The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ราชสีห์กับหนู-01120912 (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pattama, 2022-01-11 21:26:27

ราชสีห์กับหนุ

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ราชสีห์กับหนู-01120912 (1)

รายวิชา ภาษาไทย

รหสั วิชา ท๑๑๑๐๑
ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี ๑

เร่ือง ราชสหี ์กับหนู

ครูผสู้ อน ครูพณั ณิตาา แก้วกระจาย
ครูอุมาพร กงั แฮ

ราชสหี ์กบั หนู

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

๑. บอกหลักการตอบคาถามจากเรื่องท่ีอ่านได้
๒. อธบิ ายความหมายของคาและข้อความท่ีอ่านได้
๓. ตอบคาถามจากเรอ่ื งท่ีอา่ นได้
๔. มีมารยาทในการอ่าน

กิจกรรม
ภาพน้มี ีอะไรคาถามชวนคดิ

สตั ว์ทน่ี ักเรยี นชื่นชอบ
มีอะไรบา้ ง

กิจกรรม
ฉันคือใคร

ทายปริศนาชอ่ื สัตว์

ฉันตัวโต๊โต ฉันเปน็ เจ้าปา่ ลองทายสวิ ่า ฉันคอื ใคร

สิงโต ราชสีห์

ทายปรศิ นาชอ่ื สัตว์

ฉนั ตัวนดิ เดียว ชอบอยใู่ นนา ชายคาบา้ นกม็ ี
ลองทายดซู ี วา่ ฉนั คือใคร

หนู

คาถามชวนคิด

เมื่อนักเรียนเหน็ สัตว์ ๒ ชนดิ น้ี
นักเรียนนกึ ถึงนทิ านเร่ืองอะไร

เรยี นรคู้ าศัพท์
ราชสีหก์ ับหนู

เรียนรูค้ าศพั ท์

คนไทยนี้ดี เปน็ พเี่ ป็นน้อง
เปน็ ของคนไทย
เมอื งไทยเมืองทอง
ไทยสามัคคี
คนไทยเขม้ แขง็
รว่ มแรงร่วมใจ

รกั ชาตยิ งิ่ ใหญ่

โกรธ วิงวอน ด้นิ รน

เรียนรู้คาศัพท์

คนไทยนี้ดี เป็นพี่เปน็ น้อง
เปน็ ของคนไทย
เมืองไทยเมอื งทอง
ไทยสามคั คี
คนไทยเขม้ แขง็
ร่วมแรงร่วมใจ

รกั ชาติยง่ิ ใหญ่

บญุ คณุ แทะ บ่วง

เพลง ใครทาอะไรทไ่ี หน

ใครทาอะไร ท่ีไหน
ทากบั ใคร ตั้งแตเ่ มอื่ ไร

เขามาพบกนั ทาไม
เขามาพบกันทาไม
เขาทาอะไรท่ีไหนบอกมา
เขาทาอะไรท่ีไหนบอกมา

นทิ าน
เรือ่ ง ราชสีหก์ บั หนู

นทิ านเรอ่ื ง ราชสหี ์กับหนู

ราชสหี ์ ตวั หนึง่ นอนหลับ อยู่ ใต้ ต้นไม้
ใน เวลานนั้ หนตู ัวหนึ่ง ขึ้น ไต่ ข้าม ตวั ราชสหี ์

นทิ านเรื่อง ราชสหี ก์ ับหนู

ราชสหี ์ ร้สู กึ ตวั ตน่ื ขน้ึ กระโดด ตะครบุ เอา หนู ตวั นน้ั ไว้ ได้
ราชสีห์ นึก โกรธ จะขยา้ หนู ตวั นัน้ เสีย

นิทานเรื่อง ราชสหี ก์ ับหนู

หนู จึงรอ้ ง วงิ วอน วา่ “ขา้ พเจ้า ขอชีวิต ไว้ สักครัง้ เถิด
อย่า ฆ่า ข้าพเจ้า เลย

นิทานเร่อื ง ราชสหี ์กับหนู

ถา้ ทา่ น ปลอ่ ย ข้าพเจา้ ไป ขา้ พเจ้า จะ ไม่ ลืม คุณ
ของ ท่าน เลย”

นทิ านเรื่อง ราชสีห์กบั หนู

ราชสหี ์ หัวเราะ แล้ว ว่า “ตวั เอง็ เลก็ เทา่ นี้ เอ็ง จะมา ตอบแทน
คุณ เรา อย่างไร ได้” วา่ แลว้ ก็ ปลอ่ ยหนู ไป

นิทานเรอื่ ง ราชสีหก์ ับหนู

อยู่ มา ไม่นาน ราชสีห์ ตวั น้นั ไป ตดิ บว่ งแร้ว ที่ นายพราน
ดัก ไว้ จะ ด้ินรน เท่าไร ก็ ไมห่ ลุด

นทิ านเรื่อง ราชสีหก์ บั หนู

ราชสหี ์ สิ้นปญั ญา ลง ร้อง ครวญคราง กอ้ ง ไป ท้ังปา่
ฝ่าย หนู ตัวนัน้ ได้ ยิน เสยี ง ราชสีห์ ร้อง จาได้ จงึ วง่ิ มา

นิทานเร่อื ง ราชสีหก์ บั หนู

ปนี ขึ้น ไป บน คนั แรว้ เอา ฟัน แทะ เชือก ขาด ให้ ราชสหี ์ หลดุ
รอด พ้น จาก ความตาย ไป ได้

นทิ านเรอ่ื ง ราชสหี ์กับหนู

หนู จงึ ร้องไป แก่ ราชสีห์ วา่ “แต่ เดมิ ท่าน ก็ หัวเราะเยาะ
ขา้ พเจ้า ว่า เอ็ง ตัว เล็ก เพยี ง เทา่ น้ี จะ แทนคณุ ทา่ น อยา่ งไร

นิทานเรอ่ื ง ราชสีหก์ ับหนู

มา บดั น้ี ข้าพเจา้ ก็ ได้ แทนคณุ ของ ทา่ น ซึง่ เป็น สตั ว์ ใหญ่
และ มี กาลัง มาก ให้ เห็น ประจักษ์ แก่ ตา ทา่ น แลว้ ”

คาถามชวนคดิ

ตาวั ละครในเรอ่ื งมใี ครบา้ ง

คาถามชวนคิด

เรื่องเกิดขนึ้ ที่ไหน

คาถามชวนคิด

ทาไมราชสีห์ถงึ ไว้ชีวติ าหนู

คาถามชวนคดิ

ทาไมหนจู ึงช่วยราชสหี ์

คาถามชวนคดิ

นิทานเร่อื งนี้ใหข้ ้อคิด
อะไรบา้ ง

ข้อคิดจากนิทาน

อยคน่าไทดยนด้ีูถี กู คนท่ีตา่ ตอ้ ย และผเปู้ท็นพเ่ี่ีชป็น่วนอ้ งยเหลอื ผ้อู ่นื
เมอื งไทยเมอื งทอง เปน็ ของคนไทย
ย่อมคนไไดทยร้ เขับม้ แกขาง็ รช่วยเหลอื ตอบแทน
รว่ มแรงร่วมใจ

รักชาติย่งิ ใหญ่ ไทยสามัคคี

เตามิ เคร่อื งหมาย ! หลงั คำอทุ ำนและฝึ กอ่ำน ใบความรู้ที่ ๑

นทิ านอสี ป เรือ่ ง ราชสหี ์กบั หนู

(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th)

ตาอนท่ี ๑ เลือกคำทีก่ ำหนดให้ เตมิ ลงในชอ่ งวำ่ งใหม้ ใี จควำมสมบรู ณ์ ใบงานที่ ๑

เตามิ เคร่อื งหมาย ! หลงั คำอทุ ำนและฝึ กอ่ำน เร่ือง เขา้ ใจความหมายคา

(สามารถดาวนโ์ หลดได้ที่ www.dltv.ac.th)

เตามิ เครือ่ งหมาย ! หลงั คำอทุ ำนและฝึ กอ่ำน ใบงานท่ี ๑

เรื่อง เขา้ ใจความหมายคา

(สามารถดาวน์โหลดไดท้ ี่ www.dltv.ac.th)

ช่อื .......................................... สกุล ............................ชั้น ................ เลขท่ี ...........

นกั เรยี นปฏบิ ตั าิกจิ กรรม

คาชแี้ จงกจิ กรรมนักเรยี น คาชีแ้ จงบทบาทครูปลายทาง

๑. นักเรียนทาใบงานที่ ๑ เร่ือง เข้าใจ ๑. ครูชี้แจงการทาใบงานที่ ๑ เร่ือง เข้าใจ
ความหมายคา ความหมายคา
๒. ตัวแทนนักเรียน ๒ คน ออกมานาเสนอ ๒. ครูสุ่มนักเรียน ๒ คน ออกมานาเสนอ
ผลงานหน้าช้ันเรียน ผลงานหนา้ ช้นั เรียน
๓. ครูและนักเรยี นร่วมกนั เฉลยใบงานที่ ๑ ๓. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั เฉลยใบงานท่ี ๑

ตาอนท่ี ๑ เลอื กคำทกี่ ำหนดให้ เตมิ ลงในช่องว่ำงให้มีใจควำมสมบรู ณ์ เฉลยใบงานท่ี ๑

เตามิ เคร่อื งหมาย ! หลงั คำอทุ ำนและฝึ กอ่ำน เรื่อง เขา้ ใจความหมายคา

โกรธ (สามารถดาวนโ์ หลดไดท้ ี่ www.dltv.ac.th)
วงิ วอน

หัวเราะ

ราชสีห์
บว่ ง

ดน้ิ รน เฉลยใบงานที่ ๑
รอ้ ง
เร่ือง เข้าใจความหมายคา
แทะ
(สามารถดาวนโ์ หลดได้ที่ www.dltv.ac.th)
หนู
บุญคุณเตามิ เครอื่ งหมาย ! หลงั คำอทุ ำนและฝึ กอ่ำน

ชื่อ .......................................... สกลุ ............................ชั้น ................ เลขที่ ...........

คาถามชวนคิด

นกั เรียนจะนาขอ้ คิดทไี่ ด้
ไปใช้ในชีวติ าประจาวนั ไดอ้ ยา่ งไร

คาถามชวนคิด

นกั เรยี นไดป้ ระโยชน์อะไร
จากการอา่ น

สรุปบทเรยี น

นิทาน เรือ่ ง ราชสีห์กบั หนู

ข้อคดิ จากเรอ่ื งน้ี คอื อย่าดูถกู คนท่ีต่าต้อย และ
ผู้ที่ชว่ ยเหลือผอู้ ่นื ยอ่ มได้รบั การชว่ ยเหลือตอบแทน

บทเรยี นคร้ังตาอ่ ไป

เรื่อง
กตาัญญรู คู้ ุณ

ส่งิ ทีต่ าอ้ งเตารียม

๑. นิทาน เร่อื ง ราชสหี ก์ บั หนู
๒. ใบงานที่ ๒ แผนผงั ความคดิ

เรอื่ ง ความกตัญญู

( สามารถดาวนโ์ หลดไดท้ ่ี www.dltv.ac.th )


Click to View FlipBook Version