The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับความเป็นมาของเขื่อนลำตะคอง อดีต-ปัจจุบัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ingkharat Sukarin, 2020-02-19 23:38:23

เขื่อนลำตะคองแสนสวย

เกี่ยวกับความเป็นมาของเขื่อนลำตะคอง อดีต-ปัจจุบัน

Keywords: เขื่อนลำตะคอง,ลำตะคอง

9u ช่ือเร่ือง เขอื่ นตำละคองแสนสวย

จดั ทำโดย
นำย อิงครัต สกุ รินทร์

เลขที่ 17 ม.3/2

E-book เขอ่ื นเกบ็ นำ้ ลำตะคอง
1.ประวตั ิคสำมเป็นมำของเข่ือนเกบ็ นำ้ ลำตะคอง

- เขื่อนลำตะคองสร้ำงข้ึนในปี พ.ศ.2507-2512 เพ่อื กกั เกบ็ น้ำไวอ้ ุปโภค
บริโภค กำรเกษตรและลดอุทกภยั เข่ือนลำตะคองสร้ำงข้ึนบริเวณช่อง
เขำเขื่อนลน่ั กบั ช่องเขำถ่ำนเสียตวั เข่ือนเป็นเขื่อนดินสูง40.30 ม.สนั
เข่ือนยำว 527 ม.กวำ้ ง10 ม.อ่ำงเกบ็ น้ำเหนือเข่ือนมีควำมยำวตลอดลำน้ำ

19 กม.มีพ้นื ที่ 277,000 ไร่สำมำรถกกั เกบ็ น้ำได้ 310ลำ้ น ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

2.อำณำเขตของเข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคอง(เหนือ/ใต้/ออก/ตก)

อ่ำงเกบ็ น้ำเหนือเขื่อนมีควำมยำวตลอดลำน้ำ 19 กม.มีพ้ืนท่ี 277,000 ไร่

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=117

3.ขนำดควำมจ/ุ ปริมำณกำรเก็บนำ้ ในเขื่อนเก็บนำ้ ลำตะคอง

1. เป็นเข่ือนดินเกบ็ กกั น้ำ ปิ ดก้นั แม่น้ำลำตะคอง
2. สูง 40.3 ม. ยำว 521 ม. มีช่องระบำย 1 ช่อง

3. ระดบั สนั เข่ือน + 282.30 ร.ท.ก.

4. ระดบั เกบ็ กกั + 277.00 ร.ท.ก. ระดบั น้ำสูงสุด + 280.00 ร.ท.ก.
5. ปริมำณน้ำท่ีระดบั เกบ็ กกั 310 ลำ้ น ลบ.ม. ปริมำณน้ำที่ระดบั เกบ็ กกั

สูงสุด 445 ลำ้ น ลบ.ม.
6. ควำมจุกน้ อ่ำงฯ ท่ีระดบั + 261.00 ร.ท.ก. 20 ลำ้ น ลบ.ม.
7. อำณำเขตรับน้ำ 1,430 ตร.กม. พ้นื ที่อ่ำงฯ ท่ีระดบั เกบ็ กกั สูงสุด 554

ตร.กม.
8. ปริมำณน้ำไหลลงอ่ำง 212 ลำ้ น ลบ.ม./ปี ปริมำณฝนเฉล่ีย 1,113 มม./ปี
9. River Outlet ขนำดเสน้ ผำ่ ศนู ยก์ ลำง 3.50 ม. ส่งน้ำได้ 20 ลบ.ม./วินำที

ระดบั ธรณีท่อ + 261.00 ร.ท.ก.
10. Service Spillway ขนำด 6.0 ม. จำนวน 7 ช่อง ระบำยน้ำ

ได้ 1,530 ลบ.ม./วินำที
11. ทำงระบำยน้ำฉุกเฉินกวำ้ ง 40.0 ม. ระบำยน้ำได้ 600 ลบ.ม./

วนิ ำที

สำมำรถกกั เกบ็ น้ำได้ 310ลำ้ น ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

4.กำรผลิตกระแสไฟฟำ้ จำกเข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคอง

โรงไฟฟ้ำลำตะคองฯ ติดต้งั เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 250 เมกะวตั ต์ จำนวน 2
เครื่อง รวมกำลงั ผลิตติดต้งั 500 เมกะวตั ต์ ต่อมำไดต้ ิดต้งั เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำ
เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เคร่ือง ทำใหม้ ีกำลงั ผลิตติดต้งั รวมท้งั สิ้น 1,000 เมกะวตั ต์
กงั หันลมลำตะคอง

กำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกกงั หนั
ลมลำตะคอง
เป็ นโครงกำร
หน่ึงท่ี กฟผ.
มุ่งมนั่ ที่จะผลิต
ไฟฟ้ำจำก
พลงั งำนหมุนเวยี น ตำมแผนพฒั นำกำลงั ผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2547
– 2555 (PDP 2004) จำกกำรเกบ็ สถิติควำมเร็วลมของ กฟผ. เพอ่ื ตรวจวดั
ศกั ยภำพพลงั งำนลมสำหรับผลิตไฟฟ้ำทวั่ ประเทศมำต้งั แต่ปี พ.ศ. 2547 พบวำ่
บริเวณอำ่ งพกั น้ำตอนบนของโรงไฟฟ้ำลำตะคองชลภำวฒั นำ มีศกั ยภำพดีท่ีสุด
แห่งหน่ึง มีลมพดั ถึง 2 ช่วง คือช่วงฤดูลมมรสุมตะวนั ออกเฉียงเหนือ (ระหวำ่ ง
เดือนพฤศจิกำยน ถึงปลำยเดือนมีนำคม) และลมมรสุมตะวนั ตกเฉียงใต้
(ระหวำ่ งเดือนพฤษภำคม ถึงกลำงเดือนตุลำคม) มีควำมเร็วลมเฉลี่ยท้งั ปี
ประมำณ 5 - 6 เมตรต่อวนิ ำที เหมำะสมที่จะพฒั นำสร้ำงกงั หนั ลมเพื่อใชผ้ ลิต
ไฟฟ้ำ
กฟผ. จึงไดด้ ำเนินโครงกำรติดต้งั กงั หนั ลมจำนวน 2 ชุด ขนำดกำลงั ผลิต
ชุดละ 1,250 กิโลวตั ต์ รวมกำลงั ผลิต 2,500 กิโลวตั ต์ และดำเนินกำรติดต้งั

กงั หนั ลมเพมิ่ อีก 12 ตน้ ตน้ ละ 2,000 กิโลวตั ต์ ทำใหม้ ีกำลงั ผลิตติดต้งั รวม
ท้งั สิ้น 26,500 กิโลวตั ต์

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=117

5.วิธีชีวติ ของชำวบ้ำนที่อำศยั อย่ใู กล้เข่อื นเก็บนำ้ ลำตะคอง

ลำตะคองเป็ นลำน้ ำ
สำขำท่ีสำคญั สำยหน่ึง
ของแม่น้ำมูล มีตน้ น้ำ
อยบู่ ริเวณเทือกเขำดง
พญำเยน็ ตอนใกลจ้ ะ
บรรจบกบั เทือกเขำ
สันกำแพงในทอ้ งท่ี
อำเภอปำกช่อง ลำน้ำ
ตอนตน้ น้ำไหลผำ่ น
หุบเขำ ชำยเขำและที่
สูงมีควำมลำดชนั มีที่รำบแคบ ๆ ริมลำน้ำ ต่อเม่ือลำน้ำผำ่ นเขำเข่ือนลน่ั และเขำ
ถ่ำนเสียด ผำ่ นทอ้ งท่ีอำเภอสีคิ้ว ซ่ึงเป็นที่ต้งั เขื่อนลำตะคอง แลว้ จึงมีที่รำบสอง
ฝ่ังลำน้ำต่อเน่ืองกนั ตลอดไป ผำ่ นทอ้ งท่ีอำเภอสูงเนิน อำเภอขำมทะเลสอ
อำเภอเมืองนครรำชสีมำ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไหลลงแม่น้ำมูล ควำม
ยำวลำตะคองตลอดสำยประมำณ 220 กิโลเมตร ในบริเวณก่อนที่ลำตะคองจะ
ไหลผำ่ นทอ้ งท่ีอำเภอเมือง มีลำบริบูรณ์แยกออกทำงฝ่ังซำ้ ย หรือทำงทิศเหนือ

ที่บำ้ นโก่งแระมีแนวเกือบขนำนกบั ลำตะคอง ผำ่ นทอ้ งท่ีอำเภอเมือง
นครรำชสีมำ แลว้ ไปบรรจบกบั ลำตะคองตำมเดิมที่บำ้ นกนั ผม ในเขตอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ (ก่อนท่ีลำตะคองจะไหลลงแม่น้ำมูลเพยี ง 3 กิโลเมตร) ลำ
บริบูรณ์มีควำมยำวประมำณ 35 กิโลเมตร ท่ีรำบสองฝั่งลำตะคองและลำ
บริบูรณ์ตอนท่ีอยใู่ นทอ้ งที่อำเภอเมืองนครรำชสีมำ มีควำมกวำ้ งประมำณ 5-8
กิโลเมตร นบั เป็นท่ีรำบท่ีกวำ้ งใหญ่และสำคญั ท่ีสุดในลมุ่ น้ำน้ี

https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5094

6.แหลง่ ทอ่ งเท่ียวทีน่ ่ำสนใจ

1.สวนเมืองพร

2.อ่ำงเกบ็ น้ำหว้ ยซบั ประดู่

https://th.tripadvisor.com/AttractionsNear-g469414-d4458608-Lamtakhong_Dam-
Nakhon_Ratchasima_Nakhon_Ratchasima_Province.html

7.ถนนมอเตอร์เวย์ท่ตี ดั ผำ่ นเข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคอง

โครงกำรตดั ผ่ำนพืน้ ที่ 3
จงั หวดั แบ่งกำรก่อสร้ำง
ออกเป็ น 2 ช่วง
• จงั หวดั
พระนครศรีอยธุ ยำ อำเภอบำง
ปะอิน อำเภอวงั นอ้ ย อำเภอ
อุทยั
• จงั หวดั สระบุรี อำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหลก็

• จงั หวดั นครรำชสีมำ อำเภอปำกช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภออ.สูงเนิน อำเภอขำมทะเลสอ
อำเภอเมืองนครรำชสีมำแบ่ง
กำรก่อสร้ำวช่วงที่ 1 ระยะทำง 103 กม.

• เป็นทำงหลวงแบบพิเศษ 6 ช่องจรำจร ระยะทำงจำกทำงแยกต่ำงระดบั บำงปะอินบำง
ปะอิน-อ.ปำกช่อง

กำรก่อสร้ำงช่วงท่ี 2 ระยะทำง 93 กม.
• เป็นทำงหลวงแบบพิเศษ 4 ช่องจรำจร ระยะทำงจำกอ.ปำกช่อง-ทำงเลี่ยงเมือง

นครรำชสีมำ
กำรก่อสร้ำงส่วนใหญ่เป็นทำงระดบั พ้ืนดิน จะมีทำงยกระดบั 4 ช่วง ระยะทำง
ประมำณ 32.1 กม. คือ

1. ช่วงทำงเล่ียงเมืองสระบุรี ระยะทำง 7 กม.
2. ช่วงพ้ืนท่ีสมั ปทำนโรงปูน TPI ระยะทำง 5.5 กม.
3. ช่วงเขำตำแป้น ระยะทำง 2.3 กม.
4. ช่วงอำ่ งเกบ็ น้ำลำตะคอง ระยะทำง 17.3 กม.

http://www.koratstartup.com/motorway-bangpain-korat/


Click to View FlipBook Version