The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myalza1103, 2018-12-25 04:13:42

buku pengurusan 2019

prospektus 2019

PengurusanBUKU PANDUAN
& Pentadbiran
Unit KurikulumPENGURUSAN
Unit Hal Ehwal
DAN
Murid
Unit KokurikulumTAKWIM SEKOLAH

2019

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025

SKIS – SEKOLAH KEMENJADIAN INSAN SEIMBANG

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA CATATAN

1 KATA ALUAN 1
2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2
3 VISI, MISI, DAN MOTO SKIS 3
4 LAGU SEKOLAH 4
5 LOGO SEKOLAH DAN PENGERTIAN 5
6 FOKUS SEKOLAH 6
7 PIAGAM PELANGGAN 8
8 PROFIL SEKOLAH 9
9 PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH SEKOLAH 2025(TS25) 10
10 LEARNING WALKS 15
11 ANALISIS SWOT 25
12 PANDUAN AM 29
13 KELULUSAN PENYATA PERJAWATAN SEKOLAH 35
14 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 36
15 PEMBELAJARAN BERKUALITI 44
16 STANDARD KUALITI PENGURUSAN PANITIA 46
17 FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN AKADEMIK 49
18 PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2018 NEGERI PAHANG 51
19 TAKWIM PESEKOLAHAN SESI 2018 52
20 JADUAL GURU BERTUGAS 2018 64
21 BIDANG TUGAS GURU 69
22 PELAN KEDUDUKAN SEKOLAH 77
23 PELAN SEKOLAH DAN KAWAD KEBAKARAN 78
24 SENARAI PERJAWATAN GURU DAN KAKITANGAN SKIS 2018 79
25 ENROLMEN MURID MENGIKUT kELAS 83
26 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 85
27 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 86
28 KURIKULUM 91
29 HAL EHWAL MURID 99
30 KOKURIKULUM 105
31 JADUAL PENCERAPAN PDPC SKIS 111
32 JADUAL SEMAKAN BUKU MURID 112
33 SENARAI PENGURUSAN KEJURULATIHAN 113

KATA ALUAN

GURU BESAR

Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kerana pihak
pengurusan dan pentadbiran sekolah telah berjaya menerbitkan Buku
Panduan Pengurusan Persekolahan bagi tahun 2019. Penerbitan buku ini
adalah diharapkan dapat membantu semua guru dan kakitangan sekolah
ini lebih memahami dan mendalami struktur pengurusan dan
pentadbiran yang terdapat di sekolah ini.

Selain itu, penerbitan buku ini juga adalah untuk membantu
pelbagai pihak mendapatkan maklumat yang diperlukan berkaitan
dengan sekolah ini. Secara tidak langsung ianya juga akan membantu
pihak cadangan dan pandangan yang dari pihak yang berkenaan.

Pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah sentiasa bersikap
terbuka untuk menerima teguran dan pandangan yang membina demi
mempertingkat prestasi sekolah dalam bidang pengurusan dan
pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid, bina insan dan kokurikulum.

Akhir kata, marilah kita bersama-sama menggembeling tenaga
dan buah fikiran kita untuk menjadikan sekolah ini sebagai sebuah
institusi yang dapat menghasilkan kuantiti pelajar yang berkualiti dalam
aspek jasmani, emosi, sosial dan intelektual selaras dengan aspirasi
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

En Mohammad bin Ismail
Guru Besar

SK Indera Shahbandar

FALSAFAH
PENDIDIKAN

KEBANGSAAN

KESELURUHAN “ PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE
FALSAFAH
ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA
PERPAKSIKAN
KETUHANAN MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG

WARGANEGARA SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI,
MALAYSIA
YANG BAIK EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN

KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI

MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN,

BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN

BERKEUPAYAAN MENCAPAI ESEJANTERAAN DIRI SERTA

MEMBERIKAN SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN

KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.”

UNSUR ROHANI
DAN EMOSI

• Percaya dan patuh kepada Tuhan • Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi
• Berilmu pengetahuan
• Berakhlak mulia aspek berikut :
• Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat • Keyakinan terhadap Tuhan
• Kepercayaan beragama
dan negara • Kemantapan jiwa
• Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu • Penghayatan nilai-nilai murni dan norma

masyarakat
• Berbudi pekerti mulia
• Berbakti dan berkorban

UNSUR

• Unsur intelek ini mengambilkira INTELEK • Ciri-ciri unsur jasmani ialah :
• • Kecergasan fizikal dan
aspek berikut
kesihatan diri
• Hikmah iaitu ilmu yang boleh UNSUR • Dapat menggunakan
JASMANI
membawa kepada kebenaran anggota dan tenaga fizikal

• Daya pemikiran yang kreatif dan sendiri untuk berdikari dan

inovatif hidup bermasyarakat

• Daya pemikiran yang logik dan analisis

• Ilmu yang bermanfaat

• Masyarakat memiliki sikap suka membaca

serta cintakan ilmu pengetahuan

SEMKOOTLOAH

SEKOLAH
KEMENJADIAN INSAN

SEIMBANG

SEKVOISLIAH

PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA

MISI

SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN YANG BERKUALITI

UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI

MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

LAGU
SEKOLAH

Indera Shahbandar
Indera Shahbandar
Nama mu masyhur ternama

Kami belajar
Tekun berusaha
Untuk maju dan jaya

Ajaran guru
Tak dipersia
Harapan Ibubapa
Menuju wawasan mulia
Membangun Malaysia
Majulah...majulah
Indera Shahbandar tercinta...

LOGO
SEKOLAH

PENGERTIAN LAMBANG

Buku Terbuka Atas Rehal
melambangkan penguasaan pelbagai
bidang ilmu dunia dan akhirat sebagai

keutamaan

Bulatan melambangkan dunia tanpa
sempadan dan SKIS merupakan sebuah

gedung ilmu dan maklumat

PENGERTIAN WARNA

Biru melambangkan keharmonian, kedamaian dan
semangat perpaduan di antara setiap guru, murid
dan staf

Kuning melambangkan bandar DiRaja

Putih melambangkan kebersihan, kejujuran dan
amanah

FOKUS SEKOLAH

PEMBINAAN Satu konsep bagi merealisasikan amalan/budaya Islam dan nilai-nilai murni
SAHSIAH YANG seperti yang digariskan melalui Falsafah Pendidikan Negara/Kebangsaan.
BERKUALITI - Menjadikan Musalla Sekolah sebagai pusat tarbiah pendidikan.
FOKUS MURID Menggalakkan murid-murid solat Fardu secara berjemaah sebelum
menjalankan aktiviti kokurikulum atau lain-,lain kegiatan
Melatih murid-murid membaca, menghafal dan mengamalkan doa-doa harian
Melatihkan murid-murid mengamalkan budaya memberi salam dan lain-lain
nilai murni

BERKAT - · Pendekatan kerja secara kolaboratif
FOKUS GURU- · Bekerja dengan ikhlas, amanah dan ceria demi mencari keredaan Allah
GURU DAN STAF · Mewujudkan suasana permuafakatan bekerja, bertukar-tukar fikiran atau

SOKONGAN pendapat berkonsepkan "Berat Sama Dipikul dan Ringan Sama
Dijinjing"
· Menghormati rakan sekerja dan menjaga nama baik organisasi
· Bersatu hati dan tenaga dalam menjayakan program-program sekolah
· Mewujudkan suasana kerja yang kreatif dan inovatif

SEPAKAT - FOKUS Menanam sikap bantu membantu di antara ibu bapa, guru-guru dan
PIBG DAN IBU
BAPA masyarakat setempat
Mengadakan perjumpaan dan perbincangan dengan ibu bapa bertujuan

meningkatkan prestasi akademik dan mengatasi lain-lain masalah
Merealisasikan konsep ‘Anak-Anak Adalah Tanggungjawab Kita Bersama’
Mengadakan program motivasi kepada ibu bapa
Mengadakan program mendekatkan ibu bapa dan masyarakat setempat

dengan sekolah
Mengadakan program ‘Kunjungan Mesra’ di antara guru dengan ibu bapa
Mewujudkan hubungan baik di antara sekolah dengan gensi-agensi luar

KECEMERLANGAN · Memastikan pencapaian UPSR akan terus meningkat dari tahun ke
AKADEMIK tahun

( KURIKULUM ) · Mempertingkatkan bilangan murid yang berkualiti dalam UPSR
· Memberi pendedahan dan pendekatan awal kepada murid-murid tentang

pentingnya menguasai kemahiran untuk kecemerlangan
· Memupuk semangat dan budaya suka membaca dikalangan murid-murid
· Mempastikan semua murid dapat menguasai kemahiran asas 3M
· Mengamalkan konsep pengayaan dan pemulihan bagi mempastikan

setiap murid dapat mengembangkan potensi diri

FOKUS SEKOLAH

KECEMERLANGAN Mempastikan murid-murid melaksana dan menyempurnakan semua
INSAN (HEM) kewajipan dan tanggungjawab sebagai seorang pelajar
@ tanggungjawab kepada keluarga
@ tanggungjawab kepada sekolah
@ tanggungjawab kepada guru
@ tanggungjawab kepada pelajaran
@ tanggungjawab kepada aktiviti kokurikulum
@ tanggungjawab kepada rakan-rakan
@ tanggungjawab kepada masyarakat dan Negara
Mempastikan murid-murid mengamalkan cirri-ciri disiplin yang baik
Membentuk sahsiah diri murid-murid supaya menjadi anak yang soleh
Mewujudkan suasana mesra, ceria, berilmu dan beramal
Menanamkan sikap suka bekerjasama dan bergotong-royong sesama
mereka

KECEMERLANGAN · Membentuk kecergasan mental dan fizikal murid melalui aktiviti
MENTAL DAN kokurikulum
FIZIKAL
· Mewujudkan semangat kesukanan yang sihat dan ukhwah
(KOKURIKULUM) · Memupuk cara berfikir dan cara bersosial yang betul melalui aktiviti

persatuan
· Mempertingkatkan daya ketahanan diri murid dalam menghadapi

pelbagai situasi
· Memahamkan murid-murid supaya dapat menghargai nilai-nilai

kebudayaan dan bakal yang ada pada diri sendiri

KECERIAAN · Mewujudkan iklim persekolahan yang kondusif
SEKOLAH · Menjaga kebersihan dan kecantikan sekolah

· Mewujudkan medan rehat di sekitar sekolah
· Memupuk semangat bekerjasama dan bertanggungjawab terhadap

sekolah
· Merealisasikan konsep ‘Sekolahku Rumahku
. Menjadikan sekolah sebagai pusat maklumat dan ilmu kepada proses

Pengajaran dan Pembelajaran

PIAGAM
PELANGGAN

MURID GURU DAN
KAKITANGAN
• * Memastikan semua murid selamat
sepanjang berada di kawasan sekolah • * Memastikan setiap guru dan
kakitangan diberi layanan yang sama,
• * Memastikan murid menerima proses adil dan saksama tanpa pilih kasih
pengajaran dan pembelajaran yang
mendaftar di sekolah ini mendapat • * Memastikan semua guru dan
tempat yang sesuai kakitangan dilindungi sepanjang
berada di kawasan sekolah
• * Memastikan semua murid
mendapatbuku teks pada hari pertama • * Memastikan kebajikan guru dan
persekolahan kakitangan diutamakan

• * Memastikan segala bantuan dan • * Memastikan semua guru dan
sumbangan diberi kepada yang layak kakitangan menerima gaji tidak
menerimanya melangkau bulan ke hadapan

• * Memastikan semua pelajar Tahap 2 • * Memastikan perkhidmatan guru dan
mendapat peluang menyertai kegiatan kakitangan dikemaskini
kokurikulum mengikut panduan pihak
KPM • * Mempastika setiap permasalahan
guru dan kakitangan diselesaikan
dengan kadar segera IBU BAPA / PEWARIS

• * Memastikan perkhidmatan guru dan • * Memastikan ibubapa /pewaris yang
kakitangan disahkan dalam jawatan berurusan di kaunter mendapat
antara 1 hingga 3 tahun layanan mesra dan diselesaikan dalam
masa 20 minit

• * Memastikan setiapembayaran
ibubapa / pewaris diberikan resit rasmi
pada masa itu juga

• *Memastikan permohonan pertukaran
murid diselesaikan dalam masa 20
minit

• * Setiap cadangan dan usul yang logik,
baik dan munasabah akan
dipertimbangkan oleh pihak sekolah

• *Memastikan keselesaan kepada
segala urusan yang dilakukan di
pejabat

PROFIL
SEKOLAH

Detik 28 Ogos 1981 membawa cahaya pengertian yang tidak mudah
dilupakan oleh setiap individu di kedua buah perkampungan nelayan ini.
Kampung-kampung tersebut adalah Kg. Kuala Pahang dan Kg Marhum.
Malah bahang cahayanya turut dirasai oleh kampung-kampung yang
berada disekitarnya.

Tarikh tersebut yang tercatat pada warkah ditandatangani sendiri oleh
Dato’ Seri Mohd Najib b. Tun Abdul Razak, Timbalan Menteri Kewangan
Malaysia pada masa itu. Watikah tersebut ditujukan kepada Pengerusi
Jemaah Pengurus Sekolah Kebangsaan Kuala Pahang. Beliau bersetuju
percantuman dua buah sekolah tersebut SK Kuala Pahang dan SK
Kampung Marhum di bawah satu nama iaitu Sekolah Kebangsaan Indera
Shahbandar bersempena nama gelaran keluarga beliau “Orang Kaya
Indera Shahbandar.

Bangunan yang terletak di atas tapak yang seluas 12 ekar di Kampung
Marhum dalam Mukim Kuala Pahang, kira-kira 1 kilometer dari Bandar
Diraja Pekan mula menyemai bakti pada 1 Januari 1980, Mendidik kanak-
kanak dari enam kampung utama iaitu Kampung Kuala Pahang,
Kampung Marhum, Kampung Beruas, Kampung Permatang Arang,
Kampung Jalan Tegak dan Kampung Siong. Majoritinya terdiri daripada
anak-anak nelayan.

Setelah lebih dua dekad berlalu, sekolah ini mula menampakkan
kecemerlangannya berkat kepimpinan serta sokongan padu semua
guru dan kakitangan yang inovatif dan penuh iltizam, bergerak
sepasukan untuk sama-sama mengukir sejarah gemilang SKIS

PELAN KEDUDUKAN
SEKOLAH

PELAN SEKOLAH & KAWAD KEBAKARAN Pintu Masuk

Garaj Kereta A P.Jaga
DATARAN KAWAT
Garaj Kereta B DATARAN PERHIMPUNAN
BLOK PERDANA

PUSAT SUMBER SURAU B.STOR B Wuduk T3

PEJABAT B.GERAKAN B.SuPEP B.FAIL Tandas T2
Bilik Rawatan B.BOSS Tandas T1
KANTIN SEKOLAH BILIK GURU
2C Tandas T2
Garaj basikal Pondok Ilmu B.DISIPLIN BLOK SAGA Stor Tandas T1
BLOK ICT PPDa BILIK SENI 1C 2T 2G

MAKMAL KOMPUTER B. B & K

P.AKS KB 1G 1T PRASEK. IKHLAS

BLOK ISWARA TAMAN HERBA

5C 5G 4C 4G 4T Stor T2 TAMAN TAMAN PRASTEAKMOALNAH

DEWAN SEKOLAH Stor T1 PRA

` BLOK WIRA SELAH Dapur

PRA DATARAN KAWAT KELAS PENDIDIKAN KHAS KELAS INTERGRASI (PKKI) PRASEK. IHSAN PRASEK. IMAN
IMTIYAZ
Landscap PKKI BLOK EXORA
TAMAN
BLOK WAJA SAINS T3 B.PS BILIK MUZIK Stor Tandas
Kebun PPKIBP
T2 3C 3G 3T Tandas T2 6T 6G 6C 6K 5T Tandas

T1 S.SUKAN K.P.KHAS B.jQAF Tandas T1 Ruang Serbaguna Bengkel KH Makmal Sains Tandas

Garaj Kereta Jalan tar Menara
C 1 Bestarinet
Petunjuk:
PADANG 5. B.PS : Bilik Pengawas Sekolah
TEMPAT 1. P.AKS : Pusat Akses.
BERKUMPUL 2. KB : Kedai Buku 6. T1/2/3 : Tingkat
3. B.DRJ : Bilik Darjah 7. PKI : Program Pendidikan Khas Intergrasi
4. B.B&K : Bilik Bimbingan & Kaunseling. 8 K.P.KHAS : Kelas Pemulihan Khas
9. PPDa : Pendidikan Pencegahan Dadah
10 B.Gerakan

11 B. KSSR

PROGRAM

TRANSFORMASI

SEKOLAH 2025

( TS25 )

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada
usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian
murid dan sekolah berkualiti.
Upak

Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan
serta pedagogi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) selari dengan
hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013 – 2025i
TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui :
1. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan.
2. Disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan.
3. Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi.
4. Komitmen komuniti yang padu.

d dan sekolah berkualiti.

MEMBANGUNKAN KEPAKARAN
DALAMAN melalui latihan yang
komprehensif dan berstruktur
kepada pembimbing pedagogi serta

pembimbing kepimpinan

Mengaplikasi konsep dan Membangunkan
AMALAN PdPc TERBAIK PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN YANG
OBJEKTIF BERKESAN dengan
mengutamakan
kemenjadian murid

M.
A
T
L
A
M
A
T

.

.PERANAN RAKAN ELIT
TS25PANDUAN

AM

PANDUAN AM

1. Arahan Am
1.1 Selaku pegawai kerajaan, warga SKIS adalah tertakluk kepada segala arahan
yang terdapat dalam Perintah AM Kerajaan. Oleh itu semua warga SKIS
hendaklah memahami dan mematuhi Perintah AM tersebut.
1.2 Semua warga SKIS dikehendaki membaca, memahami dan boleh mentafsir
dengan tepat akan kanduagan Perintah Am dan arahan perkhidmatan lain.
1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion dan bukan sebagai satu
pekerjaan atau sumber mata pencarian semata-mata.
1.4 Semua warga SKIS dikehendaki mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
Perkhidmatan Cemerlang
1.5 Guru hendaklah sentiasa mengamal dan menghayati Falsafah dan Matlamat
Pendidikan Kebangsaan
1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada
di sekolah dan menjaga harta benda sekolah
1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas

2. Kedatangan
2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah
2.2 Guru hendaklah berada di kawasan sekolah sekurang-kurangnya 20 minit
sebelum waktu belajar dan merekod kehadiran menggunakan kad perakam
waktu semasa sampai dan waktu pulang dari sekolah
2.3 Guru yang tidak hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah membei
kenyataan dan sebab-sebab yang wajar kepada pihak sekolah dengan kadar
segera
2.4 Semua bentuk urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah
kecuali dalam keadaan kecemasan

3. Keluar Waktu Mengajar
3.1 Guru tidak dibenar untuk meninggalkan kawasan sekolah dalam waktu
mengajar kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau
arahan dari Jabatan Pendidikan / Pejabat Pendidikan Daerah dengan
mendapat kebenaran daripada Guru Besar
3.2 Guru hendaklah mengisi borang kebenaran keluar selaras dengan arahan
Perintah Am 5 Bab G. Kelulusan atau kebenaran daripada Guru Besar atau
Pegawai Penyelia perlu diperolehi sebelum keluar
3.3 Selaras dengan dasar Melindungi Masa Instruksional (MMI), bahan PNP
untuk murid perlu disedikan dan diserahkan kepada Guru Bertugas Mingguan
atau Guru Penolong Kanan untuk digunakan oleh guru lain yang mengganti
kelas yang ditinggalkan

4. Cuti Cuti Rehat / Cuti Penggal
4.1 Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046 SJ/A/(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk
menggantikan cuti rehat. Namun begitu guru boleh dipanggil untuk bertugas
oleh Guru Besar tidak lebih daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk
menjalankan tugas-tugas seharian selain daripada tugas mengajar.

PANDUAN AM

4.2 Cuti Sakit
4.2.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari
berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Kerajaan
4.2.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi
14 hari dalam setahun
4.2.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari dalam setahun sama ada berterusan
atau putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan
Kementerian Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji.

4.3 Cuti Tanpa Gaji
4.3.1 Berdasarkan Perintah Am Bab Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas
sebab-sebab persendirian yang mustahak
4.3.2 Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun
perkhidmatan tetapi tidak lebih 180 hari
4.3.3 Kelayakn Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negara hanya boleh
diambil sekali dalam masa 4 tahun
4.3.4 Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah
diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Borang
permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri 10
minggu sebelum tarikh mula bercuti

4.4 Cuti Sambilan
4.4.1 Cuti Sambilan ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja
4.4.2 Cuti ini boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas sebab-sebab
kecemasan dan upacara keagamaan bagi tempoh tujuh hari dalam
setahun

4.5 Cuti Keluar Negera
Semua guru yang hendak bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan
dari Jabatan Pendidikan Negeri. Borang permohonan yang telah dilengkapkan
hendaklah sampai ke Jabatan Pendidikan Negeri selewat-lewatnya 4 minggu
sebelum tarikh bercuti.

4.6 Setiap kakitangan dan guru layak untuk mendapatkan cuti tetepi menjadi hak
Guru Besar / Jabatan Pendidikan Negeri / Kementerian Pendidikan Malaysia
untuk meluluskannya.

5. Pakaian
5.1 Guru hendaklah berpakaian kemas sesuai dengan profession keguruan dan
masyarakat timur.
5.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan
5.3 Guru lelaki hendaklah mempunyai potongan rambut yang kemas dan sesuai
5.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani hendaklah memakai pakaian yang
sesuai
5.4.1 Guru PJ perempuan : Seluar trek / panjang yang sesuai, kemeja T/
sukan, baju trek, kasut sukan atau getah tanpa tumit
5.4.2 Guru PJ lelaki : seluar pendek, seluar trek atau seluar panjang yang
sesuai, kemeja T/sukan, baju trek atau jersi, kasut getah tanpa tumit.

PANDUAN AM

6. Perhubungan Sesama Guru
6.1 Guru sewajarnya membentuk hubungan peribadi dan professional yang baik
dan sihat sesame guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata mereka di
samping berusaha mewujudkan perasaan kekitaan.
6.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman /
pendapat kepercayaan kepada guru ataupun pelajar atau staf sokongan
sekolah lain.
6.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kaum, status
sosial ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama
sekali wujud di sekolah

7. Bilik Guru
7.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua
guru. Ini termasuk keselamatan harta benda dalam bilik guru.
7.2 Guru boleh berada di dalam bilik guru semasa tidak mengajar di dalam kelas.
Waktu tersebut di anggap sebagai ‘non teaching period’ bukannya ‘free
period’. Waktu tersebut hendaklah digunakan untuk melakukan perkara-
perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.
7.3 Guru tidak digalakkan untuk membawa pelajar ke dalam bilik guru
7.4 Guru yang berada di bilik guru hendaklah bersama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman
mana-mana pihak.

8. Perjawatan dan Pengajaran
8.1 Jika guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka
hendaklah berurusan dengan Pembantu Tdabir atau Guru Besar
8.2 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran, hendaklah
berurusan dengan Ketua Panitia, Guru Kanan atau Guru Penolong Kanan

9. Tugas Setiap tugasan dalam bidang Kurikulum, Kokurikulum dan pentadbiran
9.1 hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi, cekap dan beramanah.
9.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas seseorang guru
mestilah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas arahan tersebut. Guru yang
9.3 ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa
pengetahuan Guru Besar.
Guru boleh dan digalakkan untuk meminta kerjsama atau bantuan daripada
guru lain untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan.

10. Buku Rekod Mengajar
10.1 Setiap guru bertanggungjawab ke atas keselamatan buku Rekod Mengajar.
Segala maklumat hendaklah dilengkapkan dengan kemas dan betul. Buku ini
hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Jumaat untuk tujuan semakan.
10.2 Jika seseorang guru itu bercuti, buku tersebut hendaklah diserahkan kepada
Guru Penolong Kanan
10.3 Buku Rekod Mengajar diserahkan ke Pejabat pada hari terakhir tahun
persekolahan.

PANDUAN AM

11. Jadual Waktu
11.1 Guru Kelas hendaklah menyediakan satu Salinan Jadual Waktu untuk
dipamerkan dalam kelas
11.2 Jadual Waktu tidak boleh dipinda tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu

12. Jadual Kedatangan Pelajar
12.1 Guru Kelas bertanggungjawab untuk melengkapi setiap maklumat yang
diperlukan di dalam Buku Kedatangan Pelajar. Segala arahan dan kehendak-
kehendan mengenainya tercetak di bahagian kulit hadapan buku tersebut.
12.2 Jadual Kedatangan Pelajar hendaklah diurus dengan kemas, teratur dan
ditandai pada setiap hari persekolahan oleh guru kelas. Guru penyelaras
kelas/guru bertugas mingguan akan bertanggungjawab sepenuhnya pada
hari-hari guru kelas tidak dapat hadir ke sekolah.
12.3 Jadual Kedatangan Pelajar hendaklah sentiasa dikembalikan ke pejabat
selepas diuruskan.
12.4 Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau selang seli dalam
satu minggu hendaklah dimaklumkan kepada ibu bapa / penjaga murid jika
tidak ada sebarang keterangan bertulis / lisan.
12.5 Analisis hendaklah dibuat pada setiap hari akhir bulan persekolahn dan
disahkan oleh Guru Penolong Kanan HEM
12.6 Jadual Kedatangan Pelajar tidak dibenarkan di bawa pulang ke rumah atau
keluar dari sekolah kecuali bagi urusan audit

13. Kebersihan
13.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Guru kelas
hendaklah menyediakan jadual giliran bertugas pelajar untuk menjaga
kebersihan kelas. Segala alatan pembersihan hendaklah digunakan dengan
cara yang betul dan disimpan di tempat yang selamat.
13.2 Guru-guru yang disediakan bilik-bilik khas untuk pengajaran dan
pembelajaran atau pengurusan adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke
atas keselamatan dan kebersihan bilik tersebut.
13.3 Kebersihan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf sokongan dan
pelajar.

14. Surat Menyurat
14.1 Semua surat rasmi hendaklah dikirimkan melalui Guru Besar untuk
disampaikan kepada pihak berkenaan

15. Surat yang diterima
15.1 Semua surat yang dialamatkan kepada sekolah / Guru Besar hanya boleh
dibuka oleh Guru Besar. Dalam keadaan tertentu kakitangan / guru yang
diarahkan membuka surat adalah dibenarkan.
15.2 Surat yang ditujukan atas nama peribadi adalah menjadi hak pemiliknya
untuk membukanya.
15.3 Jika surat itu ditujukan kepada guru dengan dinyatakan melalui salinan
kepada Guru Besar, surat itu bolehlah disimpan sendiri setelah tindakan
diambil.

PANDUAN AM

15.4 Jika surat itu ditujukan kepada Guru Besar tetapi untuk tindakan guru yang
berkenaan, maka guru itu hendaklah : -
15.4.1 Mengambil fail yang berkenaan di pejabat jika fail itu tidak ada
dalam simpananya
15.4.2 Mengambil tindakan yang sewajarnya
15.4.3 Memulangkan semula fail tersebut ke pajabat

16. Membeli barang
16.1 Guru yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran dengan
menggunakan “borang nota minta” yang disediakan di pejabat.
16.2 Borang itu mesti mendapat pengesahan daripada Ketua Panitia / Guru Kanan
/ Guru Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Guru Besar.
16.3 Semua pesanan mestilah dibuat melalui Pesanan Tempatan.
16.4 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan
dalam buku stok dengan kemas.

17. Pelawat Semua pelawat dimestikan berjumpa dengan Guru Besar terlebih dahulu.
17.1 Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil atau penjual-penjual
kecuali dengan kebenaran Guru Besar

18. Kegiatan Kokurikulum
18.1 Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas
ini hendaklah dilaksanakan dengan cekap dan teratur

19. Perhimpunan Sekolah
19.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa-masa
dan hari-hari yang ditetapkan.
19.2 Guru lelaki dikehendaki memakai tali leher dan baju kemeja berlengan
panjang.
19.3 Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri
Pahang dan Lagu Sekolah

20. Mesyuarat Guru / Perjumpaan Mingguan (KIK)
20.1 Dari masa ke semasa Guru Besar akan memanggil mesyuarat guru. Kehadiran
semua guru ke mesyuarat adalah diwajibkan
20.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Kanan /
Ketua Panitia.

21. Buku Stok / Inventori
21.1 Guru Kanan / Ketua Panitia bertanggungjawab mengurus buku stok /
inventori dan memastikan maklumat dicatat dengan tepat, lengkap dan
dikemaskini dalam jangka waktu yang ditetapkan. Buku ini dari masa ke
semasa akan disemak oleh Guru Besar.

22. Tanda Nama
22.1 Semua guru dan kakitangan hendaklah memakai tanda nama pada hari
persekolahan, majlis rasmi di sekolah dan di luar sekolah.

PANDUAN AM

23. Keahlian Kelab Guru dan Kakitangan (PSKPP)
23.1 Semua guru secara automatic menjadi ahli kelab guru dan kakitangan sekolah
23.1 Jumlah yuran kelab tertakluk kepada keputusan mesyuarat

24. Penggunaan Alatan
24.1 Penggunaan alatan hendaklaj betul serta mengikut peraturan
24.2 Mesti mendapat kebenaran daripada Ketua-Ketua Bahagian atau Penjaga
Stok
24.3 Memulangkan peralatan yang telah digunakan dengan segera dalam keadaan
baik setelah selesai digunakan
24.4 Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan dengan segera sebelum, semasa
atau selepas digunakan

25. Arahan dan Pekeliling
25.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah
dibaca dengan teliti dan dipatuhi
25.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, adalah menjadi
tanggungjawab sendiri untuk menyimpannya.
25.3 Sekiranya pekeliling itu daripada Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri
atau Pejabat Pendidikan Daerah, guru hendaklah mengembalikan ke pejabar
sekolah setelah di ambil tindakan.

26. Kunci Semua kunci sekolah hendaklah disimpan ditempat yang disediakan di
26.1 pejabat.
Mana-mana guru yang ingin menyimpan kunci bilik-bilik tertentu hendaklah
26.2 mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar. Guru tersebut akan
bertanggungjawab terhadap bilik itu sepenuhnya

27. Acara atau Majlis Sekolah
27.1 Kehadiran semua guru dalam mana-mana majlis atau acara rasmi sekolah
adalah diwajibkan

28. Laman Web Berkaitan Urusan Sekolah
28.1 Setiap guru/ kakitangan bertanggungjawab menyimpan “ID” dan “Password”
bagi setiap aplikasi / portal dalam talian yang berkaitan dengan diri sendiri.
28.2 Bertanggungjawab untuk menyimpan dan mengemaskini maklumat diri dari
masa ke semasa berdasarkan arahan yang ditetapkan
28.3 Hanya guru yang diberikan tanggungjawab yang dibenarkan membuka,
melihat dan mengemaskini aplikasi / portal sekolah.

29. Arahan Semasa
29.1 Semua guru dan kakitangan adalah tertakluk kepada arahan tugas yang
diarahkan oleh Guru Besar / Pegawai Penyelia dari masa ke semasa.

PENGURUSAN

DAN

PENTADBIRAN

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

MESYUARAT KURIKULUM

Aluan Pengerusi Perkara Berbangkit Laporan Bahagian
Majlis (Perancangan/aktiviti

/ isu )

Hal-hal Lain Peruntukan Kewangan

Panduan Laporan Bahagian :

 Bilangan mesyuarat
 Laporan semakan buku ( mutu semakan, latihan, kerja murid, jumlah latihan,

pembetulan, keterlibatan murid dalam semakan, semakan kemaskini )
 Laporan / rumusan pencerapan ketua panitia dan rakan sejawat, jumlah pencerapan,

kekerapan, KBAT, BBM, inovasi, perkongsian idea dan tindakan susulan.
 Program PKKP (program baru / diterusankan / digugurkan) dan status program.
 Pencapaian berdasarkan standard kualiti yang ditentukan.

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

MESYUARAT KOKURIKULUM

Aluan Perkara Laporan Laporan Hal-hal
Pengerusi berbangkit bahagian kedudukan lain
(peranca kewangan

ngan
aktiviti)

Panduan Laporan Bahagian :

 Bilangan mesyuarat / kekerapan aktiviti
 Status program / pelaksanaan perancangan, kehadiran / penyertaan dan pencapaian
 Masalah dan strategi
 Pengikhtirafan

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

MESYUARAT HAL EHWAL MURID

Aluan Perkara Laporan
pengerusi berbangkit bahagian
Laporan
pemantauan (AJK)
pentadbir
Peruntukan Hal – hal lain
kewangan

Panduan Laporan Bahagian :

 Bilangan mesyuarat
 Perancangan aktiviti, masalah dan tindakan susulan / strategi mengatasi masalah
 Pencapaian berdasarkan standard kualiti.

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

MESYUARAT
KELAB DAN PERSATUAN

Aluan Aktiviti / Hal-hal
Pengerusi isu lain

Perkara Anugerah dan
berbangkit pengiktirafan
/ pencapaian

Panduan Laporan Bahagian :
 Minit mesyuarat / laporan hendaklah disediakan oleh murid dengan bimbingan guru

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

MESYUARAT
PANITIA MATA PELAJARAN

Aluan pengerusi Menerima dan Perkara Isu-isu pengajaran
mengesahkan berbangkit dan pembelajaran
minit mesyuarat

lalu

Hal-hal lain Peruntukan Pencapaian
kewangan

Panduan secara am seperti di bawah :

 Mesyuarat empat kali setahun

 Mesyuarat terbahagi kepada dua iaitu formal dan tidak formal

 Mesyuarat formal – mengikut agenda seperti di atas dan boleh diubahsuai mengikut

keperluan

 Edaran minit :

 Formal – 7 hari selepas mesyuarat

 Tidak formal – 3 hari selepas mesyuarat

 Edaran dalaman : Guru Besar, semua GPK selain dari ahli

 Fokus utama perbincangan kedua-dua jenis mesyuarat ialah mengenai peningkatan

P&P serta latihan yang strategik dan program peningkatan prestasi

Panduan secara am seperti di bawah :

 Merancang program dan pelaksanaan serta tindakan untuk penambahbaikan dan
keberkesanannya

 Melibatkan aktiviti persatuan / kelab akademik untuk membantu meningkatkan
pencapaian kurikulum

 Melaksanakan penyemakan, penyusunan dan pengauditan BBM untuk
keperluan jangka pendek dan panjang serta berusaha menambahkan BBM dari
masa ke semasa

 Bertanggungjawab kepada PSS bagi membantu penggunaannya sebagai nadi
peningkatan ilmu pengetahuan

STRUKTUR PENGURUSAN DAN
KERANGKA “KUASA” (AUTHORITY)

 Guru Besar menentukan masa dan tanggungjawab setiap pegawai dan staf yang
mengguna, melaksana dan mengesahkan semua kerja yang mempunyai kesan ke
atas kualiti.

 Tugas dan tanggungjawab personal adalah seperti yang dinyatakan dalam
prosedur kualiti.

 Masing-masing bertanggungjawab kepada bidang tugas mengikut Standard
Quality ditetapkan dan mencegah ketidakuran

Pelaksanaan : -

 Menyediakan carta organisasi yang jelas
 Merobohkan banteng birokrasi
 Menyediakan prosedur, standard kualiti dan carta aliran kerja yang jelas atau

sekurang-kurangnya panduan / senarai tugas dan bidang kuasa

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BERKESAN

Pelbagai kaedah dan suasana kondusif sama ada di dalam serta di luar bilik darjah :-

 Sentiasa berlaku perkongsian melalui pencerapan rakan sejawat bagi
mendapatkan P&P yang berkesan dan strategic

 Menjadikan perbincangan tidak formal di antara guru dan staff sebagai
perbincangan professional yang berfokuskan P&P di luar dan di bilik darjah

 Mencadang / menyediakan pelbagai bahan bacaan / sumber bagi meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran

KAJIAN DAN PERANCANGAN

 Mempunyai Bank Data ( Folio A ) dan perancangan program ( Folio B )
 Pelaksanaan : Folio A & B lengkap, kemaskini dan digunakan sepenuhnya

PEMANTAUAN SISTEMATIK

 Pemantauan proses pencerapan di bilik darjah & penyeliaan aktivti di luar bilik
darjah.

 Pemantauan input : -
 Penilaian kualiti peribadi guru ( sikap, pengetahuan, keupayaan, menghadapi
cabaran, kemahiran P&P, komunikasi dan kaunseling )
 Penilaian kualiti diri murid ( sikap terhadap sekolah, pelajaran, guru, amalan
nilai-nilai murni dan cita-cita )

 Pelaksanaan : -
 Menjalankan pemantauan seperti dirancang ( mengikut jadual dan
keperluan dan berterusan serta penglibatan individu / pasukan yang
ditentukan )
 Mempunyai rekod
 Menyimpan alat dan maklumat kemas
 Melaksanakan kajian / pengesanan keperluan dan keberkesanan serta
tindakikut
 Menggunakan kaedah dan sumber :-

Dokumen Pemerhatian pencerapan
penyeliaan dan penyeliaan

temubual pelaporan Laporan
bertulis

Debriefing

IKLIMPEMBELAJARAN
PEMBELAJARANBERKUALITI

A. PENEKANAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKUALITI

KONDUSIF
HARAPAN & HALATUJU PELAJARAN

RANGKAIAN BANTUAN EFISYEN
KAEDAH PEMBELAJARAN EFEKTIF

RASA MOTIVASI DIRI PEMUAFAKATAN : TANGGUNGJAWAB SETIA DIRI :
TANGGUNGJAWAB DIUTAMAKAN BELAJAR & RISIKO : DIDIK KEMAMPUAN
CERMIN DIRI &
UNTUK BERPASUKAN DAN PELAJAR HARUNGI
CEMERLANG KENDIRI RISIKO SETIA DIRI

PEMBELAJARAN PELAJAR

PEMBELAJARANPEMBELAJARAN
GURUBERKUALITI

AMALAN PENGAJARAN
MENILAI DIRI

LATIHAN KEMAHIRAN DIRI
PEMUAFAKATAN

B. PENEKANAN KEPADA PENGAJARAN

PERANCANGAN PEMUAFAKATAN

DAN
PELAKSANAAN

PROGRAM & KAEDAH
PENGAJARAN

PENGURUSAN PENGAJARAN
YANG EFEKTIF

STANDARD KUALITI
PENGURUSAN PANITIA

FAIL PANITIA

FAIL PENGURUSAN
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
DATA & ANALISIS & JPU
KOLEKSI SOALAN

PERSATUAN

KANDUNGAN FAIL

FAIL Panduan pengurusan fail
A Senarai jawatankuasa
Senarai guru mengajar kelas
Takwim panitia
Surat pekeliling atau siaran dari (KPM, JPN, PPD dll)
Panggilan atau notis mesyuarat
Minit mesyuarat
Surat terima dan keluar
Perancangan aktiviti
Cadangan pembelian

STANDARD KUALITI
PENGURUSAN PANITIA

KANDUNGAN FAIL

FAIL Sukatan pelajaran
B Rancangan pelajaran tahunan
Rancangan pelajaran harian
Jadual waktu pencerapan & dokumen
Rekod semakan buku latihan murid
Senarai buku yang digunakan

FAIL Analisis peperiksaan
C Senarai nama murid / buta huruf 3M / intervensi / pemulihan
Jadual penentu ujian (JPU)

FAIL Soalan-soalan yang disediakan oleh panitia
D
Soalan-soalan luar (daripada sekolah, kelompok, daerah,
PSPN, negeri dan luar

FAIL Perlembagaan
E Nama penasihat dan jawatankuasa
Rancangan tahunan kelab / persatuan
Rekod pencapaian
Senarai ahli
Kehadiran ahli

STANDARD KUALITI
PENGURUSAN PANITIA

NOTA :

 Agihan tugas untuk menyelenggarakan fail
 Kandungan fail boleh berubah mengikut keperluan
 Setiap fail mengandungi kandungan minit bagi mencatat surat masuk /

keluar
 Surat masuk ditulis dengan dakwat merah
 Surat keluar ditulis dengan dakwat hitam / biru
 Setiap surat diberikan nombor dan ditulis di dalam bulatan

JAWATANKUASA PANITIA

 PENASIHAT : GURU BESAR
 PENGERUSI : GURU KANAN MATA PELAJARAN (dilantik)
 SETIAUSAHA : GURU KANAN MATA PELAJARAN
 AHLI : Semua guru yang mengajar mata pelajaran tersebut

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI
PENINGKATAN AKADEMIK

1. KEPIMPINAN PENTADBIR
 Mengambil hati semua yang terlibat (guru, murid, penjaga)
 Sama-sama turun padang mengenal pasti kelemahan dan tindakan mengatasi
 Membimbing guru mengaplikasi kaedah P&P yang berkesan
 Memberikan motivasi berterusan kepada guru dan murid
 Menerapkan nilai-nilai murni
 Menunjukkan minat dan teladan menjalankan pemantauan ke atas kerja bertulis
 Sentiasa berbincang dengan guru
 Memberi segala kemudahan yang boleh
 Menimbulkan suasana yang menyeronokkan

2. KOMITMEN GURU
 Sanggup bekerja tidak kira masa
 Menjadi mentor kepada semua murid tanpa mengira tahap kebolehan murid
bekerjasama dengan murid mewujudkan kelas ceria, kondusif dan informatif
 Menerima tanggungjawab diberikan dengan positif

3. PROGRAM SEKOLAH TERANCANG
 Kelas bimbingan ( sabtu )
 Kelas tuisyen SBT & SP Setia
 Program pagi ( Panitia )
 Program motivasi
 Perjumpaan bersama penjaga
 Bengkel kemahiran belajar
 Tip-tip menjawab soalan
 Program kecemerlangan kelompok & daerah
 Ujian pengesanan dan soalan-soalan luar
 Belajar lah Sayang – kerja rumah yang dibantu oleh penjaga

4. PENGLIBATAN PENJAGA
 Menggalakkan memberi sumbangan ke sekolah
 membantu menceriakan bilik darjah
 Sentiasa berkomunikasi dengan guru mempunyai masalah pembelajaran

BIDANG
TUGAS

GURU

BIDANG TUGAS GURU

GURU KELAS

1. Pengurusan dan Organisasi Kelas
 Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas,
AJK Kebersihan Kelas ( membersih papan putih dan menyapu kelas, menyusun kerusi
dan meja, membuang sampah, mengelap tingkap, menyediakan langsir dan Bungan
dalam kelas )
 Menentukan perkara-perkara berikut ada dalam kelas :

 Menentukan pendawaian elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan
selamat digunakan

 Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak
 Membimbing organisasi kelas yang dilantik untuk menjalankan tugas
 Mengemaskini sudut-sudut mata pelajaran di kelas dan sudut NILAM
 Mempastikan program NILAM dijalankan waktu rehat
 Mengadakan perbincangan dari masa ke semasa bersama guru yang berkaitan bagi

meningkatkan pencapaian akademik dan sesuatu masalah.
 Melengkapkan boring-borang berkaitan sebagaimana yang dikehendaki.
 Mengenalpasti dan menyediakan senarai nama murid yang tidak menguasai 3M.

2. Mengurus Jadual Kedatangan Kelas
 Menanda jadual kehadiran murid dan hantar selewat-lewatnya waktu kedua
 Mempastikan data pelajar sentiasa dikemaskini
 Mengambil tahu sebab pelajar tidak hadir

3. Laporan pelajar, Sijil Berhenti dan Surat Akuan
 Mempastikan setiap pelajar mempunyai fail peribadi, rekod profil, fail lembaran kerja
 Mengisi markah dan membuat laporan kemajuan akademik murid selepas penilaian
 Menghantar rekod profil untuk ditandatangani oleh pentadbir
 Menyampai rekod profil kepada penjaga untuk ditandatangani dan memastikan rekod
tersebut dikembalikan untuk simpanan
 Mengadakan buku komunikasi bagi setiap pelajar

BIDANG TUGAS GURU

4. Masalah Pembelajaran Kesihatan dan Disiplin
o Memberi galakan, motivasi dan meransangkan minat pelajar terhadap akademik
o Sentiasa prihatin terhadap masalah pelajar
o Melapor kepada GPK HEM jika terdapat murid mempunyai masalah berkaitan
o Melapor kepada Guru Bimbingan jika terdapat kes
o Melaporkan kepada guru disiplin jika terdapat murid yang melanggar disiplin
o Menulis surat amaran tidak hadir kepada penjaga murid yang ponteng sekolah

PERATURAN BILIK DARJAH

 Berdiri dan memberi salam / ucap selamat kepada mana-mana guru dan tetamu yang masuk
 Beratur sebelum masuk ke kelas di waktu pagi, sebelum dan selepas rehat dan sebelum pulang
 Bertugas mengikut jadual waktu
 Mendapat kebenaran guru / ketua kelas untuk keluar dari kelas
 Elakkan keluar kelas lebih daripada seorang pada satu-satu masa
 Memberi penuh tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran
 Tidak mengganggu kawan / membuat bising
 Membuat kerja berfaedah / pandai menggunakan masa terluang semasa guru tiada dalam

kelas
 Membuat latihan kerja rumah yang diberikan oleh guru
 Belajar bersungguh-sungguh dan menggunakan sepenuhnya sudut bacaan yang disediakan
 Mematuhi peraturan dan taat setia kepada arahan yang diberikan oleh guru
 Pastikan semua suis lampu dan kipas ditutup sebelum keluar meninggalkan kelas
 Pastikan semua kerusi dimasukkan ke bawah meja apabila keluar kelas
 Sentiasa memastikan kelas dalam keadaan bersih dan ceria

BIDANG TUGAS GURU

KEPERLUAN ASAS BILIK DARJAH

 Papan Maklumat
 Jadual Waktu Kelas (Terkini)
 Jadual Tugas Harian Murid
 Senarai nama murid, TOV dan keputusan setiap penilaian
 Sudut-sudut mata pelajaran dan carta
 Gambar dan biodata murid
 Sudut bacaan / perpustakaan mini
 Fail-fail mata pelajaran murid
 Buku komunikasi
 Pelan laluan kebakaran
 Kalendar tahunan
 Kata-kata peransang
 Kata kunci
 Senarai inventori kelas
 Mengadakan perbincangan dari masa ke semasa dengan guru-guru yang mengajar khususnya

kelas yang berkaitan bagi meningkatkan pencapaian akademik dan mengatasi sesuatu
masalah
 Mengenalpasti dan menyediakan senarai murid yang tidak menguasai 3M untuk Kelas
Pemulihan / Intervensi

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

 Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru (KG) seperti yang diperuntukkan JPNP untuk
menyusun jadual waktu

 Memastikan peruntukan masa mengikut pekeliling yang ditetapkan (terkini)
 Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran yang ditetapkan
 Menentukan minit mengajar setiap guru mengikut kesesuaian tahun dan opsyen serta

keseimbangan
 Menentukan bentuk jadual waktu yang digunakan sesuai dengan kehendak sekolah
 Menyimpan jadual waktu peribadi untuk rujukan
 Membuat jadual waktu peribadi dalam bentuk senarai untuk kemudahan membuat jadual ganti

dan pemantauan / pencerapan
 Bertanggungjawab membuat pengubahsuaian jadual waktu dari masa ke semasa berdasarkan

kesesuaian dan arahan pentadbir

BIDANG TUGAS GURU

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN

 Mendapatkan salinan sijil kelahiran semua calon UPSR
 Membuat pendaftaran mengikut format yang ditetapkan dan dihantar ke PPD
 Mengurus borang-borang berkaitan
 Menentukan bilik peperiksaan
 Menyusun meja / kerusi mengikut pelan peperiksaan dan memastikan meja / kerusi yang

standard dan selesa
 Menyediakan pelan tempat duduk calon
 Menyediakan dan menampal label meja di atas meja calon (sebelah kanan)
 Menyediakan almari, jam dinding, kapur, pemadam, first aid (lengkap) dan bahan yang

diperlukan oleh pengawas
 Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan
 Menganalisa keputusan peperiksaan
 Penyelaras mesti berada dihari peperiksaan untuk memastikan kelancaran peperiksaan

PEPERIKSAAN DALAMAN

 Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah / kelompok / daerah
 Menyediakan jadual penggubal soalan
 Mengurus, percetakan, pembahagian dan tempat simpanan kertas soalan
 Memastikan kesahihan soalan
 Memastikan kertas-kertas soalan diedar kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan

dijalankan
 Memastikan skema jawapan disediakan oleh panel penggubal soalan
 Memastikan jadual peperiksaan kertas jawapan mengikut masa yang ditetapkan
 Memastikan set soalan disimpan untuk Bank Soalan
 Memasukkan keputusan / markah ke dalam komputer dengan lengkap dan dibukukan /

difailkan untuk setiap penilaian
 Membuat analisa pencapaian setiap penilaian
 Memastikan data keputusan lengkap dicetak untuk rujukan sekolah / PPD

BIDANG TUGAS GURU

PEMULIHAN

 Mengenal pasti dan menyenaraikan murid yang tidak menguasai 3M
 Memahami modul-modul berkaitan intervensi 3M
 Mengatur jadual waktu untuk pemulihan dikelas berkaitan
 Merancang aktiviti-aktiviti dan penilaian seperti yang dicadangkan oleh JPN
 Merancang aktiviti yang boleh dijalankan mengikut kesesuaian
 Menyediakan bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan
 Menilai, merekod dan menyediakan laporan mengikut format yang dikehendaki oleh jabatan
 Membuat tindakan ikut laporan perkembangan
 Mengajar bersama-sama dengan guru-guru mata pelajaran sekiranya keadaan memerlukan

DATA SEKOLAH

 Mengemaskini semua maklumat guru dan kakitangan
 Memastikan enrolmen murid mengikut kelas pada setiap bulan
 Menyiapkan data setiap 5 haribulan setiap bulan
 Menyemak dengan teliti dan tepat setiap maklumat terkini yang dimasukkan sebelum

ditandatangani
 Menghantar data lengkap dan disket ke ppd setelah disemak dan ditandatangani oleh GPK

Pentadbiran dan Guru Besar

DATA SEKOLAH

 Memastikan bilangan meja dan kerusi guru mencukupi
 Merancang susun atur meja, kerusi dan lain-lain sesuai dan selesa
 Mengadakan jadual bertugas harian untuk bilik guru
 Pastikan bilik guru sentiasa bersih dan kemas
 Menyediakan peraturan bilik guru
 Menceriakan bilik guru
 Menyediakan maklumat yang sepatutnya ada di bilik guru seperti : -

AJK Bilik Guru Papan Kenyataan Carta Organisasi

Jadual Waktu Induk Langsir

Info Bilik Guru

PENGGAL 2019
PERSEKOLAHAN

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI JUMLAH
PERSEKOLAHAN MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN
1 12
02.01.2019 31.01.2019 23 1
01.02.2019 28.02.2019 20 8
01.03.2019 22.03.2019 16 2

JUMLAH HARI 59 9

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1

23.03.2019 31.03.2019 9 14

01.04.2019 30.04.2019 22 5
01.05.2019 24.05.2019 18

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019 16

10.06.2019 30.06.2019 15
01.07.2019 31.07.2019 23
01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

2 10.08.2019 18.08.2019 9

19.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019 21
01.10.2019 31.10.2019 23
01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2019 31.12.2019 39

JUMLAH HARI PERSEKOLAH TERMASUK CUTI AM 214

JUMLAH HARI CUTI PENGGAL 73


Click to View FlipBook Version