The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การเตรียมการประชุม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kwanta25100, 2022-05-12 04:43:29

การเตรียมการประชุม

การเตรียมการประชุม

การจดั เตรยี มระเบียบวาระการประชุม การจดั ทำบันทึกเสนอทปี่ ระชมุ และการจดั ทำรายงานการประชมุ

รวบรวมและจดั ทำโดย
นางสาวสพุ ชิ ฌาย์ กลิ่นหอม นติ ิกรชำนาญการ
สว่ นระเบียบกลาง สำนกั กฎหมายและระเบยี บกลาง สำนักงานปลัดสำนกั นายกรัฐมนตรี

(เอกสารประกอบหลกั สูตร OCSC Learning Space (e-Learning) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ.)

การประชุม

พจนานกุ รม ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประชุม (ก.) มารวมกนั หรือเรียกให้มารวมกนั เพื่อประโยชนอ์ ย่างใดอย่างหนึ่ง,

มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ เช่น ประชุมกรรมการ

กรรมการ (น.) บคุ คลซงึ่ ไดร้ บั เลอื กหรอื ไดร้ บั แตง่ ตง้ั เพอื่ กระทำกจิ การบางอยา่ งเปน็ คณะ
คณะ (น.) กลุ่มคนผรู้ ่วมกันเพ่ือการอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น คณะกรรมการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี า่ ดว้ ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

คณะกรรมการ

หมายความวา่ คณะบุคคลทไ่ี ด้รบั มอบหมายจากทางราชการให้ปฏบิ ัตงิ านในเร่ืองใด ๆ
ซง่ึ รวมถงึ คณะอนกุ รรมการ คณะทำงาน หรอื คณะบคุ คลอนื่ ทปี่ ฏบิ ตั งิ านในลกั ษณะเดยี วกนั

การจัดเตรยี มระเบยี บวาระการประชุม

การจัดทำบนั ทึกเสนอทป่ี ระชุม

ระเบยี บสำนักนายกรัฐมนตรี
วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ระเบียบสำนกั นายกรฐั มนตรี
วา่ ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบสำนกั นายกรฐั มนตรี
วา่ ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบสำนกั นายกรฐั มนตรี
วา่ ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก
ทา้ ยระเบยี บสำนกั นายกรฐั มนตรี
ว่าดว้ ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทแ่ี ก้ไขเพิ่มเติม

ภาคผนวก ๑ การกำหนดเลขที่หนังสือออก

ภาคผนวก ๒ คำขน้ึ ตน้ สรรพนาม คำลงทา้ ยในหนงั สอื ราชการ และคำทใี่ ชใ้ นการจา่ หนา้ ซอง

ภาคผนวก ๓ การลงชอ่ื และตำแหน่ง

ภาคผนวก ๔ หนังสอื ราชการภาษาองั กฤษ

ภาคผนวก ๕ การกำหนดเลขทห่ี นงั สอื ออกและการออกหนงั สอื ราชการของสว่ นราชการ
ที่ประจำในต่างประเทศ

ภาคผนวก ๖ หลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารปฏบิ ตั ใิ นการรบั ส่งและเก็บรักษาขอ้ มลู ขา่ วสาร
และหนงั สือราชการดว้ ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ภาคผนวก ๗ หลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการรบั ส่งและเก็บรักษาข้อมูลขา่ วสาร
และหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิ ส์

คำอธิบาย
ท้ายระเบยี บสำนกั นายกรฐั มนตรี
วา่ ดว้ ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพม่ิ เตมิ

คำอธบิ าย ๑ ความหมายของงานสารบรรณ
คำอธิบาย ๒ วธิ กี ารบนั ทกึ
คำอธิบาย ๓ การร่างหนงั สือ
คำอธบิ าย ๔ การเขยี นและการพิมพ์
คำอธบิ าย ๕ การกำหนดตวั เลขสำหรับใช้เปน็ หวั ขอ้
คำอธิบาย ๖ การทำสำเนา
คำอธิบาย ๗ การเสนอหนังสอื
คำอธิบาย ๘ การจา่ หนา้ ซอง
คำอธิบาย ๙ การควบคุมและเรง่ รดั งานสารบรรณ
คำอธิบาย ๑๐ รายงานการประชุม

การใช้บังคบั ของระเบียบ

ระเบียบนี้ใช้บงั คับแก่ ส่วนราชการ

กระทรวง ทบวง กรม สำนกั งาน หรือหนว่ ยงานอ่ืนใดของรฐั
ท้ังในราชการบรหิ ารสว่ นกลาง ราชการบรหิ ารสว่ นภมู ิภาค
ราชการบรหิ ารส่วนทอ้ งถ่นิ หรือในต่างประเทศ

และใหห้ มายความรวมถงึ คณะกรรมการดว้ ย

คณะกรรมการ

คณะบคุ คลทไี่ ดร้ บั มอบหมายจากทางราชการใหป้ ฏบิ ตั งิ านในเรอื่ งใด ๆ
ซงึ่ รวมถงึ คณะอนกุ รรมการ คณะทำงาน หรอื คณะบคุ คลอนื่ ทปี่ ฏบิ ตั งิ านในลกั ษณะเดยี วกนั

การใช้บังคับของระเบียบ

ส่วนราชการใดมีความจำเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติงานสารบรรณ

นอกเหนอื ไปจากท่ีได้กำหนดไว้ในระเบียบน้ี

ใหข้ อทำความตกลงกบั ผู้รกั ษาการตามระเบียบนี้
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การใชบ้ งั คับของระเบยี บ

ในกรณีที่

กฎหมาย
ระเบยี บวา่ ดว้ ยการรกั ษาความปลอดภยั แหง่ ชาติ หรอื
ระเบยี บวา่ ดว้ ยการรกั ษาความลบั ของทางราชการ

กำหนดวธิ ปี ฏบิ ตั เิ กี่ยวกับสารบรรณไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าดว้ ยการนน้ั

ความหมายของงานสารบรรณ

งานสารบรรณ

งานท่ีเกย่ี วกบั การบรหิ ารงานเอกสาร

การจดั ทำ การรบั การส่ง การเกบ็ รกั ษา การยืม การทำลาย

หนังสือราชการ คอื เอกสารท่เี ป็นหลักฐานในราชการ

ได้แก่

๑. หนงั สอื ท่มี ไี ปมาระหวา่ งสว่ นราชการ

๒. หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
หรอื ที่มไี ปถงึ บคุ คลภายนอก

๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก
มีมาถงึ ส่วนราชการ

๔. เอกสารท่ที างราชการจัดทำข้ึนเพ่อื เป็นหลักฐานในราชการ

๕. เอกสารท่ที างราชการจัดทำขึน้ ตามกฎหมาย ระเบียบ หรอื ขอ้ บงั คบั

๖. ขอ้ มลู ข่าวสารหรอื หนงั สือทไ่ี ดร้ ับจากระบบสารบรรณอเิ ลก็ ทรอนิกส์

ชนดิ และแบบของหนังสือราชการ

๑. หนงั สอื ภายนอก ๒. หนงั สอื ภายใน ๓. หนงั สอื ประทบั ตรา
(แบบที่ ๑) (แบบที่ ๒) (แบบที่ ๓)

๔. หนังสอื สง่ั การ ๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ ๖. หนังสอื ท่เี จ้าหน้าทีจ่ ดั ทำขน้ึ
หรอื รบั ไว้เปน็ หลกั ฐานในราชการ
คำสง่ั (แบบที่ ๔)
ระเบยี บ (แบบที่ ๕) ประกาศ (แบบที่ ๗) หนังสือรบั รอง (แบบที่ ๑๐)
ข้อบงั คบั (แบบท่ี ๖)
แถลงการณ์ (แบบท่ี ๘) รายงานการประชุม (แบบที่ ๑๑)

ขา่ ว (แบบที่ ๙) บันทกึ

หนังสอื อ่นื

หนังสือภายนอก

หนังสอื ตดิ ตอ่ ราชการที่เป็นแบบพธิ ี
ตดิ ตอ่ ระหวา่ งส่วนราชการ หรือ
สว่ นราชการมีถึงหน่วยงานอนื่ ใด
ซึ่งมใิ ช่สว่ นราชการ หรอื ทีม่ ถี งึ
บุคคลภายนอก
ใช้กระดาษตราครุฑ
จดั ทำตามแบบที่ ๑ ทา้ ยระเบียบ

หนงั สือภายใน

หนงั สอื ตดิ ตอ่ ราชการทเ่ี ปน็ แบบพธิ ี
น้อยกว่าหนังสอื ภายนอก
เป็นหนังสือตดิ ต่อภายในกระทรวง
ทบวง กรม หรอื จังหวดั เดียวกนั
ใช้กระดาษบนั ทึกข้อความ
จัดทำตามแบบที่ ๒ ทา้ ยระเบยี บ

หนังสอื ประทบั ตรา

หนงั สือที่ใชป้ ระทบั ตราแทนการลงชื่อ
ของหวั หน้าสว่ นราชการระดับกรม
ขน้ึ ไป

โดยใหห้ วั หนา้ สว่ นราชการระดับกอง
หรือผ้ทู ไี่ ดร้ ับมอบหมายจากหวั หนา้
สว่ นราชการระดบั กรมขน้ึ ไป
เปน็ ผรู้ บั ผดิ ชอบลงชอ่ื ยอ่ กำกับตรา

ใช้กระดาษตราครฑุ

จดั ทำตามแบบท่ี ๓ ทา้ ยระเบยี บ

หนงั สอื สงั่ การ

ให้ใชต้ ามแบบทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบนี้ เวน้ แต่จะมีกฎหมาย
กำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ
มี ๓ ชนดิ ไดแ้ ก่ คำส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับ

คำสัง่

บรรดาขอ้ ความท่ีผบู้ งั คับบญั ชา
สั่งการใหป้ ฏิบัติโดยชอบดว้ ย
กฎหมาย
ใช้กระดาษตราครฑุ
จดั ทำตามแบบท่ี ๔ ทา้ ยระเบียบ

ระเบยี บ

บรรดาขอ้ ความทผี่ ู้มอี ำนาจหนา้ ท่ี
ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจ
ของกฎหมายหรอื ไม่กไ็ ด้
เพอ่ื ถอื เปน็ หลกั ปฏิบตั งิ าน
เปน็ การประจำ

ใช้กระดาษตราครฑุ

จัดทำตามแบบท่ี ๕ ทา้ ยระเบียบ

ข้อบังคับ

บรรดาขอ้ ความทผ่ี มู้ อี ำนาจหนา้ ท่ี
กำหนดใหใ้ ชโ้ ดยอาศยั อำนาจของ
กฎหมายทบ่ี ญั ญตั ใิ หก้ ระทำได้
ใช้กระดาษตราครฑุ
จัดทำตามแบบที่ ๖ ท้ายระเบยี บ

หนงั สือประชาสัมพนั ธ์

ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไวใ้ นระเบยี บนี้ เวน้ แตจ่ ะมีกฎหมาย
กำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ
มี ๓ ชนดิ ไดแ้ ก่ ประกาศ แถลงการณ์ และขา่ ว

ประกาศ

บรรดาขอ้ ความทที่ างราชการ
ประกาศหรอื ชีแ้ จงให้ทราบ
หรอื แนะแนวทางปฏิบัติ

ใช้กระดาษตราครุฑ

จดั ทำตามแบบท่ี ๗ ท้ายระเบยี บ

แถลงการณ์

บรรดาขอ้ ความทที่ างราชการแถลง
เพอื่ ทำความเขา้ ใจในกจิ การของ
ทางราชการ หรือเหตกุ ารณ์ หรือ
กรณใี ด ๆ ใหท้ ราบชดั เจนโดยทวั่ กนั
ใชก้ ระดาษตราครุฑ
จัดทำตามแบบท่ี ๘ ท้ายระเบยี บ

ขา่ ว

บรรดาขอ้ ความท่ีทางราชการ
เหน็ สมควรเผยแพร่ใหท้ ราบ

จัดทำตามแบบท่ี ๙ ทา้ ยระเบยี บ

อาจจดั ทำแบบขา่ วโดยมรี ปู แบบ
แตกต่างไปจากแบบทกี่ ำหนดได้
โดยมสี าระสำคญั ของหวั ขอ้ ข่าว
ตามท่รี ะเบียบกำหนด

หนงั สือทเ่ี จา้ หนา้ ทท่ี ำข้นึ
หรือรับไว้เปน็ หลกั ฐานในราชการ

คือ หนงั สอื ทท่ี างราชการทำขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแลว้ ขา้ งตน้ หรอื หนงั สือ
ทหี่ นว่ ยงานอนื่ ใดซงึ่ มใิ ชส่ ว่ นราชการ หรอื บคุ คลภายนอกมมี าถงึ สว่ นราชการ
และส่วนราชการรบั ไวเ้ ป็นหลักฐานของทางราชการ
มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรบั รอง รายงานการประชมุ บันทกึ และหนงั สอื อน่ื

หนงั สอื รับรอง

หนังสอื ทส่ี ่วนราชการออกให้เพ่ือรบั รอง
แกบ่ ุคคล นิตบิ คุ คล หรอื หน่วยงาน
เพ่อื วัตถุประสงคอ์ ย่างหน่ึงอยา่ งใด
ใหป้ รากฏแกบ่ ุคคลโดยทว่ั ไปไม่จำเพาะ
เจาะจง
ใช้กระดาษตราครุฑ
จดั ทำตามแบบท่ี ๑๐ ทา้ ยระเบยี บ

รายงานการประชมุ

การบนั ทกึ ความคดิ เหน็ ของผู้มาประชมุ
ผเู้ ขา้ ร่วมประชุม และมตขิ องทีป่ ระชมุ
ไวเ้ ปน็ หลักฐาน
จดั ทำตามแบบที่ ๑๑ ทา้ ยระเบียบ

บันทกึ ให้มหี วั ขอ้ ดังต่อไปนี้

ข้อความซึง่ ผู้ใตบ้ ังคับบัญชาเสนอต่อ ๑. ช่ือหรอื ตำแหนง่ ท่ีบนั ทึกถึง
ผู้บังคบั บัญชา หรอื
ขอ้ ความซง่ึ ผู้บังคบั บัญชาส่งั การแก่ ใชค้ ำขนึ้ ตน้ ตามทกี่ ำหนดไวใ้ นภาคผนวก ๒
ผู้ใตบ้ ังคับบญั ชา หรือ
๒. สาระสำคญั ของเรื่อง

ให้ลงใจความของเร่ืองท่บี ันทึก
ถ้ามเี อกสารประกอบกใ็ หร้ ะบไุ วด้ ว้ ย

ข้อความท่เี จ้าหน้าท่ีหรอื หน่วยงาน ๓. ชอ่ื และตำแหนง่
ระดับต่ำกวา่ ส่วนราชการระดบั กรม
ตดิ ตอ่ กนั ในการปฏบิ ตั ิราชการ ใหล้ งลายมอื ชอื่ และตำแหนง่ ของผบู้ นั ทกึ
ในกรณที ไี่ มใ่ ชก้ ระดาษบนั ทกึ ข้อความ

ให้ลงวัน เดือน ปี ทีบ่ ันทกึ ไวด้ ว้ ย

ในกรณที บี่ นั ทกึ จดั ทำในระบบสารบรรณอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ หรอื โดยการพมิ พข์ อ้ ความในไปรษณยี อ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์

หรอื ระบบสอื่ สารอน่ื ใดทม่ี กี ารยนื ยนั ตวั ตน จะพมิ พช์ อื่ ผบู้ นั ทกึ แทนการลงลายมอื ชอ่ื และจะไมล่ ง

วนั เดอื น ปที บ่ี นั ทกึ กไ็ ดห้ ากระบบมกี ารบนั ทกึ วนั เดอื น ปไี วอ้ ยแู่ ลว้

หนังสอื อนื่

หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
และสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ท่ียื่นต่อเจ้าหน้าท่ี และ
เจ้าหน้าท่ี ไดร้ บั เขา้ ทะเบยี นรบั หนงั สอื ของทางราชการแลว้ มรี ปู แบบตามทกี่ ระทรวง ทบวง กรม
จะกำหนดขน้ึ ใช้ตามความเหมาะสม เวน้ แตม่ แี บบตามกฎหมายเฉพาะเรือ่ งให้ทำตามแบบ
เช่น โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคำร้อง
เปน็ ตน้

สอื่ กลางบนั ทกึ ขอ้ มลู ดงั กลา่ วขา้ งตน้ หมายความถงึ สอื่ ใด ๆ ทอ่ี าจใชบ้ นั ทกึ ขอ้ มลู ไดด้ ว้ ยอปุ กรณ์
ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ รวมตลอดทง้ั พนื้ ทที่ ส่ี ว่ นราชการใชใ้ นการจดั เกบ็ ขอ้ มลู ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ สด์ ว้ ย
เชน่ บรกิ ารคราวด์ (cloud computing)

การจดั ทำหนงั สอื และเอกสารเก่ยี วกับการประชุม

โดยปกติ
การกำหนดนัดหมายการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

หนงั สอื เชญิ ประชุม และหนังสอื เชญิ ผู้เข้าร่วมประชุม (ถา้ มี)
เอกสารการประชมุ อนื่ ตามกฎหมาย กฎ ระเบยี บ และมตคิ ณะรฐั มนตรี
ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การประชมุ

รายงานการประชมุ

การบนั ทกึ ความคดิ เหน็ ของผู้มาประชมุ
ผเู้ ขา้ ร่วมประชุม และมตขิ องทีป่ ระชมุ
ไวเ้ ปน็ หลักฐาน
จดั ทำตามแบบที่ ๑๑ ทา้ ยระเบียบ

รายงานการประชมุ ระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชมุ ....................... ระเบียบวาระการประชุม...................
ครั้งท่ี .................... คร้งั ท่ี ....................

เมื่อ........................................ ใน........................ เวลา............ น.
ณ ............................................ ณ ............................................

รายงานการประชมุ ระเบยี บวาระการประชมุ

รายงานการประชมุ ....................... ระเบียบวาระการประชมุ ...................
ครง้ั ที่ .................... คร้งั ที่ ....................

เมือ่ ........................................ ใน........................ เวลา............ น.
ณ ............................................ ณ ............................................

๑/๒๕๖๔ ๒๐๕ - ๑/๒๕๖๒

(ข้อความ)………..……………………………………….………………….
……………………………………………………………………………………………..….

ให้บนั ทกึ ขอ้ ความทีป่ ระชุม โดยปกตใิ ห้เริ่มดว้ ยประธานกล่าวเปิดประชมุ
และเรอื่ งทปี่ ระชมุ กบั มติ หรอื ขอ้ สรปุ ของทปี่ ระชมุ ในแตล่ ะเรอื่ งตามลำดบั ประกอบดว้ ย
หวั ข้อ ดังนี้

ระเบยี บวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ปี ระธานแจง้ ใหท้ ีป่ ระชมุ ทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรือ่ งการรับรองรายงานการประชุม

ระเบยี บวาระที่ ๓ เร่ืองทเ่ี สนอให้ทีป่ ระชุมทราบ
ระเบยี บวาระท่ี ๔ เร่ืองที่เสนอใหท้ ่ปี ระชุมพิจารณา

ระเบยี บวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่นื ๆ (ถ้าม)ี

ตวั อย่างระเบยี บวาระการประชมุ

ระเบียบวาระการประชมุ ...............................
ครั้งท่.ี ...................

ใน................................... เวลา...................น.
ณ ……….…………………………………………..…………………….

ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งทป่ี ระธานแจง้ ใหท้ ป่ี ระชมุ ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรบั รองรายงานการประชุม
ระเบยี บวาระที่ ๓ เรื่องท่เี สนอใหท้ ่ีประชมุ พิจารณา
ระเบยี บวาระท่ี ๔ เรอ่ื งอ่ืน ๆ (ถา้ ม)ี

ตวั อย่างระเบียบวาระการประชุม

ระเบยี บวาระการประชมุ ...............................
ครงั้ ท่ี....................

ใน................................... เวลา...................น.
ณ ……….…………………………………………..…………………….

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ท่ปี ระชมุ ทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรอ่ื งทเี่ สนอใหท้ ่ีประชุมทราบ
ระเบยี บวาระท่ี ๓ เรอื่ งทเ่ี สนอให้ท่ปี ระชุมพจิ ารณา
ระเบยี บวาระท่ี ๔ เรื่องอ่นื ๆ (ถา้ มี)

ตวั อย่างระเบียบวาระการประชุม

ระเบยี บวาระการประชมุ ...............................
ครงั้ ท่ี....................

ใน................................... เวลา...................น.
ณ ……….…………………………………………..…………………….

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ท่ปี ระชมุ ทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรอ่ื งทเี่ สนอใหท้ ่ีประชุมทราบ
ระเบยี บวาระท่ี ๓ เรอื่ งทเ่ี สนอให้ท่ปี ระชุมพจิ ารณา
ระเบยี บวาระท่ี ๔ เรื่องอ่นื ๆ (ถา้ มี)

ตวั อยา่ งระเบยี บวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชมุ ...............................
คร้งั ที่....................

ใน................................... เวลา...................น.
ณ ……….…………………………………………..…………………….

ระเบยี บวาระที่ ๑ เรื่องท่ปี ระธานแจง้ ให้ทปี่ ระชมุ ทราบ
ระเบยี บวาระท่ี ๒ เรือ่ งการรบั รองรายงานการประชมุ
ระเบยี บวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชมุ ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรอ่ื งทีเ่ สนอใหท้ ป่ี ระชมุ พจิ ารณา
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรอื่ งอนื่ ๆ (ถ้าม)ี

ระเบียบวาระการประชุม...........................................
ครั้งที่ .๑.../..๒..๕...๖...๔...

ในวนั .........ท่ี .....................……………… เวลา ............... น.
ณ ...........................................................................................................................................

ระเบยี บวาระที่ ๑ เรื่องท่ปี ระธานแจง้ ใหท้ ีป่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่อื งการรบั รองรายงานการประชมุ ............................................ ครัง้ ที่ ................

เมอ่ื วันท่ี....................................
ระเบยี บวาระท่ี ๓ เรอ่ื งท่ีเสนอใหท้ ป่ี ระชมุ ทราบ

เรอื่ ง ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

(เอกสารหมายเลข ทร. /๒๕๖๔)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่ งทีเ่ สนอให้ทป่ี ระชมุ พจิ ารณา

เร่ืองท่ี ๑ …(เ…อ…กส…า…รห…ม…า…ย…เล…ข…พ…ณ…….…๑……-…๑……/๒……๕…๖…๔……) ………………………………………………………..

เร่ืองท่ี ๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………..

แ(เลอะกทส่ีแารกห้ไขมเาพยิม่ เลเตขิมพแกณ่อง.ค๒ก์ าร-..๑/๒๕๖๔)

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอน่ื ๆ (ถ้าม)ี

ระเบียบวาระการประชุม...........................................
คร้ังที่ .................

ในวนั .........ท่ี .....................……………… เวลา ............... น.
ณ ...........................................................................................................................................

ระเบยี บวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจง้ ให้ทปี่ ระชมุ ทราบ
ระเบยี บวาระที่ ๒ เร่อื งการรับรองรายงานการประชมุ ............................................ ครง้ั ที่ ................

เมื่อวนั ที่....................................
ระเบยี บวาระที่ ๓ เรือ่ งท่ีเสนอใหท้ ปี่ ระชุมทราบ

เรอื่ ง ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

(เอกสารหมายเลข ทร. ๑/๒๕๖๔)

ระเบยี บวาระที่ ๔ เร่อื งที่เสนอใหท้ ่ีประชมุ พิจารณา

เรอื่ งที่ ๑ …(เ…อ…กส…า…รห…ม…า…ย…เล…ข…พ…ณ…….…๑……-…๑……/๒……๕…๖…๔……) ………………………………………………………..

เรอื่ งท่ี ๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………..

แ(เลอะกทสี่แารกห้ไขมเาพย่ิมเลเตขิมพแกณอ่ ง.ค๒ก์ าร-..๑/๒๕๖๔)

ระเบยี บวาระที่ ๕ เร่อื งอนื่ ๆ (ถา้ ม)ี

ระเบยี บวาระการประชุม...........................................
ครั้งท่ี .................

ในวัน......... ที่ .....................……………… เวลา ............... น.
ณ ....................................................................................................................................................

ระเบยี บวาระท่ี ๑ เร่อื งทป่ี ระธานแจ้งใหท้ ่ีประชมุ ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

มติ


Click to View FlipBook Version