The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงาน 1_2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wiparat, 2019-11-23 00:59:51

รายงานผลการปฏิบัติงาน 1_2562

รายงานผลการปฏิบัติงาน 1_2562รายงานการปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ของ นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย์

บทนา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็ นภาระงานของครูท่ีต้องรับผิดชอบให้การจัดการศึกษาเป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลกั สูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น
ให้ผเู้ รียนมีท้งั ความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม
เพอื่ พฒั นาคนใหม้ ีความสมดุล โดยยดึ หลกั ผเู้ รียนสาคญั ที่สุด ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒั นา
ตนเอง ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนพฒั นาความธรรมชาติและเต็มศกั ยภาพ ตามพระราชบญั ญตั ิการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศกั ราช 2542 หมวด 4 เร่ือง แนวการจดั การศึกษามาตรา 24 ข้อ 4 แสดงให้เห็นถึงความสาคญั ของ
คุณธรรม จริยธรรม โดยการจดั กระบวนการเรียนรู้ใหส้ ถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ งดาเนินการ คือ
การจดั การเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลกนั รวมท้งั ให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เป็ นคนเก่ง มีสมรรถภาพในการดาเนินชีวิต มี
ความสุขบนพ้ืนฐานความเป็ นไทย เป็ นผทู้ ่ีมีความสามารถพ่ึงตนเองได้ ครูผสู้ อนนอกจากจะมีหนา้ ท่ีจดั การ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกบั สภาพผูเ้ รียนแล้ว ยงั ตอ้ งดูแลนักเรียนตามบทบาทครูท่ีปรึกษา
รวมท้งั รับผดิ ชอบงานพิเศษอื่น ๆ อีกดว้ ย ท้งั น้ีเพื่อใหโ้ รงเรียนดาเนินกิจกรรมการจดั การศึกษาเป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาและการประกนั คุณภาพการศึกษา

วตั ถุประสงค์ของการปฏบิ ัตงิ าน

1. เพอ่ื ใหก้ ารจดั การเรียนรู้ใหแ้ ก่ผเู้ รียนเป็นไปตามจุดมุง่ หมายของหลกั สูตร
2. เพ่ือให้งานการจดั การศึกษาประสบผลสาเร็จตามนโยบาย วิสัยทศั น์ พนั ธกิจ เป้าประสงค์

ของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานและงานโรงเรียน
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนั พึงประสงคใ์ หก้ บั ผเู้ รียนเป้าหมายการปฏบิ ตั งิ าน

1. เพ่ือใหก้ ารจดั กิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ ก่ผเู้ รียนเป็ นไปตามจุดหมายของหลกั สูตรแกนกลาง

การศึกษาข้นั พ้นื ฐาน พ.ศ.2551 และหลกั สูตรถานศึกษา มุง่ พฒั นาผเู้ รียนแบบองคร์ วม เป็นคนดี มีความรู้

ความสามารถ และดารงชีวติ อยใู่ นสังคมไดอ้ ยา่ งมีความสุข

2. เพื่อจดั กิจกรรมการเรียนรู้ ใหผ้ เู้ รียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ มีคุณธรรม มีจิตสานึก ในการ

ใชพ้ ลงั งาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ มในการทางาน เพอื่ การดารงชีวติ และครอบครัว

3. เพ่อื จดั กิจกรรมการเรียนรู้ ใหผ้ เู้ รียน มีทกั ษะ กระบวนการทางาน และการจดั การ การทางานเป็ น

กลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแกป้ ัญหาในการทางาน รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีตอ่ งาน

4. เพ่ือจดั กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริตมีคุณธรรมมีเจตคติท่ีดีต่อ

งานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

สรุปภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

1. งานการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ ไดป้ ฏิบตั ิหนา้ ท่ี ดงั น้ี

ภาคเรียนท่ี 1 ปี 2562

ท่ี รหสั วชิ า รายวชิ า ช้นั /หอ้ ง จานวน รวม

ชว่ั โมง/

สปั ดาห์

1. ส 22101 สงั คมศึกษาพ้ืนฐาน ม. 2/7 – 2 6

ม. 2/9

2. ส 23101 สงั คมศึกษาพ้ืนฐาน ม. 3/5 – 2 10

ม. 3/9

3. กิจกรรมโฮมรูม ม. 3/8 11

4. ลูกเสือ-เนตรนารี ม. 3/1 – 1 1

ม. 3/9

5. กิจกรรมประชุม ม. 3/1 – 1 1

ม. 3/9

6. ชุมนุมจดั ดอกไม้ ม. 1 – 11

ม. 4

7. กิจกรรม 1 โรงเรียน ม. 3/1 – 1 1

1 อาชีพ ม. 3/9

รวม 212. งานกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน
1.1 กจิ กรรมแนะแนว -
2.2 กจิ กรรมนักเรียน
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ช้นั ม. 3
กิจกรรมบาเพญ็ ประโยชน์ ช้นั ม. 3/8
กิจกรรมชุมนุม งานจดั ดอกไม้
2.3 กจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ช้นั ม. 3/8

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ทาหนา้ ท่ีครูที่ปรึกษาช้นั ม. 3/8 ครูท่ีปรึกษาร่วม นางสาวมาลยั ฟองนิ้ว
จานวนนกั เรียน 31 คน (นกั เรียนชาย 15 คน นกั เรียนหญิง 16 คน)
ดูแลหอ้ งเรียน ห้อง EP426
หนา้ ที่ครูเวรประจาวนั ประจาสัปดาห์
ดูแลเขตพ้ืนที่รับผดิ ชอบ หนา้ อาคารเรียน 3 และตามจุดต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนกาหนด
ปฏิบตั ิหนา้ ที่ครูที่ปรึกษาช้นั ม. 3/8 ครูที่ปรึกษาร่วม นางสาวมาลยั ฟองนิ้ว ดงั น้ี

- จดั ทาเอกสารงานธุรการของนกั เรียน ห้อง 3/8 จดั เก็บเขา้ แฟ้มใหเ้ ป็นระเบียบ
- คดั กรองนกั เรียนแบง่ เป็น กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงดา้ นต่างๆ พร้อมท้งั แกป้ ัญหานกั เรียน
-ประชุมประสานงานกบั ผปู้ กครองทุกภาคเรียนเป็นประจาสม่าเสมอในการจดั กิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมวนั ปี ใหม่ กิจกรรมวนั สาคญั ตา่ งๆ
- จดั กิจกรรมทศั นศึกษาของนกั เรียนทุกปี
- อบรม ดูแลนกั เรียนในเรื่องผลการเรียน พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมรวมท้งั มอบหมายงาน
เวรประจาวนั ให้รับผดิ ชอบดูแลหอ้ ง EP426
- เป็นท่ีปรึกษาการดาเนินงานหอ้ งเรียนสีขาวของนกั เรียน ม. 3/8
- กิจกรรมโฮมรูมส้ัน สถานที่จดั กิจกรรม ห้อง EP426
– อบรม ดูแลนกั เรียนตอนเชา้ ทุกวนั
- กิจกรรมโฮมรูมยาว สถานที่หอ้ งเรียน ห้อง EP426
- อบรม ดูแลนกั เรียนสัปดาห์ละ 1 ชม.
- หนา้ ท่ีครูเวรประจาสัปดาห์ ดูแลเขตพ้ืนที่รับผดิ ชอบ จุดท่ี 1 – 11
- หนา้ ท่ีประชุมนกั เรียน ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 3 ควบคุมการเขา้ ร่วมกิจกรรมของนกั เรียนประจา

สัปดาห์4. งานพเิ ศษ (งานอื่นทไ่ี ด้รับมอบหมาย) ปฏิบตั ิหนา้ ที่ เจา้ หนา้ ที่การเงิน

คาสัง่ ที่ 494/2561 สงั่ ณ วนั ท่ี 24 ธนั วาคม พ.ศ. 2561
4.1 งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงั คมศึกษาฯ ทาหนา้ ที่เป็ น งานสารบรรณและเลขานุการกลุ่ม

สาระ การเรียนรู้สงั คมศึกษาฯ
หน้าทด่ี งั ต่อไปนี้
1. ทาหนา้ ท่ีรับและตรวจสอบหนงั สือเขา้ – ออก
4.2 ปฏิบตั ิหนา้ ที่งาน ครูท่ีปรึกษานกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 3/8
4.3 เป็นคณะกรรมการดาเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมายใหป้ ฏิบตั ิ ไดแ้ ก่
- คณะกรรมการดาเนินการประจาฐานกิจกรรม ฐานที่ 4 รักในสถาบนั ชาติ ศาสนา
พระมหากษตั ริย์
- การจดั ครูเขา้ สอนประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
คาส่งั โรงเรียนวชั รวทิ ยา ท่ี 173/2562
- คาสั่งแต่งต้งั ขา้ ราชการครูและบุคลากรปฏิบตั ิหนา้ ที่รับผดิ ชอบงาน ปี การศึกษา 2562
รับหนา้ ที่ปฏิบตั ิงานการเงินและบญั ชี คาสง่ั โรงเรียนวชั รวทิ ยา ที่ 175/2562
- คาส่ังแต่งต้งั คณะกรรมการจดั กิจกรรมคา่ ยพฒั นาคุณธรรม จริยธรรมนกั เรียน ช้นั
มธั ยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2562 ดาเนินงานคณะกรรมการฝ่ ายการจดั กิจกรรม
คาสั่งโรงเรียนวชั รวทิ ยา 161/2562
-ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการพฒั นาบุคลากรดา้ นระบบการจดั เกบ็ ขอ้ มูลสารสนเทศ ประจาปี
การศึกษา 2562 และระบบบญั ชีการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน คาส่ังโรงเรียนวชั รวทิ ยา คร้ังท่ี 952
-แตง่ ต้งั คณะกรรมการดาเนินงานทาบุญตกั บาตรขา้ วสารอาหารแหง้ เนื่องในวนั คลา้ ยวนั
ก่อต้งั โรงเรียน ประจาปี 2562 ดาเนินการเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายดูแลนกั เรียนเขา้ ร่วมพธิ ี
คาสงั่ โรงเรียนวชั รวทิ ยา ท่ี 205/2562
- แต่งต้งั คณะกรรมการจดั กิจกรรมวนั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ ฯ
พระบรมราชินี ประจาปี การศึกษา 2562 ดาเนินการเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายดูแลนกั เรียนเขา้
ร่วมพิธี คาสงั่ โรงเรียนวชั รวิทยา ท่ี 206/2562
- แตง่ ต้งั ผบู้ งั คบั บญั ชาลูกเสือ เนตรนารี ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562 ดาเนินการเป็น
ผกู้ ากบั ลูกเสือม. 3 กลุ่ม 3 กอง คาส่งั โรงเรียนวชั รวทิ ยา ที่ 223/2562
-แต่งต้งั คณะกรรมการควบคุมดูแลกิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ปี การศึกษา
2562 ดาเนินการเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายควบคุมนกั เรียนปฏิบตั ิกิจกรรมระดบั ช้นั มธั ยมศึกษา
ตอนตน้ คาสงั่ โรงเรียนวชั รวิทยา ท่ี 192/2562-แตง่ ต้งั คณะกรรมการจดั กิจกรรมวนั ไหวค้ รู ประจาปี การศึกษา 2562 ดาเนินการเป็น
คณะกรรมการตกแต่งเวที คาสง่ั โรงเรียนวชั รวทิ ยา 227/2562
-แตง่ ต้งั ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม/ชมรม ประจาปี การศึกษา 2562 ดาเนินการเป็นครูที่
ปรึกษากิจกรรมชุมนุมงานจดั ดอกไม้ คาสั่งโรงเรียนวชั รวทิ ยา 228/2562
-ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การเพิม่ ศกั ยภาพการเรียนรู้ดา้ นประชาคมอาเซียนสาหรับครู
อาจารยร์ ะดบั มธั ยมศึกษา โดยใชเ้ ทคโนโลยภี ูมิศาสตร์ โรงเรียนวชั รวทิ ยา คร้ังที่ 1055
-แต่งต้งั คณะกรรมการจดั ทาขอ้ มูลเพ่ือรับการติดตามโครงการขบั เคล่ือนยทุ ธศาสตร์ชาติสู่
การพฒั นาหลกั สูตรเพ่อื การเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ดาเนินการเป็นคณะกรรมการจดั ดอกไม้
และตกแต่งสถานที่ คาส่งั โรงเรียนวชั รวทิ ยา ที่ 241/2562
-แตง่ ต้งั ขา้ ราชการครูและบุคลากรจดั กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ประจาภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 ดาเนินการครูท่ีปรึกษาระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ ชีวภาพ
พาสุข คาสง่ั โรงเรียนวชั รวทิ ยา ท่ี231/2562
-แตง่ ต้งั คณะกรรมการจดั กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจาปี การศึกษา 2562
ดาเนินการเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษาของโรงเรียน คาส่ัง
โรงเรียนวชั รวทิ ยา ที่ 270/2562
-แต่งต้งั คณะกรรมการดาเนินการสอบวดั ผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ดาเนินการเป็ นผคู้ วบคุมหอ้ งสอบหอ้ ง ม.5/2 คาสั่งโรงเรียนวชั รวทิ ยาท่ี 269/2562
-แต่งต้งั คณะกรรมการจดั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการและศึกษาดูงานเพ่อื พฒั นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดา้ นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ประจาปี 2562 ศึกษาดู
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม คาส่งั โรงเรียนวชั รวทิ ยา ที่
293/2562
-แตง่ ต้งั คณะกรรมการจดั กิจกรรม AESAN Day ประจาปี การศึกษา 2562 ดาเนินงานเป็น
คณะกรรมการฝ่ ายดาเนินงาน ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายจดั เตรียมสถานท่ี ฝ่ ายพธิ ีการและ
ประชาสัมพนั ธ์ ฝ่ ายกิจกรรมและการแขง่ ขนั คาส่ังโรงเรียนวชั รวทิ ยา ท่ี 284/2562
-กิจกรรมฝึกอบรมหลกั สูตร การพฒั นาทกั ษะและปลูกฝังการสร้างวนิ ยั ทางการเงินสาหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ โรงเรียนวชั รวทิ ยา คร้ังที่ 1426
-แตง่ ต้งั คณะกรรมการจดั กิจกรรมวนั สุนทรภู่สู่วนั ภาษาไทย เทิดไทร้ ัชกาลท่ี 10 ดาเนินการ
เป็นคณะกรรมการจดั เตรียมสถานท่ี บวงสรวง บรมครูกลอนสุนทรภู่ คาสั่งโรงเรียน
วชั รวทิ ยา 260/2562
-แต่งต้งั คณะกรรมการดาเนินงานหอ้ งเรียนสีขาวประจาภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562
ดาเนินการเป็ นครูท่ีปรึกษาช้นั ม. 3/8 คาสง่ั โรงเรียนวชั รวิทยา ท่ี328/2562-แต่งต้งั คณะกรรมการดาเนินการสอบวดั ผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562
ดาเนินการเป็ นครูผคู้ วบคุมหอ้ งสอบ ช้นั ม. 6/1ผลการปฏบิ ัติงานภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562

ขา้ พเจา้ ขอรายงานการปฏิบตั ิหนา้ ท่ี ในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562 ดงั ต่อไปน้ี

ส่วนท่ี 1

สรุปผลการปฏบิ ัตงิ านการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

ชื่อ นางสาววภิ ารรัตน์ เครือวลั ย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ

วชิ าท่ีสอน สงั คมศึกษาพ้นื ฐานระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 2 และมธั ยมศึกษาปี ท่ี 3

1. การเตรียมและการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

1.1 ได้จัดทาแผนการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

ลาดับ รายการ จานวน จานวน จานวนแผน หลกั ฐาน
ชั่วโมง หน่วยการ ท้งั หมด
ท้งั หมด เรียนรู้ แผนการสอน
แผนการสอน
1 แผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้รหสั วชิ า ส22101 6 1.0 23 แผน

ชื่อวชิ า สังคมศึกษาพ้ืนฐาน

2 แผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้รหสั วชิ า ส23101 10 1.0 25 แผน

ชื่อวชิ า สังคมศึกษาพ้ืนฐาน

1.2 รายการสื่อ – เอกสารประกอบการสอนทจี่ ัดทา – จัดหาเพื่อประกอบการเรียนการสอน

ลาดบั ประเภทสื่อ จานวน ใชส้ อนเร่ือง หลกั ฐาน

1. ส่ือ Power Point 23 เร่ือง 1. ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แผนการจดั การเรียนรู้

2. การใช้เคร่ืองมือทางภมู ิศาสตร์ รายวชิ า สงั คมศึกษา

3. การนาเสนอข้อมลู ทางภูมศิ าสตร์ พ้นื ฐาน
4. ลักษณะท่ัวไปของทวปี ยุโรป รหสั วชิ า ส 22101
5. ภมู ลิ กั ษณ์ของทวีปยโุ รป
6. ภมู อิ ากาศและพชื พรรณธรรมชาตขิ องทวีป ช้นั ม.2

ยโุ รป
7. ทรพั ยากรธรรมชาตขิ องทวปี ยโุ รป

8. ประชากร สงั คมและวัฒนธรรมของทวปี

ยโุ รป9. ลักษณะท่วั ไปทางเศรษฐกิจของทวปี ยโุ รป

10. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวปี

ยโุ รป
11. ปฏิสมั พนั ธร์ ะหวา่ งมนุษย์กบั ส่งิ แวดลอ้ ม

ในทวีปยุโรป
12. ปญั หาเก่ียวกับสงิ่ แวดล้อมในทวปี ยโุ รป

13. แนวทางการอนรุ ักษท์ รัพยากรธรรมชาติ

และสง่ิ แวดลอ้ มในทวีปยุโรป
14. ลกั ษณะทั่วไปของทวีปแอฟรกิ า

15. ภูมลิ ักษณ์ของทวีปแอฟริกา

16. ลกั ษณะภูมิอากาศและพืชพรรณ

ธรรมชาติของทวีปแอฟรกิ า
17. ลกั ษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีป

ยโุ รป
18. ลักษณะทางประชากร สังคม และ

วฒั นธรรมของทวีปแอฟริกา
19. ลกั ษณะทว่ั ไปทางเศรษฐกิจของทวปี

แอฟริกา
20. การเปลย่ี นแปลงทางเศรษฐกิจของทวีป

แอฟริกา
21. ปฏสิ มั พันธ์ระหวา่ งมนุษย์กบั สิ่งแวดลอ้ ม

ในทวีปแอฟรกิ า
22. ปัญหาเกยี่ วกับส่งิ แวดล้อมในทวปี

แอฟริกา
23. แนวทางการอนุรกั ษ์ทรพั ยากรธรรมชาติ

และสง่ิ แวดลอ้ มในทวปี แอฟริกาลาดบั ประเภทสื่อ จานวน ใชส้ อนเร่ือง หลกั ฐาน
2. ใบความรู้ /ใบงาน 23 เร่ือง
1. ประเภทของเครอ่ื งมือทางภมู ศิ าสตร์ แผนการจดั การเรียนรู้

2. การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ รายวชิ า สังคมศึกษา

3. การนาเสนอข้อมูลทางภมู ิศาสตร์ พ้ืนฐาน
4. ลักษณะทั่วไปของทวีปยโุ รป รหสั วชิ า ส 22104
5. ภูมิลกั ษณ์ของทวีปยโุ รป
6. ภมู ิอากาศและพชื พรรณธรรมชาตขิ องทวีป ช้นั ม.2

ยุโรป
7. ทรพั ยากรธรรมชาติของทวีปยโุ รป

8. ประชากร สังคมและวฒั นธรรมของทวีป

ยุโรป
9. ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป

10. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของทวปี

ยโุ รป
11. ปฏิสัมพนั ธร์ ะหวา่ งมนุษย์กบั สิ่งแวดลอ้ ม

ในทวปี ยุโรป
12. ปญั หาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในทวปี ยุโรป

13. แนวทางการอนุรกั ษท์ รพั ยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ มในทวีปยโุ รป
14. ลักษณะท่ัวไปของทวปี แอฟรกิ า

15. ภมู ิลกั ษณ์ของทวปี แอฟริกา

16. ลกั ษณะภูมอิ ากาศและพืชพรรณ

ธรรมชาติของทวีปแอฟริกา
17. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาตขิ องทวปี

ยโุ รป
18. ลักษณะทางประชากร สงั คม และ

วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
19. ลักษณะท่วั ไปทางเศรษฐกิจของทวีป

แอฟริกา
20. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของทวปี

แอฟริกา
21. ปฏิสัมพันธ์ระหวา่ งมนษุ ย์กบั สิ่งแวดล้อม

๑๐

ในทวปี แอฟรกิ า
22. ปญั หาเก่ยี วกบั สง่ิ แวดล้อมในทวีป

แอฟริกา
23. แนวทางการอนุรกั ษท์ รัพยากรธรรมชาติ

และสงิ่ แวดลอ้ มในทวปี แอฟริกา

๑๑

1.2 รายการส่ือ – เอกสารประกอบการสอนทจี่ ัดทา – จัดหาเพื่อประกอบการเรียนการสอน

ลาดบั ประเภทสื่อ จานวน ใชส้ อนเรื่อง หลกั ฐาน

1. ส่ือ Power Point 25 เรื่อง 1. เคร่อื งมอื ทางภูมิศาสตร์ท่ีควรรู้ แผนการจดั การเรียนรู้

2. แนวทางการใช้เคร่ืองมือทางภูมศิ าสตร์ รายวชิ า สังคมศึกษา

3. การใชเ้ คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ พ้ืนฐาน

4. การศกึ ษาวิธีการนาเสนอข้อมูลทางภมู ิศาสตร์ รหสั วชิ า ส 23101

5. การนาเสนอขอ้ มลู ทางภมู ศิ าสตร์ ช้นั ม. 3

6. ลกั ษณะทั่วไปของทวีปอเมรกิ าเหนอื

7. ภูมิลักษณ์ท่ีสาคัญของทวปี อเมริกาเหนือ
8. ภูมอิ ากาศและพืชพรรณธรรมชาตขิ องทวปี
อเมริกาเหนือ
9. ทรพั ยากรธรรมชาติของทวีปอเมรกิ าเหนือ
กับการพัฒนาเศรษฐกจิ
10. ลักษณะทว่ั ไปทางสงั คมและวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ
11. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมและ
วฒั นธรรมของทวปี อเมริกาเหนือ
12. ประชากรของทวีปอเมริกาเหนอื
13. การเปล่ียนแปลงประชากรของทวปี อเมริกา
เหนอื
14. ลกั ษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนอื
15. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีป
อเมรกิ าเหนอื
16. ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมรกิ าใต้
17. ภูมิลกั ษณท์ ่สี าคญั ของทวีปอเมริกาใต้
18. ภูมอิ ากาศและพืชพรรณธรรมชาตทิ ส่ี าคัญ
ของทวีปอเมริกาใต้
19. ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมรกิ าใต้กับ
การพฒั นาเศรษฐกจิ
20. ลกั ษณะทว่ั ไปทางสงั คมและวฒั นธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้
21. การเปลยี่ นแปลงลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของทวปี อเมรกิ าใต้
22. ลักษณะทวั่ ไปทางประชากรของทวปี อเมริกา

๑๒

ใต้
23. การเปล่ยี นแปลงประชากรของทวปี อเมริกา
ใต้
24. ลักษณะทวั่ ไปทางเศรษฐกิจของทวปี อเมรกิ า
ใต้
25. การเปลยี่ นแปลงทางเศรษฐกจิ ของทวปี
อเมริกาใต้

ลาดบั ประเภทส่ือ จานวน ใชส้ อนเร่ือง หลกั ฐาน

2. ใบความรู้ /ใบงาน 25 เรื่อง 1. เครื่องมอื ทางภูมิศาสตร์ที่ควรรู้ แผนการจดั การเรียนรู้

2. แนวทางการใช้เครอ่ื งมือทางภมู ิศาสตร์ รายวชิ า สงั คมศึกษา

3. การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ พ้ืนฐาน

4. การศกึ ษาวิธีการนาเสนอข้อมลู ทางภูมิศาสตร์ รหสั วชิ า ส 23101

5. การนาเสนอขอ้ มูลทางภูมศิ าสตร์ ช้นั ม. 3

6. ลกั ษณะท่วั ไปของทวีปอเมรกิ าเหนือ

7. ภมู ิลกั ษณ์ทีส่ าคัญของทวีปอเมริกาเหนอื

8. ภมู อิ ากาศและพชื พรรณธรรมชาติของทวปี

อเมรกิ าเหนอื

9. ทรพั ยากรธรรมชาติของทวีปอเมรกิ าเหนือ

กับการพัฒนาเศรษฐกจิ

10. ลักษณะทว่ั ไปทางสงั คมและวัฒนธรรมของ

ทวีปอเมริกาเหนอื

11. การเปลย่ี นแปลงลักษณะทางสังคมและ

วฒั นธรรมของทวปี อเมริกาเหนือ

12. ประชากรของทวปี อเมรกิ าเหนือ

13. การเปลย่ี นแปลงประชากรของทวปี อเมริกา

เหนอื

14. ลกั ษณะทว่ั ไปทางเศรษฐกิจของทวีป

อเมริกาเหนือ

15. การเปลย่ี นแปลงทางเศรษฐกิจของทวปี

อเมริกาเหนอื

16. ลักษณะทั่วไปของทวปี อเมริกาใต้

17. ภมู ิลกั ษณ์ทส่ี าคัญของทวีปอเมรกิ าใต้

18. ภมู อิ ากาศและพืชพรรณธรรมชาตทิ สี่ าคญั

ของทวีปอเมริกาใต้

๑๓

19. ทรัพยากรธรรมชาติของทวปี อเมริกาใต้กบั
การพัฒนาเศรษฐกิจ
20. ลักษณะท่วั ไปทางสังคมและวฒั นธรรมของ
ทวปี อเมริกาใต้
21. การเปล่ียนแปลงลกั ษณะทางสงั คมและ
วฒั นธรรมของทวีปอเมรกิ าใต้
22. ลกั ษณะทั่วไปทางประชากรของทวปี อเมริกา
ใต้
23. การเปลยี่ นแปลงประชากรของทวีปอเมริกา
ใต้
24. ลกั ษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของทวปี อเมริกา
ใต้
25. การเปลย่ี นแปลงทางเศรษฐกจิ ของทวีป
อเมริกาใต้

1.3.รายงานวจิ ัยในช้ันเรียน จานวน แกป้ ัญหาเรื่อง หลกั ฐาน

ลาดบั ชื่อผลงานวจิ ยั 1 แกป้ ัญหาดา้ นการเรียนการสอนแบบ รายงานการวจิ ยั

1 ผลการใช้กระบวนการจิตต บรรยายที่อาจทาใหน้ กั เรียนเกิดความ ภาคเรียนที่ 1/2562
ปัญญาร่วมกบั วิธีการจดั การ
เรียนรแู้ บบ STAD เบ่ือหน่าย โดยการใชก้ ระบวนการ
เพอ่ื พัฒนาผลสมั ฤทธ์ิ
ทางการเรยี น เรื่อง วัน จิตตปัญญาร่วมกบั วธิ ีจดั การเรียนรู้
สาคญั ทางพระพุทธศาสนา
สาระการเรยี นรู้ สงั คมศึกษา แบบ STAD เพ่ือกระตุน้ ความสนใจ
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชา
พระพุทธศาสนา ของ ของนกั เรียน
นกั เรยี นช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่
1 โรงเรียนวัชรวทิ ยา
อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวดั กาแพงเพชร

๑๔

1.4 สอนแทน…19…..คาบ สอนแทนครู หลกั ฐาน
ท่ี ว.ด.ป. รายวชิ าท่ีสอนแทน จานวนคาบ

1 14/05/62 สังคม 1 นายพรชยั โพธ์ิมาก แบบ

2 16/05/62 สงั คม 1 นางนงนุช นอ้ ยเกิด บนั ทึก
3 23/05/62 สังคม
4 06/06/62 สงั คม 1 นางสาวพิญญารัตน์ ทองเหลือง การสอน
5 06/06/62 สังคม แทน
6 07/06/62 สังคม 1 นายภีมพล เหมภูมิ
7 07/06/62 สงั คม
8 18/06/62 สังคม 1 นางกานตร์ วี กาเนิด
9 01/08/62 สังคม
10 15/08/62 สังคม 1 นางสุวารี ยอดศรี
11 15/08/62 สงั คม
12 15/08/62 สงั คม 1 นายภีมพล เหมภูมิ
13 16/08/62 สังคม
14 20/08/62 สงั คม 1 นางสาวพญิ ญารัตน์ ทองเหลือง
15 22/08/62 สังคม
16 22/08/62 สังคม 1 นายพรชยั โพธ์ิมาก
17 29/08/62 สงั คม
18 30/08/62 สงั คม 1 นายศุภจิต จนั ทรี
19 05/09/62 สังคม
1 นางนิสรา วงษบ์ ุญมาก

1 นายพรชยั โพธ์ิมาก

1 นายพรชยั โพธ์ิมาก

1 นางพรทิพย์ นิลาภรณ์

1 นางสาวพญิ ญารัตน์ ทองเหลือง

1 นายศุภจิต จนั ทรี

1 นายภีมพล เหมภูมิ

1 นายศุภจิต จนั ทรี

1 นางสุวารี ยอดศรี

1.5 สอนซ่อมเสริมนักเรียน - ชม จานวนนักเรียน - คน

๑๕

1.6 ประเมนิ ผลการเรียน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความรู้ (K)
1) ประเมินจากการสงั เกต
2) ประเมินจากการทดสอบ
3) ประเมินจากการซกั ถาม
4) ประเมินจากการตรวจใบงานและแบบฝึกหดั
5) ประเมินจากการทางานกลุ่ม
6) ประเมินจากการนาเสนอ

ด้านทกั ษะ/กระบวนการ (P)
1) ประเมินความสามารถในการสื่อสาร
2) ประเมินความสามารถในการคิด
3) ประเมินความสามารถในการแกป้ ัญหา
4) ประเมินความสามารถในการใชท้ กั ษะชีวติ
5) ประเมินความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

ด้านคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
1) ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
2) ประเมินจากการสังเกต

1.7 การใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่
1) หอ้ งสมุดโรงเรียน
2) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร
3) หอ้ งสมุดประชาชน
4) อินเทอร์เนต
5) หอ้ ง Resouch Center

๑๖

1.8 งานกจิ กรรมเสริมวชิ าการ
1) จดั กิจกรรมเสริมความรู้วชิ าท่ีสอนอะไรบา้ ง (นอกเวลาสอน)

-

2) การส่งเสริมกิจกรรมแข่งขนั นกั เรียน

- การแขง่ ขนั ศิลปหตั ถกรรมนกั เรียน ปี การศึกษา 2562 จงั หวดั กาแพงเพชร คร้ังที่ 69
รายการการประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม. 4 – ม. 6

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

จานวนนักเรียนทไี่ ด้รับผลการเรียน(คน) ค่าสถติ ิ

รหสั วชิ า/รายวชิ า 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส รวม ค่าเฉลยี่ SD

ส22101 --

สังคมศึกษาพ้นื ฐาน

ช้นั ม.2/7

ช้นั ม.2/8

ช้นั ม.2/9

รวม - -

ร้อยละ

ส23101

สังคมศึกษาพ้นื ฐาน

ช้นั ม. 3/5

ช้นั ม. 3/6

ช้นั ม. 3/7

ช้นั ม. 3/8

ช้นั ม. 3/9

รวม

ร้อยละ

จานวนนกั เรียนท่ีผา่ นเกณฑร์ ้อยละ 100 %
จานวนนกั เรียนที่ไมผ่ า่ นเกณฑร์ ้อยละ…-… คน

๑๗

3. ผลการประเมินคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

รหสั วชิ า/รายวชิ า จานวนคุณภาพของนักเรียน(คน) รวม

0123 104
176
ส22101 สงั คมศึกษาพ้ืนฐาน ช้นั ม.2 104 280
100
ส23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ช้นั ม.3 176 -

รวม 280

คดิ เป็ นร้อยละ 100

ร้อยละของผู้เรียนทไ่ี ด้ระดับคุณภาพ 3 100

*** 3 หมายถงึ ดเี ยยี่ ม ***2 หมายถึง ดี *** 1 หมายถงึ ผ่าน *** 0 หมายถึง ไม่ผ่าน

4. ผลการประเมนิ การอ่าน คดิ วเิ คราะห์ เขยี น

ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562

รหัสวชิ า/รายวชิ า จานวนคุณภาพของนกั เรียน(คน) รวม

0123 104
176
ส22101 สงั คมศึกษาพ้ืนฐาน ช้นั ม.2 104 280
100
ส23101 สังคมศึกษาพ้นื ฐาน ช้นั ม.3 176 -

รวม 280

คิดเป็ นร้อยละ 100

ร้อยละของผู้เรียนทไี่ ด้ระดบั คุณภาพ 2 – 3 100

*** 3 หมายถึง ดเี ยย่ี ม ***2 หมายถึง ดี *** 1 หมายถงึ ผ่าน *** 0 หมายถงึ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ผรู้ ายงาน ลงชื่อ หวั หนา้ กลุ่มสาระฯ
( นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย)์ ( นายภีมพล เหมภูมิ )

ลงช่ือ หวั หนา้ กลุ่มงานบริหารงานวชิ าการ
(นายวเิ ชียร ยอดนิล)

๑๘

ส่วนที่ 2

สรุปผลการปฏิบตั ิงานกจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน

ช่ือ นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย์

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

1. กจิ กรรมแนะแนว

1.1.จดั ทาแผนการเรียนรู้/โครงสร้างการสอน

ไดจ้ ดั ทาโครงสร้างการสอน จานวน - โครงการ

ไดจ้ ดั ทาแผนการเรียนรู้ จานวน………-………แผน

1.2 ใชส้ ื่อ/วสั ดุ-อุปกรณ์/เอกสาร จานวน……………….เร่ือง

-

1.3 จดั กิจกรรมแนะแนวนกั เรียน

-

1.4 ผลการประเมินการเขา้ ร่วมกิจกรรมแนะแนวตามท่ีกาหนดไวใ้ นหลกั สูตร

นกั เรียน จานวนนกั เรียน ผลการประเมิน การแกไ้ ขปัญหา หลกั ฐาน

ช้นั ท้งั หมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผา่ น(คน) นกั เรียนท่ีไม่ผา่ น -
...........................
ชาย หญิง ชาย หญิง

- - -- - - -

.............. ........................... ......... ............. ........... ............. ................................

1.3 จดั กิจกรรมแนะแนวนกั เรียน
-

1.4 ผลการประเมินการเขา้ ร่วมกิจกรรมแนะแนวตามที่กาหนดไวใ้ นหลกั สูตร

2.กจิ กรรมนักเรียน

2.1 กจิ กรรมลกู เสือ/เนตรนารี
2.1.1 การสอนกิจกรรม
เป็นผนู้ ากลุ่ม/ผกู้ ากบั กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ช้นั ม.3
ระดบั ช้นั ม.3 เน้ือหาท่ีสอนการแสดงออกทางศิลปะ นาฏศิลป์ และการแสดงละคร
2.1.2 การแตง่ เคร่ืองแบบ
แต่งเครื่องแบบ 15 คร้ัง/ภาคเรียน

๑๙

2.1.3 จดั ทาแผนการเรียนรู้/โครงสร้างการสอน

ไดจ้ ดั ทาโครงสร้างการสอน จานวน 1 โครงการ

ไดจ้ ดั ทาแผนการเรียนรู้ จานวน 2 แผน

2.1.4ใชส้ ื่อ/วสั ดุ-อุปกรณ์/เอกสาร จานวน. 1 เร่ือง

ลาดบั ประเภทของสื่อ จานวน ใชส้ อนเร่ือง หลกั ฐาน
-เอกสาร
1. -เอกสาร 1 -การแสดงออกทางศิลปะ

นาฏศิลป์ และการแสดง

ละคร

2.1.5 ผลการประเมินการเขา้ ร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ตามท่ีกาหนดไวใ้ นหลกั สูตร

นกั เรียน จานวนนกั เรียน ผลการประเมิน การแกไ้ ขปัญหา หลกั ฐาน

ช้นั ท้งั หมด(คน) ผา่ น(คน) ไมผ่ า่ น(คน) นกั เรียนที่ไมผ่ า่ น

ชาย หญิง ชาย หญิง

ม.3 357 151 206

2.2 กจิ กรรมผ้บู าเพ็ญประโยชน์

2.2.1 การสอนกิจกรรม

เป็นผนู้ ากลุ่ม/ผกู้ ากบั กิจกรรม -

ระดบั ช้นั ม - เน้ือหาที่สอน -

2.2.2 การแต่งเคร่ืองแบบ

แต่งเครื่องแบบ………-……….คร้ัง/ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ……-………

2.2.3 จดั ทาแผนการเรียนรู้/โครงสร้างการสอน

ไดจ้ ดั ทาโครงสร้างการสอน จานวน -

ไดจ้ ดั ทาแผนการเรียนรู้ จานวน - แผน

2.2.4 ใชส้ ่ือ/วสั ดุ-อุปกรณ์/เอกสาร จานวน - เรื่อง

ลาดบั ประเภทของสื่อ จานวน ใชส้ อนเร่ือง หลกั ฐาน
-
-- - -

๒๐

2.2.5 ผลการประเมินการเขา้ ร่วมกิจกรรมผบู้ าเพญ็ ประโยชน์ ตามที่กาหนดไวใ้ นหลกั สูตร

นกั เรียน จานวนนกั เรียน ผลการประเมิน การแกไ้ ขปัญหา หลกั ฐาน
-
ช้นั ท้งั หมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผา่ น(คน) นกั เรียนที่ไม่ผา่ น

ชาย หญิง ชาย หญิง

- - -- - - -

2.3 กจิ กรรมชุมนุม

2.3.1 การสอนกิจกรรม

เป็นครูท่ีปรึกษาชุมนุม งานจดั ดอกไม้

จานวนนกั เรียนที่รับผดิ ชอบ 57 คน

2.3 2 จดั ทาโครงการกิจกรรมชุมนุมร่วมกบั นกั เรียน จานวน…1…..โครงการ

2.3.3ใชส้ ่ือ/วสั ดุ-อุปกรณ์/เอกสาร จานวน 1 เร่ือง

ลาดบั ประเภทของส่ือ จานวน ใชส้ อนเร่ือง หลกั ฐาน
แผนการจดั
1 ดอกไมป้ ลอม อุปกรณ์ทามาลยั ดอกไม้ 1 การทาพวงมาลยั จาก กิจกรรม

ดอกไมป้ ลอม และการจดั หลกั ฐาน

พานดอกไม้ -สมดุ บนั ทกึ
กิจกรรมชมุ นมุ
2.3.4 ผลการประเมินการเขา้ ร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดไวใ้ นหลกั สูตร บาเพญ็
ประโยชน์
นกั เรียน จานวนนกั เรียน ผลการประเมิน การแกไ้ ขปัญหา

ช้นั ท้งั หมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผา่ น(คน) นกั เรียนที่ไม่ผา่ น

ชาย หญิง ชาย หญิง

ม. 1 10 1 9 - - -

ม. 2 25 1 24 - - -

ม. 3 20 9 11 - - -

ม. 4 6 - 6 - - -

๒๑

3. กจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

3.1 การสอนกิจกรรม

นกั เรียนช้นั ม.3/8 จานวนนกั เรียนท่ีรับผดิ ชอบ 31 คน

3.2 จดั ทาโครงการกิจกรรมร่วมกบั นกั เรียน จานวน - โครงการ

3.3 ผลการประเมินการเขา้ ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามที่กาหนดไวใ้ นหลกั สูตร

นกั เรียน จานวนนกั เรียน ผลการประเมิน การแกไ้ ขปัญหา หลกั ฐาน

ช้นั ท้งั หมด(คน) ผา่ น(คน) ไมผ่ า่ น(คน) นกั เรียนที่ไม่ผา่ น

ชาย หญิง ชาย หญิง

ม. 3/8 31 15 16 - - - แบบรายงานกิจกรรม

ลงชื่อ ผรู้ ายงาน
(นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย)์

ลงชื่อ หวั หนา้ งานกิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน
(นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย)์

ลงชื่อ หวั หนา้ กลุ่มงานบริหารงานวชิ าการ
(นายวเิ ชียร ยอดนิล)

๒๒

ส่วนท่ี 3 หลกั ฐาน
แฟ้มระเบียนสะสม
สรุปผลการปฏบิ ตั งิ านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แฟ้มระเบียนสะสม
แฟ้มเยยี่ มบา้ น
ช่ือ นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย์ ที่ปรึกษา หอ้ ง ม. 3/8
ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562

1. การรู้จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
ผลการปฏบิ ัตงิ านท้งั ปริมาณและคุณภาพ

1.1 เป็นที่ปรึกษานกั เรียนช้นั ม. 3/8 จานวน 31 คน
1.2 จดั ทาประวตั ินกั เรียนจานวน 31 คน ที่เรียบร้อยคิดเป็ นร้อยละ 100
1.3 เยยี่ มบา้ นนกั เรียนเสร็จสิ้นแลว้ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 พบสภาพปัญหาของ

นกั เรียนดา้ น ใชโ้ ทรศพั ทม์ ือถือเป็นเวลานาน ไดใ้ หค้ วามช่วยเหลือโดยการขอความร่วมมือ
จากผปู้ กครองใหด้ ูแลเอาใจใส่นกั เรียน และมีเวลาทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกบั นกั เรียน

1.4 ใหค้ าปรึกษาเบ้ืองตน้ แก่นกั เรียน จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รายงานทุนการศึกษา
ผลลพั ธ์ นกั เรียนรู้สึกอบอุ่น นกั เรียนมีแนวทางแกไ้ ขปัญหา สมุดบนั ทึกโฮมรูม
แฟ้มสรุป SDQ
1.5 จดั กิจกรรมโฮมรูม จานวน 18 คร้ัง/ภาคเรียน
ผลลพั ธ์ของการจดั กิจกรรมโฮมรูม นกั เรียนมีวนิ ยั และอยรู่ ่วมกบั ผอู้ ื่นไดอ้ ยา่ งมีความสุข แฟ้มสรุป EQ

1.6 ประเมินพฤติกรรม SDQ นกั เรียน 31 คน สมุดบนั ทึกเขา้ แถว
ผลลพั ธ์จากการประเมินพฤติกรรม SDQ ไดช้ ่วยเหลือนกั เรียนในการ จดั กิจกรรมเสริมสร้าง หนา้ เสาธง
ทกั ษะชีวติ เช่น กิจกรรมทศั นศึกษา, ติวเฉพาะกลุ่ม การใหค้ วามรู้ รายงานการประชุม
ผปู้ กครอง
1.7 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) นกั เรียน 31 คน
ผลลพั ธ์จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) ไดช้ ่วยเหลือนกั เรียนโดยการ
จดั กิจกรรมเสริมสร้างทกั ษะชีวติ เช่น กิจกรรมวนั ข้ึนปี ใหม่, กิจกรรมทศั นศึกษา, การให้
ความรู้, เพ่ือนช่วยเพ่ือน

1.8 ตรวจเช็คนกั เรียนในแถวตอนเชา้ และดูแลความเรียบร้อยสปั ดาห์ละ 5 วนั (โดยครูมาลยั และ
ครูวภิ ารัตน์ ลงเช็คช่ือท่ีแถวในตอนเชา้ และคอยอบรมนกั เรียนท่ีห้องโฮมรูมทุกวนั )
ผลลพั ธ์จากการตรวจเช็คนกั เรียนในแถวตอนเชา้ นกั เรียนมีวนิ ยั มากข้ึน

1.9 ประสานสมั พนั ธ์กบั ผปู้ กครอง จานวน 2 คร้ัง ประสานสัมพนั ธ์ โดยมีจดหมายแจง้ เชิญ
ประชุมผปู้ กครองนกั เรียน, โทรศพั ท,์ ไลน์ แจง้ ขา่ วผา่ นนกั เรียน
(รับคะแนน 50 คะแนนกลางภาค)

๒๓

1.10 ดูแลนกั เรียนท่ีมีลกั ษณะไมพ่ ึงประสงค์ (ผมผดิ ระเบียบ,พดู จาหยาบคาย เป็นบางคร้ัง ) สอบถามนกั เรียน
จานวน 2-3 คน แนวทางการแกไ้ ข วา่ กล่าวตกั เตือน อบรมบ่อยๆ บนั ทึกกวดขนั วนิ ยั
1.11 การติดตามตรวจสมุดบนั ทึกความดีของนกั เรียนใหเ้ ป็นปัจจุบนั จานวน 31 คน สมุดบนั ทึกของ
นกั เรียน
1.12 การติดตามตรวจสมุดบนั ทึกรักการอา่ น จานวน 31 คน สมุดบนั ทึกของ
นกั เรียน
1.13 การติดตามตรวจสมุดบนั ทึกรายรับ – รายจา่ ย จานวน 31 คน สมุดบนั ทึกของ
นกั เรียน
1.14 การศึกษานกั เรียนรายกรณี ( Case study ) จานวน - คน -

2.การคดั กรองนักเรียน หลกั ฐาน
ผลการปฏิบตั ิงานท้งั ปริมาณและคุณภาพ แบบรายงาน
SDQ
2.1 วเิ คราะห์ขอ้ มูลคดั กรองนกั เรียน ออกเป็ น 7 กลุ่ม โดยใชเ้ กณฑก์ ารคดั กรอง / แบบประเมิน แฟ้มคดั กรองฯ
SDQ แยกนกั เรียนไดเ้ ป็น
- กลุ่มท่ีมีความตอ้ งการพิเศษ จานวน………-……..…คน คิดเป็ นร้อยละ……-…… แบบรายงาน
- กลุ่มปกติ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แฟ้มเขียว
- กลุ่มเสี่ยงแตล่ ะดา้ น จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ -
- กลุ่มมีปัญหา / ช่วยเหลือ ( แต่ละดา้ น จานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0 ) ………………….
- อ่ืน ๆ ………………….
2.2 ไดส้ รุปรายงานผลการคดั กรองนกั เรียนช้นั ม.3/8 ส่งเป็นรูปเล่ม จานวน 1 เล่ม เรียบร้อยแลว้ …………………

2.3 ไดส้ รุปรายงานผลการใหค้ าปรึกษาเบ้ืองตน้ หรือช่วยเหลือใหแ้ ก่นกั เรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหา ( กลุ่มช่วยเหลือ ) เป็นรายบุคคลพร้อมแนบความรู้สึกของนกั เรียนที่ไดร้ ับความช่วยเหลือ ส่ง
เป็นรูปเล่ม จานวน……-……เล่ม เรียบร้อยแลว้

๒๔

3. การส่งเสริมนักเรียน (สาหรับนักเรียนทุกกลุ่ม)

ผลการปฏิบตั งิ านท้งั ปริมาณและคุณภาพ หลกั ฐาน

โดยการจดั กิจกรรม (คร้ัง/ภาคเรียน)(ใหร้ ะบุ)

- จดั ประชุมผปู้ กครองช้นั เรียน ( Classroom meeting ) จานวน 2 คร้ัง -ภาพถา่ ย

- ประชุมเครือขา่ ยผปู้ กครองของหอ้ งเรียน จานวน 2 คร้ัง -รายงานการประชุม
ผปู้ กครอง
จัดกจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน -บันทกึ การเขา้
ร่วมประชุม
- เขา้ ร่วมประชุมอบรมประจาสัปดาห์ จานวน 18 คร้งั -แฟม้ ส่งเสรมิ
พัฒนา ป้องกัน
- จัดกจิ กรรมสง่ เสริมความสามารถพเิ ศษตา่ งๆ ใหน้ กั เรยี น จานวน 18 ครง้ั และ
แก้ไขพฤติกรรม
- รว่ มจัดกจิ กรรมสนับสนุนงานสัมพันธ์ชมุ ชน จานวน 1 คร้งั นักเรยี น
-สมดุ กิจกรรมเพือ่
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมลี ักษณะอนั พงึ ประสงค์ของโรงเรยี น จานวน 10 คร้ัง สังคมและ

- จัดกจิ กรรมรักษาความสะอาดของห้องเรียน จานวน 90 คร้ัง

- กจิ กรรมพฒั นารกั ษาความสะอาดของพ้ืนทที่ รี่ ับผิดชอบ จานวน 18 ครง้ั

- เข้ารว่ มกิจกรรมวนั สาคัญต่าง ๆ จานวน 5 ครง้ั

- อ่ืนๆ

และผลลพั ธ์ท่ีเกิดข้ึนกบั นกั เรียนในการจดั กิจกรรมในแตล่ ะกิจกรรม (พร้อมหลกั ฐานการรายงาน สาธารณประโยชน์

ผลการจดั กิจกรรม เช่น รายงานโฮมรูมส้ัน-ยาว , รายงานการจดั ประชุมผปู้ กครองช้นั เรียน , รายงาน -เอกสารคาสง่ั

การจดั กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน) (หมายเหตุ หลกั ฐานการประชุมต่างๆ ส่งรายงานใหร้ ะบบดูแลฯ แลว้ )

๒๕

4. การป้องกนั และช่วยเหลือนักเรียน ( จาเป็ นอย่างมากสาหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียง / กล่มุ มีปัญหา )

ผลการปฏิบตั ิงานท้งั ปริมาณและคุณภาพ หลกั ฐาน

โดยการจดั กิจกรรม (ครั้ง/ภาคเรียน) (ใหร้ ะบ)ุ -โครงการห้องเรยี นสี
- จัดทามาตรการช่วยเหลอื นักเรียน ขาว
- ให้คาปรกึ ษาเบ้ืองตน้ -แฟ้มส่งเสริมพัฒนา
- ประสานงานกับผู้เก่ยี วขอ้ งเพ่ือจดั กจิ กรรม สาหรบั ปอ้ งกนั และช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา ปอ้ งกนั และแก้ไข
พฤตกิ รรมนักเรยี น
 กจิ กรรมในห้องเรยี น -เอกสารการปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ ิจกรรมคาบ
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประชมุ

 กจิ กรรมเพื่อนชว่ ยเพื่อน

 กิจกรรมซ่อมเสรมิ

 กิจกรรมสื่อสารกบั ผปู้ กครอง
- กิจกรรมอบรมประจาสปั ดาห์

- ศกึ ษาเฉพาะกรณี (Case study)
- อน่ื ๆ

และผลลพั ธท์ เ่ี กดิ ข้ึนกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมในแตล่ ะกิจกรรม (พร้อมหลักฐานการรายงาน

ผลการจัดกจิ กรรม )

5.การส่งต่อนักเรียน( ส่งต่อภายใน,ส่งต่อภายนอก) - ส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอก หลกั ฐาน

ผลการปฏบิ ตั ิงานท้งั ปริมาณและคุณภาพ - การส่งต่อนกั เรียน
- ประสานงานและบนั ทึกการส่งตอ่ ไปยงั ครูที่เกี่ยวขอ้ งในการช่วยเหลือนกั เรียน จานวน 1 คน ไปยงั หอ้ งแนะแนว
เพอ่ื ใหค้ ุณครูแนะ
คิดเป็นร้อยละ 100 แนวไดท้ าการ
- ติดตามการช่วยเหลือจากผเู้ ก่ียวขอ้ ง จานวน…1….คน คิดเป็นร้อยละ 100 ช่วยเหลือและให้
- ประสานงานและบนั ทึกการส่งนกั เรียนไปยงั ผเู้ ชี่ยวชาญภายนอก จานวน…1…คน คาแนะนาอยา่ งถูกวธิ ี
-การส่งต่อภายนอก
คิดเป็นร้อยละ 100 ไปยงั แพทย์
- ผลสมั ฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนในการไดร้ ับความช่วยเหลือจากการส่งต่อนกั เรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน ผเู้ ช่ียวชาญไดท้ าการ
รักษานกั เรียนได้
สามารถอยรู่ ่วมกบั เพื่อนๆ และบุคคลอื่นไดต้ ามปกติสุข อยา่ งถูกวธิ ี

๒๖

ลงช่ือ ผรู้ ายงาน
(นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย)์

ลงชื่อ หวั หนา้ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกั เรียน
(นางเกศินี พงษพ์ นั ธ์)

ลงชื่อ หวั หนา้ กลุ่มงานกิจการนกั เรียน
(นายแสงทอง นอ้ ยเกิด)

๒๗

ส่วนที่ 4

สรุปผลงานและคุณลกั ษณะการปฏบิ ัตงิ านสนับสนุน หลกั ฐาน

ชื่อ นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย์ งานเจา้ หนา้ ท่ีการเงิน 1. หนงั สือคาส่ัง
2. รูปภาพ
1. งานพเิ ศษท่ีปฏิบตั ิ

1.1 งานเจา้ หนา้ ที่การเงิน

ผลการปฏบิ ตั งิ านท้งั ปริมาณและคุณภาพ

หนา้ ที่/รายการปฏิบตั ิ ผลงาน
1. ดูแลตรวจสอบเก่ียวกบั เอกสารชุด ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 3

เบิกจ่ายของโรงเรียน
2. ลงขอ้ มูลระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์พร้อมทาเกียรติบตั ร
ใหผ้ บู้ ริจาค

( ในตารางใหอ้ ธิบายถึงงานที่ปฏิบตั ิงานประจาในฝ่ ายต่างๆ ดา้ นปริมาณ วา่ ปฏิบตั ิอะไรบา้ ง
และใหอ้ ธิบายถึงคุณภาพของงานท่ีไดป้ ฏิบตั ิในแตล่ ะขอ้ )

การให้ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน
จากการปฏิบตั ิหนา้ ท่ี ผลการประเมินอยใู่ นระดบั (ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงใน เพยี ง

ช่องเดียว และระบุรายละเอียดระดบั เกณฑม์ าตรฐานท่ีเลือกลงในช่องวา่ ง)
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 1.ปฏิบตั ิงานตามท่ีไดร้ ับมอบหมายเป็นปกติ
 ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 2.นอกจากขอ้ 1 แลว้ ยงั มีคู่มือการปฏิบตั ิงานท่ีรับผดิ ชอบ
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 3.นอกจากขอ้ 2 แลว้ ยงั มีนวตั กรรม/วธิ ีการใหม่ ๆ มาใชป้ ฏิบตั ิงาน
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 4.นอกจากขอ้ 3 แลว้ ยงั มีรายงานผลการดาเนินงานที่ปฏิบตั ิ
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 5.นอกจากขอ้ 4 แลว้ ยงั มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตั ิงาน

๒๘

2. งานอ่ืนๆท่ีไดร้ ับมอบหมายดว้ ยคาสงั่ (ใหร้ ะบุ) หลกั ฐานคาสง่ั โรงเรียนที่
ผลการปฏิบัตงิ านทัง้ ปริมาณและคณุ ภาพ

ที่ หน้าท/่ี รายการปฏบิ ัติ ผลงาน

1 การจดั ครเู ขา้ สอนประจาภาคเรียนที่ 1 สอน ส21102 พระพทุ ธศาสนา 9 คาบ, ส - - คาสง่ั โรงเรยี นที่ 173/2562
ปีการศกึ ษา 2562 30265 4 คาบ, ลูกเสอื -เนตรนารี 1 คาบ, - ลว. 29 เม.ย. 2562

กจิ กรรมชุมนมุ 1 คาบ, กจิ กรรม

โฮมรูม 1 คาบ, กิจกรรมประชุม 1 คาบ,

กจิ กรรม PLC คาบ

2 แต่งตัง้ ขา้ ราชการครแู ละบุคลากร -เจา้ หนา้ ที่งานส่งเสริมใหม้ แี หลง่ เรยี นรู้ - - คาสั่งโรงเรยี นท่ี 175/2562
ปฏิบตั ิหนา้ ท่รี บั ผิดชอบงาน ปี และส่งเสรมิ ความรู้ดา้ นวิชาการแก่ชมุ ชน
ลว. 1 พ.ค. 2562
การศกึ ษา 2562 -เป็นทปี่ รึกษาและประสานงานกลมุ่ สาระ

การเรียนรสู้ งั คมศึกษาฯ

3 คณะกรรมการคณะสี ปีการศึกษา -ทาหน้าทจ่ี ัดประชุมวางแผนการดาเนนิ - - คาสง่ั โรงเรยี นท่ี 181/2562
2562 งานรว่ มกบั นกั เรยี นคณะสีเขยี ว
ลว. 1 พ.ค. 2562
4 แตง่ ตง้ั ครูปฏบิ ตั ิหนา้ ท่คี รเู วรประจาวัน -เป็นหวั หนา้ ครูเวรประจาสปั ดาหช์ ุดที่ 2 - - คาสง่ั โรงเรยี นท่ี 183/2562
และประจาสัปดาห์ ภาคเรยี นท่ี 1 ปี มีหนา้ ทดี่ งั นี้
ลว. 1 พ.ค. 2562
การศกึ ษา 2562 - จดั ครเู วรปฏิบตั หิ นา้ ทตี่ ามทีโ่ รงเรียน

กาหนด

- นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมนิ ผล

การปฏิบัตหิ น้าทขี่ องครูเวรชุด 2

5 คณะกรรมการควบคุมดแู ลกจิ กรรมเพือ่ -ควบคุมนกั เรยี นช้ัน ม 3/1 ปฏบิ ตั ิ - - คาสั่งโรงเรยี นท่ี 192/2562

สังคมและสาธารณะประโยชน์ ปี กจิ กรรมบริเวณภายในโรงเรยี น ปี ลว. 10 พ.ค. 2562

การศึกษา 2562 การศกึ ษาละ 15 ชว่ั โมง

-รายงานผลการจดั กิจกรรมของนักเรยี น

ช้ัน ม 3/1 ภาคเรยี นละ 1 คร้ัง

6 คณะกรรมการดาเนนิ งานทาบุญ -ดแู ลนักเรยี นคณะสเี ขยี วเข้ารว่ มพธิ ใี น - - คาสั่งโรงเรยี นที่ 205/2562
ตักบาตรขา้ วสารอาหารแห้งเนอื่ ง หอประชมุ เพอ่ื รว่ มกจิ กรรมวันเฉลมิ
ลว. 23 พ.ค. 2562
ในวันคล้ายวนั ก่อตง้ั โรงเรียน พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ปกี ารศกึ ษา 2562 พระบรมราชนิ ี ปกี ารศึกษา 2562 และ

ดูแลความสงบเรยี บรอ้ ยของนักเรยี น

7 คณะกรรมการจัดกจิ กรรมวนั เฉลมิ -ดูแลนกั เรยี นคณะสเี ขียวเข้ารว่ มพธิ แี ละ - - คาสั่งโรงเรยี นท่ี 206/2562
พระชนมพรรษา สมเดจ็ พระนางเจ้าฯ จัดระเบียบแถวการเขา้ รว่ มกจิ กรรม
ลว. 23 พ.ค. 2562
พระบรมราชินี ประจาปีการศึกษา วนั เฉลมิ พระชนมพรรษา สมเด็จพระ

2562 นางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี ปกี ารศกึ ษา

2562 และดแู ลความสงบเรยี บรอ้ ยของ

นกั เรียน

๒๙

ผลการปฏบิ ัตงิ านทั้งปริมาณและคุณภาพ

หลักฐานคาส่ังโรงเรยี นที่

ที่ หน้าท/่ี รายการปฏบิ ัติ ผลงาน

8 คณะกรรมการการนเิ ทศภายใน -เป็นประธานกรรมการตรวจแผนฯ - - คาสั่งโรงเรยี นที่ 207/2562
คร้งั ที่ 1 ประจาปกี ารศึกษา 2562 ลว. 23 พ.ค. 2562
กลุม่ สาระการเรยี นรสู้ ังคมศึกษาฯ

9 แตง่ ต้งั ผู้บงั คบั บัญชาลูกเสือ เนตร -เปน็ ผกู้ ากบั ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 3- - คาสง่ั โรงเรยี นที่ 223/2562
นารี ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลมุ่ 3 กอง 2
ลว. 29 พ.ค. 2562

10 คณะกรรมการการจัดกจิ กรรม วันไหว้ -จดั เตรยี มอปุ กรณบ์ วงสรวงพระภูมเิ จา้ ท-่ี - คาสง่ั โรงเรยี นที่ 227/2562
ครู ประจาปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวชั รวทิ ยา และนานกั เรียน ลว. 5 ม.ิ ย. 2562

ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 1 และปีท่ี 4

บวงสรวงพระภูมิเจา้ ท่ี
11 แต่งต้ังครูทปี่ รึกษากจิ กรรมชมุ นมุ /ชมรม -เป็นครูที่ปรกึ ษากจิ กรรมชุมนุมบาเพ็ญ - - คาสง่ั โรงเรยี นท่ี 228/2562
ประจาปีการศึกษา 2562 ประโยชน์ ระดับชัน้ ม.ตน้ จานวน 25 ลว. 5 ม.ิ ย. 2562

คน เปน็ ชาย 8 คน หญิง 17 คน

12 คณะกรรมการรบั การประเมิน -จดั ทาเอกสารวธิ ีการดาเนนิ งานระบบ - - คาสั่งโรงเรยี นที่ 233/2562

การดาเนนิ งานระบบการดแู ล การดูแลช่วยเหลอื นักเรียนใน ลว. 12 มิ.ย. 2562

ช่วยเหลือนักเรยี น ประจาปกี ารศกึ ษา สถานศกึ ษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน การ
2562 ดาเนินงานสอดคล้องท้ัง 5 ข้ันตอนอยา่ ง

เปน็ ระบบครบวงจร การดาเนนิ การเสรมิ

สร้างทักษะชีวติ และการคุ้มครอง

นักเรยี นอย่างเป็นรปู ธรรม ปีการศึกษา

2559-2561

13 แต่งตั้งครูปฏบิ ตั หิ น้าที่ เนื่องในวนั -ควบคมุ ดูแลลกู เสือ-เนตรนารี ให้ - - คาสง่ั โรงเรยี นท่ี 252/2562
คลา้ ยวนั สถาปนาคณะลกู เสอื แห่งชาติ เรียบร้อยในขณะดาเนินกิจกรรมในวันท่ี ลว. 25 ม.ิ ย. 2562

4 ก.ค. 2562

14 แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนินการ -ควบคุมและดูแลการสอบของนักเรยี น - - คาสง่ั โรงเรยี นท่ี 269/2562
สอบวดั ผลกลางภาค ภาคเรยี นที่ ลว. 8 ก.ค. 2562
1 ปกี ารศึกษา 2562 ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3/1

15 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการจดั กิจกรรม -ตกแต่งเทียน จัดเตรียมนักเรียนนาเทยี น- - คาสั่งโรงเรยี นที่ 270/2562
หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ลว. 8 ก.ค. 2562
ประจาปีการศึกษา 2562 พรรษาไปถวาย

16 แตง่ ตงั้ คณะกรรมการ ASEAN to -ประสานงาน กากับผทู้ เี่ ก่ยี วขอ้ งทกุ ฝ่าย- - คาสงั่ โรงเรยี นท่ี 284/2562
“ASEAN to the Worid” ประจาปี และเตรียมพธิ ีเปดิ -ปิด จดั กิจกรรม ลว. 18 ก.ค. 2562
การศกึ ษา ๒๕๖๒ ฐานความรู้ และสรุปรายงานการจัด -
กจิ กรรม

๓๐

ผลการปฏบิ ตั งิ านท้ังปรมิ าณและคณุ ภาพ หลกั ฐานคาสั่งโรงเรยี นที่

ท่ี หน้าท/่ี รายการปฏบิ ตั ิ ผลงาน - - คาสั่งโรงเรยี นท่ี 328/2562
17 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ลว. 20 ส.ค. 2562
-มหี น้าทดี่ าเนนิ งานหอ้ งเรยี นสีขาว
ห้องเรยี นสขี าวประจาภาคเรยี นท่ี มอบหมายหน้าท่ีความรบั ผดิ ชอบ 4
1 ปีการศกึ ษา 2562 ฝ่าย ใหแ้ กนนาชว่ ยเหลอื เพอ่ื น
ประกอบด้วยครูที่ปรกึ ษา และนกั เรียน
18 แตง่ ตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ แกนนาห้องเรยี นสีขาว
สอบวดั ผลปลายภาค ภาคเรยี นที่
1 ปีการศึกษา 2562 -ควบคมุ และดูแลการสอบของนกั เรยี น - - คาสง่ั โรงเรยี นที่ 342/2562
ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 3/1
19 คณะกรรมการการนเิ ทศภายใน ลว. 2 ก.ย. 2562
คร้งั ท่ี 2 ประจาปกี ารศึกษา 2562
-เปน็ ประธานกรรมการตรวจแผนฯ - - คาสงั่ โรงเรยี นที่ 347/2562
กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ังคมศกึ ษาฯ ลว. 6 ก.ย. 2562

4.งานอ่ืน ๆ ที่อาสาปฏิบตั ิ (ถา้ มี ใหร้ ะบุ)
-

ลงชื่อ ผรู้ ายงาน
(นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย)์

ลงช่ือ หวั หนา้ กลุ่มบริหารงานวชิ าการ
( นายวเิ ชียร ยอดนิล )

๓๑

ส่วนที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

ชื่อ นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย์ กลุ่มสาระสังคมศกึ ษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

ข้อมูลส่ วนตัว
1. ขา้ พเจา้ นางวภิ ารัตน์ เครือวลั ย์ อายุ 25 ปี วฒุ ิ ค.บ. (ครุศาสตรบณั ฑิต สาขาวชิ าสงั คมศึกษา)

2. ปัจจุบนั เป็ นขา้ ราชการตาแหน่งครูผชู้ ่วย เงินเดือน 16,150 บาท

ตาแหน่งเลขที่ 44279 อายรุ าชการ 9 เดือน
3.การพฒั นาตนเอง ( ในเวลาเกา้ เดือนต้งั แต่ วนั ท่ี 13 ธ.ค. 61 ถึง 27 ก.ย. 62 เช่น เขา้ รับการอบรม
ศึกษาดูงาน เป็นวทิ ยากร เป็นพิธีกร)

ที่ อบรม / ศึกษาดูงาน/วทิ ยากร วนั เดือน เร่ือง สถานที่ หน่วยงานที่จดั

ปี

1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการเขียน 1 เม.ย. การเขียนรายงานการ ณ หอประชุม โรงเรียนวชั รวทิ ยา

รายงานการประเมินตนเองของ 2562 ประเมินตนเองของ โรงเรียนวชั รวทิ ยา

สถานศึกษา สถานศึกษา

2 ประชุมเรื่อง การจดั ทา 2 เม.ย. การจดั ทาแผนพฒั นา ณ หอประชุม โรงเรียนวชั รวทิ ยา

แผนพฒั นาคุณภาพการศึกษา 2562 คุณภาพการศึกษา โรงเรียนวชั รวทิ ยา

3 อบรมหลกั สูตรการพฒั นาส่ือ 4 เม.ย. การพฒั นาส่ือ ณ หอประชุม โรงเรียนวชั รวทิ ยา
นวตั กรรมสาหรับการเรียนการ 2562 นวตั กรรมสาหรับการ โรงเรียนวชั รวทิ ยา
สอนในศตวรรษท่ี 21“รวมพล
เรียนการสอนใน

คนทาสื่อ” การสร้างส่ือการ ศตวรรษที่ 21

เรียน

การสอนรูปแบบVDO Clip
ผา่ นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิ าชีพครู

วชั รวทิ ยา หลกั สูตร 6 ชว่ั โมง

4 ประชุมทบทวนระบบดูแล 7 พ.ค. ระบบดูแลช่วยเหลือ ณ หอ้ งเรียนรู้ไร้ โรงเรียนวชั รวทิ ยา

ช่วยเหลือนกั เรียน 2562 นกั เรียน พรมแดน

๓๒

5 เป็นวทิ ยากรโครงการอบรม 29 พ.ค. ใหค้ วามรู้เกี่ยวกบั ณ หอประชุม โรงเรียนวชั รวทิ ยา

สัมมนาความรู้ดา้ นกฎหมาย 2562 กฎหมายสาหรับ โรงเรียนวชั รวทิ ยา

สาหรับประชาชนทวั่ ไปและ ประชาชนทว่ั ไปและ

บุคลากรในทอ้ งถิ่น “กิจกรรม บุคลากรในทอ้ งถ่ิน

LAW ONE DAY”

6 เป็นวทิ ยากรการอบรม “การใช้ 8–9 มิ.ย. การใชโ้ ปรแกรม ณ หอประชุม โรงเรียนวชั รวทิ ยา

โปรแกรมสารสนเทศ 2562 สารสนเทศภูมิศาสตร์ โรงเรียนวชั รวทิ ยา

ภูมิศาสตร์ (GIS)”ณ หอ้ ง (GIS)

Multimedia Room อาคาร 4

โรงเรียนวชั รวทิ ยา

7 เป็นวทิ ยากรในกิจกรรม 9 ส.ค. ใหค้ วามรู้เกี่ยวกบั ณ หอประชุม โรงเรียนวชั รวทิ ยา

“ASEAN to the World” 2562 ASEAN โรงเรียนวชั รวทิ ยา

ประจาปี การศึกษา 2562

4. การพฒั นาดา้ นเทคโนโลยี

สามารถใชค้ อมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word  Excell  Power point อยใู่ นระดบั

ดีเยยี่ ม (ใชป้ ระโยชน์ในการเรียนการสอนและการปฏิบตั ิงานอ่ืนๆไดเ้ ป็ นอยา่ งดี)
- โปรแกรมอื่น ๆ Google Earth อยใู่ นระดบั ดี

Google Maps อยใู่ นระดบั ดี
PhotoScape อยใู่ นระดบั ดี
Chromavid อยใู่ นระดบั ดี
Snapseed อยใู่ นระดบั ดี

Imovie อยใู่ นระดบั ดี
5. ผลงานทางวชิ าการหรือผลงานดีเด่นในรอบคร่ึงปี ( อาทิ สื่อ , นวตั กรรม , งานวิจยั ฯลฯ )

- งานวจิ ยั เรอ่ื ง ผลการใช้กระบวนการจิตตปญั ญาร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรแู้ บบ STAD
เพอ่ื พฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่อื ง วันสาคญั ทางพระพทุ ธศาสนา สาระการเรียนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม วชิ า พระพุทธศาสนา ของนักเรยี นช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 โรงเรียนวชั รวทิ ยา
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จงั หวดั กาแพงเพชร
6. รางวลั ที่ไดร้ ับ ( 2 ปี ยอ้ นหลงั )
- ส่งนกั เรียนเขา้ ร่วมประกวดภาพยนตร์ส้ัน ระดบั ช้นั ม. 4 – ม.6 งานศิลปหตั ถกรรมนกั เรียนคร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ไดร้ างวลั ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดบั เขตพ้นื ที่การศึกษา ไดไ้ ปแข่งขนั ต่อท่ีจงั หวดั สุโขทยั

๓๓

7. ผลการปฏิบตั ิงานเก่ียวกบั วนิ ยั และจรรยาบรรณครู

ท่ี งานท่ีปฏิบตั ิ ผลการปฏิบตั ิงานท้งั ปริมาณและคุณภาพ

1 1.1 การปฏิบตั ิราชการ 1. การลาป่ วย จานวน - คร้ัง - วนั
1.2 การรักษาวนิ ยั 2. การลากิจ จานวน 1 คร้ัง 1 วนั
3. การขาดอยเู่ วรยาม - คร้ัง (กลางวนั /กลางคืน)
4. การขาดประชุมโรงเรียน - คร้ัง
1. การถูกลงโทษทางวนิ ยั - คร้ัง

เร่ือง – ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิ ยั

2. การถูกวา่ กล่าวตกั เตือนดว้ ยวาจา - คร้ัง
เร่ือง -

1.3 การประพฤติตนเป็นแบบอยา่ งที่ดี 1. การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ไมน่ ุ่งยนี ส์ ไมน่ ุ่งส้นั รัดรูป
หรือไมส่ ุภาพ แต่งกายถูกตอ้ งตามกาลเทศะสากลนิยม ตามเทศกาล

2. กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย

3. การใหบ้ ริการผมู้ าติดตอ่ อยา่ งสุภาพเป็นมิตร

1.4 การรักษาความสามคั คี 1. การใหค้ วามช่วยเหลือผอู้ ื่น ดว้ ยความเตม็ ใจ ไม่เลือกปฏิบตั ิ

1.5 การเสียสละและอุทิศเวลา 2. ความสามคั คีกบั เพอื่ นร่วมงาน สามคั คีท้งั งานหลวง งานราษฎร์
1 : เขา้ สอน หรือเริ่มทางานเป็นไปตามเวลาที่กาหนด และยงั อุทิศเวลา
ใหก้ บั ทางราชการอยา่ งเตม็ ที่ แมห้ มดเวลาทางานแลว้ งานยงั ไม่เสร็จก็จะ

อยทู่ าจนเสร็จ

2. ผลงานยงั บงั เกิดผลดีต่อราชการและส่วนรวม ทาใหง้ านท่ีรับผดิ ชอบ

เสร็จทนั เวลา

1.6 การมีน้าใจใฝ่ บริการ 1 : ใหบ้ ริการ การตอ้ นรับ ทกั ทาย ผมู้ าใชบ้ ริการ ดว้ ยความเตม็ ใจ
2 : ใหบ้ ริการงานในหนา้ ท่ีของตนเอง ดว้ ยความสุภาพ ไม่หยาบคาย

1.7 การมีมนุษยสมั พนั ธ์และสุขภาพจิต 1. ความสามารถทางานร่วมกบั ผอู้ ่ืนไดเ้ ป็ นอยา่ งดี

1.8 ความสามารถในการแสวงหา 1 : การศึกษาหาความรู้ตามที่โรงเรียนจดั ใหแ้ ลว้ นามาประยกุ ต์

ความรู้และสร้างองคค์ วามรู้เพื่อพฒั นา ใชใ้ นงานจนบงั เกิดผล สามารถขยายผลใหผ้ อู้ ื่นท้งั ในกลุ่มสาระและ
งาน นอกกลุ่มสาระ อีกท้งั ยงั มีโรงเรียนต่างๆ เขา้ มาศึกษาดูงานดา้ นพฒั นา
หลกั สูตรบ่อยคร้ัง

๓๔

1.9 มีคุณธรรม จริยธรรมวชิ าชีพครู 1 : สามารถปรับปรุงตน เพือ่ รับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง มอง
1.10 การมีจิตสานึกท่ีดีดา้ นส่ิงแวดลอ้ ม โลกในแง่ดี ปรับตวั ได้ รู้เทา่ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถ
นาคุณธรรมทางศาสนามาใชใ้ นควบคุมตนเอง ไดเ้ ป็นอยา่ งดียง่ิ

1 : การสอดแทรกงานสิ่งแวดลอ้ มในการเรียนการสอนและ
การอบรมนกั เรียน ใหค้ วามร่วมมือกบั โรงเรียนเป็นอยา่ งดีใน
การปลุกจิตสานึก ของนกั เรียน ครู และบุคลากรอื่น
โดยทาอยเู่ ป็ นประจาสม่าเสมอ

ขอรับรองวา่ การรายงานผลการปฏิบตั ิงานงานขา้ งตน้ ของขา้ พเจา้ เป็นความจริงทุกประการ

ลงช่ือ ผรู้ ายงาน
( นางสาววภิ ารัตน์ เครือวลั ย)์

ลงชื่อ
( นายสุรศกั ด์ิ โพธ์ิบลั ลงั ค์ )

หวั หนา้ งาน กลุ่มงานพฒั นาบุคลากร

๓๕

ภาคผนวก

๓๖

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมคั รนกั เรียนช้นั ม. 1 และม. 4 รอบปกติ โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประชุมประจาเดือน โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

๓๗

โรงเรียนวชั รวทิ ยารับสมคั รนกั เรียน ปี การศึกษา 2562
วนั ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

๓๘

ร่วมกิจกรรมการพฒั นาส่ือนวตั กรรม สาหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
รวมพลคนทาส่ือ ปี 2 โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562

ประชุมประจาเดือนคร้ังท่ี 3/2562 โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

๓๙

ดว้ ยรักและผกู พนั คุณครูนยั นา ศุภดิษฐ์
วนั ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เปิ ดกองลูกเสือ-เนตรนารีช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 3
วนั ท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

๔๐

กิจกรรม Law one Day ของนกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 4
วนั ท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผบู้ ริหารพบครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม
วนั ท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

๔๑

กิจกรรมอบรมการใชโ้ ปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ท่ี 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประเมินครูผชู้ ่วยคร้ังท่ี 1 โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

๔๒

พธิ ีไหวค้ รู ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมวนั สุนทรภู่สู่วนั ภาษาไทย เทิดไทร้ ัชกาลท่ี 10 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

๔๓

กิจกรรม True ปลูกปัญญา school true Upskill O-NET โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ท่ี 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ท่ี 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

๔๔

ศึกษาดูงาน โรงเรียนระยองวทิ ยาคม
วนั ท่ี 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

พธิ ีถวายเคร่ืองราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชยั ถวายพระพรชยั มงคล
วนั ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

๔๕

กิจกรรมปิ ดกองลูกเสือช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 3 1/2562 โรงเรียนวชั รวทิ ยา
วนั ท่ี 12 กนั ยายน พ.ศ. 2562

๔๖

๔๗
เป็นทีมจดั ดอกไม้ สาหรับทุกงาน ทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียนวชั รวทิ ยามอบหมาย

๔๘

ผลงานนกั เรียนในการประกวดภาพยนตร์ส้นั ระดบั ช้นั ม.4 – ม.6
ไดร้ ับรางวลั เหรียญทอง ชนะเลิศระดบั เขตพ้นื ท่ีการศึกษา ในงานศิลปหตั ถกรรมนกั เรียนคร้ังท่ี 69

๔๙

๕๐


Click to View FlipBook Version