The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TCMA_Activities_2018_Final_for Print Booklet

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

TCMA_Activities_2018_Final_for Print Booklet

TCMA_Activities_2018_Final_for Print Booklet

รายงานการดาเนินงาน ปี 2561รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซีเมนตไ์ ทย หนา้

การดาเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมปนู ซีเมนต์ไทย 1
นโยบายและทศิ ทางการดาเนนิ งาน ปี 2561 – 2563 2
ภาพรวมการดาเนินงานที่สาคญั ปี 2561 3
การประกาศนโยบายวา่ ด้วยจรรยาบรรณ (Code of Ethics) 4-5
สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย
การผลกั ดนั ขอ้ เสนอสาคัญของอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนต์ 6-7
การดาเนินกิจกรรม 8 - 18
หนว่ ยงานความรว่ มมอื ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 19
เก่ยี วกับสมาคมอุตสาหกรรมปนู ซเี มนตไ์ ทย 20 – 26รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย 1

การดาเนินงานของสมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซีเมนตไ์ ทย

2 รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนตไ์ ทย

นโยบายและทศิ ทางการดาเนนิ งาน ปี 2561 – 2563

รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซีเมนตไ์ ทย 3

ภาพรวมการดาเนินงานที่สาคัญปี 2561

4 รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนตไ์ ทย

การประกาศนโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนตไ์ ทย

สมาชกิ สมาคมอุตสาหกรรมปนู ซเี มนต์ไทย อนั ประกอบด้วยบริษัทผ้ผู ลติ ปนู ซเี มนตช์ ั้นนาของไทย
ร่วมกันกาหนดและประกาศนโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณ (Code of Ethics) สมาคมอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ไทย และสนับสนุนให้สมาชิก พนักงานของสมาชิก และพนักงานของสมาคมฯ ปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครดั ในอันท่จี ะ:-

1) ประกอบอตุ สาหกรรมดว้ ยความรับผิดชอบ คานงึ ถึงดุลยภาพดา้ นเศรษฐกจิ สงั คม ส่งิ แวดล้อม
และสุขภาพประชาชน

2) ประกอบอตุ สาหกรรมด้วยการเคารพศักด์ิศรีความเปน็ มนษุ ย์ สทิ ธิ เสรภี าพ และความเสมอภาค
3) ประกอบอุตสาหกรรมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมาย

การแข่งขนั ทางการคา้
4) ประกอบอุตสาหกรรมดว้ ยความซอ่ื สัตย์สจุ ริต
5) สง่ เสรมิ และใหค้ วามสาคญั ตอ่ การปฏิบัตติ ามหลักการรกั ษาความลบั ของข้อมลู

รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย 5

6 รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย

การผลกั ดันข้อเสนอสาคญั ของอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนต์

• เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย 7

การผลักดนั ข้อเสนอสาคญั ของอตุ สาหกรรมปนู ซีเมนต์

• ผลักดันการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อย
กา๊ ซเรอื นกระจก

8 รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซีเมนตไ์ ทย

การดาเนนิ กิจกรรม

• การประชมุ ใหญ่ และการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

การประชมุ ใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมือ่ วันท่ี 22 กุมภาพนั ธ์ 2561
การประชุมใหญว่ ิสามญั ครงั้ ท่ี 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2561
การประชมุ คณะกรรมการสมาคมฯ จานวน 4 ครั้ง เม่ือวนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวนั ท่ี 14 มถิ ุนายน 2561
เมอ่ื วนั ที่ 13 กนั ยายน 2561
เม่อื วันท่ี 13 ธันวาคม 2561

รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซีเมนตไ์ ทย 9

• การประชุมคณะทางาน

จานวนครงั้

คณะทางานเหมอื งแรแ่ ละทรพั ยากรธรณี 8

คณะทางานเทคนิค 3

คณะทางานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3

คณะทางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4

คณะทางานสงิ่ แวดล้อม 4

โครงการโรงปนู รักษ์ชุมชน 2

คณะทางานเฉพาะกจิ สง่ เสรมิ การใชป้ ูนซีเมนตไ์ ฮดรอลกิ 1

0 2 4 6 8 10

10 รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซีเมนตไ์ ทย

• การประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

35% 35%
16% 3%11%

ด้านเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี ด้านเทคนคิ ด้านมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์ ด้านสง่ิ แวดล้อม ด้านที่เก่ยี วข้อง

รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซีเมนตไ์ ทย 11

• การแลกเปลี่ยนเรยี นรู้/ ศึกษาดูงาน/ สัมมนาเพ่ิมพูนความรู้สาหรับสมาชกิ

ดา้ นเหมืองแรแ่ ละทรพั ยากรธรณี
➢ การศกึ ษาดูงานดา้ นการพ้นื ฟูพ้ืนทท่ี าเหมืองที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ณ จังหวดั ลาปาง

ดา้ นอาชวี อนามัยและความปลอดภยั
➢ การสมั มนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การศึกษาใช้น่ังรา้ นแบบลิม่ ล็อค” ณ จังหวัดสระบุรี

ดา้ นสง่ิ แวดลอ้ ม
➢ การสัมมนา "อตุ สาหกรรมปนู ซเี มนตข์ องไทยกับกลไกการลดกา๊ ซเรอื นกระจก”

ณ จงั หวดั นครราชสมี า

12 รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนตไ์ ทย
• การประชุมเชิงปฏิบัติการประจาปี The 19th TCMA Technical Workshop

.

รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซีเมนตไ์ ทย 13

• การลงนามและประกาศเจตนารมณ์ด้านการเป็นเหมืองแร่ท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นมิตร
ตอ่ สิง่ แวดลอ้ ม (Thailand Green and Smart Mining)

14 รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย

รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย 15

16 รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนตไ์ ทย

• การสนบั สนุนเยาวชน ชมุ ชน และสงั คม

❖ ฟตุ บอลโรงปูนรกั ษ์ชมุ ชน คพั ครั้งท่ี 6
❖ โครงการโรงปนู รกั ษ์ชุมชนครบรอบ 6 ปี

รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซีเมนตไ์ ทย 17

• การประชุมระหว่างประเทศ

❖ The 25th AFCM Technical Symposium
and Exhibition
วนั ท่ี 4 – 6 เมษายน 2561
ณ ประเทศอินโดนเี ซีย

❖ The 67th Asian Cement Producers
Amity Club (ACPAC) Workshop
วนั ที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561
ณ ประเทศอนิ โดนเี ซีย

❖ The 42nd ASEAN Federation of
Cement Manufacturers (AFCM)
Council
วันท่ี 17 - 19 ตลุ าคม 2561
ณ ประเทศฟิลปิ ปินส์

❖ ทาหน้าหน้าที่ Country Coordinator
for AFCM Standing Committee on
Technical Cooperation (SC-TC)
ระหว่างปี 2560 – 2562

18 รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซีเมนตไ์ ทย

• การทาบุญสานักงานสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เน่ืองในโอกาสย้ายท่ีต้ังทาการ

สานกั งานแหง่ ใหญ่

กจิ กรรมทั้งหมดสามารถดูได้ท่ี http://www.thaicma.or.th/cms/news

รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซีเมนตไ์ ทย 19

หนว่ ยงานความร่วมมอื ภายในประเทศและตา่ งประเทศ

➢ กระทรวงคมนาคม
- กรมทางหลวง

➢ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม
- กรมทรพั ยากรธรณี
- สานกั งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม
- องคก์ ารบริหารจดั การก๊าซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน)

➢ กระทรวงพลงั งาน
- สานกั งานนโยบายและแผนพลังงาน

➢ กระทรวงมหาดไทย
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ศาลากลางจังหวดั สระบุรี

➢ กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
- กรมโรงงานอตุ สาหกรรม
- สานกั งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์อตุ สาหกรรม
- สภาการเหมืองแร่

➢ สภานติ บิ ญั ญตั ิแหง่ ชาติ
➢ สภาอุตสาหกรรมแหง่ ประเทศไทย
➢ ASEAN Federation of Cement Manufacturers
➢ Brunei Heidelberg Cement
➢ Indonesia Cement Association
➢ Japan Cement Association
➢ Korea Cement Association
➢ The Cement and Concrete Association of Malaysia
➢ Cement Manufacturers Association of the Philippines
➢ Cement and Concrete Association of Singapore
➢ Taiwan Cement Manufacturers Association
➢ Vietnam National Cement Association

20 รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย

รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนตไ์ ทย 21

เกย่ี วกับสมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซีเมนตไ์ ทย

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (Thai Cement Manufacturers Association: TCMA)
เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนาของไทย ที่มุ่งม่ันพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้เป็นกาลัง
หลักในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Basic Infrastructure of the Country
Development) มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Becoming Environmental
Friendly Industry) ดาเนินอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Committed to Social
Responsibilities Engagement) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Leading Towards Sustainable
Development)

TCMA จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยง
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยในการแลกเปล่ียนความเห็น
ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ อันจะนามาซึ่งการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ของไทย ได้แก่ ด้านการทาเหมือง (เหมืองแร่และทรัพยากรธรณี) ด้านกระบวนการผลิต
(เทคนิค มาตรฐานผลิตภัณฑ์) ด้านความปลอดภัย (อาชีวอนามัยความปลอดภัย) และด้านส่ิงแวดล้อม
เพ่อื ใหอ้ ตุ สาหกรรมปนู ซเี มนต์มสี ว่ นรว่ มในการพฒั นาประเทศดา้ นโครงสรา้ งพนื้ ฐานไดอ้ ย่างย่ังยืน

นอกเหนือจากการประสานการทางานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แล้ว TCMA ยังร่วมสนับสนุนโครงการโรงปูนรักษ์ชุมชน (Cement Partnership Project)
เพื่อการพัฒนาเยาวชน ชมุ ชน และสงั คม ในจังหวัดสระบรุ ี

ปัจจุบัน TCMA เป็นสมาชิกของสภาผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Cement
Manufacturers: AFCM) และทางานร่วมกับกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งเอเชีย (Asian Cement
Producers Amity Club: ACPAC) รวมทั้งสนับสนุนการทางานของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
สภาอุตสาหกรรมแหง่ ประเทศไทย (Thailand Fellowship of Cement Manufacturers, The Federation
of Thai Industries)

สมาชกิ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย

22 รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนตไ์ ทย

โครงสรา้ งสมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย

รายงานการดาเนินงาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปนู ซเี มนตไ์ ทย 23

คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมปนู ซีเมนต์ไทย

นายก นายศิวะ มหาสนั ทนะ

อปุ นายก นายนภดล รมยะรปู

นายระพี สุขยางค์

นายประทีป เลยี่ วไพรัตน์

นายสยามรฐั สทุ ธานกุ ูล

เลขาธิการ นายระพี สขุ ยางค์

เหรญั ญิกและนายทะเบยี น นายวรายทุ ธ เสริมศักดิส์ กุล

กรรมการ นายสกุ จิ งามสง่าพงษ์

ผชู้ ่วยเลขาธกิ าร-งานบริหารทัว่ ไป นายยงยทุ ธ สงา่ งาม

คณะทางานเหมอื งแร่และทรพั ยากรธรณี: นายทนิ กร กก๊ เครอื
ประธาน
คณะทางาน นายประพนั ธ์ สรรเพชรศิริ

เลขานุการ นายมงคล พรช่นื ชวู งศ์
ผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร
นายสงกรานต์ อ่อนคาเหลอื ง

นายสมภพ เทพพานิช

นายสรุ วฒุ ิ สวุ รรณวงศ์

นายธเนศ บว๊ ยเจริญ

นางสาวภทั ราวรรณ สขุ คนั ธรกั ษ์

นางสาวกานดา บุพพณั ชาตินานนท์

24 รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย
คณะทางานเทคนิค:

ประธาน นายสมพล ชาญไววิทย์
คณะทางาน
นายชาญวฒุ ิ ลม้ิ พิชยั

นายสมศกั ดิ์ วณิชยพ์ ูลผล

นายพลรัตน์ วงศ์สวรรค์

นายอดิศกั ดิ์ เดชไพรขลา

ดร. วนิ ิต บวั เพช็ ร์

เลขานกุ าร นางสาวภัทราวรรณ สขุ คนั ธรกั ษ์
ผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
นางสาวนิภาพรรณ ไชยพันธ์ุ

คณะทางานมาตรฐานผลิตภณั ฑ์: นายนราดล ตันจารุพันธ์
ประธาน
คณะทางาน ดร. โรจนากร กณั ฑะพงศ์

เลขานกุ าร นางสาวศิรนิ ทร์ อศั วพัฒนานนท์
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
คณะทางานอาชีวอนามยั และความปลอดภยั : ดร. วนั เฉลมิ ชโลธร
ประธาน
คณะทางาน นายอานนท์ จนั ทร์แยม้

เลขานกุ าร นางสาวพจมาน แสงนวล
ผชู้ ่วยเลขานุการ
นางสาวผกามาศ แพร่ศรสี กลุ

นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์

นางสาวนิภาพรรณ ไชยพนั ธ์ุ

นายวิชัย รายรัตน์

นายประทปี โยปนิ ตา

นายชวนิ ใชเ้ ทียมวงศ์

นายกานต์ ศภุ นริ ันดร์

นายบุญสง่ ว่องไว

นายอดศิ กั ด์ิ เดชไพรขลา

นายชัยวฒั น์ ศรภี มู ิ

นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์

นางสาวนภิ าพรรณ ไชยพนั ธ์ุ

รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย 25

คณะทางานสิง่ แวดล้อม: นายยุทธพล ใจดี
ประธาน
คณะทางาน นายสมหวัง สินธุมงคลชัย

เลขานุการ นายณรงเดช วณชิ ฤทธา
ผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
นายพทุ ธพล วสันตดิลก

นายอดิศักด์ิ เดชไพรขลา

นายชัยวฒั น์ ศรภี ูมิ

นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์

นางสาวนภิ าพรรณ ไชยพันธ์ุ

สานกั งานสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ ทย:

ผูจ้ ดั การทว่ั ไป นางสาวภัทราวรรณ สขุ คนั ธรกั ษ์

เจา้ หน้าที่ประสานงาน นางสาวนิภาพรรณ ไชยพันธุ์

นางสาวกานดา บุพพณั ชาตนิ านนท์

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานท่ัวไป -

26 รายงานการดาเนนิ งาน ปี 2561 | สมาคมอตุ สาหกรรมปูนซเี มนตไ์ ทย

สถานที่ต้งั โรงงานผลติ ปูนซเี มนต์
Click to View FlipBook Version