The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kelisa1905, 2021-03-22 20:50:08

pengurusan

takwim

Keywords: sekolah rendah

SEKOLAH KEBANGSAAN SEMELING,

08100 BEDONG, KEDAH DARUL AMAN.

BUKU PERANCANGAN
DAN ORGANISASIPengurusan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

‘Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan Negara.

VISI DAN MISI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
&

SEKOLAH
VISI

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik

Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

1

PIAGAM PELANGGAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SEMELING

Kami Warga Sekolah Kebangsaan Semeling Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji
Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk:

 Memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti berasaskan
kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

 Memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan
dalam usaha memperkembangkan potensi secara seimbang dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani

 Memastikan segala keperluan asas untuk pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran di sekolah disediakan dengan lengkap

 Memastikan semua urusan peperiksaan dan pentaksiran dilaksanakan dengan
cekap, adil, amanah dan sah

 Memastikan segala aduan kepada sekolah diberi jawapan dalam tempoh satu
minggu dari tarikh penerimaan

 Memastikan bayaran bil dan invois yang lengkap dibuat tidak melebihi empat belas
hari dari tarikh penerimaan

 Memastikan perkhidmatan kaunter yang mesra, cekap dan responsive terhadap
kehendak semua pelanggan

 Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, teguran dan cadangan yang
membina daripada semua pihak demi mempertimbangkan prestasi perkhidmatan dan
kecemerlangan pendidikan

ETIKA KERJA

 Melayan Segala, Penuh Mesra
 Menyelesai Segera, Budi Bicara
 Menepati Masa, Kualiti Dipelihara
 Ikram Bersaudara, Sebulat Suara
 Ikhlas Bekerja, Amanah Dijaga
 Imej Kita, Tanggungjawab Bersama

2

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GELOMBANG KE-2 (2013-2025)

Memacu PeningkatanSistem

Memperluas bimbingan dan sokongan untuk
membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua
mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika/kerohanian dan identiti nasional.

Menyediakan kemajuan
berdasarkan kompetensi dan prestasi serta
menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesion

keguruan

Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan
melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah bagi
meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan

standard antarabangsa

Menghentikan kelas peralihan,
menjalankan rintis bagi pilihan untuk immersion BI dan
mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan

penguasaan pelbagai bahasa

Melaksanakan inovasi ICT
untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid

untuk menangani isu kapasiti

Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus
seperti Orang Asli dan kumpulan minoriti lain, pintar cerdas dan berkeperluan

khas

Memperluas tawaran pendidikan vokasional melalui
perjanjian pelaksanaan dengan pembekal pendidikan vokasional swasta

Mengukuhkan Bahagian utama KPM,
menyusun semula peranan Kementerian, JPN dan PPD
untuk meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan

3

Lima Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang
tahun 2020

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA
dalam tempoh 15 tahun

Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-
luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun
2020

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan
menghargai kepelbagaian

Kecekapan SIstem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada

6 ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk
berupaya bersaing pada peringkat global

Kemahiran Kemahiran Etika
memimpin dwibahasa kerohanian

Kemahiran Identiti
berfikir nasional

Pengetahuan

4

Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti

bertaraf antarabangsa

2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa

malaysia dan bahasa inggeris dan digalakkan mempelajari
bahasa tambahan

3. Melahirkan rakyat yang menghayati nilai
4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap

sekolah

6. Mengupaya jpn, ppd dan sekolah untuk menyediakan

penyelesaian khusus berasaskan keperluan

7. Memanfaatkan ict bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di

malaysia

8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian

kementerian

9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan sektor swasta

secara meluas

10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam

secara langsung

5

TRANSFORMASI SEKOLAH TS25

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha
Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan
sekolah berkualiti.
Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan
amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi
dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.
TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui;

 Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 Disokong kepimpinan yang berkualiti / berwawasan
 Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi.
 Komitmen komuniti yang padu

Latar Belakang dan Objektif Program Transformasi Sekolah.

Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana
Menteri pada 19 Januari 2015, telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 KPM.
Objektif Program Transformasi Sekolah antara lain ialah;

 Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik;
 Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan

berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan; dan
 Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan

mengutamakan kemenjadian murid.

Matlamat dan Teras TS25
Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah
menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah di
Malaysia pada tahun 2025, iaitu ;

 Memantapkan kepimpinan sekolah
 Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti

pembelajaran dan pengajaran
 Mengukuhkan pelibatan ibubapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan

murid
Matalamat Konsep Program Transformasi Sekolah 2025 adalah satu usaha ke arah
melahirkan modal insan unggul melalui, yang akan dicapai menerusi transformasi
dalam lima teras yang berikut;
 Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna
 Disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan
 Guru yang kompeten, beraspirasi tinggi
 Komitmen komuniti yang padu.

Pada tahun 2020 Sekolah Kebangsaan Semeling telah
terpilih sebagai Sekolah Tranformasi 2025 bagi
Kohort 5.0.

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan
sebahagian daripada usaha

Kementerian Pendidikan Malaysia
ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan

sekolah berkualiti.

Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat
berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam
pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan
serta
pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran
(PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013 – 2025.

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025(TS25)

Pengerusi : Puan Saudah binti Muhammad Taib

Timbalan pengerusi : Puan Salina binti Ahmad

Naib Pengerusi 1 : Puan Rohani binti Osman

Naib Pengerusi 2 : Puan Raja Azelina Puteri binti S’aban

Setiausaha : Puan Alzamriah binti Mat Taib

Naib Setiausaha : Puan Siti Raudatun Nadiyah binti Jamaluddin

Penyelaras Kurikulum : Puan NoorWahida Binti Abu Othman ( Su Kurikulum )

Penyelaras HEM : Puan Syazana binti Ghazali ( SU HEM )

Penyelaras Kokurikulum : Puan Ruhaida binti Muhd Rudzi ( SU Kokurikulum )

Ahli Jawatankuasa : Puan Hasimah binti Din ( KP Bahasa Melayu )

: Puan Murniwati binti Abdul Latif ( KP Bahasa Inggeris )

: Puan Azlinda binti Ismail ( KP Sains )

: Puan Norlihan binti Md. Akhir ( KP Matematik )

: Encik Mohd. Fathi binti Md. Yusop ( KP Pendidikan Islam )

: Encik Aminuddin bin Abdul Latif ( KP Bahasa Arab)

: Encik Ismail bin Arif Shah ( KP PJPK )

: Puan Ana Salwani binti M. Mustafa ( KP RBT / TMK )

: Puan Roszhita binti Abd Abd Rahman ( KP Sejarah )

: Puan Hasmidawani binti Hafifudin ( KP Pendidikan Seni Visual )

: Puan Addiyati binti Amran ( KP Pendidikan Muzik )

: Puan Halina binti Ismail ( Guru Pra Sekolah )

PERANAN AHLI JAWATANKUASA

Memantau prestasi dan kemajuan peringkat sekolah.
Mengenal pasti dan menyelesaikan isu-isu serta

memastikan pelaksanaan aktiviti TS25 berjalan dengan lancar.
Merancang dan melaksanakan Pelan Intervensi Sekolah (PinTas).

MATLAMAT SEKOLAH TS25

SENIOR LEADER TEAM (SLT)

Saudah binti Muhammad Taib
(Guru Besar)

Salina binti Ahmad Rohani binti Osman Raja Azelina Puteri bt S`aban
(PK Pentadbiran ) (PK Hal Ehwal Murid)
(PK Kokurikulum)

MIDDLE LEADER TEAM (MLT)

Noorwahida Abu Othman Hasimah Din Murniwati Abdul Latiff Azlinda Ismail
KP Bahasa Inggeris KP Sains
SU Kurikulum KP Bahasa Melayu

Norlihan Md. Akhir Mohd. Fathi Md. Yusop Hasmidarwani Hafifuddin
KP Matematik KP Pendidikan Islam KP Pendidikan Seni Visual

Roszhita Abdul Rahman Aminuddin Abdul Latif Ana Salwani Mohd. Mustaf-
KP Sejarah KP Bahasa Arab fa KP RBT/TMK

MASA / TEMPOH MINDSCAPING SK

• 2020-2021 01•
• Mewujudkan iklim perubahan •
• 2024-2023
• Mengupaya perubahan 02•
• 2024-2025 •
• Melaksana dan melestari
03•
perubahan •

KELEMAHAN & HALANGAN
04•
• Prestasi sekolah belum mencapai KPI •
yang ditetapkan. •

• Kekurangan dana, masa, tenaga 05•
pengajar untuk LDPguru •

• Guru masih terikat dengan amalan
PdPC yang biasa. designed by tin

• Faktor luaran seperti kurang sokongan
waris, sisioekonomi waris & tahap IQ
murid yang rendah.

INISIATIF

• Kursus, LDP, Bengkel.
• Learning Walk (LW).
• Pembelajaran Kendiri / Maya.
• Ceramah , motivasi &

peningkatan akademik

KEJAYAAN

• Peratus MTM murid meningkat
• Kesediaan Kelas PAK21 & Tool Kit.
• Kualiti guru meningkat dengan

amalan PdPC berkesan melalui LW
& coaching mentoring.

K SEMELING TS25 KEBERHASILAN
TS25 GURU
KEKUATAN BERKUALITI

Guru yang berpengalaman
lebih 5 tahun, terlatih &
berkualiti.
Pemeriksa kertas UPSR – 3
orang.

TOV/PERSEDIAAN

80% guru mencapai Tahap 3
dalam S4 SKPMg2.
UPSR 2019 (56% MTM).

KEKUATAN

JPN /PPD /RE /SIP+
/RE/SiSC+.
Ibubapa , PIBG & komuniti
Pemegang taruh.

SOKONGAN & BIMBINGAN

50% guru terlatih melebihi 10
tahun pengalaman mengajar.
Kenaikan pangkat & gred
Sekolah pilihan ibubapa.

GANJARAN

Surat penghargaan &
anugerah cemerlang.
Diraikan dalam majlis khas.
Guru dicalonkan sebagai
modul dan penanda aras.

nyPPT.com

FASA 1: MELIB
MEMUWUDKAN IKLIM SEL

UNTUK BERUBAH 2022

2020 2021

SK SEMELING MEMBINA POST MORTEM
DIPILIH HALATUJU, PENILAIAN &
SEBAGAI MINDSCAPPING, PELAPORAN
0PPM,PiNTAS.
SEKOLAH TS25. PERANCANGAN
STRATEGIK,
MEMBINA
KEKUATAN

AMALAN TERBAIK.

AUDIT PROGRAM
KEKUATAN &
KELEMAHAN ,

PENAMBAHBAIKAN.

MEMBINA
JARINGAN
PENANDA ARAS &
MEMPERKASAKAN
AMALAN TERBAIK.

designed by tin

FASA 2: FASA 3:
BAT & MENGUPAYA MELAKSANA & MELESTARI
LURUH SEKOLAH
PERUBAHAN

2023 2024 2025

KEBERHASILAN:80% KEBERHASILAN:90% KEBERHASILAN:100%
KEMENJADIAN KEMENJADIAN KEMENJADIAN MURID

MURID SEKOLAH MURID SEKOLAH SEKOLAH
BERKUALITI BERKUALITI BERKUALITI AMALAN

AMALAN TERBAIK. AMALAN TERBAIK. TERBAIK.

NARATIF PELAKSANAAN TS25 SK SEMELING 2020-2025

nyPPT.com ( MODEL PERUBAHAN DAN 8 LANGKAH KOTTER)

SENARAI STAF SEKOLAH KEBANGSAAN SEMELING 2021

Fail Fail
JPK(P)01-
BIL NAMA NO KP JAW ALAMAT RUMAH PPDKM No.Tel
Y 01-
1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB 650201-02-6368 0195480817
2 SALINA BINTI AHMAD 700617-07-5588 GB No.53 Lorong Padi Mas Jaya, Tmn Padimas Jaya. 71116 6483 0122143547
3 ROHANI BINTI OSMAN 720225025926 0124956839
4 RAJA AZELINA PUTERI BTINTI SA`BAN 630609065426 PKP 257, Jalan Perdana 9/12, Bandar Perdana 41497 5283 0194001306
5 ADYYATI BINTI AMRAN 770930025740 0172095932
6 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB 740926-07-5158 PKHEM 678 Jalan Kenanga 7, Ambangan Height 08000 Sungai Petani Kedah. 81029 0195457361
7 AMALINA BINTI MOHD ALI 770325-02-5670 0195795439
8 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF 790710-02-5085 PKKK 8A, Lorong 2, Taman Permai, 08100 Bedong 32313 1154 0138133225
9 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA 720921-03-5730 0199912459
10 ASMIDAR BINTI ISMAIL 710520-02-5022 GP 89A Jalan Seraya 3, Taman Seraya, 08000 Sungai Petani 80784 6903 0198114189
11 'AZIM BIN BAKAR 791221-02-5193 0174658229
12 AZLINDA BINTI ISMAIL 831023-09-5098 GP No.242 Jln Kelisa Ria, 1/7, Taman Kelisa Ria. 50921 4323 0195542207
13 FAIZAH BINTI SOLEH 780822-02-5590 0173058303
14 FATHIYYAH BINTI ALIAS 770323-07-5914 GP 133 C Pekan Merbok,08400 Merbok 58569 2697 0125897807
15 HAFIZAH BINTI ISMAIL 740101-02-5658 0174676966
16 HASIMAH BINTI DIN 750317-02-6114 GP 126,Jalan Bandar Puter Jaya,3/3/A BPJ 08000 Sungai Petani 66598 6917 0194034577
17 HASLINA BINTI ISMAIL 680810-10-6176 0134887238
18 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN 760516-02-5498 GP 113, Jalan Semeling Indah, Tmn Semeling Indah, 08100 Bedong 74331 5707 0162929852
19 ISMAIL BIN ARIF SHAH 690420-08-6949 0195444610
20 JULIE YANTY BINTI JAMIL 811031-02-5884 GP 308A Jalan Bujang 1/8 , Taman Lembah Bujang 53135 6662 0124799822
21 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS 660502-02-5077 0134498487
22 MOHD ALI BIN HUSSIN 650805-02-5067 GP 1260 Madrasah Nahdzah,Bukit Besar, 06800 Alor Star 62183 2703 0174990360
23 MOHD AZMAN BIN GHAZALI 810226-02-5767 0194147021
24 MOHD FATHI BIN MD YUSOP 750417-02-5397 GP 20 Lorong BLM 5/40,Bandar Laguna Merbok, 08000 Sg.Petani 70323 4672 0195993518
25 MUHAMMAD BIN AB HAMID 620806-02-5555 0134885312
26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK 790920-02-5921 GP 341A Jalan Bujang Indah 1/9 Taman Lembah Bujang Indah,08100 Bedong 53516 6935 0194784565
27 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF 730417-07-5476 0194403004
28 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH 770905-02-5896 GP 9.Taman Ramunia,Jalan Yan,08800 Guar Cempedak 70645 5053 0175811857
29 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN 790720-02-5150 0176824827
30 NORAILA BINTI ABDULLAH 710619-02-5524 GP 3, Persiaran BLM 4B, Bdr Laguna Merbok, 08000 Sg. Petani 67529 4445 0194080987
31 NORAZEAN BINTI ABDULLAH 810628-02-5794 01124168918
32 NORLIANA BINTI RAMLI 820720-11-5230 GP 198A Jln Bujang Indah 1/4,Tmn Lembah Bujang Indah,08100 Bedong 69297 4653 0194464377
33 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR 811125-01-6110 0125640348
34 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR 860615-35-5458 GP 74 Taman Lembah Bujang, 08100 Bedong 34517 2680 0134578604
35 NURUL HASANAT BINTI HARUN 810616-02-5578 0103108285
36 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF 720616-14-5108 GP No 87A, Lrg Ria Mesra 72,Tmn Ria Mesra 2, Jln Jeniang, 81177 0126719295
37 RODIYAH BINTI MD. SAAD 690411-02-5394 0175112458
38 ROSMIZA BINTI AZMI 730524-02-5538 GP 1565 Jln Bandar Puteri Jaya 2/29 Bandar Puteri Jaya ,08000 Sg.Petani 50818 2690 0194580361
39 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN 650725-02-5120 0125043056
40 ROZAIMI BIN HUSIN 650522-02-5251 GP 465 Lorong 42, Taman Sri Tanjong,Sg Layar,08000 Sg Petani 68805 4976 0124174775
41 ROZANA BINTI BAKAR 730130-02-6044 0136192411
42 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI 730811-02-6090 GP 1L Jalan Taman Sg Lalang,08100 Bedong 34450 2678 0125397673
43 SHARA BINTI RAMLI 660331-07-5052 0195768592
44 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN 790413-02-5820 GP 273 Taman Harmoni,08100 Bedong 52610 2693 0177807786
45 SITI MARSITA BINTI MAT NUN 751019-07-5174 0195000417
46 SITI RAUDHATUN NADIYAH JAMALUDIN 821220-02-5946 GP F572,Kampung Bujang,08100 Bedong,Kedah Darul Aman 65675 6008 0139099843
47 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI 870506-35-5204 0195613909
48 SYAZANA BINTI GHAZALI 861212-29-5926 GP No 16, Kampung Sg Jagung, Sg Layar, 08000 Sg Petani 66722 2163 0132965320
49 TOIYIBAH BINTI ABDULLAH 721125-02-5288 0196459629
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE 890408-02-5832 GP 15/172, Jalan Masjid 1, Kg Bujang,08100 Bedong 34305 2677 0134178842
51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR 830806-11-5556 0127238706
52 ZALINA BINTI IDRIS 701205-02-5482 GP 43-B, Jalan Baiduri 2/4, Taman Teluk Baiduri 08000 Sg Petani, Kedah. R/S28237 7160 0196913490
53 ZURINA BINTI ZAINON 770511-02-5914 0194716717
GP 59 Persiaran BLM 4,Bandar Laguna Merbok,08000 Sg.Petani 58605 2698

GP NO 81A, Jalan Lembah Bujang Saujana, Taman Lembah Bujang Saujana, 08100 Bedong 78178 6775

GP No 138 ,LRG BLM 5/3, Bandar Laguna Merbok, 08000 Sg Petani 62273 2704

GP 17 Jalan BLM 3/22,Bandar Laguna Merbok,08000 Sg.Petani 61810 2702

GP No.117A,Jalan Lembah Bujang 6,Tmn. Lembah Bujang,08100 Bedong 61151 5010

GP 277 Lorong 8, Taman Bandar Baru, Jalan Kelab Cinta Sayang SP 67183 6275

GP 473 Jalan Kenanga 7/9, Pesiaran Amanjaya 7, Bandar Amanjaya 08000 SP 70834 4797

GP 197 Blok K Mukim 12 Permatang Damar Laut, 11960 Bayan lepas 73943 5576

GP 109, Taman Rosville, Jalan Rosville 5, Bandar Puteri Jaya,08000 Sungai Petani 81088 6976

GP Lot 17A, Lorong 3/1, Tmn Pinang Indah, Pinang Tunggal, 08000 SP 74332 5760

GP 138A Kampong Belakang Sekolah,Sg Layar,08000 Sg.Petani 50460 2689

GP J5,Taman Perumahan Pewaja,08300 Gurun 52951 2694

GP No 3, Taman Teratai Mekar, Sungai Layar, 34288 4211

GP 32 Jln Mawar 1,Psn Amanjya 4,Bnadar Amanjaya,08000 Sg.Petani 40994 2684

GP 108 Jalan Semeling Indah,Taman Semeling Indah,08100 Bedong 63701 2708

GP 94, Lorong BLM 3/3, Bdr Laguna Merbok, 08000 Sg. Petani 50243 0880

GP 15 Taman Tasek Indah,Semeling,08100 Bedong 68674 2711

GP No 56, Lorong 29, Taman Patani Jaya, 08000 Sg Petani 71744 6483

GP 368 A,Taman Lembah Bujang,08100 Bedong 58941 2699

GP 32, Kampung Telok, 08000 Sungai Petani Kedah. 74834 5735

GP 200 Jalan Kenanga 9/2, Persiaran Amanjaya 10, Sungai Lalang 08000 SP 79131

GP No. 33, Jalan Selat 1, Taman Selat, Yan Kedah 81176 6489

GP 169A, Jln Sinar Mentari A9, Tmn Sinar Mentari, 08100 Bedong 75238 6191

GP 204, Taman Suris Gurun, 08300 Gurun 81080 6977

GP F-75, Kampung Kuala Selama,09810 Serdang 74086 6337

GP F 22 B, Kampong Badong, 08100 Bedong, Kedah 42711 6980

GP No 9 Lrg Mawar 2/4A Bandar Amanjaya, Ambangan Height, 08000 Sg Petani. 52634 6501

1 NAZATUL ZIMA BINTI AHMAD 780301-02-6272 KPT A206 Jalan Sinar Mentari A10 Taman Sinar Mentari,08100 Bedong 46402 1546 0194188297
2 AZEAN @ HAMINEE BINTI HASSAN 870819-02-5994 PT 9A Jalan Bujang Saujana 1A Taman Lembah Bujang Saujana, 08100 Bedong 68573 6952 0174370087
3 SITI ZABEDAH BINTI OTHMAN 910405-02-5840 PO Tanah Rancangan Jilid 2, Sg Pial, 08100 Bedong, Kedah 81175 6835 0134995273
4 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 800810-06-5558 PPM 4 Jalan Merpati 1,Taman Merpati, Sg.Lalang,08100 Bedong 61589 2701 0174800646
5 SALBIAH BINTI HARON 720124-02-5310 PPM No 77, Felda Bukit Tangga, 06010 Changlun 75237 5857 0135834223

CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2021

GURU BESAR

PIBG

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM & STAF

SOKONGAN

Pentadbiran: Hal Ehwal Murid Kokurikulum:  Ketua
Peribadi, Perjawatan,  Data HEM
Perkhidmatan &  Data ARS  Data Kokurikulum Pembantu
Pentadbiran Data,  Disiplin /  Sukan &
Perangkaan Sekolah, Tadbir
Penyeliaan Pengawas Permainan  Pembantu
Kakitangan Pejabat,  Kantin Sekolah  Kelab dan
Pungutan Bayaran  Bimbingan & Tadbir
Tambahan Persatuan  Pembantu
Kaunselling  Unit Beruniform
Kurikulum:  3K (Keselamatan,  Perayaan & Pengurusan

 Panitia Kesihatan & Upacara Rasmi Murid
Matapelajaran  Pembantu
Kebajikan) Sekolah
 Prasekolah  Skim Pinjaman  Fizikal / Am Rendah
 Jadual Waktu  Pekerja
 Penilaian & Buku Teks(SPBT) Pembangunan
 Rancangan  Kelengkapan Swasta
Peperiksaan  Pengawal
 Penyeliaan dan Makanan Sekolah
 Kebersihan dan Keselamatan
Pencerapan Tambahan
 Pusat Sumber Keceriaan
(RMT/PSS)  Perhubungan
Sekolah  Sijil / Surat Akuan  Penyeliaan
 TV / Radio
/ Sijil Berhenti Pekerja Swasta
Pendidikan  Lawatan
/ASTRO Sekolah  Penyeliaan dan
 Laporan JPN /  Pendaftaran
PPD Pencerapan
 Bimbingan dan Murid  Takwim
pemulihan  Pengesahan
 Takwim
Murid
 Penempatan

Murid
 Keciciran Murid
 Kehadiran Murid
 KWAMP/e-kasih
 Zakat
 PPDa
 Penyeliaan dan

Pencerapan
 Takwim

gan &

Pemulihan
 Linus & Protim
 Takwim

8

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH 2021

1 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
Guru Besar
Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Penolong Kanan Kokurikulum
Ketua Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir

2 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH (JPKA)

Pengerusi : Guru Besar

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Kokurikulum

Juruaudit Dalaman : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir

AJK : Semua Ketua Panitia

: Penyelaras Pusat Sumber

: Penyelaras Prasekolah

: Guru Bimbingan & Kaunseling

3 JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : Guru Besar

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Puan Alzamriah binti Mat Taib

AJK : Guru Pemulihan

: Puan Julie Yanty binti Jamil

: Puan Haslina binti Ismail

: Semua Guru Kelas

: Puan Azean @ Haminee binti Hassan

4 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)

Pengerusi : Guru Besar

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Puan Azean @ Haminee binti Hassan

Pegawai Aset : Encik Muhammad Hafizi bin Abdul Malik

Pemeriksa Harta Modal & Iventori : Cik Ummi Norizatul binti Dee

Pemeriksa & Pelupusan : Encik Mohd. Azman bin Ghazali

Pemeriksa & Pelupusan : Puan Wan Iwani binti Wan Omar

5 JAWATANKUASA PENGISTIHARAN HARTA

Pengerusi : Guru Besar

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pembantu Tadbir

AJK : Guru Data

: Ketua Pembantu Tadbir

6 JAWATANKUASA SENGGARA, SELENGGARA DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH

Pengerusi : Guru Besar

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Setiausaha : Penolong Kanan Kokurikulum

AJK : Encik Muhammad bin Ab. Hamid

: Encik Mohd Ali bin Husin

: Encik Mohamad Zahir bin Kamis

: Encik Mohd. Azman bin Ghazali

7 JAWATANKUASA LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF

Pengerusi : Guru Besar

Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Puan Julie Yanty binti Jamil

AJK : Semua Ketua Panitia

: Ketua Pembantu Tadbir

8 JAWATANKUASA BILIK MESYUARAT : Guru Besar
Penasihat : Penolong Kanan Kokurikulum
Pengerusi : Puan Julie Yanty binti Jamil
Setiausaha : Encik Muhammad bin Ab Hamid
AJK : Encik Mohd Azman bin Ghazali
: Puan Ana Salwani binti Mohd Mustaffa
: Puan Ruhaida binti Mohd Rudzi
: Puan Noorwahida binti Abu Othman

9 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB)

Pengerusi : Guru Besar

Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran

AJK : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

: Penolong Kanan Kokurikulum

: Semua Ketua Panitia

10 JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN STAF

Penasihat : Semua Pentadbir

Pengerusi : Encik Muhammad Hafizi bin Abdul Malik

Naib Pengerusi : Puan Norlihan binti Md.Akhir

Setiausaha : Cik Ummi Norizatul binti Dee

Bendahari : Puan Adyyati binti Amran

AJK : Puan Nurul Hasanat binti Harun

: Puan Siti Sulhaton binti Mohd Rodzi

: Encik Rozaimi bin Hussin

: Encik Ismail bin Arif Shah

: Puan Normalawaty binti Kamaluddin

: Puan Nazatul Zima binti Ahmad

11 JAWATANKUASA PKS - SKPMg2 : Guru Besar
Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha 1 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha 2 : Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha 3 : Semua Ketua Panitia
AJK : SU Kurikulum
: SU HEM
: SU Kokurikulum

Guru Prasekolah

12 JAWATANKUASA STAF BUKAN AKADEMIK

Pengerusi : Guru Besar

Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir

AJK : Pembantu Tadbir

: Pembantu Am Pejabat

: Pembantu Pra Sekolah

13 JAWATANKUASA PIBG 2020/2021 : GURU BESAR
Penasihat : TUAN HAJI ZAMRI BIN YAACOB
Yang Dipertua : TUAN HAJI MOHD. MAWARDY HELMY
Naib Yang Dipertua : PUAN SITHI BARVIN BT HAJANAJMUDIN
Setiausaha : PUAN FAIZAH BINTI SOLEH
Bendahari :
AJK :
:
Pemeriksa kira-kira :
Pemeriksa kira-kira :
:
:
:
:

SENARAI NAMA GURU KELAS DAN PEMBANTU 2021

TAHUN TUGAS IBNU HAYYAN IBNU SINA IBNU WAFID IBNU YUNUS

1 GURU KELAS SHARA ROZANA HASIMAH NURULHUDA
PEMBANTU SITI RAUDHATUN SITI SULHATON ALZAMRIAH NORAILA
AZLINDA ZALINA ADYYATI
2 GURU KELAS FAIZAH ROSMIZA TOIYIBAH
PEMBANTU NORLIHAN JULIE WAHIDA (XYZ)
ISMAIL ZURINA SYAZANA
3 GURU KELAS NORAZEAN HASMIDARWANI ROZAIMI HAFIZI
PEMBANTU NORLIANA AZMAN AMINUDDIN WAN IWANI
UMMI NORIZATUL AMALINA NUR ASMAH
4 GURU KELAS MOHD. ALI SITI MARSITA NURUL HASANAT HAFIZAH
PEMBANTU MUHAMMAD RODIYAH RUHAIDA AZIM
ASMIDAR MOHD FATHI MURNIWATI
5 GURU KELAS ANA SALWANI
PEMBANTU ROSZHITA (XYZ)

6 GURU KELAS MOHD. ZAHIR
PEMBANTU NOOR HASLIZAWATI

CARTA GANTT PENGURUSAN SEKOLAH 2021

Bil Perkara Bil Peristiwa D J FMAM J J O S O N D
1 Mesyuarat 1 Mesyuarat Pengurusan Sekolah 20 21

XXXXXXXXXXXX

2 Mesyuarat Guru XX X XX

3 Mesyuarat Kurikulum XX X X

4 Mesyuarat HEM XX X X

5 Mesyuarat Kokurikulum XX X X

3 Mesyuarat JK Jadual Waktu XX X X

4 Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan & Akaun XXXX

5 Mesyuarat JK Pengurusan Aset Kerajaan XXXX

6 Mesyuarat JK Pengisytiharan Harta XX

7 Mesyuarat JK Pemantauan Kurikulum Berkualiti X XXX

8 Mesyuarat JK Staf Bukan Akademik X XXX

9 Mesyuarat JK PKS - SKPM X X XX

10 Mesyuarat JK Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) XXX

2 1 Mesyuarat Agung PIBG X
X
Upacara Rasmi 2 Kejohanan Balapan & Padang X
Sekolah X

3 Hari Keusahawanan X
X
4 Majlis Aperiasi X
XXX
5 Kejohanan Merentas Desa X

6 Hari Guru

7 Sambutan Hari Raya

8 Bulan Kemerdekaan

9 Hari Kanak-kanak

3 Cadangan Cuti 1 Kejohanan Balapan dan Padang X
Peristiwa 2 Mesyuarat Agung PIBG X
3 Hari Keusahawanan
4 Majlis Aperiasi X

X

4 Peperiksaan/ 1 Ujian Penilaian Suku Tahun ( UPST ) X
Ujian 2 Ujian Penilaian Pertengahan Tahun ( UPPT ) X
3 Ujian Gempur ( Tahun 6 )
4 Ujian Percubaan UPSR Peringkat Negeri X XX
6 Ujian Penilaian Sekolah Rendah ( UPSR ) X
7 Ujian Penilaian Akhir Tahun ( UPAT ) X
X

5 Hal-hal Lain 1 Pemantauan Aktiviti & Program Kurikulum XXXXXXXXXXX
2 Pemantauan Aktiviti & Program Hal Ehwal Murid XXXXXXXXXXX
3 Pemantauan Aktiviti & Program Kokurikulum XXXXXXXXXXX
4 Pemantauan & Pelaporan Kurikulum Berkualiti XXXXXXXXXXX
5 Pemantauan Pertandingan Ko-Akademik XXXXXXXXXXX
6 Gotong Royong bersama PIBG
XXX

23

TAKWIM MESYUARAT PENGURUSAN 2021

BIL NAMA MESYUARAT TARIKH PENCATAT CATATAN
MINIT
1 MESYUARAT PENGURUSAN 1 10.01.2021 PKHEM
2 MESYUARAT PENGURUSAN 2 08.02.2021 PKKK
3 MESYUARAT PENGURUSAN 3 08.03.2021 PKP
4 MESYUARAT PENGURUSAN 4 05.04.2021 PKHEM
5 MESYUARAT PENGURUSAN 4 03.05.2021 PKKK
6 MESYUARAT PENGURUSAN 6 14.06.2021 PKP
7 MESYUARAT PENGURUSAN 7 12.07.2021 PKHEM
8 MESYUARAT PENGURUSAN 8 09.08.2021 PKKK
9 MESYUARAT PENGURUSAN 9 06.09.2021 PKP
10 MESYUARAT PENGURUSAN 10 04.10.2021 PKHEM
11 MESYUARAT PENGURUSAN 11 08.11.2021 PKKK
12 MESYUARAT PENGURUSAN 12 01.12.2021 PKP

TAKWIM MESYUARAT KURIKULUM/ HEM/ KOKURIKULUM 2021

BIL NAMA MESYUARAT TARIKH PENCATAT CATATAN

1 MESYUARAT GURU 1

2 MESYUARAT GURU 2

3 MESYUARAT GURU 3

4 MESYUARAT GURU 4

5 MESYUARAT KURIKULUM 1

6 MESYUARAT KURIKULUM 2

7 MESYUARAT KURIKULUM 3

8 MESYUARAT KURIKULUM 4

9 MESYUARAT HEM 1

10 MESYUARAT HEM 2

11 MESYUARAT HEM 3

12 MESYUARAT HEM 4

13 MESYUARAT KOKURIKULUM 1

14 MESYUARAT KOKURIKULUM 2

15 MESYUARAT KOKURIKULUM 3

16 MESYUARAT KOKURIKULUM 4

24

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN A1

JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SETIAP KHAMIS/ WARNA

TARIKH KUNING (C) BIRU (D) MERAH (E)

21.1.21 PKP PKH PKKK
27.1.21

4.2.21

18.2.21 GB PKP PKH

25.2.21

4.3.21

10.3.21 PKKK GB PKP
17.3.21

24.3.21

8.4.21

15.4.21 PKH PKKK GB
22.4.21

29.4.21

6.5.21

20.5.21 PKP PKH PKKK

27.5.21

17.6.21 GB PKP PKH
24.6.21

1.7.21

8.7.21 PKKK GB PKP
15.7.21

29.7.21

5.8.21

12.8.21 PKH PKKK GB
19.8.21

26.8.21

2.9.21

9.9.21 PKP PKH PKKK
23.9.21

30.9.21

7.10.21

14.10.21 GB PKP PKH
21.10.21

28.10.21

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

LAMPIRAN A1

JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SETIAP [email protected] WARNA

TARIKH KUNING (K) BIRU (D) MERAH (E)

3.11.21

11.11.21 PKKK GB PKP
18.11.21

25.11.21

2.12.21 PKH PKKK GB
9.12.21

A

PK Pentadbiran
PK Hal Ehwal Murid

PK Kokurikulum
Guru Bimbingan & Kaunseling
Pembantu Pengurusan Murid

HIJAU (B) KUNING (C) BIRU (D) MERAH (E)

ADYYATI BINTI AMRAN HASLINA BINTI ISMAIL NOORWAHIDA BINTI ROZANA BINTI BAKAR
ABU OTHMAN
ALZAMRIAH BINTI MAT HASMIDARWANI BINTI NORAILA BINTI RUHAIDA BINTI MOHD
ABDULLAH RUDZI
TAIB HAFIFUDIN NORAZEAN BINTI
ABDULLAH SHARA BINTI RAMLI
AMALINA BINTI MOHD ISMAIL BIN ARIF SHAH NORLIANA BINTI
ALI RAMLI SITHI BARVIN BINTI
HAJANAJMUDIN
AMINUDDIN BIN ABDUL JULIE YANTY BINTI

LATIFF JAMIL

ANA SALWANI BINTI MOHAMAD ZAHIR BIN NORLIHAN BINTI MD. SITI SULHATON BINTI
MOHD MUSTAFFA
MOHAMAD KAMIS AKHIR MOHD. RODZI

ASMIDAR BINTI ISMAIL MOHD ALI BIN HUSSIN NUR ASMAH BINTI SITI MARSITA BINTI
'AZIM BIN BAKAR ABU BAKAR MAT NUN
AZLINDA BINTI ISMAIL MOHD AZMAN BIN NURUL HASANAT BINTI SYAZANA BINTI
FAIZAH BINTI SOLEH GHAZALI HARUN GHAZALI
FATHIYYAH BINTI ALIAS MOHD FATHI BIN MD NURULHUDA BINTI TOIYIBAH BT
HAFIZAH BINTI ISMAIL YUSOP ABDUL LATIF ABDULLAH
HASIMAH BINTI DIN MUHAMAD HAFIZI BIN RODIYAH BINTI MD. UMMI NORIZATUL
ABDUL MALIK SAAD BINTI DEE
MUHAMMAD BIN AB WAN IWANI BINTI
HAMID ROSMIZA BINTI AZMI WAN OMAR
MURNIWATI BINTI
ABDUL LATIF ROSZHITA BINTI ZALINA BINTI IDRIS
NOOR HASLIZAWATI ABDUL RAHMAN
BINTI SALLEH
ROZAIMI BIN HUSIN ZURINA BINTI ZAINON

CATATAN : Semakan RPP oleh pentadbir hendaklah dibuat dengan teliti. Sekiranya terdapat
kelemahan dalam penulisan RPP sila catat dalam Rekod Semakan Mingguan (Lampiran A3).
Catatan tersebut hendaklah dihantar kepada guru berkenaan melalui Memo Semakan Rekod
RPP (Lampiran A4). Salinan memo tersebut disimpan di dalam fail Pemantauan Rekod
Pengajaran dan Pembelajaran.

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : JANUARI

BIL NAMA GURU KUMPULAN TANDAKAN
21-Jan /JIKA
1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB 27-Jan
CATATAN TEGURAN
2 SALINA BINTI AHMAD TELAH

3 ROHANI BINTI OSMAN DIPATUHI

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A
A
5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A
A
6 ADYYATI BINTI AMRAN A
B
7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B
8 AMALINA BINTI MOHD ALI B
9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B
10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B
12 'AZIM BIN BAKAR B
13 AZLINDA BINTI ISMAIL B
14 FAIZAH BINTI SOLEH B
B
15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B
16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN C
18 HASLINA BINTI ISMAIL C
19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C
21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C
22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C
24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C
25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C
26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C
27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C
28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C
29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH D
30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D
31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D
33 NORLIANA BINTI RAMLI D
34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D
36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D
37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D
39 ROSMIZA BINTI AZMI D
40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN E
42 ROZANA BINTI BAKAR E
43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E
45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E
46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E
E
47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E
48 SYAZANA BINTI GHAZALI E
49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E
51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E
52 ZALINA BINTI IDRIS

53 ZURINA BINTI ZAINON

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : FEBRUARI

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
4-Feb
BIL NAMA GURU 18-Feb CATATAN TEGURAN
25-Feb
TELAH

DIPATUHI

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B

8 AMALINA BINTI MOHD ALI B

9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B
10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B

12 'AZIM BIN BAKAR B
13 AZLINDA BINTI ISMAIL B

14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B
16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B

18 HASLINA BINTI ISMAIL C
19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C

21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C
22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C

24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C
25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C

26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C

27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C
28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C

29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C

30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D
31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D

33 NORLIANA BINTI RAMLI D
34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D

36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D
37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D

39 ROSMIZA BINTI AZMI D
40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D

42 ROZANA BINTI BAKAR E
43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E

45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E
46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E

48 SYAZANA BINTI GHAZALI E
49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E

51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E
52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : MAC

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
4Mac
BIL NAMA GURU 10 Mac CATATAN TEGURAN
18 Mac
25 Mac TELAH

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A DIPATUHI

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B
8 AMALINA BINTI MOHD ALI B
9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B
10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B
12 'AZIM BIN BAKAR B
13 AZLINDA BINTI ISMAIL B
14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B
16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B
18 HASLINA BINTI ISMAIL C
19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C
21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C
22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C
24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C
25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C
26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C
27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C
28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C
29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C
30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D
31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D
33 NORLIANA BINTI RAMLI D
34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D
36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D
37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D
39 ROSMIZA BINTI AZMI D
40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D
42 ROZANA BINTI BAKAR E
43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E
45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E
46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E
48 SYAZANA BINTI GHAZALI E
49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E
51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E
52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : APRIL

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
8-Apr
BIL NAMA GURU 15-Apr CATATAN TEGURAN
22-Apr
29-Apr TELAH

DIPATUHI

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B

8 AMALINA BINTI MOHD ALI B

9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B
10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B

12 'AZIM BIN BAKAR B
13 AZLINDA BINTI ISMAIL B

14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B
16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B

18 HASLINA BINTI ISMAIL C
19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C

21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C
22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C

24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C
25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C

26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C

27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C
28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C

29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C

30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D
31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D

33 NORLIANA BINTI RAMLI D
34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D

36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D
37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D

39 ROSMIZA BINTI AZMI D
40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D

42 ROZANA BINTI BAKAR E
43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E

45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E
46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E

48 SYAZANA BINTI GHAZALI E
49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E

51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E
52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : MEI

KUMPULAN TANDAKAN
6 Mei
20 Mei /JIKA
27 Mei
BIL NAMA GURU CATATAN TEGURAN

TELAH

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A DIPATUHI

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B
8 AMALINA BINTI MOHD ALI B

9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B
10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B

12 'AZIM BIN BAKAR B
13 AZLINDA BINTI ISMAIL B

14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B
16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B

18 HASLINA BINTI ISMAIL C
19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C

21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C
22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C

24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C
25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C

26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C

27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C
28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C

29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C

30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D
31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D

33 NORLIANA BINTI RAMLI D
34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D

36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D
37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D

39 ROSMIZA BINTI AZMI D
40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D

42 ROZANA BINTI BAKAR E
43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E

45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E
46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E

48 SYAZANA BINTI GHAZALI E
49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E

51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E
52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : JUN

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
17-Jun
BIL NAMA GURU 24-Jun CATATAN TEGURAN

TELAH

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A DIPATUHI

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B
8 AMALINA BINTI MOHD ALI B
9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B

10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B
12 'AZIM BIN BAKAR B

13 AZLINDA BINTI ISMAIL B
14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B

16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B
18 HASLINA BINTI ISMAIL C

19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C
21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C

22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C
24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C

25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C
26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C
27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C

28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C
29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C

30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D

31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D
33 NORLIANA BINTI RAMLI D

34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D
36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D

37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D
39 ROSMIZA BINTI AZMI D

40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D
42 ROZANA BINTI BAKAR E

43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E
45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E

46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E
48 SYAZANA BINTI GHAZALI E

49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E
51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E

52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : JULAI

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
1-Jul
BIL NAMA GURU 8-Jul CATATAN TEGURAN
15-Jul
29-Jul TELAH

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A DIPATUHI

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B
8 AMALINA BINTI MOHD ALI B

9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B
10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B

12 'AZIM BIN BAKAR B
13 AZLINDA BINTI ISMAIL B

14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B
16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B

18 HASLINA BINTI ISMAIL C
19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C

21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C
22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C

24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C
25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C

26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C

27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C
28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C

29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C

30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D
31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D

33 NORLIANA BINTI RAMLI D
34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D

36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D
37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D

39 ROSMIZA BINTI AZMI D
40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D

42 ROZANA BINTI BAKAR E
43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E

45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E
46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E

48 SYAZANA BINTI GHAZALI E
49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E

51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E
52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : OGOS

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
5-Aug
BIL NAMA GURU 12-Aug CATATAN TEGURAN
19-Aug
26-Aug TELAH

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A DIPATUHI

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B
8 AMALINA BINTI MOHD ALI B
9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B

10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B
12 'AZIM BIN BAKAR B

13 AZLINDA BINTI ISMAIL B
14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B

16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B
18 HASLINA BINTI ISMAIL C

19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C
21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C

22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C
24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C

25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C
26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C
27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C

28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C
29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C

30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D

31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D
33 NORLIANA BINTI RAMLI D

34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D
36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D

37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D
39 ROSMIZA BINTI AZMI D

40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D
42 ROZANA BINTI BAKAR E

43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E
45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E

46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E
48 SYAZANA BINTI GHAZALI E

49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E
51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E

52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : SEPTEMBER

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
2-Sep
BIL NAMA GURU 9-Sep CATATAN TEGURAN
23-Sep
30-Sep TELAH

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A DIPATUHI

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B

8 AMALINA BINTI MOHD ALI B
9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B
10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B

11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B
12 'AZIM BIN BAKAR B

13 AZLINDA BINTI ISMAIL B

14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B

16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B

17 HASIMAH BINTI DIN B
18 HASLINA BINTI ISMAIL C
19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C

20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C
21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C

22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C

23 MOHD ALI BIN HUSSIN C
24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C

25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C

26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C
27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C
28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C

29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C
30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D

31 NORAILA BINTI ABDULLAH D

32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D
33 NORLIANA BINTI RAMLI D
34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D

35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D
36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D
37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D

38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D
39 ROSMIZA BINTI AZMI D
40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D

41 ROZAIMI BIN HUSIN D
42 ROZANA BINTI BAKAR E

43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E

44 SHARA BINTI RAMLI E
45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E

46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E
48 SYAZANA BINTI GHAZALI E
49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E

50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E
51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E
52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : OKTOBER

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
7-Oct
BIL NAMA GURU 14-Oct CATATAN TEGURAN
21-Oct
28-Oct TELAH

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A DIPATUHI

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B
8 AMALINA BINTI MOHD ALI B

9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B
10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B

12 'AZIM BIN BAKAR B
13 AZLINDA BINTI ISMAIL B

14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B
16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B

18 HASLINA BINTI ISMAIL C
19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C

21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C
22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C

24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C
25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C

26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C

27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C
28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C

29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C

30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D
31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D

33 NORLIANA BINTI RAMLI D
34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D

36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D
37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D

39 ROSMIZA BINTI AZMI D
40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D

42 ROZANA BINTI BAKAR E
43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E

45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E
46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E

48 SYAZANA BINTI GHAZALI E
49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E

51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E
52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : NOVEMBER

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
2-Nov
BIL NAMA GURU 11-Nov CATATAN TEGURAN
18-Nov
25-Nov TELAH

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A DIPATUHI

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B
8 AMALINA BINTI MOHD ALI B
9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B

10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B
12 'AZIM BIN BAKAR B

13 AZLINDA BINTI ISMAIL B
14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B

16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B
18 HASLINA BINTI ISMAIL C

19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C
21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C

22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C
24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C

25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C
26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C
27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C

28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C
29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C

30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D

31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D
33 NORLIANA BINTI RAMLI D

34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D
36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D

37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D
39 ROSMIZA BINTI AZMI D

40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D
42 ROZANA BINTI BAKAR E

43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E
45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E

46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E
48 SYAZANA BINTI GHAZALI E

49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E
51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E

52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU (RPP) 2021

BULAN : DISEMBER

TANDAKAN

KUMPULAN / JIKA
2-Dec
BIL NAMA GURU 9-Dec CATATAN TEGURAN

TELAH

1 SAUDAH BINTI MUHAMMAD TAIB A DIPATUHI

2 SALINA BINTI AHMAD A

3 ROHANI BINTI OSMAN A

4 RAJA AZELINA PUTERI BT SA`BAN A

5 SITI RAUDHATUN NADIYAH BT JAMALUDIN A

6 ADYYATI BINTI AMRAN B

7 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB B
8 AMALINA BINTI MOHD ALI B
9 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF B

10 ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA B
11 ASMIDAR BINTI ISMAIL B
12 'AZIM BIN BAKAR B

13 AZLINDA BINTI ISMAIL B
14 FAIZAH BINTI SOLEH B

15 FATHIYYAH BINTI ALIAS B

16 HAFIZAH BINTI ISMAIL B
17 HASIMAH BINTI DIN B
18 HASLINA BINTI ISMAIL C

19 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN C
20 ISMAIL BIN ARIF SHAH C
21 JULIE YANTY BINTI JAMIL C

22 MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS C
23 MOHD ALI BIN HUSSIN C
24 MOHD AZMAN BIN GHAZALI C

25 MOHD FATHI BIN MD YUSOP C
26 MUHAMAD HAFIZI BIN ABDUL MALIK C
27 MUHAMMAD BIN AB HAMID C

28 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF C
29 NOOR HASLIZAWATI BINTI SALLEH C

30 NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN D

31 NORAILA BINTI ABDULLAH D
32 NORAZEAN BINTI ABDULLAH D
33 NORLIANA BINTI RAMLI D

34 NORLIHAN BINTI MD. AKHIR D
35 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR D
36 NURUL HASANAT BINTI HARUN D

37 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF D
38 RODIYAH BINTI MD. SAAD D
39 ROSMIZA BINTI AZMI D

40 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN D
41 ROZAIMI BIN HUSIN D
42 ROZANA BINTI BAKAR E

43 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI E
44 SHARA BINTI RAMLI E
45 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN E

46 SITI SULHATON BINTI MOHD. RODZI E

47 SITI MARSITA BINTI MAT NUN E
48 SYAZANA BINTI GHAZALI E

49 TOIYIBAH BT ABDULLAH E
50 UMMI NORIZATUL BINTI DEE E
51 WAN IWANI BINTI WAN OMAR E

52 ZALINA BINTI IDRIS E

53 ZURINA BINTI ZAINON E

LAMPIRAN A2

SEMAKAN REKOD TUGASAN HARIAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

BIL NAMA PPM 21-Jan CATATAN TANDAKAN /
27-Jan JIKA TEGURAN
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN TELAH DIPATUHI
2 SALBIAH BINTI HARON

BIL NAMA PPM 4-Feb CATATAN TANDAKAN /
18-Feb JIKA TEGURAN
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 25-Feb TELAH DIPATUHI
2 SALBIAH BINTI HARON

BIL NAMA PPM 4Mac CATATAN TANDAKAN /
10 Mac JIKA TEGURAN
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 18 Mac TELAH DIPATUHI
2 SALBIAH BINTI HARON 25 Mac

BIL NAMA PPM 8-Apr CATATAN TANDAKAN /
15-Apr JIKA TEGURAN
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 22-Apr TELAH DIPATUHI
2 SALBIAH BINTI HARON 29-Apr

BIL NAMA PPM 6 Mei CATATAN TANDAKAN /
20 Mei JIKA TEGURAN
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 27 Mei TELAH DIPATUHI
2 SALBIAH BINTI HARON
17-Jun CATATAN TANDAKAN /
BIL NAMA PPM 24-Jun JIKA TEGURAN
TELAH DIPATUHI
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN
2 SALBIAH BINTI HARON

BIL NAMA PPM 1-Jul CATATAN TANDAKAN /
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 8-Jul JIKA TEGURAN
2 SALBIAH BINTI HARON 15-Jul TELAH DIPATUHI
29-Jul
BIL NAMA PPM
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 5-Aug CATATAN TANDAKAN /
2 SALBIAH BINTI HARON 12-Aug JIKA TEGURAN
19-Aug TELAH DIPATUHI
BIL NAMA PPM 26-Aug
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN
2 SALBIAH BINTI HARON 2-Sep CATATAN TANDAKAN /
9-Sep JIKA TEGURAN
BIL NAMA PPM 23-Sep TELAH DIPATUHI
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 30-Sep
2 SALBIAH BINTI HARON
7-Oct CATATAN TANDAKAN /
BIL NAMA PPM 14-Oct JIKA TEGURAN
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 21-Oct TELAH DIPATUHI
2 SALBIAH BINTI HARON 28-Oct

BIL NAMA PPM 2-Nov CATATAN TANDAKAN /
1 NORMALAWATY BINTI KAMALUDDIN 11-Nov JIKA TEGURAN
2 SALBIAH BINTI HARON 18-Nov TELAH DIPATUHI
25-Nov

2-Dec CATATAN TANDAKAN /
9-Dec JIKA TEGURAN
TELAH DIPATUHI

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI 2021
SK SEMELING

JADUAL AGIHAN PENCERAPAN PdPc (STANDARD 4) 2021

BIL NAMA GURU FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 Noor Haslizawati GB
2 Nur Asmah GB
3 Nurul Hasanat GB
4 Rosmiza GB
5 Asmidar GB
6 Aminuddin GB
7 Mohd Fathi GB
8 Syazana GB
9 Toiyibah GB
10 Zalina GB

1 Adyyati PKP
2 Alzamriah PKP
3 Ana Salwani PKP
4 'Azim PKP
5 Azlinda PKP
6 Noorwahida PKP
7 Fathiyyah PKP
8 Hafizah PKP
9 Hasimah PKP
10 Norlihan PKP
11 Siti Marsita PKP
12 Shara PKP
13 Ummi Norizatul PKP

1 Rozana PKH
2 Amalina PKH
3 Haslina PKH
4 Hasmidarwani PKH
5 Mohamad Zahir PKH
6 Mohd Ali PKH
7 Mohd Azman PKH
8 Nurulhuda PKH
9 Muhammad PKH
10 Sithi Barvin PKH
11 Zurina PKH
12 Julie Yanty PKH

1 Murniwati PKK
2 Ismail PKK
3 Noraila PKK
4 Norazean PKK
5 Norliana PKK
6 Wan Iwani PKK
7 Rodiyah PKK
8 Ruhaida PKK
9 Roszhita PKK
10 Rozaimi PKK
11 Faizah PKK
12 Mohd. Hafizi PKK

CATATAN
Seorang guru dicerap dua kali setahun oleh pihak Pentadbir seperti berikut:
Guru Besar (GB)
Penolong Kanan Pentadbiran (PKP)

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (PKH)
Penolong Kanan Kokurikulum (PKK)

JADUAL AGIHAN SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID

Tarikh Tahap 1

Serahan BM BI M3 SC PI BA Tahun Pengurusan CATATAN :
23.02 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2
22.03 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK 3 & 4 1 PKP PENYERAHAN BUKU
26.04 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2 2 PKH 1. Lima buah buku setiap mata pelajaran
24.05 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK 3 & 4 3 PKK bagi setiap kelas
28.06 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2 1 PKH
27.07 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK 3 & 4 2 PKK 2. Diserah mengikut senarai nama murid
25.08 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2 3 PKP mengikut kelas secara berperingkat
27.09 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK 3 & 4 1 PKK *contoh penyerahan : kali pertama buku
25.10 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2 2 PKP murid no 1 hingga 5,
3 PKH * kali kedua buku murid no 6 hingga 10,
1 PKP dan seterusnya.
2 PKH
3 PKK 3. Guru mata pelajaran hendaklah kumpul
1 PKH dan serah buku-buku latihan kepada
2 PKK pentadbir pada tarikh yang ditetapkan.
3 PKP
1 PKK
2 PKP PENTADBIR :
3 PKH Guru Besar (GB)
1 PKK Penolong Kanan Pentadbiran (PKP)
2 PKH Penolong Kanan HEM (PKH)
3 PKP Penolong Kanan Kokurikulum (PKK)
1 PKP
2 PKK
3 PKH
1 PKH
2 PKP
3 PKK

Tarikh Tahap 2

Serahan BM BI MT SC PI BA SEJ RBT TMK Tahun Pengurusan
23.02 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK1
22.03 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK1 4 PKP
26.04 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK1
24.05 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK1 BK1 5 GB
28.06 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK1 BK1 6 GB
27.07 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK1
25.08 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK1 4 PKH
27.09 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK 3 & 4 BK1
25.10 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK 1 & 2 BK1 BK1 5 GB
BK1 6 GB

4 PKK

BK1 5 GB
BK1 6 GB

4 PKP

BK1 5 GB
BK1 6 GB

4 PKH

BK1 5 GB
BK1 6 GB

4 PKK

BK1 5 GB
BK1 6 GB

4 PKP

BK1 5 GB
BK1 6 GB

4 PKH

BK1 5 GB
BK1 6 GB

4 PKK

BK1 5 GB
BK1 6 GB

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI 2021
LAMPIRAN E1

JADUAL AGIHAN TUGAS PEMANTAUAN

PENGURUSAN FEB MAC APR MEI JUN
GURU BESAR Tahun 1 Tahun 2 Pra 2 Pra 1 Tahun 1
PK PENTADBIRAN
PK HEM & & & & &
PK KOKURIKULUM Tahun 5 Tahun 6 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2
Pra 2 Pra 1
& & & & &
Tahun 6 Tahun 5 Tahun 6
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 2
Pra 2 Pra 1 Tahun 1 Pra 2
& & & &
& Tahun 6
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 3
Pra 1 Tahun 1 Tahun 2 Pra 2 Pra 1
& & &
& &
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 3 Tahun 4

PENGURUSAN JUL OGO SEP OKT
GURU BESAR Tahun 2 Pra 2 Pra 1 Tahun 1
PK PENTADBIRAN
PK HEM & & & &
PK KOKURIKULUM Tahun 6 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Tahun 1 Tahun 2
Pra 2 Pra 1
& & & &
Tahun 5 Tahun 6
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 2
Pra 1 Tahun 1 Pra 2
& & &
& Tahun 6
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 3
Tahun 1 Tahun 2 Pra 2 Pra 1
& &
& &
Tahun 5 Tahun 6 Tahun 3 Tahun 4

CATATAN:
1 Hasil dapatan diisi di dalam Borang Rekod Pemantauan

Pengurusan Bilik Darjah dan diserahkan kepada Guru
Kelas untuk diambil tindakan.

2 Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan
Pengurusan Bilik Darjah.

JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN/ MINGGUAN/ GURU

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN
HARI THAIPUSAM
'AZIM BIN BAKAR
CUTI SEMPENA CNY
20.01.2021 ADYYATI BINTI AMRAN 10-14/2
-
1 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB (RABU- AHAD)
21.01.2021 AMALINA BINTI MOHD ALI
ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA CUTI ISRAK DAN MIKRAJ
11/3 (KHAMIS)
ASMIDAR BINTI ISMAIL

24.01.2021 AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF
-
2 AZLINDA BINTI ISMAIL
28.01.2021 FAIZAH BINTI SOLEH

FATHIYYAH BINTI ALIAS

HAFIZAH BINTI ISMAIL

HASIMAH BINTI DIN

ISMAIL BIN ARIF SHAH

31.01.2021 HASLINA BINTI ISMAIL
-
3 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN
4.02.2021 JULIE YANTY BINTI JAMIL
MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF

NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN

MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS

7.02.2021 NORAILA BINTI ABDULLAH
-
4 NORAZEAN BINTI ABDULLAH
9.02.2021 NORLIANA BINTI RAMLI
NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR

NURUL HASANAT BINTI HARUN

MOHD ALI BIN HUSSIN

NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF
15.02.2021 RODIYAH BINTI MD. SAAD
5 -
18.02.2021 ROSMIZA BINTI AZMI
ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN

ROZANA BINTI BAKAR

MOHD AZMAN BIN GHAZALI

21.02.2021 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI
-
6 SHARA BINTI RAMLI
25.02.2021 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN
SITI MARSITA BINTI MAT NUN

SITI RAUDHATUN NADIYAH JAMALUDIN

MOHD FATHI BIN MD YUSOP

SYAZANA BINTI GHAZALI
28.02.2021 TOIYIBAH BINTI ABDULLAH
7 - UMMI NORIZATUL BINTI
4.03.2021 WAN IWANI BINTI WAN OMAR

ZURINA BINTI ZAINON
ZALINA BINTI IDRIS

MUHAMMAD BIN AB HAMID

7.03.2021 ADYYATI BINTI AMRAN
-
8 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB
10.03.2021 AMALINA BINTI MOHD ALI
ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA

ASMIDAR BINTI ISMAIL

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN

ROZAIMI BIN HUSIN

14.03.2021 AZLINDA BINTI ISMAIL
-
9 FAIZAH BINTI SOLEH
18.03.2021 FATHIYYAH BINTI ALIAS
HAFIZAH BINTI ISMAIL

HASIMAH BINTI DIN

'AZIM BIN BAKAR

21.03.2021 HASLINA BINTI ISMAIL
-
10 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN
25.03.2021 JULIE YANTY BINTI JAMIL
MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF

NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (26/3-3/4/2021 )

AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF

4.04.2021 NORAILA BINTI ABDULLAH
-
11 NORAZEAN BINTI ABDULLAH
8.04.2021 NORLIANA BINTI RAMLI
NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR

NURUL HASANAT BINTI HARUN

ISMAIL BIN ARIF SHAH

11.04.2021 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF
-
12 RODIYAH BINTI MD. SAAD CUTI AWAL RAMADAN
15.04.2021 ROSMIZA BINTI AZMI 13 /4 (SELASA)
ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN

ROZANA BINTI BAKAR

MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS

RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI
18.04.2021 SHARA BINTI RAMLI
13 -
22.04.2021 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN
SITI MARSITA BINTI MAT NUN

SITI RAUDHATUN NADIYAH JAMALUDIN

MOHD ALI BIN HUSSIN

25.04.2021 SYAZANA BINTI GHAZALI
-
14 TOIYIBAH BINTI ABDULLAH
29.04.2021 UMMI NORIZATUL BINTI

WAN IWANI BINTI WAN OMAR

ZURINA BINTI ZAINON

ZALINA BINTI IDRIS

MOHD AZMAN BIN GHAZALI

2.05.2021 ADYYATI BINTI AMRAN
-
15 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB
6.05.2021 AMALINA BINTI MOHD ALI
ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA

ASMIDAR BINTI ISMAIL

MOHD FATHI BIN MD YUSOP

AZLINDA BINTI ISMAIL CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
9.05.2021 FAIZAH BINTI SOLEH 11/5-16/5
16 -
10.05.2021 FATHIYYAH BINTI ALIAS (SELASA- AHAD)
HAFIZAH BINTI ISMAIL

HASIMAH BINTI DIN

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN

MUHAMMAD BIN AB HAMID

HASLINA BINTI ISMAIL
17.05.2021 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN
17 - JULIE YANTY BINTI JAMIL
20.05.2021 MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF

NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN
NURUL HASANAT BINTI HARUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28.05.2021 - 12.06.2021)

'AZIM BIN BAKAR

13.06.2021 NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF
-
19 RODIYAH BINTI MD. SAAD
17.06.2021 ROSMIZA BINTI AZMI
ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN

ROZANA BINTI BAKAR

AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF

21.06.2021 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI
-
20 SHARA BINTI RAMLI HARI KEPUTERAAN SULTAN
24.06.2021 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN KEDAH 20/ 6 (AHAD)
SITI MARSITA BINTI MAT NUN

SITI RAUDHATUN NADIYAH JAMALUDIN

ISMAIL BIN ARIF SHAH

SYAZANA BINTI GHAZALI
27.06.2021 TOIYIBAH BINTI ABDULLAH
21 - UMMI NORIZATUL BINTI
1.07.2021 WAN IWANI BINTI WAN OMAR

ZURINA BINTI ZAINON
ZALINA BINTI IDRIS

MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS

4.07.2021 ADYYATI BINTI AMRAN
-
22 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB
8.07.2021 AMALINA BINTI MOHD ALI
ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA

ASMIDAR BINTI ISMAIL

MOHD ALI BIN HUSSIN

AZLINDA BINTI ISMAIL
11.07.2021 FAIZAH BINTI SOLEH
23 -
15.07.2021 FATHIYYAH BINTI ALIAS
HAFIZAH BINTI ISMAIL

HASIMAH BINTI DIN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (16/7-24/72021)

MOHD AZMAN BIN GHAZALI

25.07.2021 HASLINA BINTI ISMAIL
-
24 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN
29.07.2021 JULIE YANTY BINTI JAMIL
MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF

NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN

MOHD FATHI BIN MD YUSOP

NORAILA BINTI ABDULLAH
1.08.2021 NORAZEAN BINTI ABDULLAH
25 - NORLIANA BINTI RAMLI
5.08.2021 NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR

NURUL HASANAT BINTI HARUN
ROZANA BINTI BAKAR

ROZAIMI BIN HUSIN

15.08.2021 RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI
-
27 SHARA BINTI RAMLI
19.08.2021 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN
SITI MARSITA BINTI MAT NUN

SITI RAUDHATUN NADIYAH JAMALUDIN

'AZIM BIN BAKAR

SYAZANA BINTI GHAZALI
22.08.2021 TOIYIBAH BINTI ABDULLAH
28 - UMMI NORIZATUL BINTI
26.08.2021 WAN IWANI BINTI WAN OMAR

ZURINA BINTI ZAINON
ZALINA BINTI IDRIS

AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF

29.08.2021 ADYYATI BINTI AMRAN
-
29 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB CUTI HARI KEBANGSAAN
2.09.2021 AMALINA BINTI MOHD ALI 10/8 (SELASA)
ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA

ASMIDAR BINTI ISMAIL

ISMAIL BIN ARIF SHAH

5.09.2021 AZLINDA BINTI ISMAIL
-
30 FAIZAH BINTI SOLEH
9.09.2021 FATHIYYAH BINTI ALIAS
HAFIZAH BINTI ISMAIL

HASIMAH BINTI DIN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (10-18/9/2021)

MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS

19.09.2021 HASLINA BINTI ISMAIL
-
31 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN
23.09.2021 JULIE YANTY BINTI JAMIL
MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF

NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN

MOHD ALI BIN HUSSIN

NORAILA BINTI ABDULLAH
26.09.2021 NORAZEAN BINTI ABDULLAH
32 -
30.09.2021 NORLIANA BINTI RAMLI

NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR

NURUL HASANAT BINTI HARUN

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGASAN

MOHD AZMAN BIN GHAZALI CUTI HARI DEEPAVALI
3-7/11 (RABU-AHAD)
NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF

3.10.2021 RODIYAH BINTI MD. SAAD
-
33 ROSMIZA BINTI AZMI
7.10.2021 ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN
ROZANA BINTI BAKAR

ZURINA BINTI ZAINON

ZALINA BINTI IDRIS

ROZAIMI BIN HUSIN

24.10.2021 ADYYATI BINTI AMRAN
-
36 ALZAMRIAH BINTI MAT TAIB
28.10.2021 AMALINA BINTI MOHD ALI
ANA SALWANI BINTI MOHD MUSTAFFA

ASMIDAR BINTI ISMAIL

'AZIM BIN BAKAR

AZLINDA BINTI ISMAIL
31.10.2021 FAIZAH BINTI SOLEH
37 -
02.11.2021 FATHIYYAH BINTI ALIAS
HAFIZAH BINTI ISMAIL

HASIMAH BINTI DIN

AMINUDDIN BIN ABDUL LATIFF

HASLINA BINTI ISMAIL
8.11.2021 HASMIDARWANI BINTI HAFIFUDIN
38 -
11.11.2021 JULIE YANTY BINTI JAMIL
MURNIWATI BINTI ABDUL LATIF

NOORWAHIDA BINTI ABU OTHMAN

ISMAIL BIN ARIF SHAH

14.11.2021 NORAILA BINTI ABDULLAH
-
39 NORAZEAN BINTI ABDULLAH
18.11.2021 NORLIANA BINTI RAMLI
NUR ASMAH BINTI ABU BAKAR

NURUL HASANAT BINTI HARUN

MOHAMAD ZAHIR BIN MOHAMAD KAMIS

NURULHUDA BINTI ABDUL LATIF
21.11.2021 RODIYAH BINTI MD. SAAD
40 -
25.11.2021 ROSMIZA BINTI AZMI

ROSZHITA BINTI ABDUL RAHMAN

ROZANA BINTI BAKAR

MOHD ALI BIN HUSSIN

RUHAIDA BINTI MOHD RUDZI
28.11.2021 SHARA BINTI RAMLI
41 -
02.12.2021 SITHI BARVIN BINTI HAJANAJMUDIN

SITI MARSITA BINTI MAT NUN

SITI RAUDHATUN NADIYAH JAMALUDIN

1. Perhimpunan Rasmi (Ahad)
i. Persiapan tempat
ii. Aturcara
iii. Pengacara
iv. Ucapan/Pengumuman
v. Aktiviti
vi. Kawalan/Disiplin Murid
vii. Catatan Laporan

2. Perhimpunan Harian
i. Ucapan/Pengumuman

3. Pemantauan RMT - Laporan

4. Pemantauan Disiplin Murid

5. Program guru penyayang
i. Menyambut kehadiran murid
ii. Memantau kepulangan murid

6. Memantau keadaan sekolah.
i. Keselamatan murid dan kawasan sekolah
ii. Keceriaan dan kebersihan kelas dan
kawasan sekolah
iii. Mengambil tindakan yang sewajarnya dan
melaporkan sebarang perkara yang boleh
menjadi ancaman kepada keselamatan murid
dalam kawasan sekolah.

7. Sebelum minggu bertugas, guru-guru
terlibat perlu membuat perbincangan
perancangan aktiviti minggu tersebut
berdasarkan Takwim Sekolah.

8. Menyediakan laporan harian semua
peristiwa yang berlaku dalam kawasan
sekolah.

9. Lain-lain arahan berdasarkan situasi
semasa.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Analisis kewangan
Next Book
Dasar Perpaduan Negara