The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-2564

ขอ้ มูลขา่ วสารเพอ่ื สรา้ งการรับรสู้ ูช่ ุมชน
ครง้ั ที่ 11 / 2564

ลำดับ เรือ่ ง หนว่ ยงาน เอกสารประกอบ

มาตรการด้านความม่นั คง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

1. ปภ.ขบั เคล่อื นมาตรการดแู ลพ้นื ทเี่ ส่ยี ง – ควบคมุ ไฟป่า กระทรวงมหาดไทย -
หมอกควนั
-
มาตรการด้านการสรา้ งโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม -
-
2. ขยายเวลาลงทะเบยี น “เราชนะ” กลุม่ ไม่มีสมารท์ โฟน สำนกั นายกรัฐมนตรี

ถึง ๒๖ ม.ี ค. น้ี

3. ชาวสวนปล้มื ! ไทย - จนี รว่ มมือพัฒนาการเกษตร สำนกั นายกรัฐมนตรี
4. ยืนยัน! รฐั -เอกชน ร่วมมือบริหารจัดการหน้ีผูก้ ู้ กยศ. กระทรวงการคลัง

5. มาแน!่ “SME คนละครึ่ง” กลางปีนี้ หนนุ ชว่ ย สำนกั นายกรัฐมนตรี

ผู้ประกอบการรายยอ่ ย

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสรมิ สร้างการรับรู้สู่ชมุ ชน จังหวัดสามารถหาข้อมลู เพ่มิ เติมหรือขยายความขอ้ มูลท่ีใชเ้ ฉพาะ
พ้ืนทไ่ี ด้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี
มท 0206.2/ว 1449 ลงวนั ท่ี 5 มีนาคม 2562 เรอ่ื ง แนวทางการสรา้ งการรับร้สู ู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรบั รู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพอ่ื การสรา้ งการรับรู้” และเว็บไซตก์ องสารนิเทศ สป. หวั ขอ้ “การสรา้ งการรับรูส้ ู่ชุมชน”
********

ข้อมูลขา่ วสารเพ่ือสร้างการรบั รู้สู่ชุมชน
ครั้งท่ี 11 / 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หนว่ ยงาน กรมปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภยั
หนว่ ยงานเจ้าของเรือ่ ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชอ่ งทางการติดต่อ สายดว่ นนริ ภัย โทร. 1784

1) หวั ข้อเรื่อง ปภ.ขับเคลือ่ นมาตรการดูแลพ้ืนที่เส่ยี ง – ควบคุมไฟปา่ หมอกควัน

2) ขอ้ ความสำหรับใช้ประชาสัมพนั ธ์

เร่อื ง ปภ.ขับเคลอ่ื นมาตรการดูแลพืน้ ทเี่ สีย่ ง – ควบคุมไฟปา่ หมอกควนั

ในช่วงนี้หลายพ้ืนท่ีของภาคเหนือประสบปัญหาไฟป่าและวิกฤตหมอกควันส่งผลกระทบต่อ
การดำเนนิ ชีวติ สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ รวมถึงทศั นวสิ ัยในการสัญจร กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
โดยการดแู ล 4 พืน้ ท่ีเส่ยี ง ดงั น้ี

1. พน้ื ทีป่ ่าสงวน/ป่าอนุรกั ษ์ ไดจ้ ัดทีมเฝ้าระวังไฟป่า ทำแนวกันไฟ สร้างปา่ ชน้ื และทำบญั ชผี ู้เข้าป่า

2. พ้นื ท่เี กษตรกรรม เนน้ ยำ้ การควบคุมการเผา รณรงคก์ ารไถกลบ ใช้สารย่อยสลายแทนการเผา

3. พนื้ ทีช่ มุ ชน กำหนดกตกิ าชุมชนปอ้ งกัน – เฝา้ ระวังการเผา กำหนดพื้นทีป่ ลอดมลพษิ (Zoning)

4. พนื้ ทีร่ ิมทาง ไดจ้ ดั ชดุ ลาดตระเวนปอ้ งกนั ไฟปา่ และการลักลอบเผา กำจัดแหล่งเชือ้ เพลงิ

นอกจากน้ันยงั ไดด้ ำเนนิ 5 มาตรการจดั การไฟป่าและหมอกควัน อาทิ การใช้กลไกระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ การสร้างการรับรู้และความตระหนักผลกระทบไฟป่าและหมอกควัน การลดปริมาณเช้ือเพลิงและ
จัดทำแนวกันไฟบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา รวมท้ังการบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั ร่วมกนั ทง้ั น้ี ทา่ นสามารถแจง้ เหตุสาธารณภัยไดท้ ี่สายด่วนนริ ภัย โทร. 1784

*********

-2-

ข้อมลู ข่าวสารเพอ่ื สรา้ งการรับรสู้ ่ชู ุมชน
คร้ังท่ี 11 / 2564 วนั ที่ 15 มีนาคม 2564

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หนว่ ยงาน สำนักเลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี
หนว่ ยงานเจ้าของเร่ือง กลมุ่ ประชาสมั พันธแ์ ละเผยแพร่ สำนกั โฆษก
ชอ่ งทางการติดตอ่ ศนู ย์บรกิ ารข้อมลู ภาครัฐเพ่อื ประชาชน โทร. ๑๑๑๑

1) หัวข้อเรอ่ื ง ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลมุ่ ไมม่ ีสมาร์ทโฟน ถงึ 26 มี.ค. นี้

2) ขอ้ ความสำหรบั ใชป้ ระชาสัมพนั ธ์

เร่ือง ขยายเวลาลงทะเบยี น “เราชนะ” กลุ่มไมม่ ีสมาร์ทโฟน ถงึ 26 ม.ี ค. น้ี

ข่าวดี รัฐบาลขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มท่ี
ตอ้ งการความช่วยเหลอื เป็นพิเศษ จากเดิมที่สิ้นสุดในวันท่ี 5 มีนาคม 2564 เป็นวนั ท่ี 26 มีนาคม 2564
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างครบถ้วน
ทั้งน้ี ประชาชนสามารถลงทะเบียนไดท้ ่จี ุดรับลงทะเบียน ดังน้ี

- สาขาหรือจุดบรกิ ารของธนาคารกรงุ ไทย จำกดั (มหาชน)
- ธนาคารออมสนิ
- ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
- สำนักงานคลังจงั หวดั
- สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามติ พ้ืนที่
- สำนกั งานสรรพากรพน้ื ท่ี
- หน่วยรับลงทะเบียนเคลอ่ื นท่ขี องกระทรวงมหาดไทย

*********

ข้อมูลข่าวสารเพ่อื สร้างการรบั รูส้ ู่ชมุ ชน
ครัง้ ที่ 11 / 2564 วนั ท่ี 15 มีนาคม 2564

กระทรวง สำนกั นายกรฐั มนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนกั เลขาธิการนายกรฐั มนตรี
หน่วยงานเจา้ ของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพนั ธ์และเผยแพร่ สำนกั โฆษก
ชอ่ งทางการตดิ ต่อ ศูนยบ์ รกิ ารขอ้ มลู ภาครัฐเพือ่ ประชาชน โทร. ๑๑๑๑

1) หวั ข้อเร่ือง ชาวสวนปลมื้ ! ไทย - จีน ร่วมมือพฒั นาการเกษตร

2) ข้อความสำหรับใชป้ ระชาสัมพนั ธ์

เรอ่ื ง ชาวสวนปล้ืม! ไทย - จีน รว่ มมอื พฒั นาการเกษตร

ประเทศจนี นับเปน็ คู่ค้าที่สำคัญด้านการเกษตรของไทย โดยในปีทผ่ี ่านมาไทยส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า
๑,๖๒๔,๐๐๐ ตัน มูลค่ารวม ๑๐๒,๘๐๐ ล้านบาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ซึ่งผลไมย้ อดนยิ ม ๕ อนั ดบั แรกที่สง่ ออกไปยงั ตลาดจนี ไดแ้ ก่

๑. ทุเรียน ๖๒๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๖๖,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒๓% ของผลไม้ท่ีจีนนำเข้าท้ังหมด
และเปน็ ประเทศเดยี วในโลกท่จี ีนยอมให้นำเข้าผลทุเรยี นสด

๒. ลำไย ๓๗๘,๐๐๐ ตนั มลู ค่า ๑๔,๔๐๐ ลา้ นบาท
๓. มงั คดุ ๒๘๗,๐๐๐ ตนั มลู คา่ ๑๕,๗๐๐ ลา้ นบาท
๔. มะพรา้ วออ่ น ๒๗๐,๐๐๐ ตนั มูลค่า ๔,๙๐๐ ลา้ นบาท
๕. ขนุน ๒๒,๗๐๐ ตัน มลู คา่ ๔๐๐ ล้านบาท
ปรมิ าณการค้าท่ีมากมายน้ี เกิดจากความร่วมมือของท้ัง ๒ ฝ่าย ซ่งึ จะยงั คงประสานความร่วมมือกัน
เหนียวแนน่ มากขน้ึ ในปีนี้ เชน่ มาตรการ “เกษตรผลติ พาณิชย์ตลาด” ผลกั ดนั สนิ คา้ เกษตรขายผา่ นออนไลน์
นอกจากน้ี จีนยังพร้อมสนับสนุนการลงทุน โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ใน ๘ กลุ่ม
จังหวัดของไทย ท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (อีอีซี) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) กลมุ่ จงั หวัดภาคใต้ตอนลา่ ง และกลุ่มจงั หวัดภาคใต้ตอนกลาง ขณะเดียวกัน
ยงั พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการ เชน่ ให้เกษตรกรไทยไปศึกษาดูงานเกษตรอจั ฉริยะ
ท่ีประเทศจนี และสมั มนาจบั คู่ผปู้ ระกอบการ เป็นต้น

*********

ข้อมลู ขา่ วสารเพอื่ สรา้ งการรบั รสู้ ่ชู มุ ชน
ครัง้ ที่ 11 / 2564 วันท่ี 15 มนี าคม 2564

กระทรวง กระทรวงการคลงั
กรม / หนว่ ยงาน กองทุนเงนิ ใหก้ ู้ยืมเพอื่ การศึกษา
หน่วยงานเจา้ ของเรื่อง กองทนุ เงนิ ใหก้ ้ยู ืมเพ่ือการศกึ ษา
ช่องทางการตดิ ตอ่ สายดว่ น โทร. 0 2016 4888

1) หัวขอ้ เรื่อง ยนื ยัน! รฐั -เอกชน รว่ มมอื บริหารจัดการหน้ผี กู้ ู้ กยศ.

2) ขอ้ ความสำหรับใชป้ ระชาสัมพนั ธ์

เรื่อง ยืนยัน! รัฐ-เอกชน ร่วมมอื บริหารจัดการหนผี้ ้กู ู้ กยศ.

เน่ืองจากกรณที ี่มีผูแ้ สดงความไม่เห็นด้วย หลงั กองทุนเงนิ ให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา (กยศ.) ออกหนังสือ
แจ้งภาคเอกชนหักเงนิ เดือนพนักงานท่ีกู้ยืมเงิน และนำส่งเงินชำระคืนกองทุนฯ ซ่ึงหากไม่ดำเนินการจะต้อง
ชดใช้เงนิ เพ่ิมในอตั รา 2% ตอ่ เดือน โดยถอื ว่าผลักภาระความรบั ผดิ ชอบหน้ใี ห้ภาคเอกชน

กยศ. ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้ชี้แจงให้นายจ้างได้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการหักเงินจาก
บัญชีเงินเดือนลูกหน้ีเพ่ือชำระเงินคืน ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2561 เริ่มจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ
รฐั วิสาหกจิ และหน่วยงานเอกชน ตลอด 2 ปีทผ่ี ่านมา นายจ้างทุกภาคส่วนใหค้ วามรว่ มมือเป็นอย่างดี

สำหรับข้ันตอนการหักเงนิ เดือนลูกหน้ี กยศ. ผ่านองค์กรนายจ้างนัน้ จะส่งหนังสือแจ้งหักเงินเดือน
ไปยังท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้กู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน จากน้ันจะส่งหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบถึง
ข้อมูลของผู้กู้ และนายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องหักและนำส่งผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ.
ผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) โดยเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซ่ึงกองทุนจะอัปเดต
ข้อมูลที่ต้องหักและนำส่งแจ้ง เม่ือพนักงานได้รับเงินเดือนการหักเงินจะเร่ิมจาก 1. หักภาษี ณ ที่จ่าย
2. หักจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ส่วนข้อกังวลว่าหากนายจ้างไม่หักเงินตามท่ีได้รับแจ้งจะต้องชดใช้เงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
และต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตรา 2% ต่อเดือนของเงินท่ีไม่ได้นำส่ง กรณีนี้หากหน่วยงานแจ้งเหตุผลข้อขัดข้อง
ทีไ่ มส่ ามารถดำเนนิ การหกั เงินเดือนผ้กู ูย้ ืมได้ สามารถขออนุโลมและผอ่ นผันได้

การคำนวณยอดหักเงินเดือนจะใช้ยอดหน้ีตามตารางชำระรายปีหารด้วย 12 เดือน หรือจำนวน
เดือนท่ีเหลือก่อนถึงวันครบกำหนดชำระหน้ี (5 กรกฎาคม ของทุกปี) และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือน
ต้งั แต่เดอื นกรกฎาคมของทกุ ปี

อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่สามารถชำระตามอัตราที่แจ้ง สามารถขอลดจำนวนการหักเงินเดือน
ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” โดยอนุโลมให้ชำระข้ันต่ำเพียง 100 บาท แต่ต้องชำระ
เงนิ ในสว่ นที่ขาดไปของงวดนัน้ ให้ครบตามจำนวนก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้รายปี

*********

ขอ้ มูลขา่ วสารเพือ่ สร้างการรบั รู้สชู่ มุ ชน
ครงั้ ท่ี 11 / 2564 วนั ท่ี 15 มนี าคม 2564

กระทรวง สำนกั นายกรฐั มนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานส่งเสรมิ วสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม (สสว.)
หนว่ ยงานเจา้ ของเร่ือง สำนักงานสง่ เสริมวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ช่องทางการตดิ ตอ่ ศูนยบ์ ริการขอ้ มูลภาครัฐเพอ่ื ประชาชน โทร. ๑๑๑๑

1) หวั ข้อเรื่อง มาแน่! “SME คนละคร่ึง” กลางปีน้ี หนนุ ชว่ ยผปู้ ระกอบการรายย่อย

2) ข้อความสำหรับใชป้ ระชาสมั พนั ธ์

เรอ่ื ง มาแน่! “SME คนละครง่ึ ” กลางปีนี้ หนุนช่วยผู้ประกอบการรายย่อย

ขา่ วดีสำหรบั ชาว SME รัฐบาลได้เตรียมโครงการภายใต้ชื่อว่า “SME คนละครึ่ง” ซ่ึงเป็นมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ลักษณะร่วมกันจ่ายกับ SME (Co-payment) มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ
50 - 80 ซง่ึ จะชว่ ยลดภาระค่าบรกิ ารทางธรุ กิจ และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนั ได้

สำหรบั ค่าใชจ้ ่ายท่ชี าว SME จะสามารถขอรับการสนับสนุน ได้แก่
 ค่าใชจ้ า่ ยในการอบรมพฒั นาความรูด้ า้ นธุรกิจ
 คา่ ใชจ้ ่ายในการทดสอบและรบั รองมาตรฐาน
 คา่ ใช้จา่ ยในการพัฒนาต้นแบบผลิตภณั ฑ์
 การพฒั นาผลิตภณั ฑ์
 การทดลองผลิตระดับอตุ สาหกรรมและการออกแบบ
 คา่ ใช้จา่ ยในการขยายโอกาสทางการตลาด
 คา่ ใช้จ่ายในการรบั ถ่ายทอดเทคโนโลยี การวจิ ัยและพฒั นา
 รวมทั้งคา่ ตอบแทน เชน่ ค่าท่ีปรึกษา คา่ ผูเ้ ชย่ี วชาญ ค่าวินจิ ฉัย เปน็ ต้น
สำหรบั คุณสมบัติของ SME ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นธุรกิจที่ได้ย่ืนชำระภาษี และขึ้นทะเบียน
สมาชิกกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แล้ว คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวโครงการ
SMEs’ Co-payment ในกลางปีน้ี หากเจ้าของธรุ กิจ SME สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรได้ท่ี
สายดว่ น 1301 หรือ ศนู ย์ใหบ้ รกิ าร SME ครบวงจร

*********


Click to View FlipBook Version