The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สื่อ E-book เรื่อง รู้แล้วบอกต่อประถม
จากเว็บไซต์ อย.น้อย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pisit Poonsawat, 2022-07-10 01:10:44

รู้แล้วบอกต่อประถม

สื่อ E-book เรื่อง รู้แล้วบอกต่อประถม
จากเว็บไซต์ อย.น้อย

รู้จัก อย.

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ


ที่ อย.รับผิดชอบ


ชดุ¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 11

¤‹ÙÁ×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

12 ¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 13

¤‹ÙÁ×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

14 ¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 15

¤‹ÙÁ×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

16 ¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

รู้เล่ห์ ทันเหลี่ยม

โฆษณาเกินจริง


ชุด

เคยไหม? เช่อื โฆษณา


“กินยาลูกกลอน ยาแผนโบราณโฆษณาอวดอ้างรกั ษาสารพดั โรค
แตก่ ลับเปน็ โรคสารพดั ใหร้ ักษา”


“ซอ้ื เตยี งนวดอินฟราเรด เกา้ อ้ไี ฟฟ้าสถติ รักษาอมั พาต เบาหวาน
แตโ่ รคกลบั ทรดุ ”


“หวังจะผอม หนุ่ ดี ผวิ ขาวใส ฉลาด ดว้ ยกาแฟ หรอื

เคร่อื งดม่ื ทผี่ สมสารตา่ ง ๆ แต่ไมไ่ ด้ตามหวัง”


“ใช้ครมี ทาสิว-ฝา้ หวังผวิ ขาวผ่องสวยใสดงั คำโฆษณา

แตห่ นา้ กลบั พังเสยี โฉม”


โปรดระวงั ! โฆษณา...อา้ งเกนิ จริง


อย่าหลงเชือ่ งา่ ย

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 39

¤‹ÙÁ×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

40 ¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 41

อนั ตราย
อนั ตราย
อนั ตราย

อันตราย

อนั ตราย
อันตราย

อันตราย


¤‹ÙÁ×Í อÍนั Âต.¹รŒÍาÂย
ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í อันตราย
อนั ตราย


42 ¤ÁÙ‹ ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

อาหาร


¤‹ÁÙ ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 43

¤‹ÙÁ×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

44 ¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

เคร่อื งสำอาง


¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 45

ยา


¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

46 ¤ÁÙ‹ ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

เคร่อื งมอื แพทย


¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 47

¤‹ÙÁ×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

48 ¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

ผลติ ภัณฑ์อาหาร


ชุด¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤ÁÙ‹ Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤ÁÙ‹ Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤ÁÙ‹ Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

(
)
XX-X-XXXXX-Y-YYYY


¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤ÁÙ‹ Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤ÁÙ‹ Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤ÁÙ‹ Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í
¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

ผลิตภัณฑ์ยา


ชุด¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 67

¤‹ÙÁ×Í ÍÂ.¹ŒÍ ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

68 ¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Ù‹Á×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

¤Á‹Ù Í× ÍÂ.¹ÍŒ  ª´Ø ÃŒÙáÅÇŒ ...ºÍ¡µÍ‹ 69

ขอ้ เทจ็ จริงทีค่ วรรู้


ข้อแรกท่คี วรรู้ หลกั ในการใชย้ าที่ถูกตอ้ ง ควรต้องเรม่ิ จากการใช้ยาให้
ถูกโรค การจะเลือกใช้ยาชนดิ ใด ควรจะใหแ้ พทยห์ รอื เภสชั กรเป็นผจู้ ดั ให้ เพื่อ
ให้ได้รับยาท่ีมีสรรพคุณตรงกับโรคหรืออาการท่ีเจ็บป่วยอยู่ ไม่ควรซ้ือยาหรือ
ใช้ยาตามคำบอกเล่าของคนอนื่ หรือ หลงเชื่อคำโฆษณา

ขอ้ ทสี่ อง การอ่านฉลากยาเป็นสิ่งจำเป็น เพ่อื ท่ีจะได้ใช้ยา
อยา่ งถูกวธิ ี ถกู ขนาด และถกู เวลา โดยควรศึกษารายละเอียดของ
ยาที่ได้รบั มานั้นใช้อย่างไร เชน่ ใช้รับประทาน หรอื ใช้ทา ถู นวด
ปิด แปะ ส่วนขนาดการใชย้ าจะมากหรือนอ้ ยขน้ึ อย่กู บั ชนิดของยา
และคนทใ่ี ชย้ าว่าเปน็ เดก็ หรือผใู้ หญ่ เป็นต้น

ขอ้ ท่ีสาม ควรรับประทานยาใหถ้ ูกเวลา โดยปฏิบัติตามตารางขา้ งท้าย
นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญต่อการใช้ยาตามจำนวนครั้งท่ีแพทย์หรือเภสัชกร
ระบไุ ว้ด้วย เน่อื งจากยาบางประเภท เช่น ยาปฏชิ วี นะตอ้ งรับประทานต่อเน่ือง

หค้ รบกำหนด มเิ ชน่ นั้นอาจทำใหเ้ ช้ือดอื้ ยาได้

ช่วงเวลา
ข้อแนะนำการรบั ประทานยาให้ถูกเวลา


ยากอ่ นอาหาร
ควรรับประทานกอ่ นอาหาร 30 นาที


ยาหลังอาหาร
ควรรับประทานหลงั อาหาร 15-30 นาที ยกเวน้ ยาบางชนิด
ท่ีมีผลระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารต้องรับประทาน

หลังอาหารทนั ที หรอื อาจจะรบั ประทานพรอ้ มอาหารกไ็ ด้


ยาก่อนนอน
ให้รับประทานยาน้ันก่อนนอนตอนกลางคืนเพียงคร้ังเดียว
โดยรับประทานยาหลังจากผ่านม้ือเย็นไปแล้วไม่ต่ำกว่า

¤‹ÙÁ×Í Í4Âช.¹ว่ั ŒÍโÂมงª
Ø´ ÃÙŒáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í

70 ¤Á‹Ù ×Í ÍÂ.¹ÍŒ  ªØ´ ÃŒÙáÅŒÇ...ºÍ¡µ‹Í


Click to View FlipBook Version