The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info_dlict, 2022-07-09 03:47:25

คู่มือปฏิบัติงานกฎหมายการดำเนินคดี

คมู่ อื ปฏิบัติงานดา้ นกฎหมายและ
การดาเนินคดขี องรฐั

เอกสารลาดับที่ 2/2565
กลุ่มกฎหมายและคดี

สานักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คานา

ด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕
มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๘ มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
มธั ยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และได้ออกประกาศ
กระทรวงศกึ ษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จึงได้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ ฉบับน้ีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การดาเนินการเก่ียวกับกฎหมายและดาเนินคดีของรัฐให้แก่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 1 และสถานศึกษาในสงั กัด เปน็ ไปอย่างถกู ตอ้ งตามกฎหมายและมปี ระสิทธิภาพ

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดได้เป็นอย่างดี หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ตอ้ งขออภยั มา ณ โอกาสนดี้ ว้ ย

กลมุ่ กฎหมายและคดี
สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1

สารบญั

ชอื่ งาน หนา้
วัตถุประสงค์ 1
ขอบเขตของงาน 1
คาจากดั ความ 1
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน 1
Flow Chart การปฏบิ ัติงาน 1
แบบฟอร์มท่ใี ช้ 2
เอกสาร/หลักฐานอา้ งองิ 2
บรรณานุกรม 2
คณะทางาน 3
4๑. ช่ืองาน
งานดา้ นกฎหมายและการดาเนนิ คดีของรฐั

๒. วตั ถปุ ระสงค์
เพ่ือเป็นแนวทางในการดาเนินการเกีย่ วกบั กฎหมายและดาเนินคดีของรฐั ใหแ้ ก่สานกั งาน

เขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา

๓. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และการบังคับคดีหรือ

การใช้มาตรการบังคับคดีทางปกครอง รวมทั้งการดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและ
คา่ สนิ ไหมทดแทน

๔. คาจากัดความ –

๕. ขนั้ ตอนการปฏิบัติงาน
๑. ให้คาแนะนาปรึกษาเก่ียวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึง

ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ลกู จา้ งประจา และพนกั งานราชการ ในสังกดั
๒. รับเรื่องจากโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับคดี
ทางปกครอง รวมทัง้ การดาเนนิ การหาตัวผู้ต้องรบั ผดิ ทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน

๓. เสนอเร่อื งให้ผบู้ ังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาส่ังการ
๔. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสานักงาน
อัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (คดีอาญา ต้องมกี าร
ร้องทุกข์ตามกฎหมาย และการดาเนินคดีปกครอง แล้วแต่ดุลยพินิจของหน่วยงาน) ท่ีสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีหรือถกู ฟ้องคดี รวมทั้งดาเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์ ฎีกาคาสั่งหรือคาพิพากษา
จนคดีถงึ ท่สี ดุ
๕. รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารท่ีได้จากการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(กรณีผิดนัดชาระหน้ี) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศกึ ษาในฐานะเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา และประสานกับเจ้าพนักงานบงั คบั คดีในการบงั คบั คดี
๖. กรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิด และ
ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมท้ังการใช้
มาตรการบงั คบั ทางปกครอง ตามพระราชบญั ญัติวธิ ีปฏบิ ัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๖. Flow Chart การปฏบิ ัตงิ าน ๒
เรมิ่ ตน้

ใหค้ ำแนะนำ ปรกึ ษำเกยี่ วกบั รบั เรื่องจำกโรงเรยี น สพฐ. สถำนศกึ ษำ และหนว่ ยงำนอ่ืน
ระเบียบ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ท่เี กี่ยวกบั คดแี พ่ง คดีอำญำ คดีล้มละลำย คดีปกครอง และ
กำรบงั คับคดีหรอื กำรใชม้ ำตรกำรบังคบั คดีทำงปกครอง
ในกำรปฏิบตั งิ ำน
ผูบ้ งั คับบญั ชำ พิจำรณำส่งั กำร

กรณีเกดิ ความ รวบรวมพยำนหลกั ฐำน/ประสำนงำนกับพนักงำนอยั กำร
เสียหายแกท่ าง เพอื่ จดั ทำคำฟ้อง คำให้กำรและดำเนนิ กำรอ่นื จนคดถี งึ ท่ีสุด
(คดีอาญา ต้องมีการร้องทุกข์ตามกฎหมาย และการดาเนนิ
ราชการ
คดีปกครอง แลว้ แต่ดลุ ยพินิจของหน่วยงาน)
ดาเนนิ การหาตัวผูต้ ้องรบั ผดิ ทางละเมดิ
รวมทั้งคา่ สนิ ไหมทดแทน กรณีลูกหน้ตี ามคาพิพากษาผดิ นัดชาระหนี้
รวบรวมพยานหลกั ฐานและเอกสารที่ไดจ้ ากการ
สืบหาทรัพยส์ นิ ของลกู หน้ตี ามคาพิพากษา และ
ประสานกับเจ้าพนักงานบงั คับคดใี นการบังคับคดี

๗. แบบฟอรม์ ทใ่ี ช้ –

๘. เอกสาร/ หลักฐานอา้ งอิง
๑. ประมวลกฎหมายแพง่ และพาณชิ ย์ / ประมวลกฎหมายอาญา
๒. ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง่ / ประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา
๓. พระราชบัญญตั ลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และทแี่ ก้ไขเพมิ่ เตมิ
๔. พระราชบญั ญตั จิ ดั ต้งั ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏบิ ัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๖. พระราชบญั ญัตริ ะเบยี บบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. พระราชบัญญตั ิระเบยี บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไ้ ข

เพิ่มเติม
๘. พระราชบัญญตั ิความรับผิดทางละเมดิ ของเจ้าหนา้ ท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙
๙. กฎหมาย กฎ ระเบยี บ ประกาศ และหนงั สือเวยี นอื่นท่เี กยี่ วขอ้ ง

3

บรรณานุกรม

สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). คู่มอื การปฏิบตั ิงาน กลุ่มบรหิ ารงานบุคคล.

4

คณะทางาน

1. นางสาวจริ าพร วงคค์ า ตาแหนง่ นติ กิ รชานาญการพิเศษ หวั หน้าคณะทางาน

2. นายพิเชษฐ แก้วบญุ เรือง ปฏิบัตหิ น้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
3. นายรุง่ ภูวชั ร์ วงศ์ษา
ตาแหนง่ นิติกรชานาญการ คณะทางาน

พนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร คณะทางาน


Click to View FlipBook Version