The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BANGKOK NEWS (กทม.สาร) ฉบับที่ 278 (เล่มที่ 5/2564)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

BANGKOK NEWS (กทม.สาร) ฉบับ 278 (5/2564)

BANGKOK NEWS (กทม.สาร) ฉบับที่ 278 (เล่มที่ 5/2564)

Keywords: BANGKOK NEWS,กทม.สาร,ฉบับที่ 278,2564

กทม.สาร

278ISSUE

5 | 2564
FREE COPY
ISSN 1531-1289

#เยียวยากรุงเทพฯ

เศรษฐกิจต้องไปต่อ

ในยุค โควิด 19

ฟกื้นทมฟ. เนูกตโรยรียบมุงายเดเทินหพน้าฯ

BANGKOK BANGKOK BANGKOK
HELP! WELLNESS TOURISM
‘เมืองปลอดภัย’ กทม. ปูพรมฉีด ‘วัคซีนโควิด 19’ ปักหมุดท่องเที่ยว
กทม. เตรียมแผน ให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ชมวิถีคลองกรุงเทพฯ
รับมือฤดูฝนปี 2564 ประชากรในกรุงเทพฯ ภายใน 2 เดือน ในภูมิทัศน์ใหม่

BANGKOK ON THE COVER

EDITORIAL
TEAM

278ISSUE

5 2564

ท่ี ป รึ ก ษ า เศรษฐกจิ ตอ้ งเดนิ หนา้ ตอ่ ในยุคโควิด 19

นางศลิ ปสวย ระวีแสงสรู ย์ กทม. เตรยี มพรอ้ มนโยบาย
ปลัดกรงุ เทพมหานคร
นางวัลยา วัฒนรัตน์ เรง่ ฟืน้ ฟูกรุงเทพฯ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ กทม. เดินหน้าแผนกระตุ้น
ค ณ ะ ทํ า ง า น โรคโควดิ 19 ทต่ี อ่ เนอื่ งมาตงั้ แตป่ ที แ่ี ลว้ เศรษฐกิจชุมชน
ท�าให้ผู้ประกอบการและธุรกิจจ�านวนมาก
นางสาววรนชุ สวยคา้ ข้าว ยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เหมือนในช่วง สา� หรบั แนวทางกระตนุ้ เศรษฐกจิ ของกทม.นนั้
ผ้อู า� นวยการส�านกั งานประชาสมั พันธ์ เวลาปกติ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังน้ัน แมจ้ ะอยใู่ นชว่ งการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ 19
นางสาวเยาวลกั ษณ์ พมิ พะนติ ย์ การฟน้ื ฟเู ศรษฐกจิ หลงั สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด แตล่ ะเขตยงั สามารถดา� เนนิ การตามแนวทางท่ี
ผอู้ า� นวยการส่วนสอ่ื สารองคก์ ร ของโรคตดิ เชอื้ น้ีถอื เปน็ เรอ่ื งเรง่ ดว่ นทที่ กุ ภาคสว่ น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
นางรงุ่ รตั น์ พุทธพงษ์ ตอ้ งรว่ มมอื กนั เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ กรงุ เทพมหานคร ไดม้ อบนโยบายให้ 6 กลมุ่ เขต
หวั หนา้ กลุ่มงานผลิตสอ่ื ประชาสัมพนั ธ์ ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จัดท�าแผนด�าเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
นางสาวสธุ าสนิ ี พยอมยงค์ เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มี สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน เป็น
นายทรงยศ อาชวพงศ์ มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนและ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
นางสาวจริ าภรณ์ ธนาวฒุ ศิ กั ดิ์ ผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันต้องป้องกันและ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
นายกอ่ เกียรติ พงษ์จา� นงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดเพ่ือให้ชาวกรุงเทพฯ ซึ่งมีการก�าหนดแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
นางชนากานต์ นวลแกว้ ปลอดภัยและมีคณุ ภาพชีวติ ทด่ี ี กิจกรรมถนนคนเดิน การจ�าหน่ายสินค้าและ
นางสาวรัชนีย์ ตันตสิ ุโชติ ผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน การฝกึ อาชพี เสรมิ รายได้ และ
จัดท�ำโดย กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดูจาก
บรษิ ทั ไลฟ์สไตล์แอนดท์ ราเวล มีเดีย จา� กัด
เลขท่ี 20/3 ซ.ประสานมติ ร ถ.สขุ ุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒั นา
กรงุ เทพฯ 10110
พิมพ์ท่ี
บรษิ ทั กรีน ไลฟ์ พร้ินตงิ้ เฮา้ ส์ จ�ากัด
68 ซ.เทยี นทะเล 20 ถนนบางขนุ เทยี น-ชายทะเล
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ด้วยกระดาษกรีนโอเชี่ยน
ใช้หมึกพใชิมหพม์ึกถั่พวเิมหพลือถงว่ั เหแลละือกงระแบลวะนกกราะรบผวนลกิตารผลติ
ที่รักษาทสรี่ ิ่งกั แวษดาลส้อ่งิ แมวดลดลกอามรลปดลก่อายรปCลOอ2ย CO2
เทียบเทเ่าทกยี ับบกเทาารกปบั ิดกไาฟรป1ด0ไฟ,839,033ด3วดงวงในใน11ววันนั

ดูข้อมูลดเพขู ิ่มอเมตลู ิมเทพี่ มิ่ wเตwมิ wท.g่ี wrewewnl.igfereperinnltiifnegp.rcionmting.com

02

เ รื่ อ ง จ า ก ป ก

ความเหมาะสมตามสถานการณข์ องแตล่ ะพนื้ ท่ี โดยมุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี มายังชุมชนยา่ นกุฎจี ีนได้
และตอ้ งควบคมุ ใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรการปอ้ งกนั ท่องเท่ียวให้มีความสะดวก ปลอดภัย และ อีกท้ังยังมีชุมชนอ่ืน ๆ ที่พร้อมต้อนรับ
การแพรร่ ะบาดของโรคดว้ ย สวยงาม เพอื่ กระต้นุ และสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียว
เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม ‘ตลาด’ อาทิ ชุมชนย่านกุฎีจีนที่เป็นแหล่งชุมชนมี นกั ทอ่ งเทยี่ วไมแ่ พก้ นั ไมว่ า่ จะเปน็ ถนนเยาวราช
ทุกรูปแบบกระตุ้นเศรษฐกิจ อตั ลกั ษณแ์ ละพรอ้ มตอ้ นรบั นกั ทอ่ งเทยี่ วหลงั จาก ท่ีข้ึนชื่อเร่ืองของกินอร่อยและวิถีชีวิตคนไทย
สถานการณ์โรคระบาดครั้งน้ีคล่ีคลาย กทม. เชอ้ื สายจนี ยา่ นตลาดนอ้ ยไดช้ อ่ื วา่ มสี ถาปตั ยกรรม
กทม. เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมและเปิด เตรียมความพร้อมปรับปรุงทางกายภาพศาลา งดงามเก่าแก่และมุมสตรีทอาร์ตตามตรอก
ท�าการค้าในพื้นท่ีต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ค้า ท่าเรือบริเวณใต้สะพานพุทธยอดฟ้าฯ เพ่ือให้ ซอกซอย แพร่งภูธรท่ีเป็นย่านการค้าเก่าแก่
มีรายได้เพิ่มและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เปน็ จดุ บรกิ ารขอ้ มลู แกน่ กั ทอ่ งเทย่ี วโดยสามารถ โดยยังคงรักษาสถาปัตยกรรมตึกแถวเก่า
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการใน เชอ่ื มตอ่ การเดนิ ทางมาจากสวนลอยฟา้ เจา้ พระยา ย่านบางล�าพูท่ีได้ชื่อเป็นแหล่งการค้าขาย
กรงุ เทพฯ โดยเฉพาะกจิ กรรมตลาด ไมว่ า่ จะเปน็ และเตม็ ไปดว้ ยวดั วาอาราม ยา่ นนางเลง้ิ ชมุ ชน
ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดผลัดกันชม รวมท้ัง
กิจกรรมถนนคนเดิน (Walking Street) โดย
หลงั สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ 19
ระลอก 3 นี้คลีค่ ลายลง กทม. ได้มอบหมายให้
6 กลมุ่ เขตของ กทม. จดั ทา� แผนจดั กจิ กรรมถนน
คนเดินในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม โดย
จะมีการประสานผู้ประกอบการสินค้า OTOP
สนิ คา้ Bangkok Brand ผปู้ ระกอบการรายยอ่ ย
ในชมุ ชนและผปู้ ระกอบการรา้ นคา้ ธงฟา้ ประชารฐั
มารว่ มออกร้านจา� หนา่ ย

ชูอัตลักษณ์วิถีชุมชนมัดใจนักท่องเที่ยว
กทม. เดินหน้าโครงการในการพัฒนาพ้ืนที่

ชุมชนต่าง ๆ พร้อมท้ังส่งเสริมการท่องเท่ียว

03

BANGKOK ON THE COVER

ด้ังเดิมในบรรยากาศย้อนอดีตและร้านอาหาร ‘เทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพฯ’ ส�าหรับในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
เก่าแก่ให้ได้ชิม รวมไปถึงชุมชนตลาดพลูท่ีมี ยังเที่ยวได้ต่อเนื่องยาวทั้งปี พ.ศ. 2564 สวนจตุจักรจัดทุ่งดอกดาวเรือง
ประวัติความเป็นมายาวนานของฝงั่ ธนบรุ ี และ ดอกดาวกระจาย และดอกมาร์กาเร็ต ส่วนใน
ย่านบ้านบุที่เป็นชุมชนริมคลองบางกอกน้อย เมื่อสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ เปิดให้ เดอื นกนั ยายนถงึ ตลุ าคม พ.ศ. 2564 สวนลมุ พนิ ี
หน่ึงในเขตอนุรักษ์เมืองเก่าของ กทม. ท่ีมี บรกิ ารได้ สา� นกั สง่ิ แวดลอ้ มเชญิ ชวนประชาชน จัดท่งุ ดอกสรอ้ ยไก่ หงอนไก่ และแพงพวย
ท้ังตลาดน�้า วัดเก่าแก่ และงานหัตถกรรม เขา้ ชมสวนดอกไมใ้ นเทศกาลชมดอกไมก้ รงุ เทพฯ ส่งเสริมการขาย สนับสนุนผลผลิต
เป็นต้น (Bangkok Flora Festival) ตามที่ได้ก�าหนด การเกษตร และข้าวปลอดสารพิษ
จดั ภายในสวนตา่ งๆแตต่ อ้ งปฏบิ ตั ติ ามมาตรการ จาก ‘ชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี’
นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันส่งเสริมให้ ปอ้ งกนั และควบคมุ การแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ 19
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จาก ตามนโยบายของ กทม. ทตี่ อ้ งการปรบั ปรงุ และ กทม. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การทอ่ งเที่ยว เช่น การพัฒนาและจัดจ�าหน่าย เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยพัฒนาพื้นท่ี การเกษตรของชาวกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน การส่งเสริมพัฒนาการ ภายในสวนสาธารณะให้เป็นสวนดอกไม้ตาม เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ปัญหา
เกษตรชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อ ฤดกู าลเปน็ รปู แบบหนงึ่ ของการปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั น์ ปากท้องของเกษตรกรด้วยการส่งเสริมให้
กระจายรายไดแ้ ละขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ ฐานราก เมอื งใหม้ คี วามรม่ รน่ื สวยงามและนา่ อยู่ รวมถงึ องคก์ รภาคเกษตรมสี ว่ นรว่ มในการพฒั นาและ
ฝ่าวิกฤตโรคโควดิ 19 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ แก้ไขปัญหาทางการเกษตร รวมทั้งลดต้นทุน
การผลติ และเนน้ การพงึ่ พาตนเอง เชน่ วสิ าหกจิ
‘ชุมชนเกษตรนวัตวิถี’ ที่ให้ความส�าคัญกับ
การผลิตข้าวปลอดภัยและแปรรูปข้าวสาร
ปลอดสารพิษ ที่สามารถให้คนในชุมชนได้
บริโภคและเตรียมวางแผนรองรับการขยาย
พื้นที่การผลิตในอนาคต ทั้งน้ี กทม. พร้อมให้
การสนบั สนนุ และประสานหนว่ ยงานจดั กจิ กรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ส่งเสริมการตลาด
ให้สามารถจ�าหน่ายผลผลิตชุมชนเพิ่มมากขึ้น
อกี ทงั้ เปน็ การชว่ ยใหค้ นกรงุ เทพฯ ไดบ้ รโิ ภคขา้ ว
อยา่ งปลอดภยั ไมม่ สี ารพษิ และเปน็ ขา้ วคณุ ภาพ
จากเกษตรกรในกรงุ เทพฯ อีกดว้ ย

04

เ รื่ อ ง จ า ก ป ก

นอกจากน้ี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงภาพรวมการท�างาน
ของทุกหน่วยงานในสังกัด กทม. พร้อมสร้าง
ความมนั่ ใจใหค้ นกรงุ เทพฯ ทง้ั ผคู้ า้ ทจี่ ะสามารถ
ท�าการค้าต่อไปได้และลูกค้าผู้จับจ่ายใช้สอย
เพอื่ ชว่ ยกระตนุ้ เศรษฐกจิ

สถานธนานุบาล “หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด19 ระลอก 3 ซึ่งพบว่ามีผู้ติดเช้ือ
ส่งต่อความช่วยเหลือสู่ผู้ค้า โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรอื โรคโควดิ 19 เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท่ีผ่านมา กทม. จึงชะลอ
ระลอก 3 คลี่คลายลง กทม. เตรียมพื้นท่ี การดา� เนนิ การตามมาตรการสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ
นอกจากมาตรการความช่วยเหลือด้าน ‘คลองโอ่งอ่าง’ พร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียว การประกอบการคา้ ขายของผคู้ า้ ตลาดนดั จตจุ กั ร
เศรษฐกิจแกผ่ คู้ า้ และผปู้ ระกอบการทวั่ กรงุ เทพฯ โดยประชาชนสามารถเที่ยวชมตรอกศิลป์ ทั้ง 3 มาตรการ ได้แก่
แลว้ กทม.ยงั เหน็ ความสา� คญั ของสถานธนานบุ าล (Art Alley) และซ้ือสินค้าจากร้านค้าในพื้นท่ี
อันเป็นแหล่งเงินทุนในการท�าธุรกิจ จึงมอบ ไดต้ ามปกติทง้ั นี้บรเิ วณถนนคนเดนิ คลองโอง่ อา่ ง (1) ใหผ้ คู้ า้ แผงคา้ กงึ่ ถาวรสามารถทา� การคา้
นโยบายให้สถานธนานุบาลช่วยเหลือธุรกิจ กทม.ไดม้ กี ารตรวจคดั กรองและการประชาสมั พนั ธ์ ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี จนถึงเวลา
รายยอ่ ยด้วย ให้นักท่องเท่ียวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 18.00 น.
สว่ นบคุ คล (D-M-H-T-T-A) อยา่ งเครง่ ครดั ไดแ้ ก่
“สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปรับลด เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ (2) ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ คา้ ขายใน
อตั ราดอกเบยี้ เพอ่ื ชว่ ยเหลอื กลมุ่ ธรุ กจิ รายยอ่ ย ออกนอกบา้ นหรอื อยใู่ นพนื้ ทสี่ าธารณะ ลา้ งมอื แผงค้าได้จนถึงเวลา 22.00 น. เว้นวันจันทร์ที่
และประชาชนทวั่ ไปใหม้ ที างเลอื กในการหาแหลง่ บ่อย ๆ ดว้ ยน�้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมอื ห้ามท�าการค้า เพื่อท�าความสะอาดพื้นที่และ
เงินทุน และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชน รวมท้ังตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด 19 แผงค้า รวมทั้งขดุ ลอกรางระบายนา�้
ให้มีสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของ (กรณมี คี วามเสยี่ ง)และใชแ้ พลตฟอรม์ ‘ไทยชนะ’
โรคโควิด 19 เริ่มตั้งแต่วนั ที่ 7 พฤษภาคมจนถึง หรอื ’หมอชนะ’เชก็ อนิ เมอื่ เขา้ ใชบ้ รกิ ารทง้ั นี้เพอื่ (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายให้
กันยายน พ.ศ. 2564 ส�าหรบั ผทู้ ส่ี นใจสามารถ รว่ มกนั ปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ 19” มากขึ้น โดยการจัดกจิ กรรมต่าง ๆ บริเวณรอบ
สอบถามขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ ไดท้ ่ีโทร.021580042-4 สร้างความมั่นใจให้จับจ่ายใช้สอยได้ หอนาฬกิ าภายในตลาดนดั จตุจักร
และ www.pawnshop.bangkok.go.th หรือ ณ ตลาดนัดจตุจักร
เฟซบุ๊ก : pawnshopbangkok” “ท้ังน้ี กทม. ขอความร่วมมือผู้ค้าและ
ส่งต่อความปลอดภัยให้ประชาชน “เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ 19
ไม่เพียงมอบความช่วยเหลือให้กับคนท�า
ธุรกิจเท่าน้ัน แต่ กทม. ยังได้มอบความม่ันใจ •(D-M-H-T-T-A)ตามทท่ี างราชการกา� หนดในการ
ในการออกมาจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
ณ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ คลองโอ่งอ่าง ใช้บริการตลาดนดั จตจุ ักรอย่างเคร่งครดั ”
สวนจตุจักร ฯลฯ เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในทกุ พ้นื ท่ี

05

BANGKOK SPECIAL SCOOP

กคทวามม. รข่วอมบมคือุณทุกภาคส่วน
สู้วิกฤตโควดิ 19 ระลอก 3

สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ระลอก 3 ต้ังแต่ต้นเดือนเมษายน
พ.ศ. 2564 ขยายวงกว้างจากคลัสเตอร์
สถานบันเทิงส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
ทุกวัน และขยายวงต่อไปจนครบท้ัง 77 จงั หวัด
ถือเป็นการระบาดที่รุนแรงและรวดเร็วที่สุด
ของประเทศไทยการรบั มอื ของกรงุ เทพมหานคร
(กทม.) หนว่ ยงานในสงั กดั บคุ ลากรทกุ ภาคสว่ น
จงึ ตอ้ งเรง่ ทา� งานกนั อยา่ งหนกั เพอื่ ใหส้ ถานการณ์
คลี่คลายเร็วทีส่ ดุ

ขอบคุณความทุ่มเทของบุคลากร ขอบคุณแรงกายแรงใจ ทา� ใหน้ า� สง่ ผปู้ ว่ ยไดแ้ บบวนั ตอ่ วนั ลดการตกคา้ ง
ทางการแพทย์ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด กทม. ของผู้ป่วยให้เปน็ ศนู ย์
เร่งขยายโรงพยาบาลสนาม
บคุ ลากรของสา� นกั การแพทยแ์ ละสา� นกั อนามยั นอกจากเจ้าหน้าที่ด่านหน้าท่ีท�างานอย่าง และ Hospitel 3 ระดับ
สังกดั กทม. คือหนว่ ยงานดา่ นหนา้ ทท่ี า� หน้าท่ี หนักแล้ว ยังมีเจ้าหน้าท่ีอีกหลายภาคส่วนท่ี
รักษาผู้ป่วยหลังตรวจพบการแพร่ระบาด เสียสละท�างาน ‘เบื้องหลัง’ สนับสนุนภารกิจนี้ การตรวจพบผู้ติดเช้ืออย่างต่อเนื่อง ท�าให้
ของโรคโควิด 19 อีกทั้งยังเผชิญกับความเส่ียง ดว้ ยลกั ษณะงาน ความซบั ซอ้ นและความเสยี่ ง ตอ้ งส�ารองเตียงไว้รองรับอย่างเพียงพอ กทม.
ตดิ เชอื้ จากการทา� งานมากท่สี ดุ แต่ยงั คงท่มุ เท ที่มากขึ้น ตามมาตรการจดั การดา้ นตา่ ง ๆ จึงได้ขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอย่าง
ทา� งานอยา่ งหนกั ตลอด 24 ชว่ั โมง ไมใ่ ชแ่ คเ่ พยี ง เร่งด่วน โดยแบ่งแผนการรับผู้ป่วยออกเป็น
การระบาดในระลอก 3 น้ี แต่ด�าเนินมาต้ังแต่ เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ตัวเลขการแพร่ระบาด 3 ระดบั
ต้นปี พ.ศ. 2563 โดยรับมือกับยอดผู้ติดเช้ือ ทพี่ งุ่ สูง ทา� ใหม้ ขี ยะตดิ เช้ือเพม่ิ มากขนึ้ ถงึ วนั ละ
ท่ีเพิ่มขึ้นทุกวัน เพ่ือให้ตัวเลขผู้ป่วยลดลง กว่า 16 ตัน เจ้าหน้าท่ีต้องท�างานเสี่ยงต่อ โรงพยาบาลสนามจา� นวนผตู้ ดิ เชอื้ ทเี่ พม่ิ ขนึ้
มีผู้เสียชีวิตน้อยท่ีสุด รวมทั้งสามารถส่งผู้ป่วย การติดเช้ือสูงเพ่ือจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีจนหมด อย่างต่อเนื่อง กทม. จึงเร่งจัดตั้งโรงพยาบาล
ทุกคนกลบั บ้านอย่างปลอดภยั ในแต่ละวัน โดยเฉพาะในจุดที่มีบ้านเรือน สนามเพือ่ เปน็ หอผปู้ ว่ ยเฉพาะกจิ รองรบั ผปู้ ่วย
จ�านวนมากต้องใช้เวลานานกว่าปกติ และอยู่ ทไ่ี มม่ อี าการหรอื มอี าการเลก็ นอ้ ย รวมทงั้ ผปู้ ว่ ย
บนความเส่ยี งตอ่ การตดิ เชอื้ ไวรสั มากข้นึ ดว้ ย พักดูอาการหลงั ออกจากโรงพยาบาลหลัก

เจา้ หนา้ ทเ่ี ทศกจิ สา� นกั เทศกจิ และฝา่ ยเทศกจิ Hospitelการเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพ้ืนที่
สา� นกั งานเขต 50 เขต จดั กา� ลงั พลประสานงาน เฝ้าระวังหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ตามแผนการ
และรถรับ - ส่งผู้ป่วยติดเช้ือ ช่วยเหลือศูนย์ รองรบั ระดบั ท่ี2สา� หรบั ผไู้ มม่ อี าการหรอื มอี าการ
เอราวัณในการรับ - ส่งผู้ป่วยโควิด 19 ไปยัง เล็กน้อย โดยเป็นโรงแรมที่เคยให้บริการเป็น
สถานท่ีท่ีเตรียมไว้ ท�าให้ผู้ติดเช้ือเข้าสู่ระบบ สถานที่กักตัวของรัฐมาก่อน ผ่านการประเมิน
การรกั ษาพยาบาลไดร้ วดเรว็ ไมม่ ผี ปู้ ว่ ยตกคา้ ง เกณฑ์มาตรฐาน ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน
ทก่ี �าหนดได้
ศูนย์เอราวัณ ผลจากการเพ่ิมศักยภาพ
ศนู ยเ์ อราวณั ดว้ ยเปา้ หมาย‘การทา� งานเรยี ลไทม์ โรงพยาบาลสนามเตม็ รปู แบบ โดยจดั ตงั้
ผปู้ ว่ ยตกคา้ งเปน็ ศนู ย’์ ทงั้ การเพม่ิ จา� นวนคสู่ าย เปน็ ไอซยี สู นามเพอื่ เพมิ่ จา� นวนเตยี งดแู ลผปู้ ว่ ย
ของสายดว่ นศูนยเ์ อราวณั 1669 เพ่มิ เจ้าหนา้ ท่ี ทมี่ อี าการปานกลางและอาการหนกั อยา่ งเรง่ ดว่ น
ปฏิบัติงานช่วงกลางวัน ปรับปรุงระบบตอบรับ มเี ครอ่ื งมอื ทางการแพทย์ทงั้ เครอ่ื งเอกซเรยป์ อด
อัตโนมัติ รวมถึงการจัดระบบการรับสายใหม่

06

บ ท ค ว า ม พิ เ ศ ษ

เครื่องวัดค่าออกซิเจนในปอด และสอบถาม
อาการรักษาผ่านระบบ Telemedicine ปรกึ ษา
กับทมี แพทย์ผ่านวิดโี อคอลได้

การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ น�าไปปรับใช้หากพบการระบาดในพื้นท่ีต่อไป ค�าปรึกษาแนะน�าผ่านสายด่วน 1669 ด้าน
ทผ่ี า่ นมา กทม. ดา� เนนิ การตามแนวทางหลกั นอกจากนี้ สา� นกั การแพทย์ยังเปิดรบั สมัคร บรกิ ารอาหารดา้ นรบั บรจิ าคดา้ นประชาสมั พนั ธ์

ของกระทรวงสาธารณสขุ เพอื่ ดแู ลผปู้ ว่ ยโควดิ 19 จิตอาสา ช่วยงานด้านการรักษาพยาบาลและ •และดา้ นบรกิ ารทว่ั ไปซงึ่ ประชาชนใหค้ วามรว่ มมอื
และกา� หนดมาตรการเพม่ิ เตมิ อาทิ รว่ มงานกบั สนับสนุนในด้านการรักษาพยาบาล ด้านให้
หนว่ ยงานรฐั ตรวจหาผปู้ ว่ ยเชงิ รกุ ลงพนื้ ทที่ พี่ บ เขา้ รว่ มเปน็ จติ อาสาอย่างต่อเนอ่ื ง
การระบาด โดยส�านักอนามัย กทม. รว่ มมอื กบั
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)
กรมควบคมุ โรค กระทรวงสาธารณสขุ และภาคี
เครือข่าย จัดทีมเฉพาะกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ
โควดิ 19 เชงิ รุก (Active Case Finding) โดย
น�ารถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยท�าการ
ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวธิ ีตรวจหาเชื้อทาง
โพรงจมูก (SWAB) กระจายไปใน 6 กลุ่มเขต
เพ่อื ป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป

ภาคเอกชนมอบสิ่งของ
สนับสนุนภารกิจพิชิตโควิด 19

นอกจากน้ี กทม. ยังได้รับความอนุเคราะห์
จากภาคเอกชน ที่มอบสง่ิ ของจา� เป็นสนบั สนนุ
ภารกิจป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งได้น�าส่ิงของ
บรจิ าคสง่ ตอ่ ใหบ้ คุ ลากรทางการแพทยแ์ ละผปู้ ว่ ย
ทง้ั ในโรงพยาบาลสงั กดั กทม.โรงพยาบาลสนาม
และ Hospitel ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค
อย่างตอ่ เนอื่ ง

ประชาชนจิตอาสากับชุมชนต้นแบบ
Community Isolation

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอก 3 นี้พบว่า มี
หลายคลัสเตอร์ที่เกิดในชมุ ชน บางแหง่ บรหิ าร
จัดการกันเองได้อย่างดี อาทิ ชุมชนริมคลอง
วดั สะพานเขตคลองเตยทแี่ ยกผตู้ ดิ เชอื้ ออกจาก
ครอบครัวมาดูแลพักคอยก่อนน�าส่งสถาน
พยาบาล ช่วยลดการแพร่ระบาดให้แก่คนใน
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบ
ของ Community Isolation เพื่อให้ชุมชนอื่น

07

BANGKOK WELLNESS

จากจ�านวนผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กทม. ปพู รมฉีด
หรือโรคโควิด 19 ภายในประเทศท่ีมี
สถติ สิ งู อยา่ งตอ่ เนอ่ื งนบั เปน็ สถานการณ์ วคั ซีนโควดิ 19
ท่ีย�้าเตือนว่า คนไทยต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควดิ 19ใหค้ รอบคลมุ มากทส่ี ดุ ตามเปา้ หมาย ใภหา้ปยรในะช2าชนเดทือุกนคน
ของรัฐบาล ในแต่ละจังหวัดต้องฉีดวัคซีนน้ีให้
ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร ซึ่งเป็น หน่วยงานในสังกัด กทม. จากนั้นได้ก�าหนด จากน้ันจะเป็นกลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มีอายุ
แนวทางทค่ี วบคมุ การระบาดทดี่ ที สี่ ดุ ในขณะนี้ แนวทางใหบ้ รกิ ารฉดี วคั ซนี เพอ่ื สรา้ งภมู คิ มุ้ กนั โรค ตงั้ แต่ 18 ปีข้นึ ไป
เชน่ เดยี วกบั กรงุ เทพมหานคร (กทม.) ทเี่ ดนิ หนา้ ใหเ้ กดิ ภมู คิ มุ้ กนั หมู่(HerdImmunity)ครอบคลมุ ผูว้ า่ ฯ กทม. สั่งการเรง่ ฉีดวคั ซีนโควิด 19
บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ กลมุ่ เปา้ หมายอยา่ งนอ้ ยรอ้ ยละ70ของประชากร ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 70 ของ ท่ีมอี ายตุ ั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ภายใน 2 เดือน ซง่ึ
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากร มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการส�านักงานเขต เน่ืองจากในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
แฝงในพืน้ ที่กรุงเทพฯ 6 กลุ่มเขตในพ้ืนท่ีจัดตั้งสถานท่ีฉีดวัคซีน พ.ศ. 2564 นี้ กทม. ไดร้ บั การจดั สรรวคั ซนี จาก
กทม. เดินหน้าฉีด ‘วัคซีนโควิด 19’ นอกโรงพยาบาล 25 แห่ง (ข้อมูล ณ วนั ที่ 18 กระทรวงสาธารณสขุ เดอื นละ 2.5 ลา้ นโดส รวม
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 70 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) โดยจัดเจ้าหน้าท่ีเพื่อ 2เดอื นเปน็ จา� นวน5ลา้ นโดสนน้ั พล.ต.อ.อศั วนิ
ภายใน 2 เดือน ดูแลอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะ ขวญั เมอื ง ผวู้ า่ ราชการกรงุ เทพมหานคร สงั่ การ
เดนิ ทางมายงั สถานทฉี่ ดี วคั ซนี นอกโรงพยาบาล ให้ด�าเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แล้วเสร็จ
กทม. ไดร้ บั จดั สรร ‘วคั ซนี โควดิ 19’ มาตงั้ แต่ ภายใน 2 เดือน (เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม)
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมท่ีผ่านมา เพ่ือใช้ ส�าหรับประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการฉีด โดยมีแผนบริหารการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ‘วัคซีนโควิด 19’ ไปแล้ว ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นท่ี 2.5 ล้านคนต่อเดือน โดยจะกระจาย
โดยจัดสรรให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล 60 ปขี นึ้ ไป กลมุ่ ผปู้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั 7 โรค รวมไปถงึ การฉดี วคั ซนี ทงั้ ภายในโรงพยาบาลทง้ั 126 แหง่
กลุ่มผู้ที่มีความเส่ียงในการติดเช้ือสูง ได้แก่ ซง่ึ มศี กั ยภาพในการฉดี วคั ซนี ไดว้ นั ละประมาณ
บุคลากรด่านหน้าและอาชีพที่มีความเสี่ยงท่ี 20,000 คน ส่วนจุดบริการฉีดวัคซีนนอก
ใหบ้ รกิ ารประชาชน กลมุ่ ผขู้ บั รถยนตส์ าธารณะ โรงพยาบาล 25 แห่ง ซ่ึงเป็นความร่วมมือ
พนักงานเก็บค่าโดยสารสาธารณะ พนักงาน ระหว่าง กทม. และหอการค้าไทย จัดต้ัง
เก็บขยะ พนักงานกวาดถนน คนขับแท็กซี่ ‘หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
จักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย’ โดยเป็น
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฝึกอาชีพและศูนย์รับเลี้ยงเด็ก จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกโรงพยาบาล
ท่ีกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ จ�านวน 25 แห่ง
มีศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้วันละ 38,000 -
50,000 คนต่อวัน คาดว่าสามารถฉีดวัคซีน

08

ก รุ ง เ ท พ ฯ เ มื อ ง สุ ข ภ า พ ดี

โควดิ 19 ไดไ้ มน่ อ้ ยกวา่ 60,000 คนตอ่ วนั โดย โรงพยาบาล และหนว่ ยงานทเี่ กย่ี วขอ้ งดว้ ยการ สาธารณสขุ ทอ่ี ยใู่ นชมุ ชนลงพน้ื ทตี่ รวจสอบพรอ้ ม
ผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนเป็นประชาชนท่ัวไป เตรยี มสถานทฉ่ี ดี วคั ซนี โควดิ 19นอกโรงพยาบาล ให้ค�าแนะน�า ชว่ ยเหลือ ในการลงทะเบยี นเพอ่ื
คาดวา่ ครบ5ลา้ นคนไดต้ ามเปา้ หมายทกี่ า� หนดไว้ (หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือหากเคยมี
กรงุ เทพมหานคร - หอการคา้ ไทย) เพอ่ื กระจาย
สา� หรบั ‘หนว่ ยความรว่ มมอื บรกิ ารฉดี วคั ซนี วัคซีนไปถึงประชาชนชาวกรุงเทพฯ ซ่ึงอยู่ใน •ประวตั กิ ารรกั ษาในโรงพยาบาลกส็ ามารถตดิ ตอ่
โควดิ 19 กรงุ เทพมหานคร - หอการค้าไทย’ ทัง้ “พื้นทเ่ี ส่ียงสูง” ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ
25 แหง่ จะใหบ้ รกิ ารฉดี วคั ซนี โควดิ 19 ตอ่ เนอ่ื ง อาสาสมคั รสาธารณสขุ กทม. ลงพน้ื ท่ี โรงพยาบาลนน้ั เพอ่ื ขอรบั การฉดี วคั ซนี ไดเ้ ชน่ กนั ”
ไปตลอด 7 เดือนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน ช่วยลงทะเบยี นฉีดวัคซนี โควดิ 19
อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว ทั้งน้ี กทม. ขอความ
รว่ มมอื จากประชาชนชาวกรงุ เทพฯ ลงทะเบยี น พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อ�านวยการ
ผ่านระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ‘ไทย สา� นกั อนามยั กทม. แจง้ วา่ “ทาง กทม. กา� หนด
ร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย’ เพื่อความสะดวก ใหศ้ นู ยบ์ รกิ ารสาธารณสขุ ทง้ั 69 แหง่ ของ กทม.
ในการบริหารจัดการและความปลอดภัยของ เป็นสถานที่ลงทะเบียนส�าหรับประชาชน
ประชาชน ลดปญั หาความแออดั จากการตอ้ งมา อีกทางหนึ่ง ด้วยการส่งเครือข่ายอาสาสมัคร
เขา้ ควิ และลดความเสย่ี งตอ่ การแพรร่ ะบาดของ
โรคโควดิ 19
ผนึกกำลงั เปิดระบบลงทะเบียน
ฉดี วคั ซนี โควดิ 19 สำหรบั คนกรุงเทพฯ

กทม.และภาคเี ครอื ขา่ ยเปดิ ระบบลงทะเบยี น
ฉีดวัคซีนโควิด 19 ‘ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ
ปลอดภัย’ ผ่านทาง www.ไทยร่วมใจ.com
เพอื่ สรา้ งภมู คิ มุ้ กนั หมสู่ า� หรบั ประชาชนทม่ี สี ทิ ธิ์
รบั วคั ซนี โควดิ 19 อายตุ งั้ แต่ 18 - 59 ปี 10 เดอื น
และไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่ีได้ลงทะเบียนกับ
ระบบหมอพร้อมไว้แล้ว โดยเลือกรับวัคซีน
ได้ที่หน่วยบริการนอกโรงพยาบาล 25 แห่ง
นอกจากน้ี ยังสามารถลงทะเบียนได้ท่ีร้าน
สะดวกซื้อ ได้แก่ ร้าน 7-Eleven, Family Mart,
Tops Daily และ Mini Big C ส�าหรบั กลุ่มที่เคย
เข้าร่วมโครงการภาครัฐและมีแอปพลิเคชัน
‘เป๋าตัง’ ซึ่งมีข้อมูลส่วนตัวอยู่แล้วในระบบ
ก็สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีน
โควิด 19 ได้เลย โดยเปิดให้บริการสอบถาม
ขอ้ มลู เกยี่ วกบั การลงทะเบยี นรบั บรกิ ารฉดี วคั ซนี
โควิด 19 ไดท้ ่ี Call Center โทร. 1516

‘ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย’ เป็น
ความร่วมมือระหว่าง กทม. กับหอการค้าไทย

09

BANGKOK WELLNESS

ก รุ ง เ ท พ ฯ เ มื อ ง สุ ข ภ า พ ดี

Q&A

7ข้อสงสัยเมื่อฉีด

วัคซีนโควิด 19
ใ นขณะทกี่ รงุ เทพมหานคร(กทม.)เดนิ หนา้
เรง่ ฉดี ‘วคั ซีนโควิด 19’ ให้แก่ประชาชน ถาม : เพง่ิ รบั วคั ซนี อื่น สามารถขับรถและท�ากิจกรรมอ่ืนได้ตามปกติ
กลุ่มต่าง ๆ ตามแผนการกระจายการ มาไม่นาน สามารถรับ ส่วนอาหารและเคร่ืองด่ืมหลังจากฉีด ‘วัคซีน
ฉดี วัคซีนโควดิ 19 ในชว่ งแรกน้ี เพอื่ เปน็ ‘วัคซนี โควิด 19’ ไดห้ รือไม?่ โควิด 19’ สามารถรับประทานไดท้ กุ อยา่ ง
การสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั หมใู่ หเ้ กดิ ขน้ึ ภายในประเทศ ตอบ : ไม่ได้ เน่ืองจาก ‘วัคซีนโควิด 19’ เป็น ถาม : รับ ‘วัคซีนโควิด 19’ ครบ 2 เข็มแล้ว
แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มประชาชนท่ีก�าลังจะไปฉีด วัคซีนใหม่และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้ คุ้มครองไดก้ ีป่ ีและต้องรบั วคั ซนี อกี เม่อื ใด
วคั ซนี และทฉ่ี ดี ไปแลว้ รวมถงึ คนทย่ี งั ไมต่ ดั สนิ ใจ วัคซีนน้ีควบคู่กับวัคซีนอ่ืน จึงแนะน�าให้เล่ียง ตอบ : การศกึ ษาจนถงึ ปจั จบุ นั พบวา่ ภมู ติ า้ นทาน
ฉีดวัคซีนน้ัน ยังมีข้อสงสัยและมีความกังวล การฉีด ‘วัคซีนโควิด 19’ และวัคซีนชนิดอ่ืน ที่เกิดจากการฉีด ‘วัคซีนโควิด 19’ อยู่ได้นาน
เกี่ยวกบั ‘วคั ซีนโควิด 19’ กนั อยไู่ ม่นอ้ ย ดงั นน้ั รว่ มกัน เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ ย 2 - 4 สปั ดาห์ อยา่ งนอ้ ย 6 เดอื นและคาดวา่ จะอยไู่ ดน้ านกวา่
กทม. โดยส�านักการแพทย์และส�านักอนามัย เพอื่ หลกี เลย่ี งการเกดิ ปฏกิ ริ ยิ าจากการฉดี วคั ซนี นัน้ ซ่ึงตอ้ งรอการศึกษาตอ่ ไป
จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ ไขข้อข้องใจและ พร้อมกนั และการรบกวนการสรา้ งภูมิคุ้มกัน ถาม : ผู้ท่ีเคยมีประวัติเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
ขอ้ สงสยั ทเี่ ก่ียวกับการฉีด ‘วคั ซีนโควดิ 19’ ถาม : รบั ‘วคั ซนี โควดิ 19’ เขม็ แรกทโี่ รงพยาบาล ก. โคโรนา2019หรอื โรคโควดิ 19มากอ่ นยงั จา� เปน็
แลว้ ไมส่ ะดวกกลบั ไปรบั วคั ซนี ทโี่ รงพยาบาล ก. ตอ้ งไดร้ บั การฉีด ‘วัคซนี โควดิ 19’ หรอื ไม?่
และนคี่ อื คา� ตอบของ 7 ขอ้ สงสยั ทจี่ ะทา� ให้ ขอเปลย่ี นสถานท่รี บั วัคซีนได้ไหม? ตอบ : แมว้ า่ จะเคยเปน็ โรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา
ทกุ คนมน่ั ใจใน ‘วัคซีนโควดิ 19’ ยิง่ ข้นึ ตอบ : ปจั จบุ นั ยงั ไมส่ ามารถเปลย่ี นสถานทไ่ี ด้ 2019 หรือโรคโควิด 19 มาก่อน ก็ควรได้รับ
ถาม : รับวคั ซนี Sinovac แลว้ จะเปลย่ี นยห่ี อ้ เนอ่ื งจากขอ้ มลู ตา่ ง ๆ ของผทู้ ไ่ี ดร้ บั การฉดี วคั ซนี ‘วคั ซนี โควดิ 19’โดยเวน้ ระยะหา่ งจากการตดิ เชอ้ื
เปน็ AstraZeneca ในวคั ซนี เขม็ ทส่ี องไดห้ รอื ไม?่ นัน้ จะต้องอยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกนั อยา่ งนอ้ ย 3 - 6 เดอื น (แนะนา� ควรรอประมาณ
ตอบ : ยังไมไ่ ด้ เพราะขณะนีย้ ังไมม่ กี ารศึกษา ถาม : หลงั รบั ‘วคั ซนี โควดิ 19’ แลว้ ขบั รถไดเ้ ลย 3 เดือน โดยฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียว) และ
รองรบั กรณีการฉดี วัคซนี สลับยีห่ ้อ กทม. จึงยงั หรอื ไม่สามารถรบั ประทานอาหารและเครอื่ งดม่ื ไม่จ�าเป็นต้องตรวจการติดเช้ือก่อนฉีดวัคซีน
คงแนะนา� ใหฉ้ ดี ยหี่ อ้ เดยี วกนั ไปกอ่ น จนกวา่ จะ ได้ทุกอย่างหรอื ไม่
มีการศกึ ษาวจิ ยั ออกมาเพมิ่ เติม ตอบ : หลังรับ ‘วัคซีนโควิด 19’ ต้องนั่งพัก •เพราะแมจ้ ะเคยเปน็ มากอ่ นกไ็ มท่ า� ใหม้ อี นั ตราย
ถาม : ถา้ ไมส่ ะดวกไปรบั ‘วคั ซนี โควดิ 19’ ตามที่ สังเกตอาการในสถานพยาบาลอย่างน้อย
โรงพยาบาลก�าหนด ตอ้ งทา� อยา่ งไร 30 นาทีและเข้าสู่ขนั้ ตอนการตรวจสอบอาการ จากการฉีดวัคซีน
ตอบ : สามารถโทรศพั ทต์ ดิ ตอ่ ไปยงั โรงพยาบาล ก่อนกลบั หากไมพ่ บอาการผดิ ปกตใิ ด ๆ จึงจะ
ที่นัดหมายเพ่ือขอเล่ือนนัดได้ (กรณีมีไข้หรือ
ไมส่ บาย ไมค่ วรรบั วคั ซนี ควรเลอ่ื นการฉดี วคั ซนี
ออกไปอยา่ งน้อย 1 - 2 สัปดาห์)

หากพบอาการขา้ งเคียงรนุ แรง
เชน่ มผี ื่นทง้ั ตัว หน้าบวม คอบวม
หายใจลำบาก ใจสัน่ วิงเวียนหรอื
อ่อนแรง หรือมอี าการแขนขาอ่อนแรง

ใหร้ ีบไปโรงพยาบาลหรือ

โทร. 1646, 1669

เพอ่ื รบั บริการทางการแพทยฉ์ กุ เฉิน

10

BANGKOK HELP!

ก ท ม . ช่ ว ย ด้ ว ย !

ช่วงวิกฤตโควิด 19

สร้างมูลฝอยติดเชื้อกว่า 16 ตันต่อวัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ระลอก 3 ตงั้ แตเ่ ดอื นเมษายนทผี่ า่ นมา ทา� ใหก้ รงุ เทพฯ มปี รมิ าณมลู ฝอย
ตดิ เชอ้ื รวมถงึ หนา้ กากอนามยั ทเ่ี กบ็ ขนจากสถานพยาบาลทรี่ กั ษาผปู้ ว่ ย
ติดเชอ้ื สถานทกี่ ักตวั ของรฐั โรงพยาบาลสนาม โรงแรมทางเลอื กสา� หรบั
กักตัว และสถานท่ีส�าหรับผู้กักตัว เช่น บ้านพักอาศัย ฯลฯ ในปริมาณ
เฉลยี่ 16.12 ตนั ตอ่ วนั กทม. ไดบ้ รหิ ารจดั การโดยใหบ้ รษิ ทั กรงุ เทพธนาคม
จ�ากัด น�าไปก�าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อท่ีศูนย์ก�าจัด
มูลฝอยติดเชื้อออ่ นนุชและหนองแขม

นอกจากน้ี ได้เนน้ ย�้าใหผ้ ู้ปฏบิ ัติงานเกบ็ ขยะมูลฝอย สวมใส่อุปกรณ์
ปอ้ งกนั อันตรายส่วนบุคคลทุกคร้ังท่ีปฏบิ ัติงานอยา่ งเครง่ ครัด หลีกเล่ียง

•การสมั ผสั มลู ฝอยโดยตรง ขณะเดยี วกนั ไดร้ ณรงคป์ ระชาสมั พนั ธแ์ ยกทง้ิ

หน้ากากอนามัยท่ใี ชแ้ ล้วให้ถกู วธิ ี

กทม. จัดตั้ง ปักหมุด 25 จุด
รศะูนดยับ์โเคขวติด 19
ฉีดวัคซีน
ควบคุมการแพร่ระบาด นอกโรงพยาบาล
ในชุมชนพื้นที่

กทม. จดั ตงั้ ศนู ยบ์ รหิ ารสถานการณโ์ รคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 หรอื
โรคโควิด 19 ในระดับเขต เพ่ือแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั สถานการณท์ ี่เปล่ยี นแปลง จงึ มอบหมายให้
สา� นกั งานเขต 50 เขต จดั ตงั้ ศูนยค์ วบคุมการแพรร่ ะบาดโรคโควดิ 19 ซงึ่
แบ่งการท�างานเปน็ 5 ฝา่ ย ประกอบด้วย ฝา่ ยอ�านวยการ ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ตรวจเชงิ รกุ ฝา่ ยบริหารจดั การผู้ตดิ เชอื้ และกลมุ่ เส่ยี ง ฝ่ายบรหิ ารจดั การ
พน้ื ที่และฝา่ ยบรหิ ารจดั การการฉดี วคั ซนี อกี ทง้ั มอบหมายทกุ สา� นกั งานเขต

•เร่งส�ารวจผู้ป่วยตกคา้ งในพน้ื ท่ี เพอ่ื ใหก้ ารชว่ ยเหลอื เขา้ สรู่ ะบบการรกั ษา

อยา่ งทนั ทว่ งที

*รวม 25 หน่วย ให้บริการประชาชนได้
38,000 - 50,000 คน/วัน

11

BANGKOK HELP!

กรเมับทืมมอ.ืองเฤตปดรลูฝียอมนแปดผี ภ2นั5ย64

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า โดยส�านักการระบายน้�าด�าเนินการวางแผน หนักถึงหนักมากหลายพื้นท่ี อันจะก่อให้เกิด
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนมาต้ังแต่ช่วง บริหารจัดการสถานการณ์น้�า เตรียมพร้อม สภาวะนา�้ ทว่ มฉบั พลนั นา้� ปา่ ไหลหลาก รวมทงั้
สปั ดาหท์ ่ี2ของเดอื นพฤษภาคมทผี่ า่ นมา ระบบระบายน�้าและประสานทุกหน่วยงานท่ี นา�้ ลน้ ตลง่ิ ได้ ทาง กทม. โดยสา� นกั การระบายนา้�
โดยจะสิ้นสุดลงประมาณเดือนตุลาคม ซึ่ง เกี่ยวขอ้ งรว่ มรบั มอื ปอ้ งกนั นา�้ ทว่ มในหน้าฝนน้ี และส�านักงานเขต 50 เขต ได้ด�าเนินการตาม
คาดการณ์ปริมาณฝนโดยรวมของทั้งประเทศ ฤดูฝนปี 2564 ฝนตกชุกหนาแน่น แผนการจัดการสถานการณ์น�้าและรับมือ
จะมากกว่าปี พ.ศ. 2563 และมากกว่าปกติ กำชับป้องกันน้ําท่วมฉับพลัน อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม
5 - 10% โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง ความพร้อมของระบบระบายน�้า ด้วยการ
กนั ยายนปนี ้ี ทจ่ี ะมฝี นตกชกุ หนาแนน่ ประมาณ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ ใน ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุโมงค์ระบายน�้า
60 - 80% ของพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร (กทม.) หน้าฝนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตก สถานสี บู นา�้ บอ่ สบู นา�้ ใหพ้ รอ้ มใชง้ านทกุ สถานี

12

ก ท ม . ช่ ว ย ด้ ว ย !

ลดระดบั นา้� ในคลองใหอ้ ยใู่ นระดบั ตา�่ สา� รวจและ สร้างแนวป้องกันนํ้าท่วมกรณี พบเห็นนํ้ารอระบายแจ้งไดท้ ี่
ติดต้ังเคร่ืองสูบน�้าชั่วคราวในพื้นท่ีจุดเส่ียง น้ําเหนือหลากและนํ้าทะเลหนุน โทร. 0 2248 5115
และจุดเฝา้ ระวงั นา้� ท่วม พบเหตุตน้ ไม้ลม้ หรือ
กรณีน�้าเหนือหลากและน้�าทะเลหนุน ได้ เส่ยี งอนั ตราย โทร. 199
นอกจากนี้ ด�าเนินการล้างท�าความสะอาด ดา� เนนิ การตรวจสอบและซอ่ มแซมจดุ รวั่ ซมึ ของ หรอื แจง้ สำนกั งานเขตพน้ื ที่
ท่อระบายน�้า ขุดลอกคลอง เปิดทางน�้าไหล แนวป้องกันน�้าท่วมบริเวณริมแม่น้�าเจ้าพระยา
จัดเก็บขยะวัชพืช ซึ่งด�าเนินการตามแผนงาน คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 6 ชอ่ งทาง
เป็นประจ�าอย่างตอ่ เน่ือง เพอื่ ใหก้ ารระบายนา้� ความยาว 78.93 กโิ ลเมตร พร้อมเรยี งกระสอบ
ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ทรายในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวร และ กทม. รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์
ประสิทธิภาพ เสริมแนวป้องกันน�้าท่วมที่มีระดับต�่าให้สูงข้ึน ฝนตกและปัญหาน้ําท่วมในพื้นท่ีกรุงเทพฯ
จัดหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. (BEST) โดยมีการติดตามสถานการณ์น้�าเหนือร่วมกับ
ประจำการตลอด 24 ช่ัวโมง กรมชลประทานสว่ นสถานการณน์ า้� ทะเลหนนุ สงู 1 เวบ็ ไซต์ : http://dds.bangkok.go.th
กทม. ร่วมบริหารจัดการกบั ศูนย์อ�านวยการนา้� 2 เฟซบุ๊ก : @BKK_BEST
กทม. ยังได้เตรียมส�ารองเคร่ืองสูบน�้ากรณี แหง่ ชาติ และสง่ เจา้ หนา้ ทตี่ รวจตราจดุ ทคี่ าดวา่ 3 เฟซบุ๊ก : กรุงเทพมหานคร
ฉกุ เฉิน จัดหน่วยบริการเร่งดว่ น กทม. (BEST) จะมปี ญั หานา้� รวั่ ซมึ เขา้ ทว่ มพนื้ ทอี่ ยา่ งตอ่ เนอ่ื ง
พรอ้ มเจา้ หนา้ ทแี่ ละเครอ่ื งมอื อปุ กรณใ์ หส้ ามารถ รวมไปถงึ ตรวจสอบความพรอ้ มของสถานสี บู นา�้ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
เข้าพ้ืนท่ไี ดท้ นั ที ตลอด 24 ช่วั โมง รมิ แมน่ า้� เจา้ พระยาใหพ้ รอ้ มทา� งานตลอดเวลา 4 ทวิตเตอร์ : @BKK_BEST
และมกี ารเตรยี มกระสอบทรายสา� หรบั เรยี งตาม 5 แอปพลิเคชัน : BKK Connect
ส�าหรับบางพื้นท่ีที่ยังเกิดปัญหาน้�าท่วมขัง แนวแมน่ า้� เจา้ พระยาจา� นวนทง้ั สน้ิ 2,359,995ใบ
ซ�้าซากจากภาวะฝนตกหนัก เช่น บริเวณ พร้อมทัง้ ตรวจสอบ ซ่อมแซมจดุ รัว่ ซมึ ของแนว 6 โทร. : 0 2248 5115
ถนนพระราม 9 ซอย 7 (อสมท.) ซึ่งเป็นถนน ปอ้ งกนั นา้� ทว่ มรมิ แมน่ า�้ เจา้ พระยาอยา่ งสมา่� เสมอ (สายด่วนศูนย์ควบคุมระบบป้องกันนํ้าท่วม กทม.)
สว่ นบคุ คล เปน็ กรรมสทิ ธขิ์ องนติ บิ คุ คลหมบู่ า้ น
จัดสรรทวีมิตร ท�าให้ กทม. ไม่สามารถน�า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ี กทม. ท�างานกัน
งบประมาณมาด�าเนินการปรับปรุงถนนและ อยา่ งเตม็ ที่ เตม็ กา� ลงั เพอ่ื ใหก้ รงุ เทพฯ ปลอดภยั
ท่อระบายน้�าได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการติดต้ัง จากภัยน�้าท่วม และกรณีในถนน ตรอก ซอก
เครื่องสูบน�้าไฟฟ้า 3 เคร่ือง เคร่ืองสบู นา�้ ดเี ซล ซอยต่าง ๆ ท่ียังมีน�า้ เรง่ ระบายหลงั ฝนตก ทาง
2 เครอ่ื ง เพอ่ื เรง่ ระบายนา้� ออกจากพนื้ ทโ่ี ดยเรว็ กทม. ส่ังการให้เตรียมความพร้อมในการเร่ง
และบรรเทาความเดือดรอ้ นของประชาชน
•ด�าเนินการอย่างเต็มที่และพร้อมปฏิบัติงาน

24 ชั่วโมง

13

BANGKOK ACTIVITY

กิ จ ก ร ร ม ก ท ม .

ตรวจโครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ำแนวคลองแสนแสบ

พล.ต.อ. อศั วนิ ขวญั เมอื ง ผวู้ า่ ราชการกรงุ เทพมหานคร ลงพน้ื ทต่ี รวจ
การก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน�้าในแนวคลองแสนแสบ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�้าย่านถนนรามค�าแหง ถนนพระรามเก้า
เขตสวนหลวง เขตบางกะปิ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สา� นกั การระบายน�้า และหน่วยงานที่เก่ยี วขอ้ งร่วมลงพ้ืนท่ีและให้ข้อมูล

•ณ สถานสี บู นา้� คลองกะจะ ซง่ึ เสรจ็ สมบรู ณเ์ พอ่ื ใชง้ านแกไ้ ขปญั หานา�้ ทว่ ม

ใน พ.ศ. 2564 น้ี

กทม. จัดครัวสนาม โครงการ โคก หนอง นา

ส่งกำลังใจให้บุคลากรทาง พื้นที่ประเวศ - ลาดกระบังคืบหน้า
การแพทย์สู้วิกฤตโควิด 19
นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้วา่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยส�านักพัฒนาสังคม ด�าเนินการจัดต้ัง กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตาม
โรงครัว (ครัวสนามเคลื่อนที่) เพื่อประกอบอาหารสุกใหม่บรรจุกล่อง การด�าเนินโครงการ ‘โคก หนอง นา’
ส�าหรับม้ือกลางวันและมื้อเย็น สัปดาห์ละ 2 วัน (ทุกวันอังคารและ พื้นที่เขตประเวศและลาดกระบัง
วนั ศกุ ร)์ มอบใหก้ บั บคุ ลากรทางการแพทยแ์ ละเจา้ หนา้ ทท่ี ปี่ ฏบิ ตั งิ านใน ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้เกษตร
โรงพยาบาลสังกัด กทม. และโรงพยาบาลสนาม เพ่ือเป็นขวัญและ ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด�าริ
ก�าลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยในช่วง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 โดยพัฒนาเป็นพ้ืนที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ต้นแบบดา้ นการเกษตร ณ บ้านพิชติ ใจ
ตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 หรอื โควดิ 19 โรงพยาบาลสิรินธร ปัจจุบันมีการปลูก
พืชผกั สมนุ ไพร ผลไมห้ ลายประเภท โรงเล้ยี งไก่
ผู้มีความประสงค์บริจาควัตถุดิบ โรงเลี้ยงไส้เดือน ฯลฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมีท้ังประชาชนท่ัวไปและ
ในการประกอบอาหาร สามารถ ผู้ท่ีเข้ามารับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจากการใช้หรือ

•แจ้งได้ท่ีส�านักงานเลขานุการปลัด •เสพยาเสพตดิ ในสว่ นของโครงการ ‘โคกหนองนาแหง่ นา้� ใจและความหวงั

กรงุ เทพมหานคร โทร. 0 2224 2981 กรมราชทัณฑ์’ เขตลาดกระบงั

ติดตามการพัฒนาย่านฝั่งธนบุรี

เป็นเมืองท่องเที่ยว
นายศกั ดชิ์ ยั บญุ มา รองผวู้ า่ ราชการกรงุ เทพมหานคร ลงพนื้ ทตี่ ดิ ตาม
ความคบื หนา้ การพฒั นาและปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั นส์ วนบวรประชานนั ท์ เฟส 2
และการพัฒนาเกาะลอยน�้าบริเวณฝั่งตรงข้ามสวนบวรประชานันท์
เพื่อพัฒนาเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวและพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน

•รวมทั้งภูมิทัศน์ริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดให้เป็น

เสน้ ทางเดนิ เรอื ทอ่ งเทยี่ วเชงิ อนรุ กั ษแ์ ละศกึ ษาธรรมชาตใิ นอนาคตตอ่ ไป

14

BANGKOK HAPPINESS

ก รุ ง เ ท พ ฯ เ มื อ ง แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข

สงอาดนรับทวะิถเี บNกียeทwนมอN. oอพrนmรไa้อลlมน!์

อีกหนงึ่ ความกา้ วหนา้ เพอื่ ยกระดบั การให้
บริการออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร
(กทม.) ทมี่ งุ่ พฒั นาแผนบริหารราชการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย สอดรับกับ
วิถีปกติใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 โดยการให้บริการงาน
ทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้ งการของประชาชนไดด้ ียิ่งขึน้

นำร่องบริการจองคิวออนไลน์ BMA Q เร่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้งานทะเบียน ออนไลน์ และฟเี จอรข์ อ้ ความตอบกลบั อตั โนมตั ิ
จากการท่ี กทม. ได้ริเร่ิมการให้บริการ ยุค New Normal ในบางกระบวนงานประชาชนไมต่ อ้ งเดนิ ทางมา
ติดต่อท่ีส�านักงานเขต เป็นการให้บริการแบบ
ออนไลน์มาต้ังแต่ก่อนการแพร่ระบาดของ จากวกิ ฤตโรคโควดิ 19 สา� นกั งานเขตต่าง ๆ New Normal
โรคโควดิ 19 ผา่ นระบบจองควิ ออนไลน์ BMA Q ไดย้ กระดบั การทา� งานใหก้ า้ วสคู่ วามเปน็ ดจิ ทิ ลั
เข้ารับบริการภายในศูนย์บริหารราชการฉับไว โดยริเร่ิมให้บริการงานทะเบียนออนไลน์ เพื่อ ส�านกั งานเขตสายไหม เปิดให้บรกิ ารด้าน
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) อ�านวยความสะดวกประชาชนผ่านช่องทาง สวัสดิการสังคมออนไลน์ จากการแพร่ระบาด
ของ 50 ส�านักงานเขต เพอื่ ความสะดวกในการ ออนไลน์ท่ีรวดเร็ว ประหยัดเวลา บางกรณี ของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีการปิดให้บริการ
วางแผนบริการ ประชาชนไม่ต้องรอคิวนาน ไม่ต้องไปด�าเนินการท่ีส�านักงานเขต เป็นการ ณ ส�านักงานเขตช่ัวคราว จึงได้ปรับเปล่ียน
ซ่ึงเป็นความส�าเร็จในการเตรียมความพร้อม กา้ วเขา้ สู่ระบบราชการ 4.0 อาทิ ใหบ้ ริการเป็นแบบออนไลนแ์ ทน ประกอบด้วย
ตอบสนองวถิ ี New Normal อกี ด้วย ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู ้ สู ง อ า ยุ
เปิดใช้ Data Center ศูนย์ข้อมูล กทม. สา� นกั งานเขตหลักส่ี น�ารอ่ งให้บริการงาน การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ การรับ
เพ่ืองานบริการฉับไว ทะเบียนออนไลน์กับโครงการ “ขอเลขที่บ้าน ลงทะเบยี นคา่ จดั การศพผสู้ งู อายตุ ามประเพณี
ออนไลน”์ นวตั กรรมการบรกิ ารดา้ นงานทะเบยี น การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
ในขณะที่ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อประชาชน เพียงกรอกค�าร้องออนไลน์ผ่าน การเลยี้ งดูเดก็ แรกเกิด เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
ได้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร รวบรวม ทางเว็บไซต์ พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบ ดแู ลและบรรเทาความเดอื ดรอ้ นของประชาชน
ข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเชื่อมโยง ค�าร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทาง ในช่วงวิกฤตอกี ทางหน่ึง
การส่ือสารระหว่างส่วนกลางกับส�านักงานเขต อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ประชาชนจะเดนิ ทางมาทเ่ี ขตใน
รวมทั้งระหว่างหน่วยงานด้วยกันให้สามารถ วันรับเล่มส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงเท่านั้น สา� นกั งานเขตจตจุ กั รรบั ชา� ระภาษผี า่ นระบบ
เรยี กดขู อ้ มลู และตรวจสอบแบบออนไลนไ์ ดค้ รบ ออนไลน์ของธนาคารเพ่ืออ�านวยความสะดวก
ท้ังหมดในปีนี้ สะดวกในการให้บริการ แก้ไข ส�านักงานเขตยานนาวา เปิดช่องบริการ ในการรบั ช�าระภาษที ด่ี นิ และสงิ่ ปลกู สร้าง โดย
ปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงช่วยลดขั้นตอน ออนไลน์ผ่านโครงการ “Yannawa Connect ท่ีไม่ต้องเดินทางมาช�าระเองท่ีส�านักงานเขต
งานทะเบยี นตา่ งๆอาทิการขน้ึ ทะเบยี นงานโยธา บริการช่องทางใหม่ ใส่ใจยานนาวา” พัฒนา ปอ้ งกนั ความแออดั หลีกเล่ียงพ้ืนท่เี ส่ียง
งานทะเบยี นราษฎร์ ใหม้ ปี ระสิทธิภาพยง่ิ ข้นึ ช่องทางการให้บริการผ่านไลน์ เพ่ือติดต่อ
เจา้ หนา้ ทแ่ี ตล่ ะฝา่ ยโดยตรง รวมทง้ั สง่ ไฟลแ์ ละ ในอนาคตหากมีการแก้ไขระเบียบราชการ
เอกสารตรวจสอบเบ้ืองต้น มีบริการยื่นค�าขอ ใหส้ ามารถรบั รองเอกสารทางอเิ ลก็ ทรอนกิ สไ์ ด้
เชื่อว่าประชาชนจะไดร้ ับประโยชน์สงู สุด ท้งั ยัง
ต่อยอดการบริการประชาชนตามแนวทางการ
ด�าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกของรัฐบาล
ทมี่ งุ่ เนน้ ใหป้ ระชาชนตดิ ตอ่ ราชการสะดวก งา่ ย
และรวดเร็วขน้ึ ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระ
คา่ ใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทาง ลดความเสยี่ งจากการ

•แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคติดต่อ

อ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้นึ ในอนาคต

15

BANGKOK GO GREEN

ฉลองครบรอบ 100 ปี

สวนลุมพินี
ปรับโฉมสู่สวนสาธารณะระดับโลก
นอกจากโครงการ Green Bangkok 2030
ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวด้วยการ ความส�าคัญกับการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเดิม ตำนานสวนสาธารณะแห่งแรกของไทย
สร้างสวนสาธารณะใหม่ทั่วกรุงเทพฯ เพ่ือต่อยอดศักยภาพและสร้างความยั่งยืนใน ส ว น ลุ ม พิ นี นั บ เ ป ็ น ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ท่ี มี
เพ่ือให้อัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นเป็น 10 อนาคต หนึ่งในนั้นคือสวนสาธารณะแห่งแรก
ตารางเมตรตอ่ ประชากร 1 คนตามเปา้ หมายใน ของไทยอย่าง ‘สวนลุมพินี’ ท่ีก�าลังจะได้รับ ประวตั ศิ าสตรย์ าวนานทสี่ ดุ ของประเทศสรา้ งขนึ้
10 ปีข้างหนา้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยงั ให้ การปรบั โฉมครงั้ ใหญเ่ พอื่ ฉลองครบรอบ 100 ปี ในสมยั พระบาทสมเดจ็ พระมงกฎุ เกลา้ เจา้ อยหู่ วั
ในปี พ.ศ. 2568 (รชั กาลที่ 6) ทรงโปรดเกลา้ ฯ พระราชทานทีด่ ิน
ให้เป็นสวนสาธารณะส�าหรับประชาชน เริ่ม
เปิดบรกิ ารในปี พ.ศ. 2468

พ้ืนท่ีสีเขียวใจกลางเมือง
‘สวนลุมพินี’ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่

มพี น้ื ที่ 360 ไร่ ตง้ั อยใู่ นพน้ื ทเี่ ขตปทมุ วนั ซง่ึ เปน็
ย่านศนู ย์กลางธรุ กจิ CBD (Central Business
District) ของกรุงเทพฯ ล้อมรอบด้วยอาคาร
ส�านกั งาน ศูนย์การคา้ โรงแรม คอนโดมิเนียม
ภายในมลี กั ษณะการใชง้ านแบบอเนกประสงค์
เปน็ ทต่ี งั้ ของศนู ยน์ นั ทนาการสมาคมชมรมตา่ งๆ

‘ปอด’ ของคนกรุงเทพฯ
สวนลมุ พนิ โี อบลอ้ มดว้ ยพนื้ ทสี่ เี ขยี วขนาดใหญ่

เปรยี บเสมอื น ‘ปอด’ สา� คญั ของคนเมอื ง มตี น้ ไม้

16

ก รุ ง เ ท พ ฯ เ มื อ ง สี เ ขี ย ว

ขนาดใหญใ่ หค้ วามรม่ รนื่ รายลอ้ มอยทู่ วั่ บรเิ วณ แหลง่ เรยี นรรู้ ปู แบบตา่ งๆ(CulturalIntegration) การปรับโฉมใหม่ให้สวนลุมพินียังจะเป็น
มสี ระนา�้ กวา้ งใหญ่ ดอกไมน้ านาพนั ธ์ุ สวนป่า 3. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับ แรงดึงดูดใหม่ในด้านการท่องเท่ียวให้คนไทย
และสถานท่ีส�าคัญต่าง ๆ ซ่ึงในแต่ละวันมี และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้มาเช็กอิน
ประชาชนเขา้ มาใชบ้ รกิ ารภายในสวนสาธารณะ เมืองเพ่ือตอบรับสภาวะโลกร้อน (Climate และถ่ายรูปสวย ๆ พร้อมกับสร้างประโยชน์
เป็นจ�านวนมาก โดยเฉลี่ยในวันจันทร์ - ศุกร์ Action Park) ในหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
ประมาณ 10,000 คนต่อวัน และในวันเสาร์ - กลางใจเมืองให้ใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ
อาทิตย์ ประมาณ 15,000 คนต่อวัน 4. สรา้ งพน้ื ทกี่ จิ กรรมทท่ี นั สมยั และหลากหลาย โดยแสดงอัตลักษณ์ด้านสวนสาธารณะของ
พร้อมปรับโฉมเพื่อเป็น เข้ากับยคุ สมัย (Modern Recreation) กรงุ เทพฯใหเ้ ปน็ มากกวา่ สวนแตเ่ ปน็ ภาพลกั ษณ์
สวนสาธารณะระดับโลก ของประเทศที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรม
5. ตอบโจทยก์ ารใชง้ านตามรปู แบบมาตรฐาน
จากการสา� รวจสภาพปจั จบุ นั ของสวนลมุ พนิ ี ของการออกแบบ หรือ Universal Design ใน •ระดับเมืองและระดับชาติได้ พร้อมทั้งส่งเสริม
พบวา่ อาคารสถานทแี่ ละอปุ กรณต์ า่ ง ๆ ภายใน การให้บรกิ ารทกุ ส่วน (Inclusive for All) โดย
รวมถึงระบบสาธารณูปโภคมีสภาพช�ารุด จะแบ่งการปรบั ปรุงออกเปน็ 3 เฟส ไดแ้ ก่ คณุ ภาพชีวติ ของคนกรงุ เทพฯ
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การจัดพน้ื ท่ีใช้สอย
และสง่ิ อา� นวยความสะดวกตา่ ง ๆ ยงั ไมส่ ามารถ เฟสท่ี 1 เป็นการปรับปรงุ โครงสร้างพน้ื ฐาน กทม. เตรียมปรับปรุงและพัฒนาสวนลุมพินี
ต อ บ ส น อ ง กั บ ก า ร ใ ช ้ ง า น ต า ม ยุ ค ส มั ย ท่ี และสาธารณูปโภคในสวนให้แล้วเสร็จ เช่น
เปลี่ยนแปลงไป กทม. จึงเตรียมปรับปรุงและ งานระบบทอ่ และงานระบายนา้� ใตด้ นิ ซงึ่ ปจั จบุ นั ครั้งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองสวนลุมพินีครบรอบ
พัฒนาสวนลุมพินีครั้งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลอง ไม่สามารถระบายน้�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2568 ให้เป็นสวนสาธารณะ
สวนลุมพนิ ีครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2568 ให้ และท่อระบายน้�าบางส่วนไม่เช่ือมต่อกับ ระดับโลกที่สร้างสรรค์และทนั สมัย สามารถรองรับ
เป็นสวนสาธารณะระดับโลกท่ีสร้างสรรค์และ ทางระบายน้�า รวมถึงปัญหาน�้าในบึงเน่าเสีย การใชป้ ระโยชน์ในทุกมิติ
ทันสมัย สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังด�าเนินการปรับปรุงงาน
หลากหลาย ระบบไฟฟา้ สอ่ งสวา่ ง งานปรบั ทางเดนิ - วง่ิ และ 1 คุณค่าแห่งประวัติศาสตร์
งานปรับปรุงอาคารที่ทรดุ โทรม 2 คุณภาพทางวัฒนธรรม ศิลปะ
การปรับปรุงในคร้ังน้ีได้ด�าเนินการตาม
แนวคิดในการออกแบบเพ่ือพัฒนาพื้นที่ เฟสที่ 2 จะเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ การแสดงและแหล่งเรียนรู้
สวนสาธารณะในทุกมิติ ครอบคลุมอัตลักษณ์ เรยี นรทู้ หี่ ลากหลาย 3 พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนให้กับเมือง
ของเมอื ง 5 ด้าน คือ
เฟสท่ี 3 เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ เพ่ือตอบรับสภาวะโลกร้อน
1. คุณค่าแหง่ ประวตั ศิ าสตร์ (History) ใชง้ านใหเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สดุ โดยการออกแบบ 4 สร้างพื้นที่กิจกรรมที่ทันสมัยและหลากหลาย
2. คณุ ภาพทางวฒั นธรรมศลิ ปะการแสดงและ และพัฒนาพน้ื ท่ีเชิงภูมิสถาปัตยกรรม 5 ตอบโจทย์การใช้งานตามรูปแบบมาตรฐาน
คงเสน่ห์อัตลักษณ์เดิม
พร้อมเสริมภาพลักษณ์ใหม่ ของการออกแบบ หรอื Universal Design

นอกจากสรา้ งภาพลกั ษณใ์ หมใ่ หก้ รงุ เทพฯแลว้

17

BANGKOK HAPPINESS

ก รุ ง เ ท พ ฯ เ มื อ ง แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข

ปพรพิ ับิธโฉภมณั ฑเ์ ดก็ (จตุจกั ร)

สู่แลนด์มาร์กใหม่แห่งการเรียนรู้
เพื่อประชาชนทุกคน

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังคงเดนิ หนา้ อย่างสรา้ งสรรค์ ผ่านเทคโนโลยแี ละนวัตกรรม หลังจากสถานการณ์วิกฤตของโรคติดเช้ือ
นโยบายในการพัฒนากรุงเทพฯ สู่ ดา้ นการเรยี นรทู้ มี่ ปี ระสทิ ธภิ าพโดยอาคารแหง่ น้ี ไวรสั โคโรนา 2019 หรอื โรคโควดิ 19 ระลอก 3 น้ี
‘มหานครส�าหรับทุกคน’ เพื่อยกระดบั สามารถเพิ่มศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เด็ก คลี่คลายลงแล้ว ‘อาคารยนู ลิ เี วอร’์ แลนดม์ าร์ก
คณุ ภาพชวี ติ คนทกุ กลมุ่ ทกุ วยั อยา่ งเทา่ เทยี มกนั กรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตาม ใหม่ของกรุงเทพฯ ภายในพิพิธภัณฑ์เด็ก
มีโครงการมากมายเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน อธั ยาศยั สา� หรบั เดก็ ซงึ่ มคี ณุ ภาพและมาตรฐาน
และเนน้ การใหค้ วามสา� คญั กบั ประชาชนทุกคน ทัดเทียมกับพิพิธภัณฑ์เด็กในต่างประเทศ •กรงุ เทพมหานครแหง่ น้ีจะเปดิ ใหบ้ รกิ ารแกเ่ ดก็ ๆ
ทุกช่วงอายุที่ต้องได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ทงั้ นี้ ทนี่ จ่ี ะกลายเปน็ แลนดม์ ารก์ ดา้ นการเรยี นรู้
ดงั เชน่ โครงการปรบั ปรงุ อาคารยนู ลิ เี วอร์ภายใน แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่เพียบพร้อมด้วย และประชาชนทุกคนเต็มรูปแบบ
พพิ ธิ ภณั ฑเ์ ดก็ กรงุ เทพมหานครแหง่ ที่ 1 (จตจุ กั ร) เทคโนโลยีทันสมัยส�าหรับประชาชนทุกเพศ
ใหก้ ลายเปน็ แลนดม์ ารก์ ดา้ นการเรยี นรแู้ หง่ ใหม่ ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้เข้ามา กพริพุงิธเทภพัณมฑห์เาดน็กคร
ของเด็ก ๆ ในกรุงเทพฯ ซ่ึงดา� เนนิ การแล้วเสร็จ เรียนร้แู ละใช้บรกิ ารได้เช่นกนั
เรยี บรอ้ ย แห่งที่ 1 (จตุจักร)
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งท่ี 1 เปดิ ให้บแรลกิ ะวารันใหนยวดุ ันนอกั งั ขคตั ารฤก-ษอ์ าทติ ย์
สา� หรบั ‘อาคารยนู ลิ เี วอร’์ ภายในพพิ ธิ ภณั ฑเ์ ดก็ (จตุจักร) ต้ังอยู่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้า
กรุงเทพมหานครแห่งท่ี 1 (จตุจักร) เคยเป็น สริ กิ ติ ฯ์ิ บนเนอ้ื ท่ี8ไร่2งานภายในประกอบดว้ ย เวลา 10.00 - 16.00 น.
อาคารท่ีถูกทิ้งร้างและมีสภาพทรุดโทรม ไม่ ลานกจิ กรรมกลางแจง้ อาคารจดั แสดงนทิ รรศการ
สามารถใช้สอยพ้ืนที่อาคารให้เกิดประโยชน์ จา� นวน 4 หลัง ไดแ้ ก่ อาคารทอตะวัน อาคาร (ปิดบริการทุกวันจันทร์)
ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนได้อย่างมี สายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลีเวอร์
ประสทิ ธภิ าพ ดงั นน้ั กทม. โดยสา� นกั วฒั นธรรม โดยมกี ารจดั แนวทางการเรยี นรแู้ บบเนน้ ผเู้ รยี น เปิดให้บริการฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย
กฬี า และการทอ่ งเทีย่ ว จึงดา� เนินการปรับปรงุ เป็นส�าคัญ (Child Center) มีชุดนิทรรศการท่ี
อาคารดังกล่าว ภายใต้แนวคิด Learning for หลากหลาย และให้เรียนรู้ผ่านการลงมือท�า *เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
Young Creative Minds (สนุกเล่น สนุกคิด ของเด็ก (Learning by Doing) ซงึ่ เปน็ ต้นแบบ พิพิธภัณฑ์เด็กยังปิดบริการจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
จิตสร้างสรรค์) เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้นอกห้องเรียนส�าหรับเด็กวัยแรกเกิด
ให้กับเด็กด้วยวิธีการคิด วิเคราะห์ ลงมือท�า จนถึงอายุ 12 ปี สามารถติดตามข่าวสารได้ท่ี

เฟซบุ๊ก : พิพธิ ภัณฑ์เดก็ กรงุ เทพมหานคร
แห่งท่ี 1 (จตจุ ักร)

18

BANGKOK COMMUNITY

ชุ ม ช น ช า ว ก รุ ง เ ท พ ฯ

Channel

BANGKOK BRAND

ชวนเลือกซ้ือ ‘สดุ ยอดผลติ ภณั ฑ์’

เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ

ตงแต่ปี พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหานคร ในทุกประเภท (ยกเว้นสินค้าอัญมณี) จะต้อง Bangkok Brand โดยผลติ ภณั ฑ์ทง้ั หมดจะถกู
(กทม.)โดยสา� นกั งานการสง่ เสรมิ อาชพี ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างหนึ่งอย่างใด นา� ไปสง่ ตรวจยงั หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารวา่ ไดม้ าตรฐาน
ส�านักพัฒนาสังคม ได้ริเริ่ม ‘โครงการ มาก่อน อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร ตามท่ีก�าหนดหรือไม่ จากนั้นส�านักงานการ
ตราสัญลักษณเ์ ครื่องหมาย Bangkok Brand’ และยา (อย.) มาตรฐานผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน (มผช.) ส่งเสริมอาชีพ ส�านักพัฒนาสังคม จะประกาศ
เพ่ือค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพฯ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รายชื่อของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
มอบตราสินค้ารับรองคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน รวมไปถึง
ในทุก ๆ ปี ด้วยวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ สร้าง ต้องสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ (Identity) ของ •ตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย Bangkok Brand
หลักประกันความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ ทั้ง ผลิตภณั ฑ์กรุงเทพฯ ได้อยา่ งโดดเดน่
ด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ยุทธศาสตร์ City Brand ของโลก ตอ่ ไป
ต่อผู้บริโภค อีกท้ังสร้างโอกาสและช่องทาง สู่ Bangkok Brand แห่งความเป็นไทย
สรา้ งรายไดเ้ พมิ่ ขนึ้ แกผ่ ผู้ ลติ หรอื ผปู้ ระกอบการ กดตดิ ตาม
ผลิตภณั ฑช์ มุ ชนในกรงุ เทพฯ ส� า ห รั บ ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ ์ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย กกดดไแลชกร์์ ช่อง
Bangkok Brand นั้น ถือเป็นการด�าเนินการ
วันน้ี กทม. เปิดตัวช่องยูทูป ‘Bangkok ตามยุทธศาสตร์ City Brand ที่มีมาแล้วใน Bangkok Brand
Brand’ เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด เมืองสา� คัญต่าง ๆ ของโลก ไมว่ า่ จะเปน็ ปารสี
ออนไลนท์ างชอ่ งยทู ปู เพอื่ ประชาสมั พนั ธส์ นิ คา้ โตเกยี ว ฯลฯ ซึง่ เป็นยทุ ธศาสตรข์ องการเปลย่ี น ทาง
ของชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ Location (ที่ต้ัง) ให้กลายเป็น Destination
ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน เป็นการช่วยเหลือ (เปา้ หมายปลายทาง) สา� หรบั กรงุ เทพฯ มจี ดุ ขาย สุดแยลอว้ เตดรผียมลชิตอปภปัณงิ ฑ์
ประชาชนใหส้ ามารถจา� หนา่ ยสนิ คา้ หรอื ผลติ ภณั ฑ์ ท่ีโดดเด่นไม่แพ้เมืองส�าคัญอ่ืน ๆ ของโลก ชว่ ยสรา้ งรายไดใ้ ห้ผผู้ ลติ
ของชุมชนได้มากข้ึน และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรอื ผูป้ ระกอบการ
‘Bangkok Brand’ คัดสรรมาตรฐาน วิถีชีวิตชุมชน และผู้คน ซ่ึงเป็นมนต์เสน่ห์ใน
สร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ แบบเฉพาะของกรงุ เทพฯ อกี ทง้ั มคี วามเรยี บงา่ ย
แบบไทย ๆ ด้วย
‘โครงการตราสัญลักษณ์เคร่ืองหมาย
BangkokBrand’เปน็ โครงการคดั สรรผลติ ภณั ฑ์ ทกุ ปี กทม. ไดเ้ ชญิ ผผู้ ลติ และผปู้ ระกอบการ
โดยส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ท้ังท่ีเป็นผู้ผลิตรายเดียว กลุ่มผู้ผลิตในชุมชน
ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการหน่ึงต�าบล หนึ่ง หรือผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ผลติ ภัณฑ์ ทท่ี าง กทม. ไดด้ า� เนนิ การโครงการ ขนาดย่อมในพ้ืนทกี่ รุงเทพฯ ทม่ี ีการผลิตสินค้า
ในลักษณะของผู้ประกอบการ 1 รายต่อ 1 และผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่ (1) อาหาร
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไขของสินค้าและ (2)เครอื่ งดมื่ (3)ผา้ และเครอื่ งแตง่ กาย(4)ของใช้
ผลติ ภณั ฑท์ จ่ี ะไดร้ บั การคดั เลอื กใหเ้ ปน็ สดุ ยอด ของตกแต่ง ของที่ระลึก (5) สมุนไพรที่ไม่ใช่
ผลติ ภณั ฑแ์ ละมอบตราสนิ คา้ Bangkok Brand อาหาร มาเข้าร่วมสมัครเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์

19

BANGKOK FUTURE

บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร

บ้านพักผู้สูงอายุแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

ปั จจุบัน กรุงเทพฯ มีบ้านพักผู้สูงอายุ เวชการุณย์รัศม์ิ เพียง 12 กิโลเมตร และอยู่ โครงการ ระบบไฟฟา้ แสงสวา่ ง ระบบสขุ าภบิ าล
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพียง ห่างจากศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขา จากนนั้ จะดา� เนนิ การเฟส 2 ทา� การกอ่ สรา้ งเตม็
1 แหง่ คอื ‘บา้ นบางแค 2 เขตบางแค’ ทรายกองดนิ ใต้ เพียง 3 กิโลเมตร พ้ืนที่ โดยคาดว่าโครงการ ‘บ้านสะแกงาม
ซึ่งรองรับผู้สูงอายุได้เพียง 140 คน วางศิลาฤกษ์และออกแบบก่อสร้าง
เทา่ นน้ั แตเ่ นอื่ งจากประเทศไทยรวมถงึ กรงุ เทพฯ •กรุงเทพมหานคร’ จะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี
ได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ดังนั้น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กทม. จงึ จ�าเป็นต้องเร่งเตรยี มความพร้อมดา้ น กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีวาง พ.ศ. 2564 น้ี
เศรษฐกจิ การพฒั นาทางการแพทย์ ตลอดจน ศิลาฤกษ์บ้านพักผู้สูงอายุ ‘บ้านสะแกงาม
การดูแลผู้สูงอายุให้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานคร’ โดยมอบหมายให้ส�านัก กทม. เปดิ รบั บริจาคจากผู้มจี ิตศรัทธา
พรอ้ มกบั เดนิ หนา้ โครงการสรา้ งบา้ นพกั คนชรา การโยธารับผิดชอบออกแบบโครงการบ้านพัก เพื่อสมทบทุน
เพิม่ เตมิ ให้กระจายครอบคลมุ ทุกมมุ เมอื ง ผู้สูงอายุแห่งนี้ให้เหมาะสมกับข้อก�าหนดและ
สภาพแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “การสร้าง ก่อสรา้ งบ้านพักผสู้ ูงอายุ
‘บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร’ เป็น ความสุขให้ผู้สูงอายุด้วยวิถีธรรมชาติบ�าบัด”
หน่ึงโครงการส�าคัญที่สอดรับกับนโยบายการ ทม่ี กี ารแบง่ พนื้ ทอี่ อกเปน็ 3 สว่ น กรบุง้าเนทสพะมแกหงานามคร
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สบามา้ านรบถสาองบแถคามได2ท้ ่ี
ของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบ้านพักคนชราแห่งท่ี 2 ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการ
ทสี่ ังกัด กทม. มพี ื้นทรี่ วม 32 - 1 - 16 ไร่ ตั้งอยู่ สาธารณสขุ ลานจอดรถยนต์ โทร. 0 2455 6318
บริเวณบึงสะแกงาม แขวงทรายกองดินใต้ และ 0 2455 6294
เขตคลองสามวา ซ่ึงเป็นท่ีดินอุทิศจาก สว่ นกง่ึ สาธารณะ ไดแ้ ก่ อาคารอา� นวยการ
นางบุญสุมสุข จารุวัฒนะ โดยท�าเลที่ต้ังมี อาคารฝกึ อาชพี อาคารศนู ยอ์ าหาร สวนสขุ ภาพ
ความเหมาะสมในการกอ่ สรา้ งบา้ นพกั ผสู้ งู อายุ อาคารกายภาพบา� บัด ธาราบา� บัด
แห่งใหม่ เน่ืองจากการคมนาคมสะดวก
สามารถใช้เส้นทางได้ท้ังถนนมิตรไมตรีออกสู่ สว่ นทพี่ กั อาศยั ไดแ้ ก่ บา้ นพกั อาศยั อาคาร
เขตหนองจอก หรอื เสน้ ทางถนนนมิ ติ ใหม่ออกสู่ บริการและพักอาศัยเจ้าหนา้ ที่ อาคารกิจกรรม
เขตมีนบุรีได้ อีกทั้งยังต้ังอยู่ใกล้โรงพยาบาล กทม. เร่ิมแล้วเฟส 1 ‘บ้านสะแกงาม
กรุงเทพมหานคร’

แผนการกอ่ สรา้ งเฟส 1 นน้ั กทม. ดา� เนนิ การ
ปรบั ภมู ทิ ศั นโ์ ดยรอบ กอ่ สรา้ งอาคารศนู ยอ์ าหาร
อาคารอ�านวยการและศูนย์ฝึกอาชีพช่ัวคราว
รวมถงึ กอ่ สรา้ งบา้ นพกั Type A (บา้ นพกั 1 หลงั
พนื้ ที่ 105 ตารางเมตร เข้าพักได้ 8 คน หอ้ งน้�า
1 ห้อง พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวก) โดยมี
คันดินและคูน�้ารอบโครงการ ก่อสร้างถนน
ทางเข้าโครงการ ปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวร้ัว

20

ก รุ ง เ ท พ ฯ สู่ อ น า ค ต ใ ห ม่

เยาวราชโฉมใหม่ ฟื้นฟูทอ่ งเที่ยว
ชูอัตลักษณ์ชุมชนชาวจีน ยกระดับสตรีทฟู้ด
การปรบั ภมู ทิ ศั นถ์ นนเยาวราชเปน็ หนงึ่ ใน
โครงการฟน้ื ฟเู มอื งครงั้ ใหญ่เพอื่ ตอบรบั ทางเดินเท้าและหลังคากันแดดกันฝนด้วย รถเข็นรักษ์โลก สร้างจุดเด่นสตรีทฟู้ด
เศรษฐกิจท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ จะย้ายจุดกลับรถเพ่ือลดปริมาณ ไฮไลต์ส�าคัญของการปรับภูมิทัศน์ถนน
(กทม.) เดินหนา้ ท�างานเตม็ กา� ลัง เตรียมพรอ้ ม รถสะสมท่ีท�าให้เกิดปัญหาจราจรไม่คล่องตัว
รับนักท่องเท่ียวหวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง ในพนื้ ท่ี เยาวราชครั้งนี้ คือยกระดับการค้าขาย
สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั ขยายบาทวิถีรองรับถนนคนเดิน อาหารสตรีทฟู้ดให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นแม่เหล็ก
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 คลค่ี ลาย ดว้ ย ดงึ ดดู นกั ทอ่ งเทยี่ วจากทว่ั โลก โดยการออกแบบ
แผนการท�างานบูรณาการ โดยความร่วมมือ ขณะทที่ างเทา้ ทงั้ สองฝง่ั ทม่ี คี วามยาวฝง่ั ละ ‘รถเข็นรักษ์โลก’ ส�าหรับผู้ขายอาหารท่ีต้อง
ของภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการร้านค้า ประมาณ 800 เมตร จะปูพื้นทางเท้าเพื่อเอ้ือ ประกอบการปรุง โดยได้นวัตกรรมรถเข็น
ย่านเยาวราช เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ประโยชน์ต่อการเดินเท้าด้วยวัสดุใหม่ที่แสดง รักษ์โลกมาจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
2564 นี้ อัตลักษณ์ของเยาวราช ซึ่งให้ภาคประชาชน และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท่ีออกแบบ
ยกระดับสตรีทฟู้ดไชน่าทาวน์เมืองไทย มสี ว่ นรว่ มเสนอรปู แบบทเ่ี หมาะสม รวมถงึ ตดิ ตง้ั ตามประเภทของอาหาร มถี งั ดกั ไขมนั กรองขยะ
ไฟฟา้ สอ่ งสวา่ งเพอื่ ลดความเสย่ี งในเวลากลางคนื เศษอาหาร ก�าจัดของเสียก่อนปล่อยน้�าลงสู่
จากนโยบายท่ี พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโ์ อชา และตงั้ อยใู่ นจดุ ทเี่ หมาะสมกบั พน้ื ทถี่ นนเยาวราช ท่อระบายน้�าให้ถูกสุขอนามัย เป็นมิตรกับ
นายกรฐั มนตรี มอบหมายให้ กทม. ดา� เนินการ ทง้ั สองฝง่ั เนอื่ งจากตวั อาคารในยา่ นนม้ี เี อกลกั ษณ์ สง่ิ แวดลอ้ ม และเปน็ ตน้ แบบรถเขน็ ขายอาหาร
ปรับปรุงเพื่อยกระดับสภาพพื้นที่ถนนเยาวราช ด้วยชายคาที่ย่ืนออกมา จึงต้องก�าหนดจุดที่ ในพนื้ ทอ่ี น่ื ๆ สว่ นรปู โฉมของตวั รถเขน็ กจ็ ะปรบั
พ้ืนท่ีส�าคัญท่ีนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักในนาม ชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอตลอดแนวถนน ให้เข้ากับอัตลักษณ์ความเป็นจีนของเยาวราช
ของ ‘ไชนา่ ทาวนเ์ มอื งไทย’ รวมทง้ั เปน็ ทก่ี นิ ดมื่ รวมท้ังซอ่ มแซมรอ่ งระบายนา�้ ท่ีชา� รดุ
ที่เที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวท้ังในและ •เพื่อเพิ่มความสวยงาม รองรับนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศ ถือเป็นแหล่งการค้าท่ีส�าคัญ
โดยเฉพาะร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในอนาคต
รวมถงึ อาหารรมิ ทางหรอื สตรที ฟดู้ ทห่ี ลากหลาย
เห็นควรให้มีการฟื้นฟูเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทอ่ งเทย่ี วโดยรวมของกรงุ เทพฯและประเทศไทย

แนวทางการปรับภูมิทัศน์ในภาพรวม
สว่ นแนวทางการปรับภมู ิทศั นน์ ั้น จะเรมิ่ ตน้

จากการปรับปรุงทางกายภาพต้ังแต่วงเวียน
โอเดียน - แยกราชวงศ์ และพ้ืนท่ีโดยรอบ
วงเวียนที่ใช้จัดงานพระราชพิธีบ่อยครั้ง ซึ่งจะ
ด�าเนินการซ่อมแซมทั้งพื้น เสาและรั้วก้ัน
ปูกระเบ้ืองใหม่ท้ังหมดในพื้นท่ีวงเวียน รวมถึง

21

BANGKOK TOURISM

ป#ทักิ้งหรมักุดลงทค่อลงอเงที่ยว

ชมวิถีคลองกรุงเทพฯ
ภูมิทัศน์ใหม่

นอกเหนือจากการดูแลประชาชนในช่วง และที่น�าเสนอนี้คือคลองที่อยากให้หลายคน ริมคลองอันเก่าแก่ ด้านการออกก�าลังกาย
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส ปักหมุดเท่ยี วกันไว้ล่วงหน้า เปิดให้มีการพายเรือคายักและเล่นซับบอร์ด
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอก คลองระดับแลนด์มาร์กของโลก ท้ังยังมีงานเทศกาลและกิจกรรมที่จัดต่อเนื่อง
ใหม่อย่างเต็มที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ ตลอดทั้งปี
ด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวไปด้วย เพื่อ ประสบความส�าเร็จอย่างงดงามและกลาย
เตรยี มพรอ้ มตอ้ นรบั นกั ทอ่ งเทย่ี วเมอ่ื สถานการณ์ เป็นต้นแบบของการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองท่ัว เหนือส่ิงอ่ืนใดคือรางวัลที่ยกย่องความเป็น
โรคระบาดคลค่ี ลายลง โดยเฉพาะวาระแหง่ ชาติ กรุงเทพฯ ส�าหรับ “คลองโอง่ อา่ ง” ท่ีปจั จุบันได้ แลนด์มาร์กระดับโลกของคลองสายนี้ นั่นคือ
ของการชคู ลองต่าง ๆ ในกรงุ เทพฯ ใหเ้ ป็นหน่งึ กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในหมู่ 2020 Asian Townscape Awards จาก
ในเทรนด์หลักของการพักผ่อนหย่อนใจใน คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจาก โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
เมืองหลวง ซึ่ง กทม. เร่งปรับภูมิทัศน์ให้เป็น สภาพแวดลอ้ มเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ยและรม่ รนื่ ขนึ้ (UN-HABITAT) ที่แสดงให้เหน็ ถึงการปรับปรุง
ระเบยี บเรียบรอ้ ยและสวยงามยิ่งขน้ึ โดยคลอง ด้วยพื้นที่สีเขียว ยังรวมกิจกรรมการท่องเท่ียว ภมู ทิ ศั นท์ ม่ี คี วามสอดคลอ้ งกบั แนวทางอนรุ กั ษ์
แต่ละสายล้วนมีจุดเด่นเป็นของตัวเองท่ีตอบ มากมาย ท้ังการเสพศิลปะกับสตรีทอาร์ตท่ี และสง่ เสรมิ อตั ลักษณข์ องชมุ ชน
สนองตามความสนใจของคนแต่ละกลุ่มได้ ทอดยาวตลอดสองฝั่ง ชมวิถีชีวิตของชุมชน คลองสายวิถีชุมชน ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม

“คลองบางกอกนอ้ ย”และ“คลองบางกอกใหญ”่
คลองสองสายแห่งย่านธนบุรีที่เชื่อมต่อกัน
อย่างมีเสน่ห์ พ้ืนที่สองฝั่งคลองไม่เพียงเป็น
แหลง่ ทอี่ ยอู่ าศยั และยา่ นการคา้ ทเ่ี กา่ แกแ่ หง่ หนง่ึ
ของกรุงเทพฯ แต่ผนวกไว้ด้วยความส�าคัญใน
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ
เป็นที่ตั้งของสถานที่ส�าคัญมากมาย ส�าหรับ
ริมคลองบางกอกน้อยมีทั้งพิพิธภัณฑสถาน
แหง่ ชาติโรงเรอื พระราชพธิ ีมสั ยดิ อนั ซอรซิ ซนุ นะห์
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ส่วนริมคลอง
บางกอกใหญ่หรือท่ีมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า

22

ก รุ ง เ ท พ ฯ เ มื อ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว

“คลองบางหลวง” มวี ดั ทม่ี คี วามสา� คญั มากมาย สวนเลยี บคลองหรอื Linear Park ครงั้ แรกของ กทม. ส่งเสริมการเที่ยวคลองใน
ไมว่ า่ จะเปน็ วดั อนิ ทารามวรวหิ าร วดั จนั ทาราม กรุงเทพฯ อีกดว้ ย กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลุ่ม
วรวหิ ารวดั ราชคฤหว์ รวหิ ารวดั ปากนา้� ภาษเี จรญิ คลองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เฟซบุ๊ก “ท้ิงรักลงคลอง” และทาง
และวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร นอกจากน้ี ยังมี เว็บไซต์ www.prbangkok.com
ชุมชนตลาดพลูที่ข้ึนช่ือเรื่องร้านอาหารระดับ อกี หนงึ่ เปา้ หมายทค่ี นรกั คลองตอ้ งไปสมั ผสั แถบเมนู “คลองสวยน้ําใส” รวมถึง
ตา� นานและสตรที ฟดู้ มากมายรวมถงึ ศาลเจา้ จนี คอื คลองในเขตบางขนุ เทยี น ทสี่ ามารถเชอื่ มตอ่ แฮชแทก็ #หนั หนา้ เขา้ คลอง ทเี่ ชญิ ชวน
ชอื่ ดัง อาทิ ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจา้ พ่อพระเพลิง การทอ่ งเทย่ี วไปถงึ ชายทะเลโดยเสน้ ทางทอ่ งเทยี่ ว ทุกคนให้ติดแฮชแท็กทุกคร้ังที่แชร์
และศาลเจ้าแม่อาเนีย้ ว เชิงนิเวศจะเริ่มต้นตั้งแต่ “คลองสนามไชย” เรอ่ื งราวดี ๆ เกยี่ วกบั คลองในกรงุ เทพฯ
คลองสีเขียว มสี ถานทส่ี า� คญั คอื อนสุ าวรยี ค์ ณุ กะลาทม่ี ลี งิ แสม ซ่ึ ง จ ะ เ ป ็ น แ ร ง ก ร ะ ตุ ้ น ใ ห ้ ก า ร ดู แ ล
อาศยั อยรู่ าว 300 ตวั และสวนบวรประชานันท์ “คลองสวย นาํ้ ใส” เกดิ ขน้ึ ทวั่ เมอื งหลวง
“คลองผดุงกรุงเกษม” เป็นท่ีรู้จักและขึ้นชื่อ ถดั ไปคอื “คลองพทิ ยาลงกรณ”์ มวี ดั หลวงพอ่ เตา่
ในเรอื่ งการเปน็ พน้ื ทจ่ี ดั งานและจา� หนา่ ยสนิ คา้ ที่ต้องไปเยือน จากนั้นเข้าสู่บรรยากาศของ จะพฒั นาพน้ื ทร่ี มิ คลองรกรา้ งใหเ้ ปน็ สวนหยอ่ ม
ให้กับประชาชน แต่ล่าสุดคลองแห่งนี้ก�าลัง ป่าชายเลนไปส้ินสุดท่ีหลักเขตท่ี 28 และ 29 และพนื้ ทสี่ �าหรับจดั กิจกรรมในอนาคต
ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์คร้ังใหญ่ ซึ่ง กทม. เพ่ือชมความงามสีเขียวของพันธุ์ไม้และทะเล คลองแห่งน้ำใจที่หลั่งไหล
มุ่งหมายให้เป็นอีกหนึ่งคลองสายแลนด์มาร์ก อ่าวไทย ด้วยความร่วมมือ
ท่ีโดดเด่นในเร่ืองพื้นท่ีสีเขียว พร้อมเติมเต็ม คลองเพื่อการสัญจรพร้อมรับ
การใชช้ วี ติ ของคนในพน้ื ทแ่ี ละเปน็ แหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว การท่องเที่ยว ในการพัฒนาคลองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่ไปพร้อมกัน อยา่ งยงั่ ยนื ยอ่ มเกดิ จากความรว่ มใจจากหลาย
ส�าหรับ “คลองแสนแสบ” ท่ีถือเป็นคลอง ภาคสว่ น โดยเฉพาะกลมุ่ ประชาชนทม่ี คี วามรกั
คลองสเี ขยี วทนี่ า่ จบั ตามองทสี่ ดุ อกี แหง่ หนงึ่ สา� คญั ทใี่ ชใ้ นการคมนาคมเปน็ หลกั มายาวนาน ให้กบั คลองสายตา่ ง ๆ ท่ัวกรงุ เทพฯ เชน่ ชมรม
คือ “คลองช่องนนทรี” ท่ีไม่เพียงท�าการปรับ ไมเ่ พยี งไดร้ บั การพฒั นาในดา้ นการจดั การขยะ คนรกั ษค์ ลองฝง่ั ธนฯ ทม่ี จี า� นวนสมาชกิ มากกวา่
ภูมิทัศน์เท่าน้ัน แต่ยังมาพร้อมกับการสร้าง การดูแลความสะอาด การปรับปรุงคุณภาพน้�า 20,000 คน ทไี่ ดส้ ง่ ตวั แทนมารว่ มเปน็ สว่ นหนง่ึ
สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ซ่ึงนับเป็น และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองเท่านั้น ปัจจุบัน ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจากคลอง
โครงการต้นแบบการพลิกฟื้นระบบนิเวศของ กทม.เลง็ เหน็ ความเปน็ ไปไดใ้ นดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว ฝง่ั ธนบรุ เี รอื่ ยไปจนถงึ คลองในเขตบางขนุ เทยี น
คลองแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากน้ี เช่น ทา่ เรอื สุเหรา่ บ้านดอน เขตวฒั นา ท่ีกา� ลัง
ยั ง เ ป ็ น ก า ร พั ฒ น า ค ล อ ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง •น่ีคือตัวอย่างของภาพความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง

ของชุมชนที่มใี ห้กบั ภาครฐั

23

ATTENTION PLEASE

กทม. เปดิ จองรับบริการฉดี วคั ซนี โควดิ 19

ลงทะเบียนรับวคั ซนี โควดิ 19

ในจุดบริการฉีดวคั ซนี นอกโรงพยาบาล 25 แห่ง
สำหรับประชาชนท่มี อี ายุตัง้ แต่ 18 - 59 ปี 10 เดอื น และไม่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
สวายคั ดซีนว่ น
1 www.ไทยรว่ มใจ.com 3 ร้านสะดวกซื้อ
เวลา 09.00 - 22.00 น. Call Center

2 แอปพลิเคชัน เปา๋ ตัง เวลา 09.00 - 18.00 น. 1516
เวลา 09.00 - 22.00 น.

เรมิ่ ลงทะเบยี นตง้ั แต่ 27 พฤษภาคม 2564 เปน็ ตน้ ไป เรมิ่ ฉดี วคั ซนี โควดิ 19 ตง้ั แตว่ นั ที่ 7 มถิ นุ ายน 2564 เปน็ ตน้ ไป

หนว่ ยความรว่ มมอื บรกิ ารฉดี วคั ซนี โควดิ 19 กรงุ เทพมหานคร - หอการคา้ ไทย

มมุ นมี้ รี างวลั ! ใครที่เปน็ เจา้ ของ BANGKOK NEWS (กทม.สาร)
ฉบบั ที่ 278 (5/2564)
เพียงคุณตอบว่า...
ลุ้นรับ!
1 คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ‘วัคซีนโควิด 19’
ที่คุณอยากถาม กทม. หรือไม่ อย่างไร?

2 จากหน้า 22 - 23 คอลัมน์ Bangkok Tourism
คุณอยากแนะนำให้ กทม. เข้าไปปรับภูมิทัศน์คลองใด
ในกรุงเทพฯ อีกบ้าง?

รี บ ส แ ก น QR Code นี้

ส่งคำตอบภายในวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล...
เฟซบุ๊ก : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
ในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายช่ือ ผู้ที่ได้รับรางวัล ISSUE BANGKOK NEWS

GIFT VOUCHER GIFT VOUCHER 1. คุณวรพรต เทพวรรณ ปทุมธานี 277 4 |2564
บฟุ เฟตอ์ าหารนานาชาติ 2. คุณอรปภา กิจจารักษ์ กรุงเทพฯ
เทีย่ ว SIAM AMAZING PARK แบบไม่อน้ั 3. คุณสิริน จันทะสะเร สงขลา
ห้องอาหาร THE GLASS HOUSE 4. คุณฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์ พัทลุง
เที่ยวสวนน้ําและสวนสนกุ 5. คุณอิทธิพล ประมูลมาก กรุงเทพฯ
โรงแรม อสี ตนิ แกรนด์ สาทร กรงุ เทพฯ 6. คุณกัญญารัตน์ ใจสมุทร กรุงเทพฯ
มูลค่า 900 บาท จำนวน 10 รางวลั 7. คุณวรายุทธ ชัยเลิศ ราชบุรี
จำนวน 5 รางวลั 8. คุณวิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ กรุงเทพฯ
9. คุณพรนภา กองบางกุ้ง นนทบุรี
10. คุณอัญญภัคธนลักษณ์ จิรถาวรกุล

นนทบุรี

*การใช้ Gift Voucher เป็นไปตามเงื่อนไขของโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ *เสียค่าธรรมเนียมบัตรเที่ยว Siam Amazing Park โดยการใช้ Gift Voucher
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน Gift Voucher) เท่านั้น เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัท สยามพาร์ค บางกอก จ�ากัด (รายละเอียดเพิ่มเติมใน Gift Voucher) เท่านั้น

24


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ทำเนียบ ครู ก เขต 4
Next Book
คู่มือฝ่าวิกฤต COVID 19 ST