The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info_dlict, 2022-07-10 03:36:14

คู่มือปฏิบัติงานอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

คูม่ ือปฏบิ ัตงิ าน
การบรหิ ารอตั รากาลงั ลูกจา้ งประจาตามระบบตาแหน่งใหม่

จัดทาโดย

นางสาวศิรริ กั ษ์ ทพิ ยว์ ิวฒั น์พจนา
กลุม่ บริหารงานบคุ คล

สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
สงั กดั สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พื้นฐานคานา

ค่มู อื การปฏบิ ัตงิ านการบริหารอัตรากาลังลกู จ้างประจาตามระบบตาแหน่งใหม่ จดั ทาข้ึนเพอ่ื ให้
ทราบแนวทางการปฏิบตั งิ านการบรหิ ารอตั รากาลังลูกจ้างประจา ในเร่อื งการปรบั ระดับชนั้ งาน การเปลี่ยนตาแหนง่
และสายงานของลกู จ้างประจา สงั กดั สานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1

กล่มุ บริหารงานบุคคล สานกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ขอขอบคุณผใู้ ห้
คาแนะนาปรึกษาในการจัดทาคูม่ อื การปฏบิ ตั ิงานในครั้งน้ี หวังว่า คงจะเป็นประโยชนต์ ่อการปฏิบัติงานดา้ นการ
บริหารอตั รากาลงั ลูกจา้ งประจาตอ่ ไป

กลมุ่ บรหิ ารงานบุคคล
สานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1

สารบัญ

คานา หน้า
หลักการและเหตผุ ล ก
วตั ถุประสงค์ 1
เปา้ หมาย 2
ข้ันตอนการปฏิบัตงิ าน 2
ภาคผนวก 2

1

หลักการและเหตผุ ล
ด้วยสานกั งาน ก.พ. ไดจ้ ดั ระบบตาแหนง่ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยจาแนกตาแหน่ง

ลกุ จา้ งประจาตามลักษณะงาน เป็น 4 กลมุ่ งาน มีสายงานท้งั หมด รวม 356 สายงาน และใหม้ ีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี
1 เมษายน 2563 เปน็ ต้นไป ตามหนงั สอื สานักงาน ก.พ.ด่วนทสี่ ดุ ท่ี นร 1008/ว14 ลงวนั ที่ 31 มีนาคม 2553

ทกุ สว่ นราชการจงึ ต้องปรบั ตาแหน่งลูกจ้างประจาจากระบบเดิมเข้าสกู่ ลมุ่ งานและระดบั ชัน้ งาน
ตามระบบตาแหนง่ ใหม่ ตามแนวทางท่ีสานักงาน ก.พ.กาหนด ตามหนงั สอื สานักงาน ก.พ.ด่วนมาก ที่ นร 1008.4/
ว35 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 ซ่งึ สานักงาน ก.พ. ได้ตรวจสอบการจดั ตาแหนง่ ลกู จา้ งประจาของส่วนราชการแลว้
และให้มีผลใชบ้ ังคับตัง้ แตว่ ันท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานมลี ูกจา้ งประจาในสงั กดั เปน็ จานวนมาก จึงได้กาหนด
ตาแหน่งลูกจ้างประจาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกาหนดไว้ 3 กลุ่มงาน ได้แก่
1) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน จานวน 14 สายงาน 2) กลุ่มงานสนับสนุน จานวน 29 สายงาน และ 3) กลุ่มงานช่าง
จานวน 19 สายงาน รวมท้ังหมด 62 สายงาน พร้อมทั้งระบุหน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและอัตรา
ค่าจ้างของลูกจ้างประจา ตามท่ีสานักงาน ก.พ.และกระทรวงการคลังกาหนด ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/5648 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2553 ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบอานาจการบริหารอัตรากาลังลูกจ้างประจาในสถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามคาส่ังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1340/2553
สงั่ ณ วันที่ 23 กนั ยายน พ.ศ. 2553 และที่ 1685/2553 ส่ัง ณ วันที่ 24 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2553

1) การปรับระดับชั้นงานของลูกจา้ งประจา จากระดบั 1 เป็นระดบั 2 หรอื จากระดบั 2 เป็น
ระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดบั 4 เม่ือผูด้ ารงตาแหน่งมคี ุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหนง่ ตามท่ีกระทรวงการคลงั
กาหนดไว้สาหรบั ตาแหน่งที่สูงกวา่ ท้งั นี้ ไม่เกินระดับสูงสุดในแต่ละสายงาน(ชื่อตาแหน่ง)ทีส่ านกั งาน ก.พ.กาหนด

2) การเปลีย่ นสายงาน(ช่ือตาแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจา ทง้ั ตาแหน่งภายในกลุม่ งาน
เดยี วกนั และตา่ งกล่มุ งาน

3) การตัดโอนอัตรากาลัง/การสับเปลย่ี นตัวบุคคลของลูกจา้ งประจาในสถานศกึ ษาภายในสังกัด
สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษา

ดังนน้ั เพอ่ื ให้การบรหิ ารอตั รากาลงั ลูกจา้ งประจาในสังกดั สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษา
ข้ันพนื้ ฐานมีความสะดวก คลอ่ งตัว มปี ระสิทธิภาพและเปน็ ไปในแนวทางเดียวกัน จึงกาหนดแนวปฏบิ ตั ิงานการ
บรหิ ารอตั รากาลังลูกจา้ งประจา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐานใหส้ อดคล้องกบั การมอบอานาจ
การบริหารอัตรากาลังลูกจา้ งประจา

2

วตั ถุประสงค์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกยี่ วกับการบริหารอตั รากาลงั ลูกจ้างประจา

ตามระบบตาแหนง่ ใหม่
2. เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจของลูกจ้างประจาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาลาปาง เขต 1

เป้าหมาย
เพ่ือให้สานักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 สามารถบริหารอัตรากาลัง

ลกู จ้างประจาตามระบบตาแหนง่ ใหมเ่ ป็นไปอยา่ งคล่องตวั สอดคล้องกบั การปฏิบัตงิ านตามบทบาทภารกิจและ
ความจาเป็นของสว่ นราชการ อยา่ งมีประสิทธิภาพและประสิทธผิ ล

ข้ันตอนการปฏบิ ตั ิงาน

ปฏิบัตงิ านตามปฏิทินการดาเนินงานการปรบั ระดบั ชนั้ งานและเปลยี่ นตาแหน่งลกู จา้ งประจา
สังกัด สานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ประจาปี 2564

ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โรงเรยี นสง่ แบบคาขอ ถงึ สพป.ลาปาง เขต 1
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 แต่งตง้ั คณะกรรมการตรวจสอบคณุ สมบตั แิ ละ
คณะกรรมการประเมนิ บคุ คลและผลการปฏบิ ัติงาน
ภายในวนั ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบคณุ สมบัตลิ กู จา้ งประจา และสรุปรายงาน
คุณสมบัติ
ระหวา่ งวนั ที่ 2 สิงหาคม 2564 ประเมนิ บคุ คลและผลการปฏิบตั ิงาน
ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2564
สรปุ รายงานผลการประเมินบคุ คลและผลการปฏิบตั งิ าน
ภายในวนั ท่ี 23 สิงหาคม 2564 สง่ั แต่งตงั้ ลูกจา้ งประจา
ภายในวนั ที่ 1 กนั ยายน 2564

ภาคผนวก
Click to View FlipBook Version