The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือปฏิบัติงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info_dlict, 2022-07-09 01:55:16

คู่มือปฏิบัติงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มอื ปฏิบตั ิงาน

การขอรบั การสนบั สนนุ งบประมาณจากองคก์ รปกครองส่วนท้องถ่นิ
กลุม่ นโยบายและแผน

สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1

นางสาวพรรณทิพา ฟา้ ร่วมปัญญา
เจ้าพนกั งานธุรการปฏบิ ตั ิงาน

คมู่ ือปฏิบัตงิ าน

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ

กลุ่มนโยบายและแผน สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1

เอกสารลาดับที่ 16/2565

คานา

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ พ.ศ. 2559 และการอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน
งบประมาณให้กับหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนไว้ ซึ่งตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ดังกล่าว
เอื้อประโยชน์ต่อสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ในการขอรับ
การสนับสนุนเงนิ อุดหนนุ นามาพฒั นาการศกึ ษาและพฒั นาผู้เรยี นให้มคี ุณภาพ ตามมาตรฐาน

ดังน้ัน เพื่อให้การดาเนินงานเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
สว่ นทอ้ งถน่ิ เป็นไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย ถูกต้อง จงึ ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเน้ือหาสาระ
ที่ครอบคลุมถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการดาเนินงาน ท้ังน้ีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถทาความเข้าใจภารกิจ
และรายละเอียดในการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากคมู่ อื ฉบบั นี้ และสามารถนาไปเปน็ แนวทางการปฏิบัตงิ านต่อไป

พรรณทิพา ฟา้ ร่วมปัญญา
เจา้ พนักงานธรุ การปฏิบัติงาน

กล่มุ นโยบายและแผน
ผูจ้ ดั ทา

สารบัญ

หน้า

ส่วนท่ี 1 บทนา 1
สว่ นท่ี 2 แนวทางดาเนนิ งาน 2
ส่วนที่ 3 วธิ ีดาเนินการ 4

ภาคผนวก

- เอกสารเอกสารระเบียบอา้ งอิง
1. มท 0893.3/ว 0020 ลว 6 มกราคม 2552 เร่ือง การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน
2. มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ พ.ศ.2559

- ตวั อยา่ งขนั้ ตอนการรับรองโครงการเงนิ อุดหนนุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลาปาง เขต 1

- รายชือ่ คณะกรรมการ

สว่ นท่ี 1
บทนำ

ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการประสาน
ความร่วมมือระดมทรัพยากรด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา
โดยกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางการอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัดสา นักงานคณะกรรมการ
การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน (สพฐ.) ซงึ่ ถอื ปฏิบัตติ ามหนังสือที่เกยี่ วขอ้ ง 2 ฉบบั คอื

1. มท 0893.3/ว 0020 ลว 6 มกราคม 2552 เร่ือง การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน

2. มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มถิ ุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถนิ่ พ.ศ.2559

สามารถอุดหนนุ โรงเรียนสังกดั สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้ ต้ังแต่ วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ค่าจ้างครูท่ีขาดแคลน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยกเว้นที่ค่าดินสิ่งก่อสร้าง เ น่ืองจาก พรบ.
การศึกษาแหง่ ชาติ มาตรา 60 (4) ระบุไว้ชัดเจนว่า งบลงทุนเป็นหน้าท่ีของรัฐ ดังนั้น จึงไม่ใช่หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ที่จะตอ้ งอดุ หนนุ เร่อื งที่ดนิ ส่ิงก่อสร้างเพ่ือให้การดาเนินการอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน
สงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน (สพฐ.) นั้น

สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสงั กัดจานวน 106 โรงเรียน 3 สาขา จัดการเรียนการสอนจานวน
109 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) ภายใต้ความร่วมมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
การศึกษาระดับพ้ืนที่ระหว่างสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการทีอ่ งค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่นสนับสนนุ งบประมาณเงินอุดหนนุ รายการโครงการอาหารกลางวัน โครงการ
อาหารเสริม(นม) แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีระเบียบ แนวปฏิบัติได้กาหนดไว้ และภายใต้การดาเนินงานดังกล่าวโรงเรียนจะต้องเสนอแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ได้พิจารณาตรวจสอบ
กลั่นกรอง และผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพ่ืออนุมัติโครงการ เสนอต่อไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้โรงเรียนดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ในลาดบั ต่อไป

คมู่ อื ปฏิบตั งิ านการขอรบั การสนับสนนุ งบประมาณจากองคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ หน้า 1

สว่ นท่ี 2
แนวทำงดำเนินงำน

ในแต่ละปีการศกึ ษา โรงเรยี นมแี ผนบริหารจัดการภารกจิ งานเป็นประจาอยู่แล้ว ซึ่งในส่วนของ
ด้านการบริหารงบประมาณ นอกจากงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แล้ว โรงเรยี นจะต้องมีการจดั หาทรัพยากร งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะในการ
เสนอขอรับงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยหลังจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการ จาเปน็ และขาดแคลนแล้ว ตามแนวทางเมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีมติเห็นชอบในการ
เสนอของบประมาณต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โรงเรียนจะต้องจัดทาโครงการพัฒนาภารกิจงาน 4
ด้านของโรงเรียน โดยมหี ัวข้อดงั นี้

หลักกำรเขยี นโครงกำรของบประมำณสนับสนนุ จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ

1. ชื่อโครงกำร ตอ้ งชดั เจนครอบคลมุ

2. หลกั กำรและเหตุผล ใหอ้ ธบิ ายทีม่ าของการจดั ทาโครงการ และจดั ทาโครงการนี้เพอื่ อะไร
ระบสุ าเหตุและความจาเปน็ ต้องมโี ครงการ

3. วตั ถุประสงคข์ องโครงกำร แสดงความต้องการให้เกดิ อะไร เพอื่ ประโยชนข์ องประชาชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ น้ัน ๆ และตอ้ งมคี วามครอบคลุม ชัดเจน
ตรงประเดน็ และส่งผลตอ่ คุณภาพการศึกษาอย่างไร

4. เป้ำหมำยดำเนนิ งำน เปน็ การคาดหวงั ลว่ งหนา้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพถึงผลที่
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่ินที่ขอรบั เงนิ อดุ หนุนได้รบั

5. วิธดี ำเนนิ กำร ระบรุ ายละเอยี ด วิธกี ารใหช้ ัดเจน ทาอยา่ งไรเพื่อให้เกดิ ประสทิ ธภิ าพ
และประสิทธผิ ล ซึง่ รวมถึงระเบยี บ ขอ้ บังคับ หลักเกณฑ์ หรอื วิธี
ปฏิบตั ิในการใชจ้ า่ ยเงินถ้าจะดาเนนิ การโดยการจดั ซื้อจัดจ้างใหร้ ะบุ
รายละเอยี ดทัง้ ปริมาณและราคา

6. ระยะเวลำดำเนินกำร ใหร้ ะบรุ ะยะเวลาเริม่ ตน้ ดาเนินการและสน้ิ สดุ การดาเนนิ การ

7. งบประมำณ 7.1 ขอรบั เงนิ อดุ หนุนจาก ....(องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั /

องค์การบริหารส่วนตาบล /เทศบาล จานวน ............... บาท

ใหร้ ะบวุ ่าขอจากที่ไหน เป็นค่าอะไร อย่างละเท่าใด

7.2 งบประมาณในส่วนของตนเองสมทบ จานวน ... บาท

(ตวั อกั ษร )

8. กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใชง้ บประมำณ (เอกสำรแนบท้ำย)

ค่มู อื ปฏิบตั งิ านการขอรับการสนับสนนุ งบประมาณจากองคก์ รปกครองส่วนท้องถิน่ หน้า 2

ใหร้ ะบเุ บิกจ่ายเป็นคา่ ตอบแทนจ้างบุคลากร กเ่ี ดือน ๆ ละ
เท่าไหร่/ ค่าวัสดุ / ครภุ ัณฑ์ จานวนเทา่ ไหร่ อะไรบ้าง ต่อหนว่ ย
เท่าไหร่ รวมท้ังสน้ิ เท่าไหร่ เป็นจานวนเท่าไร เป็นเงินเท่าใด

9. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ให้ระบชุ อื่ โรงเรยี น ตาบล /อาเภอ /ระบชุ ือ่ ผู้อานวยการโรงเรยี น

10. ผลท่คี ำดว่ำจะได้รบั ตอ้ งสอดคลอ้ งกับวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด

11.สถำนท่ดี ำเนินกำร ควรระบสุ ถานท่ีใหช้ ัดเจนว่างบประมาณใช้อยูท่ ่ีใด / ผ้อู านวยการ
โรงเรยี นเป็นผ้รู บั ผดิ ชอบโครงการ

12. กำรจดั ซ้ือ/จัดจำ้ ง ใหแ้ นบรายละเอียดวสั ดุ /คณุ ลกั ษณะครภุ ัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ/จัดจ้าง

ค่มู อื ปฏบิ ตั ิงานการขอรับการสนับสนนุ งบประมาณจากองคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ หน้า 3

ส่วนท่ี 3
วิธีดำเนนิ กำร

ในแตล่ ะปีงบประมาณ สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จะต้องได้รับ
การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถึงแผนการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือการศึกษา โดยมีปฏิทินที่
ชัดเจนเพ่ือการดาเนินการให้สอดคล้องใกล้เคียงกัน ท้ังโรงเรียน สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยสามารถใช้แบบขอรับงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกาหนด
รายละเอียดดงั ต่อไปนี้

ขนั้ ตอนกำรดำเนนิ งำนของโรงเรียน

1. โรงเรยี นวิเคราะห์ความต้องการจาเปน็ และขาดแคลน
2. ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
3. มอบหมายบุคลากรทร่ี ับผดิ ชอบจดั ทาโครงการเพ่อื การพฒั นาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน

ในกรณเี ป็นการจัดซ้ือครุภณั ฑ์ใหแ้ นบคณุ ลักษณะเฉพาะครุภณั ฑท์ ่ที างราชการกาหนด/
นอกเหนือจากทางราชการกาหนดด้วย
4. โรงเรยี นเสนอโครงการผ่านสานกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ให้
ความเหน็ ชอบโครงการว่าเป็นประโยชน์ตอ่ การจดั การเรยี นการสอน
5. สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1 ตรวจสอบใหค้ วามเห็นขอบ
โครงการท่เี ปน็ ประโยชนส์ ามารถส่งเสริมสนบั สนนุ การจัดการเรยี นการสอนของบุคลากร
ในโรงเรยี นได้
6. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จัดทาหนงั สือต่อ อปท.นาเสนอ
โครงการที่สมควรสนบั สนนุ งบประมาณและแจ้งโรงเรยี นทราบ
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ นาเขา้ แผน และพจิ ารณาจัดสรรใหโ้ รงเรยี นทราบ
8. โรงเรยี นที่ได้รับงบประมาณดาเนินการตามระเบยี บ กฎหมาย และแนวทางการดาเนินงาน
ท่ีเกยี่ วข้อง
9. โรงเรียนรายงานการไดร้ บั งบประมาณและผลการดาเนินการให้สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1 และ องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิ่นทจี่ ัดสรรงบประมาณทราบ

คู่มอื ปฏิบตั งิ านการขอรับการสนบั สนนุ งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ หนา้ 4

แบบขอรับเงนิ อดุ หนุนจำก..........................................................................
ประจำปงี บประมำณ...................................

โรงเรยี น...................................... ตำบล .......................................
อำเภอ........................................ จ. ลำปำง

1. ชือ่ โครงกำร..........................................................................(ชัดเจน กะทัดรดั )

2. หลักกำรและเหตุผล
...............................................................................................................................................
.................................................(ทีม่ า ปัญหา ทฤษฎี ผลงานวิจัย)........................................................................

ประกอบกับเป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษา ที่กาหนดไว้
ใน พ.ร.บ.กาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี24 มิถุนายน 2559 ที่แจ้งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ ยเงนิ อดุ หนนุ ขององค์กรปกครองสว่ นท้องถ่นิ สามารถอดุ หนนุ งบประมาณให้หน่วยงาน
อน่ื ท่ขี อรับสนับสนนุ งบประมาณได้น้ัน โรงเรยี นจึงได้เสนอโครงการเพ่ือขอรบั เงินอุดหนุนดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์...................................................................................................................................................
แสดงความต้องการให้เกิดอะไร เพือ่ ประโยชนข์ องประชาชนในเขตองค์กรปกครองสว่ นท้องถนิ่

นั้น ๆ และตอ้ งมคี วามครอบคลุม ชดั เจนตรงประเดน็ และส่งผลต่อคณุ ภาพการศกึ ษาอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

4. เป้ำหมำยกำรดำเนนิ งำน
4.1 เปา้ หมายเชงิ ปรมิ าณ
.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ..........
..............................................................................................................................................................................

4.2 เป้าหมายเชิงคณุ ภาพ
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................................................

5. วธิ ดี ำเนินกำร............................................................................................................................. .......................
.................................................................................................................................................................... ..........

6. ระยะเวลำดำเนนิ กำร.......................................................................................................................................

7. งบประมำณประจาปี พ.ศ. ......................
7.1 ขอรับการสนบั สนนุ งบประมาณจาก.............................................................จานวน..............................

บาท (ตวั อักษร.................................................) ขอถัวจ่ายทกุ รายการ จาแนกตามการใช้ ดังน้ี

คมู่ อื ปฏิบัติงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคก์ รปกครองส่วนท้องถนิ่ หน้า 5

- งบดาเนินงาน ............................... บาท
- งบลงทนุ ............................... บาท
- งบบุคลากร ............................... บาท
- งบเงนิ อดุ หนนุ ............................... บาท
- อื่น ๆ (ระบุ) ............................... บาท

8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใชง้ บประมำณ

งบประมาณเงนิ อุดหนนุ

กจิ กรรมและรายละเอยี ด งบ งบเงิน งบอนื่ ๆ
การใชง้ บประมาณ ดาเนินงาน อุดหนุน
รวม (ค่าตอบแทน งบลงทนุ งบบุคลากร
ใชส้ อยและ

วัสดุ)

9. หน่วยงำนทรี่ ับผดิ ชอบ โรงเรยี น.......................................................ตาบล ......................................
อาเภอ.......................................... จังหวดั ลาปาง

10. ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ ับ.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ..........

ลงชือ่ ..............................................ผ้เู สนอโครงการ
(..............................................)
ครผู ูร้ ับผิดชอบโครงการ

ลงช่อื ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(..............................................)

ผูอ้ านวยการโรงเรียน..........................

ค่มู อื ปฏิบัติงานการขอรบั การสนับสนนุ งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ หนา้ 6

ความเหน็ ผ้อู านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
- เหน็ วา่ เปน็ ประโยชนก์ ับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยี นในสงั กัด

................................................................................................................ .................................................

ลงช่ือ ................................................
(.............................................)

ผู้อานวยการสานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1

ลงชือ่ ..............................................ผ้อู นมุ ัตโิ ครงการ
(..............................................)

คมู่ ือปฏบิ ัตงิ านการขอรบั การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองสว่ นท้องถน่ิ หน้า 7

(ตัวอยำ่ งหนังสือรำชกำรของบประมำณ)

ที่ ศธ 0410/......../...... โรงเรยี น....................................................
ตาบล ..........................อาเภอ..................
จงั หวัดลาปาง รหัสไปรษณยี ์..................

วนั /เดือน/ปี

เร่อื ง ของบประมาณสนับสนุนจาก ...........................(ระบุ ช่ืออปท.) ปงี บประมำณ....................

เรยี น ผอู้ านวยการสานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1

สงิ่ ทส่ี ่งมาดว้ ย โครงการขอรับการสนบั สนนุ โครงการ จานวน......ชุด

ด้ ว ย โ ร ง เ รี ย น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ไ ด้ พิ จ า ร ณ า จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
.....................................................เพอ่ื การระดมทรพั ยากรจัดหางบประมาณเพ่ือการเรียนการสอนของโรงเรียน
โดยการเสนอของบประมาณตอ่ .................(ชือ่ อปท...................) ประจาปีงบประมาณ .................. เป็นเงิน
.......................บาท (ตัวอักษร.............................................................................) รายละเอียดตามโครงการที่
แนบมาพร้อมน้ี

โรงเรียน........................................................ได้ประชุมวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นและขาด
แคลนในการจัดทาโครงการดังกล่าวโดยมีมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
โครงการ และขอรับรองว่าโรงเรียนไม่ได้นางบประมาณงบเงินอุดหนุนท่ีได้รับจากสานักงานคณะกรรมการ
การศกึ ษาขน้ั พื้นฐานไปใช้ดาเนนิ การในโครงการทีค่ ล้ายคลงึ กันนี้แต่อย่างใด จึงขอความอนุเคราะห์เสนอโครงการ
มาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นต่อการจัดทาโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อรวบรวมจัดส่งองค์กรปกครองส่วน
ทอ้ งถ่นิ ตอ่ ไป

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดพจิ ารณา

ขอแสดงความนับถอื

งาน................................. หน้า 8
โทร. ...............................
โทรสาร .........................

คมู่ ือปฏบิ ตั ิงานการขอรบั การสนบั สนนุ งบประมาณจากองค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น

Flow Chart กระบวนกำรขั้นตอนงำนกำรขอรบั กำรสนับสนุนงบประมำณจำกองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถนิ่

คมู่ อื ปฏิบตั ิงานการขอรบั การสนบั สนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ หนา้ 9

ค่มู อื ปฏิบตั งิ านการขอรบั การสนับสนนุ งบประมาณจากองคก์ รปกครองสว่ นท้องถิ่น หนา้ 10

ข้ันตอนกำรใหบ้ ริกำร “One Stop Service”

กำรรบั รองแผนงำน /โครงกำร เงินอดุ หนนุ ขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ
กลมุ่ นโยบำยและแผน สพป.ลำปำง เขต 1

- เจ้าหนา้ ทส่ี ารบรรณกลาง โรงเรียนเสนอ
ลงทะเบียนรบั หนงั สอื ราชการ โครงการ ถงึ
สพป.ลาปาง เขต 1
- นาหนงั สอื ราชการสง่ ถึงกลมุ่
นโยบายและแผน 3 นาที

เจา้ หนา้ ทกี่ ลมุ่ นโยบายและแผน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามระเบยี บทกี่ าหนด

จดั ทาหนังสือ 5 นาที
รบั รองโครงการ

เสนอ ผอ.กลุ่ม 1 นาที
พจิ ารณากล่นั กรองตรวจ/ทาน

เสนอผบู้ งั คับบญั ชา 1 นาที
ตามลาดบั ชัน้

ลงนามรบั รองโครงการ

ส่งหนงั สือถงึ 1 นาที
รร./อปท.

ผู้บรหิ าร ครู หรือ บุคลากร 1 นาที
ประเมนิ ความพึงพอใจตอ่
การใหบ้ รกิ ารงบประมาณ

ค่มู อื ปฏิบตั งิ านการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ หนา้ 11

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1. โรงเรยี นในสังกดั เสนอโครงการตอ่ สพป.ลาปาง เขต 1
2. เจา้ หนา้ ที่พิจารณาตรวจสอบแก้ไข
3. จัดทาหนงั สอื ราชการ 2 ฉบบั ดังนี้

3.1 จัดทาหนงั สอื ราชการเพ่อื เสนอตอ่ องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิ่น
3.2 จดั ทาหนังสือราชการใหโ้ รงเรียนท่เี สนอโครงการ
4. โรงเรียนตดิ ตามผลการใหส้ นับสนุนโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
5. อปท.อนมุ ตั ิงบประมาณ
6. สพป.ลาปาง เขต 1 แจ้งโรงเรียนทไี่ ดร้ ับอนมุ ัติงบประมาณ
7. โรงเรียนที่ไดร้ บั อนมุ ัตงิ บประมาณ เสนอหนงั สอื ยืนยันการขอรบั งบประมาณสนับสนุนผ่าน
สพป.ลป.1
8. สพป.ลาปาง เขต 1 แจง้ อปท.ยนื ยันการขอรับการสนับสนนุ งบประมาณของโรงเรยี น
9. อปท. และ สพป.ลป.1 และโรงเรียน ร่วมทาบนั ทึกขอ้ ตกลง (MOU) การดาเนินงานตาม
โครงการ
10. โรงเรียนดาเนนิ การตามโครงการ
11. โรงเรียนรายงานผลถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ และสานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษา
ประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1
12. สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1 สรุปการได้รบั การสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น
13. รายงานผบู้ งั คับบัญชา

คมู่ อื ปฏิบตั งิ านการขอรับการสนบั สนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองสว่ นท้องถ่นิ หน้า 12

(ตวั อย่ำงหนังสือรำชกำรขอรบั รองโครงกำร แจ้งโรงเรียน)

ที่ ศธ 04131/ สานกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1
หมู่ท่ี 12 ถนนลาปาง-งาว ลป. 52000

วัน/เดือน/ปี

เรือ่ ง หนังสือรับรองโครงการ

เรยี น ผ้อู านวยการโรงเรียน........................................

อา้ งถึง หนังสอื โรงเรยี น......................................... ลงวันท่ี ..........................................................

ตามหนงั สือท่ีอ้างถงึ โรงเรียน............................... ได้จดั ทาโครงการ.......................................
ประจาปงี บประมาณ ………………. จานวน ......... โครงการ ดังน้ี

โครงการ........................................ งบประมาณทง้ั สิ้นจานวน ................... (......................)
โดยมคี วามประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน.(ชื่อ อปท.........................)
ประจาปงี บประมาณ .................. เปน็ เงนิ .......................บาท (ตัวอักษร.........................) เป็นงบประมาณ
ของโรงเรียน จานวน ......................................................... (ตัวอักษร.........................)

โดยมีความประสงค์ให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 รับรองว่า
โครงการดังกลา่ วไมไ่ ดร้ บั สนบั สนุนงบประมาณจากตน้ สังกัด

สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอยี ดตามสง่ิ ทส่ี ่งมาพร้อมนี้

จงึ เรยี นมาเพ่ือทราบ และดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนบั ถือ

กลุม่ นโยบายและแผน หน้า 13
โทร. 0 5433 5068-9 ต่อ 31
โทรสาร 0 5433 5065

คู่มือปฏบิ ัติงานการขอรับการสนับสนนุ งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่

(ตัวอย่ำงหนังสือรำชกำรขอรับรองโครงกำร แจ้งองคก์ รบรหิ ำรสว่ นท้องถ่ิน)

ท่ี ศธ 04131/ สานักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1
เรือ่ ง หนงั สือรบั รองโครงการ หมู่ที่ 12 ถนนลาปาง-งาว ลป. 52000

วัน/เดอื น/ปี

เรยี น นายกองค์การบรหิ ารสว่ นตาบล..............................

ส่งิ ทส่ี ่งมาด้วย โครงการ จานวน ……….. ชดุ

โรงเรียน……………………. ได้จัดทาโครงการ……………………… ประจาปีงบประมาณ ……………….
จานวน …………… โครงการ ดังนี้

โครงการ........................................ งบประมาณทั้งส้ินจานวน ................... (ตัวอักษร
......................) โดยมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน(ชื่อ อปท
............................................) ประจาปงี บประมาณ .................. เปน็ เงิน.......................บาท (ตัวอักษร) เป็น
งบประมาณของโรงเรียน จานวน ........................................... (ตวั อักษร)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ขอเรียนว่าไม่มีงบประมาณในการ
สนับสนุนโครงการดังกล่าวให้กับโรงเรียนได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบล......................... จะสนับสนุน
งบประมาณใหก้ ับโรงเรยี น...................... กจ็ ะเปน็ ประโยชนต์ อ่ นกั เรียนและโรงเรยี นเปน็ อยา่ งมาก

จงึ เรยี นมาโปรดพจิ ารณา และขอขอบคุณทใี่ ห้การสนับสนุนโรงเรยี นมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

กลมุ่ นโยบายและแผน หนา้ 14
โทร. 0 5433 5068-9 ต่อ 31
โทรสาร 0 5433 5065

คู่มือปฏิบตั งิ านการขอรบั การสนบั สนนุ งบประมาณจากองคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น

(ตวั อย่ำงหนังสือรำชกำรแจง้ อนุมัติงบประมำณจำกองคก์ รบรหิ ำรสว่ นท้องถน่ิ )

ท่ี ศธ 04131/…….. สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
หม่ทู ่ี 12 ถนนลาปาง-งาว ลป. 52000

วนั /เดอื น/ปี

เรอ่ื ง อนมุ ัติงบประมาณเงินอุดหนนุ

เรยี น อานวยการโรงเรียน............................................................

อา้ งถึง หนงั สอื โรงเรียน..................................................... ลงวนั ท่ี .........................................
ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงเรียน................. ได้จัดทาโครงการ.............................. งบประมาณ

ทั้งส้ินจานวน .................................... (ตัวอักษร) โดยมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วน(ช่ือ อปท....................................) ประจาปีงบประมาณ .................. เป็นเงิน
........................บาท (ตัวอักษร) เป็นงบประมาณของโรงเรียน จานวน ......................... (ตวั อกั ษร) นน้ั

บัดนี้ สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วน
(ช่ือ อปท............................................) มีสถานการณ์คลังที่สามารถอนุมัติให้โรงเรียน................. เตรียม
ดาเนินการได้ โดยมิให้ดาเนินการหรือก่อหน้ีผูกพันก่อนท่ีได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาปาง ท้ังน้ี สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนได้
ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจดั จา้ งและการบรหิ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาปางทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีโครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งเงิน
คืนองค์การบริหารส่วน(ชื่อ อปท............................................)และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการดาเนิน
โครงการไวร้ องรบั การตรวจสอบของหน่วยงานทม่ี ีหนา้ ที่ตรวจสอบต่อไป

จงึ เรยี นมาเพื่อทราบ และดาเนนิ การตอ่ ไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุม่ นโยบายและแผน หน้า 15
โทร. 0 5433 5068-9 ตอ่ 31
โทรสาร 0 5433 5065

ค่มู ือปฏิบัตงิ านการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ

(ตวั อย่ำงหนงั สือรำชกำรแจ้งขออนมุ ตั เิ บกิ เงนิ งบประมำณจำกองค์กรบริหำรส่วนท้องถิน่ )

ท่ี ศธ 04131/………….. สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
หมทู่ ี่ 12 ถนนลาปาง-งาว ลป. 52000

วนั /เดอื น/ปี

เรอ่ื ง ขออนุมตั ิเบกิ เงนิ งบประมาณเงนิ อดุ หนุน

เรียน นายกองค์การบรหิ ารส่วน..............................

อ้างถึง หนงั สอื องค์การบริหารส่วน.............................................. ลงวันที่ ...................................................

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ ย หนงั สือโรงเรียน............................................................... ลงวนั ที่ .....................................

ตามหนงั สือทอี่ า้ งถึง องค์การบรหิ ารส่วน(ชื่อ อปท............................................) ได้มีหนังสือ
แจ้งอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการ........................................................... งบประมาณท้ังสิ้นจานวน
.................................... (ตัวอักษร) โดยมคี วามประสงคข์ อรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
( ชื่ อ อ ป ท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) จ า น ว น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ตั ว อั ก ษ ร )
เปน็ งบประมาณของโรงเรียน จานวน ........................................................... (ตวั อกั ษร) นนั้

บัดน้ี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลาปาง เขต 1 ได้รับแจ้งจากโรงเรียน
บ้าน........................................................................ว่ายิ นดีรับงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าวจาก
องค์การบริหารส่วนช่ือ อปท............................................) จานวน จานวน ........................ (ตัวอักษร) และ
พร้อมทีจ่ ะดาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ งต่อไป

จึงเรยี นมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนบั ถือ

กลุม่ นโยบายและแผน หนา้ 16
โทร. 0 5433 5068-9 ตอ่ 31
โทรสาร 0 5433 5065

ค่มู อื ปฏบิ ตั ิงานการขอรบั การสนับสนนุ งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระเบยี บอา้ งองิ

1. มท 0893.3/ว 0020 ลว 6 มกราคม 2552 เร่ือง การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน

2. มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ พ.ศ.2559

รายชื่อคณะทางาน

ที่ปรึกษา

1. นายภชู ิชย์ ทาวงศ์มา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
2. นางชีวพร สรุ ิยศ ผอู้ านวยการกลมุ่ นโยบายและแผน

ผจู้ ดั ทา เจา้ พนักงานธรุ การปฏิบัตงิ าน

นางสาวพรรณทิพา ฟ้ารว่ มปัญญา

,I I

Cl
~111!lltlM
'l
.J
11YI o~o~.l!i/1 cnb@b ., ..
YI
m.J'U'i:l'rf!)1-lfl f1Yll.J. CilO\!loo

lr:Ia:' fa1•'U1 fJ'\.J \!)ctctti

rJ1-lfi-l Cil. "vTU-l~cim:::Yl'S1-l11"rn~1YIEJ ~1'U111f1 ~ l.JYI o~o~.l!i/1 "1cr ft-l1'U~ ~ 11m1Fl11 l!ictctcn
l!i. VIU-l~EJm:::YJ-S1-l11\.11~LYlfJ ~ 11YI o~o~.l!i/1 l!i<iCilb ft-l1'U~ l!i"1 rl'UE.l1fJ'U l!ictctcn

~-l~ri-l1J1~1fJ Ci). ~1 L'\.J1-S:::Lifou f1WYl'S1-l1J'H1i;l1YIEJ11~1 m1'U~~Vl~'U'tJIN'i:l~Rf1'SU f1Fl'Stl~ri1'U°ti'EJ-lfi\J

'Yi.fll. l!ictctri -,i1'\.J1'U Ci) ouu

- - .h LLUUlFl'S-lf11'S'tJ'i:li'UL1'U~~"vT~'ULLft~'S1fJft:::LflfJ~th~1J1nJf11"H•h1i~1fJ ,j1'U1'U Cil OUU
.., .., .., ..,
en. LLUUU'\.JYlf1'tJ'i:llFlf1ft-lf11'S'SUL-l'\.J~i;J"H~'U '11'U1'\.J Ci) OUU

er. LLUU'S1fJ-l1'U~ftf11'S~1Lti'U-l1'\.J ~1'U1'\.J Ci) OUU

IFl 111~ n'S~Yl'S1-l11'H1 ~LYI EJ1~n1"H\J ~VI~n Ln ru,lLL'1 ~LL'U1 Yl1'1tJ5U~n1-si-l-lUtJ-s:::111 ru
LLft~m-s1i~1fJ-l"UUW111nJ'H1.11~L1\J~~'H~'\.J"UEl'1D-lfln-StJnfl"SEl-lri1'U°ti'CJ-l~\J IF111J~cJ1-lfi-l Ci) LL'1~ \!) ,r'\.J

m~Wn-l1JVl1~1YIEJ'tJEJL~EJ'U11 L~ElDn"S~LUfJUn'S~Yl'S1'111'H1~LYlfJ11~1EJL1'U~~~'\.J'tJEl-lD'1Flm

tJnFl'Stl-lri1'UYi'El~~u vcfll. l!:>ctctri m11~-l~ri'1~n~1EJ Ci) zj-lii~"1iu'1A'ui-lLL~1'U~ \!:)~ 'Yi~~Jl1Fl11 l!ictctci

Lllu~'U1tJ LLft~LvJ'i:l1~m-s1i~1EJL~'UB~"vN'U"U'i:l-lEl-lf'1mtJnmEJ-lri1'UYJCJ-l~\J Ltl'U1tJCJ~1'1iitJ-s~~Y1fim'Yitl'S~~Y15~"
LLft~U-.lLni;itJ-s:::lEJ'!ltJ~ Clri1'U'S111 tJ'~~m~Y'l'S1-l1J\.11i;)1YlfJ~-lmPifJEJ1'U1'11J111J"l:::Lti fJ"Uf1"l:::Yl'S1-l11'H1~1Yl~.d1~1 fJ

L~'U~~~'\.J'tJB-lEl-lflmtlnFl"lEl-lri1'U°ti'El-l~'U 'Yi.111. l!ictct<i ii'El <i LL"::: '!i'CJ Ci)cr n1-vrui;iL~'i:l-lRf1"ltJnFl'SCJ-lri1'UYJB-lfi\J

. . . I'"" .... ., ,,:

fltlu!)U!Jl i;J-l\J

... 1Ci). flf1L"f1'H'.U,~~~flm:::YJ"l1-l11'H1~ YlfJIJ111J.JY1I1Cl1--lfl-l Ci) - l!:>
l!:>.

.Uf1FlW-lft1'U°ti'IN~'\.J
n1"H'U~'H~f1Lf1nJ'1LLft~15tJ~~f1~1"ji'1-l"lJU"j:::l.J1nJLL"~f11"jLi'jff'11E.JL1'UCl~W'..J'U'tJEl-lCl-lfln'S

i;J-l\j'

l!i. Ci) 1\1EJ-l f1 f1"ltl nFl"lEl-lri1u°ti'EJ'1~'\.JLL~~vi'11 fJ~1'U~U"j~'1'1Fl"il~"U'i:lfU L~'U ~i;JVl~'\.J L'1'\.JEl

ll"l"j~f11"l!J1111LLUU~tJ~~m~YJ"j1'111"H1i;JLYlfJ n1"H'\.Ji;J IJ1111~'1~ri~lJ1~1fJ l!l L~ElL\1ti'1Flm\Jf1!"1'5El~~1\J°ti'El~~\J

W'11"lnJ1 fjf1L1'Umciim"l~i;'!Vl~'Ui'~1'11Vln'1LV:ti~1Lti'Un1"lLM En rl\Jf11"j1~~1LL"~n1"lU"j~\J11\1LL~~~~1'11Vln'1

~i;ivi1\J"l~111rum"l~11'!!~1EJ~i;iri~1\1t1~Fimtln1"1"l~N~1'U°ti't1~~'UW"il1"jru1

l!l.l!i f11"j1J~V11"l~"U\J"j~111 nJ"UiNEl~ f;n"j'\.Jn fl"jEJ~~ "l'U"ti~M~'ULll'Uf11"j1J~ 'H1"j~1'Ufl1tl1~

Uri-1l'UU°ttib':'i::l:~1~'1U1Lr~1uJ11i~;1i'm1'~11EJl~"'U1'1LmL'~U1:':U:Y~11C~i)m"IjJ•f1'"l1~f~'l'l.tJ!E'l1~'IUFi!\1J~L1CJ'~UL~L~c1nLo~'Un'1\1.iJif"Jl11ffJl'U1"~ULEYll~EUJ~t'1Y~ithiJ i;J~J'U t Ldt1El'1Flf1'~Unf'l~'i)~
l n fl'5E1~~1'U°ti'EJ~fiu
El-.1 Flm

'1~~'i:l~Lijn~1EJ L~'U~~vi~u1\1LLn"H'11 EJ~1'U~"UEJi'u L~'U~i;ivi~'U1~LL~1 L'1~'1fl1EJL'Utl~utl"j:::111rui!u

-\!)-

l!l.ai n1")~./J./JtJUWlJ1flJLLfUH1T'i Lii n~1f.JL~'U~ VIVl'4'U1~LLrlVl'11 EJ./J1'\J~ 'tJ D'Ti.JL~'U~ VIVl'l.j'U
El./JRmtlnfl")E1./Ja1'UYIEl./Jfi'\J\l~ ~El./J ~ ")1'1'1EltJ11V1tl1 fN1'U~'UD-rrn~'U~ VIV1'4'Uii ")::: L'Li vtJ 'llDU./J AtJ VI~mnru'fl

Vl~D15tJ5~ LYi EJ./JYID~\l~U1 L~ 'U~ VIVl'\.j'IJ~1~'TtJ\l1nE!~Flmunfl")E!~a1'1JYID~fi'ULtJ1-ff~1EJ1~El~1~LV1lJ1:::m.1

LL'1:::iiu~:::~Y15 in'r'l ~1 nV1'11 EM1'U~'UD'Trn~'IJ~ Vl'v1'1fLJh.Jii...,~n~1u LLavi~1'IJL~E1~~-1Jmi11 D./J Fln~u nfl")El./J
'11'UYID./Jfi'Un'11lJ1")n~\J1')ru1'W~~~tJtl'):::mru...,~m'Lin~1m~'UDV1'v1'U'IJ1~"1'11 v-1J1'U~./Jn~111~

ha:'. rlEl'\Jn1")Lij n~1f.JL~'\J~Vl\-1'\.j'\J1~LLrl'v1''11 EJ./'J1'\J~'t!El'Ti.JL~'\J~VIVl't.j'U 1~El./JFlfl')Unfl")E!./J

I 11.:,,UaUCll ~ n "~ n1 ')"")tJ"L-~'U ~ Vl'v111'U UI EJ~1'UYl.'UJEl'u'i\-J L../J 'U~ VI W\~'U ml.I LL tJtJ ...lu n "):::YI ")1 ./J

'11'UYIEl./J ()'U "J VIV\1\J'\JYIn'lltl ntJVl'U1 YIU" VI

lJmVI1YI EJn1'v1'\JV1~1lJ~./J~a./JlJ11i11v Q1

I!>. ct Lllaml1 EJ~1 'U ~'lrn'TtJ L~'U~ Vl'v111'U1~-rtJ L~ 'U \11 nu~ F1 n ')t] n fl ')El~ '11 'U YIEl~ fi 'U LLa1

\l:::~D~EIE!n1rn~~\l-rtJ L~'UL~El1~E1-1JRn~tlnfl')E1~a1'UYID~fi'ULntJ11Ltl'U'v1~n~...1'\J L1'ULL~vit11 EJ./J1'U~·trn-rti

L~'U~Vl'v1'4'U'Wm'U L'1~'1oS'UL~'U1in'U~n"clru:::./J1'Utlnii'l~E!Dn1"Ua1A'qi-ruL~'ULLYl'U

I!>.n 1~D./J F1mtlnfl')D~a1'UYID~fi'Uu!>i./J~~P1ru:::vi1./J1'\J~ Vlm1lu'1:::\J")::: Lij'U~·rn m~1.n'~1tJ
'.IL'."/' J'U~VIVl'l.j'U'tl
I EJ~1'U'Y.l.j'tJD'U)'U '"' ' ~\VI ... u'):mEl'U LL'1 O ..j d fl 1 ') .,j o 1o1 ..j .~..VI ~1lJt.J '1

D./JVl'\J1 L./J'U EJlJD./JFI :::\l1'U1'U mlJ'Yl LVl'\J'11J L'r'l 'iJ'Vl1'v1'\J1Yl

n1')vi1 LiJ'IJLm./J n1')\J'\J LLa 1 L'1~\l LL a1 ')1EM1'U1~~'U~Vl1"iEl./J Flmtl n mti./Jr11 'IJYIEl./J fi'\J'Vl ")1tJ rn n'v1'11 EJ~1\J
'IJ

~'tlti'T'UL~\JEI VIVl'\J\J'W ~1LiJ'U n1')1~LU\J1tlml.11~n\J'):::'1.:iFl'UD.:iLfl"i.:if11') 1~El./JRn")Unfl"iE1~r11"1JYla./Jfi'\JL~ EJn L~\J'
Lvl1~1'\J1\J~E'IV1Vl''\J\J1tl~.:iVllJVl ~'\JLVlm~1
\I
tJ"l!l. "11 ~Cl ./J Fl n ')\.] n fl') tl ./J '11 'IJ YItl ~ fi 'ULL ~./J vit11fJ./J1 'U~ 'tJ E!-S'tJ L~ '\J ~ Vl Vl'\.j 'U ")1EJ.:i1 'U
1 • 1n1')V•l1 L'.\.J. '\J.:i1'\J ml.ILL'UtJY..Ijtl".V.. lnWYl')1./JlJVl1VI YI EJn1Vl'UVl ml.I ~n./J'Y..I1..'J1./JlJ1 li.l,1 fJ a:'. 'r'l.",)tllJ.n.31L'\J1 tJL'1'd)\J".).'.U L..../.J\J
... 1"' .. 1LLn:::V.1.")E!LE!n'11')V1nUn~1'\JE1,'al\JY.1JLn.E..JJ1'UEI1I./J VIEl./Jfln"i ti nfl')E!./J'11I 'UYIIEI !.:in~'U'Vl')1'Uf11EJ '\J Q'lo 1L'I\J m.....JLLmIU'\J'V.Jl
lfl")~n1')LLft1 L'1~\l LL":::i.n niiL~'\J LVIftEl1~a./J~'U'iJ~Rn~tlnfl')El./J'11'UYIEl~fi'\Jl '\J fl')11 L~EJ1 n'\J

ai. L~~') 1")1'!1 n1")~,:ii,,')VI LL'1:::'U1fJcj'1 LJI El n1 nlJ ~ LL'1 n1 ")~~./J 'Utl WlJ 1ru LL'1::: n1 ") Lij n ~1 fJ

L~'\J 'iJVIVl'\J'\J'tl ti~ El./J Fl n"i\J n fl"itl.:i'11'1JYID./Jfi'IJ1~LU'\J1ti ml.In f'IV1lJ1 EJ ti')~ mfl! fl ru:::-rn°cl1m 1lJ'1./JlJLL,_.,~'!11 ~
'

1"OtJ..'.U'Y..lj
' "./J1U'\J'Y..jl \!>Ci) mn!)1fl1J l!lctct"1 L.',j)El~ ':.J '!l\l1IEJ./JtJ ti '):::lJ1ru'tl'iJ~D.:.i. flm
n1')Omn.u.. ~LL"n1"i
<i)ott'/l!>ctct"1

Fltin fl') 'iM '11 '\J YIEl ./J fi '\J "j::: L\j tJ tJ n ')::: Y1 ')1.:i lJ\-11VI1YI EJ11 li11 m~ '\J ~ Vl VI '\.j'\J 'Utl .:i 'i) .:i n "iU n fl') El ./J a 1 '\J YIEl ./J fi 'U

U .. ..j..j lol '\ IU
Yi.fl!. l!>ctctri LL'1:::Vlrimnruiri YILnEJ1'll'iJ./J ~VlfJLfl"i.:im~

~·./J L~tJ'\JlJ1L~EJY1')1tJu":::LL~./JD~rimtlnfl"itM'111"1JYlti~fi'UnaLll'ULLu1Y11./Jtl5~1>iti1ti

('U1EJ~'Vln~~,; ~'1L\lity)

1a-nJaP1m::ti11-1Ju111~1Ylv tJ5tm·nt1m,utiu

u~~m:::Y1')1~1Jvt1Vl1Y1EJ

ml.la~ L'1~l.lm"itl nmti~Yfa./Jfi'IJ
a1°LJntJ~Vl1"in1"ifl~~YIEl./Jfi'\J

a1'\Jn1"i~~'1"i~L~'\J~~Vl'l.j'ULL~:::~~'\J1"i:::'UtJ.:itJtl"i:::1J1ru

1'Vl'~ o \!:l\!)a:'.<i) riooo ~tl <i)ct\!)a:'.

l Yl"i'11"i o \!>\!)a:'.<i) rioa:'.ri

สำนกั งำนเขตพื้นทกี่ ำรศึกษำประถมศกึ ษำลำปำง เขต 1

ถนนลำปำง-งำว ตำบลพชิ ัย อำเภอเมอื งลำปำง จังหวดั ลำปำง 52000

โทรศัพท์ 0 5433 4370, 0 5433 5068 - 9

โทรสำร 0 5433 5065 www.LPG1.go.th


Click to View FlipBook Version