The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอบหนังสือราชการภายนอก ครั้งที่ 1
น.ส ทิพย์สุดา นบนอบ รหัส 002

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ทิพย์สุดา นบนอบ, 2019-11-26 22:15:18

สอบหนังสือราชการภายนอก 002

สอบหนังสือราชการภายนอก ครั้งที่ 1
น.ส ทิพย์สุดา นบนอบ รหัส 002

ที่ ศธ ๑๓๒๐.๐๓/ว.๑๒๗ มหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพดู อาเภอปากเกร็ด
จังหวดั นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรือ่ ง ขอเรยี นเชิญเข้าร่วมประชมุ ทางวชิ าการและการนาเสนอผลงานวจิ ัยและวิทยานิพนธ์ ด้านการพฒั นา
ทรัพยากรมนษุ ย์

เรียน ผู้อานวยการวทิ ยาลยั พาณิชยการบางนา

สงิ่ ทสี่ ง่ มาดว้ ย ๑. โครงการและกาหนดการจัดประชุมทางวชิ าการ
๒. ใบตอบรบั เขา้ รว่ มประชุมทางวิชาการ

ดว้ ย สถาบนั วิจยั และพฒั นา รว่ มกับสาขาวิชาศึกษาศาสตรม์ หาวิทยาลัยสุโขทยั ธรรมาธิราช
ไดก้ าหนดใหม้ ีการจัดประชมุ ทางวชิ าการและการนาเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ดา้ นการพัฒนาทรัพยากร
มนษุ ย์เนื่องในโอกาสวนั สถาปนามหาวิทยาลยั ครบรอบ ๑๙ ปี ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตงั้ แตเ่ วลา
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๔๘ อาคารสัมมนา ๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริ าช

สถาบนั วจิ ัยและพัฒนาได้พจิ ารณาแล้วเห็นวา่ การประชมุ ทางวชิ าการและการนาเสนอ
ผลงานวิจยั และวทิ ยานพิ นธ์ดังกล่าวจะเปน็ ประโยชน์แกบ่ คุ คลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอเรยี นเชญิ ทา่ นและ
บุคลากรของท่าน เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการดังกลา่ ว โดยไม่ต้องเสียคา่ ลงทะเบียน สาหรบั ท่านทสี่ นใจเข้า
รว่ มการประชุมทางวชิ าการในคร้งั นก้ี รณุ าแจ้งความจานงโดยการกรอกใบตอบรับและส่งกลับไปที่สถาบนั วิจัยและ
พฒั นา มหาวิทยาลัยสโุ ขทยั ธรรมาธิราช ตาบลบางพดู อาเภอปากเกรด็ จังหวดั นนทบุรี ภายในวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๒

จงึ เรียนมาเพือ่ โปรดพจิ ารณา และขอความอนเุ คราะห์ประชาสมั พันธ์ให้บคุ ลากรในสังกัดของ
ทา่ นทราบตอ่ ไปดว้ ย จกั ขอบคณุ ยง่ิ

ขอแสดงความนบั ถอื

(นายอทิ ธพิ ร พยคั ฆนั ตร)
ผอู้ านวยการสถาบนั วิจัยและพฒั นา

สถาบันวจิ ัยและพฒั นา
โทร. ๐-๒๕๐๓-๒๑๒๑-๔ ตอ่ ๓๑๙๒-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๔๘๙๘

นางสาวทิพยส์ ดุ า นบนอบ ปวส.๑/๑ รหสั ๐๐๒

ท่ี ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕๕ ชมรมสง่ เสรมิ ภาษาไทยจังหวดั พระนครศรอี ยธุ ยา
โรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนครศรีอยธุ ยา
ถนนโรจนะ อาเภอพระนครศรอี ยธุ ยา
จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

เร่ือง ขอเชญิ รว่ มอบรมการสอนอ่านและการสอนวรรณคดไี ทยตามหลกั สตู รใหม่

เรียน ผูอ้ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หัวหนา้ สายวชิ าภาษาไทย อาจารยภ์ าษาไทยและผู้สนใจ

สงิ่ ท่ีสง่ มาดว้ ย กาหนดการและใบสมัครเข้ารบั การอบรม

ตามท่ชี มรมสง่ เสริมภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา จดั อบรมการสอนอ่านและการสอน
วรรณคดไี ทย ตามหลกั สูตรใหม่แกค่ รชู น้ั ประถมศึกษาและมัธยมศกึ ษา เมอื่ ภาคเรียนที่แล้ว และมผี สู้ มัครอบรมสว่ น
หน่งึ ไมส่ ามารถเข้าร่วมอบรมในวันดงั กล่าวได้ เพราะสถานทจ่ี ากดั น้นั ทางชมรมจะจดั อบรมเร่ือง การสอนอ่าน :
สอนภาษาไทยให้รกั การอา่ น และการสอนวรรณคดีไทยตามหลกั สตู รใหมอ่ กี ครั้ง มกี าหนดการและรายละเอียด
ดังตอ่ ไปน้ี

วนั ท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การสอนอ่าน : สอนภาษาไทยใหร้ กั การอ่าน ชัน้ ประถมศกึ ษา
และชัน้ มัธยมศกึ ษา

วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรอื่ ง การสอนวรรณคดี : สอนวรรณคดีไทยใหน้ ่าเรยี น ช้นั ประถม
ศึกษาและชน้ั มธั ยมศกึ ษา

สถานทอี่ บรมหอประชมุ ๓๑๗ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนครศรีอยธุ ยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จงึ ขอส่งรายละเอยี ดมาเพ่ือขอความกรณุ าประชาสมั พนั ธ์ ขอเชญิ ผู้สนใจร่วมอบรมตามรายการ
วนั เวลา และสถานทด่ี งั กลา่ วตอ่ ไป ขอขอบคณุ เปน็ อย่างสงู

ขอแสดงความนบั ถอื

(ผูช้ ่วยศาตราจารยป์ ระเทอื ง คลา้ ยสุวรรณ)์

ชมรมสง่ เสรมิ ภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔ , ๐๘๖-๘๐๓-๐๔๔๔
โทรสาร ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔

นางสาวทิพยส์ ุดา นบนอบ ปวส.๑/๑ รหสั ๐๐๒

ท่ี ศธ. ๐๖๗๐.๐๓/๐๓๒๕ วิทยาลยั พาณชิ ยการบางนา
๒๒ ถนนบางนา-ตราด ๑
เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเรยี นเชิญรม่ พิธพี ระราชทานเพลงิ ศพทา่ นผ้อู านวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน

เรียน อาจารย์สพุ ัฒน์เสฏฐ พสุธาธรรม

สิ่งทสี่ ง่ มาด้วย กาหนดการพิธพี ระราชทานเพลิงศพ ๑ ฉบับ

เนื่องด้วย ท่านผอู้ านวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน อดีตทา่ นผ้อู านวยการวิทยาลยั พณิชย
การบางนา ได้ถงึ แก่กรรม และวทิ ยาลยั พาณชิ ยการบางนาได้กาหนดใหม้ ีพธิ พี ระราชทานเพลงิ ศพในวนั ที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วดั มกุฏกษัตรยิ ารามกรุงเทพฯ นั้น ในโอกาสนี้ วทิ ยาลยั ฯ ขอเรยี นเชิญ
ท่านร่วมเปน็ เกียรติในพธิ ีฯ ตามวนั เวลา และสถานทีด่ ังกลา่ ว และขอขอบคณุ มา ณ โอกาสน้ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถอื

(นายปฏเิ วธ พึ่งอุบล)
ผอู้ านวยการสถานศึกษา วทิ ยาลัยพาณชิ ยการบางนา

งานสารบรรณ
โทร. ๐-๒๓๖๑-๒๙๐๑-๒ ตอ่ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๐๖๑๔
E-mail : [email protected]

นางสาวทิพย์สุดา นบนอบ ปวส.๑/๑ รหสั ๐๐๒


Click to View FlipBook Version