The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info_dlict, 2020-07-09 23:49:30

คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC ของข้าราชการครู Version 2.0

คู่มือการใช้งานระบบ


TRAINING OBEC


ของข้าราชการครู


Version 2.0

1

http://training.obec.go.th
1. กรอกหมายเลขบัตร

ประชาชน2. กรอกรหัสผ่าน3. กด >> เข้าสู่ระบบ

หน้าแรกหน้าแรกหลังท าการเข้าสู่ระบบ

ข้าราชการครูตรวจสอบและแก้ไขประวัติ


ส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

4

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
1. กด >> ข้อมูลส่วนตัว

2. กด >> แก้ไขข้อมูล

3. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน

4. เมื่อท าการแก้ไขข้อมูล
เสร็จแล้ว กด >> บันทึก

5. จะมีข้อความรอตรวจสอบ
ข้อมูลแสดงขึ้นมา

ข้าราชการครูท าการลงทะเบียนแสดงความ


ต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ


(Booking)

9

ลงทะเบียนแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ


1. กด >> ค้นหาหลักสูตร

2. เลือกหลักสูตรที่สนใจ โดย

หลักสูตรจะแสดงข้อความว่า

“ที่นั่งเต็ม”

11

3. กด >> ลงทะเบียน
12

4. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง

แสดงข้อความว่าที่นั่งเต็ม หาก

ต้องการลงทะเบียนต่อให้ กด >>

ลงทะเบียนที่นั่งส ารอง
13

5. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้
ครบโดย “ค่าพาหนะ

เดินทาง” บังคับให้กรอก

เลข “0”

6. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้
กด >> ยืนยัน
14

7. หน้าจอจะแสดง

รายละเอียดหลักสูตรที่

ลงทะเบียนโดยมีสถานะการ

ลงทะเบียนเป็น “รอยืนยันที่
นั่งส ารอง”


15

ในกรณีที่งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอจะมี
หน้าต่างแจ้งเตือนดังกล่าว

ข้าราชการครูตรวจสอบหลักสูตรที่


ได้รับการจัดสรรที่นั่ง

17

ตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการจัดสรร1. กด >> แสดงหลักสูตรที่

ลงทะเบียนทั้งหมด

2. เลือกหลักสูตรที่ได้รับการ
ยืนยันที่นั่งแล้ว
***** หมายเหตุ *****

ข้าราชการครูต้องด าเนินการตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หากเกินเวลาที่ก าหนดการ

ลงทะเบียนจะถูกยกเลิก

19

3. หน้าจอจะแสดงรายละเอียด
ของหลักสูตรที่ผ่านการยืนยันที่นั่ง

เรียบร้อยแล้ว
20

ข้าราชการครูด าเนินการพิมพ์ใบลงทะเบียน
21

1. กด >> พิมพ์ใบ

ลงทะเบียน เพื่อน าไปใน
วันอบรม
22

ข้าราชการครูต้องการยกเลิกการ


ลงทะเบียนหลักสูตร23

2. จะมีหน้าต่างให้กรอกเหตุผลในการยกเลิกการ

ลงทะเบียนปรากฏ หากไม่กรอกจะไม่สามารถยกเลิก
การลงทะเบียนได้

1. กด >> ยกเลิกการลงทะเบียน


3. เมื่อกรอกเสร็จ กด >> ยืนยัน

ส าเร็จขั้นตอนการยกเลิกการลงทะเบียนหลักสูตร


24

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE@ ID : @trainingobec
เบอร์โทรศัพท์ : 02-288-5635, 062-662-474725


Click to View FlipBook Version