The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myalza1103, 2019-12-21 06:54:49

BUKU PENGURUSAN 2020SKSM

BPSKSM

BIL PERKARA / ITEM M/s

2 Kandungan 1-2
2 Kata Alu-aluan Guru Besar 3
3 Falsafah Pendidikan Negara 4
4 Logo Sekolah 5
5 Misi, Visi SK Sri Maulana 6
6 Piagam Pelanggan SK Sri Maulana 7
7 Lagu Sekolah 8
8 Pelan Bangunan Sekolah 9
9 Plan Kawad Kebakaran 10
10 Bidang Tugas Guru
11 Penggal Persekolahan Tahun 2020 11– 16
12 Minggu Persekolahan SK Sri Mualana 17
13 Daftar Hari Kelepasan Am Negeri Pahang 2020 18
14 Takwim Sekolah 19
15 Analisa Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)
16 Senarai Guru dan Kakitangan Bukan Guru 20 - 31
17 Carta Organisasi Pengurusan Dan Pentadbiran 32 - 33
18 Carta JK Perancangan Sekolah
19 Carta JK Pengurusan Kewangan 34
20 Carta JK Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 35
21 Carta JK PPPM 36
22 Senarai Guru Kelas dan Ketua Panitia 2020 36
23 Senarai Guru Bertugas Mingguan 2020 37
24 JK Sistem Pengurusan Sekolah ( SPS ) 37
25 JK Pengurusan Maklumat Sekolah ( JPMS ) 38
26 JK Penempatan Semula (Redeployment) Guru 39
27 JK Penilaian Kompetensi dan Potensi (e-PRESTASI)
28 JK Stok dan Inventori Sekolah / Aset 40
29 JK Program BCK
30 JK Pemulihan Khas 41
31 JK Makmal Komputer
32 JK Pengurusan Bilik Guru 42

33 JK Pengurusan War Room 43
34 JK Surau Sekolah
35 JK Pusat Akses Sekolah ( PuAS ) 44

36 JK Latihan Dalam Perkhidmatan ( LADAP ) 45
37 JK SKPMg2 Sekolah (JKSS) 46
38 Carta Google Classroom
1

BIL KANDUNGAN MUKA SURAT

39 Carta Kurikulum Sekolah 47-48
40 Carta JK Peperiksaan Awam 49
41 Carta JK Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) 49
42 Jadual Pencerapan Guru 50
43 Jadual Penyeliaan Buku Tulis 51
44 JK Panitia Mata Pelajaran 52
45 JK Pusat Sumber dan Media Sekolah 53
46 JK Bilik-bilik Khas
47 JK Jadual Waktu 54-55
48 JK Transisi 55
56
49 JK Prasekolah 56
56
50 JK Dialog Prestasi 57
51 JK Pasukan Pemandu KBAT/KSSR 57
52 JK PBPPP
53 58—65
54 66—83
55 84—97

2

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah , bersyukur ke hadratNya , pihak sekolah telah dapat
merancang dan menyusun buku perancangan sekolah tahun 2020 ini

dengan jayanya.

Buku perancangan ini adalah satu dokumentasi yang sangat
penting kepada sesebuah sekolah sebagai rujukan untuk melaksanakan
semua aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah .Dokumen ini juga
menjadi satu landasan kepada semua program yang akan dilaksanakan
sepanjang tahun ini.

Perancangan yang teliti dan releven akan menjana kejayaan dan
kecemerlangan sesebuah sekolah. Matlamat dan objektifakan dapat
dicapai hasil daripada perancangan yang bijak dan teratur. Kerjasama
dan komitmen dari semua warga sekolah dan komuniti setempat dapat
merealisasikan impian menjadi kenyataan.

Bermula dengan muafakat ,usaha yang tekun dan sikap taat setia
akan membuahkan hasil yang cukup berkualiti tinggi. Semoga dengan
terhasilnya dokumen ini. Ianya boleh menjadi pemangkin bagi menjana
ibu bapa prihatin, cemerlang, murid gemilang dan sekolah terbilang
selaras dengan visi , misi ,objektif dan Piagam Pelangan Sekolah ini.

Sekian, Wassalam.

Yusaini Bin Mohd Paman
Guru Besar

SK Sri Maulana.

3

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha

berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani,
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

4

HURAIAN LAMBANG DAN WARNA

WARNA

Merah : Keberanian warga SK Sri Maulana

menghadapi segala cabaran mendatang.

Putih dan Hitam : SK Sri Maulana terletak di negeri
Pahang Darul makmur.

Kuning : SK Sri Maulana terletak di pinggir
Bandar Diraja Pekan.

Hijau : SK Sri Maulana terletak di desa permai

yang dikelilingi oleh sawah padi dan

pepohon yang menghijau.

BUKU

Budaya membaca adalah salah satu daripada

budaya SK Sri Maulana.

OBOR DAN GELUNG ROTAN
Melambangkan semangat yang sentiasa membara
untuk terus maju dalam semua bidang yang diceburi
berlandaskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam rukun negara.

UNGKAPAN KATA

“ Maju Terus Maju ” – merupakan motto sekolah

5

SK SRI MAULANA AKAN TERUS
GEMILANG DAN MENCAPAI SEKOLAH
KLUSTER KECEMERLANGAN ( SKK )

TAHUN 2020

MEMBERI PENDIDIKAN TERBAIK BAGI
MELAHIRKAN GENERASI GEMILANG
BERLANDASKAN PERANCANGAN DAN

PENGURUSAN YANG CEKAP DAN BERKESAN
SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN

KEBANGSAAN

6

Bahawa kami warga SK Sri Maulana akan berusaha untuk memberikan perkhidmatan

yang terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut:

 Menyediakan proses pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkualiti berdasarkan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

 Memastikan semua murid yang berdaftar di sekolah ini mendapat peluang belajar

yang standard.

 Memastikan semua murid menerima perkhidmatan kesihatan, kebajikan dan

keselamatan.

 Memastikan peningkatan pencapaian kurikulum, kokurikulum dan keinsanan.
 Memastikan setiap guru dan kakitangan dilayan secara adil dan saksama.
 Memastikan suasana PdP murid di kelas yang kondusif.
 Memastikan ibu bapa/penjaga yang berurusan di pejabat sekolah mendapat layanan

yang mesra/mesra pelanggan.

 Setiap urusan akan diselesaikan dalam tempoh masa yang sesuai.
 Memastikan setiap arahan daripada PPD/JPNP/KPM diambil tindakan dengan segera.
 Sebarang kesulitan sila berhubung dengan pihak pentadbiran sekolah:

NO. TELEFON SEKOLAH : 094224084

NO. FAX SEKOLAH : 094221030

7

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI MAULANA
DI DESA PERMAI BERDIRI MEGAH

SEKOLAH KEBANGGAAN KAMI SEMUA
MELAHIRKAN INSAN YANG BERGUNA

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI MAULANA
CEMERLANG MATLAMAT YANG UTAMA

MAJU TERUS MAJU COGANKATANYA
MENCAPAI MISI NEGARA

JATI DIRI JADI PEGANGAN
MENUJU KEJAYAAN

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
MEMBANGUNKAN MODAL INSAN

MAJU MAJU SEKOLAHKU
KAMI SENTIASA TEGUH BERSATU

DENGAN AZAM YANG JITU
SERTA SEMANGAT PADU HARUMKAN NAMAMU

BEKALAN ILMU DI DADA
KAMI AKAN SENTIASA BERJASA

ITULAH SUMPAH SETIA
SEPENUH JIWA RAGA WARGA SRI MAULANA

8

BILIK
DISIPLIN

4F
9

BILIK
DISIPLIN

5S

4F

10

11

GURU KELAS

1.Pengurusan dan Organisasi Kelas
Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas, AJK
Kebersihan Kelas ( membersih papan putih dan menyapu kelas, menyusun kerusi dan meja,
membuang sampah, mengelap tingkap, menyediakan langsir dan Bunga dalam kelas )
Menentukan perkara-perkara berikut ada dalam kelas :

Menentukan pendawaian elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat
digunakan
Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak
Membimbing organisasi kelas yang dilantik untuk menjalankan tugas
Mengemaskini sudut-sudut mata pelajaran di kelas dan sudut NILAM
Mempastikan program NILAM dijalankan waktu rehat
Mengadakan perbincangan dari masa ke semasa bersama guru yang berkaitan bagi meningkatkan
pencapaian akademik dan sesuatu masalah.
Melengkapkan boring-borang berkaitan sebagaimana yang dikehendaki.
Mengenalpasti dan menyediakan senarai nama murid yang tidak menguasai 3M.

2. Mengurus Jadual Kedatangan Kelas
Menanda jadual kehadiran murid dan hantar selewat-lewatnya waktu kedua
Mempastikan data pelajar sentiasa dikemaskini
Mengambil tahu sebab pelajar tidak hadir.

3. Laporan pelajar, Sijil Berhenti dan Surat Akuan
•Mempastikan setiap pelajar mempunyai fail peribadi, rekod profil, fail lembaran kerja
•Mengisi markah dan membuat laporan kemajuan akademik murid selepas penilaian
•Menghantar rekod profil untuk ditandatangani oleh pentadbir
•Menyampai rekod profil kepada penjaga untuk ditandatangani dan memastikan rekod tersebut
dikembalikan untuk simpanan
•Mengadakan buku komunikasi bagi setiap pelajar

12

4. Masalah Pembelajaran Kesihatan dan Disiplin
 Memberi galakan, motivasi dan meransangkan minat pelajar terhadap akademik
 Sentiasa prihatin terhadap masalah pelajar
 Melapor kepada GPK HEM jika terdapat murid mempunyai masalah berkaitan
 Melapor kepada Guru Bimbingan jika terdapat kes
 Melaporkan kepada guru disiplin jika terdapat murid yang melanggar disiplin
 Menulis surat amaran tidak hadir kepada penjaga murid yang ponteng sekolah

PERATURAN BILIK DARJAH
Berdiri dan memberi salam / ucap selamat kepada mana-mana guru dan tetamu yang masuk
Beratur sebelum masuk ke kelas di waktu pagi, sebelum dan selepas rehat dan sebelum pulang
Bertugas mengikut jadual waktu
Mendapat kebenaran guru / ketua kelas untuk keluar dari kelas
Elakkan keluar kelas lebih daripada seorang pada satu-satu masa
Memberi penuh tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran
Tidak mengganggu kawan / membuat bising
Membuat kerja berfaedah / pandai menggunakan masa terluang semasa guru tiada dalam kelas
Membuat latihan kerja rumah yang diberikan oleh guru
Belajar bersungguh-sungguh dan menggunakan sepenuhnya sudut bacaan yang disediakan
Mematuhi peraturan dan taat setia kepada arahan yang diberikan oleh guru
Pastikan semua suis lampu dan kipas ditutup sebelum keluar meninggalkan kelas
Pastikan semua kerusi dimasukkan ke bawah meja apabila keluar kelas
Sentiasa memastikan kelas dalam keadaan bersih dan ceria

13

KEPERLUAN ASAS BILIK DARJAH
 Papan Maklumat
 Jadual Waktu Kelas (Terkini)
 Jadual Tugas Harian Murid
 Senarai nama murid, TOV dan keputusan setiap penilaian
 Sudut-sudut mata pelajaran dan carta
 Gambar dan biodata murid
 Sudut bacaan / perpustakaan mini
 Fail-fail mata pelajaran murid
 Buku komunikasi
 Pelan laluan kebakaran
 Kalendar tahunan
 Kata-kata peransang
 Kata kunci
 Senarai inventori kelas
 Mengadakan perbincangan dari masa ke semasa dengan guru-guru yang mengajar
khususnya kelas yang berkaitan bagi meningkatkan pencapaian akademik dan mengatasi
sesuatu masalah
 Mengenalpasti dan menyediakan senarai murid yang tidak menguasai 3M untuk Kelas
pemulihan / Intervensi

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
• Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru (KG) seperti yang diperuntukkan JPNP untuk
menyusun jadual waktu
• Memastikan peruntukan masa mengikut pekeliling yang ditetapkan (terkini)
• Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran yang ditetapkan
• Menentukan minit mengajar setiap guru mengikut kesesuaian tahun dan opsyen serta
keseimbangan
• Menentukan bentuk jadual waktu yang digunakan sesuai dengan kehendak sekolah
• Menyimpan jadual waktu peribadi untuk rujukan
• Membuat jadual waktu peribadi dalam bentuk senarai untuk kemudahan membuat jadual
ganti dan pemantauan / pencerapan
• Bertanggungjawab membuat pengubahsuaian jadual waktu dari masa ke semasa berdasar
kan kesesuaian dan arahan pentadbir
• Membuat relief sekiranya terdapat guru yang tidak dapat hadir ke sekolah atau kursus.

14

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN
 Mendapatkan salinan sijil kelahiran semua calon UPSR
 Membuat pendaftaran mengikut format yang ditetapkan dan dihantar ke PPD
 Mengurus borang-borang berkaitan
 Menentukan bilik peperiksaan
 Menyusun meja / kerusi mengikut pelan peperiksaan dan memastikan meja / kerusi yang
standard dan selesa
 Menyediakan pelan tempat duduk calon
 Menyediakan dan menampal label meja di atas meja calon (sebelah kanan)
 Menyediakan almari, jam dinding, kapur, pemadam, first aid (lengkap) dan bahan yang
diperlukan oleh pengawas
 Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan
 Menganalisa keputusan peperiksaan
 Penyelaras mesti berada dihari peperiksaan untuk memastikan kelancaran peperiksaan

PEPERIKSAAN DALAMAN
 Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah / kelompok / daerah
 Menyediakan jadual penggubal soalan
 Mengurus, percetakan, pembahagian dan tempat simpanan kertas soalan
 Memastikan kesahihan soalan
 Memastikan kertas-kertas soalan diedar kepada pengawas peperiksaan sebelum
peperiksaan dijalankan
 Memastikan skema jawapan disediakan oleh panel penggubal soalan
 Memastikan jadual peperiksaan kertas jawapan mengikut masa yang ditetapkan
 Memastikan set soalan disimpan untuk Bank Soalan
 Memasukkan keputusan / markah ke dalam komputer dengan lengkap dan dibukukan /
difailkan untuk setiap penilaian
 Membuat analisa pencapaian setiap penilaian
 Memastikan data keputusan lengkap dicetak untuk rujukan sekolah / PPD

15

PEMULIHAN
• Mengenal pasti dan menyenaraikan murid yang tidak menguasai 3M
• Memahami modul-modul berkaitan intervensi 3M
• Mengatur jadual waktu untuk pemulihan dikelas berkaitan
• Merancang aktiviti-aktiviti dan penilaian seperti yang dicadangkan oleh JPN
• Merancang aktiviti yang boleh dijalankan mengikut kesesuaian
• Menyediakan bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan
• Menilai, merekod dan menyediakan laporan mengikut format yang dikehendaki oleh jabatan
• Membuat tindakan ikut laporan perkembangan
• Mengajar bersama-sama dengan guru-guru mata pelajaran sekiranya keadaan memerlukan

DATA SEKOLAH
 Mengemaskini semua maklumat guru dan kakitangan
 Memastikan enrolmen murid mengikut kelas pada setiap bulan
 Menyiapkan data setiap 5 haribulan setiap bulan
 Menyemak dengan teliti dan tepat setiap maklumat terkini yang dimasukkan sebelum ditanda
tangani
 Penghantar data lengkap dan disket ke ppd setelah disemak dan ditandatangani oleh GPK
Pentadbiran dan Guru Besar

DATA SEKOLAH
 Memastikan bilangan meja dan kerusi guru mencukupi
 Merancang susun atur meja, kerusi dan lain-lain sesuai dan selesa
 Mengadakan jadual bertugas harian untuk bilik guru
 Pastikan bilik guru sentiasa bersih dan kemas
 Menyediakan peraturan bilik guru
 Menceriakan bilik guru
 Menyediakan maklumat yang sepatutnya ada di bilik guru seperti : -

16

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA BIL. BIL.
PERSEKOLAHAN AKHIR

MINGGU HARI

PERTAMA Hari Persekolahan 02.01.2020 13.03.2020 11 49
9
Cuti Pertengahan 14.03.2020 22.03.2020 1
Penggal 1

Hari Persekolahan 23.03.2020 22.05.2020 9 40
16
Cuti Pertengahan 23.05.2020 07.06.2020 2
Tahun

KEDUA Hari Persekolahan 08.06.2020 24.07.2020 7 35
Cuti Pertengahan 25.07.2020 02.08.2020 1 9

Penggal 2

Hari Persekolahan 03.08.2020 20.11.2020 16 74
41
Cuti Akhir 21.11.2020 31.12.2020 6
Tahun 17

Minggu Tarikh Minggu Tarikh

1 Mula Akhir 23 Mula Akhir
2 02/01/2020 03/01/2020 24 22/06/2020 26/06/2020
3 06/01/2020 10/01/2020 25 29/06/2020 03/07/2020
4 13/01/2020 17/01/2020 26 06/07/2020 10/07/2020
5 20/01/2020 24/01/2020 27 13/07/2020 17/07/2020
6 27/01/2020 31/01/2020 20/07/2020 24/07/2020
7 03/02/2020 07/02/2020
8 10/02/2020 14/02/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
9 17/02/2020 21/02/2020 25/07/2020 – 02/08/2020 ( 9 HARI )
10 24/02/2020 28/02/2020
11 02/03/2020 06/03/2020 28 03/08/2020 07/08/2020
09/03/2020 13/03/2020
29 10/08/2020 14/08/2020

30 17/08/2020 21/08/2020

31 24/08/2020 28/08/2020

32 31/08/2020 04/09/2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 33 07/09/2020 11/09/2020
14/03/2020 – 22/03/2020 ( 9 HARI )

34 14/09/2020 18/09/2020

12 23/03/2020 27/03/2020 35 21/09/2020 25/09/2020

13 30/03/2020 03/04/2020 36 28/09/2020 02/10/2020
(SUKAN)

14 06/04/2020 10/04/2020 37 05/10/2020 09/10/2020

15 13/04/2020 17/04/2020 38 12/10/2020 16/10/2020

16 20/04/2020 24/04/2020 39 19/10/2020 23/10/2020

17 27/04/2020 01/05/2020 40 26/10/2020 (PAT) 30/10/2020 (PAT)

18 04/05/2020 08/05/2020 41 02/11/2020 06/11/2020

19 11/05/2020 15/05/2020 42 09/11/2020 13/11/2020

20 18/05/2020 22/05/2020 (PPT) 43 16/11/2020 20/11/2020
(PPT)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23/05/2020 – 07/06/2020 ( 16 HARI )

CUTI AKHIR TAHUN
21/11/2020 – 31/12/2020 ( 41 HARI )

21 08/06/2020 12/06/2020

22 15/06/2020 19/06/2020

18

KELEPASAN AM HARI TARIKH

Tahun Baru 2020 Rabu 01 Januari
Tahun Baru Cina
Sabtu & Ahad 25 Januari &
Hari Buruh / Hari Pekerja 26Januari
* Hari Wesak / Hari Buddha Jumaat
@ Hari Hol Pahang Khamis 01 Mei
Khamis 07 Mei
Hari Nuzul Al Quran 07 Mei
Hari Raya Puasa/Aidil Fitri Ahad 10 Mei
Ahad-Selasa 24 Mei-26 Mei
Hari Keputeraan YDP Agong
Sabtu 06 Jun
@ Hari Keputeraan KDYMM Sultan Pahang
Hari Raya Qurban / Aidil Adha Khamis 30 Julai
Hari Kebangsaan Jumaat-Ahad 31 Julai-02 Ogos

Awal Muharam ( Maal Hijrah ) Isnin 31 Ogos
Hari Malaysia
Ahad 1 September
Isnin 16 September

* Maulidur Rasul Khamis 29 Oktober
14 November
Deepavali Ahad 25 Disember

Hari Krismas Jumaat

* Hari Kelepasan AM Negeri Pahang
@ Tertakluk kepada perubahan

PERINGATAN
1. Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan ( Ahad ) atau hari kelepa-

san yang lain, maka hari tersebut digantikan dengan hari esoknya dan jika yang
kemudiannya itu pula sedia menjadi hari kelepasan, maka hari berikutnya dijadikan hari
kelepasan.

2. Hari Sabtu adalah hari rehat mingguan bagi kakitangan Perkhidmatan Awam. Jika hari
kelepasan am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah hari kelepasan
am dan tidak diganti pada hari-hari yang lain.

19

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.01.2020 RABU Tahun Baru 2020 JK SPBT
JK RMT
02.01.2020 KHAMIS Hari Pertama Persekolahan 2020
Kemaskini Buku Teks JK SPBT
03.01.2020 JUMAAT Pemilihan Murid RMT JK RMT
Kemaskini Buku Teks
04.01.2020 SABTU Pemilihan Murid RMT Tahun 1 JK & GBSM
05.01.2020 AHAD JK Disiplin
06.01.2020 ISNIN Pelancaran Program Guru Penyayang
Komitmen Kehadiran 100% Penyelaras S/P&U/B
07.01.2020 SELASA Guru Kelas
08.01.2020 RABU Mesyuarat Sukan Permainan & Unit Beruniform GPK & SU
Kemaskini APDM
09.01.2020 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum/HEM/Kokurikulum/PKI JK Bina Insan & Kantin
10.01.2020 JUMAAT Pelancaran Makan Beradab
11.01.2020 SABTU GPK HEM/JK Rekod
12.01.2020 Pendaftaran Murid Dalam Buku Rekod Guru Kelas
13.01.2020 AHAD Kemaskini Data Murid APDM JK Kesihatan
ISNIN Pelancaran Sekolah Bebas Denggi JK Disiplin
14.01.2020
15.01.2020 SELASA Krusus Pemimpin Kecil GPK HEM/JK Rekod
RABU Mesyuarat Rumah Sukan & Kelab dan Persatuan JK Kebajikan
JK Disiplin
16.01.2020 KHAMIS Pendaftaran Murid Dalam Buku Rekod
17.01.2020 JUMAAT Permohonan KWAPM Tahun 1 & Murid Tercicir JK Kesihatan
18.01.2020 SABTU Watikah Perlantikan Pemimpin Kecil
19.01.2020 Semua Guru
20.01.2020 AHAD Penghantaran Laporan Aedes
ISNIN CUTI TAHUN BARU CINA
21.01.2020 CUTI TAHUN BARU CINA
SELASA TAHUN BARU CINA
22.01.2020 TAHUN BARU CINA
RABU
23.01.2020 Penghantaran Buku Rekod Mengajar
24.01.2020 KHAMIS
25.01.2020 JUMAAT
26.01.2020 SABTU
27.01.2020
28.01.2020 AHAD
29.01.2020 ISNIN
30.01.2020 SELASA
31.01.2020 RABU
KHAMIS
JUMAAT

20

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.02.2020 SABTU Tahun Baru Cina JK Kesihatan
02.02.2020 AHAD Tahun Baru Cina JK SBPT
03.02.2020 ISNIN Pelancaran Program Gosok Gigi
04.02.2020 SELASA Pemeriksaan Buku Teks Kali 1 GBSM
GBSM
05.02.2020 RABU PERHIMPUNAN KOKURIKULUM KALI – 1 (TUNAS PUTERI)
06.02.2020 KHAMIS
07.02.2020 JUMAAT Pelancaran Program Mentor Mentee
08.02.2020 SABTU Program Mentor Mentee
09.02.2020 AHAD
10.02.2020 ISNIN

11.02.2020 SELASA
12.02.2020 RABU
13.02.2020 KHAMIS
14.02.2020 JUMAAT
15.02.2020 SABTU
16.02.2020 AHAD
17.02.2020 ISNIN
18.02.2020 SELASA
19.02.2020 RABU
20.02.2020 KHAMIS
21.02.2020 JUMAAT
22.02.2020 SABTU
23.02.2020 AHAD
24.02.2020 ISNIN
25.02.2020 SELASA

26.02.2020 RABU
27.02.2020 KHAMIS
28.02.2020 JUMAAT
29.02.2020 SABTU

21

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.03.2020 AHAD Pemeriksaan Uniform Lengkap JK Disiplin
02.03.2020 ISNIN JK Keselamatan
03.03.2020 SELASA Pelancaran Kempen Keselamatan Jalan Raya
04.03.2020 RABU JK Kesihatan
05.03.2020 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum Ke 2/2020 GBSM
06.03.2020 JUMAAT CUTI PENGGAL PERTAMA
07.03.2020 SABTU CUTI PENGGAL PERTAMA
08.03.2020 AHAD CUTI PENGGAL PERTAMA
09.03.2020 ISNIN CUTI PENGGAL PERTAMA
10.03.2020 SELASA CUTI PENGGAL PERTAMA
11.03.2020 RABU CUTI PENGGAL PERTAMA
12.03.2020 KHAMIS CUTI PENGGAL PERTAMA
13.03.2020 JUMAAT CUTI PENGGAL PERTAMA
14.03.2020 SABTU CUTI PENGGAL PERTAMA
15.03.2020 AHAD KEJOHANAN BOLA SEPAK PERINGKAT SEKOLAH
16.03.2020 ISNIN Mesyuarat Panitia Ke2/2020
MESYUARAT KOKURIKULUM KALI - 2
17.03.2020 SELASA
18.03.2020 RABU Penghantaran Laporan Aedes
19.03.2020 KHAMIS Program Mentor Mentee
20.03.2020 JUMAAT
21.03.2020 SABTU
22.03.2020 AHAD
23.03.2020 ISNIN
24.03.2020 SELASA
25.03.2020 RABU
26.03.2020 KHAMIS

27.03.2020 JUMAAT
28.03.2020 SABTU
29.03.2020 AHAD
30.03.2020 ISNIN

31.03.2020 SELASA

22

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.04.2020 RABU Israk Dan Mikraj JK Keselamatan
02.04.2020 KHAMIS Pemeriksaan Basikal Murid
03.04.2020 JUMAAT JK Disiplin
04.04.2020 SABTU PERHIMPUNAN KOKURIKULUM KALI – 1 (BBSM) JK Keselamatan
05.04.2020 AHAD
06.04.2020 Ops Ponteng GB / GPK 1
07.04.2020 ISNIN
08.04.2020 SELASA Kawad Kebakaran Kali 1 GBSM
09.04.2020 RABU Mesyuarat HEM Kali 2 JK Bina Insan
10.04.2020 KHAMIS Perjumpaan Ibu Bapa Murid Tahun 6 (2) Jk Kesihatan
11.04.2020 JUMAAT
12.04.2020 SABTU Program Mentor Mentee
13.04.2020 AHAD Pelancaran IHya Ramadhan
ISNIN Penghantaran Laporan Aedes
14.04.2020
15.04.2020 SELASA
16.04.2020 RABU
17.04.2020 KHAMIS
18.04.2020 JUMAAT
19.04.2020 SABTU
20.04.2020 AHAD
21.04.2020 ISNIN
22.04.2020 SELASA
23.04.2020 RABU
24.04.2020 KHAMIS
25.04.2020 JUMAAT
26.04.2020 SABTU
27.04.2020 AHAD
ISNIN
28.04.2020
29.04.2020 SELASA
30.04.2020 RABU
KHAMIS

23

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.05.2020 JUMAAT CUTI HARI PEKERJA GBSM
02.05.2020 SABTU JK Kesihatan
03.05.2020 AHAD CUTI NUZUL QURAN JK Bina Insan
04.05.2020 ISNIN Hari Wesak
05.05.2020 SELASA
06.05.2020 RABU
07.05.2020 KHAMIS
08.05.2020 JUMAAT
09.05.2020 SABTU
10.05.2020 AHAD
11.05.2020 ISNIN

12.05.2020 SELASA Sambutan Hari Guru 2020

13.05.2020 RABU Program Mentor Mentee
14.05.2020 KHAMIS Penghantaran Laporan Aedes
15.05.2020 JUMAAT
16.05.2020 SABTU Majlis Khatam AlQuran
17.05.2020 AHAD CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
18.05.2020 ISNIN CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
Cuti Pertengahan Tahun
19.05.2020 SELASA Cuti Pertengahan Tahun/ HARI RAYA AIDILFITRI
20.05.2020 RABU Cuti Pertengahan Tahun/ HARI RAYA AIDILFITRI
21.05.2020 KHAMIS Cuti Pertengahan Tahun
22.05.2020 JUMAAT Cuti Pertengahan Tahun
23.05.2020 SABTU Cuti Pertengahan Tahun
24.05.2020 AHAD Cuti Pertengahan Tahun
25.05.2020 ISNIN Cuti Pertengahan Tahun
26.05.2020 SELASA Cuti Pertengahan Tahun
27.05.2020 RABU
28.05.2020 KHAMIS
29.05.2020 JUMAAT
30.05.2020 SABTU
31.05.2020 AHAD

24

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.06.2020 ISNIN Cuti Pertengahan Tahun Guru Kelas
02.06.2020 SELASA Cuti Pertengahan Tahun Guru Kelas
03.06.2020 RABU Cuti Pertengahan Tahun
04.06.2020 KHAMIS Cuti Pertengahan Tahun GBSM
05.06.2020 JUMAAT Cuti Pertengahan Tahun
06.06.2020 SABTU Cuti Pertengahan Tahun
07.06.2020 AHAD Cuti Pertengahan Tahun
08.06.2020 ISNIN Kemaskini APDM
09.06.2020 SELASA
10.06.2020 RABU Sambutan Hari Raya Peringkat Sekolah
11.06.2020 KHAMIS
12.06.2020 JUMAAT PERHIMPUNAN KOKURIKULUM KALI – 1 (TKRS)
13.06.2020 SABTU
14.06.2020 AHAD MESYUARAT KOKURIKULUM KALI - 3
15.06.2020 ISNIN
16.06.2020 SELASA Program Mentor Mentee
17.06.2020 RABU
18.06.2020 KHAMIS
19.06.2020 JUMAAT
20.06.2020 SABTU
21.06.2020 AHAD
22.06.2020 ISNIN
23.06.2020 SELASA
24.06.2020 RABU

25.06.2020 KHAMIS
26.06.2020 JUMAAT
27.06.2020 SABTU
28.06.2020
29.06.2020 AHAD
ISNIN
30.06.2020
SELASA

25

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.07.2020 RABU Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Kali Ke 3 Guru Pen.PPIM
02.07.2020 KHAMIS
03.07.2020 JUMAAT PERHIMPUNAN KOKURIKULUM KALI – 1 (PENGAKAP) JK Disiplin
04.07.2020 SABTU Ops Ponteng
05.07.2020 AHAD
06.07.2020 ISNIN Mesyuarat Kurikulum Ke 3/2020
07.07.2020 SELASA
08.07.2020 RABU Program Mentor Mentee GBSM
09.07.2020 KHAMIS Mesyuarat Panitia Ke 3/2020 JK Kesihatan
10.07.2020 JUMAAT Penghantaran Laporan Aedes
11.07.2020 SABTU
12.07.2020 AHAD CUTI PENGGAL KEDUA
13.07.2020 ISNIN CUTI PENGGAL KEDUA
CUTI PENGGAL KEDUA
14.07.2020 SELASA CUTI PENGGAL KEDUA
15.07.2020 RABU CUTI PENGGAL KEDUA
16.07.2020 KHAMIS CUTI PENGGAL KEDUA
17.07.2020 JUMAAT CUTI PENGGAL KEDUA
18.07.2020 SABTU
19.07.2020 AHAD
20.07.2020 ISNIN
21.07.2020 SELASA
22.07.2020 RABU
23.07.2020 KHAMIS
24.07.2020 JUMAAT
25.07.2020
26.07.2020 SABTU
27.07.2020 AHAD
28.07.2020 ISNIN
29.07.2020 SELASA
30.07.2020 RABU
31.07.2020 KHAMIS
JUMAAT

26

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.08.2020 SABTU CUTI HARI RAYA AIDILADHA Pen.Perayaan
02.08.2020 AHAD CUTI PENGGAL KEDUA JK SPBT
03.08.2020 ISNIN
04.08.2020 SELASA Pelancaran Bulan Kebangsaan Peringkat Sekolah GBSM
05.08.2020 RABU Pemeriksaan Buku Teks Kali ke 2 JK Kesihatan
06.08.2020 KHAMIS
07.08.2020 JUMAAT PERHIMPUNAN KOKURIKULUM KALI – 1
08.08.2020 SABTU (PENGAKAP)
09.08.2020 AHAD PELANCARAN HARI KEBANGSAAN 2020
10.08.2020 ISNIN CUTI AWAL MUHARAM
11.08.2020 SELASA
12.08.2020 RABU Program Mentor Mentee
13.08.2020 KHAMIS PROGRAM HARI KEBANGSAAN 2020
14.08.2020 JUMAAT Penghantaran Laporan Aedes
15.08.2020 SABTU MAJLIS DIAMBANG HARI KEBANGSAAN 2020
16.08.2020 AHAD Hari Kemerdekaan Ke-62

17.08.2020 ISNIN

18.08.2020 SELASA
19.08.2020 RABU
20.08.2020 KHAMIS
21.08.2020 JUMAAT
22.08.2020 SABTU
23.08.2020 AHAD
24.08.2020 ISNIN
25.08.2020 SELASA
26.08.2020 RABU
27.08.2020 KHAMIS

28.08.2020 JUMAAT
29.08.2020 SABTU
30.08.2020 AHAD
31.08.2020 ISNIN

27

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.09.2020 SELASA Kawad Kebakaran Kali Ke 2 JK Keselamatan
02.09.2020 RABU PENUTUPAN HARI KEBANGSAAN 2020
03.09.2020 KHAMIS Hari Malaysia GBSM
04.09.2020 JUMAAT JK Kesihatan
05.09.2020 SABTU Program Mentor Mentee
06.09.2020 AHAD Penghantaran Laporan Aedes 28
07.09.2020 ISNIN
08.09.2020 SELASA
09.09.2020 RABU
10.09.2020 KHAMIS
11.09.2020 JUMAAT
12.09.2020 SABTU
13.09.2020 AHAD
14.09.2020 ISNIN
15.09.2020 SELASA
16.09.2020 RABU
17.09.2020 KHAMIS
18.09.2020 JUMAAT
19.09.2020 SABTU
20.09.2020 AHAD
21.09.2020 ISNIN
22.09.2020 SELASA
23.09.2020 RABU
24.09.2020 KHAMIS
25.09.2020 JUMAAT

26.09.2020 SABTU
27.09.2020 AHAD
28.09.2020 ISNIN

29.09.2020 SELASA
30.09.2020 RABU

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.10.2020 KHAMIS HARI KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 2020 SU Kokurikulum
02.10.2020 JUMAAT Hari Sukan Negara GBSM
03.10.2020 SABTU
04.10.2020 Mesyuarat Kurikulum Ke 4/2020 JK Kesihatan
05.10.2020 AHAD Mesyuarat HEM Kali ke 3
06.10.2020 ISNIN
07.10.2020 SELASA Mesyuarat Panitia Ke 4/2020
08.10.2020 RABU PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM
09.10.2020 KHAMIS PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM
10.10.2020 JUMAAT Program Mentor Mentee
11.10.2020 SABTU Penghantaran Laporan Aedes
AHAD CUTI MAULIDUR RASUL
12.10.2020
ISNIN
13.10.2020
14.10.2020 SELASA
15.10.2020 RABU
KHAMIS
16.10.2020
17.10.2020 JUMAAT
18.10.2020 SABTU
19.10.2020 AHAD
20.10.2020 ISNIN
21.10.2020 SELASA
22.10.2020 RABU
23.10.2020 KHAMIS
24.10.2020 JUMAAT
25.10.2020 SABTU
26.10.2020 AHAD
27.10.2020 ISNIN
28.10.2020 SELASA
29.10.2020 RABU
30.10.2020 KHAMIS
31.10.2020 JUMAAT
SABTU

29

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.11.2020 AHAD Pemulangan Buku Teks JK SBPT
Pemulangan Buku Teks JK SBPT
02.11.2020 ISNIN Pengambilan Buku Teks 2021
03.11.2020 SELASA MESYUARAT KOKURIKULUM KALI - 4 JK SPBT
04.11.2020 RABU Temuduga Pengawas Sekolah 2021 JK Disiplin
05.11.2020 KHAMIS
06.11.2020 JUMAAT CUTI DEEPAVALI JK Kesihatan
07.11.2020 SABTU CUTI DEEPAVALI
08.11.2020 AHAD CUTI DEEPAVALI 30
09.11.2020 ISNIN CUTI DEEPAVALI
10.11.2020 SELASA
11.11.2020 RABU HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN 2020
12.11.2020 KHAMIS
Penghantaran Laporan Aedes
13.11.2020 JUMAAT Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
14.11.2020 SABTU Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
15.11.2020 AHAD Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
16.11.2020 ISNIN Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
17.11.2020 SELASA Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
18.11.2020 RABU Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
19.11.2020 KHAMIS Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
20.11.2020 JUMAAT Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
21.11.2020 SABTU Cuti Akhir Tahun 2020 bermula
22.11.2020 AHAD
23.11.2020 ISNIN
24.11.2020 SELASA
25.11.2020 RABU
26.11.2020 KHAMIS
27.11.2020 JUMAAT
28.11.2020 SABTU
29.11.2020 AHAD
30.11.2020 ISNIN

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

01.12.2020 SELASA Cuti Akhir Tahun 2020 31
02.12.2020 RABU Cuti Akhir Tahun 2020
03.12.2020 KHAMIS Cuti Akhir Tahun 2020
04.12.2020 JUMAAT Cuti Akhir Tahun 2020
05.12.2020 SABTU Cuti Akhir Tahun 2020
06.12.2020 AHAD Cuti Akhir Tahun 2020
07.12.2020 ISNIN Cuti Akhir Tahun 2020
08.12.2020 SELASA Cuti Akhir Tahun 2020
09.12.2020 RABU Cuti Akhir Tahun 2020
10.12.2020 KHAMIS Cuti Akhir Tahun 2020
11.12.2020 JUMAAT Cuti Akhir Tahun 2020
12.12.2020 SABTU Cuti Akhir Tahun 2020
13.12.2020 AHAD Cuti Akhir Tahun 2020
14.12.2020 ISNIN Cuti Akhir Tahun 2020
15.12.2020 SELASA Cuti Akhir Tahun 2020
16.12.2020 RABU Cuti Akhir Tahun 2020
17.12.2020 KHAMIS Cuti Akhir Tahun 2020
18.12.2020 JUMAAT Cuti Akhir Tahun 2020
19.12.2020 SABTU Cuti Akhir Tahun 2020
20.12.2020 AHAD Cuti Akhir Tahun 2020
21.12.2020 ISNIN Cuti Akhir Tahun 2020
22.12.2020 SELASA Cuti Akhir Tahun 2020
23.12.2020 RABU Mesyuarat Guru Dan Staf Sokongan 1/2021
24.12.2020 KHAMIS Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran
25.12.2020 JUMAAT Hari Krismas
26.12.2020 SABTU
27.12.2020 AHAD Mesyuarat Guru Dan Staf Sokongan 1/2021
28.12.2020 ISNIN Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran
29.12.2020 SELASA Kemaskini Kelas
30.12.2020 RABU Kemaskini Kelas
31.12.2020 KHAMIS

MATA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PELAJARAN

BM/ 92.5 88.89 92.75 98.21 98.21 100.0 96.7 98.57 100.0 98.1 100.
KEFAHAMAN 0

BM/PENULISAN 82.5 81.48 84.06 87.50 96.43 88.3 92.7 96.9 98.0 100.0 100.
0

B.INGGERIS 75.0 81.48 71.01 76.79 83.93 91.7 100.0 89.2 80.4 92.5 95.7

MATEMATIK 77.5 81.48 78.26 91.07 96.43 98.3 97.6 96.9 96.1 100.0 97.8
SAINS 96.1 98.1 100.
85.0 92.59 76.81 91.07 98.21 100.0 100.0 90.8
BIL.CALON 0
BIL.CALON 40 54 69 56 60 64 42 65 51 53 46
40 54 69 56 56 60 41 65 51 53 46
HADIR
5A 4 6 4 5 7 10 10 7 9 79

4A 1B 2 9 2 5 11 2 6 4 8 5
3A 2B
BIL. MSMP 1 81 3 5 4 5 4 43
% LULUS
SKPM 2003 25 38 45 40 47 51 38 55 41 48/53 43/4
KOMPOSIT 62.50 70.37 65.2 71.43 83.93 85.0 92.68 84.62 6
SKPM 2010 91.91
RANKING 83.05 92.06 95.40 81.76 80.39 90.57 93.4
74.44 81.87 84.10 8
722/
1742/ 424/ 389/ 7696 93.81 94.47 96.6
7617 7697 7674 0

82.38 83.03 85.1
3

675/ 91.37 93.8
7695 1
717/
7709 445/
7721

BAND 3 2 2 2 2 21
GPS 2.46 2.35 2.45 2.34 2.00 1.79 1.87 1.94 1.86 1.89 1.70

32

MATA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PELAJARAN
100.0 100.0 100.0 100
BM/KEFAHAMAN
BM/PENULISAN 100.0 96.15 95.9 98.36
BI/KEFAHAMAN
BI/PENULISAN 88.9 90.38 93.9 98.36

MATEMATIK 96.3 84.62 91.8 93.44
SAINS
88.9 90.38 91.8 96.72
BIL.CALON
BIL.CALON HADIR 100.0 100.0 100.0 98.36

55 52 49 61

54 52 49 61

6A 0 00 2
5A 1B
4A 2B 1 13 3
3A 3B
BIL. MSMP 1 13 2
% LULUS 21- 4
SKPM 2003 56
KOMPOSIT 10 42 44 91.8
SKPM 2010
RANKING 83.33 80.77 87.76
BAND
GPS 94.02 -

76.33 -

2.82 2.68 2.53 2.55 33

BIL NAMA GURU KP JAW LUAR GRED AKADEMIK TARIKH SAH OPSY
NORM
1 Yusaini b Mohd Paman 670805055205 GAB 42 IJAZAH 01/03/1990 PM/PJ
2 Rosman b Ab Rasid 810428065003 GAB PGB 42 IJAZAH 01/07/2003 MT/KT
3 Termimah bt Muhammad 660724065058 GAB GPK1 42 IJAZAH 01/10/1989
4 A'bdul Hadi bin Mohamad 830305065423 GBA GPKHEM 42 IJAZAH 03/01/2007 PM
5 Norasiah bt Mohamad Nor 710519065238 GAB GPKKK 44 IJAZAH 01/08/2001 PJPK
6 Wan Abdullah b Wan Chik 630304065003 GPKPK 44 IJAZAH 11/04/1989 MZ
7 Zuhaira bt Zunuddin @Zainuddin 720107065142 GAB GAG 44 IJAZAH 03/01/2006 PSR/PM
8 Harifah bt Abu Hassan 791016065348 GAB GM 44 IJAZAH 01/02/2007 PAI
9 Normala bt Abdul Razak 791113065374 GAB 44 IJAZAH 01/02/2007 PM/KT
10 Rohayati bt Sulaiman 790803035426 GAB GAG 44 IJAZAH 01/02/2007 PM/PSV
11 Azlina Haryani bt Mohamed Shah 780506065726 GAB GPKIB 44 IJAZAH 01/02/2007 SN/PJK
12 Norzita bt Zakaria 780328065642 GAB GAG 44 IJAZAH 01/02/2007 MT/PJ/BI
13 Azrul Hisyam b Mohamad Rasidi 770130087089 GAB 44 IJAZAH 01/08/2007 PM/MT/K
14 Azuan b Abu Bakar 801219065037 GIT 44 IJAZAH 15/05/2008 PAI
15 Rohadena bt Abdul Hadee 780124016232 GAB 44 IJAZAH 01/08/2008 B&K/PK
16 Rosmaini bt Othman 780524115264 GAB GAG 34 DIPLOMA 01/11/2002 PAI
17 Siti Aishah bt Ismail 750815036024 GAB GAG 44 IJAZAH 01/08/2009 BI/MT
18 Hartini binti Siru 820111065282 GAB 44 IJAZAH 02/01/2010 BA
19 Siti Sarah bt Mat Ros 820327095042 GAB GAG 44 IJAZAH 02/01/2010 PSK/KT
20 Nornazaliza bt Abd Halim 800210065060 GAB GPKIB 44 IJAZAH 01/11/2002 PRA
21 Noor Aslizawati bt Abd Hamid 850313065456 GPKIB 44 IJAZAH 08/10/2010 MT/PJK
22 Noorlin bt Mohamad Mokhtar 740324065294 GAB GPKIB 42 IJAZAH 01/01/2000 BA
23 Ruhana bt Hassan 710101066460 GAB GAG 42 IJAZAH 01/03/1996 PM/Tesl
24 Nor Baizura bt Abdul Wahab 810422065088 42 IJAZAH 02/01/2005 PM
25 Noor Azizah bt Ab. Rahim 750516065212 42 IJAZAH 01/11/2002 PAI/BM
26 Aini Noorbaya bt Suhaimi Arif 840217075866 42 IJAZAH 03/01/2007 PAI/KT
27 Siti Zuraihah bt Mohd Said 820124105538 42 IJAZAH 03/01/2007 PJ/PK
28 Zaiton binti Mohd 730406065176 42 IJAZAH 05/08/2000 PRA/PM
29 Shahzatulniza bt Kamal Razeman 780403065600 42 IJAZAH 03/01/2006 PM
30 Noor Paizah bt Salam 750815045086 42 IJAZAH 03/01/2001 BI/KT
31 Siti Azini bt Mat Nuran 771208065942 42 IJAZAH 17/01/2003 SN
32 Zalina bt Ishak 720305065020 42 IJAZAH 17/01/2003 MT/SN
33 Mohammad Faizal b Abdul Hamid 800317065001 41 IJAZAH 04/01/2011 PAI/KT
34 Jasmaniah bt Johari 850605065642 44 IJAZAH 25/11/2011 PEM
35 Nurul Huda bt Abd Rani 850521035550 41 IJAZAH 20/10/2012 PKI
36 Munirah bt Mohamed Razali 880424066168 41 IJAZAH 16/01/2013 PKI
37 Mohd Roslaidi b Mohamad 870902065233 41 IJAZAH 16/01/2013 PKI
38 Nur Hazwani bt Mohamed Nawawi 871229065712 41 IJAZAH 16/03/2014
39 Junaidah bt Abdul Rahman Zahari 720818065130 42 IJAZAH 01/01/2000 BI
PAI/BA
40 MZ/PRA
41 Asnie Junainah bt Abd Razak
42 Rahidaini bt Rahim 810513145868 PT N22KUP SPM 09.05.04 34
43 Mohd Khair b Wahidduddin 770124065510 PT N19 SPM 09.05.04
44 Rohanizalina bt Khalid 770809066073 J.TEKNIK FT19 SPM 07.04.11
45 Nik Norizam bt Raja Ismail 831202115074 PPM PKI N19 SPM 29.02.08
46 Noraminah bt Junid 820421065456 PPM PRA N19 SPM 24.08.07
47 Shamsiah bt Sapehee 731103065018 PPM PKI N19 SPM 06.09.08
48 Noraishah bt Abidin 830803065522 PPM PKI N19 SPM 13.08.09
49 Nor Hayati bt Hamid 840730015012 PPM PRA N19 SPM 04.10.13
710520065104 PO N14 SPM 12.12.00

PENGERUSI
EN YUSAINI B MOHD PAMAN

GURU BESAR

EN ROSMAN BIN PN TERMIMAH BT EN A'BDUL HADI BT PN NORASIAH BT
ABDUL RASID MUHAMMAD MOHAMAD MOHAMAD NOR

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM GPK PEND KHAS

MAKLUMAT SEKOLAH APDM/PENDAFTARAN UNIT BERUNIFORM PENDAFTARAN /
REDEPLOYMENT SPBT KELAB & PERSATUAN REKOD PKI
ADAAP SUKAN &PERMAINAN
BILIK KHAS KAFETERIA DATA GURU PKI
KURIKULUM BADAN DISIPLIN (PRES) JK KURIKULUM PKI
JADUAL WAKTU BANTUAN &KEBAJIKAN SIARAYA&PUBLISITI
PEPERIKAAN UPSR JK HEM PKI
PBS RMT PERAYAAN&MAJLIS RASMI JK KOKURIKULUM PKI
BINA INSAN PROTOKOL JADUAL WAKTU PKI
PANITIA M/PELAJARAN
TRANSISI PPDa KECERIAAN LUAR PEMULIHAN KHAS
LINUS KECERIAAN DALAMAN PENGURUSAN REKOD
PROTIM
KSSR LAWATAN SEKOLAH
SKPMg2 KESIHATAN &RAWATAN
PPPM KESELAMATAN SEKOLAH
PBPPP KAWALAN KEBAKARAN
STOK DAN INVENTORI
iTHING/KBAT
TASK FORSE
AUDIT AKADEMIK
BIMBINGAN

35

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
TIMBALAN PENGERUSI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 EN ROSMAN BIN AB RASID
NAIB PENGERUSI 2 GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 3 PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
SETIAUSAHA GPK HEM
AJK EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM
PENGERUSI PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
TIMBALAN PENGERUSI GPK PENDIDIKAN KHAS
NAIB PENGERUSI 1 EN X
NAIB PENGERUSI 2 PN NOR BAIZURA BT ABDUL WAHAB
NAIB PENGERUSI 3 PN NOORASLIZAWATI BT ABD HAMID
SETIAUSAHA PN AINI NOORBAYA BT SUHAIMI ARIF
JURU AUDIT DALAMAN PN JASMANIAH BT JOHARI
PN ASNIJE JUNAINAH BT ABD RAZAK

EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
GURU BESAR
EN ROSMAN BIN AB RASID
GPK PENTADBIRAN
PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
GPK HEM
EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
PN RAHIDAINI BT RAHIM
PN NUR HAZWANI BT MOHAMED NAWAWI
KETUA PANITIA
PENYELARAS KELAS
PENYELARAS PRASEKOLAH

36

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
TIMBALAN PENGERUSI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 EN ROSMAN BIN AB RASID
NAIB PENGERUSI 2 GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 3 PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
SETIAUSAHA GPK HEM
AJK EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
PN NOR BAIZURA BT ABDUL WAHAB
PN HARTINI BT SIRU
PN NOOR ASLIZAWATI BT ABD HAMID
PN AINI NOORBAYA BT SUHAIMI ARIF
PN JASMANIAH BT JOHARI

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 2
NAIB PENGERUSI 3 EN ROSMAN BIN AB RASID
SETIAUSAHA
AJK GPK PENTADBIRAN

PN TERMIMAH BT MUHAMMAD

GPK HEM

EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD

GPK KOKURIKULUM

PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR

GPK PENDIDIKAN KHAS

PN NOR BAIZURA BT ABDUL WAHAB
PN HARTINI BT SIRU
EN AZRUL HISYAM B MOHAMAD RASIDI
PN ZAITON BT MOHD
PN ROHADENA BT ABDUL HADEE
PN ZUHAIRA BT ZAINUDDIN
PN SITI AISHAH BT ISMAIL
PN NORZITA BT ZAKARIA
PN SITI AZINI BT MAT NURAN

37

KELAS NAMA GURU

PRASEKOLAH CEMERLANG PN SITI SARAH BINTI MAT ROS
PRASEKOLAH GEMILANG PN SITI ZURAIHAH BINTI MOHD SAID

1 FATANAH PN ZAITON BINTI MOHD
1 SIDDIQ PN AZLINA HARYANI BINTI MOHAMED SHAH

2 FATANAH PN ROHADENA BT ABDUL HADEE
2 SIDDIQ EN.MOHD ROSLAIDI BIN MOHAMAD

3 FATANAH PN ZALINA BT ISHAK
3 SIDDIQ PN ZUHAIRA BINTI ZUNUDDIN@ZAINUDDIN

4 FATANAH EN AZRUL HISYAM B MOHAMAD RASIDI
4 SIDDIQ PN SITI AISHAH BT ISMAIL
PN NORZITA BT ZAKARIA
5 FATANAH
5 SIDDIQ PN NORNAZALIZA BT ABD HALIM

6 FATANAH PN ROSMAINI BINTI OYHMAN
6 SIDDIQ PN RUHANA BT HASSAN

PENYELARAS TAHUN 6 PN SITI AZINI BT MAT NURAN

BIL MATA PELAJARAN KETUA PANITIA SETIAUSAHA

1 B.MELAYU PN. NORZITA PN. ZAITON
2 B.INGGERIS PN. NOORLIN EN. MOHD ROSLAIDI
3 MATEMATIK PN. NORNAZALIZA
4 SAINS PN. NOOR PAIZAH PN. NURUL HUDA
5 PEND.AGAMA ISLAM EN. AZRUL HISYAM PN. RUHANA
6 P.JASMANI/ PN. AINI NOORBAYA
PN. NOOR AZIZAH
P.KESIHATAN PN. NORMALA PN SHAHZATULNIZA
7 PEND.SENI VISUAL PN. HARIFAH
8 TMK / RBT PN. JUNAIDAH PN. MUNIRAH
9 PEND.MUZIK PN. SITI AISHAH EN. JUNAIDAH
10 B.ARAB PN. SITI AZINI
11 SEJARAH EN. AZUAN
PN. NOOR ASLIZAWATI

PN. WAN ABDULLAH

38

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2020

KUMP MG SENARAI TUGAS TARIKH GURU BERTUGAS
A B CDEF G
1 1 2 3456 7 DARI HINGGA 1. EN AZUAN BIN ABU BAKAR
6 2 3 4567 1 2. PN SHAHZATULNIZA BT KAMAL RAZEMAN
11 3 4 5671 2 02.01.2020 03.01.2020 3. PN ROHAYATI BT SULAIMAN
16 4 5 6712 3 4. EN X
21 5 6 7123 4 03.02.2020 07.02.2020 5. PN HARIFAH BT ABU HASSAN
26 6 7 1234 5 6. PN NOOR PAIZAH BT SALAM
31 7 1 2345 6 09.03.2020 13.03.2020 7. PN JASMANIAH BT JOHARI
36 1 2 3456 7 1. EN AZUAN BIN ABU BAKAR
41 2 3 4567 1 20.04.2020 24.04.2020 2. PN SHAHZATULNIZA BT KAMAL RAZEMAN
2 1 2 3456 7 1. EN WAN ABDULLAH BIN WAN CHIK
7 2 3 4567 1 08.06.2020 12.06.2020 2. PN NORMALA BT ABDUL RAZAK
12 3 4 5671 2 3. PN ROHADENA BT ABD HADEE
17 4 5 6712 3 13.07.2020 17.07.2020 4. PN JUNAIDAH BTABDUL RAHMAN ZAHARI
22 5 6 7123 4 5. PN AINI NOORBAYA BT SUHAIMI ARIF
27 6 7 1234 5 24.08.2020 28.08.2020 6. CIK NUR HAZWANI MOHAMED NAWAWI
32 7 1 2345 6 7. PN RUHANA BT HASSAN
37 1 2 3456 7 28.09.2020 02.10.2020 1. EN WAN ABDULLAH BIN WAN CHIK
42 2 3 4567 1 2. PN NORMALA BT ABDUL RAZAK
3 1 2 3456 7 02.11.2020 06.11.2020 1. EN MOHAMMAD FAIZAL ABDUL HAMID
8 2 3 4567 1 2. PN ZAITON BT MOHD
13 3 4 5671 2 06.01.2020 10.01.2020 3. PN NOOR ASLIZAWATI BT ABD HAMID
18 4 5 6712 3 4. PN NORNAZALIZA BT ABDUL HALIM
23 5 6 7123 4 10.02.2020 14.02.2020 5. PN MUNIRAH BT MOHAMED RAZALI
28 6. PN SITI AZINI BT MAT NURAN
33 6 7 1234 5 23.03.202 27.03.2020 7. PN ROSMAINI BT OTHMAN
38 7 1 2345 6 1. EN MOHAMMAD FAIZAL ABDUL HAMID
43 1 2 3456 7 27.04.2020 01.05.2020 2. PN ZAITON BT MOHD
4 2 3 4567 1 1. EN AZRUL HISYAM BIN MOHD RASIDI
9 1 2 3456 7 15.06.2020 19.06.2020 2. PN SITI AISHAH BT ISMAIL
14 2 3 4567 1 3. PN NOORLIN BT MOHAMAD MOKHTAR
19 3 4 5671 2 20.07.2020 24.07.2020 4. PN NURUL HUDA BT ABD RANI
24 4 5 6712 3 5. PN HARTINI BT SIRU
29 5 6 7123 4 31.08.2020 04.09.2020 6.PN SITI ZURAIHAH BT MOHD SAID
34 6 7 1234 5 7. PN NOR BAIZURA BT ABDUL WAHAB
39 7 1 2345 6 05.10.2020 09.10.2020 1. EN AZRUL HISYAM BIN MOHD RASIDI
1 2 3456 7
5 09.11.2020 13.11.2020 1. EN MOHD ROSLAIDI BIN MOHAMAD
1 2 3456 7
10 13.1.2020 17.01.2020 2. PN NOOR AZIZAH BT AB RAHIM
15 2 3 4567 1 17.02.2020 21.02.2020 3. PN ZUHAIRA BT ZAINUDDIN
20 3 4 5671 2 30.03.2020 03.04.2020 4. PN SITI SARAH BT MAT ROS
4 5 6712 3 04.05.2020 08.05.2020 5. PN NORZITA BT ZAKARIA
25 22.06.2020 26.06.2020 6. PN ZALINA BT ISHAK
30 5 6 7123 4 7. AZLINA HARYANI BT MOHAMED SHAH
6 7 1234 5 03.08.2020 07.08.2020 1. EN MOHD ROSLAIDI BIN MOHAMAD
35
40 7 1 2345 6 07.09.2020 11.09.2020
12.10.2020 16.10.2020
1 2 3456 7 16.11.2020 20.11.2020

20.01.2020 24.01.2020
24.02.2020 28.02.2020
06.04.2020 10.04.2020
11.05.2020 15.05.2020
29.06.2020 03.07.2020
10.08.2020 14.08.2020
14.09.2020 18.09.2020

19.10.2020 23.10.2020

27.01.2020 31.01.2020

02.03.2020 06.03.2020

13.04.2020 17.04.2020

18.05.2020 22.05.2020

06.07.2020 10.07.2020

17.08.2020 21.08.2020

21.09.2020 25.09.2020

26.10.2019 30.10.2020

A. PENGACARA PERHIMPUNAN SEPANJANG MINGGU (ISNIN, RABU & JUMAAT) 39
B BERTUGAS & MENULIS BUKU LAPORAN KANTIN - TAHAP 1
C BERTUGAS & MENULIS BUKU LAPORAN KANTIN - TAHAP 2
D PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS
E MENULIS BUKU LAPORAN BERTUGAS MINGGUAN
F MENULIS BUKU LAPORAN MUZAKARAH

MENGURUS KEBAJIKAN, KESIHATAN & KESELAMATAN MURID

G MEMERIKSA & MENULIS BUKU LAPORAN TANDAS

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
TIMBALAN PENGERUSI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 EN ROSMAN BIN AB RASID
NAIB PENGERUSI 2 GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 3 PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
PENYELARAS GPK HEM
PENOLONG PENYELARAS EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
AJK GPK KOKURIKULUM
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
PENGERUSI GPK PENDIDIKAN KHAS
TIMBALAN PENGERUSI PN HARTINI BT SIRU
NAIB PENGERUSI 1 ( GURU DATA MAKLUMAT )
NAIB PENGERUSI 2 PN MUNIRAH BT MOHAMED RAZALI
NAIB PENGERUSI 3 ( PENOLONG GURU DATA )
PENYELARAS EN.AZRUL HISYAM BIN MOHAMAD RASIDI
PENOLONG PENYELARAS ( PENOLONG GURU DATA )
AJK PN ASNIE JUNAINAH BT ABD RAZAK
( PT PERKHIDMATAN )

EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
GURU BESAR
EN ROSMAN BIN AB RASID
GPK PENTADBIRAN
PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
GPK HEM
EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
PN HARTINI BT SIRU
( GURU DATA MAKLUMAT )
PN MUNIRAH BT MOHAMED RAZALI
( PENOLONG GURU DATA )
EN.AZRUL HISYAM BIN MOHAMAD RASIDI
( PENOLONG GURU DATA )
PN ASNIE JUNAINAH BT ABD RAZAK
( PT PERKHIDMATAN )

40

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
TIMBALAN PENGERUSI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI EN ROSMAN BIN AB RASID
SETIAUSAHA GPK PENTADBIRAN
PENOLONG PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
SETIAUSAHA GPK HEM
AJK PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM
EN X
( GURU KAUNSELING )
EN AZRUL HISYAM BIN MOHAMAD RASIDI
( KP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM )

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
SETIAUSAHA GURU BESAR
AHLI JAWATANKUASA 1 EN ROSMAN BIN AB RASID
AHLI JAWATANKUASA 2 GPK PENTADBIRAN
AHLI JAWATANKUASA 3 PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
KP (KUMPULAN PELAKSANA) GPK HEM
EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
PN ASNIE JUNAINAH BT ABD RAZAK
( PT PERKHIDMATAN )

41

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
TIMBALAN PENGERUSI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 EN ROSMAN BIN AB RASID
NAIB PENGERUSI 2 GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 3 PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
PENYELARAS GPK HEM
SETIAUSAHA EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
AHLI GPK KOKURIKULUM
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
EN AZRUL HISYAM BIN MOHAMAD RASIDI
( PEGAWAI ASET )
PN NOORLIN BINTI MOHAMAD MOKHTAR
( PEGAWAI PEMERIKSA )
EN MOHD KHAIR BIN WAHIDDUDDIN
( PEGAWAI PEMERIKSA )
EN MOHAMMAD FAIZAL BIN ABDUL HAMID
( LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET)
PN ZUHAIRA BT ZUNUDDIN@ZAINUDDIN
( LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET)
PN JASMANIAH BT JOHARI
( PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR )
PN SITI ZURAIHAH BINTI MOHD SAID
( PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR )

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
NAIB PENGERUSI GURU BESAR
PENYELARAS LINUS EN ROSMAN BIN AB RASID
AHLI GPK PENTADBIRAN

PN ZAITON BT MOHD
SEMUA GURU TAHUN 1
SEMUA GURU TAHUN 2
SEMUA GURU TAHUN 3

EN MOHAMMAD FAIZAL BIN ABDUL HAMID
( GURU PEMULIHAN KHAS )
PN MUNIRAH BT MOHAMED RAZALI
( GURU PKI )

42

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
NAIB PENGERUSI GURU BESAR
PENYELARAS EN ROSMAN BIN AB RASID
GPK PENTADBIRAN
AHLI EN MOHAMMAD FAIZAL BIN ABDUL HAMID
( GURU PEMULIHAN KHAS )
SEMUA GURU TAHUN 1
SEMUA GURU TAHUN 2
SEMUA GURU TAHUN 3

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
NAIB PENGERUSI GURU BESAR
EN ROSMAN BIN AB RASID
PENYELARAS GPK PENTADBIRAN
PENOLONG PENYELARAS PN NOOR ASLIZAWATI BINTI ABD HAMID
PN SHAHZATULNIZA BT KAMAL RAZEMAN
PN NOORLIN BIN MOHAMAD MOKHTAR
EN MOHD KHAIR BIN WAHIDDUDDIN

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
GURU BESAR
NAIB PENGERUSI EN ROSMAN BIN AB RASID
GPK PENTADBIRAN
PENYELARAS PN ZALINA BT ISHAK
PENOLONG PENYELARAS PN NORNAZALIZA BT ABD HALIM
AJK PN NORZITA BT ZAKARIA
PN ZAITON BT MOHD

43

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
GURU BESAR
NAIB PENGERUSI EN ROSMAN BIN AB RASID
GPK PENTADBIRAN
KETUA PENYELARAS PN NOORLIN BT MOHAHAMAD MOKHTAR
PENOLONG PENYELARAS PN SITI AISHAH BINTI ISMAIL
PENYEDIAAN LCD / SKREEN / LAPTOP EN MOHD ROSLAIDI BIN MOHAMAD
PN AZLINA HARYANI BINTI MOHAMED SHAH
AJK PN ROHAYATI BT SULAIMAN
EN AZRUL HISYAM BIN MOHAMAD RASIDI

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
GURU BESAR
NAIB PENGERUSI EN ROSMAN BIN AB RASID
GPK PENTADBIRAN
PENYELARAS PN ZUHAIRA BT ZUNUDDIN @ ZAINUDDIN
PENOLONG PENYELARAS EN AZRUL HISYAM BIN MOHAMAD RASIDI
AJK PN NUR HAZWANI BINTI MOHAMED NAWAWI
PN ZALINA BT ISHAK
PN NOOR AZIZAH BINTI AB RAHIM
PN SITI AISHAH BT ISMAIL
PN ROHADENA BT ABDUL HADEE
PN NORMALA BT ABDUL RAZAK
EN MOHD KHAIR BIN WAHIDDUDDIN

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
NAIB PENGERUSI GURU BESAR
EN ROSMAN BIN AB RASID
SETIAUSAHA GPK PENTADBIRAN
EN WAN ABDULLAH BIN WAN CHIK
AJK PENYELARAS PUAS
EN MOHD ROSLAIDI B MOHAMAD
( PEN. PENYELARAS PUAS )
PN NORMALA BT ABD RAZAK
( GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA )
EN MOHD KHAIR BIN WAHIDDUDDIN
( JURUTEKNIK KOMPUTER )

44

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
NAIB PENGERUSI GURU BESAR
PENYELARAS EN ROSMAN BIN AB RASID
SETIAUSAHA GPK PENTADBIRAN
AJK EN X
GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
PN NOOR ASLIZAWATI BT ABD HAMID
( PENYELARAS BESTARI )
PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
GPK HEM
EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
TIMBALAN PENGERUSI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 EN ROSMAN BIN AB RASID
NAIB PENGERUSI 2 GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 3 PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
SETIAUSAHA GPK HEM
AJK EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
PN NOR BAIZURA BT ABD WAHAB
SETIAUSAHA JKSS / SETIAUSAHA KURIKULUM
PN NOOR ASLIZAWATI BT ABD HAMID
SETIAUSAHA HEM/ PENYELARAS BESTARI
PN AINI NOORBAYA BT SUHAIMI ARIF
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
PN JASMANIAH BT JOHARI
SETIAUSAHA PKI
PN HARTINI BT SIRU
GURU DATA

45

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
TIMBALAN PENGERUSI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 EN ROSMAN BIN AB RASID
NAIB PENGERUSI 2 GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 3 PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
PENYELARAS GPK HEM
SETIAUSAHA EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
AHLI GPK KOKURIKULUM
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
PN NOOR ASLIZAWATI BT ABD HAMID
( PENYELARAS BESTARI )
PN NORZITA BT ZAKARIA
( KP BAHASA MELAYU )
PN NORNAZALIZA ABD HALIM
( KP MATEMATIK )
PN NOORPAIZAH BT SALAM
( KP SAINS )
EN AZRUL HISYAM BIN MOHAMAD RASIDI
( KP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM )
PN NOORLIN BT MOHAMAD MOKHTAR
( KP BAHASA INGGERIS )

46

47

JAWATANKUASA
KURIKULUM

PENGERUSI
EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN

( GURU BESAR )

TIMBALAN PENGERUSI
EN ROSMAN BIN AB RASID

( GPK PENTADBIRAN )

NAIB PENGERUSI 1
PN TERMIMAH BT MUHAMMAD

( GPK HEM )

NAIB PENGERUSI 2
EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD

( GPK KOKURIKULUM )

NAIB PENGERUSI 3
PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR

( GPK PENDIDIKAN KHAS )

SETIAUSAHA KURIKULUM
PN NOR BAIZURA BT ABDUL WAHAB

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN PENY.PUSAT SUMBER
PN HARIFAH BT ABU HASSAN PN NORMALA BT ABDUL RAZAK

SETIAUSAHA PBS PEMULIHAN KHAS
PN ROHADENA BT ABDUL HADEE EN MUHAMMAD FAIZAL B ABDUL

SETIAUSAHA PEP.DALAMAN HAMID
PN SHAHZATULNIZA BT KAMAL PENY.TAHUN 6
PN SITI AZINI BT MAT NURAN
RAZEMAN SETIAUSAHA PKI
BIMBINGAN &KAUNSELING PN JASMANIAH BT JOHARI

EN X
PENY.JADUAL WAKTU
PN SITI AZINI BT MT NURAN

48

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN AWAM

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
GURU BESAR
NAIB PENGERUSI EN ROSMAN BIN AB RASID
GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 1 PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
GPK HEM
NAIB PENGERUSI 2 EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI 3 PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
SETIAUSAHA PEPERIKSAAAN
SETIAUSAHA PBD PN HARIFAH BT ABU HASSAN
SETIAUSAHA PEP. DALAMAN PN ROHADENA BT ABD HADEE
SETIAUSAHA PASR PN SHAHZATULNIZA BT KAMAL RAZEMAN
AJK PN JASMANIAH BT JOHARI
PN SITI AZINI BT MAT NURAN (PENY THN 6)
PN NORZITA BT ZAKARIA (KP BM)
PN NOORLIN BT MOHAMAD MOKHTAR(KP BI)
PN NORNAZALIZA BT AB HALIM (KP MT)

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

PENGERUSI EN YUSAINI BIN MOHD PAMAN
GURU BESAR
NAIB PENGERUSI EN ROSMAN BIN AB RASID
GPK PENTADBIRAN (PS&PP)
NAIB PENGERUSI 1 PN TERMIMAH BT MUHAMMAD
GPK HEM (Ppsi&Pembudayaan)
NAIB PENGERUSI 2 EN A’BDUL HADI BIN MOHAMAD
GPK KOKURIKULUM (PAJSK)
NAIB PENGERUSI 3 PN NORASIAH BT MOHAMAD NOR
GPK PENDIDIKAN KHAS
SETIAUSAHA PBD
LATIHAN & PENATARAN PN ROHADENA BT ABD HADEE
PENYELARAS PN NOORASLIZAWATI BT ABD HAMID
PEMENTORAN PN NORZITA BT ZAKARIA
PEMANTAUAN EN MOHD ROSLAIDI B MOHAMAD
PENGESANAN PN NORNAZALIZA BT ABD HALIM
PS &PP PN SITI AISHAH BT ISMAIL
PPsi PN NOOR PAIZAH BT SALAM
PAJSK EN X
DISIPLIN PN AINI NOORBAYA BT SUHAIMI ARIF
PKI EN WAN ABDULLAH BIN WAN CHIK
PN JASMANIAH BT JOHARI

49


Click to View FlipBook Version