The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by galeria, 2019-06-01 02:25:18

2018 BELIVEKonline_2015 BELIVEK

2018 BELIVEKonline_2015 BELIVEK

Art•Craft•Design

Galéria
2018Tartalom 1

1 Tartalom
2 Köszöntő
3 Fresh FIShEs 10
4 Söptei Eszter - Bentlakás
5 Lőrincz Attila és barátai- Köztes állapot
6 Dévai Zoltán - Kivonatok-Hely
7 Design Párbaj 2017 - Négyek
8 Réthey-Prikkel Tamás - Térszimfóniák
9 H6 kortárs ékszer csoport - Tapas de H6
10 Papp Anett-Zachar Viktória - Időzítés
11 Bajcsi-Nagy Balázs-Bősze Eszter-Karaba Gábor István - Állapotváltozás
12 Chang-Soo Kim - Penumbra/Félárnyék
13 Börcsök Anna-Magérusz Anna - Anna & Anna
14 PTE - Kerámiaszakos Diploma
15 Ékszerek Éjszakája Budapest - Bábel tornya
16 Adam Mickiewicz Institute (Varsó) - Sárga bögre, görbe bögre
17 Puskás Marcell - Big Data Gaze
18 Strohner Márton - Színre bontva
19 Grünfelder Judit-Lublóy Zoltán - Felhőtlen
20 Ékszerek Éjszakája Budapest 2018
21 FISE 2018 - Design7 Győr
22 “Wunderkammer” - Evangelikus Országos Múzeum
23 Blickfang Wien
24 Ostrava MEAT 2018
25 Design Párbaj Debrecen
26 Vulkán túra Celldömölk
27 Pozsonyi Piknik
28 FISE tagkártya

2

A Fiatal Iparművészek Stúdiójának 1982-es alapításának célja, és máig a legfőbb fela-
data az ifjú művészek segítése a pályára állásban. Egyesületünk független, teljesen
öntevékeny civil szervezet. Döntéseket a Vezetőség hoz - szükség szerint kibővítve a
tagság érintett részével. A szakmai-szellemi közösséget ápoljuk úgy, hogy az alkotók
megerősödve megtalálják helyüket a pályán, és egyre magabiztosabban követhessék
saját útjukat. FISE-tagnak lenni az iparművész szakmai lét egyik első, szinte megke-
rülhetetlen feltétele. Természetesen ez nem hivatalos előírás, hanem a szakmai
közösséghez tartozás fontos mutatója. Erre vagyunk a legbüszkébbek. A szakmaiság
és a közösségépítés kettős célját valósítja meg évi mintegy 16 itthoni és külföldi kiál-
lításával, rendezvényével. Tagjaink (egyénileg vagy csoportosan) a jelentkezést követő
zsűrizés után jutnak a lehetőséghez. Kiadványunkban belvárosi galériánk 2018. évi kiál-
lításait szedtük csokorba, melyekről további képek érhetők el a honlapunkon keresztül:
www.fise.hu.

Mascher Róbert DLA, a FISE elnöke

Fresh FIShEs 10 3

Az Egyesület 2017-ben felvételt nyert művészeinek kiállítása.
A kiállítást megnyitotta Fiáth Henrietta designteoretikus.

2018. január 09. -január 26.

Kiállító művészek Tengely Nóra, Tóth Barbara, Vágó Zsófia,
Bajcsi-Nagy Balázs, Balázs Marianna, Varga Anita, Varga Gergő
Bíró Zsófia, Brada Hedvig, Dévai Zoltán,
Elek Ágnes, Fabricius-Nagy Emese, Az idén tizedik alkalommal megrende-
Fazekas Veronika Borbála, Hegedüs zésre kerülő Fresh Fishes kiállítás ismét
Klára Zsófia, Horányi Kinga, Karaba egy színes, fiatalos és lendületes tárlattal
Gábor István, Korponay Csilla, László várta kedves látogatóit. A 2017-ben felvett
Edina, Lőrincz Andrea Mária, Nagy tagok bemutatkozó kiállításán, műveiken
Klaudia, Neuzer Zsófia, Papp Zsófia, keresztül megismerhetik a fiatal művész-
Réthey-Prikkel Tamás, Szőnyegi Zsófia, generáció friss látásmódját.

4 Söptei Eszter textilművész
Bentlakás című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Fazekas Ildikó design és művészetmenedzser.

2018. január 30. - február 16.

A Háromszögek lakástextil kollekció a lyosság uralkodik. A Geo ennek az ellen-
szabályos és szabálytalan háromszögekre téte, a háromszögek szabályos szabály-
épül. Elsőként a Geometrikus hullám szü- talanságával felszabadulnak a mintaele-
letett meg egy korábbi munka a Halk geo- mek. De mitől Bentlakás? A kiállítótér áta-
metria (akusztikát javító felület) nyo- lakul egy textilekből kialakított enteriőrré.
mán. Később párhuzamosan alakult ki a Az alkotó folyamatosan jelen lesz a kiál-
további két minta az előbbiből kiindul- lításon, beköltözik a térbe. A megnyitón
va. A Rombusz a Geometrikus hullám fizikailag, offline állapotban, míg a kiál-
mintaelemével történő játék eredménye, lítás 3 hetes időszakban online lehet vele
ahol a szigorú szimmetria és szabá- találkozni és beszélgetni az enteriőrben.

Lőrincz Attila és barátai 5

Köztes állapot című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Kótai Tamás képzőművész.

2018. február 20. - március 06.

Gazsi hétköznapi élethelyzetekbe állított A szobrász társalkotók: Czakó Rita, Lovász
sziluettfiguráival a "jelen-lét" kérdésein Zoltán, Szabó Balázs és Takács Máté
gondolkodhatunk el. Alakjainak fehér hiá-
tusát mintázott, színes domború felü-
letekkel társítva erősíti képein, melyeknek
elkészítésére szobrász barátait kérte fel.

6 Dévai Zoltán építész
Kivonatok-Hely című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Sebetény Ferenc DLA egyetemi adjunktus
A kiállítás a Budapest Fotófesztivál hivatalos programja volt!

2018. március 13. - március 30.

“Már korábbi alkotásaimban is rendszere- művekben a leképzett tér pontosan 1 kép-
sen előtérbe került a valóság objektiv- ben jelenik meg, amely tartalmazza az
itásának kérdése, valamint a Világot leg- érzékelhető teljes látvány minden rés-
tisztábban leképző technika kutatása. zletét, de mégis elsimítva azokat egyfaj-
A "Párhuzamos valóságok" című munká- ta vizuális „CSENDET" hoz létre. Munka-
imban alkalmazott „vizuális átlagolás" módszerem lényege, hogy egy speciálisan e
további lehetőségeit vizsgálva alakult ki a projekthez tervezett majd elkészített
"Kivonatok" sorozatom gondolati háttere. kiegészítő segítségével a helyszínen rög-
Ebben a csokorban terveim szerint 3 to- tön egyetlen egy képben történik a tel-
vábbi sorozat kap helyet, melyek címe: jes látvány rögzítése. Későbbi utómunkák
Emberek / Helyek / Utak. A FISE Galé- során csupán az esetleges hibák retu-
riában nyíló kiállításomon a „Helyek" soro- sálása, valamint a teljes képet érintő min-
zatot mutatom be amelyben, Budapest imális módosítások történnek.
egy-egy meghatározó vizsgálom. A kész

A 2017-es Design Párbaj győztes csapatának 7

NÉGYEK című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Fazekas Ildikó design és művészetmenedzser.

2018. április 4. - április 20.

Nagy Klaudia grafikusművész ötvözve ezt egy nyugati látásmóddal és
„A mindennapjaimat fogalmaztam meg, igénnyel, egy olyan szettben, ami kellemes
többnyire egyvonalas letisztult gra- a tapintásnak, és a szemnek egyaránt.”
fikákkal. Az anyaghoz társítottam ter-
mészetes és mesterséges fehér felüle-
teket és fekete vonalakat az életterem-
ből. A képek lenyomatok egy kortárs, 32
éves, Magyarországon élő női képző-
művész életéről.”

Horváth Renáta divattervező
Az Inspirációm Bohus Zoltán üvegszobrász
munkássága, amely geometrikus formákkal
és optikai csalódásokkal teszi varázslatossá
szobrait. Én az optikai csalódást a fonalak
színátmenetesre való festéssel érem el.”

Brada Hedvig ékszertervező
„Fő témám a Bauhaus irányelveiből kiin-
dulva az alapvető formákra bontott, ele-
meiben cserélhető ékszerek tervezése.

Lőrincz Andrea Mária keramikusművész
ORISHII fantázianevű sushi készlet volt.
egy pozitív-negatív ritmusban játszó haj-
togatásomon alapszik. Szeretnék tiszte-
legni a japán aszimmetria szeretete előtt,

8 Réthey-Prikkel Tamás fotográfus
TérSzimfóniák című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Palotai János esztéta.

2018. április 24. - május 11.

A fotóművész absztrakt épületfotók segít-
ségével kalauzol végig egy-egy kortárs
hazai- és nemzetközi hangversenyterem
épületében. A kiállítás ebből az anyagból
villant fel képeket. Ezzel egy hosszabb
alkotói folyamatba nyernek betekintést a
FISE Galéria látogatói

y­ 9

H6 ékszercsoport

Tapas de H6 című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Góg Angéla food designer.

2018. május 15. - június 01.

Börcsök Anna, Fazekas Veronika, Fekete nále a Melting Point, és a bukarestben
Fruzsi, Horányi Kinga, Neuzer Zsófia, évente megrendezésre kerülő AUTOR
Tengely Nóra. kortárs ékszer kiállítás, és vásár. A Tapas
Az elmúlt hetekben több külföldi kortárs de h6 című kiállításuk ízelítőt ad a külföl-
ékszerek köré épülő eseményen vettek di a kiállításaikból, és terítékre kerülnek
részt, úgy mint a valenciai ékszer bien- a legújabb darabjaik.

10 Papp Anett és Zachar Viktória textilművészek
Időzítés című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Póczos Valéria.

2018. június 05. - június 15.

A két textilművész a szövött rendszerek Papp Anett munkái növényi alapúak, a
komplexitásával foglalkozik. Zachar Vitória természeti erők és a tudatos emberi erők
moduláris szőnyeg kollekciója újrahasz- mezsgyéjét tapogatják. A kérdés az, mi-
nosított gyapjúfilc. A Moly sorozat inspirá- lyen mértékben közelíthetők egymáshoz
cióját a különböző molylepkék szárnya- világunk organikus és absztrakt rendsz-
inak felépítésének, formáinak vizsgálata erei. A két elem látszólagos ellentétként
adja. A természetből származó formai van jelen, annak szerveződő, szövedéksz-
kialakítások a kötött anyagok szerkezetév- erű egységei adaptálódnak a szövés fo-
el kombinálódik, mely során egy sorosan galmába.
összekapcsolható struktúra jött létre.

Bősze Eszter üvegművész, Bajcsi-Nagy Balázs ötvösművész 11

Karaba Gábor István grafikusművész
Állapotváltozás című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Fazekas Ildikó design és művészetmenedzser.

2018. január 30. - február 16.

Bősze Esztert a feszültség és a nyuga- milyen formában, milyen eredménnyel,
lom közötti kapcsolat foglalkoztatja. és pontossággal és mennyiben képez-
Lenyűgözi a nyers erők munkája, hogy hető át egy háromdimenziós forma két-
lesz a zajból csend. A megvalósításhoz a dimenziós mintává.
viasz, és a víz különböző halmazállapo-
taival kísérletezik, ami élményekben gaz- Karaba Gábor István: Biztonsági camera
dag alkotási terület számára. A víz és a obscura. Ál-biztonsági videokamerát ala-
forró viasz között feszült harc keletkezik, kítottam át camera obscurává és helyez-
amikor érintkeznek egymással. Ez a drámai tem el különböző helyeken. Az eleve funk-
találkozás organikus felületeteket képez. cióját ellátni nem képes terméket szeret-
tem volna újra működő státuszba vissza-
Bajcsi-Nagy Balázs: A japánból eredő emelni, mely azonban eredeti feladatát
mokume gane technikával készült éksz- ellátni sajátosan, csak korlátozottan, új-
ereimmel arra keresek választ, miként, szerűen képes.

12 Chang-Soo Kim (Szöul) képzőművész
Penumbra/Félárnyék című kiállítása
A kiállítást megnyitotta N. Mészáros Júlia művészettörténész.

2018. július 10. - július 20.

A félhomály/félárnyék egy olyan tartomány, egy egészen progresszív módszer, egy ten-
ahol pusztán a takaró test homályosítja el denciózus fogalom, amely a bizonytalan-
a fény forrását. A félárnyékban tartózkodó ságot helyettesíti mechanikus kiegészítés
megfigyelő egy részleges napfogyatkozás révén. Ez a képi alkalmazásnak egy olyan
tanúja lehet. A jelen kiállításon arra fi- módszere, amely igen elterjedt az elek-
gyeltünk, hogy mit veszítettünk és hanya- tronikus médiában, ugyanakkor egy vizuális
goltunk el mostanáig a magát álca mögé jelenség is egyben, amely a kortárs para-
rejtő reklámok vagy a túlzó képi jelenségek digmát hivatott kifejezni. Minden itt kiállí-
miatt. A félárnyék műfajú munkák kifeje- tott darab digitális nyomat technológiával
zésmódját illetően , egy ismétlődő egy- készült az elejétől a végéig mivel egy új
másba hatolást, egyfajta rétegzett átfedést művészeti paradigma megjelenésének a
figyelhetünk meg. Az „egymásba hatolás” lehetőségét próbálja sugallni.

Börcsök Anna ékszertervező és Magérusz Anna fotóművész 13

Anna & Anna című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Fazekas Ildikó design és művészetmenedzser.

2018. július 24. - augusztus 03.

Két látásmód, kétféle reakció és a talál- maradottságát próbálja sugallni, addig a
kozó itt és most létrejön, mely oda- természet lenyomata mindig a megnyug-
vissza olvasható és újraértelmezhető vást, az otthonosság érzését kelti.

Magérusz Anna: Börcsök Anna:
Paralel című sorozat Hétköznapi szentségek sorozat

Kép-párokat kerestem a jelen emberi lét- Ez a kollekció átalakított WC-ülőkékből áll,
formája és az anyatermészet között, a melyek a modern embernek szólnak.
párhuzam szemmel látható, mégis az Azoknak akik csak a személyes terükre
összetartozó képek érzésvilága különbö- koncentrálnak. A képek görbetükröt tar-
zik, más és más olvasatú. Amíg az egyik tanak a néző és a viselő számára.
fénykép a magányt, az ember magára

14 Pécsi Tudományegyetem kerámiatervezés szak
BA és MA szakos hallgatói diplomamunkák kiállítása
A kiállítást megnyitotta Novák Piroska design és művészet teoretikus.

2018. augusztus 28. - szeptember 14.

A kiállított művek szélés skálát fognak át Asztalos Noémi Ditta (BA)
az autonóm művészeti alkotásoktól az Gráin Edina (BA)
installáción keresztül a formatervezés te- Saif Hanan (MA)
rületéig. A felhasznált anyagok és techno- Huszta Dóra (MA)
lógiák is mutatják a pécsi oktatás szét- Jeong Hwanhee (MA)
ágazó, széleskörű szakmai megvalósítási Klement Éva (BA)
lehetőségeit, mely egyedi a kerámia te-
rületén hazánkban.

Diákok és szaktanárok 15

Bábel tornya című közös ékszerkiállítása
A kiállítást megnyitotta Fazekas Ildikó design és művészetmenedzser.

2018. január 30. - február 16.

Első alkalommal került meghirdetésre az pontozták a beérkező pályázatokat, így
Országos Ötvös Pályázat kiírása BÁBEL alakult ki a végső eredmény.
TORNYA címmel, melynek célja a magyar A tíz legjobb alkotásból született kiállítás
ötvös képzések összekötése, a tehetségek a szaktanárok tárgyaival egészül ki.
támogatása, egymás látásmódjának és
nyelvezetének megismerése, a határok Az esemény az ÉKSZEREK ÉJSZAKÁJA
kiterjesztése és új perspektívák terem- kiemelt kiállítása, mely a FISE támoga-
tése. Az oktatók egymástól függetlenül tásával jött létre.

16 Adam Mickiewicz Institute Varsó
Sárga bögre, görbe bögre című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Agnieszka Jacobson - Cielecka kurátor.

2018. október 09. - október 19.

Kurátor: Agnieszka Jacobson - Cielecka A kiállításon a cseh, lengyel, szlovák és
Társszervező: Stalowa Wola Regionális magyar tervezők által hasonló tárgyakhoz
Múzeuma, Lengyel Intézet Budapest választott színeket elemzik: vázák és tex-
tíliák színeit vizsgálják. Az összegyűjtött
A kiállítás kurátora arra a kérdésre keresi a tárgyak alapján olyan színösszetételek
választ, hogy vajon kiemelhető-e egy, a keletkeznek - rózsaszín és égszínkék, zöld
régió országaira jellemző szín, melyet a és sárga -, melyek Csehországból, Szlová-
cseh, szlovák, magyar vagy lengyel ter- kiából, Magyarországról és Lengyelor-
vezők előszeretettel választanak projekt- szágból származó projekteken tűnnek fel.
jeikben? A kiállítás kísérletet tesz Len- A tervezők mégsem a hagyományból vagy
gyelország és a szomszédos országok a természetből merítenek. Az elérhető
színbeli identitásának megállapítására. anyagokat és a divatos színeket választják.”

Puskás Marcell designer 17

THE BIG DATA GAZE című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Szilágyi András művészettörténész.

2018. október 30. - november 16.

A kiállításon a male gaze, a female gaze, vajon kinek a tekintetével néznek? Létezik
valamint a digitális korban megjelent egy applikációnak, vagy egy algoritmus-
“online gaze” kapcsolatára keresem a nak tekintete? Hogyan tudom bemutatni
választ. magam egy emoticon, vagy néhány szó
Létezik egyáltalán digitális önazonosítás? segítségével? A digitális platform, vagy
Hogyan tudom láttatni magam a digitális applikáció elor̋ e predesztinálja, hogy kinek
térben? Mit lássanak rólam, és engem lássanak?

18 Strohner Márton keramikusművész

MASTRO’18 / Színre bontva című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Lublóy Zoltán porcelán-designer.

2018. november 20. - december 7.

A MASTRO márkát Strohner Márton de- tőkön át, a kutya pórázakig terjednek. Mi-
signer alapította 2012-ben. A fiatal terve- nőség és funkció, - tárgyaiban keveredik e
ző termékei széles érdeklődési körének két alapvetően fontos érték.
megfelelően, az egyedi tervezésű kézzel A részletek gondos kidolgozása mellett,
készült kisszériás használati tárgyaktól, kortárs-klasszikus hangvételével sajátos
az ékszereken és home decor kiegészí- karakterű tárgyakat hoz létre.

Grünfelder Judit üvegművész és Lublóy Zoltán porcelán designer 19

Felhőtlen című kiállítása
A kiállítást megnyitotta Szabó Eszter Ágnes képzőművész.

2018. december 13. - december 21.

20 Ékszerek Éjszakája Budapest 2018

2018. szeptember. 20-23.

FISE Design 2018 21

Apátúr ház, Győr, Széchenyi tér 5.

2018. október 12. - 20.

22 “Wunderkammer”

Evangelikus Országos Múzeum, Budapest V., Deák tér 2.

2018. december 4 . - 2019. február 03.

Blickfang Internationale Designmesse 23

MAK
1010, Wien, Weiskirchnerstrasse 3. Ausztria

2018. október 26. - 28.

2018-ban 2017, 2016 és 2012 után negyedik hogy a FISÉ-nek minél több külföldi meg-
alkalommal állított ki az Egyesület a bécsi jelenése legyen.
Blickfang vásáron. A szakvásárra a már
bevált koncepcióval készültünk: a stand
egy részén egyesületünket és az egész
tagság munkásságát mutattuk be, míg a
stand másik részét 5 - más-más stílusban
és műfajban alkotó tervező tagunk
munkái foglalták el. Standunk installá-
ciója és kiállítóink tárgyai ismét kivívták a
nemzetközi szervezők tetszését. 2018-es
megjelenésünket rendkívül pozitívnak és
előremutatónak tartjuk az egyesületen
belül, ezért továbbra is arra törekszünk,

24 MEAT Design Ostrava

Dolni Vitkovice, Czeh Republik

2018. november 23. - 25.

Idén ismét megrendezésre került az ostravai meghirdetik az eseményt, mely idén ne-
MEAT Design Festival! A vásár helyszíne gyedszer került megrendezésre.
Csehország harmadik legnagyobb városa,
Morvaország és Szilézia központja, Budai Zsolt, Edőcs Márta, Józsa István,
Ostrava. A nagy múltú ipari város előnye a Koós Daniella, Lakos Dániel, Lublóy
design iránti fogékony közönség mellett Zoltán, Mascher Róbert, Meixner Etelka,
az, hogy közel esik a lengyel határhoz, Strohner Márton
ezért számos lengyel városban is

­ 25

Design Párbaj VII. Design falat / falat desin

Ifjúsági ház

Az esemény a Design Hét Debrecen 2018 hivatalos programja volt!

2018. október 11.

A már megszokott, de mindig megújuló Az esemény a Design Hét Debrecen 2018
Design Párbaj várta a tervezésre nyitott hivatalos programja volt!
kíváncsiskodókat. “Ha nem láttál még kö-
zelről designert munka közben, ha bírod a
kreativitás nagyfeszültségét, akkor tölts
el itt egy délutánt, hogy részese lehess a
semmiből születő alkotás folyamatának!”

Tálaló és szervirozó eszközök tervezése és
modellezése az iskolátok által szervezett
kiállítás megnyitókra.

Moderátorok: Buzás Andrea, Fazekas
Ildikó és Rejka Erika DLA

26 Vulkán túra

Celldömölk

2018. május 19-20.

Kirándulást szerveztünk Celldömölkre a
Vulkán Parkba. Söptei Eszter textilművész
tagunk vezeti ezt az izgalmas intézményt
és januári kiállítása során invitált ben-
nünket egy látogatásra.
www.kemenesvulkanpark.hu

Pozsonyi Piknik 27

Újpest rakpart

2018. szeptember 1.

AZ Egyesület egyik legfontosabb célja,
hogy kapcsolatot teremtsen a művészet-
kedvelők, a gyűjtők és alkotóink között.
Remek alkalmat jelentett erre a FISE rész-
vétele Pozsonyi Pikniken. A nagy érdek-
lődésnek örvendő asztalunknál egymást
váltották tagjaink.
A Piknik helyszíne: a Jászai Mari tértől
egészen a Szent István parkig terjedt.

28 Tagkártya

2018-ban megvalósításra került a FISE ked-
vezményekre jogosító tagsági kártyája.Támogatók:
EMMI

Art•Craft•Design

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 16.
Tel.: 311-3051 | www.fise.hu | iroda@fise.hu


Click to View FlipBook Version