben a családok
retű teret, irodák, tanári szoba és a képzéseink és a dolgozók számára is méltányossá váltak a kö-
megtartásához szükséges 50 fős, modern oktató rülmények.
is helyet kapott itt. A módszertani funkciók minő-
ségibb ellátása érdekében a fejlesztőszobák de- További információért a Várépítő pályázat felaján-
tektív tükrökkel vannak felszerelve, melyek bete- lói közül keresd a BACHL képviselőjét, Molnár Ka-
kintést engednek majd a gyakorlatot végző talint: [email protected], a Murexintől pe-
hallgatók és a tanfolyamainkon résztvevő szakem- dig Hajtó Mártát: [email protected]
berek számára olyan foglalkozásokba, melyeket a
gyermekek túlérzékenysége, vagy a helyiség mére-

www.bachl.hu www.murexin.hu

Tippek, tanácsok

Lábazati hőszigetelés,

amegoldás az időjárással szemben

Ha egy házat, intézményt nézünk, akkor számos helyen lehet szükség hőszigetelésre. A Várépí-
tő pályázaton különösen népszerűek a felajánlott lábazati hőszigetelő anyagok, mert a gyer-
mekintézményeknél is gyakori probléma, hogy – például az állagromlás miatt – alul ázik az
épület.

Ha hőszigetelésről van szó, akkor nagyon nem getelő tábláknak az anyagában nemhogy nem tesz
mindegy, mivel ágyazunk meg az épületnek, azaz kárt a nedvességgel való tartós érintkezés, hanem
milyen rétegek választják el a házat a talajtól. Az az anyagok hőszigetelési képességeit sem befo-
épület szerkezeti elemeinek számos környezeti be- lyásolja.
hatással kell dacolniuk: többek között a hőmérsék- A BACHL minőségi megoldást jelent a nehézségek
let, a légnyomás, a napsugárzás vagy éppen a csa- kiküszöbölésére. A megbízható alapanyagok nyúj-
padék valamely formája ostromolja őket. Ezekből a totta előnyöket az idei Várépítő pályázatnak kö-
napi harcokból azonban jó esetben semmit sem szönhetően a fogyatékossággal élő gyerekek és fi-
lehet érzékelni, s ebben az épület különböző része- atalok lakhatását szolgáló Kincsesláda Házban is
in elhelyezett hőszigetelésnek is fontos szerep jut. élvezhetik, amely felújításához nyert hőszigetelő
Feltéve persze, hogy megfelelő az anyagválasztás anyagot a Fény Felé Alapítvány több mint százezer
és a kivitelezés a hőszigetelés során: talajjal érint- forint értékben. Emellett a veszprémi Padányi Ka-
kező szerkezetek, vagyis a lábazat és a pinceszint e tolikus Iskola tetőtéri oktatási és technikai helyisé-
tekintetben különös figyelmet igénylő területnek geinek a hőszigeteléséhez nyert BACHL anyagot
számítanak. közel 400 ezer forint értékben.

Minőségi szigetelés a gyermekintézményekben A cég évek óta szem előtt tartja a gyermekek tá-
Hányszor hallottuk már, hogy az egész épület mi- mogatását. Egy évvel korábban a Tiszainokai Ti-
nőségét nagyban befolyásolja, ha a lábazat vizese- szavirág Óvoda kapott a hőszigeteléséhez több
dik! Ennek márpedig reális veszélye van, hiszen a mint 450 ezer forint értékű szigetelőanyagot,
lábazat folyamatosan találkozik több-kevesebb 2017-ben pedig a Szécsényben működő Liptay
nedvességgel – ezeknek a területeknek a szigete- Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégi-
lése így olyan anyagot igényel, amely hőtartó ké- um épületének felújításához nyert közel félmillió
pessége mellett a nedvességnek és a nyomásnak, forintot érő BACHL szigetelőanyagot.
a ház rá nehezedő súlyának is tartósan ellenáll. Nézzük most meg, mely termékek és hogyan szol-
Ilyen anyagok a formahabosított polisztirol (mint a gálják többek között a nyertes intézményeket!
BACHL HL) és a zártcellás polisztirol (mint a
BACHL XPS) – ezeknek a könnyen alakítható hőszi-

Lábazat: egy igazán kényes találkozási pont A föld által a pince falaira gyakorolt nyomást hat
A lábazat nem csak azért kényes terület, mert fo- méter mélységig az XPS 300-as is jól állja, hat mé-
lyamatos kontaktusban van a talajjal. Ezen a pon- ternél magasabb falú pinceszintnél viszont már
ton szerkezeti elemek találkoznak, és egy lényeges XPS 500 vagy 700 szükséges. Hat méter mélysé-
anyagváltozás is történik: a pince-alapzat beton gig a BACHL perimeter termék is bevethető. A pin-
építménye a lábazatnál találkozik a homlokzat ke- cében belülről alkalmazott teknőszigetelés lénye-
rámiájával, azaz a téglával. A kétfajta anyag hőáte- ge, hogy a falak közötti teret bitumenelemezes
resztő képessége eltérő: a beton hőáteresztő ké- szigetelésből kialakított teknő védi a szivárgó víz-
pességét jelző lambda-értéke jóval alacsonyabb, től és párától – a bitumenes lemez elé egy szivárgó
mint a kerámiáé, így a találkozási ponton szükség- réteget szükséges beépíteni, mely célra a BACHL
szerűen úgynevezett hőhidak alakulnak ki, ame- perimeter pince- és lábazati szigetelés kiváló vá-
lyek a penészedés melegágyai. Ahhoz, hogy ennek lasztás, mert egyszerre látja el a hőszigetelő, víz-
elejét vegyük, a lábazaton alkalmazott hőszigete- szigetelő és mechanikai védelmet is.
lésnek legalább olyan vastagnak és hatékonynak További információért keresd a cég képviselőjét,
kell lennie, mint a homlokzatinak. Ha például a Molnár Katalint: [email protected]
homlokzati hőszigetelés 14 centiméter, akkor a lá-
bazaton is ugyanilyen vastagságú lábazati hőszi- www.bachl.hu
getelést kell alkalmazni. Arra is figyelni kell, hogy a
lábazati és homlokzati hőszigetelés egy síkban le-
gyen, hiszen az esetlegesen túlnyúló lábazati
hőszigetelésen megállhat a csapadék, ami károsít-
hatja a szerkezetet.

Nyomás alatt
Ahhoz, hogy melyik XPS hőszigetelőanyag alkal-
mas az adott területen való alkalmazásra, a termé-
ken az XPS megnevezés mellett szereplő számot –
300, 500, 700 – kell megnézni, amely egy fontos
mutatót, a nyomásszilárdságot jelez. A hőszigete-
lést értelemszerűen a lábazaton és a pinceszinten
éri a legnagyobb nyomás.
Az 500-as, 700-as nyomásszilárdságú XPS-eket
jellemzően passzív épületeknél, passzív többlaká-
sos, több emeletes házaknál használják a pince ol-
dalfalán és alján, ahol az építmény mellett a talaj is
nagy felületen gyakorol nyomást a hőszigetelésre.
A legnagyobb teherbírású BACHL XPS 700 négy-
zetméterenként 70 tonnával terhelhető.
A hőszigetelés kialakításánál, a felületképzés során
a lábazati hőszigetelő anyag sima felületét érdesí-
teni kell, hogy jobban tapadjon hozzá a homlokzati
hőszigetelés – a lábazati hőszigetelésként szintén
jól használható, négyzethálósan dombornyomott
BACHL HL termékek viszont már el vannak látva
ilyen felületképzéssel.

Pince: több is lehet, mint tároló
Lábazata minden épületnek van, de a pinceszint
megléte már nem szükségszerű – a pincében a
legtöbben a plusz tárolóhely lehetőségét látják,
pedig sokkal több potenciál rejlik benne! Ennél a
szerkezeti elemnél azonban a hőszigetelésnek már
folyamatosan érintkeznie kell a talajvízzel, torlasz-
vízzel, talajpárával, és fontosabb lesz a nyomásál-
lóság is.

Tippek, tanácsok

Apró részlet vagy

szerkezetmentő megoldás?
Az esőelvezetés problémája

A tél az egyik legcsapadékosabb évszak az évben, és ilyenkor sajnos a beázások sem ritkák. A
hatalmas mennyiségű eső jelentős károkat okozhat az épületekben, ha nem látjuk el megfe-
lelő védelemmel a felújított intézmények tetőszerkezeteit. Nézzük, milyen lehetőségeink
vannak erre!

Bárhol is talál utat magának a csapadék egy épü- Ennél a projektnél – a segítők közé lépve – a Tető-
letbe, komoly károkat okozhat. A tető beázása sok- építők Egyesülete (TEGY) végezte el a cserepezési
szor a cserepek sérülése, elcsúszása miatt történik, munkát. Leendő pályázóként is hasznos lehet, ha
ezért minden évben érdemes ellenőrizni a te- sorra vesszük, mire kell figyelni, ha gondot okoz az
tőszerkezet állapotát, különösen egy-egy na- esőelvezetés. Lássuk!
gyobb vihar után. A megelőzést szolgálja az esőel- A jó vápa a tető testőre
vezető rendszer kialakítása, amely megakadályozza, Az ereszcsatorna kialakítása mellett a tetőszaka-
hogy az esővíz összegyűljön és pangjon a hajlatok- szok csatlakozásánál is meg kell oldani az esővíz
ban, valamint bejusson a fedés mögé. elvezetését, amelyet a hajlatképzés tesz lehetővé.
Az időjárással a felújításra váró gyermekintézmé- Ezt vápaelem beépítésével érhetjük el, amely biz-
nyeknek is meg kell küzdeniük. A Terrán Tetőcserép tosítja a tetőszakaszok csatlakozásánál létrejövő
Gyártó Kft. fontosnak tartja a jótékonykodást, negatív élekben, hajlatokban összefolyó, jelentős
ezért a cég évről-évre segíti a Várépítő pályázóit. mennyiségű csapadék biztonságos elvezetését.
Idén a dömösi Szivárvány Óvoda nyert a tetőhéja- Fontos az elem anyaga is – egy acél vápaelem sok-
zat cseréjéhez Terrán tetőcserepet 800.000 forint kal strapabíróbb és tartósabb, mint egy műanyag-
értékben, amelynek beépítése is felajánlással ké- ból készült változat.
szült el, a kivitelezést ugyanis az Épületszigetelők, Ez korántsem nevezhető tehát apróságnak, hiszen
Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi hatalmas vízkároktól mentheti meg egy intézmény
Szövetsége (ÉMSZ) végezte el. És ezzel még nincs és otthon tetőszerkezetét. Nem kell tartanunk at-
vége: a nagycsécsi Micimackó Óvoda képviselői tól sem, hogy a vápaelem beépítése belerondít az
szintén a tetőhéjazat cseréjéhez nyertek a Terrán összképbe, hiszen a fedéssel színben harmonizáló
felajánlásában 1.200.000 forint értékű beton te- elem esztétikus végeredményt nyújt.
tőcserepet.

A pont az i-re: a vápaszegély Ha tehát a tetőszerkezet kialakításánál megfelelő
Miután megtörtént a hajlatképzés, a maximális vé- esőelvezető rendszert építünk ki, megóvhatjuk az
delem érdekében a cserép és a vápaelem közötti épületeket a sok bosszúságot okozó esőkároktól.
hézag megszüntetéséről is gondoskodni kell – ezt De még így se feledkezzünk meg a cserepek álla-
a célt szolgálja a vápaszegély beépítése. Ennek kö- potának ellenőrzéséről a nagy viharok után!
szönhetően nem jut be a fedés mögé káros men�- További információ:
nyiségben a vápában lefolyó csapadék, valamint
porhó, ám a szellőzőlevegő útját nem akadályozza.
Cellás, szivacsos anyagszerkezete révén kevés vizet
vesz fel és könnyen kiszárad.

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
www.terranteto.hu

Tippek, tanácsok

Lakóbarát környezet
öko-építőanyaggal

A falazat télen és nyáron egyaránt fontos szerepet játszik az épületen belüli kellemes klíma
kialakításában, de az energiafelhasználására és az üzemeltetési költségekre is hatással van.
Ha falazatról van szó, először a téglára gondolhatunk, pedig van más, az építkezőknek szám-
talan előnyt kínáló korszerű és kipróbált falazóanyag is – amely elérhető a Várépítő pályázat
keretein belül is.

Az emberiség évezredek óta használja építkezései- Hő- és páraszabályozás
hez az égetett agyagot, a téglát, ugyanakkor ke- A Durisol előállításához felhasznált faforgács ter-
vesen ismerik a nagyjából 80 éves múltra visszate- mészetesen megújuló, újrahasznosított alapanyag.
kintő, újrahasznosított gyártási mellékterméket, a Ehhez cement, víz és egyéb speciális alapanyagok
mineralizált faforgácsot felhasználó öko-épí- megfelelő arányú keverésével, a fa és beton által
tőanyagot, a Durisolt. A Leier Hungária Kft. kínála- kínált összes előnyös tulajdonságot egyesítő épí-
tában többek között ez a modern megoldás is sze- tőanyag válik: hasonlón a téglához, stabil és teher-
repel. Az előregyártott építőipari anyagokat is bíró, és az épület használói számára egy sor továb-
kínáló cég az idei Várépítő pályázat segítségével bi hasznot kínál.
korszerűsítést tervező gyermekintézményeknek A Durisolból készült fal bármilyen funkciójú épü-
ajánlott fel kéményt, Durisol zajvédő falat, beton letben előnyösen fejti ki kiemelkedően jó hő- és
kéregfal és kéregfödém elemeket egymillió forint párszabályozó képességét, ezért is kedvelik a pá-
értékben. lyázó gyermekintézmények. Ehhez társul a szintén
A Leiernél évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a kiemelkedő hangszigetelő és hangelnyelő képes-
társadalmi felelősségvállalásre, illetve az épített ség, amely hozzájárulhat bármilyen környezetben
örökség védelmére. A cég méltán népszerű termé- álló épület komfortjához.
ke a Durisol, amely mellett főleg azok a beruházók, Nem csupán az épület külső falai készülhetnek az
tervezők döntenek, akik magas minőségű épí- energiatakarékos Durisolból, hanem természete-
tőanyagokat használnak, és azok kiválasztása so- sen a válaszfalak, belső teherhordó falak is. Sőt ez
rán is szem előtt tartják a környezettudatosságot, a műszaki megoldás akár kéregfalként, falpanel-
az energiatakarékosságot. ként is rendelkezésre áll, amely jelentősen korsze-
Nézzük meg mik a Durisol további előnyei! rűsíti, gyorsítja az építkezést.

A Durisol falazóelemekből készülő építmények a Az akár újrahasznosított fából is készíthető
falazatot erősítő vasalással és a falszerkezetbe be- Durisol falazóelemek gyártásakor is nagy figyelmet
töltött betonnal földrengésbiztosak. kap a minél alacsonyabb környezeti terhelés. Az így
Közel nulla energiafelhasználás épületek kibocsátott szén-dioxid aránya bármely más épí-
Durisolból tőanyag gyártásával összehasonlítva a legkedve-
2020 után csak a közel nulla energiaigényű épüle- zőbb.
tek kaphatnak használatbavételi engedélyt. Ezért Ha további információra van szükséged, keresd ké-
már ma úgy kell tervezni, és a megfelelő építőanya- mény témában Kocsis Csabát:kocsis.csaba@leier.
gokat, így a falazat anyagát is kiválasztani, hogy az hu, beton kéregfal- és kéregfödém elemek esetén
a 2020 után életbe lépő szabályoknak megfeleljen. Grieszler Zsoltot: [email protected],
A Durisol ebben a tekintetben sem okoz csalódást: Durisol falazóelemek és zajvédő falak kapcsán:
a választékban olyan vastagságú, integrált hőszi- Grieszler Gábort [email protected]
geteléssel ellátott elem is található, amely külső
teherhordó falként használva megállja a helyét az
épületek energiafelhasználására vonatkozó egyre
szigorodú előírások között is.

www.leier.hu

További
információ

A FELAJÁNLOTT TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, KONZULTÁCIÓ ÉS PROSPEKTUSIGÉNYLÉS

BACHL Murexin Kft.
Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. Konzultáció: Bakos Ferenc
Konzultáció: Molnár Katalin Tel: 06 20 411 20 60
Mobil: 06 30 513 1574 [email protected]
[email protected]
Baumit Kft. PREFA Hungária Kft.
Konzultáció: Findeisz Róbert Konzultáció: Nemere Judit
Tel: +36 33 512 920 Tel: 06 30 686 6786
[email protected] [email protected]

Bramac Kft. Leier
Konzultáció: Lendvai Edit Kémény témában
Tel: 06 88 590 783 Konzultáció: Kocsis Csaba
[email protected] Tel: 06 30 204 8404
Colt Hungária Kft. [email protected]
Konzultáció: Csordás Zoltán
Tel: 06 30 517 1296 Beton kéregfal- és kéregfödém
[email protected] elemek esetén
Konzultáció: Grieszler Zsolt
Dörken Kft. Tel: 06 30 235 2296
Konzultáció: Dvorák Andrea [email protected]
06 30-269-92-42
[email protected] DURISOL zajvédő falak témában
Konzultáció: Grieszler Gábor
Tel.: 06 30 997 6725
[email protected]

Roto Elzett Kft.
Hargitai Zsolt
Tel: + 36 30 491 6767
[email protected]

Henkel Magyarország Kft. RAVATHERM Hungary Kft.
Konzultáció: Vass Milán Konzultáció: Gerendi Gábor
Tel: +36 30 376 1631 Tel: 06 30 914 2483
[email protected] [email protected]

BMI Villas Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
Konzultáció: Haraszti László Konzultáció: Takaró Gábor
Tel: 06 30 959 7161
[email protected] Tel: 06 20 958 8551

[email protected]

A VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT VÉDNÖKEI

MÉDIATÁMOGATÓK


Click to View FlipBook Version