The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SUNNI AFKAR, 2021-10-15 02:34:49

SUNNI AFKAR

Vol 12 Issue 06

Keywords: Sunniafkar,Afkar,Sunni,Afkarweekly,Sys,Sunniyuvajanasangam,Sunnipublication,Samastha,Samasthapublication,Rabeeulavval

3 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿]pkvXIw ˛1 2 hmcnI 1426

e°w˛ 06 AUvan≥ Hm^okv: kakvXmebw, tNfmcn, tX™n∏ew- ae∏pdw Pn√, ]n≥: 673636
dPn. Hm^okv: {^m≥knkv tdmUv, tImgnt°mSv ˛ 03
20 HIvtSm_- ¿ 2021
13 d_oD- ¬ A∆¬ 1443

18 apBh- nb aplΩ- Zv ss^kn 10 ,14 Xncp-\-_n(-kz)
kXyw, kvt\lw, kZvhnN- mcw
A\p-cm-K-Øns‚ Sn.F- ¨- v. Zmcnan, lm^nfv kCuZv hm^n
A\p-`qXn \nd®
a≥Iqkv auenZv

24 tUm. CkvamC- u¬ lpZhn Im-cp-Wym-am-bn-cp-∂p Xn-cp-Zq¿-°v F-√m-h-tcm-Spw.
F√- mh- ¿°- pw kvt- \l- w ]I- ¿∂- p\¬I- p∂- X- mb- nc- p∂- p
Ah- nS- ps- Ø coX- n. AX- n¬ a\- pj- y\- pw arK- ß- f- pw
Nc- ¬I- √- pI- f- pw Cu¥- ∏- \- Ø- S- nI- f- pw t]me- pw
Hg- nh- mb- nc- p∂- n√- . hni- zmk- nb- pw Ah- ni- zmk- nb- ps- a∂-
hy-Xy-ÿ-X-bp-≠m-bn-cp-∂n-√.

Da-dp¬ ^Jo-dns‚ 04 05 Alve≥
CivJn≥ eb\w dkqe- √- mlv ..
auenZv kZ pIƒ apdm-Jn_v
28 tUm. kCuZv daf- zm≥ _qXzn IqSpX¬ kPoham°n
Pohn-Xm-\p-[m-h-\-amWv a\ n\pw icocØn\pw 06 Camw kAZ- p±- o≥
A\p-cmKw kamizmkØns‚ AØ-^vXm-km\n(d)
XW¬ ssIhcs´.... Fw.F- . Peo¬ kJm^n

Io¿Ø\ amlmflyw 09 h\y-amb
kz`mh- a- mWv tIm]w
]mW-°mSv kønZv kzmZn-Jen inlm_v X߃ lmcnkv _mJhn Iwª-°mSv

22 Rm≥ \n߃°v
{]nb-s∏-´-h-\mWv
sI.-Sn. l\o^v dlvam\n

32 kwLS- \- mh- nt- ijw 34 hnNmc- ]- Yw

amt\-PnMv Ub-d-IvS¿ : kønZv sslZcen inlm_v Xß-ƒ, ]mW-°mSv

]ªn-j¿ : Fw.]n-.Fw. A ≥ ico^v Ipcn-°ƒ No^v FUn-‰¿ : sI. Ben-°p´n apkven-bm¿

P\-d¬ amt\-P¿ : A_vZp- -aZv ]qt°m-´q¿ FUn-‰¿ : Fw. Da¿ dlvam\n ]p√q¿

0494 2400938 8281 170 938 Afkar Weekly [email protected]

t\Xr-i–w
]mW°- mSv kønZv kzmZnJ- en inlm_v X߃

Io¿Ø\ amlmflyw

A√mlphpw aplΩZv \_n(kz)bpsS t]cv Xs∂ A¤pXIcamWv.
aemC°Øpw
BsI temIßfpw apºv ]cnNnXa√mØ t]cv F∂√ Imcyw, Bcmepw hmgvØs∏SpI,
temIcpw hmgvØn Io¿Øn°s∏SpI F∂ henb e£yambncp∂p AXns‚
Bfl\n¿hrXn sImffp∂p≠v. hntijs∏´ {]tXyIX. a\pjy Bcw`wapX¬ AXv
AXn\v kabamk߃ kΩXn°s∏´n´p≠.v Cu t]cv I≠t∏mgmWv BZw \_n(A)
hyXymkan√. At∏mƒ ]ns∂ ]›mXm]Ønte°pw A√mlphns‚ t{i„amb kpc£m
apØv dkqep√mlv(kz) P\n® IhNØnte°pw sN∂Sp°m\nSh∂Xv.
amkØn¬ AXv henb
hntijtØmsS temIØv ]n∂oSv G‰hpa[nIw t]¿°v \¬Is∏´ \mahpw CXv
Xs∂ \S°pw. Xs∂bmIpw. Hcp \m´n¬Xs∂ F{Xtbm t]¿°v aplΩZv F∂
Fs‚ \mhv samgn™Xn¬ t]cv \¬Is∏Sp∂p. Hcp ho´n¬ apgph≥ t]¿°pw Cu \mawXs∂
G‰hpw \√ t\cw \¬In ]pWyw t\Sp∂hcpap≠v. t]cv shdpsXb√, H´[nIw
dkqep√mlv(kz)sb hmgvØn Imcy߃ AXv Dƒs°m≈p∂p≠.v Cu t]cns\ BZcn®pw
]pIgvØnb t\camsW∂v kvt\l_lpam\ßf¿∏n®pw ÿm\w D∂Xam°nbh¿
Adnbp∂ F√mhcpw [mcmfamWv. B t]cv tIƒ°ptºmtg°v aZo\sbbpw alm\mb
A`nam\n°pw. t\Xmhns\bpw Hm¿Øv A`nam\tØmsS
IÆp\oscmgpInbhcpap≠v.
20 HIvtSm_- ¿ 2021
A√mlphpw aemC°Øpw BsI temIhpw temIcpw hmgvØn
6kp∂n A^vIm¿ Bfl\n¿hrXnsIm≈p∂p≠v. AXn\p kab˛amk߃
hyXymkan√. At∏mƒ ]ns∂, apØv dkqep√mlv(kz) P\n®
amkØn¬ AXp henb hntijtØmsS Xs∂ \S°pw. Fs‚
\mhv samgn™Xn¬ G‰hpw\√ t\cw dkqep√mlv(kz)sb hmgvØn
]pIgvØnb t\camsW∂v Adnbp∂ F√mhcpw A`nam\n°pw.
\_n(kz)bpambn _‘s∏´ Fs¥√mapt≠m AXn\p Xs∂bmWv
D∂Xamb alXzw.

klm_Øv, Xm_nDIƒ, Camapam¿, kzmenlpIƒ XpSßn
PohnXØns‚ hnPbe£yw ImWm≥ XymKw sNbvXhsc√mw
]pWy \_n(kz)sb Io¿Øn®p IS∏mSv \ndth‰m≥ {ian®p.
temIØv C{Xbpw ]Tn°s∏´ hy‡n thsd D≠mhn√. kz¥w
aXØnep≈hcpw A√mØhcpamb ⁄m\{]XnIƒ thsd
Bscbpw Cßs\ ]pIgvØnbXmbn ImWm≥ Ignbn√. `mjbpw
tZihpw AXn¿hc°mØ CivJns‚ i‡n{]hmlamWv \_n
Io¿Ø\sa∂p \mw Xncn®dnbp∂p.

hnizmknIfmb \mw a‰msc°mfpw IqSpX¬ \ΩpsS IS∏mSv
\n¿hln®ncn°Ww. hoSpw \mSpw Iq´pIpSpw_hpsa√mw \_n
aZlv n¬ ebn°s´; auenZv kZ pIƒ IqSpX¬ kPoham°n
a\ n\pw icocØn\pw kamizmkØns‚ XW¬ ssIhcs´.

X’-abw
apdm-Jn_v

Al- ve≥ dk- qe- √- ml- v...

sFI- yc- m{- „ k` AwK- oI- c- n®- 193 cm- °pI- ƒs- °m∏- w Nne- {]h- N- \- ß- ƒ IqS- nb- p≠- v. Ah- \S- -
Øp∂- X- v Nne- A¥- mc- m{- „ ]T\- GP- ≥k- nI- f- mW- v.
Pyß- f- n¬ 51 FÆ- w ap-kven-wIfmW- v `cn-
°p∂- X- v. A^- Kv- m\- nÿ- m≥ apX- ¬ ba- ≥ DZ- ml- c- W- a- mb- n hmj- nwK- vS- W- ns- e ]yq dnk- ¿®- v C≥-
hs- c Ah- c- ps- S aÆ- v \o≠- pInS- °- p∂- p. _m- Ãnd- yq´- ns- e anJ- mb- n¬ en]- Iv- b- ps- Sb- pw tIm¨{- SmU- v lm-
°nb- p≈- X- n¬ ]t- Ømf- w cmP- yß- f- n¬ ap- s°‰- ns- ‚b- pw kq£- av- a- mb- ]T\- w FS- p°- mw. 2017emb- nc- p-
kvenwIƒ 50 i-X-am-\-Øn-e-[n-Iwh-cpw. ∂p Ch- c- ps- S ]T\- w. 2050¬ C-kvemw P\- k- wJ- yb- ps- S
2015-se I-W-°-\p-k-cn-®v tem-I P-\-kw- Imc- yØ- n¬ {Ink- Xv- ym\- n‰- n°- v H∏- s- aØ- pw F∂- h- ¿ sX-
Jyb- ps- S 24.1 iX- a- m\- w ap-kvenwIf- mW- v. fnb- n°- p∂- p. am{- Xa- √- , 2070¬ ap-kvenwIƒ {Ink- vX- ym\- n-
31.5 iX- a- m\- w hc- p∂- {In-kv-Xy≥ P-\-X- Is- f ad- nI- S- °- psa∂- pw temI- s- Ø G‰- h- pwhe- nb- aX- a- m-
bps- S sXm´- p X- ms- g. bn Xoc- ps- a∂- pw Ah- ¿ ]d- b- p∂- p. shd- ps- X ]d- b- pI- b- √- ,
sXf- nh- pI- ƒ D≠- v.
At- d_- y°- v Np‰- pw GX- m\- pw cmP- yß- -
fmW- v Ah- c- ps- S as- Æ∂- p Ic- pX- nb- h- ¿°- v {]N\- \- h- pw {]X- yp¬]- mZ- \- h- pw AX- ns- \mc- p Imc- W- -
sX‰- n. Gj- yb- ps- S 31 iX- a- m\- w, at- [yj- y- amW- v. kzm`- mh- nI- aX- ]- c- nh- ¿Ø- \- h- pa- p≠- v. AX- p c≠- pw
bps- S 89 iX-am\w, F∂- nß- s- \ Gj- y I- Ah- ¿°- pap≠- t- √m F∂- p ]d- t- b≠- . Nne- {]i- \v- ß- ƒ D-
S∂- v DØ- c- m{- ^n°- hs- c Ah- c- ps- S 91 iX- ≠v. aX- ]c- nh- ¿Ø- \- Ø- ns- ‚ IY- ]d- b- mw, Hc- p DZ- ml- c- W- -
amb- n. 2015˛20¬ A©p an√y¨ P\- ß- ƒ {Ink- Xv- ob- a-
F¥- mW- v Cu hf- ¿®- b- ps- S ]n∂- n¬. AX- v as- ‰m- Xw kzoI- c- n®- n´- p≠- v. ]t£, Cu Ime- Ø- p aX- w Dt- ]£- n-
∂pa- √- . ct- ≠ c≠- p hmN- I- ß- ƒ ]I- c- p∂- Dƒ- ®X- v 13 an√- y¨ t]c- mW- v. ths- d aX- Ø- nt- e°- p t]mb- h- ¿
°-cp-Øv. A-√m-lp A-√m-sX B-cm-[n-°-s∏- am{- Xa- √- CX- n¬. Hc- p aX- h- pw th≠- F∂- p Xoc- pa- m\- n®- -
tS-≠-h≥ C-s√-∂pw ap-l-Ω-Zv \-_n A-h-s‚ hc- pw Iq´Ø- ne- p≠- v.
Zq-X-\m-sW-∂p-ap-f-f c-≠v km-jy-߃. A-Xv
at- \ml- c- a- mb- n temI- Ø- n\- p ssIa- md- n dk- qe- p- C{- Xb- pw he- nb- hf- ¿®- b- nt- e°- v Ah- ¿ \oß- nb- X- v \n-
√ml- v. At- ∏mƒ dk- qe- p√- ml- n ]I- ¿∂- hnI- m- c¥- c- sshX- c- W- nI- ƒ ]n∂- n´- mW- v. \mS- ph- n´- v as- ‰mc- nS- Ø- v
cß- f- mW- v Bs- IØ- pI- . AX- n¬ hc- pw F√- mw. IqS- pI- q´- nb- me- pw AX- n\- \- ph- Z- n°- ns- √∂v Bt- {Imi- n®- _-
Z¿ apX- ¬ apkvenams- W¶- n¬ AX- n¿Ø- n Im°ms- \Ø- n-
am\w A[- nh- k- n°- p∂- p. bqt- dm∏- ne- mI- s- ´ bh- s- c s]md- p∏- n°- n√- F∂- p ]d- b- p∂- tamZ- nk- w hs- c.
Bd- p iX- a- m\- a- mW- v Ah- c- ps- S km∂- n≤- yw. Ipc- ni- v bp≤- ß- ƒ apX- ¬ H∂- mwtemI- bp≤- w hs- c. XmS- n-
At- ac- n°- ≥ sFI- y\- mS- pI- f- n¬ t]me- pw A- bp≈h- \- v hna- m\- Ø- n¬ hs- c IpØ- p IÆ- v Imt- W≠- nh-
h¿ Zi- mwi- w IS- ∂- v H∂- n\- p apI- f- ns- eØ- n- cp∂- p. Ah- ¿ A]- c- nj- Iv- rX- c- mW- v F∂- X- p apX- ¬ I≈- v
bn-cn-°p-∂p. hnf- º- n aX- Ø- n¬ tN¿°- p∂- h- c- mW- v F∂- X- phs- c Bt- £-
]ß- ƒ tIƒt- °≠- nhc- p∂- p.
e_- \- m\- nt- eX- ns\°- mf- pw apk- venwIƒ
Ct- ∏mƒ P¿Ω- \- nb- ne- ps- ≠∂- mW- .v A{- ]I- m- A¬Pn-{_-bpw Iym-ad-bpw t•m-_p-sa-√mw D-≠m-°n-
cwXs- ∂ knd- nb- b- ne- p≈- X- ns\°- mƒ A[- n- s°mS- pØ- Ah- s- c hnZ- ym-`ymk- a- n√- mØ- h- ¿ F∂- p \nc- -
Iw IΩ- yqW- nÃ- v ssN\- b- ne- pw. G‰- h- pw A- ¥c- w hnf- n®- p th´- b- mS- p∂- p. F∂- n´- pw Ah- ¿ hf- c- pI- b- m-
[nI- w apk- venwIƒ D-≈X- v Ct- ¥mt- \j- y- Wv.
bne- ms- W¶- n¬ sXm´- p]- n∂- n¬ C¥- yb- mWp-
≈X- v. Bs- cb- pw sR´- n°- p∂- Cu IW- - F¥- mW- v Cu hf- ¿®- b- ps- S ]n∂- n¬. AX- v as- ‰m∂- pa- -
√. ct- ≠ c≠- p hmN- I- ß- ƒ ]I- c- p∂- Dƒ°- c- pØ- v. A√- m-
lp A√- ms- X Bc- m[- n°- s- ∏t- S≠- h- ≥ Cs- √∂- pw apl- Ω- -
Zv \_- n Ah- s- ‚ ZqX- \- ms- W∂- pa- p≈ c≠- p km-£yß- ƒ.
AX- p at- \ml- c- a- mb- n temI- Ø- n\- p ssIa- md- n dk- qe- p√- m-
lv. At- ∏mƒ dk- qe- p√- ml- n ]I- ¿∂- hnI- mc- ß- f- mW- v B-
sIØ- pI- . AX- n¬ hc- pw F√- mw. {]h- mN- I- ¿(-kz) F∂- v
D-≈pW- ¿Ø- pa- mb- n Xnc- ph- k- ¥- w ho≠- pw. \a- p°- v Cu h-
k¥- Ime- Ø- v B \_- ns- b ho≠- pw ho≠- pw ]Tn°- mw.

7 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

A\- h- [- n hn⁄- m\- imJ- I- f- n¬ Ah- K- m- °i- mk- {v- Xw, Ad- _- n kml- nX- yw, Jp¿B- ≥ hymJ- ym\- w
XpS- ß- n ssIs- h®- taJ- e- I- f- ns- ems- ° B[- nI- mc- nI- i-
lw t\S- n Ah- b- ns- ems- °b- pw B[- nI- mc- n- –a- mb- n amd- pI- b- pw sNb- Xv- p. Ad- _- n hymI- c- W- w, \nZ- m\-
I cN- \- I- ƒ \S- Ø- n al- mhn⁄- m\- hnk- v- imk- {v- Xw, ^X- hv- cwK- ß- f- ne- pw A\- nt- j[- ya- mb- ]mfi- n-
ab- w Xo¿Ø- hni- z]- fi- nX- {]X- n`- b- mW- v XyØ- p\- pS- a- b- mb- nØ- o¿∂- p. im^- nC- u, l\- ^- n aZ- lv- _- p-
Ca- mw kA- Z-v p±- o≥ AØ- ^- X-v mk- m\- n(d). {K- If- n¬ k¿h- mwK- oI- rX- ap^- Xv- nb- mb- nc- p∂- al- m≥ Ad- _- n,
Ÿc- N- \- , A[- ym]- \- w, ssh⁄- m\- nI- kw- t]¿j- y≥ `mj- I- f- n¬ Imh- y cN- \- b- pw \S- Ø- nb- nc- p∂- p.
hmZ- w, ^X- h-v XpS- ß- nb- taJ- e- I- f- ns- ems- °
Xt- ‚X- mb- hy‡- na- p{- Z ]X- n∏- n®- al- ms- \- Kpc- p°- f- pw inj- y∑- mc- pw
°pd- n®- v Nc- n{- XI- mc- ∑- mc- pw ]fi- nX- c- pw H-
t´s- d {]i- wk- sIm≠- v s]mX- n™- n´- p≠- v. Ad- nh- ns- ‚ shf- n®- w tXS- n \mS- pI- f- pw cmP- yß- f- pw Np-
Ckvema- nI- ]uc- k- Xv- y tZi- ß- f- ns- e _u- ‰n°- d- ß- nb- X^- vX- mk- m\- n(d)hn\- p Xe- s- bS- p∏- p≈- Kpc- -
≤nI- h- pw kml- nX- ob- h- pa- mb- hn⁄- m\- ß- - t{ij- vTc- ps- S inj- yX- yw kzoI- c- n°- m≥ `mK- ya- p≠- mb- n. ]u-
fps- S Ah- k- m\- hm°- v At- ±l- a- mb- nc- p∂- p- ck- Xv- y tZi- s- Ø apJ- y- Jmk- nb- mb- nc- p∂- Af- pZ- p±- o≥ A¬-
sh∂- pw At- ±l- t- ØmS- v InS- ]- nS- n°- p∂- a- CuP- n, JpX- p_- p±- o≥ A¬d- mk- n, _l- mD- ±- o≥ A - a- ¿J- -
s‰m-cm-fn-√m-bn-cp-∂p-sh-∂p-am-Wv hn-iz-]- µn, knb- mD- ±- o≥ A¬J- k- hv- o\- n (d.A≥l- pw) XpS- ß- nb- -
finX- ≥ C_- \v- pl- P- ¿ At- ±l- s- Ø ]c- n- hc- mW- v {][- m\- Kpc- p°- ƒ.
N-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv.
hnh- n[- ⁄m\- imJ- I- f- n¬ {]k- n≤- \- mb- t- Xms- S tem-
P\- \- w, Poh- nX- w IØ- ns- ‚ hnh- n[- `mK- ß- f- n¬\n∂- pw X^- Xv- mk- m\- n(d)hn-
s\t- ØS- n hnZ- ym¿∞- nI- ƒ Hg- pI- ns- bØ- n. At- ±l- Ø- ns- ‚
lnP- dv- 712¬ Jpd- mk- m\- ns- e \k- m {]-
hn-iy-bn-se X-^v-Xm-km-\n-em-Wv k-Av-Zp- \ΩpsS Cama- pa- m¿/32
±o≥ X^- Xv- mk- m\- n F∂- d- nb- s- ∏S- p∂- ak- v- Fw.F- . Peo¬kJ- m^n ]p√mc
DuZ- p_- v\- p Da- ¿ P\- n®- X- v. lnP- vd- 722emb- n-
cp∂- p P\- \- s- a∂- pw Nne- b- nS- Ø- v tcJ- s- ∏- Ca- mw kA- vZ- p±- o≥
SpØ- nb- n´- p≠- .v P∑- \- m´- nt- e°- v tN¿Ø- nsIm- A-Ø-^v-Xm-km-\n(d)
≠mW- v X^- Xv- mk- m\- n F∂- t]c- n¬ Ad- n-
b-s∏-Sp-∂-Xv. inj- yc- ne- [- nI- h- pw ]n¬°- me- Ø- v D∂- X- ÿm\- ß- f- ns- eØ- n-
t®¿∂- n´- p≠- v. ]m›- mX- y≥ Nn¥- I- c- pw A[- ym]- I- c- pw A-
t]c- pt- I´- ]fi- nX- IpS- pw_- Ø- ne- mb- nc- p- t±l- Ø- s- ‚ {KŸ- ß- ƒ Ac- n®- ps- ]md- p°- n ⁄m\- Zml- w
∂p P\- \- w. ]nX- mh- v ^J- dv- p±- o≥ Da- ¿(d)hpw Xo¿Ø- p. lpk- ma- p±- o≥ A_- oh- ¿Z- n, sslZ- d- p_- \v- p A“- -
]nX- ma- l- ≥ A–- p√- (d)hpw Jmk- n ÿm- Zv A¬d- qa- n, Ae- mD- ±- o≥ A¬d- qa- n, apl- Ω- Z- p_\v- p AX- zm-
\w hl- n®- ]fi- nX- {]a- pJ- c- mb- nc- p∂- p. \- lv A¬d- mk- n, Ae- mD- ±- o≥ A¬_- pJ- mc- n, Pa- me- p±- o≥ bq-
k ]´- W- Ø- n¬\n∂- pXs- ∂ Ad- _- n `mj- - kp^- v A¬l- √- mP- v, iwk- p¬ Ic- oa- n XpS- ß- nb- h- ¿ {]a- p-
bn-se {]m-Y-an-I ]mT-߃ A-`y-kn-°p- J inj- y∑- mc- n¬ Nne- ¿ am{- Xw.
Ibpw hpi- p≤- Jp¿B- ≥ a\- -∏mTa- m°- pI- -
bpw sNb- Xv- p. XpS- ¿∂- t- ßm´- v hn⁄- m\- k- †
ºmZ- \- Ø- n-\pw K-th-j-W-Øn-\p-am-bn k-
a¿∏- nX- Poh- nX- a- mb- nc- p∂- p At- ±l- Ø- nt- ‚- cN- \- m temI- s- Ø hnk- a-v b- w
Xv. Ad- nh- ns- ‚ A£- b- J- \- nI- ƒ tXS- nb- p-
≈ bm{- Xb- n¬ ]mfi- nX- yØ- ns- ‚ Kc- na- t- bm- A\- pK- rl- oX- Xqe- nI- b- ne- qs- S A- \- i- zc- \- mb- nØ- o¿∂-
sS X-e-bp-b¿-Øn \n¬-°p-∂ k-a¿-J-µn- A¤- pX- {]X- n`- b- mb- nc- p∂- p X^- Xv- mk- m\- n(d). A{- Xb- [- n-
te°- mb- nc- p∂- p BZ- yw sNs- ∂Ø- nb- X- v. A- Iw I\- s- ∏´- cN- \- I- ƒ B Ic- ß- f- ne- qs- S s- hf- n®- wI≠- n-
hns- S \n∂- pw hN- \- imk- {v- Xw, X¿°- imk- v- ´p≠- v. hn⁄- m\- bm{- Xb- ns- e {]mc- w`Ime- Ø- v \k- b- n¬
{Xw, \nZ- m\- imk- {v- Xw, Ae- ¶- mc- w XpS- ß- n- Ig- nb- pt- ºmƒ C - p±- o≥ A_- p¬^f- ve- v C_- vd- ml- ow C-
b hn⁄- m\- taJ- e- I- f- n¬ BK- m[- ⁄m- _\v- p A–- n¬ hl- m_- v A-  - ≥P- m\- n(d)hns- ‚ hnJymX- -
\w t\S- n. hn⁄- m\- Zml- w Xo¿°- m\- mb- n amb- hymI- c- W- {KŸ- Ø- n\- v hni- Z- oI- c- W- s- ag- pX- nb- mW- v c-
Pp¿P- m\- nb- , Jph- mc- nk- va- v, ld- mX- v, amk- ¿- N\- m temI- t- Ø°- v Ims- eS- pØ- ps- h®- X- v. A∂- t- ±l- Ø- n-
Pm≥, Ie- nk- Xv- m≥, kd- J- kv- v XpS- ß- nb- ]u- \v ]X- n\- md- v hb-  - v am{- Xa- mb- nc- p∂- p {]mb- w. i¿l- pXk- v-
ck- Xv- y tZi- ß- f- ne- qs- S Np‰- n°- d- ß- n. Poh- n- co^- n - ≥P- m\- n, i¿l- p Xk- cv- o^- n¬ C - n F∂- o t]c- p-
X{]mc- mœ- ß- ƒ ]e- t- ∏mg- pw IpØ- nt- \mh- n- If- ne- mW- v Cu hymJ- ym\- {KŸ- w Ad- nb- s- ∏S- p∂- X- v. ]n∂- o-
°m≥ {ia- ns- ®¶- ne- pw AX- ns- \m∂- pw At- ±-
ls- Ø Xf- ¿Ø- mt- \m ]n¥- nc- n∏- n°- mt- \m
Ig- n™- n√- . ÿnt- cm’- ml- nb- mb- hnZ- ym¿-
∞nb- mb- pw e£- W- s- amØ- A[- ym]- I- \- m-
bpw Ah- nS- ß- f- ns- ems- ° tkh- \- a- \- pj- vTn-
°pI- b- pw hN- \- imk- {v- Xw, Ae- ¶- mc- w, X¿-
20 HIvtSm_- ¿ 2021

8kp∂n A^vIm¿

Sv hyX- yk- Xv- hn⁄- m\- ob- ß- f- ne- mb- n Im- Ωi- mk- v{- Xw, \nZ- m\- imk- v{- Xw, ^nJ- vl- pe- pK- , hymI- c- -
emX- oX- a- mb- \nc- h- [- n cN- \- I- ƒ B Xqe- n- Ww, Ae- ¶- mc- w, X¿°- i- mk- v{- Xw, hN- \- imk- v{- Xw XpS- -
Ib- ne- qs- S ]nd- h- ns- bS- pØ- p. ]fi- nX- c- pw K- ßnb- hyX- yk- Xv- h- n⁄- m\- ob- ß- f- n¬ {]uV- a- mb- cN- -
thj- I- c- pw hnZ- ym¿∞- I- f- pw C∂- pw Ah- - \ B A\- p-Kr-lo-X Xq-en-I-bn¬\n-∂pw \n¿-K-fn-®n-´p-
ew_- n°- pI- b- pw \nc- h- [- n ]mTi- me- I- f- ns- e- ≠v. ]X- n\- md- mw hb-  - n¬ cN- n®- i¿l- pX- k- vco^- n - ≥-
bpw k¿∆- I- e- mi- me- I- f- ns- eb- pw ]mTy]- ≤- - Pm\- n°- p ]pd- s- a At- ±l- Ø- ns- ‚ as- ‰mc- p hymI- c- W- {K-
Xnb- n¬ ÿm\- w]nS- n°- pI- b- pw sNb- Xv- B- Ÿa- mW- v C- ¿i- mZ- p¬ lmZ- n. X¿°- i- mk- {v- XØ- ns- e c≠- p
[nI- mc- nI- {KŸ- ß- f- mW- v At- ±l- Ø- ns- ‚ {][- m\- cN- \- I- f- mW- v i¿l- pc- nk- me- Ø- n¬ iwk- nø- b- pw
cN- \- I- f- n-¬ A[nI- h- pw. AI- °- mº- pI- f- n- Xl- Zv- o_- p¬ a≥X- znJ- n h¬I- e- ma- pw.
se anI- h- ne- pw B[- nI- mc- nI- X- b- ne- pw Hc- p]-
Sn ap∂- ne- mb- nc- p∂- X^- Xv- mk- m\- n(d)hns- ‚ im^- n, l-\-^n k-c-Wn-I-fn¬ H-cp-t]m-se ^-Xv-h
cN- \- I- ƒ FÆ- Ø- ne- pw hn⁄- m\- ob- ß- f- p- \¬I- nb- nc- p∂- al- ms- ‚ Cu taJ- e- b- ns- e Xqe- nI- mkw-
sS hI- t- `Zß- f- ne- pw thd- n´- p\n¬°- p∂- h- - `mh- \- I- f- mW- v an^- Xv- ml- v F∂- t]c- ne- d- nb- s- ∏S- p∂- A¬-
bm-bn-cp-∂p. an^- Xv- ml- p ^o ipd- ql- n im^- nC- ø- b- pw AØ- ¬J- ol- p
Ce- m lJ- mC- J- nØ- ≥J- ol- v F∂- {KŸ- h- pw.
lnP- dv- 784/{In.1382¬ Nc- n{- XI- mc- \- mb-
k©- mc- n C_- \v- p J¬Z- q≥ CuP- n]- Xv- v k- IS- pØ- kp∂- n hnt- cm[- nb- pw apA- vX- k- e- o t\X- mh- p-
µ¿i- n®- t- ∏mƒ X^- Xv- mk- m\- n(d)hns- ‚ cN- - am-b k-a-Jv-i-cn-bp-sS A¬I- »- m^- v F∂- {KŸ- Ø- n\- v
\I- ƒ I≠- v hnk- va- b- t- Øms- S tcJ- s- ∏S- p- Xl- Xv- mk- m\- n(d) Fg- pX- nb- Jfi- \- {KŸ- a- mW- v X¬J- o-
Ønb- X- v Cß- s- \b- mW- v: ""Jpd- mk- m\- ns- e kp¬ I»- m^- v. Ii- ^v- p¬ Ak- dv- md- n h D±- X- p¬ A_- v-
kA- Z- p±- o≥ X^- Xv- mk- m\- n(d) F∂- ]fi- n- dm≥ F∂- t]c- n¬ t]¿j- y≥ `mj- b- n¬ Hc- p Jp¿B- ≥
Xs- ‚ {KŸ- ß- f- pa- mb- n R- m≥ ]c- nN- b- s- ∏- hymJ- ym\- h- pw At- ±l- w cN- n®- n´- p≠- v.
SpI- b- p≠- mb- n. Ah- I¿Ω- i- mk- {v- Xw, \nZ- m-
\ imk- v{- Xw, hni- zmk- w, Ae- ¶- mc- w XpS- - hnJ- ymX- ssZh- i- mk- v{- X ]fi- nX- \- mb- Ca- mw Da- ¿
ßn \nc- h- [- n hn⁄- m\- ob- ß- ƒ Dƒs- °m- \k- ^- n(d)hns- ‚ A¬A- J- mC- Z- v F∂- IrX- n°- v X^- Xv- m-
≈p∂- X- pw Cu imJ- I- f- ns- e√- mw At- ±l- - km\- n(d) Fg- pX- nb- hymJ- ym- {KŸ- w i¿l- p¬ AJ- mC- -
Øn-s‚ `-{Z-am-b A-Sn-Ø-d-bpw k-a¿-∞- Zv Bt- Kf- Xe- Ø- n¬ Xs- ∂ Al- ev- p - p∂- b- ps- S hni- zm-
\ss\]- pW- yh- pw hnf- nt- ®mX- p∂- h- b- pa- mb- n- k{]a- mW- ß- f- ps- S B[- nI- mc- nI- {KŸ- a- mb- n IW- °- m°- -
cp∂- p.'' s∏-Sp-∂p.

lZ- ok- v, X^- kv- o¿, im^- n˛l\- ^- n I¿- A- d- _- n Ae- ¶- mc- imk- {v- XØ- ns- ‚ Ipe- ]- X- nI- f- ns- em-
cmƒ Iq-Sn-bm-Wv X-^v-Xm-km-\n(d). C¬-ap¬ _-bm≥,
C¬a- p¬ aB- \- n, C¬a- p¬ _Z- oA- v XpS- ß- nb- CX- nh- r-

9 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

Ø-ß-fn¬ \n-c-h-[n c-N-\-Iƒ \-S-Øn-b N{- Ih- mf- ß- ƒ tXS- n ITn\- ]c- n{- ia- w \S- Ø- pI- b- mb- nc- p-
al- ms- ‚ amÃ- ¿]ok- mW- v Zna- ni- Jv- ns- e J- ∂p At- ±l- w. ]T\- Ime- Ø- v \S- ∂- Hc- p A¤- pX- kw-`-
Xzo_- v F∂- d- nb- s- ∏S- p∂- Jk- vh- o\- n Ca- m- hw Nc- n{- XImc∑- m¿ tcJ- s- ∏S- pØ- nb- n´- p≠- v. Hc- n°- ¬ H-
ans- ‚ X¬J- ok- p¬ an^- X-v ml- ns- ‚ hymJ- ym- c]- c- nN- nX- ≥ h∂- v Hc- p bm{- Xt]mI- m\- mb- n Ca- mw kA- v-
\ {KŸ- w. A¬a- pX- z∆- ¬ F∂- d- nb- s- ∏S- p- Zv(d)s\ £W- n°- pI- b- pw At- ±l- a- X- v \nc- k- n°- pI- b- pw
∂ BZ- yw cN- n®- {_l- Ø- mb- hymJ- ym\- sNb- Xv- p. aq∂- p {]mh- i- yw Ab- mƒ h∂- p hnf- ns- ®¶- ne- pw
{KŸ- h- pw AX- ns- \ kwk- vI- c- n®- v kw£- n- bm{- XsNø- ms- X Xs- ∂ Fs- ‚ ]T\- I- mc- yw I„- a- ms- W-
]Xv- a- m°- n c≠- ma- X- v cN- n®- apJ- Xv- k- d- pw A- ∂p ]d- ™- v ]n∑- m- dns- b¶- ne- pw aq∂- ma- s- Ø hc- h- n¬ B-
d_- n Ae- ¶- mc- kml- nX- yØ- ns- e B[- nI- m- KX- ≥ Xnc- p\- _- n(kz) Xß- f- mW- v hnf- n°- p∂- s- X∂- d- nb- n-
cnI- Ah- e- w_- ß- f- mW- v. A¬a- pX- z∆- e- ns- ‚ ®p. CX- pt- I´- am{- Xb- n¬ Ab- mt- fms- Sm∏- w InX- t- ®mS- nb-
cN- \- \n¿∆- l- n°- pt- ºmƒ At- ±l- Ø- n\- v C- kA- Zv- v(d) ac- ß- ƒ \nd- ™- Hc- p ÿe- Ø- v apØ- v Xnc- p-
cp]- X- v hb-  - mb- nc- p∂- p {]mb- w. CX- ns- ‚ c- \_- n(kz)bpw kzl- m_- Ø- pw ac- Ø- W- e- ne- nc- n°- p∂- X- v
N\- ]q¿Ø- nb- mb- t- ∏mƒ A∂- s- Ø kp¬- I≠- p. ]e- - {]mh- i- yw hnf- n®- n´- pw hc- mØ- s- Xs- ¥∂- v d-
Øm≥ Xna- q¿ ewK- v ld- mX- v tIm´- b- ps- S hm- kq¬ tNmZ- n®- t- ∏mƒ Xs- ‚ _p≤- n°- pd- h- ns- \- Ipd- n®- pw
Xmb- \- Ø- n¬ Cu {KŸ- w sI´- nØ- q°- nb- n- Hm¿Ω- °- pd- h- ns- \- Ipd- n®- pw \_- nt- bmS- v ]c- mX- ns- ∏´- p. d-
cp∂- X- mb- n Nc- n{- XØ- n¬ ImW- mw. Ah- k- m- kq¬ At- ±l- t- ØmS- v hmb- Xpd- °- m\- mh- i- ys- ∏S- pI- b- pw
\Ime- Ø- v X¬J- ok- ns- ‚ Xs- ∂ aqe- yIr- AX- n¬ Xp∏- ns- °mS- pØ- v hnP- b- w Iqs- Sb- p≠- mh- ps- a∂- v
Xnb- mb- kI- mI- n F∂- apA- vX- k- e- o ]fi- n- kt- ¥mj- h- m¿Ø- Ad- nb- n°- pI- b- p- w sNb- X-v p. Cu kw`h-
Xs- ‚ an^- Xv- ml- n¬ De- qa- n\- v kzX- {- ¥a- mb- Øn\- p tij- w ¢m- ns- eØ- nb- kA- Z- v(d) ]T\- Ø- ne- pw
hni- Z- oI- c- W- h- ps- ag- pX- nb- n´- p≠- v. A¬a- J- m- _p≤- nb- ne- pw he- nb- anI- h- v Im´- pI- b- pw inj- ys- ‚ am‰- w
{i≤- b- n¬ s]´- Kpc- ph- c- y¿ C∂- e- s- Ø kA- Z- √- C∂- v
Ad- nh- ns- ‚ A£- c- s- ®∏- pI- ƒ ImW- p∂- s- X∂- p ]d- ™- v inj- ys- \ Xs- ‚ Cc- n∏- nS- Ø- n¬
hmc- nh- nX- d- n F´- mw \q‰- m≠- ns- ‚ hnk- va- b- a- m- Cc- pØ- n A\- p{- Kl- n°- pI- b- pw sNb- Xv- p. XpS- ¿∂- t- ßm´- v
bn amd- nb- al- m≥ lnP- vd- 791/{In.1389¬ hn⁄- m\- temI- s- Ø A¤- pX- a- mb- n kA- Z- (v d) hf- ¿∂- ph-
ka- ¿J- µ- ne- mW- v h^- mX- mb- X- v. GI- t- Zi- w cnI- b- pw D∂- X- tkm]- m\- ß- ƒ Iog- S- °- pI- b- pw sNb- Xv- p.
F¨]- X- v hb-  - v {]mb- a- p≠- mb- nc- p∂- p.
al- ms- ‚ P\- \- ˛ac- W- h¿j- ß- f- n¬ kwh- mZ- w
hy-Xy-kv-X A-`n-{]m-b-ß-fp-≈-Xn-\m¬
IrX- ya- mb- hb-  - v tcJ- s- ∏S- pØ- nb- n´- n√- . A°- me- s- Ø ssh⁄- m\- nI- kwh- mZ- ß- f- ns- e ÿn-
c-km-∂n-[y-am-bn-cp-∂ C-amw X-^v-Xm-km-\n(d) k-a-Im-
knZ- p ^o C- ¬a- n¬ Ie- mw, AØ- ¬h- ol- p enI- \- mb- ic- o^- p¬ Pp¿P- m\- n(d)hpa- mb- n \S- Ø- nb- J-
^o Ii- ^v- n lJ- mC- J- nØ- ≥J- ol- v, A∂- n- fi\- N¿®- I- ƒ temI- {]k- ‡- a- mW- v. Ah- ¿°- nS- b- ns- e
Aa- pk- h- m_- nA- v ^o i¿l- n¬ Ie- na- nØ- - Hc- p kwh- mZ- Ø- n¬ a[- yÿ- \- mb- nc- p∂- apA- Xv- k- e- n ]-
hm_- nA- v XpS- ß- nb- a‰- t- \I- w {KŸ- ß- f- pw £°- mc- \- mb- \pA- av- m≥ ]£- ]- mX- ]- c- a- mb- n CS- s- ∏´- v C-
Cu A\- pK- rl- oX- Xqe- nI- b- n¬ hnc- n™- n- t±l- s- Ø Ah- K- W- n°- pI- b- pw Xn-aq¿-ew-Kn-s‚ cm-P-k-
´p-≠v. ∂n[- nb- n¬ \S- ∂- as- ‰mc- p N¿®- b- n¬ Cc- ph- c- pw ka- ¿-
∞a- mb- n hnj- b- w Ah- X- c- n∏- n°- pI- b- pw cmP- mh- n\- p c≠- v
Xnc- p\_- n(kz)sb ]£- h- pw \∂- mb- n t_m[- ys- ∏S- pI- b- pw sNb- sv- X¶- ne- pw
kz]- v\- w ImW- p∂- p Ad- nh- n¬ c≠- p t]c- pw GI- t- Zi- w Xp√- yc- ms- W¶- ne- pw -
Pp¿P- m\- n D∂- X- IpS- pw_- Ø- ne- mb- X- n\- m¬ cmP- mh- v A-
⁄m\- t- emI- s- Ø A¤- pX- {]X- n`- C- t±l- s- Ø al- X- zs- ∏S- pØ- pI- b- p≠- mb- n. Cu hnt- hN- \- -
amw X^- vX- mk- m\- n(d)hns- ‚ AX- p-√ya- mb- ߃ al- ms- \ am\- k- nI- a- mb- n Xf- ¿Ø- ns- b∂- mW- v ]d- -
t\´- ß- ƒ°- p ]n∂- n¬ he- nb- I„- ∏- mS- ns- ‚- bs- ∏S- p∂- X- v. ka- ¿J- µ- ne- mW- v Ca- mw X^- vX- mk- m\- n(d)
bpw \nc- ¥- c- ]c- n{- ia- Ø- ns- ‚b- pw IY- I- ƒ A¥- yh- n{- ia- wsIm≈- p∂- X- .v (\n_- d-v mk- ,v lmi- nb- Ø- p i¿-
Iq-Sn-bp-≠v. ]T-\-Im-e-sØ B-Zy\m-fp-I- lp-Ø-lv-Zo-_v)
fn¬ Kp-cp-h-cy-\m-b A-fp-Zp-±o≥(d)hn-s‚
]mTi- me- b- n¬ a≠- i- nt- cma- W- nb- mb- nc- p∂- p h^- mX- v
At- ±l- w. hnU- Vv- nX- zØ- n\- pw aµ- ∏- n\- pw D-
Zm-l-cn-°-s∏-´v k-l-]mTn-I-fp-sS ]-cn-lm- Ad- nh- ns- ‚ A£- c- s- ®∏- pI- ƒ hmc- nh- nX- d- n F´- mw \q-
kß- ƒ \nc- h- [- n Xh- W- G‰- ph- mß- nb- n´- pw ‰m≠- ns- ‚ hnk- a-v b- a- mb- n amd- nb- al- m≥ lnP- d-v 791/{In.1389
AX- ns- em∂- pw ]c- n`h- n°- ms- X Ad- nh- ns- ‚ ¬ ka- ¿J- µ- ne- mW- v h^- mX- mb- X- v. GI- t- Zi- w F¨]- X- v
20 HIvtSm_- ¿ 2021 hb-  - v {]mb- a- p≠- mb- nc- p∂- p. al- ms- ‚ P\- \- ˛ac- W- h¿-
jß- f- n¬ hyX- yk- Xv- A`- n{- ]mb- ß- f- p≈- X- n\- m¬ IrX- y-
10kp∂n A^vIm¿ amb- hb-  - v tcJ- s- ∏S- pØ- nb- n´- n√- . i‡- a- mb- at- \mh- n-
ja- a- mb- nc- p∂- p At- ±l- Ø- ns- ‚ ac- W- Imc- W- s- a∂- v ]d- -
b-s∏-Sp-∂p.

{]Im-i-s∏m´v
‘lmcnkv _mJhn Iwªz°- mSv

h\- ya- mb- kz`- mh- a- mW- v tIm]- w

A-_q-lp-ssd-d(d) sXm-´p \n-th-Z-\w˛H- WpI- f- n¬, ]≈- nI- f- n¬t]me- pw \n¿[- \- \- mb- X- ns- ‚ t]-
cn¬, `£- W- Ø- n\- v, hk- {v- XØ- n\- v, ac- p∂- n\- v, ]W- a- n√- m-
cmƒ Xnc- p\- _- n(kz)tbmS- v ]d- ™- p:î""Aß- v sX h-e-bp-tºmƒ, ]n-s∂-bpw F-¥n-s\m-s°-tbm th-
F-\n-°v D-]-tZ-iw \¬-Ip-I.' Xn-cp-Zq-X¿ ≠n a\- pj- y≥ tcmj- mI- pe- \- mI- p∂- p.
(kz)]d- ™- p: "\o tIm]- n°- c- pX- v.' Ab- mƒ
tNmZ- yw ]e- Xh- W- Bh- ¿Ø- n®- p. At- ∏m- bY- m¿∞- apk- venw tIm]- w hc- pt- ºmƒ Bfl- mh- ns- \
gpw Ah- nS- p∂- v ]d- ™- p: "\o tIm]- n°- c- p- \nb- {- ¥n°- pw; s]m´- ns- Ød- n°- pI- b- n√- . Hm¿°- m∏- pd- Ø- v H-
Xv.'' (_pJ- mc- n) ∂pw sNø- n√- . \nb- {- ¥W- whn´- p t]mI- p∂- ic- oc- s- Ø I-
Sn™- mW- nS- pw. AX- mW- p hni- zmk- n. F∂- m¬, C∂- p ]c- -
a\- pj- ya- \-  - v N©- e- {]I- rX- a- mW- v. \n- kv]- c- hnt- Zzj- Ø- ns- ‚ t]c- n¬ ]mc- ]W- nb- p∂- h- -cpw D-
b{- ¥W- w hnS- p∂- t- Xms- S AX- v Zni- h- n´- v Im- Øa- ka- pZ- mb- Ø- ns‚ A\- pb- mb- nI- ft- √? {_b- n≥Syqa- d- pw,
SpIb- d- pI- b- pw h\- ya- mb- `mh- w B¿÷- n°- p- lm¿´- v A‰- m°- pw hym]- I- a- mb- n \Ω- ps- S Np‰- p]- mS- pI- f- n¬
Ib- pw sNø- p∂- p. a\- pj- ya\-  - ns‚ G‰- h- pw dnt- ∏m¿´- v sNø- s- ∏´- psIm≠- nc- n°- p∂- p. Xß- f- ns- e hnß- n-
h\- ya- mb- `mh- a- mW- v tIm]- w. s∏m´- p∂- hnt- Zzj- h- pw tIm]- h- pw ta¬tcmK- ß- ƒ°- v tl-
Xph- m-sW∂- v B[- p\- nI- -ssh-Zy-im-kv-{Xw I-≠p-]n-Sn-®-
tIm]- w a\- pj- ys- \ Nne- t- ∏mƒ \c- I- m- Xv C-t∏m-gms-W-¶n-epw hn-ip-≤ Jp¿-B≥ hym-Jym-Xm-
K\v- nb- nte°- v he- ns- ®d- ns- ™∂- phc- pw. Im- °ƒ \q‰- m≠- pI- ƒ°- p- apt- º C°- mc- yw kqN- n∏- n®- X- v D-
cW- w, {]t- Im]- nX- ≥ Ah- s‚ tIm]- s- Ø- Øa- ka- pZ- m-bmwK- ß- t- fm-Sp Xs- ∂b- mW- v.
bpw t]i- nI- s- fb- pw \nb- {- ¥n®- ns- √¶- n¬ A-
√ml- ph- ns‚ tIm]- Ø- n-\p Imc- W- a- mI- p∂- tZ-jyw H-cm-fp-sS i-‡nbp-sS-tbm ]u-cp-j-Øn-s‚-
`oI- c- IrX- yß- ƒ Ah- ≥ sNb- sv- X∂- phc- pw. tbm sXf- nh- √- . AX- p h√- X- pw sXf- nb- n°- p∂- psh¶- n¬
AX- ph- g- n ITn\- i- n£- °- v Ah- ≥ ]m{- Xa- m- Zu¿_- -√yh- pw ]mc- h- i- yh- pw am{- Xa- mW- v. F¥- ps- Ims- ≠-
Ipw. Xnc- pZ- qX- c- ps- S AX- yp∂- X- a- mb- D]- t- Z- ∂m¬, Hc- mƒ°- p Xs- ‚ ic- oc- s- Ø, Ah- b- h- ß- s- f, I¿-
iamIp∂- p CX- v. Ωß- s- f \nb- {- ¥n°- m\- mb- ns- √¶- n¬ Ah- ≥ Zp¿_- e- \- m-
Wv.
{`m¥- n¬\n∂- v DS- s- eS- pØ- v tJZ- Ø- n¬
Ie- mi- n°- p∂- `mh- a- mW- v tIm]- w. CX- v sh- Xnc- p\_- n(kz) ]d- ™- p: ""Kpk- X-v nhoc- ≥ A√- i‡- ≥,
dpw hm°- √- . kZ- v^- e- ß- s- fm∂- pw D¬∏- m- tIm]- w hc- pt- ºmƒ ic- oc- s- Ø \nb- {- ¥n°- p∂- h- \- mW- v.''
Zn∏- n°- p∂- n√- F∂- d- n™- n´- pw tIm]- n°- p∂- p- (_pJ- mc- n, apk- venw ) a\- »‡- n D≈- h- ¿t- ° tIm]- s- Ø
sh∂- X- mW- v hnU- Vv- nØ- w. kpt- _m[- w ho- AS- °- n\- n¿Ø- m\- mh- q. bp≤- Ø- n¬ hnP- b- n°- m≥ ic- oc- -
≠pIn´- pt- ºmƒ tIm]- Ø- n\- p Iog- vs- ∏´- a- _e- w aX- n. a\-  - ns- \ hc- pX- nb- n¬ \n¿Ø- m≥ Xt- ‚S- h- pw
\- n¬\n-∂p-≠m-b hm-°p-I-fn-epw {]-hr- ssÿc- yh- pw thW- w. bY- m¿∞- i‡- nb- pw AX- mW- v F-
ØnI- f- ne- pw tJZ- n°- pI- b- pw sNø- p∂- p. ∂mW- t- √m ta¬ lZ- ok- v ]Tn∏- n°- p∂- X- v.

tIm-]w a-\- n-se H-cp kv-t^m-S-\-am- hni- zmk- w Zp¿_- e- a- mh- ms- X \ne- \- n¿Ø- m≥ B{- Kl- n-
Wv. ic- oc- Ø- ns- e apg- ph- ≥ Awi- ß- s- fb- pw °p∂- h- ¿ A\- pj- vTm\- ß- f- n¬ hym]- rX- c- mI- p∂- X- ps- Im-
A-Xv C-f-°n-a-dn-°pw. Hm-tcm k-‘n-I-sf- ≠v am{- Xw {]t- bmP- \- a- n√- . ka- kr„- nI- t- fmS- v DØ- a- a- mb-
bpw tcma- I- q]- ß- s- fb- pw AX- p Ne- n∏- n°- pw. \ne- b- n¬ h¿Ø- n°- pI- b- pw Ah- c- ps- S {]oX- n kº- mZ- n°- p-
C∂- p Poh- nX- w DS- s- eS- p°- p∂- X- pXs- ∂ a- Ib- pw thW- w. tIm]- s- Ø AS- °- n\n¿Ø- W- w F∂- p- ]-
m’-cy-Øn¬\n-∂pw ]-c-kv-]-c hn-tZz-j- d™- X- ns‚ sXm´- p]- nd- s- I Jp¿B- ≥ P\- ß- t- fmS- v hn´- p-
Øn¬\- n∂- pa- mW- v. \nµ- b- n¬\n∂- v, h©- \- - ho-gv-N sN-øm-\m-Wv B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. b-Ym¿-∞-am-b
bn¬\n-∂v, Im-]-Sy-Øn¬\n-∂v, Zp-c-`n-am- GI- s- sZh- hni- zmk- a- mW- v tIm]- Ø- n\- p≈- H‰- a- qe- nb- mb- n
\Øn¬-\n-∂v, A-\n-hm-cy-am-b Zp-c-¥-ß- {]h- mN- I- ¿ \nj- Iv- ¿j- n®- X- v. bY- m¿∞- I¿Ø- mh- v A√- m-
fn¬\n-s∂√mamW- v. AX- p a\- pj- ys- \ £n- lph- ms- W∂- p hni- zk- n®- m¬ kr„- nI- ƒ shd- pw D]- I- c- -
{]tIm]- Ø- nt- e°- p \b- n°- p∂- p. Nne- t- ∏mƒ Wß- ƒ am{- Xa- msW∂- kX- yw a\-  - ne- m°- nb- m¬ ]ns- ∂
kz¥- w ho´- n¬ Ah- ≥ tcmj- mI- pe- \- mI- pw˛ Bc- mW- p tIm-]n-°p-I? bY- m¿∞- hni- zmk- Ø- nt- e°- p
`mc- yt- bmS- v, Ip™- pß- t- fmS- v, sXmg- n¬t- aJ- - aS- ß- pI- \mY- ≥ XpW- °- s- ´.
eb- n¬, am¿°- ‰- pI- f- n¬, tdmU- pI- f- n¬, Su-
11 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

]T\w/01
Sn.F- ®- v. Zmcnan

Fkv.-ssh.-Fkv d_o-Av Iymº-bn≥
{]tabw N¿® sNøp∂p
kX- yk- ‘- X- Hmt- cmc- pØ- c- ps- Sb- pw shd- pw A¿Y- a- n√- mØ-
Ah- I- mi- hmZ- ß- f- mb- n amd- nb- nc- p∂- Hc- p Ime- Ø- v {]h- mN- I- cpsS
kX- yt- ØmS- pf- f- A`- nh- m⁄- AwK- oI- c- n®- X- v i{- XpI- f- mb-
Cc- p´- ns- ‚ i‡- nI- ƒ Xs- ∂b- mb- nc- p∂- p.

Xn-cp-\-_n(kz)

kX- yw, kvt- \l- w, kZ- vhnNmc- w

20 HIvtSm_- ¿ 2021

12kp∂n A^vIm¿

{]t- ab- Ø- ns- ‚ hm°- pI- ƒ Hmt- cm∂- pw hn- \_- nX- nc- pt- a\- nb- ps- S D¨a- b- ps- S kX- yw F∂- LS- I- w.
\_- n(kz)bps- S kX- yk- ‘- X- °- v as- ‰mc- p sXf- nh- mW- -
S¿Ø- ns- bS- pØ- v ho≠- pw tNc- pw]- S- ntN¿Ø- p-
sh-°p-tºmƒ G-Xp hn-izm-kn-bp-sS a-\- t√m a°- °- m¿ Ah- c- ps- S hne- s- ∏´- kº- mZ- yß- f- pw \nt- £-
 pw Ah- b- ps- S ]c- k- v]- c- ]qc- W- Ø- ne- pw ]ß- f- pw \_- n(kz)sbb- mW- v kq£- n°- ph- m≥ G¬∏- n®- n-
tN¿®- b- ne- pw BI- r„- a- mb- nt- ∏mI- pw F∂- - cp∂- X- v F∂- X- n¬\n∂- p a-\- n-em-Ip-∂-Xv. P-\-߃ C-
Xpd- ∏- mW- v. Imc- W- w, Ah- bv°- v IrX- yh- pw ßs- \ kq£- n®- ps- h°- pa- mb- nc- p∂- p F∂- X- v \Ω- f- pw Nc- n-
A¿Y- ]- q¿Wh- pa- mb- Hc- p {Ia- W- nI- b- p≠- v. {Xh- pw Ad- nb- p∂- X- v \_- n(kz)bps- S lnP- dv- b- ps- S Ah- k- -
As- Xs- ¥∂- m¬, AX- p \_- n(kz) Xs- ‚ cØ- ne- mb- nc- p∂- ph- t- √m. A∂- v Ah- Xnc- nt- ®¬∏- n°- ph- m\- m-
ZuX- yw hnP- b- n∏- ns- ®S- pØ- am¿Kw Xs- ∂- bn Ae- n(d)sb H∏- w sIm≠- pt]mI- ms- Xb- nc- p∂- p F∂- m-
bmW- v. AY- h- m, A¥- y{- ]h- mN- I- ≥ Xs- ‚ Wv Nc- n{- Xw. AX- pw \_- nb- ps- S kX- yk- ‘- X- b- ps- S as- ‰m-
ZuX- yw \n¿h- l- n®- v hnP- b- n∏- ns- ®S- pØ- hn[- w cp sXf- nh- mW- v. Xs- ∂b- pw A\- pb- mb- nI- s- fb- pw BZ- ¿i- -
X-s∂. {]-ta-bw D-Zv-tLm-jn-°p-∂ aq-∂p sØb- pw {Iqc- a- mb- n th´- b- mS- nb- n´- pw Hg- n™- pt]mI- ph- m≥
KpW- ß- f- n¬ Hmt- cm∂- pw BZ- yw kzmwi- o- t]me- pw A\- ph- Z- n°- ms- X hoS- p hf- ™- n´- pt]me- pw Ah- -
Ic- n®- p ]p¬I- nb- pw ]ns- ∂ a‰- p≈h- c- nt- e- cps- S kzØ- ph- -lI- ƒ Ah- ¿°- p \¬I- n√- Ft- ∂m Ah- -
°v ]I- ¿∂- p\¬I- nb- pw Aß- s- \ a\- pj- y- cpt- SX- v thW- s- a¶- n¬ Ah- ¿ h∂- v FS- pØ- psIm≈- s- ´ F-
a\-  - pI- f- n¬ Ah- c- ps- S Poh- nX- s- Ø \b- n- t∂m H∂- pw sh°- ms- X AX- oh- `oj- W- a- mb- B kml- -
t°≠- Hc- p hnN- mc- a- mb- n ]c- nh- ¿Ø- n∏- ns®- Nc- yØ- ne- pw Ae- n(d)hns\t∏ms- e G‰- h- pw AS- pØ- Hc- m-
SpØ- pa- mb- nc- p∂- p \_- n(kz) Xs- ‚ ZuX- yw sf Ah- Xnc- n®- psImS- p°- m\- mb- n Npa- X- e- s- ∏S- pØ- p∂- X- p
hnP- b- n∏- ns- ®S- pØ- X- v. Aß- s- \ hc- pt- ºmg- m- ImW- pt- ºmƒ B¿°- pw a\-  - ne- mI- pw B \_- nX- nc- pt- a-
Wv Cu {]t- ab- w cnk- me- Ø- mb- n amd- p∂- - \nb- ps- S D≈- ns- e kX- yw.
Xv. AY- h- m, A√- ml- ph- m¬ G¬∏- n°- s- ∏-
´ DØ- c- h- mZ- n-Øw \n¿∆- l- n®- X- ns- ‚ coX- n- \-_n(kz) bp-sS k-Xy-k-‘-X-°v a-s‰m-cp sX-fn-hm-W-t√m
imk- v{- Xa- mb- n amd- p∂- X- v.
a°- °- m¿ Ah- c- ps- S hne- s- ∏´- kº- mZ- yß- f- pw \nt- £]- ß- f- pw
H-∂m-a-sØ L-S-I-am-b k-Xyw \-
_n(kz)bps- S Poh- nX- Ø- ns- ‚ D¨a- Xs- ∂- \_- n(kz) sbb- mW- v kq£- n°- ph- m≥ G¬∏- n®- nc- p∂- X- v F∂- -
bmb- nc- p∂- p. kX- yk- ‘- X- Hmt- cmc- pØ- c- p-
sSb- pw A¿Y- a- n√- mØ- Ah- I- mi- hmZ- ß- f- m- Xn¬ \n∂- v a\-  - ne- mI- p∂- X- v. P\- ß- ƒ Cß- s- \ kq£- n®- p-
bn amd- nb- nc- p∂- Hc- pIme- Ø- v Cu {]h- mN- -
Is- ‚ kX- yt- ØmS- p≈ A`- nh- mR- Ov Aw- sh°- pa- mb- nc- p∂- p F∂- X- v \Ω- f- pw Nc- n{- Xh- pw Ad- nb- p∂- X- v
KoI- c- n®- X- v i{- Xp°- fmb- Cc- p´- ns- ‚ i‡- n-
Iƒ Xs- ∂b- mb- nc- p∂- p. AX- ps- Im≠- mb- nc- p- \-_n(kz)bp-sS ln-Pv-d bm-{X-bp-sS A-h-k-c-Øn-em-bn-cp-∂p-
∂ph- t- √m Ah- ¿ B hy‡- nX- zs- Ø A¬
Aa- o≥ F∂- p hnf- n®- X- v. ]n¬°- me- Ø- v ln- h-t√m. A-∂v A-h Xn-cn-t®¬-∏n-°p-hm-\m-bn A-en(d)sb
cm¢- nb- k- v N{- Ih- ¿Ø- n Cu {]h- mN- I- s- \
\nc- q]- W- w sNø- ph- m≥ A_- qk- p^- nbm\- n- H∏- w sIm≠- p t]mI- ms- Xb- nc- p∂- p F∂- mW- v Nc- n{- Xw.
eqs- S tNmZ- yß- f- n¬ Xqß- n∏- nS- n®- v Bg- ∂v- n-
dß- ph- m≥ {ia- n°- pt- ºmƒ At- ±l- w tNm- Xs- ‚ Poh- nX- wsIm≠- v kzmwi- oI- c- ns- ®S- pØ- Ct- X k-
Zn-°p-∂p-≠v. tNm-Zy-߃-°n-S-bn¬ c-≠p Xys- Ø a‰- p≈h¿°- v ssIa- md- pI- b- mb- nc- p∂- p \_- n(kz).
tNmZ- yß- ƒ At- ±l- w \_- nb- ps- S hy‡- n- kz¥- w Poh- nX- Ø- ns- ‚ Xmf- w Xs- ∂ Bb- nc- p∂- X- n\- m¬
XzØ- nt- e°- v Fb- vX- ph- nS- p∂- p≠- v. lnc- m¢- n- Fh- ns- Sb- pw \_- n°- v Nqt- f≠- nh∂- n√- . kz^- m Ip∂- ns- ‚
bk- v tNmZ- n®- p: ""\nß- ƒ At- ±l- w If- h- p Xmg- vhmc- Ø- v BZ- ya- mb- n hnf- n®- ptN¿Ø- kwK- a- w Xs- ∂
]d- b- pw F∂- v kt- µl- n°- p∂- pt- ≠m?'' A- aX- n AX- n\- v DZ- ml- c- W- a- mb- n´- v. B kwK- a- Ø- n¬ Bb- nc- p-
Xn\- v At- ∏mƒ i{- Xph- mb- nc- p∂- A_- qk- p- ∂p BZ- ya- mb- n Xs- ‚ kX- yw \_- n hnf- n®- p]d- ™- X- v. Cu
^nbm≥ H∂- mt- emN- n°- pI- t]me- pw sNø- m- Ip∂- n\- ∏- pd- w Hc- p tk\- \nß- s- f B{- Ia- n°- ph- m≥ k∂- -
sX Cs- √∂v ad- p]- S- n \¬I- p∂- p≠- v. AS- p- ≤c- mb- n \n¬°- p∂- p≠- v F∂- p Rm≥ ]d- ™- m¬ \nß- ƒ
Ø tNmZ- yw At- ±l- w NX- n°- pt- am F∂- m- AX- v AwK- oI- c- n°- pt- am F∂- p hnf- n®- p tNmZ- n®- psIm≠- m-
bnc- p∂- p. AX- n\- pw C√- F∂- mb- nc- p∂- p A- bnc- p∂- p B kwK- a- Ø- ns- ‚ hnj- b- mh- X- c- W- w XpS- ß- nb- -
_qk- p^- nbms- ‚ ad- p]- S- n. \ne- h- n¬ AX- p- Xv. Rß- ƒ°- v kX- yk- ‘- \- mb- \ns- ‚ hm°- pI- ƒ Fß- -
≠m-bn-´n-s√-∂p ]-d-bp-tºmƒX-s∂ C- s\ hni- zk- n°- mX- nc- n°- ph- m≥ Ig- nb- pw F∂- hn[- w Dd- ∏- p-
t∏mƒ Rß- ƒ sNb- Xv- p\n¬°- p∂- DS- º- - hc- pØ- n Xs- ‚ kX- yw, ]c- a- k- X- yw hnf- n®- p]d- b- pI- b- mb- n-
Snb- n¬ (lps- sZ_- nø- ) At- ±l- w F¥- psN- cp∂- p \_- n(kz). kz¥- w aI- ƒ ^mX- zna- -tbmS- v t]me- pw
øps- a∂- d- nb- n√- F∂- Hc- p kt- µl- w Ib- - A∂- p ]d- ™- X- v Cu kX- ys- Ø kzoI- c- n®- v Poh- nX- tam-
‰n°- q´- m\- √- ms- X as- ‰m∂- pw Ig- n™- n√- F- £w t\S- W- w F∂- mb- nc- p∂- p. ]ns- ∂ Ah- ns- S \n∂- t- ßm-
∂v At- ±l- wXs- ∂ ]n∂- oS- v kΩ- X- n°- p∂- p- ´v B kX- yØ- ns- ‚ {]t- Lmj- W- a- mb- nc- p∂- p Poh- nX- w ap-
≠v. C{- Xbv°- pw k¿hmwK- oI- rX- a- mb- nc- p∂- p gph- \- pw. AX- n\- v bp≤- h- pw k‘- nb- ps- a√- mw th≠- nh∂- p.

{]t- Im]- \- ß- f- pw {]t- em`- \- ß- f- pw h∂- t- ∏ms- g√- mw B

13 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kkpp∂∂nn AA^^vvIImm¿¿

ktv- \l- w F∂- X- v a\- pj- ys- \ Hc- p ka- pZ- mb- h- pw Xmf- a- m°- n am‰- pI- b- pw Xs- ‚ A\- pb- mb- nI- f- n¬ AX- p ÿm-
]n-°p-I-bpw A-Xn-s\ H-cp hn-Nm-c-am-bn A-h-cn¬ h-f¿-
ka- ql- h- pa- m°- n am‰- ph- m≥ Ah- i- yw Bh- i- ya- m- Øns- bS- p°- pI- b- pw sNb- vX- p F∂- X- mW- v {]t- ab- Ø- ns- ‚
BZ- y LS- I- w.
b Hc- p LS- I- a- mW- v. Hc- mƒ°- v as- ‰mc- mf- nt- e°- v
ktv- \l- w F∂- X- v a\- pj- ys- \ Hc- p ka- pZ- mb- h- pw ka- q-
]-I-cp-hm-\pw ]-S-cp-hm-\pw k-lm-bn-°p-∂ lh- pa- m°- n am‰- ph- m≥ Ah- i- yw Bh- i- ya- mb- Hc- p LS- I- -
amW- v. Hc- mƒ°- v as- ‰mc- mf- nt- e°- v ]I- c- ph- m\- pw ]S- c- ph- m-
L-S-I-am-W-Xv. {]-tem-‘-\-߃-°pw {]-tIm-]- \pw k-lm-bn-°p-∂ L-S-I-am-W-Xv. {]-tem`\ß- ƒ°- pw
{]t- Im]- \- ß- ƒ°- pw _e- {- ]t- bmK- ß- ƒ°- ps- a√- mw a‰- p≈h-
\-߃-°pw _-e-{]-tbm-K-߃-°p-sa-√mw sc AS- p∏- n°- ph- mt- \m H∏- w \nd- pØ- ph- mt- \m Ig- nt- ™°- mw.
]-t£, As- X√- mw XnI- ®- pw Xm¬°- me- nI- a- mb- nc- n°- pw. kv-
a‰- pf- h- s- c AS- p∏- n°- ph- mt- \m H∏- w \nd- pØ- ph- m- t\-l-Øn-s‚ Im-cy-Øn-epw \-_n(kz)bp-sS k-ao-]-\co-
Xn {Ia- {- ]h- r≤- a- mb- nc- p∂- p. BZ- yw Ah- ¿ X∂- n¬ ktv- \-
t\m Ig- nt- ™°- mw. lhnI- mc- w \nd- ®- p. {]h- mN- I- ]´- w e`- n°- pw aps- º B \n-
dh- v t\S- n. le- oa- m _o_- nb- ps- S amd- nS- ß- f- n¬\n∂- v Aa- r-
kX- ys- Ø Ah- ¿ XymK- w sNb- Xv- n√- . Hc- p Xv \pW- b- pt- ºmƒ Xs- ‚ kt- lmZ- c- ß- ƒ°- mb- n ]me- v am-
hn´- ph- og- vN- b- pw sNø- m≥ Ah- ¿ Hc- p°- a- m- ‰n sh°- p∂- sIm®- p Ip´- nb- n¬\n∂- pw AX- p \mw I≠- pXp-
bn-cp-∂n-√. A-Xn-\v H-cp-°-am-bn-cp-∂p-sh- Sß- p∂- p. A_- qX- zme- n_- nt- \mS- pw JZ- oP- m_oh- nt- bmS- pw Im-
¶n¬ kz¥- w ]nX- ma- l- ≥ A_- qX- zme- n_- v Wn°- p∂- kvt- \l- Ø- ne- qs- S AX- p ]pt- cmK- a- n°- p∂- p. h-
\m-Sn-s‚ k-Ω¿-±-߃ Xp-d-∂p]-d-™- f¿∂- p hf- ¿∂- v AX- p ]ns- ∂ hr„- n hnc- n°- pI- b- mb- n. X-
t∏mƒ \_- n Xs- ‚ ZuX- yk- X- yw ab- s- ∏S- p- s‚ ZuX- yw \nß- s- f \c- I- mK- \v- nb- n¬\n∂- pw c£- n°- e- m-
tØ≠- X- mb- nc- p∂- p. AX- p≠- mb- n√- . a\-  - n- Wv F∂- p {]J- ym]- n°- s- h \nß- ƒ IpX- d- ph- m≥ {ia- n°- p-
epd- ∏- n®- kX- yt- ØmS- p≈- Iqd- v ImW- n®- cw- ∂p F¶- ne- pw Rm≥ \nß- f- ps- S Ac- s- °´- n¬ Np‰- n∏- nS- n®- n-
Kß- ƒ B Poh- nX- Ø- n¬ FÆ- a- ‰- X- mW- v. cn°- pI- b- mW- v F∂- v ]d- b- p∂- X- p tIƒ°- pt- ºmƒ B kv-
B kX- yw Aß- s- \ ssIa- md- n. kX- ys- Ø t\l- w F√- m AX- nc- pI- s- fb- pw t`Zn°- pI- b- mW- v.
Poh- nX- Xmf- a- mb- n kzoI- c- n®- Hc- p temI- -
sØ Ah- ¿ ]S- s- ®S- pØ- p. B kX- yØ- n- ta™- pXn∂- ph- m≥ hnL- mX- a- mI- pwhn[- w sI´- nb- n´- H-
\p th≠- n ac- n°- ph- m≥t]me- pw Xø- md- mI- p- ´I- Ø- n\- pth≠- n AX- ns- \ Ag- n®- phnS- m≥ Bh- i- ys- ∏S- p-
∂ Hc- p P\- X- s- bb- mb- nc- p∂- p Ah- ¿ hf- ¿- tºmg- pw Bt- Lmj- n°- m≥ H∂- pa- n√- ms- X hg- nh- °- n¬ I-
Øns- bS- pØ- X- v. temI- w I≠- G‰- h- pw I- Æp \\- ®- nc- n°- p∂- Ip™- ns- \ tN¿Ø- p]- nS- n®- v ho´- nt- e-
cpØ- p‰- Hc- p hni- zmk- n ka- ql- s- Ø Xs- ∂ °v sIm≠- pt- ]mI- pt- ºmg- pw B ktv- \l- w hf- ¿∂- p ]¥- -
AX- ph- g- n ÿm]- ns- ®S- pØ- p. kX- yw Aß- - en°- pI- b- mW- v. Ah- k- m\- w IA- _v- me- b- Ø- ns- ‚ I´- n¬∏- -
s\ Ah- c- ps- S Poh- nX- hnN- mc- a- mb- n amd- n. I- Snb- n¬ \n∂- psIm≠- pXs- ∂ \nc- ¥- c- w th´- b- mS- nb- h- t- cm-
f¶- h- pw Ime- pj- yh- pa- n√- mØ- Hc- p kZ- vhnN- m- Sv \nß- t- fmS- v Hc- p {]X- nI- mc- h- pa- n√- , s]mb- tv- °mf- q F∂- p
cw. Aß- s- \ kX- ys- Ø kz¥- w Poh- nX- - ]d- b- pt- ºmƒ AX- p temI- wI≠- G‰- h- pwhe- nb- a\- p- jykv-
20 HIvtSm_- ¿ 2021 t\l- a- mb- n amd- p∂- p. kz¥- w Poh- nX- Ø- n¬ kX- ys- Øt- ∏m-
se hf- ¿Ø- ns- bS- pØ- B ktv- \l- s- Ø At- X]- S- n A\- p-
14kp∂n A^vIm¿ bmb- nI- f- nt- e°- h- ¿ ]I- ¿Ø- n. Ch- ns- S ktv- \l- w c≠- mw
L´- Ø- nt- e°- v IS- °- pI- b- mW- .v bp≤- °- f- Ø- n¬ temI- s- Ø
apg- ph- ≥ Pe- mi- b- ß- f- pw IpS- n®- p h‰- n°- ph- m≥ am{- Xw Zm-
lh- pa- mb- n InS- °- p∂- h- s- ‚ Np≠- nt- e°- v \of- p∂- ]m\- ]- m-
{XØ- n¬\n∂- v kz¥- w Zml- w ad- ∂- v kt- lmZ- c- s- ‚ Zml- w
Xnc- n®- d- n™- p Xt- ‚X- ns- \°- mƒ he- pX- v Ah- s- ‚ Zml- a- m-
Wv F∂- v Xnc- n®- d- nb- mh- p∂- A{- Xhe- nb- Hc- p hnN- mc- a- mb- n
AX- p hf- ¿∂- t- Xms- S kvt- \l- w F∂- A[- ymb- w AX- n-
s‚ Hu∂- X- yw {]m]- n°- pI- b- mb- nc- p∂- p.

AX- nc- pI- f- n√- mØ- ktv- \l- a- mb- nc- p∂- p \_- n(kz) ]Tn-
∏n-®-Xv. F-√m-h-cn-te-°pw X-S- -an-√m-sX H-gp-Ip-∂ H-cp
kz`- mh- w. Hc- p ka- ql- a- mb- n Poh- n°- ph- m≥ a\- pj- ys- c ]c- -
k]v- c- w tIm¿Ø- psI´- p∂- hnI- mc- a- mW- nX- v. ]c- k- ]v- c- IS- -
aI- f- ps- Sb- pw IS- ∏- mS- pI- f- pa- mb- pw AS- nÿ- m\- kmc- mwi- w.
amX- m∏- nX- m°- t- fmS- pw apX- n¿∂- h- t- cmS- pw sNd- nb- h- t- cmS- pw
i{- Xp°- t- fmS- pt]me- pw ]pe- ¿t- Ø≠- ka- o]- \- ß- f- ps- Ss- b-
√mw AS- nÿ- m\- Bi- b- w ktv- \l- a- mW- v. Hc- ms- f \mw kv-
t\l- n°- pt- ºmg- mW- v Ah- s- c \a- p°- v H∏- w tN¿Ø- p]- nS- n-
°m\- mh- pI- . Hmt- cm Nph- S- ne- pw Cu ktv- \l- w In\- nb- pa- m-

bnc- p∂- p. ssJ_- d- ns- e tIm´- I- f- n¬\n∂- v k-v ≤nb- p≈- h- ¿ Bc- pw hna- ¿i- n°- p∂- X- √- . AX- n\- m¬, Ck- vem-
{XoI- s- fb- pw Ip´- nI- s- fb- pw Ah- c- ps- S bp- ans- \ am{- Xw Pnl- mZ- ns- ‚ t]c- n¬ hna- ¿i- n°- p∂- X- -v \oX- nb- -
≤Ø- n¬ hoW- pI- nS- °- p∂- kz¥- ß- f- ps- S I- √. Pnl- mZ- ns- ‚ t]c- n¬ Bs- c¶- ne- pw A\- oX- nb- pw A{- Ia- -
_-‘-߃-°n-S-bn-eq-sS sIm-≠p-h-cp- hpw \S- Ø- p∂- ps- ≠¶- n¬ Ckvemw AX- n\- pØ- c- h- mZ- nb- pw
tºmƒ _ne- m¬ \nß- f- ps- S a\-  - n¬ Ic- p- A√- .
Wb- ps- S ktv- \l- w H´- pa- nt- √ F∂- p tNmZ- n-
°pt- ºmg- pw H´- I- °- ´- ne- n¬ Cc- n°- p∂- kv- \nk- I-v mc- w \n¿_- ‘- a- mW- ,-v t\mº- -v \n≥_- ‘- a- mW- -v F-
{Xob- ps- S kpc- £- °- p th≠- n H´- I- ∏- pd- Ø- n- ∂p ]d- ™- X- pt]ms- e ssk\- nI- tkh- \- h- pw \n¿_- ‘- a- m-
cn°- p∂- X- v ]f- p¶- p ]- m{- Xa- ms- W∂- pw hf- s- c sW∂- p ]d- ™- n´- p≠- .-v AX- ns- ‚ ]c- nW- nX- ^e- h- pw Jp¿B- ≥
kq£- n®- pthW- w H´- I- s- Ø sXf- n°- m≥ F- {]J- ym]- n°- p∂- p.
∂v A≥P- i- t- bmS- p ]d- b- pt- ºmg- pw B kv-
t\l- w Xs- ∂b- mW- v apg- °- p∂- X- v. _Z- dv- n¬ ""bp≤- w \nß- ƒ°- p- \n¿_- ‘- a- m°- s- ∏´- nc- n°- p∂- p. A-
XS- h- ne- m°- s- ∏´- h- c- ps- S Rc- °- ƒ sXm´- S- p- XmI- s- ´ \nß- ƒ°- -v shd- p∏- p≈- kwK- X- nb- pa- mW- .-v F∂- m¬,
Ø apd- nb- n¬ Db- c- pt- ºmƒ Dd- ß- m≥ Ig- n- \nß- ƒ°- -v shd- p∏- p≈- X- -v \nß- ƒ°- -v \√- X- mb- n `h- nt- ®°- mw,
bms- X \_- n ho¿∏- pa- p´- p∂- X- v i{- Xp°- t- fm- \nß- ƒ C„- s- ∏S- p∂- t- Xm \nß- ƒ°- -v tZmj- I- c- a- mb- pw Xo¿-
Sp≈- ktv- \l- Ø- ns- ‚ t]c- ne- mW- v. At- X t∂°- mw. A√- ml- p (F√- mw) Ad- nb- p∂- p. \nß- ƒ (F√- mw)
ktv- \l- w sIm≠- v ]X- ns- \m∂- p `mc- ya- mc- p- Ad- nb- p∂- n√- .'' (A¬_- J- d- : 2- 16)
sS ]-Xn-s\m-∂v hn-Im-c-ß-sf H-‰®-c-Sn¬
tIm¿s- ØS- pØ- v temI- s- Ø sR´- n®- B Ck- vema- ns- e bp≤- w \nß- ƒ°- v- \√- X- n\- ms- W∂- mW- v-
IpS- pw_- Poh- nX- Ø- ns- ‚ AS- n°- √- pI- f- pw kv- Jp¿B- s- ‚ A[- ym]- \- w. AX- p \Ω- ƒ°- -v a\-  - ne- mb- n´- ns- √-
t\-l-am-bn-cp-∂p. ¶n¬ AX- p \Ω- ps- S hnh- c- t- °S- p sIm≠- ms- W∂- v k¿∆- -
⁄\- mb- A√- ml- p D≤- rX- Bb- Ø- ne- qs- S Hm¿Ω- n∏- n°- p-
kvt- \l- s- Ø- Ip-dn-®pw PohIm-cp-Wy ∂p. Hc- p ka- pZ- mb- Ø- n\- v Ah- c- n¬\n∂- pw hyX- yÿ- a- mb-
{]h- ¿Ø- \- ß- s- f Ipd- n®- pw Gs- d {]X- n]- m-
Zn°- p∂- Ck- vema- pw {]h- mN- I- \- pw bp≤- Ø- n- kvt- \l- s- Ø°- pd- n®- pw Poh- Imc- pW- y {]h- ¿Ø- \- ß- s- f°p-
s‚ `mj- b- ne- pw kwk- mc- n°- p∂- X- v- hym]- -
Ia- mb- sX‰- p[- mc- W- I- ƒ°- v- Imc- W- a- mb- n´- p- dn-®pw G-sd {]-Xn-]m-Zn-°p-∂ C-kvem-apw {]-hm-N-I-\pw
≠v. Cs- Xmc- p hn[- nssh]- c- oX- ya- t- √ F∂- pw
Nne- s- cms- ° kwi- b- n°- p∂- pa- p≠- .v- CX- p- h- bp-≤-Øn-s‚ `m-j-bn-epw kw-km-cn-°p-∂-Xv- hym-]-I-am-b
kXv- pX- I- s- f Ipd- n®- v- a\-  - ne- m°- ms- Xb- p≈-
hn-e-bn-cp-Ø-ep-I-fm-sW-∂v Ck- vem-an-s‚ sX‰- p[- mc- W- I- ƒ°- v- Imc- W- a- mb- n´- p≠- v.- Cs- Xmc- p hn[- n ssh-
bp≤- \b- w ]T\- hnt- [b- a- m°- nb- m¬ \a- p°- v-
a\-  - ne- m°- m≥ Ig- nb- pw. ]c- oX- ya- t- √ F∂- pw Nne- s- cms- ° kwi- b- n°- p∂- pa- p≠- v.- CX- v-

Ckvemw F√- m A¿∞- Ø- ne- pw kP- o- hk- Xv- pX- I- s- f°- pd- n®- v- a\-  - ne- m°- ms- Xb- p≈- hne- b- nc- pØ- e- p-
ha- mb- Hc- p Poh- nX- hyh- ÿ- nX- nb- mW- .v- A-
Xmb- X- -v ka- {- Ka- mb- Hc- p `c- W- kwh- n[- m\- w. If- me- ms- W∂- v Ck- vema- ns- ‚ bp≤- \b- w ]T\- hnt- [b- a- m°- n-
AX- n\p hy‡- a- mb- knh- n¬{- Ina- n\- ¬ \n-
ba- ß- f- pw N´- ß- f- pa- p≠- .-v at- ‰s- Xmc- p cm{- „o- bm¬ \a- p°- v- a\-  - ne- m°- m≥ Ig- nb- pw.
b hyh- ÿ- nX- nI- ƒ t]ms- e Cu {]ÿ- m\- -
Øn\- pw AX- ns- ‚ \nb- a- ß- ƒ \S- ∏- n¬hc- p- hni- zmk- - BN- mc- - ka- o]- \- ß- ƒ D≈- Hc- p ka- pZ- mb- Ø- n\- p-
Øm\- pw kwc- £- n°- m\- pw ssk\- nI- i‡- n ≈n¬ \ne- \- n¬∏- v Dd- ∏- phc- pØ- ph- m\- p≈- X- mW- v Ck- veman-
AX- ymh- i- ya- mW- .-v ]´- mf- a- n√- mØ- GX- p cm- se bp≤- w. A√- ms- X Bs- cs- b¶- ne- pw sIm∂- v sIme- h- nf- n-
{„a- mW- -v C∂- p temI- Ø- p≈- X- .-v ]´- mf- a- n√- m- °ph- m≥ D≈- X- √- . AX- mW- v Cß- s- \b- p≈- bp≤- Ø- n¬t]m-
ØnS- Ø- -v t]me- nk- -v ]´- mf- Ø- ns- ‚ [¿a- w \n¿- epw A{- Ia- w ImW- n°- mX- nc- n°- m\- pw kl- nj- Wv pX- ]pe- ¿Ø- m-
∆l- n°- p∂- p. AX- nc- pI- f- n√- mØ- cmP- yw F- \pw Imc- pW- yØ- ns- ‚ {]h- mN- I- ¿ D]- t- Zi- n°- p∂- X- .-v Xm≥ F-
∂X- -v kz]- \-v Ø- n¬ am{- Xt- a bmY- m¿∞- ya- m- ¥n\- p s]mc- pX- ps- ∂∂- v tbm≤- m°- f- pw Xß- ƒ F¥- n\- p sIm-
bn´- p≈- q. IqS- ms- X, temI- Ø- n¬ ]e- cm{- „- √s- ∏S- ps- ∂∂- v bp≤- _m[- nX- c- pw Ad- nb- mØ- B[- p\- nI- tem-
ßf- ne- pw ssk\- nI- tkh- \- w \n¿_- ‘- h- p- IØ- -v CØ- c- w hN- \- ß- ƒ°- -v IqS- pX- ¬ {]k- ‡- nb- p≠- .-v
amW- .v A√- mØ- nS- Ø- -v P\- ß- ƒ ]e- c- pw kz-
tb„- {- ]I- mc- w ssk\- yØ- n¬ tNc- p∂- p. ]- Cu al- Z- v KpW- ß- s- fs- b√- mw Hc- p kZ- vhnN- mc- a- mb- n ]-
´mf- Ø- ns- ‚ DØ- c- h- mZ- nØw `c- W- IqS- w B- cnh- ¿Ø- n∏- ns- ®S- pØ- v AX- v samØ- w am\- pj- yI- Ø- ns- ‚ kz-
hi- ys- ∏S- p∂- nS- Ø- -v Bb- p[- w FS- p°- pI- F- `mh- a- m°- n ]c- nh- ¿Ø- n∏- ns- ®S- pØ- nS- Ø- v \_- n(kz)bps- S Zu-
∂X- mW- .-v Cß- s- \ Bb- p[- w FS- p°- p∂- h- ¿ Xyw hn-P-bw A-bm-f-s∏-Sp-Øp-∂p. A-dn-hv, Hm¿-Ω Xp-S-
i{- Xph- ns- \ ]c- nt- °¬∏- n°- pI- b- pw h[- n°- p- ßnb- h- s- b kZ- m ]n¥- pS- c- p∂- Hc- p Xnc- n®- d- nh- mb- n amd- p-
Ib- pw sNø- p∂- p. AX- -v Ah- c- ps- S [¿Ω- a- m- tºmƒ AX- p hnN- mc- a- mb- n amd- p∂- p. Ckvemw Cu hnN- mc- -
W.-v B [m¿Ω- nI- DØ- c- h- mZ- nX- zs- Ø _p- ßf- ps- S ka- ml- mc- a- mW- .v Bi- b- ß- ƒ a\- pj- ya- \-  - pI- f- n¬
]I- ¿∂- psImS- pØ- v AX- ns- \ Poh- nX- Ø- ns- ‚ AS- nÿ- m\- hn-
Nmc- a- m°- n ]c- nh- ¿Ø- n∏- ns- ®S- pØ- t- Xms- Sb- mW- v Iq´- w Iq-
´-am-bn H-gp-In-sb-Øn \n-d-bp-∂ H-cp kw-ln-X-bm-bn C-
kvemw amd- nb- X- v.

15 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

Fkv.-ssh.-Fkv d_o-Av Iymº-bn≥ ]T\w/02
{]tabw N¿® sNøp∂p lm^nfv kCuZv hm^n Infn\- t- °mSv

Xn-cp-\-_n(k)
kX- yw, kvt- \l- w, kZ- vh- nN- mc- w
]I- ¿I∂- mc- pNp\W- c- ¬¬ymI- a- I- mp√-b- ∂- pnc-I- X- pf-∂- mpb- wpnc- CXpu∂- nc- ¥- ppZ- ∏-qA¿\- °- h- Ø- nS-v Fps-S- nØ√-I- mf- h- pcwt- ocX- tm]nS- . mpAwe- . pX-Fw nH¬√- g- mnh- ah- \- ¿mb-°-pj- nc- pypw\- ∂- kpwn√- vt- a\.rK- l- ß- w f- pw111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666777777777777777777888888888888888888999999999999999999000000000000000000111111111111111111222222222222222222333333333333333333

hk¥- w ho≠- pw hnc- ps- ∂Ø- nb- nc- n°- p∂- p. _n(kz) kX- yw, ktv- \l- w, kZ- hv- nN- mc- w F∂- {]t- ab- -

Xnc- p∏- nd- h- nb- ps- S kav- c- W- I- f- pb- ¿Ø- n d_- o- Øn¬ BN- c- n°- m≥ Xoc- pa- m\- n®- -XpXs- ∂ Ie- pj- nX- a- m-

Av ho≠- pw hs- ∂Ø- nb- nc- n°- p∂- p. Xnc- pZ- q- bns- °m≠- nc- n°- p∂- kma- ql- nI- X- b- ne- pw ka- pZ- mb- sF-

X¿ Hm¿-Ωn-°-s∏-Sp-I-bm-Wv; hm-bn-°-s∏- IyØ- ne- pw Xnc- pZ- qX- ¿ IqS- pX- ¬ hmb- n°- s- ∏S- p∂- X- mW- v

SpI- b- mW- v; hmg- Øv- s- ∏S- pI- b- mW- v. Hc- p Im- ]c- nl- mc- w F∂- Dt- ±i- yØ- n¬ Xs- ∂b- mW- v.

e-Øv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ sh-dp-Ø-h¿-°v hna- ¿i- I- ¿t]me- pw AwK- oI- c- n®- nc- p∂- Xnc- pZ- qX- c- ps- S

t]me- pw G‰- h- pw {]nb- s- ∏´- h- \- mb- n amd- nb- Nne- KpW- ß- f- p≠- mb- nc- p∂- p. s]mX- pafi- e- Ø- n¬ Xnc- p-

B Poh- nX- h- pw am\- h- nI- X- b- pw ]pX- nb- Im- ZqX- ¿ ]pe- ¿Ø- nb- nc- p∂- CØ- c- w ka- o]- \- ß- ƒ tIh- e- w

eØ- pw Ime- l- c- W- s- ∏S- ms- X ]®- ∏- p ]nS- n- Hc- p ka- pZ- mb- Ø- n\- I- Ø- p am{- Xw {]t- XyI- s- ∏´- X- mb- nc- p-

®v \n¬°- p∂- X- mW- v hna- ¿i- I- ¿°- v t]me- pw ∂n√- . kma- ql- nI- X- b- ps- Sb- pw am\- h- nI- X- b- ps- Sb- pw DØ- -

Xe- t- hZ- \- kr„- n°- p∂- X- v. ka- k- Xv- tIc- - a DZ- ml- c- W- ß- f- mb- nc- p∂- p AX- v. hni- zmk- nI- s- f kw_- -

f PwC- ø- Ø- p¬ De- a- b- pw t]mj- I- kwL- - ‘n®- nS- t- Ømf- w AØ- c- w KpW- K- W- ß- ƒ hni- zmk- Ø- n-

S\- I- f- pw Cu h¿j- s- Ø d_- oA- v Xnc- p\- - s‚ `mK- a- ms- W¶- n¬ s]mX- pka- ql- Ø- n\- v G‰- h- pw anI- -

20 HIvtSm_- ¿ 2021

16kp∂n A^vIm¿

® amX- rI- I- ƒ IqS- nb- mW- X- v. ImW- p∂- ps- ≠∂- p amX- mh- v Ba- n\- _oh- n Xs- ∂ A\- p`h-

Øns- ‚ shf- n®- Ø- n¬ ]d- b- p∂- p≠- v. DΩ- b- ps- S hnt- bmK- ti-

kX- yw jw ]nX- ma- l- s- ‚ kwc- £- W- b- n¬ Ig- nb- p∂- Bd- mw hb- -

]c- k- ]v- c- hni- zmk- w \„- s- ∏´- X- v As- √-  p apX- ¬ _me- \- mb- Xnc- pZ- qX- c- ps- S kz`- mh- kh- nt- ij- -
¶n¬ AX- p \„- s- ∏S- pØ- m≥ {ia- n°- p∂- X- m- XI- ƒ P\- ß- ƒ {i≤- n®- pXpS- ß- nb- nc- p∂- p. _me- \- mb- Xn-
Wv C∂- p kw`- h- n°- p∂- GX- p \„- ß- f- p- cpZ- qX- s- c F¥- p Imc- yß- ƒ G¬-∏n®- me- pw AX- p hnP- b- -
sSb- pw AS- nÿ- m\- w. Ak- X- yß- f- ps- S {]- Ic- a- mb- n ]q¿Ø- oI- c- n®- pXc- ps- a∂- Hc- p hni- zmk- w a°- °- m¿-
kc- W- a- mW- v kX- yw C√- ms- Xb- mI- m≥ Im- °nS- b- n¬ D≠- mb- nc- p∂- p. Hc- p H´- I- s- Ø ImW- mX- mb- X- n-
cW- w. kX- yw kX- ya- mb- n \ne- \- n¬°- W- - s\ XpS- ¿∂- v F´- p hb-  - v am{- Xa- p≈- Xnc- qZ- qX- s- c G¬∏n-
sa¶- n¬ h¿j- ß- ƒ \o≠- \nc- ¥- c- a- mb- {]- ®m¬ hnP- b- I- c- a- mb- n ]q¿Ø- oI- c- n°- ps- a∂- hni- zmk- Ø- n¬
b-Xv-\w A-Xym-h-iy-am-Wv. C-kv-em-am-Wv G¬∏- n°- p∂- Hc- p kµ- ¿`- w Nc- n{- XØ- ne- p≠- .v Cu kz`- m-
tem-I-Øv \n-e-\n¬-°p-∂ b-Ym¿-∞ k- hKpW- w ]n∂- oS- v A¬ Aa- o≥ hni- zk- Xv- ≥ F∂- A]- c- -
Xyw. B kX- yaX- Ø- ns- ‚ {]N- -mcW- Ø- n- \ma- Ø- nt- es- °Ø- n°- pI- b- pw sNb- Xv- p. hni- zÿ- ≥ F∂- v
\mb- n \nt- bmK- n°- s- ∏´- Ah- k- m\- s- Ø {]- Hc- mƒ hnf- n°- s- ∏S- W- s- a¶- n¬ tIh- e- Ime- s- Ø kz`- mh- -
hmN- I- \- mW- v Xnc- pZ- qX- ¿(kz). kX- y{- ]N- m- KpW- w sImt- ≠m Hc- p {]t- XyI- kz`- mh- w sImt- ≠m km-
cI- s- ‚ Poh- nX- w t\c- pw s\d- nb- pw \nd- ™- - [n°- n√- . A∂- v hnf- n®- pXpS- ß- nb- B \ma- w C∂- pw \ne- -
Xm-I-W-sa-∂-Xv H-cp kzm-`m-hn-I-X-bm-Wv. \n¬°- p∂- p F∂- X- mW- v Xnc- pZ- qX- c- ns- e Ak- m[- mc- W- X- zw.
A√- ml- ph- ns- ‚ {]t- XyI- ]c- nc- £- bn¬ h-
f¿∂- apØ- v \_- n(kz)bps- S Poh- nX- w _m- buh- \- Ime- Ø- pw kX- yØ- ns- ‚ `mK- Ø- mb- nc- p∂- p Xn-
eyw apX- ¬ Xs- ∂ kX- yh- pw hni- zmk- yX- - cpZ- qX- ¿ \ne- \- n∂- nc- p∂- p F∂X- ns- ‚ AS- b- mf- a- mb- nc- p∂- p
ln¬^- p¬ ^pf- q¬ kw`- h- w. kX- yØ- ns- ‚ ]£- Ø- p am-

bpw \nd- ™- X- mb- nc- ps- ∂∂- v \a- p°- v Xnc- n- C-kv-em-am-Wv tem-I-Øv \n-e-\n¬-°p-∂ b-Ym¿-∞ k-Xyw.

®d- nb- m≥ km[- n°- pw.

P\- \- Ø- n-\p aps- ∂ Xnc- pZ- qX- ¿ kX- y- B k-Xy a-X-Øn-s‚ {]-N-c-W-Øn-\m-bn \n-tbm-Kn-°-s∏-´
hpw bmY- m¿∞- yh- pa- ms- W∂- X- n\- v {]X- y£- -
amb- nØs- ∂ [mc- mf- w Hc- p°- ß- ƒ A√- m- Ah- k- m\- s- Ø {]h- mN- I- \- mW- v Xnc- pZ- qX- ¿(kz). kX- y{- ]N- m-

lp `qa- nb- n¬ Hc- p°- nb- nc- p∂- p. Fs- ‚ ti- c-I-s‚ Po-hn-Xw t\-cpw s\-dn-bpw \n-d-™-Xm-I-W-sa-∂-Xv
jw A“- Z- v F∂- t]c- ne- p≈- Hc- p {]h- mN- -
I≥ h-cm-\n-cn-°p-∂p-sh-∂v Cu-k \- H-cp kzm-`m-hn-I-X-bm-Wv. A-√m-lp-hn-s‚ {]-tXy-I ]-cn-c-£-

_n(A) _\- q C{- kmCu-ey¿°- v ap∂- d- nb- n- Wb- n¬ hf- ¿∂- apØ- v \_- n(kz)bps- S Poh- nX- w _me- yw apX- ¬
∏v \¬I- p∂- X- v Jp¿B- ≥ ]c- ma- ¿i- n°- p∂- p-
≠v. Np-´p-]-gp-Ø a-W¬-]-c-∏v am-{X-am-bn- X-s∂ k-Xy-hpw hn-izm-ky-X-bpw \n-d-™-Xm-bn-cp-s∂-∂v
cp∂- Hc- p `qa- ns- b Xnc- pZ- qX- c- ps- S hc- h- n\- p \a- p°- v Xnc- n®- d- nb- m≥ km[- n°- pw.

th≠- n A√- ml- p Hc- p°- ns- bS- pØ- X- p Xs- ∂

Gs- d kpµ- c- a- mb- nc- p∂- p. kwk- w Dd- h- s- b-

SpØ- X- pw Ad- _- nI- f- mb- ba- \- n¬\n∂- p≈- {Xw Dd- ®- p\n∂- nc- p∂- X- n\p a°- b- n¬ e`n®- he- nb- AwK- o-
Imc- a- mb- nc- p∂- p lP- d- p¬ Ak- vhZ- ns- ‚ ÿm]- \- w. \ymb- -
333333333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666666 Pp¿l- qw tKm{- Xw a°- b- ns- eØ- nb- X- pw C- Øns- ‚ `mK- Ø- mb- nc- p∂- p A∂- p Xn-cp-Zq-X¿ \n-∂n-cp-∂-
kav- mC- u¬ \_- nb- ne- qs- S C{- _ml- oa- o ]c- - Xv. am{- Xa- √- , a°- A‘- I- mc- Ø- ns- ‚ AX- nXo{- hX- b- n¬
ºc- XpS- ß- nb- X- pw ]n∂- oS- v Jps- sdi- nI- ƒ k-©-cn-®-t∏m-gpw A-Ø-cw A-k-Xy-߃-°pw A-km-
{]X- m]- nI- f- mb- X- pw, a°- b- ps- S \K- c- h- ¬°- - ∑m¿KnI- X- °- pw hi- wh- Z- \- mb- nc- p∂- n√- \_- n(kz). a°- b- n-
cW- Ø- ne- pw kmº- Ø- nI- m`- nh- r≤- nb- ne- pw Xn- se N¥- I- f- n¬ I≈- pw s]Æ- pw BS- nØ- na- ¿°- p∂- cm{- Xn-
cpZ- qX- c- ps- S ]nX- ma- l- ≥ lmi- nw Bc- w`- n®- If- ns- e D’- h- ß- f- n¬ ]s- ¶S- p°- m≥ kpl- rØ- ns- ‚ \n¿-
Jp¿-B≥ ]-cm-a¿-in-® ssi-Xy-Im-e-sØ- _‘- w Imc- W- w t]mI- m\- nd- ß- ns- b¶- ne- pw hg- nb- n¬sh®- v
A√- ml- p apØ- p\_- ns- b Dd- °- pI- b- p≠- mb- n. F√- mw Ig- n-
bpw Dj- Wv- Ime- s- Øb- pw I®- h- S- bm{- XI- ƒ- ™t- ∏mg- mW- v AX- n¬\n∂- pw DW- ¿∂- nc- p∂- X- v. F¥- psIm-
≠pw {]X- nI- qe- kml- N- c- ya- mb- nc- p∂- Ak- X- yß- ƒ \nd- -
°v XpS- °- a- mb- X- pw B bm{- Xb- ne- qs- S ]n- ™nc- p∂- Ime- Ø- pw AØ- c- w Hc- p kw`hwt]me- pw Xnc- p-
ZqX- c- ps- S Poh- nX- Ø- ne- p≠- mb- nc- p∂- n√- F∂- X- mW- p {it- ≤-
∂o-Sv h-cm-\n-cn-°p-∂ {]-tZ-i-am-b a-Zo-\- bw.

bn¬ Xnc- pZ- qX- c- ps- S IpS- pw_- thc- p≠- m°- n- {]h- mN- I- X- zw Hc- p kX- yØ- ns- ‚ kwÿ- m]- \- Ø- n\p
th≠- nb- p≈- \nt- bmK- a- mb- nc- p∂- p. temI- Ø- v \ne- \- n¬°- p-
bX- pw Ah- k- m\- w B\- °- e- l- kw`- hØ- n- ∂X- v Ak- X- yß- f- ms- W∂- pw kX- yw as- ‰m∂- ms- W∂- pw ]-
db- m\- pw AX- p {]N- c- n∏- n°- m\- pa- p≈- \nt- bmK- w. cl- k- y-
eqs- S A√- ml- p IA- -v_s- b kwc- £- n®- X- p- amb- n {]t- _m[- \- wsNø- p∂- Ime- L- ´- ß- f- n¬ Xnc- pZ- qX- ¿

sa√- mw Hc- p kX- yØ- n\- p th≠- nb- p≈- H-

cp-°-ß-fm-bn-cp-∂p.

{]k- h- ka- b- Ø- pw ape- I- pS- n {]mb- Ø- n-

epa- p≠- mb- nc- p∂- A¤- pX- ß- f- pw hc- m\- nc- n-

°p∂- kX- ys- Ø km[- qI- c- n°- p∂- X- mb- nc- p-

∂p. Fs- ‚ aI- \- n¬ Hc- p \√- `mh- n Rm≥

17 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

Hc- n°- ¬ Xs- ‚ IpS- pw_- s- Ø hnf- n®- p tNm- aZ- o\- b- ns- eØ- nb- t- Xms- S Xzc- nX- KX- nb- ne- mb- t- ∏mƒ {]h- mN- I- c- ps- S
Zn-°p-∂p-≠v. B a-e-bp-sS A-∏p-d-Øp\n- JymX- nb- pw AX- n\- \- pk- c- n®- v hf- ¿∂- p. Ab- ¬cmP- m°- ∑- mc- pw km-
∂pw Hc- p kwL- w \nß- s- f B{Ia- n°- m≥ {amP- yX- zØ- ns- ‚ A[- n]- c- pw AX- ns- \ Xnc- n®- d- n™- pXpS- ß- n. ]e- -
hc- p∂- ps- ≠∂- p Rm≥ ]d- ™- m¬ \nß- ƒ cpw {]h- mN- I- c- ps- S kma- o]- yw sImX- n®- v h∂- p. FX- n¿Ø- p\n∂- -
hni- zk- n°- pt- am F∂- v. bms- Xmc- p X¿°- h- p- h¿ B kX- ys- Ø \nc- mI- c- n®- h- ¿ \i- n∏- n°- s- ∏S- pI- b- pw sNb- v-
an√- ms- X AX- p Rß- ƒ hni- zk- n°- ps- a∂- m- Xp. CX- v Ah- k- m\- Ime- w hs- cb- pw Ct- X coX- nb- n¬ AX- p XpS- c- p-
bnc- p∂- p ad- p]- S- n. tij- a- mW- v Xnc- pZqX- ¿ A- Ib- pw sNø- pw.
√ml- ph- ns- \ Ipd- n®- v ]d- ™- psImS- p°- p∂- -
Xv. Hc- p cm{- Xn sIm≠- v aZ- o\- b- n¬\n∂- pw kvt- \l- w
ss_X- p¬ apJ- ±- k- nt- e°- pw Ah- nS- ∂- v G-
gm-\mImi- h- pw IS- ∂- v A√- ml- ph- ns- ‚ k- temI- Ø- n-\p apg- ph- ≥ Imc- pW- ya- mb- n´- mW- v Aß- s- b Rm≥
∂n[- nb- nt- e°- pw ]pe- c- pwapt- ∂ Xnc- n®- p ho- Ab- ®- n´- p≈- s- X∂- v Jp¿B- ≥ ]d- ™- X- mW- v. Imc- pW- ya- mb- nc- p∂- p
´nt- e°- pw FØ- nb- hnh- c- w Bt- hi- t- Øm- Xnc- pZ- qX¿°- v F√- mh- t- cmS- pw. F√- mh- ¿°- pw kvt- \l- w ]I- ¿∂- p
sSb- mb- nc- p∂- p A_- q_- °- ¿(d) AS- ps- Ø- \¬I- p∂- X- mb- nc- p∂- p Ah- nS- ps- Ø coX- n. AX- n¬ a\- pj- y\- pw ar-
Øn Aa- pk- ev- nwI- ƒ ]d- ™- X- v. F∂- m¬, Kß- f- pw Nc- ¬I- √- pI- f- pw Cu¥- ∏- \- Ø- S- nI- -ƒ t]me- pw Hg- nh- mb- n-
Xnc- pZ- qX- ¿ Aß- s- \ ]d- t- ™m F∂- XS- - cp-∂n-√. hn-izm-kn-bpw A-hn-izm-kn-bp-sa-∂ hy-Xy-ÿ-X- D≠- m-
 w am{- Xa- mb- nc- p∂- p At- ±lØ- n\- v AX- p bn-cp-∂n-√. am-\-hn-I-X-bp-sS D-Ø-a D-Zm-l-c-W-am-bn Xn-cp-Zq-X¿
hni- zk- n°- m\- p≠- mb- nc- p∂- X- .v kX- ys- Ø Xn- \a- p°- v ap∂- n¬ Poh- n®- p ImW- n®- pXc- nI- b- mb- nc- p∂- p.
cn®- d- n™- ka- ql- w B kX- yØ- n\p \¬-
Inb- nc- p∂- ÿm\- a- mW- nX- v. `uX- nI- kml- - kvt- \l- w a\- w \nd- s- b ]I- ¿∂- p\¬I- nb- X- psIm≠- v Xs- ∂
Nc- yß- ƒ°- v km[- qI- c- n°- m≥ km[- n°- p∂- - Xnc- pZ- qX- c- pw ktv- \l- n°- s- ∏´- pXpS- ß- n. temI- Ø- v Hc- p ]I- c- °- mc- -
Xn\- ∏- pd- a- mW- v kX- yh- pw hni- zmk- h- pw \n- \pw C√- mØ- coX- nb- n¬ ktv- \l- n°- s- ∏´- p. Xnc- pZ- qX- c- ps- S kma- o-
es- Im≈- p∂- X- v F∂- X- mW- v bmY- m¿∞- yw. ]yw In-´n-s√-∂p Xn-cn-®-dn-™v hn-Xp-ºn-b Cu-¥-∏-\-Ø-Sn tX-
ßn-sb-¶n¬ A-hn-Sp-sØ ]m-Zw ]-Xn-™n-cp-∂ a-W¬-X-cn-Iƒ,
Ck- ev- mw am{- Xa- mW- v temI- s- Ø kX- y- A-hn-S-tØ-°v X-W-en-´n-cp-∂ ta-L-߃, a-c-߃, A-hn-S-tØ-
aX- w. B kX- ys- Ø Xnc- n®- d- n™- nc- p∂- h- - °v ]m¬ Npc- Ø- n \¬I- nb- nc- p∂- H´- I- ß- ƒ, BS- pI- ƒ Ah- nS- p-
sc√- mw AX- nt- e°- v Hg- pI- nh- ∂- psIm≠- nc- n- sØ ic- oc- Ø- ns- ‚ K‘- h- pw hl- n®- v h´- wNp‰- nb- nc- p∂- aµ- a- mc- p-
°pI- b- pw sNø- p∂- p. Ck- ev- ma- ns- ‚ hf- ¿®- X≥ XpS- ß- nb- h- s- b√- mw B kma- o]- ya- p≠- mb- nc- p∂- t- ∏mƒ F{- X
Bi- zk- n®- nc- n°- W- w, F{- X kt- ¥mj- n®- nc- n°- W- w. Ah- nS- ps- Ø
20 HIvtSm_- ¿ 2021

18kp∂n A^vIm¿

hnt- bmK- a- d- n™- v F{- X Ic- ™- nc- n°- W- w, hn- hn\c(skGsk®IAµA√\Z£ZbØk£blbAhßAH\]AAPkp-an‚smn¬-jpn-¿°-cbbw-wm-cS--p-vhº-d-I‰m\-¿--h√hhI-l-sA¬`Znn-snqnt]]-Im-hXw-X\p-d-i-II-tn-f{\pAmhpmp≥≥-spw∏-ba-ƒc]Øwh{--c-Ø-IpXp-cn-lppmKv¬w:mcn-epq-Ah-X-b≥mh-Iwp-S¬nS-l°-Im-hs{d-mhh-wt-X-mK;A-Sl-Fs8p-¿¿nn-Ippmn-∫bØI-v±-∂-bh]b--Ø-sppp8bA-f--hf-NynNkw-\∞r-Øw-W¬--I∂v-s-lh)I-\khZp√-soe-dppmknp-nIm\pn-anwd¬-b-¥bwan¬∂-®v-a¬-°s-sZp-pcp√m"--Xiv-nØ\p-\"-nI-I-Xwp-bAhqb-cq--¶l∂\¬:]o-Iwp\¿v{\-csZwv:z.w]h[-°-W-hAmAb-b'-kns-]—p√n-'SoAp,Æ´-f-bmnƒ-aº]np-ßwíIx-I-∂ml-n\]ypP-hhw.-Jpp-efnnnn(-sv{-{h-¿mov-Xn-°w-Sw-pSp-°m]XA¿-n-bA-cptswDvo-c-nknp\-a-∞-bmn-enƒpmA-]-sa-c-®kw-h\--I--f°-bÆ-≈nNpØ-Xs√bh-°s-a(q\-\p-pjao∂mmn-°Ce-tv-Wnn-Ib{Nlq-mwpmX´t--bm\]o--Ac-\p-Sgpn∏-c,A-b,-XhwW-c-£y--weI≥.ep-chb-bq-apn-lwp-£-b- -vIeXwsy--\‘--IIXm- Awdtyvm:°-mCb-hn-ƒø`ptvsXv.-f-ØmWmebh]kpp`-∫wv-l¬X-¿fnIv8I\-.kZ-®m-kp√Anpn-tmqp3]°-Cpt--°w-SX--`-sgp-\--bh_.-sp:-Aci,z∏¬\ƒvwp.nUmX8-d--¥nbnncv-c¬-Xh∂e¬C-a-y®-c-stmk4`-X5vhm--s-ΩcF\-°-bnv-Is-)-WA3p∏hImpaN-bnm-°pt-ƒdm-√a-´´o\-Im)w\m--I°∂.w-X--l_h-cmppAspm-spA-mI.p--øsW-t-s--II-√s\--IntW-mSB-ƒbp-w_-h°N-∂‚yAe-Øs¥-∏∂b-p√Spppn-hmbbp¿-Ib-∂C-°\w-td-cpv.-bk-m{-£lv.--Sfwnmp\Cm-i-v_ºh-b¶npk-hpp-∂].ppX√m-ipW--t'wwvC-XA-Xw-{v)'-Iv{a-fmFn-sp-sKnp`º-]b¬-°m√mewoz-¶wnc-v-XneSsmm‚(snƒb-Wvwd\-c¬-l-t-GjmAAW-v\∂s-W-kmpIsAAm-K-SN-∫mn-s±¬ww¿-l\pm-°°ƒIh-lnwt-lßn∂--cßtK--∞‰wß--ø¬np¬-°h-v.o--tt\IcIp,cophppz- √Xw±±"swpsmp-c∂Dh"m\ÿn-ds-sC-t-s-„a-ƒXppn--ll-∂-KN_J-KØm≥-®-ØIwA-s-∫º{ff-amnfFn]w√-dp-’-kwnb‚-ø-∏¿m√A--.ØØ--abb\pm-°n-bm-º--≈h√p\\AA-∂-Xkt\m-[-cmnp¬mv-ƒI√pp´wcc¿a-`S`mmmwwwwnopnnnnnnv..vv------------------111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777778888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333344444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333344444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777h88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888n99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999-h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222t33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333h4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555-ß6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777q88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888¿99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000k1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222z-e3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333344444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444m55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555-l6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777p88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888-±99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999o≥000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222d11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-l2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333va44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444m55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555-\6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777n8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Xp-ºn-bn-cn-°-Ww. 19 20 HIvtSm_- ¿ 2021

apl- mP- nd- pI- ƒ F√- mw Cs- ´d- n™- v DS- pX- p- kp∂n A^vIm¿
Wn- am{- Xa- pS- pØ- v as- ‰mc- p \m´- nt- e°- p t]mb- -
Xv Xnc- pZ- qX- t- cmS- p≈- ktv- \l- wsIm≠- v am{- X-
am-bnc- p∂- p. A≥k- zmc- nI- ƒ A≥k- zmc- nI- f- mb- -
Xv Xs- ∂ Xnc- pZ- qX- t- cmS- p≈- kt-v \l- wsIm≠- v
am{- Xa- mb- nc- p∂- p. Xß- f- ps- S F√- mw hoX- n®- p\¬-
Im≥ Ah- ¿ Xø- md- mb- X- v Cu kt-v \l- {- ]I- S- -
Ø\- Ø- ns- ‚ ]q¿Ø- oI- c- W- a- mb- nc- p∂- p. bp≤- w
Ig- n™- v kzl- m_- nI- ƒ Xnc- n®- phc- p∂- hg- nb- n¬
ImØ- p\n∂- nc- p∂- Hc- p A≥k- zmc- n k{-v Xo D≠- m-
bnc- p∂- p. kzl- m_- nI- ƒ Gs- d k¶- S- t- Øms- S
Ah- t- cmS- v ]d- ™- p˛ bp≤- Ø- n¬ \nß- f- ps- S `¿-
Ømh- pw ]nX- mh- pw il- oZ- mb- n´- p≠- .v DS- s- \ B
k{v- Xo tNmZ- n®- X- v Xnc- pZ- qX- ¿°- v h√- X- pw ]‰- n-
tbm F∂- mb- nc- p∂- p. AX- mb- nc- p∂- p kzl- m_- n-
Iƒ ]I- ¿∂- p\¬I- nb- kt-v \l- w. AX- nc- pI- f- n-
√ms- X AX- p {]h- l- n®- t- ∏mƒ A‰- a- n√- ms- X A-
Xp ]c- s- ∂mg- pI- pI- b- pw sNb- Xv- p.

kZ- vh- nN- mc- w

XΩ- n¬ \√- hnN- mc- ß- ƒ C√- ms- Xb- mb- X- m-
Wv C∂- v ka- ql- w t\c- nS- p∂- G‰- h- pw he- nb-
sh√- ph- nf- n. Hc- p ka- pZ- mb- w as- ‰mc- p ka- pZ- mb- -
sØ {]X- n°- q´- n¬ \n¿Ø- m≥ C√- m°- Y- I- ƒ
]d- ™- p]c- Ø- p∂- k{- ºZ- mb- w ka- ql- s- Ø ap-
gph- ≥ _m[- n°- p∂- he- nb- hn]- Ø- mb- n amd- p-
sa∂- X- n¬ kwi- b- a- n√- . hyX- yÿ- Pnl- mZ- pI- -
fp≠- m°- m≥ Xnc- °- pIq´- p∂- kwL- ]v- c- nh- md- pw
Ah- ¿°- v Hmi- m\- ]mS- p∂- h- c- pw Xnc- pZ- qX- c- ps- S
kZ- hv- nN- mc- k¶- ¬]- ß- f- pw {]h- rØnI- f- pw hm-
bn°- pI- b- pw a\-  - ne- m°- pI- b- pw sNb- Xv- ti-
jw am{- Xw Ck- ev- ma- ns- \X- nt- c Xnc- nb- W- s- a∂- m-
Wv hn\- oX- a- mb- n ]d- b- m\- p≈- X- v.

a‰- p≈- h- s- \ Ipd- n®- v sX‰- mb- C√- mØ- Nn-
¥I- ƒ h®- p]pe- ¿Ø- p∂- X- pw AX- p ]d- b- p∂- -
Xpw he- nb- sX‰- mW- v Ck- ve- ma- n¬. Gj- W- n
]c- Z- qj- W- w hy`- nN- mc- -sØ°- mƒ he- nb- ]m-
]a- mb- mW- v Ck- ve- mw hnt- ij- n∏- n®- n´- p≈- X- v. Iq-
´pI- mc- s- \ Ipd- n®- v C√- mØ- X- v ]d- b- p∂- X- ns- \
Iq´- pI- mc- s- ‚ amwk- w `£- n°- p∂- X- nt- \mS- mW- v
Jp¿B- ≥ D]- a- n∏- n®- n´- p≈- X- v. Dul- n®- p ]d- b- p-
∂h- s- \ \nc- p’- ml- s- ∏S- pØ- nb- aX- a- mW- v C-
kev- mw. Cu Ck- ev- ma- ns- \b- mW- v Xnc- pZ- qX- ¿ ]-
d™- pX∂- X- v. Cu kz-`mh- hnt- ij- ß- f- ps- S D-
Øa- - amX- rI- b- mb- n Poh- n®- p ImW- n®- mW- v Xn-
cqZ- X- ¿ Ck- ev- ma- ns- \ ]c- nN- b- s- ∏S- pØ- nb- X- v. H-
cp apk- ev- nw a‰- p aX- ß- f- n¬\n∂- pw hyX- yÿ- -
amI- p∂- CS- a- mW- nX- v. GX- p Ime- Ø- pw Ck- v-
ema- pw Xnc- pZ- qX- c- pw hyX- yÿ- s- ∏S- p∂- X- pw C-
XpsIm≠- pXs- ∂b- mW- v. AX- v Ah- k- m\- Im-
ew hs- c \ne- \- n¬°- pI- Xs- ∂ sNø- pw.

a≥J- qk- zv F∂- m¬ Npc- p°- nb- X- v,
kw£- n]- vX- w, kw{- Kl- w Fs- ∂√- ma- mW- v
A¿∞- w.hnh- n[- aue- nZ- v {KŸ- ß- f- ps- S-
Npc- p°- c- q]- a- mW- v a≥J- qk- zv aue- nZ- n¬
Dƒs- Im≈- n®- nc- n°- p∂- X- v F∂- X- n\- me- mW- v
CX- n\- v A¬a- ≥J- qk- zv F∂- t]c- v h∂- X- v
F∂- mW- v Nc- n{- X`- mj- yw.

]T\w
apBh- nb aplΩZv ss^kn

A\pc- mK- Ø- ns‚ A\p`- qXn \nd®

a≥Iqkv auenZv

C-kvem-an-I km-ln-Xy -N-cn-{X-Øn-se ]-d-bp-I, A-h-sc ]p-I-gv-Øp-I, ti-jw Z-cn-{Z¿-°p `£-
Ww \¬-Ip-I F-∂-Xm-Wp au-en-Zn-s‚ km-t¶-Xn-Im¿-∞w.
kp-tam-l-\-hpw k-º-∂-hp-am-b H-c-[ym- (C-B-\-Øv: 3/414)
b-am-Wv au-en-Zp-Iƒ. tI-c-f ap-kvenw
Im-hy-hy-h-lm-c-ß-sf \n¿-W-bn-°p-I- H-cmƒ hn-izm-kn-sb-∂ \n-e-bn¬ X-s‚ Po-h-\m-Y-t\m-
bpw \n-b-{¥n-°p-I-bpw sN-bv-X-Xn¬ am- Spw A-h-s‚ Xn-cp-Zq-X-tcm-Spw Xp-S¿-∂v B hn-ip-≤ h-gn-bn-
e- au-en-Zp-°ƒ-°v A-\n-tj-[y-am-b ]- se A-\-¥-c-Km-an-I-tfm-Spw sh-®p]p-e¿-Øp-∂ Cemlo
¶p-≠v. t{]m-‡-am-b A-\p-cm-K-ß-fp-sS _-ln¿-kv-^p-c-W-sØ-bm-
Wv am-e-au-en-Zp-Iƒ A-bm-f-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. D-≈n-se A-
P-\-\ k-a-bw, P-\n-® ÿ-ew F- \p-cm-K-Øn-s‚ A-£-ckm-£y-ß-fm-bn A-h bp-K-ß-sf
s∂m-s°-bm-Wv au-en-Zv F-∂ A-d-_n A-Xn-Po-hn-®v A-\-kyq-Xw {]-h-ln-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.
]-Z-Øn-s‚ `m-jm¿-∞w. P-\-߃ H-cp-
an-®p-Iq-Sn Jp¿-B-\n¬\n-∂v F-fp-∏-am- aue- nZ- v kml- nX- yh- pw tIc- f- apk- venwIfpw
b-Xv Hm-Xp-I, A-ºn-bm-C-s‚-tbm/Hu-
en-bm-C-s‚-tbm P-\-\-hp-am-bn _-‘- -ao-em-Zn-øm-Øv A-Y-hm-†-au-en-Zv km-ln-Xyw F-∂ t]-
s∏-´p- h-∂ N-cn-{X-߃ ]-d-bp-I, A-h- cn-e-dn-b-s∏-Sp-∂ {]-Io¿-Ø-\- c-N-\-Iƒ-°v tI-c-f ap-kvenw-
cp-sS Po-hn-X-Øn¬ \-S-∂ kw`-h-߃ Iƒ-°n-S-bn¬ B-Zy-Im-ew ap-X¬ X-s∂ h-en-b kzm-[o-\-

20 HIvtSm_- ¿ 2021

20kp∂n A^vIm¿

hpw Aw-Ko-Im-c-hpw D-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂m- c-N-\-bn-epw a-‰pw A-°m-e-sØ A-Zzn-Xo-b-\m-bn-cp-∂p a-
Wv A-Xpkw-_-‘-am-b K-th-j-W]T-\- Jv-Zqw. A-t±-l-Øn-s‚ c-N-\m]m-S-h-hpw `m-jm ss\-]p-
߃ hy-‡-am-°p-∂-Xv. tI-c-f-Øn-se- B- Wyh- pw Ih- \- {]mh- oW- yh- pw a≥J- qk- v aue- nZ- n¬ ImW- mw.
Zy-sØ A-d-_n-°-hn-X A-_q-_Iv¿ d-a- (A-\p-_-‘w: -13, t]: 414)
fm≥ im-en-bm-Øn-bp-sS X-Jv-ao-kp¬ _p¿-
Z-†-B-bn-cp-∂p-sh-∂pw hn-hn-[ km-l-N-cy- he- nb aJ- vZ- qa- pw a≥J- qk- zv aue- nZ- pw
ß-fn¬ hy-Xy-kv-X {]-ta-b-ß-fn-em-bn ap-
∂qd- ne- [- nI- w aue- nZ- pI- ƒ†- t- Ic- f- Ø- n¬ hn- ]-Xn-\-©v, ]-Xn-\m-dv \q-‰m-≠p-I-fn¬ tI-c-f-Øn-s‚
c-Nn-X-am-bn-´p-s≠-∂p-ap-≈ I-s≠-ج a-Xkm-aq-ln-I kmw-kv-Im-cn-I ssh-⁄m-\n-I ta-J-e-I-
Cu-sbm-cp bm-Ym¿-∞y-Øn-te-°m-Wv hn- fn¬ A-Xp√y-am-b C-Sw t\-Sn-b- hn-tizm-Ø-c ]-fin-X-
c¬Nq-≠p-∂-Xv. \pw, B-[ym-fln-I ⁄m-\n-bp-am-bn-cp-∂p h-en-b a-Jv-Zqw
F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ ssi-Jv ssk-\p-±o≥ a-Jv-Zqw H-∂m-a≥.
tI-c-f-Øn¬ ]-e-t∏m-gm-bn c-Nn-°-s∏- 1467 am¿-®v 18 (ln-Pv-d 871 i-Av-_m≥ 12) hym-gm-gv-N {]`m-
´ C-Ø-cw au-en-ZpI-fn¬ \-s√m-cp i-X- X-Øn¬ sIm-®n-bn-se sIm-®-ßm-Sn-bn-se a-Jv-Zqw `h-\-
am-\-hpw {]-hm-N-I {]-Io¿-Ø-\-ß-fm-Wv. Øn¬ A-√m-am A-en a-Av-_-cn-bp-sS a-I-\m-bm-bn-cp-∂p
A-h-bn¬ {]-Y-a-hpw {]-[m-\-hp-sa-∂v hn- a-lm-\-h¿-I-fp-sS P-\-\w. A-_q-b-lv-b ssk-\p-±o-\p-_v-
ti-jn-∏n-°m-hp-∂-Xm-Wv a-lm-\m-b ssi- \p A-en-_v-\p A-lva-Zv A¬ a-Av-_-cn F-∂m-Wv ]q¿-
Jv ssk-\p-±o≥ a-Jv-Zqw(d)hn-s‚ a≥-Jzq- W-\m-aw.
kv au-en-Zv. tem-tIm-Ø-c-am-bn {i-≤n-°-
s∏-´-Xpw a-e-bm-fn ap-kvenwIƒ-°n-S-bn¬ c-≠mw J-eo-^ A-_q-_-°¿ kn-±o-Jv(d)hn-s‚ ]n≥-
G-‰-hpw {]-Nm-c-ap-≈-Xp-am-b tI-c-fo-b c- ap-d-°m-cm-b ]-fin-X]m-c-º-cy-ap-≈ Cu Ip-Spw-_w b-a-
N-\-bm-Wn-Xv.
ae- b- mf- n apk- ven߃ Fh- ns- Ss- bms- °b- pt- ≠m
a≥-Jq-kzv F-∂m¬ Np-cp-°n-b-Xv, kw- Ah- ns- Ss- bms- ° a≥J- qk- zv aue- nZ- pa- p≠- v.
£n-]v-Xw, kw-{K-lw F-s∂-√m-am-Wv A¿- \me- mf- pIqS- p∂- GX- v kZ-  - ne- pw
∞w. hn-hn-[ au-en-Zv {K-Ÿ-ß-fp-sS- Np-cp- sIm√- w apg- ph- ≥, d_- oD- ¬ A∆- e- n¬ {]t- XyI- n®- pw,
°c- q]- a- mW- v a≥J- qk- zv aue- nZ- n¬ Dƒs- °m- CX- ns- e Hc- p lZ- os- k¶- ne- pw HmX- p∂- X- v
≈n-®n-cn-°p-∂-Xv F-∂-Xn-\m-em-Wv C-Xn- \q‰- m≠- pI- f- mb- n tIc- f- apk- ven߃
\v A¬-a≥-Jq-kzv F-∂ t]-cv h-∂-Xv F- ioe- n®- pt]m∂- ]c- º- c- ya- mW- v. {]h- mN- I-
∂m-Wv N-cn-{X-`m-jyw. {]I- o¿Ø- \- a- mW- v a≥J- qk- zv aue- nZ- ns- ‚ D≈- S- °- w.

a≥-Jq-kzv au-enZv ssk-\p-±o≥ a-Jv-Zqw \n¬ a-Jv-Zq-an-Iƒ F-∂ t]-cn-em-Wv A-dn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv.
(d)hns- ‚ Xs- ∂ aue- nI- cN- \- b- ms- W∂- pw lnPvd B-dmw \q-‰m-≠n¬ a-X-{]-t_m-[-\m¿-∞w X-an-gv-
A-X-√ a-lm-\m-b C-amw K- m-en(d)hn-s‚ \m-´n¬ Im-b¬]-´-W-sØ Io-f-°-c-bn-se-Øn-b A-h¿
B-bn-c-tØm-fw h¿-jw ]-g-°-ap-≈ kp- ÿ-e-\m-a-ß-fn-sem-∂m-b a-A-v_dnte-°v tN¿-Øm-Wp
_v-lm-\ au-eo-Zv a-Jv-Zqw I-_o¿ t{Im-Vo- hn-fn-°-s∏-´n-cp-∂-Xv. h-en-b a-Jv-Zq-an-s‚ ]n-Xm-a-l≥ ssi-
I-cn-°p-I B-bn-cp-∂p-sh-∂pw a-Jv-Zqw c- Jv A-lva-Zv A¬ a-Av-_-cn-bp-sS Im-e-Øm-Wv A-h¿ sIm-
≠m-a-\m-Wv C-Xp kw-{K-ln-®-sX-∂psam- ®n-bn¬ Xm-a-k-am-°p-∂-Xv. ]n-Xm-hv sN-dp-∏-Øn¬X-s∂
s° hy-Xy-kv-X A-`n-{]m-b-߃ \n-e-\n¬- a-c-W-s∏-´n-cp-∂-Xn-\m¬ ]n-Xr-h-\pw s]m-∂m-\n-bn-se Jm-
°p-∂p-≠v. s]m-∂m-\n Pp-ap-AØv ]-≈n fn-bp-am-bn-cp-∂ ssi-Jv ssk-\p-±o≥ C-_v-dm-lo-ap¬ a-
I-Ωn-‰n {]-kn-≤o-I-cn-®ía-Jv-Zq-apw s]m-∂m- Av-_-cn-bp-sS kw-c-£-W-Øn-em-Wv a-lm-\-h¿-Iƒ h-f¿-
\n-bpw F-∂ Ir-Xn-bn¬ tUm. lp-ssk≥ ∂-Xv. ]n-Xm-hn¬\n-∂p t\-Sn-b {]m-Y-an-I hn-Zym`ym-k-
c-≠-Øm-Wn C-Xpkw-_-‘-am-b Xo¿-∏n- Øns- ‚ XpS- ¿®- °- mb- mW- v ]nX- rh- y≥ al- m\- h- ¿I- s- f s]m-
se-Øp-∂-Xn-ß-s\-bm-Wv: ∂m-\n-bn-te-°v sIm-≠p-h-∂v Iq-sS ]m¿-∏n-®-Xv.

tI-c-f-Øn-se ap-kvenwIƒ hn-ti-j Zn- tIm-gn-t°m-t´-°pw ]n-∂o-Sv ]-cn-ip-≤ a-°-bn-te-°pw
h-k-ß-fn-epw B-]-Øp-I-f-I-‰m-\pw a-‰pw hym-]n-® B ⁄m-\-k-]-cy Cu-Pn-]v-Xn-se A¬ A-kv-
]m-cm-b-Ww sN-bv-Xph-cm-dp-≈ a≥-Jq-kv l-dn-epw D-]-cn]T-\w Xp-S¿-∂p. a-°-bn-epw A¬ A-kv-
au-en-Zv c-Nn-®-Xv sN-dn-b ssk-\p-±o≥ a- l¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn-epw ]T-\w\-S-Øn-b B-Zy a-e-bm-
Jv-Zqw B-sW-∂ [m-c-W∏n-i-Im-Wv. C-t±- fn F-∂ N-cn-{X-Jym-Xn-bpw h-en-b a-Jv-Zq-an-\v A-h-Im-i-
l-Øn-s‚ Kp-cp-\m-Y-\pw tem-I-{]-kn-≤ ]- s∏-´-Xm-Wv.
fin-X-\p-am-b C-amw C-_v-\p l-P¿ A¬
ssl-X-an lp-÷-Øp-√m-ln A-e¬ B-en- Cu-Pn-]v-Xn¬ ]Tn-®psIm-≠n-cn-°p-tºmƒ Kp-cp-h-cy-
ao≥ F-∂ h-en-sbm-cp au-en-Zv c-Nn-®n-´p-
≠v. A-X-h-ew-_-am-°n in-jy≥ a≥-Jq-kv 21 20 HIvtSm_- ¿ 2021
au-en-Zv c-Nn-®-Xm-bn-cn-°-W-sa-∂m-Wv ]-d- kp∂n A^vIm¿
bm-dp-≈-Xv. F-∂m¬, a≥-Jq-kv au-en-Zn-s‚
b-Ym¿-∞ I¿-Øm-hv h-en-b ssk-\p-±o≥
a-Jv-Zqw B-Wv. A-d-_n `m-j-bn¬ I-hn-Xm

∑m¿°- v JnZ- va- X- v (tkh- \- w) sNø- p∂- X- n¬ kw- a≥-Jq-kzn-s‚ c-N-\m]-›m-Ø-ew C-ß-s\ {K-ln-
Xr-]v-Xn I-s≠-Øn-b a-lm-\-h¿-Iƒ H-cn-°¬ °mw: s]m-∂m-\n-bn-epw ]-cn-k-c-ß-fn-epw H-cpIm-e-Øv
ssi-Jp¬-C-kv-emw k-I-cn-ø¬ A≥-kzm- i-‡n-bm-b tIm-f-d ]-S¿-∂p]n-Sn-®p. Xp-S¿-®-bm-b a-c-
cn(d)hn-s‚ Ip-Xn-c-°pth-≠n ]p-√p ]-dn- W-߃ Im-c-Ww a-øn-Øv kw-kv-I-c-W-߃-°pt]m-
®psIm-≠n-cn-s° H-cp Iu-Xp-I-°m-gv-® Im- epw {]-bm-kw t\-cn-´n-cp-∂p. H-∂n-\p ]n-d-sI a-s‰m-∂m-
Wm-\n-S-bm-bn; ]-®-∏p-√p-Iƒ X-kv-_o-lv sNm- bn a-cn-®p-ho-gp-∂ cw-Kw I-≠v \m-´p-Im-sc-√mw `-b-hnlz-
√ns- °m≠- nc- n°- p∂- p! kw`- h- w Ad- n™- t- ∏mƒ e-cm-bn A-h-cp-sS t\-Xm-hm-b ssk-\p-±o≥ a-Jv-Zqw(d)
Kp-cp-hn-s‚ a-dp-]-Sn C-ß-s\-bm-bn-cp-∂p. \o X-ß-sf k-ao-]n-®p. X-Zv-k-a-bw A-h¿ c-Nn-® Cu au-
Jm-Zn-a-√, a-Jv-Zq-am-Wv. B Aw-Ko-Im-c-am-Wv en-Zv ho-Sp-IƒtXm-dpw sNm-√p-hm-\pw k-Zy- I-gn-°p-hm-
a-Jv-Zqw F-∂ ÿm-\-t∏-cn-s‚ ]p-\xÿm-]- \pw D-]-tZ-in-®p. a-Jv-Zqw(d) X-ß-fp-sS Cu \n¿-tZ-iw
\Ø- n\- p Imc- W- a- mb- X- s- {X! (bp.Fw A_- p¬ A-h¿ in-c- m-h-ln-°p-I-bpw G-Xm-\pw Zn-h-k-߃-
l-k≥ F-gp-Xn-b s]m-∂m-\n a-Jv-Zqw N-cn-{Xw °-Iw A¤p-X-I-c-am-bn Cu tcm-Kw hn-´p-am-dp-I-bpw
F-∂ Ir-Xn-tbm-Sv I-S-∏m-Sv) P-\-Po-hn-Xw km-[m-c-W-t]m-se-bm-hp-I-bpw sN-bv-Xp.
A-∂p-ap-X¬ tI-cf-°-c-bn¬ kmw-{I-an-I- tcm-K-߃
Cu-Pn-]v-Xn¬\n-∂p ]T-\w I-gn-™v Xn-cn- ]n-Sn-s]-´ Zn-°p-I-fn-se-√mw {]-[m-\ {]-Xn-hn-[n a≥-Jq-
s®-Øn-b a-Jv-Zq(d)an-s‚ k¿-∆ ap≥-K-W-\- kv au-en-Zm-bn-cp-∂p. (s]m-∂m-\n a-Jv-Zqw N-cn-Xw, t]:
I-fpw ssh-⁄m-\n-I cw-K-Øv X-s∂-bn-cp-∂p. 12)
s]m-∂m-\n h-en-b Pp-ap-A-Øp]-≈n ÿm-]n-
®-Xpw s]m-∂m-\n-sb a-e-_m-dn-s‚ a-°bm- a≥-Jq-kzv au-en-Zn-s‚ hn-hn-[ hn-i-Zo-I-c-W {K-Ÿ-
°n ]-cn-h¿-Øn-∏n-s®-Sp-Ø-Xpw a-lm-\-h¿-I- ß-fn-epw Cu kw`-hw -]-d-bp-∂p-≠v. au-en-Zn-s‚ A-h-
fps- S ssh⁄- m\- nI- hyh- l- mc- ß- f- mb- nc- p∂- p. km-\-Øn¬ tN¿-°-s∏-´ Zp-B-bn-epw c-N-\m]-›m-Ø-
Xp-lv-^-Xp¬ A-ln-∫m-Av, iw-kp¬ lp-Zm, e-sØ-∏-‰n-bp-≈ kq-N-\-I-fp-≠v. am-c-I tcm-K-ß-fn¬-
C¿-im-Zp¬ Jm-kn-Zo≥, ip-D-_p¬ Cu-am≥, \n-∂v A-√m-lp-hn-t\m-Sv-†-Im-h¬ tNm-Zn-®psIm-≠p-≈
In-^m-b-Xp¬ ^-dm-C-fv, ap¿-jn-Zp-Øp-√m-_v, au-en-Zn-se A-h-km-\ {]m¿-∞-\ A-Xv F-°m-e-tØ-
kn-dm-Pp¬ Jp-eq-_v, J-ko-Z-Xp¬ Pn-lm-Zn-ø, °p-ap-≈ tI-c-f ap-kvenwIfp-sS h-{Pm-bp-[-am-°p-I-bm-
ln-Zm-b-Øp¬ A-Zv-In-bm Xp-S-ßn-b C-cp-]- bn-cp-∂p. {]-Xn-k-‘n L-´-ß-fn¬ -\-Ω-fn-∂pw A-Xp-X-
Øn-b-©n-te-sd c-N-\-I-fpw A-hn-Sp-∂v c-Nn- s∂ ]m-cm-b-Ww sN-bv-Xpw {]m¿-∞n-®pwh-cp-∂-Xv B
®n-´p-≠v. Im-em-Xn-h¿-Øn-bm-b kzm-[o-\-Øn-s‚ sX-fn-hm-Wv. a-

20 HIvtSm_- ¿ 2021

22kp∂n A^vIm¿

e-bm-fn ap-kvenwIƒ F-hn-sS-sbm-s°-bp- °w.
t≠m A-hn-sS-sbm-s° a≥-Jq-kzv au-en- C-Xn-se C¿-X-I-_v-Xp F-∂ h-cn-bn-se C-iv-Xn-iv-^m-
Zp-ap-≠v. \m-em-fp Iq-Sp-∂ G-Xp k-Z- n-
epw sIm-√w ap-gp-h≥, d-_o-D¬ A-∆-en¬ Av (in-]m¿-i- B-h-iy-s∏-S¬) in¿-°m-sW-∂m-Wv hn-
{]-tXy-In-®pw, C-Xn-se H-cp l-Zo-sk-¶n- a¿-i-I-cp-sS ]-£w. C-iv-Xn-iv-^m-Av kp-∂-Øm-sW-∂-
epw Hm-Xp-∂-Xv \q-‰m-≠p-I-fm-bn tI-c-f ap- Xn-\p ]p-d-sa A-d-_n `m-jm \n-b-a-ß-fpw ssi-en-I-fpw
kvenwIƒ io-en-®pt]m-∂ ]-c-º-cy-am-Wv. A-dn-bp-∂-h¿-°v {Km-ly-am-Ip-∂-Xn-\-∏p-dw A-Xn-i-tbm-
‡n-]-c-am-b-sXm-∂pw A-Xn-en-s√-∂v kp-X-cmw hy-‡-am-
Bi- b- kw{- Kl- w Wv.

{]-hm-N-I {]-Io¿-Ø-\-am-Wv a≥-Jq-kzv ]n-d-∂p-ho-W k-a-b-Øv Xn-cp-ta-\n-bn¬ {]-I-S-am-b
au-en-Zn-s‚ D-≈-S-°w. km-ln-Xy- ta-∑-bpw A-km-[m-c-W-Xz-Øn-s‚-bpw h-iy-ku-µ-cy-Øn-s‚-bpw hn-
ku-µ-cy-hpw B-Zy-¥w \n-e\n¿-Øn-s°m- h-c-W-tØm-sS-bm-Wv c-≠m-a-sØ ss_-Øv B-cw`n-°p-
≠pX-s∂ e-fn-X-am-b, h-f-sc Np-cp-ßn-b ∂-Xv.
hm-°p-I-fn¬ Iq-Sp-X¬ B-i-b-߃ Dƒ-
s°m-≈n-®n-´p-≠v F-∂-Xm-Wv C-Xn-s\ a- A-hn-Sp-sØ k-Zv-Kp-W-߃ ]-d-bm-\p-≈ th-Zn-bn¬
‰p c-N-\-I-fn¬\n-∂v hy-Xy-kv-X-am-°p-∂- sh-®v Pn-_v-co¬ hn-fn-®p ]-d-™p: Cu Ip-´n tem-I kp-
Xv. µ-c-\m-Wv; A-lva F-∂v {]-h-Nn-°-s∏-´-h-cp-am-Wv.

A-√m-lphn-s‚ {]-Y-a kr-„n Xn-cp-\q- ... hm-\-tem-I-sØ am-em-J-am¿ H-∂-S-¶w ]-d-™p:
dm-bn-cp-∂p F-∂v ÿm-]n-°p-I-bpw B Zn- t{]-a-`m-P-\w `q-Pm-X-\m-bn-cn-°p-∂p;†-C-Xp-t]m-sem-cmƒ
hy-{]-Im-i-Øn-s‚ {]-hm-N-I-∑m-cn-eq-sS-bp- C-\n P-\n-°m-\n-√.
≈ ]-c-Im-b-{]-th-iw hn-h-cn-°p-I-bpw sN-
bv-Xp-sIm-≠m-Wv au-en-Zv B-cw`n-°p-∂-Xv. A-hn-S-psØ Xn-cp-h-Z-\w Z¿-in-® k-ap-Zm-b-Øn-\v k-
Xp-S¿-∂v B-an-\m_o-hn(d)bp-sS K¿`[m- t¥m-jn-°mw. A-sXm-cp a-l-Øm-b ]-Z-hn-b-s{X!
c-Ww, {]-hm-N-I-≥amcp-sS P-\-\w, B k-
a-b-Øp-≠m-b A-¤p-X-kw`h-߃, \m-a- P\- \- ka- b- w, P\- n®- ÿe- w Fs- ∂ms- °b- mW- v aue- nZ- v
I-c-Ww, d-_o-D¬ A-∆-en-s‚ t{i-„-X, A-
Xn-s\ B-Z-cn-®-h-cp-sS `u-Xn-I -B-flo-b F∂- Ad- _- n ]Z- Ø- ns- ‚ `mj- m¿∞- w. P\- ß- ƒ Hc- pa- n®- p-
A-\p`h-߃ Xp-S-ßn-b-h ]-Zy-K-Zy-ß-fn-
em-bn-†-hy-‡-hpw k-c-f-hp-am-b ssi-en- IqS- n Jp¿B- \- n¬ \n∂- p Ff- p∏- a- mb- X- v HmX- pI- ,
bn¬ hn-i-Zo-I-cn-®psIm-≠m-Wv au-en-Zv
ap-t∂m-´pt]m-Ip-∂-Xv. Aº- nb- mC- s- ‚t- bm/Hue- nb- mC- s- ‚t- bm P\- \- h- pa- mb- n

hn-im-e-am-b-†-A¿-∞-ß-fpw K-l-\-am- _‘- s- ∏´- ph- ∂- Nc- n{- Xß- ƒ ]d- b- pI- , Ah- c- ps- S Poh- nX- -
b Dƒ-km-c-hp-apƒ-s°m-≈p-∂ ]-Zy-i-I-e-
ß-fm(ss_-Xv)Wv H-mtcm K-Zy {]-Io¿-Ø- Øn¬ \S- ∂- kw`h- ß- ƒ ]d- b- pI- , Ah- s- c ]pI- g- vØ- p-
\(l-Zo-kv)Øn-s‚-bpw A-\p-_-‘-am-bn
tN¿-Øn-cn-°p-∂-Xv. I, tij- w Zc- n{- Z¿°- p `£W- w \¬I- pI- F∂- X- mW- p

\-£-{X-߃-°n-S-bn-se ]q¿-W-N-{µ- aue- nZ- ns- ‚ kmt- ¶X- nI- m¿∞- w.
s\-t∏m-se. F-∂-√,†-A-Xn-s\-°m-tf-
sd({]-`-tbm-sS)bm-Wv A-ßv R-߃-°n- ti-jw \-_n(kz)bp-sS am-{Xw im-co-cn-I k-hn-ti-j-
S-bn¬ D-Zn-®p\n¬-°p-∂-Xv. X-I-fn¬ Nn-e-Xp ]-d-bp-I-bpw, ]-£n-Iƒ a-c-®n-√-I-fn-en-
cp-∂v-†-cm-K-am-e-]n-°p-∂ Im-e-a-{X-bpw A-ß-bp-sSta¬
A-ßv am-Xm-thm ]n-Xm-thm?†-A-h-cn- A-√m-lp-hn-s‚ c-£- D-≠m-h-s´-sb-∂v {]m¿-∞n-°p-I-bpw
sem-∂pw A-ß-tbm-fw \-∑ R-߃-°v sN-øp-∂p.
Im-Wm-\m-Ip-∂n-√-t√m \-_nt{i-jvTtc..
b-lv-b-_v-\p- -D¿-h(d) \n-th-Z-\w sN-øp-∂ kw-`-h-Øn-
ssI-bpw I-W-°p-an-√m-Ø ]m-]-߃ s‚ A-\p-_-‘-am-bnh-cp-∂ D-kv-am-\p-_v-\p¬ lp-ssh-
Rm≥ sNb- vX- pI- q´- nb- nc- n°- p∂- p. hnN- mc- W- - cn-Yv F-∂ hn-{K-lm-cm-[-I-s‚ k-¶-S-hm-°p-I-tfm-sS-bm-
-Zn-\-Øn¬ A-ß-bp-sS i-^m-A-Xv am-{X- Wv A-Sp-Ø ss_-Øv B-cw-`n-°p-∂-Xv. \-_n(kz) X-ß-
am-Wv c-£-.. fp-sS P-\-\k-a-b-Øv a-°-bn-epw a-‰p Zn-°p-I-fn-ep-ap-≠m-
b A-¤p-Xkw-`h-ß-fpw hn-{K-l-ß-fp-sS-bpw a-‰p B-cm-
C-ß-s\ Xn-cp-\-_n(kz)bp-sS ku-µ- [-\m-aq¿-Øn-I-fp-sS-bpw B-flRvPm-\-hpw hn-h-cn-®v Jp-
cy-hpw a-l-Xz-hpw hn-i-Zo-I-cn-®-Xn-\p ti- kz-øv tKm-{X-°m-sc Ckveman-te-°v £-Wn-®psIm-≠m-
jw D-Ω-Øn-t\m-Sp-≈ A-hn-Sp-sØ hm-’- Wv I-hn-X A-h-km-\n-°p-∂-Xv.
eyw ap≥-\n¿-Øn A-¥y-Zn-\-Øn¬ ]m-]-
tam-N-\-hpw ]-c-tem-I-in-]m¿-i-bpw tNm- hn-{K-l-ß-sf hn-fn-®v k-¶-Sw ]-d-bp-∂ hm-°p-Iƒ D-
Zn-®psIm-≠v A-√m-lp-hn-te-°v-†-A-`-bw ≤-cn-®n-´p-≈-Xn-\m¬ A-Xn-\p P-hm-_v sNm-√p-∂-Xv Ip-‰-
tX-Sp-∂-Xm-Wv B-Zy I-hn-X-bp-sS D-≈-S- I-c-am-sW-∂m-Wv hn-a¿-i-I-cp-sS ]-£w. A¿-∞w Dƒ-
s°m-≠psIm-≠v a-\x]q¿-∆w ]-d-™m¬ a-X-{`„v kw`-
hn-t®-°m-hp-∂ hm-Iy-߃ hn-ip-≤ Jp¿-B-\pw D-≤-cn-
®n-´p-≠-t√m. A-h Jp¿-B-s‚ `m-K-am-bn D-≤-cn-°-s∏-´-

23 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

A-\pc- mK- t- Ø°- mƒ DØ- pwK- a- mb- as- ‰mc- p `mh- a- pt- ≠m? cmKw A\pc- mKw
sI.Sn l\o^v dlvam\n ]\ß- mß- c
Poh- nX- s- Ø C{- Xt- a¬ ]pf- I- nX- a- m°- p∂- as- ‰mc- p ck- -
apt- ≠m? {]W- b- w sam´- n´- pI- g- n™- m¬ ]ns- ∂ Bs- I- °pI- b- pw l¿t- jm∑- mZ- c- m°- pI- b- pw sNø- p∂- AX- y¤- p-
sbmc- p ]c- t- hi- a- mW- .v A\- pc- ‡- \- n¬ AX- v kr„- n°- p- Xw. Ch- ns- S EX- pt- `Zß- ƒ hg- na- md- p∂- p. ÿe- I- me- ß- f- p-
∂ km[- yX- I- ƒ A\- n¿h- N- \- ob- a- mW- .v iø- mh- e- w_- ns- b- sS AX- n¿t- cJ- I- ƒ C√- mX- mI- p∂- p.
t∏m-epw ar-X-k-Rv-Po-h-\n-sb-t∂m-Ww D-bn¿-sØ-gp-
t∂¬]- n°- pw. BS- m\- d- nb- mØ- h- s- \ \¿Ø- I- \- m°- pw. \nX- m¥- {]W- b- Ø- ns- ‚ sIm≈- s- °mS- p°- e- pI- f- n¬
]m´- d- nb- mØ- h- \- pw Km\- K- ‘- ¿h- \- mI- pw. Dua- b- pw hmN- m- P\- X- X- nI- s- f tImƒa- b- n¿s- Im≈- n®- \K- c- a- mW- v aZ- o\- . A-
e\- mI- pw. Xnc- n®- pw ImW- mw. {]h- N- \- mX- oX- a- mW- v AX- v hnt- S°- mW- v A\- pc- ‡- lrZ- b- ß- ƒ IÆ- oc- n¬ IpX- n¿∂-
hc- pØ- p∂- am‰- ß- ƒ. hmN- me- \- mb- nc- p∂- h- ≥ au\- nb- m- hni- p≤- {]W- b- h- ne- m]- ß- ƒ t]¿Ø- pw t]¿Ø- pw \S- Ø- n-
Ipw. Nnc- nX- a- mi- I- f- n¬ Ig- n™- nc- p∂- h- ≥ koc- nb- k- mI- pw. s°m≠- nc- n°- p∂- X- .v Ah- nS- p∂- mW- v {]W- b- Ø- ns- ‚ Xqs- h-
{]W- b- n\- nb- n¬ Ae- n™- pt- Nc- m\- p≈- AZ- a- ya- mb- A`n- fn®- w {]]- ©- Ø- ns- ‚ Zn°- pI- f- nt- e°- v {]h- l- n®- ps- Im≠- nc- n-
\nt- hi- w km^- e- ya- mh- pw hs- c Ah- s- ‚ IÆ- pI- f- n¬ a- °p∂- X- .v
s‰mc- p Img- N-v b- n√- . ImX- pI- f- n¬ as- ‰mc- p kwK- oX- a- n√- .
{]W- b- h- g- nb- n¬ A\- p`hnt- °≠- nh- c- p∂- bmX- \- I- ƒ°- p- ImW- m≥ sImX- n®- v hne- ]- n®- F{- X A\- pc- mK- nI- f- ps- S In-
ap≠- mI- pw Ah- mN- ya- ms- bmc- \- p`qX- n. Ah- ns- S thZ- \- I- ƒ \mh- pI- f- n¬ Ah- nS- p∂- v hnc- p∂- v h∂- p. IÆ- oc- n¬ IpX- n¿∂-
kpJ- I- c- a- mI- pw. hnj- N- j- I- ß- ƒ a[- ph- mI- pw. Ig- pa- c- w Ic- f- pc- p°- ß- ƒ°- v I\- h- pI- f- n¬ km¥- z\- k- ]-v ¿i- Ø- ns- ‚ I-
]´- ps- aØ- b- mI- pw. ]´- nW- nb- ne- pw hb- ¿ \nd- b- pw. \nt- hI- n. Aß- t- bmS- p≈- A`- n\- nt- hi- w AW- s- ]m´- nb- t- ∏mƒ
F{- X `mj- I- f- ne- mW- v k¿K- s- shh- n[- yß- ƒ apf- s- ]m´- nb- X- .v
A\- pc- mK- h- ¿j- w ac- p`qa- nb- n¬ hk- ¥- w hnc- nb- n°- pw.
NX- p∏- p\- ne- ß- f- n¬ kz¿W- w hnf- b- n°- pw. shd- ps- Xb- √- C√- , Ah- nS- t- ØmS- p≈- {]W- b- a- √- ms- X Cu Poh- nX- -
Ih- n {]W- b- s- Ø Xos- ∏mc- nt- bmS- p]- a- n®- X- .v IØ- n∏- S- c- p- ßs- f km¿∞- I- a- m°- p∂- n√- . Aß- v ]m¿°- p∂- IpS- ne- pI- -
tºmƒ t{]a- `mP- \- s- amg- ns- I F√- ms- a√- mw Fc- n™- pX- o- fmW- v Rß- f- ps- S a\-  - I- ß- s- f∂- {]X- o£- b- mW- v Poh- n-
cpw. F√- m tcmK- nI- f- pw Ak- pJ- w t`Za- mI- W- s- a∂- m{- K- Xh- g- nI- f- n¬ C‘- \- a- mI- p∂- X- .v IÆ- ne- pw ImX- ne- pw A-
ln°- p∂- p. F∂- m¬ {]W- b- t- cmK- w ]nS- ns- ]´- h- ≥ AX- v ßmW- v \_- nt- b... Hm¿Ω- I- f- pw Nn¥- I- f- pw Ah- ns- S\- n∂- m-
Cc- ´- n°- W- s- a∂- m{- Kl- n°- p∂- p. Cu tcmK- mh- ÿ- t- bmf- w Wv l_- ot- _... cm]- I- e- pI- ƒ {]t- NmZ- n∏- n°- p∂- X- v Aß- v
\√- Bt- cmK- ya- n√- . {]W- b- w Xs- ∂b- mW- v F√- m tcmK- - ssI]- nS- n°- ps- a∂- t_m[- ya- mW- v ...
߃°- pa- p≈- NnI- n’- .
\nß- f- ps- S amX- m]- nX- m°- s- f°- mf- pw k¥- m\- ß- s- f°- m-
A\- pc- mK- Ø- ns- ‚ A¥-  - mc- w A\- p`- h- n®- ps- Imt- ≠-
bnc- n°- p∂- AJ- ne- mfi- ß- f- ps- S IY- I- ƒ°- v \nß- ƒ Im-
tXm¿Ø- n´- pt- ≠m? {]W- b- Ø- ns- ‚ hnZ- ypZ- {-v ]h- ml- w X-
ea- pd- I- f- nt- e°- v {]k- c- n∏- n°- pI- b- pw Ah- s- c {]t- NmZ- n∏- n-

Xn-\m¬ Jp¿-B-\m-b-Xp-t]m-se C-h au- sS-bm-Wv: ""\m-Ym-Ödq-lv th¿-s∏-Spw ap-ºv A-hn-Sp-sØ k-
en-Zns‚ `m-K-am-bn D-≤-cn-°-s∏-´-Xn-\m¬ µ¿-in-°m≥ R-߃-°v-†-`m-Kyw \¬-I-tW...''
au-en-Zm-bn-Øo¿-∂p F-∂p a-\- n-em-
°m≥ kma- m\- ya- mb- kml- nX- yt- _m[- w am- Xm-_n-Cu-ß-fn¬ s]-´ A-en-øp-_v-\p ssk-Zp_v-\p P-Zv-
{Xw a-Xn-bm-Ipw. Xp-S¿-∂v, Xn-cp-\-_n-bp- B-s‚ (h-^m-Xv: lnPvd 131) lr-Zy-am-b H-c-\p-`-h hn-h-c-W-
sS \m-a-I-c-W th-f-bn-se k-t¥m-j{]- Øn-\p ti-jw ap-Øp\-_n-bp-sS D-ΩØn¬ s]-Sm-\m-b-Xn¬
I-S-\-sØ A-\p-kv-a-cn-°p-∂ c-≠p h-cn- A-√m-lp-hn-s\ kv-Xp-Xn-®psIm-≠v au-en-Zv A-h-km-\n-°p-
Iƒ B kw`-h hn-h-c-Ww Dƒ-s°m-≈p- t∂-S-Øm-Wv A-h-km-\ ss_-Xv B-cw-`n-°p-∂-Xv.
∂ Xp-S¿-`m-K-Øv Im-Wmw.
-d-_o-C-s\ {]-Io¿-Øn-®psIm-≠v B-cw-`n-°p-∂ {]-kv-Xp-
\-_n-Xn-cp-ta-\n-bp-sS A-]-Zm-\-߃ X I-hn-Xm`m-Kw \-_nPo-hn-X-Øn-se A-¤p-Xkw-`-h-ß-fm-
A-d-_n Im-hy-im-kv-{X-Øn-se {i-t≤-b-am- Wv Xp-S¿-∂p hn-h-cn-°p-∂-Xv. A-kq-bm-ep-°ƒt]m-epw k-
b CuW- Ø- ne- pw h¿W- Ø- ne- pa- mb- n- t- Im¿- Ω-Xn-® A-Ø-cw A-am-\p-jn-I Zr-„m-¥-ß-fn¬ Nn-e-Xv a-Jv-
Øn-W-°n-b ]-Xn-\m-ep h-cn-I-fm-Wv A- Zqw A-h¿-Iƒ tIm¿-∆bm-°p-∂-Xn-ß-s\: ""A-hn-Sp-sØ I¬-
Sp-Ø ss_-Xm-bn tN¿-Øn-cn-°p-∂-Xv. A- ]-\m-\p-kr-Xw ]q¿-WN-{µ≥ ]n-f¿-Ø-s∏-´n-t√ A-kv-X-an-®
ßp Xm-a-kn-°p-∂ ho-´n¬ hn-f-°p-Iƒ kq-cy≥ A-tß-°p th-≠n a-S-°-s∏-´n-t√-Ö-a-c-ß-fpw -Im-´p-
t]me- pw Bh- i- ya- n√- , Aß- b- ps- S†- X- nf- ß- p- ar-K-ß-fpw A-ß-sb Aw-Ko-I-cn-®v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®n-t√ -C-
∂ h-Z-\-am-Wv A-¥y-\m-fn¬ R-ß-fp-sS Øn-cn `-£-Ww- sIm-≠v H-Øn-cn-t∏-cp-sS hn-i-∏-S-°n-bn-t√.
sX-fn-hv.. F-∂p Xp-S-ßp-∂ h-cn-Iƒ A- h-ko-e-bpw ^-fo-e-bpw a-‰p D-∂-Xÿm-\-ß-fpw Xm-¶ƒ-°p-
tX ssi-en-bn¬ {]-W-b-Øn-s‚ ]p-Wy- ≠v. C-ß-s\-bp-≈ A-ß-bp-sS hn-ti-j-W-߃ F-Æp-I -
]n-bq-jw A-\p-hm-N-I\p Iq-Sn B-kzm-Zy- A-km-[yw.''
am-°n A-Xn-s‚ ]-cn-k-am-]v-Xn-bn-te-s°-
Øp-∂-Xv -C-ß-s\sbm-cp {]m¿-∞-\-tbm- B A-\p-cm-K-Øn-s‚ aq¿-[-\y-X-bn¬ \-_n-sb t\-cn-´v
20 HIvtSm_- ¿ 2021 kw-t_m-[-\ sN-bv-XpsIm-≠m-Wv A-h-km-\-sØ B-dp-h-
cn-Iƒ a-Jv-Zqw(d) Ip-dn-°p-∂-Xv.
24kp∂n A^vIm¿

Rm≥ \n߃°v Np‰- pw {]W- b- w aqf- n ac- n°- p∂- ag- ∏- m‰- I- s- f-
{]n-b-s∏-´-h-\mWv °pd- n®- v Pe- me- p±- o≥ dqa- n ]d- b- p∂- p≠- .v A-
√ml- p Dd- pº- pI- f- ps- S DS- ¬ IS- s- aS- p°- p∂- p.
fpw k¿h- P- \- ß- s- f°- mf- pw Rm≥ \nß- ƒ°- v {]nb- s- ∏´- h- \- m- taml- \- a- mb- c≠- p Nnd- I- pI- ƒ kr„- n°- p∂- p.
Ip∂- X- v hs- c \nß- f- n¬ Bc- pw kX- yh- ni- zmk- nb- mI- pI- b- n√- Hg- n™- BI- mi- h- pw ]S- ∏- pI- ƒ apg- ph- ≥ hn-
F∂- v ]Tn∏- n®- Xnc- pZ- qX- t- c, Aß- s- √t- bm AJ- ne- mfi- ß- f- p- {ia- Ø- nt- es- °mX- pß- nb- `qa- nb- pw \¬I- p∂- p.
sSb- pw A\- pc- mK- Ø- n\- v A¿l- c- mb- h- ¿. Aß- s- b kt-v \l- n- F∂- n´- v Ah- I- t- fmS- p ]d- b- p∂- p. Cu cm{- Xn
°m≥ ioe- n®- lrZ- b- ß- f- ne- s- √t- bm temI- t- ØmS- p≈- \nk- zm¿- apg- ps- ° \nß- ƒ {]W- b- Ø- ns- ‚ ]p√- m¶- pg- ¬
∞ kt-v \l- w ]qØ- pe- b- p∂- X- .v ao´- n Fs- ‚ `qa- nI- f- pw BI- mi- ß- f- pw Np‰- n
hc- q. A\- pc- mK- Ø- ns- ‚ Im´- ph- k- ¥- ß- ƒ Nm-
{]h- mN- I- {]W- b- Ø- ns- ‚ {]`bne- mW- v {]]- ©- w Xs- ∂ en®- tX\- pw A\- p{- Kl- Ø- ns- ‚ ag- taL- ß- -
{]I- mi- nX- a- mI- p∂- X- .v kt-v \l- Ø- ns- ‚ sIS- mh- nf- °- mb- n C∂- pw fpw Rm≥ \nß- ƒ°- v AI- º- S- n Xc- mw. Du-
aZ- o\- b- n¬\n∂- v ]c- s- ∂mg- pI- p∂- ]c- na- f- Ø- ne- mW- v hnZ- qc- s- si- Sp hg- nI- f- n¬ ]c- n{- `a- n®- p \n¬°- p∂- Fs- ‚
eß- f- ns- e ]d- h- I- f- pw If- I- f- mc- h- w apg- °- p∂- X- .v I≠- v k¶- ¬- ]S- ∏- pI- ƒ°- v \nß- ƒ ]mTa- mb- me- pw. Ah- ¿
∏n°- m≥ in¬- ]t- am Nn{- Xt- am C√- mØ- Hc- p a\- pj- ys- \ B- Iq´- t- Øms- S `qa- nb- nt- e°- p h∂- p. DS- e- ns- e
bnc- Ø- nb- ™- qt- dmf- w kwh- e- k-v c- ß- ƒ°- n∏- pd- h- pw tImS- m\- p- Dd- pº- n-s‚ c-‡-Øn¬ £o-W-sa-gp-Xm-Xn-
tImS- nb- mf- pI- ƒ kz¥- t- Ø°- mƒ kt-v \l- n°- p∂- ps- h∂- X- v tem- cp-∂ d-∫n-s‚ Xu-^o-Jn¬ B-bp-jv-Im-
Is- Ø A¤- pX- s- ∏S- pØ- p∂- p≠- v. Ah- c- ps- S Bb- nc- w ]≈- n- ew ap-gp-s° kv-t\-l-am-bn s]-bv-sXm-gn-
Iƒ s]mf- n°- p∂- X- nt- es- d Ah- s- c thZ- \- n∏- n°- pI- {]W- b- ë- m- ™p. C-cp-´p s]m-Xn-™ Np-‰p-]m-Sn¬ B-
P\- s- Ø tami- a- m°- e- ms- W∂- v i{- Xp°- f- pw ]Tn®- ph- ®- n´- p≠- .v cp-d-ßn-bm-epw A-h-c-ß-s\ sh-fn-®-sØ
A\- pb- mb- nI- ƒ A\- pc- mK- ]q¿h- w, A\- p`mh- nI- ƒ BZ- c- ]- q¿- am-{Xw {]-W-bn-®p. A-ß-s\ a-g tNm¿-
hw, Ak- qb- me- p°- ƒ AX- ni- b- ]- q¿h- w... Fß- s- \s- bms- °b- m- ∂p. cm-{Xn a-S-ßn. Nn-d-Ip-I-fpw D-S-ep-I-
be- pw dk- q¬(kz) N¿®- s- Nø- s- ∏S- ms- X Hc- p Zn\- wt- ]me- pw ]p- fp-ap-t]-£n-®v A-h¿ kz¿-K-ß-fn-te-°v Xn-
e¿∂- k- Xv- a- n°- p∂- n√- . cn-®p-t]m-bn. ]-I-ep-Iƒ A-h-cp-sS i-lm-
Z-Xn-s‚ km-£n-I-fm-bn. Celo -{]-W-b-
shf- n®- s- Ø {]W- b- n®- ag- ∏- m‰- I- s- f {i≤- n®- n´- pt- ≠m? {]- Øn-s‚ a-[p-c-a-dn-™ ]-S-∏p-I-fp-sS I-Æp-
Imi- t- ØmS- v AS- ß- mØ- {]W- b- a- mW- v ag- ∏- m‰- b- °-v .v \nX- m¥- - Iƒ am-{Xw B-cp-a-dn-bm-sX Cu-d-\-Wn-
amb- ImØ- nc- n∏- mW- v {]I- mi- Ø- ne- e- n™- pt- Nc- m≥. hnf- °- n\- p ™p. A-h¿ Zo¿-L-ß-fm-b kp-Pq-Zn-I-fn-
te-°v ho-Wp. H-c¿-∞-Øn¬ Po-hnX- Ø- n-
s‚ A¿Y- ß- ƒ a\- pj- y\- p HmX- ns- °mS- p°- m≥
h∂- ]S- ∏- pI- f- mb- n ag- ∏- m‰- I- ƒ.

t\X- m°- f- ps- S t\X- mh- mb- h- t- c,†A- ß- - s∂ F-gp-Xn-b Cu Zp-B ]n-∂o-Sv A-h-cp-sS ]u-{X-\m-b a-
bp-sS kw-c-£-Ww B-{K-ln-®v {]-Xo-£- Jv-Zqw c-≠m-a-s\ Im-Wm-\pw a-‰p-am-bn C-_v-\pl-P¿(d) X-
tbm-sS-bm-Wv-†-Rm≥ h-∂n-cn-°p-∂-Xv. F- ߃ tI-c-f-Øn-se-Øn-b-t∏mƒ c-N-bn-Xm-hn-s‚ t]-cn-ep-≈
s∂ \n-cm-i-\m-°-cp-tX.. A-tß-°-dn-bm- X-h- p¬ (h h-en-øn-I¬ A-fow) Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Øn ]q¿-
hp-∂ t]m-se F-\n-°p ]-e {]-iv-\-ß-fpw Øn-bm-°p-I-bm-bn-cp-∂p F-∂p Nn-e hn-i-Zo-I-c-W-ß-fn¬
t]m-cm-bv-a-I-fp-ap-≠v. Asß-s∂†-c-£n-®m- Im-Wp-∂p-≠v.
epw. Cu t{]-a-a-√m-sXm-∂pw A-tß-°v- k-
a¿∏- n°- m\- n√- . AX- n\- m¬ Ah- nS- ps- Ø Hu- a≥-Jq-kzv au-en-Zn-\v A-d-_n-bn-epw a-e-bm-f-Øn-epw A-
Zm-cyw-s- Im-s≠-s∂ A-\p-{K-ln-®m-epw. F- d-_na-e-bm-f-Øn-ep-am-bn C-cp-]-tXm-fw hym-Jym-\ Ir-Xn-I-
¶n-en-h≥ [-\y-\m-bn,†-A-ß-bp-sS A-Xn- fpw ]p-d-Øph-∂n-´p-≠v.
Yn-bm-Wv Rm≥; kr-„n-I-fn¬ t{i-„-cm-
b-h-tc A-ß-bp-sS A-Xn-Yn-†-F-√mhn-[ \- X-h- p-epw C-kv-Xn-Km-k-bpw {]-[m-\ {]-Xn-]m-Zy hn-j-
∑-I-tfm-sS-bp-am-W-t√m Xn-cn-®pt]m-hp-I. b-am-bnh-cn-I-bpw A-ºn-bm-°ƒ ap-X¬ A-ap-kvenwIƒ h-
A-ß-bp-sSta¬-†-k-Zm A-\p-{K-l-hpw c- sc-bp-≈-h¿-°v A-XpsIm-≠p-≠m-b t\-´-߃ hn-h-cn-°p-I-
£-bp-ap-≠m-I-s´ F-∂ tX-´w F-t∏m-gpw bpw sN-bv-Xn-´p-≈-Xn-\m¬ \-ho-\hm-Zn-Iƒ G-sd hn-a¿-in-
R-ß-fn¬\n-∂p-≠m-Ipw. A-Xp-t]m-se A- °p-∂ H-cp au-en-Zv Iq-Sn-bm-Wp a≥-Jq-kv. A-h-c-Xn¬ in¿-
hn-SpsØ A-\p-N-c≥-am-cn-epw A-]-sc-†- °v -h-sc B-tcm-]n-°p-∂p-≠v. a-X-]-c-am-b A-⁄-X-bm-Wv
]n≥-]-‰n-b-h-cp-sS ta-en-epw, B Iq-´-Øn¬ A-tcm-]-W-Øn-\p Im-c-Ww. B-cm-[-\-bpw B-Z-c-hpw th¿-
s]-Sm≥ \o-bpw ]-cn-{i-an-°q. Xn-cn-®-dn-bm-Ø-h¿-°v A-\p-cm-Kn \-S-Øp-∂ B-fl`m-j-W-
ß-sf A-\p`-hn-°m-t\m Dƒ-s°m-≈m-t\m I-gn-bn-√ F-∂-
Xp-S¿-∂v {l-kz-hpw F-∂m¬ {]u-V- sXm-cp h-kv-Xp-X-bm-Wv.
hp-am-b H-cp Zp-B-tbm-sS a≥Jq-kzv au-
en-Zv A-h-km-\n-°p-∂p. h-en-b a-Jv-Zqw X- I-hn-hm-Iy-Øn-s‚ Im-X-e-dn-bm-\p-≈ Im-cy-{]m-]v-Xn t]m-
ep-an-√m-Ø A-Ø-cw Xn-cy-°p-I-tfm-Sv k-l-X-]n-°m-\-t√ I-
gn-bq! A-√m-lp ln-Zm-b-Xv \¬-In A-\p-{K-ln-°-s´.

25 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

Xs- ‚ I¨a- p∂- n¬ Poh- n°- p∂-
Xnc- p\- _- n(kz)sb h¿Æ- n®- pw {]I- o¿Ø- n®- pw
Ih- nX- I- ƒ ]mS- n, {]t- XyI- {- ]m¿∞- \- s- Im≠- \- p{- K-
lo-X-\m-b l- m-\p-_v-\p-km-_n-Xv(d)s\-bm-Wv
lrZ- b- Ø- ns- ‚ Im≥h- mk- n¬
Xnc- p\- _- n(kz)sb Ft- ∏mg- pw Z¿i- n®- v
I-hn-X-I-fm-e-]n-® D-a¿-Jm-fn-bn-eq-sS
tIc- f- ob- ¿°- pw a‰- pw A\- p`- hn°- m\- mb- X- v.

]T\w
‘tUm. F.]n CkvaC- u¬ lpZhn

Dad- p¬ ^Jod- ns‚
CivJn≥ eb\w

tI-c-f-a-Æn¬ D-Z-bw sN-bv-X B-fl- ln-Pv-d 1177 d-_o-D¬-A-∆¬ 10\v {]-kn-≤-am-b Im-°-
Ø-d X-d-hm-´n¬ B-en-ap-kv-en-bm-cp-tS-bpw B-an-\-bp-tS-
⁄m\- nI- f- n¬ {][- m\- nb- pw Ad- _- nk- ml- n- bpw ]p-{X-\m-bn P-\n-® D-a¿ Jmfn ]n-Xm-hn¬\n-∂v X-
XyØ- n¬ hn{- ipX- \- pw Imh- yc- N- \- b- n¬ A- s∂ {]m-Y-an-I-]T-\-߃ ]q¿-Øn-bm-°n ]-Xn-s\m-∂mw
Zyp-Xo-b-\p-am-b lfvd-Øv D-a¿-Jm-fn(d)sb h-b- n¬ Xm-\q-¿ Z¿- n¬ Xp-∂w-ho-´n¬ A-lva-Zv-ap-kv-
tI-c-f-Øn-s‚ l- m≥ F-∂m-Wv A-\p-cm- en-bm-cp-sS in-iy-Xzw kzo-I-cn-®p. ]-Xn-aq-∂mw h-b- n¬
Kn-Iƒ hn-fn-°p-∂-Xv. X-s‚ I¨-ap-∂n¬ s]m-∂m-\n-∏-≈n-bn¬ a-Ωn-°p-´n-ap-kv-en-bm-cp-sS in-£-W-
Po-hn-°p-∂ Xn-cp-\-_n(kz)sb h¿-Æn-®pw Øn-em-Wv ]n-∂o-Sv h-f¿-∂-Xv. ln-Pv-d 1196¬ a-lm-\p-`m-
{]-Io¿-Øn-®pw I-hn-X-Iƒ ]m-Sn, {]-tXy- h≥ h-^m-Xm-Ip-∂-Xv h-sc A-h-cp-sS Z¿-kn-epw B-flo-
I-{]m¿-∞-\-sIm-≠-\p-{K-lo-X-\m-b l- b-in-£-W-Ø-Øn-epw ]Tn-®p-b-cm≥ D-a¿-Jm-fn-°v km-
 m-\p-_v-\p-km-_n-Xv(d)s\-bm-Wv lr-Z-b- [y-am-bn. ]n-∂o-Sv Jp-Xzp-_p- -am≥ a-ºp-dw X-ß-fp-sS X¿-
Øn-s‚ Im≥-hm-kn¬ Xn-cp-\-_n(kz)sb _n-b-Xpw Iq-Sn e-`n-®-tXm-sS B-flo-b-hn-lm-b- n¬ Xn-
F-t∏m-gpw Z¿-in-®v I-hn-X-I-fm-e-]n-® D-a¿- f-ßp-∂ \-£-{X-am-bn A-t±-lw {]-Im-in-°p-I-bp-≠m-bn.
Jm-fn-bn-eq-sS tI-c-fo-b¿-°pw a-‰pw A-\p-
`hn-°m-\m-b-Xv. Jm-fn-bpw ap-Z-cn-kpw P-\-tk-h-I-\pw k-a-c-tk-\m-\n-

20 HIvtSm_- ¿ 2021

26kp∂n A^vIm¿

bp-sam-s°-bm-bn km-aq-ln-I ssh-⁄m- am¿-Kn-I-sf kz¿-K-Øn-te-°pw A-k≥-am¿-Kn-I-sf \-c-I-
\n-I-cw-K-Øv k-Po-h-am-bn-cp-∂ D-a-dp¬-Jm- Øn-te-°pw \-bn-°p-∂-h-sc-∂m-Wv hn-ti-jn-∏n-®-Xv. k¿-
fn(d) km-ln-Xy-cw-K-Øpw hn-in-jym A-d- ∆ k-Xv-Kp-W-ß-fpw H-Øn-W-ßn-b Xn-cp-\-_n(kz)bp-sS
_n-Im-hy-c-N-\m-ta-J-e-bn¬ t{]m-Pz-en-®p- A-am-\p-jn-I-X I-≠v Zo-\n-te-°v h-∂ hy-‡n-bp-sS Im-
\n-∂p. k-µ¿-t`m-Nn-Xw I-hn-X-I-fp-≠m-°p- cyw kq-Nn-∏n-® ti-jw \-_n-kv-t\-l-hpw {]-Io¿-Ø-\-
∂-Xn¬ {]-ho-W-\m-bn-cp-∂ A-t±-lw ]- hpw a-\p-jy-s‚ G-‰-hpw \-√ {]-h¿-Ø-\-am-sW-∂pw ]-
e ]-≈n-®p-a-cp-I-fn-epw F-gp-Xn-sh-® \n-c- c-tem-I-Øv ip-]m¿-j t\-Sn-s°m-Sp-°p-sa-∂pw ]-d-bp-∂p-
h-[n I-hn-X-Iƒ A-Sp-Ø-Im-e-߃ h-sc ≠v.
\n-e-\n-∂n-cp-∂p-h-s{X. hn-hn-[-hn-j-b-ß-
fn¬ ssh-hn-[y-am¿-∂ I-hn-X-I-sf-gp-Xn-b _p-dm-Jn-te-dn Pn_vco-en-s‚ A-I-º-Sn-tbm-sS Xn-cp-
A-t±-lw \-_n-Io¿-Ø-\-Im-hy-ß-fpw [m- \-_n(kz) \-S-Øn-b A-¤p-X-I-c-am-b \n-im-{]-bm-W-hpw,
cm-fw c-Nn-®n-´p-≠v. ae°p-Iƒ°v t]m-epw A-\p-h-Zn-°-s∏-Sm-Ø tem-I-tØ-
°v B-\-bn-°-s∏-´ B-Im-im-tcm-l-W-hpw I-hn-X-bn¬
A¬-J-kzo-Z-Xp¬-D-a-cn-ø ^o a-Zv-ln {]-ta-b-am-bn-´p-≠v. B bm-{X-bn¬ A-Zr-iy-tem-I-sØ A-
ssJ-cn¬-_-cn-ø, \-^m-C-kp-±p-d¿ ^o Xu- ¤p-X-ß-fpw \m-kq-Xv, P-_-dq-Xn-se c-l-ky-ß-fp-sa-√mw
lo-Zn¬-a-en-In¬-ap-Jv-X-Zn¿ h-a-Zv-ln k-øn- I-≠ ti-jw F-s‚ kv-t\-l-`m-P-\-ta! Xm-¶ƒ F-s∂
Zn-\m-ap-l-Ω-Zn≥ ssJ-cn¬-_-i¿, J-kzo- hn-´p-sIm-≠v bm-sXm-∂pw `-b-s∏-Sm-sX ap-t∂m-´v t]m-Ip-
Z-Xp¬-A-√-^¬-B-kzo, J-kzo-Z-Xp e-Ωm- I-bpw k¿-∆-tem-I-\n-b-¥m-hm-b \m-Y-\p-am-bn Xm-¶ƒ
f-l-dm, J-kzo-Z-Xp em-l¬-ln-em¬, an-Jv- c-l-ky-`m-j-Ww sN-bv-Xv k-¥p-„n-t\-Sp-I-bpw sN-øp-I
Xz-A-Xp P-^-Xv-\o h-Z-∫-Xv-\o ^o a-Zv-ln- F-∂v Pn-{_o-en-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw B a-l-\o-b-km-
∂-_n-øv Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv D-a¿-Jm- ∂n-[y-Øn-te-°v {]-th-in-°p-I-bp-≠m-bn. kv-t\-lm-`n-hm-
fn(d)bp-sS {]-kn-≤-am-b \-_n-Io¿-Ø-\-
Im-hy-߃. C-cp-]-Øn-c-≠mw ap-J-Ω-kv ]m-Sn-Øp-S-ßn-b ti-j-am-Wv

A¬-J-kzo-Z-Xp¬-D-a-cn-ø duf- b- ps- S Ih- mS- ß- ƒ Xpd- °- s- ∏´- X- v. AX- ypZ- mc- \- mb- kv-

^o aZ- vl- n ssJc- n¬_- c- nø- t\l- \- n[- nt- b, Aß- b- ps- S A\- p{- Kl- w Bh- i- ya- p≈- h- \- pw

J-kzo-Z-Xp kz-√¬-C-em-lví F-∂ t]- B{- Kl- n°- p∂- h- \- pa- mb- ]mh- s- ∏´- Da- ¿ Aß- b- ps- S DΩ- -
cn¬ hn-{ip-X-am-b A-º-Øn-B-dv ap-J-Ω-
kp-Iƒ (]-©-jv-]-Xn-Iƒ) A-S-ßn-b kp- d∏- S- n°- ¬ CX- m h∂- p\- n¬°- p∂- p. Cc- p\- b- \- ß- f- n¬ \n-
Zo¿-L-am-b J-kzo-Z-bm-Wv A¬-J-kzo-Z-
Xp¬-D-a-cn-ø ^o a-Zv-ln ssJ-cn¬-_-cn-ø. ∂pw IÆ- p\- o¿ Hg- pI- n°- c- b- p∂- Cu ]mh- w Aß- b- ps- S
ln-Pv-dv 1209¬ D-a¿-Jm-fn \-S-Øn-b l-÷v
bm-{X-bn¬ du-f-bp-sS Nm-c-Øv sh-®v a-\- Hu-Zm-cy-am-Wv Imw-£n-°p-∂-Xv F-∂ h-cn-Iƒ ]m-Sn-Øo¿-
 n¬ X-fw-sI-´n \n-∂n-cp-∂ A-\p-cm-Kw
]Z- ya- mb- n A[- c- ß- f- ne- qs- S Hg- pI- nØ- pS- ß- n- ∂t- ∏mt- g°- v B al- m¤- pX- h- pw kw`- h- n®- p.
bt- ∏mƒ Iqs- Sb- p≈- h- c- pw Iqs- Se- b- n®- v kz-
√q-A-sse-ln h-kz-√n-aq X-kv-eo-am F∂- v Zy-߃-°pw {]-Xy-`n-hm-Zy-߃-°pw ti-jw A-√m-lp-hp-
G-‰p-]m-Sp-I-bp-≠m-bn. J-_-dp-»-co-^n-\-Sp- am-bn t\-cn-´v ap-\m-Pm-Xv \-S-Øn \n-kv-Im-cw k-Ωm-\-am-
sØ-Øm≥ sIm-Xn-® a-lm-\p-`m-h-\p-ap- bn kzo-I-cn-®v Xn-cp-Zq-X¿ Xn-cn-®v t]m-cp-∂-sX-√mw a-t\m-
∂n¬ du-f-bp-sS I-hm-S-߃ Xp-d-°-s∏- l-c-am-bn h¿-Æn-°p-∂ h-cn-Iƒ C-Xn-ep-≠v.
Sp-I-bpw Xn-cp-I-cw Np-ºn-°m-\p-≈ a-lm-
`m-Kyw a-lm-\p-`m-h-\v e-`n-°p-I-bp-ap-≠m- C-cp-]-Øn-c-≠mw ap-J-Ω-kv ]m-Sn-Øp-S-ßn-b ti-j-
b-Xv Cu I-hn-X-bn-eq-sS-bm-Wv. am-Wv du-f-bp-sS I-hm-S-߃ Xp-d-°-s∏-´-Xv. A-Xyp-Zm-c-
\m-b kv-t\-l-\n-[n-tb, A-ß-bp-sS A-\p-{K-lw B-h-
B-Zy-h-cn-bn¬ kz-√¬-C-em-lp F-∂p- iy-ap-≈-h-\pw B-{K-ln-°p-∂-h-\p-am-b ]m-h-s∏-´ D-a¿
≈-Xv sIm-≠m-Wv J-kzo-Z-Xp-kz-√¬-C-em- A-ß-bp-sS D-Ω-d-∏-Sn-°¬ C-Xm h-∂p-\n¬-°p-∂p. C-cp-
lp F-∂v Cu I-hn-Xm-k-am-lm-cw A-dn- \-b-\-ß-fn¬ \n-∂pw I-Æp-\o¿ H-gp-In-°-c-bp-∂ Cu ]m-
b-s∏-´-Xv. hn-ip-≤-Jp¿-B-\n¬ Xn-cp-\- hw A-ß-bp-sS Hu-Zm-cy-am-Wv Imw-£n-°p-∂-Xv F-∂ h-
_n(kz)bp-sS kz-`m-h-ssh-in-„yw kq-Nn- cn-Iƒ ]m-Sn-Øo¿-∂-t∏m-tg-°v B a-lm-¤p-X-hpw kw-`-
∏n-°m≥ B-ep-Cw-dm-\n-se 159Bw kq-‡- hn-®p.
Øn¬ sIm-≠p-h-∂ A-tX-]-Z-ß-fp-≤-cn-
®m-Wv Xn-cp-Zq-X-sc h¿-Æn-®p-Xp-S-ßp-∂-Xv. ]n-∂o-Sp-≈ h-cn-I-fn¬ l-_o-_n-s‚ H-cp-]m-Sv a-l-Xz-
A-√m-lp-hn-s‚ Xu-lo-Zn-te-°v £-Wn- ߃ kq-Nn-∏n-®v du-fm k-µ¿-i-\-Øn-s‚ ]-hn-{X-X-bpw
°m≥ A\- mY- s- \¶- ne- pw k¿∆- ⁄- m\- nb- m- ]-d-™v, du-f-bp-sS Nm-c-Øv \n-∂v ]n-cn-™v t]m-Ip-∂-
b Zq-X-cm-bn \n-tbm-Kn-°-s∏-´-h¿ Ip-^v-dn- Xn-se k-¶-S-hpw k-a¿-∏n-®v \-_n(kz)°pw Ip-Spw-_-Øn-
s‚ A-Sn-Ø-d s]m-fn-®-S-°n-b-h-cpw k≥- \pw Kp-Ww h¿-jn-°-s´ F-∂ {]m¿-∞-\-tbm-sS-bm-Wv
Cu I-hn-X-Iƒ A-h-km-\n-°p-∂-Xv.

at- \ml- c- a- mb- `mj- m kuµ- c- yh- pw, BJ- ym\- `- wK- nb- pw,

27 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

kp-{Km-ly-am-b k-a¿-∞-\-hpw Cu I-hn- Z¿i- \- ß- f- ms- W∂- pw, {]X- y£- a- mb- n°- mW- p∂- s- X√- mw A-
Xm k-am-lm-c-Øn-s‚ {]-tXy-I-X-I-fm-Wv. h-s‚ {]-`m-h-Øn-s‚ ku-µ-cyw am-{X-am-sW-∂pw A-t±-
B-em-]-\-Øn-s‚ Xm-fm-fl-I-X-bn¬ e-bn- lw k-a¿-∞n-°p-∂p-≠v. D-a¿-Jm-fn(d)bp-sS ap-∂n¬ k-
°p-∂-h¿-°p t]m-epw A-\p-cm-K-km-K-c- a¿-∏n-°s- ∏´- Hº- X- v tNmZ- yß- ƒ°- p≈- DØ- c- ß- f- mb- n´- m-
Øn¬ Du-fn-bn-´p t]m-hm≥ km-[y-am-Ip- Wv Cu `mK- s- Ø Ih- nX- I- ƒ cN- n°- s- ∏´- X- v. F√- m tNmZ- y-
∂ hn-[-am-Wv Hm-tcm h-cn-I-fpw tIm¿-Øn- ߃°- pw DØ- c- w ]d- ™- v Ah- k- m\- hc- nb- n¬ C\- n Rm≥
W-°n-bn-´p-≈-Xv. A¿-∞-a-dn-bp-∂-h¿-°v H- Xnc- pZ- qX- s- c(kz) {]I- o¿Ø- n°- ph- m≥ XpS- ß- pI- b- ms- W∂- v
cp X-h-W ]m-cm-b-Ww sN-bv-Xm¬ X-s∂ ]d- ™- mW- v aZ- lv- p∂- _- o hc- nI- ƒ ]mS- nØ- pS- ß- p∂- X- v.
C-jv-Jv X-e-bn¬ ]n-Sn-°p-sa-∂-Xv k-Xy-
am-Wv. sXm-Æq-dv h-cn-I-fn-em-Wv \-_n(kz)sb A-t±-lw Cu
c-N-\-bn¬ h¿-Æn-°p-∂-Xv. kv-Xp-Xn-Ko-Xw, P-\-\-Øn-\p-
\^- mC- k- p±- pd- ¿ ^o Xul- o- ap-ºp-≈ A-h-ÿm-hn-ti-j-߃, P-\-\w A-Sp-Ø th-f-
Zn¬-a-en-In¬-ap-Jv-X-Zn¿ bne- p≠- mb- kwë- h- ß- ƒ, P\- \- c- m{- Xnb- ns- e Zr„- m¥- ß- ƒ,
ha- Z- vl- n kø- nZ- n\- m apl- Ω- Z- n≥ `q-Pm-X-cm-b k-a-b-sØ hn-ti-j-߃, Xn-cp-\-_n(kz)bp-
ssJ-cn¬-_-i¿ sS Zu-Xyw, \n-im-{]-bm-Ww, ]-c-tem-I-ip-]m¿-i, Nn-e
k-hn-ti-j-X-Iƒ F-∂n-h-bm-Wv C-Xn¬ {]-tXy-Iw sIm-
D-a¿-Jm-fn-bp-sS \-_n-Io¿-Ø-\ Im-hy- ≠p-h-∂ hn-j-b-߃. A-h-km-\ -`m-K-Øv \-_n-tbm-Sv
ß-fn¬ c-≠m-a-tØ-Xm-Wv \-^m-C-kp-±p- hn-\o-X-hn-t[-b-\m-bn \-S-Øp-∂ {]m¿-∞-\-tbm-sS-bm-Wv
d¿. \m-aw kq-Nn-∏n-°p-∂-t]m-se Cu Ir- I-hn-X A-h-km-\n-°p-∂-Xv.
Xn c-≠v `m-K-am-Wv. B-Zy-sØ A-dp-]-Xv
I-hn-X-I-fn¬ A-√m-lp-hn-s‚ G-I-Xz-hpw em-C-em-l-C-√-√m-lv ap-l-Ω-Zp¿-d-kq-ep-√m-lv F-∂
Zn-hy-Xz-hp-sa-√m-am-Wv hn-i-Zo-I-cn-°p-∂-Xv. Xu-lo-Zn≥ h-N-\w hn-i-Zo-I-cn-°p-∂ D-Ø-a c-N-\-bm-b-
{]]- ©- Ø- ne- p≈- Hmt- cm hk- vX- p°- f- pw {k- Xv sIm-≠v X-s∂ hn-izm-kn-Iƒ \n¿-_-‘-am-bpw hm-bn-
„m-hm-b A-√m-lp-hn-s‚ D¨-a-bp-sS \n- ®n-cn-°-W-sa-∂v a-ºp-dw k-øn-Zv A-e-hn-X-߃ \n¿-tZ-
in-® Ir-Xn-I-fn¬ H-∂v D-a¿-Jm-fn-bp-sS \-^m-C-kp-±p-d¿
20 HIvtSm_- ¿ 2021 B-Wv. a-\p-jy-a-\- v kv-^p-Sw sN-bv-sX-Sp-°p-∂-Xn-epw
Xu-lo-Zn¬ D-d-∏n-®p-\n¿-Øp-∂-Xn-epw Cu c-N-\-bp-sS
28kp∂n A^vIm¿

kzm-[o-\-am-Wn-Xv kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. _n(kz)sb D-]-an-®v ti-jw l-_o-_n-s‚ H-cp ]m-Sv
k-hn-ti-j Kp-W-ß-fm-Wv A-Sp-Ø h-cn-I-fn¬ {]-Xn-
Jk- zoX- p A√- ^- ¬B- k- zo ]m-Zn-®n-´p-≈-Xv. ]n-∂o-Sv Xn-cp-\-_n(kz)bp-sS kp-{]-[m-
\ ap-Av-Pn-k-Xm-b C-kv-dm-Av-an-Av-dm-Pm-Wv hn-h-cn-°p-
D-a-dp¬-Jm-ln-cn(d)bp-sS {]-Io¿-Ø-\- ∂-Xv. Xm≥ C-{X-tØm-fw Xn-cp-\-_n(kz)sb h¿-Wn-
Im-hy-am-b A-√-^¬-A-en-^víIm-hy-k-am- ®p {]-Io¿-Øn-°p-∂-Xv B-cm-cp-an-√m-Ø ]-c-tem-I-Øv
lm-c-sØ-t∏m-se D-a¿-Jm-fn(d) c-Nn-® ap- B l-_o-_n-s‚ Hu-Zm-cyw sIm-≠v c-£-s∏-Sm-\m-sW-
∏-Øn-\m-ev h-cn-I-fp-≈ {]-Io¿-Ø-\-k-am- ∂v A-t±-lw Xp-d-s∂-gn-Xn-bn-´p-≠v.
lm-c-am-Wv J-kzo-Z-Xp A-√-^¬-B-kzo.
Hm-tcm ss_-Xn-te-bpw A¿-≤-t«m-L-ß- ]p-≈n-I-fp-≈ A-£-c-߃ am-{X-ap-]-tbm-Kn-®v D-a¿-
fpw (ank- zvd- D- I- f- pw) Ht- c A£- c- ß- ƒ sIm- Jm-fn(d) A-©p-h-cn-I-fp-≈ e-Lp-Im-hy-am-Wv c-Nn-®n-
≠v Xp-S-ßn em-a-£-c-Øn¬ A-¥y-{]m-k- ´p-≈-Xv. Xp-S-°-Øn¬ H-cp kv-{Xo-tbm-Sv kw-km-cn-°p-
sam-∏n-® h-cn-I-fm-Wv Cu k-am-lm-c-Øn- ∂ cq-]-Øn¬ I-hn-X-Iƒ B-cw`n-°p-∂ A-d-_n-I-hn-
ep-≈-Xv. H-tc A-£-c-߃ hn-hn-[ cq-]- I-fp-sS co-Xn-bn-em-Wv Cu I-hn-X-Iƒ Xp-S-ßn-bn-´p-≈-
Øn¬ hn-\y-kn-°-s∏-´ ]-Z-ß-fp-]-tbm-Kn- Xv. X-iv-_o-_v F-∂m-Wn-Xn-\v ]-d-bp-I. ]m-]-]-¶n-e-am-
®p-≈ h-cn-I-fm-b-Xv sIm-≠v X-s∂ Hm-tcm bn F-s‚ bu-∆-\w \-in-∏n-®p-I-f-™ F-s∂ J-_v-dn-
h-cn-I-fpw a-t\m-l-c-am-b Xm-f-Øn¬ ]m- s‚ C-Sp-°-en¬ \n-∂v A-ßv c-£-s∏-Sp-Øn-Ø-tc-W-
Sm-hp-∂-Xm-Wv. L-\m-‘-Im-c-Øn¬ {]-Im-
iw s]m-gn-®v B-Im-i-Kw-K-bn¬ \o-¥p-∂ lnP- vd- 1177 d_- oD- ¬A- ∆- ¬ 10\v {]k- n≤- a- mb- Im°- Ø- d- X-
]q¿-Æ-N-{µ-t\m-Sm-Wv Xn-cp-\-_n(kz)sb
A-t±-lw Cu I-hn-X-bn¬ D-]-an-°p-∂-Xv. dh- m´- n¬ Be- na- pk- ve- nb- mc- pt- Sb- pw Ba- n\- b- pt- Sb- pw ]p{- X\- m-
A-hn-izm-k-Øn-s‚ C-cp-fn¬ I-gn-bp-∂-h¿-
°v ln-Zm-b-Øn-s‚ sh-fn-®w ]-I¿-∂p-\¬- bn P\- n®- Da- ¿ Jmfn ]nX- mh- n¬\n∂- v Xs- ∂ {]mY- a- nI- ]- T\- -
In-b-h-cm-W-t√m Xn-cp-\-_n(kz). Xn-cp-Zq-
X-cp-sS P-\-\-k-a-b-sØ ]-e A-¤p-X-ß- ߃ ]q¿Ø- nb- m°- n ]X- ns- \m∂- mw hb-  - n¬ Xm\- q¿- Z¿ - n¬
fpw kq-Nn-∏n-® ti-jw B \-_n(kz)tbm-
Sp-≈ A-S-ßm-Ø kv-t\-lw A-t±-lw ]- Xp∂- wh- o´- n¬ AlvaZ- a-v pk- e-v nb- mc- ps- S ini- yX- zw kzoI- c- n®- p. ]X- n-
e h-cn-I-fn-epw {]-I-Sn-∏n-°p-∂p-≠v. \-Ωp-
sS ap≥-Km-an-I-fn¬ A-[n-I-t]¿-°pw Cu aq∂- mw hb-  - n¬ s]m∂- m\- n∏- ≈- nb- n¬ aΩ- n°- p´- na- pk- e-v nb- mc- p-
Im-hy-k-am-lm-cw lr-Zn-ÿ-am-bn-cp-s∂-
∂pw I-eym-Ww t]m-se-bp-≈ k-t¥m-j sS in£- W- Ø- ne- mW- v ]n∂- oS- v hf- ¿∂- X- .v lnP- d-v 1196¬ al- m-
th-f-I-fn¬ H-cp-an-®n-cp-∂v H-tc Xm-f-Øn¬
Cu h-cn-Iƒ A-h¿ B-e-]n-°m-dp-≠m-bn- \p`- mh- ≥ h^- mX- mI- p∂- X- v hs- c Ah- c- ps- S Z¿k- ne- pw Bfl- ob- -
cp-∂p-sh-∂pw N-cn-{X-Øn¬ Im-Wmw.
in£- W- Ø- Ø- ne- pw ]Tn®- pb- c- m≥ Da- ¿J- mf- n°- v km[- ya- mb- n.
J-kzo-Z-Xp-em-l¬-ln-em¬
ta. F-∂v Cu I-hn-X-bn¬ \-_n(kz)tbm-Sv B-h-iy-s∏-
Da- ¿J- mf- n(d)bps- S Ih- nX- I- f- n¬ A£- - Sp-∂p-≠v.
c-߃ sIm-≠v A`ym-kw Im-Wn-® Nn-e
J-kzo-Z-I-fpw Im-Wm-hp-∂-Xm-Wv. A-d-_n J-kzo-Z-Xp-e-Ωm-f-l-d
A-£-c-ß-fn¬ ]p-≈n-I-fn-√m-Ø A-£-c-
߃(A¬-lp-dq-^p¬-ap-“-e) am-{Xw h-cp- D-a¿-Jm-fn(d)bp-sS \-_n-Io¿-Ø-\-Im-hy-ß-fn¬ hn-
∂ ]Z- ß- f- p]- t- bmK- n®- pw, ]p≈- nI- f- p≈- A- {ip-X-am-b a-s‰m-∂m-Wv J-kzo-Z-Xp-e-Ωm-f-l-d. A-¥y-{]m-
£-c-߃(A¬-lp-dq-^p¬-ap-Av-P-a) am- kw dm-Av B-b-Xv sIm-≠v A¬-J-kzo-Z-Xp¬-D-a-cn-ø-A¿-
{Xw h-cp-∂ ]-Z-ß-fp-]-tbm-Kn-®pw a-Zv-lp- dm-C-ø F-∂pw C-X-dn-b-s∏-Sp-∂p-≠v. B-sI 38h-cn-I-fp-
∂-_o Im-hy-߃ A-t±-lw c-Nn-®n-´p-≠v. ≈ Cu J-kzo-Z-bn¬ \-_n-bp-sS P-\-\-hpw B k-a-b-
em-l¬ ln-em¬ F-∂v Xp-S-ßp-∂ D-]-cn- sØ A-¤p-X-ß-fpw hn-h-cn-®m-Wv Xp-S-ßp-∂-Xv. Xn-cp-
kq-Nn-X I-hn-Xm-k-am-lm-cw ]p-≈n-I-fn-√m- \-_n(kz) k-Xy-hn-izm-kw ]-c-ky-am-bn {]-Jym-]n-°p-
Ø A-£-c-ß-fp-]-tbm-Kn-®p-≈ Im-hy-k- I-bpw A-k-Xyw \-in-∏n-°p-I-bpw Xn-cp-\-_n(kz)\n-tbm-
am-lm-c-am-Wv. C-cp-]-Øn-A-©v h-cn-I-fm- Kw Im-c-Ww ]n-im-Np-°ƒ D-®-Øn¬ hn-e-]n-°p-I-bp-
Wv Cu k-am-lm-c-Øn-ep-≈-Xv. D-a¿-Jm- am-sW-∂v ]-d-™ ti-jw Xn-cp-\-_n(kz)im-co-cn-I {]-
fn(d)bp-sS `m-jm-ss\-]p-Wn-bpw Im-hy-c- tXy-I-X-I-fpw kq-Nn-∏n-®n-°p-∂-Xv Im-Wmw. A-h-km-\-
N-\-bn-se {]m-ho-Wy-hpw Xn-cn-®-dn-bm≥ `m-K-Øv \-_n(kz)bp-sS i-^m-A-Øn-s‚ A-[n-Im-c-sØ-
Cu I-hn-X-Iƒ X-s∂ h-en-b km-£y-ß- °p-dn-®v ]-d-™v \-_n-°pw Ip-Spw-_-Øn-\pw {]-tXy-Iw
fm-Wv. {]m¿-∞n-®p-sIm-≠m-Wv Cu Im-hy-k-am-lm-c-hpw ]-cn-
k-am-]v-Xn Ip-dn-°p-∂-Xv.
Xn-f-ßp-∂ A¿-≤-N-{µ-t\m-Sv Xn-cp-\-
_-lp-am-\-s∏-´ D-a¿-Jm-fn-bp-sS Im-hy-c-N-\m-km-ln-
Xy-Øn-se {]-hm-N-I-{]-Io¿-Ø-\-Im-hy-ß-sf Ip-dn-®v am-
{X-am-Wn-hn-sS \mw N¿-® sN-bv-X-Xv. I¿-Ω-im-kv-{X-hp-
am-bn _-‘-s∏-´pw, A-\p-tim-N-\-Im-hy-ß-fpw, I-Øn-S-
]m-Sp-I-fpw, \n-an-j-°-hn-X-I-fp-am-bn [m-cm-fw a-‰p I-hn-
X-I-fpw A-t±-l-Øn-\m-bp-≠v.

29 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

la- oZ- nø- am¿°- ‰- ne- qs- S cmh- ns- e \S- °- m- lØ- mb- ic- oA- Ø- pw hni- zmk- kwl- nX- I- f- pw Bc- m[- -
\m I¿a- ß- f- pw sIm≠- ms- W∂- v \mw Hmt- cmc- pØ- c- pw F-
\nd- ß- nb- Rm≥ \_- nZ- n\- s- Ø hc- t- h¬- t∏mg- pw Hm¿Ø- nc- nt- °≠- hk- X-v pX- b- mW- .v tami- a- mb- s]-
°m≥ AW- ns- ™mc- pß- n \n¬°- p∂- IS- - cpa- m‰- ß- f- n¬ \n∂- pw P\- ]- Y- s- Øb- pw ktv- \l- Ø- n\- pw
If- pw \m¬°- h- e- I- f- pw I≠- v A¤- pX- s- ∏- kul- m¿±- Ø- n\- pw Bl- zm\- w sNø- p∂- , sshb- ‡- nI- h- pw
´p. s]s- ´∂- mW- v Hc- p Bi- ¶- Fs- ‚ a\-  - n- kma- ql- nI- h- pa- mb- kt- ¥mj- s- Ø Bh- i- ys- ∏S- p∂- Ah- -
te°- v HmS- nh- ∂- X- .v \_- nZ- n\- s- Ø hc- t- h¬- cps- S kl- P- h- mk- \- s- bb- pw kwc- £- n°- m≥ th≠- nb- mW- v
°m≥ P\- ß- ƒ Cu la- oZ- nø- am¿°- ‰- pw ]- A√- ml- p Ck- vemw F∂- al- Ø- mb- Poh- nX- Z¿i- \- w X-
´W- Ø- ns- e a‰- p am¿°- ‰- pI- f- pw at- \ml- c- a- m- ømd- m°- nb- n´- p≈- X- v. kz`- mh- Z- qj- yß- f- n¬ \n∂- pw P\- ß- -
bn Ae- ¶- c- n®- nc- n°- p∂- X- v Xnc- p\- _- n(kz)bp- sf kwc- £- n°- m\- pw Ah- ¿°- nS- b- n¬ ]c- k- ]-v c- kt-v \l- -
sS hk- znb- Ø- ns- \ Ah- ¿ kzoI- c- n®- nc- n°- p- Øns- ‚b- pw cR- P-v n∏- ns- ‚b- pw ]me- w ]W- nb- m\- pw ]c- ni- p-
∂s- h∂- X- n\- p≈- sXf- nh- mb- n IW- °- m°- m- ≤ Zo\- ns- \°- mƒ \s- √mc- p NnI- n’- m am¿K- a- p≠- mb- nc- p∂- p-
\mI- pt- am? kmº- Ø- nI- CS- ]- mS- pI- f- ne- pw km- sh¶- n¬ Zo\- ns- \ hn´- v A√- ml- p B am¿K- s- Ø ac- p∂- mb- n
aql- nI- s]c- pa- m‰- ß- f- ne- pw Fs- ‚ DΩ- Ø- v io- kzoI- c- n°- pa- mb- nc- p∂- p. ëAI- w t]ms- eØ- s- ∂ ]pd- h- pw hn-
ent- °≠- s- X∂- v {]h- mN- I- ¿(kz) hc- ®- pI- m- ip-≤n-bp-≈-h-cpw sh-◊-bp-≈-h-cp-am-bn-´m-Wv \n-ß-sf
´nØ- ∂- am¿K- s- Ø Ah- ¿ ]q¿W- a- mb- n Aw- Rm≥ Dt- ]£- n®- nc- n°- p∂- X- .v sXΩ- mS- nb- √- ms- X B am¿K- -
KoI- c- n®- nc- n°- p∂- s- h∂- X- ns- ‚ AS- b- mf- a- mb- n Øn¬ \n∂- pw hyX- nN- e- n®- pt- ]mh- pI- b- n√- F∂- Xnc- ph- N- -
KW- n°- m\- mI- pt- am? \t- ØmS- v Iqd- p]- pe- ¿Ø- m\- mb- nc- n°- pt- am Ch- ¿ \K- c- ß- ƒ

Ck- vemw \ne- \- n¬°- p∂- X- v AX- ns- ‚ a- ]T\w

tUm. kCuZv daf- zm≥ _qXzn

hnh: aplΩ- Zv Alvk≥ ]p√q¿

Pohn-Xm-\p-[m-h-\-amWv
A\p-cmKw

20 HIvtSm_- ¿ 2021

30kp∂n A^vIm¿

tXmd- pw tXmc- W- ß- ƒ Xq°- p∂- s- X∂- v Hc- p apß- nb- nc- n°- p∂- X- ns- ‚ Dt- ±i- yw {]h- mN- I- c- ps- S hk- znb- Ø- n-
\na- nj- w Rm≥ Bfl- K- X- w \S- Ø- n. Xnc- p\- - t\mS- p≈- hnt- [b- X- zw Xs- ∂b- mt- Wm F∂- v Hc- n°- ¬ IqS- n
_n(kz)bps- S hk- znb- Ø- v t\m°- nb- m¬, s]- \a- p°- v Bfl- K- X- w sNb- X-v p t\m°- mw. A√- ml- ph- pa- mb- pw
cpa- m‰- ß- f- ne- qs- Sb- pw ]c- k- ]-v c- CS- s- ]S- e- pI- - Ah- s- ‚ C„- Zmk- \- pa- mb- pw \a- p°- p≈- DS- º- S- ns- b tZym-
fne- qs- Sb- pa- mW- v hni- p≤- Zo≥ DZ- mØ- a- ms- bm- Xn∏- n°- p∂- X- v Xs- ∂b- mt- Wm As- X∂- v \a- ps- °m∂- v ]p\- -
cp Z¿i- \- a- mb- n \ne- \- n¬°- p∂- s- X∂- v \a- p- cmt- emN- \- \S- Ø- n t\m°- mw. A√- ml- p ]d- b- p∂- X- v t\m-
°v Is- ≠Ø- m\- mI- pw. Ck- vema- nI- ic- oA- - °q: Af- °- pt- ºmƒ ]q¿W- a- mb- n \¬I- pI- b- pw ic- nb- mb-
Øns- ‚ Hmt- cm \nb- a- ß- f- pw DX- I-v r„- a- mb- Xpe- mk- ps- Im≠- v Xq°- pI- b- pw thW- w; AX- mW- v DZ- mØ- h- pw
kz`mh- a- p≈- h- c- mb- n P\- ß- s- f ]c- nh- ¿Ø- \- w hni- n„- ]c- nW- ma- a- p≈- X- pw(Ck- d-v mA- :v 35), hm\- t- emI- ß- -
sNb- s-v XS- p°- m\- p≈- X- ms- W∂- v hy‡- a- mI- pw. sf Ah- ≥ Db- ¿Ø- pI- b- pw Xq°- Ø- n¬ \nß- ƒ {Ia- t- °S- v
\_- n(kz) Xs- ∂ ]d- b- p∂- p≠- :v kz`mh- s- sh- Im´- mX- nc- n°- m≥ \oX- nb- ps- S Xpe- mk- v ÿm]- n°- pI- b- pw sN-
in„- ys- Ø ]q¿Ø- oI- c- n°- m\- mW- v Rm≥ A- bX-v nc- n°- p∂- p(dl- vam≥: 78- ), Af- h- ne- pw Xq°- Ø- ne- pw Ipd- -
b°- s- ∏´- n´- p≈- X- v. hv hc- pØ- p∂- h- ¿°- -v Bf- pI- t- fmS- v Af- ∂- ph- mß- pt- ºmƒ ap-
gph- \- ms- bS- p°- pI- b- pw Af- t- ∂m Xq°- nt- bm Bf- pI- ƒ°- v A-
Xnc- pZ- qX- ¿(kz) \s- Ω hni- zk- X-v X- t- bm- tßm´- v sImS- p°- pt- ºmƒ \„- w hc- pØ- pI- b- pw sNø- p∂- h- ¿-
sS G¬]- n®- Hc- p]- mS- v Imc- yß- f- p≠- .v As- X- °-v al- m\- mi- w! Xß- ƒ Db- n¿s- Øg- pt- ∂¬∏- n°- s- ∏S- ps- a∂- v
√mw Ch- ns- S kh- nk- X-v c- w hni- Z- oI- c- n°- pI- - A°- q´- ¿ hni- zk- n°- p∂- nt- √?(apY- ^- ^-v n^- o≥: 14- ).
sb∂- X- v DN- nX- a- √- . F¶- ne- pw \mw A\- nh- m-
cya- mb- n {i≤- nt- °≠- Nne- hk- znb- Ø- pI- s- f- \Ω- ps- S lrZ- b- m¥- c- Ø- nt- e°- v £n{- ]Z- ¿i- \- w \S- Ø- p-
°pd- n®- v ]d- b- mw. \_- n(kz) ]d- b- p∂- p: Xp- tºmƒ Xs- ∂ \a- p°- v t_m[- ya- mI- p∂- Imc- ys- a¥- mW- ?v Xn-
S¿®- b- mb- \m¬]- X- v Znh- k- w Bs- c¶- ne- pw cp\- _- n(kz)bps- S I¬]- \- I- t- fmS- v A]- I- S- I- c- a- mw hn[- w \mw
A∂- w ]qg- Ø-v ns- h®- m¬ Ah- ≥ A√- ml- p-
hn¬ \n∂- pw ap‡- \- mb- nc- n°- p∂- p. A√- ml- p- kz`- mh- Z- qj- yß- f- n¬ \n∂- pw P\- ß- s- f kwc- £- n°- m\- pw A-
hpw Ah- s- \ Xnc- n™- pt- \m°- pI- b- n√- (A“- -
Z,v lmI- nw), {]h- mN- I- ¿(kz) Hc- n°- ¬ A- h¿°- nS- b- n¬ ]c- k- ]v- c- ktv- \l- Ø- ns- ‚b- pw cR- Pv- n∏- ns- ‚b- pw
ßmS- nb- n¬ {]t- hi- n®- p. At- ∂c- w [m\- yw
hn¬°- p∂- Hc- mƒ Xß- f- ps- S {i≤- b- n¬ s]- ]me- w ]W- nb- m\- pw ]c- ni- p≤- Zo\- ns- \°- mƒ \s- √mc- p NnI- n-
´p. D-S-s\-Ø-s∂ {]-hm-N-I¿(kz) Xs- ‚
ssI B [m\- y°- q\- b- n¬ {]t- hi- n∏- n®- p. I- ’m am¿K- a- p≠- mb- nc- p∂- ps- h¶- n¬ Zo\- ns- \ hn´- v A√- ml- p B
øn¬ \\- h- v A\- p`- h- s- ∏´- \_- n(kz) AX- n-
s\°- pd- n®- v At- ±l- t- ØmS- v At- \zj- n®- p. a- am¿K- s- Ø ac- p∂- mb- n kzoI- c- n°- pa- mb- nc- p∂- p. ‘AI- w t]ms- e-
gs- ]b- Xv- v \\- ™- X- ms- W∂- v Imc- W- w ]d- -
™ At- ±l- t- ØmS- v Ah- nS- p∂- v Ac- pf- n: F- Øs- ∂ ]pd- h- pw hni- p≤- nb- p≈- h- c- pw sh◊- b- p≈- h- c- pa- mb- n-
¶n¬, P\- ß- ƒ ImW- pw hn[- w Xm¶- ƒ°- X- v
apI- f- n¬ Xs- ∂ sh°- ma- mb- nc- p∂- t- √m. h©- - ´mW- v \nß- s- f Rm≥ Dt- ]£- n®- nc- n°- p∂- X- v. AI- w t]ms- e-
\ \-S-Øp-∂-h≥ \-Ωn¬ s]-´-h-\-√í(ap-
kvenw), Pc- o¿_\-v p A–- n√- ml- (v d) \nt- hZ- - Øs- ∂ ]pd- h- pw hni- p≤- nb- p≈- h- c- pw sh◊- b- p≈- h- c- pa- mb- n-
\w sNø- p∂- p; Rm≥ apk- vena- mb- n Xnc- p\- -
_n(kz)sb ss_b- A-v Ø- v sNb- X-v v aS- ß- m≥ ´mW- v \nß- s- f Rm≥ Dt- ]£- n®- nc- n°- p∂- X- v.
t\c- w Ah- nS- p∂- v Fs- ‚ hk- {-v Xw ]nS- n®- ph- -
en°- pI- b- pw Hmt- cm apk- venapa- mb- pw CS- ]- g- - apJ- w Xnc- n®- pI- f- b- p∂- p. A√- ml- ph- pw Ah- ≥ hg- n dk- qe- pw
Ipt- ºmƒ KpW- I- mw£- b- p≈- h- \- mb- nc- n°- W- - \n¿t- ±i- n®- Imc- yß- t- fmS- v \mw ]pd- w Xnc- n™- p \n¬°- p-
sa∂- v \n¿t- ±i- n°- pI- b- pw sNb- X-v p.(_pJ- m- ∂p. \Ω- ps- S \n¿a- mW- ß- f- pw {]h- ¿Ø- \- ß- f- pw h©- \- I- -
cn, apk- venw), hmk- ne- Ø- v _v\- p Ak- vJ- - fm¬ \nd- ™- X- mW- .v AX- n¬ IqS- pX- ¬ hni- Z- oI- c- W- Ø- n-
A(v d) \nt- hZ- \- w sNø- p∂- p; \_- n(kz) ]d- - s‚ Bh- i- ya- ps- ≠∂- v F\- n°- v tXm∂- p∂- n√- . ic- oc- Ø- n\- v
™p: hn¬°- s- ∏S- p∂- hk- X-v ph- ne- p≈- \yq- A]- I- S- I- c- a- mb- tcmK- w hc- pØ- ns- h°- p∂- Xc- Ø- ne- p≈- hn-
\X- hyI- X- a- m°- ms- X Hc- p sNc- °- pw hn¬- ]Ø- pI- f- pw h©- \- I- f- pw \nd- ™- X- mW- v \Ω- ps- S Irj- nb- nS- -
°¬ A\- ph- Z- \- ob- a- √- (lmI- nw, ss_b- l-v - ߃. he- nb- tXmX- ne- p≈- IoS- \- mi- n\- nI- f- ps- Sb- pw cmk- h- -
Jn). CØ- c- Ø- ne- p≈- Bi- b- ß- ƒ hc- p∂- fß- f- ps- Sb- pw D]- t- bmK- a- mW- v Irj- nb- nS- ß- f- n¬ \S- °- p∂- -
lZ- ok- pI- ƒ \nc- h- [- nb- mW- .v sX∂- v Ah- ns- S sN∂- v ]c- nt- im[- n®- m¬ \a- p°- v t_m[- ya- m-
Ipw. Irj- nb- pS- a- I- f- ps- S Ioi- b- n¬ kº- Ø- pw `£- n°- p∂- -
]c- ni- p≤- Zo≥ AX- ns- ‚ ic- oA- Ø- ne- pw hc- ps- S ic- oc- Ø- n¬ hn]- Ø- pw \nd- °- p∂- lo\- {]h- ¿Ø- n-
hni- zmk- XX- zß- f- ne- pw Bc- m[- \- m I¿a- ß- - bmW- X- .v Rm\- ns- X√- mw sI´- n®- a- ®- p ]d- b- p∂- X- ms- W∂- v \n-
fne- pw Bh- i- ys- ∏S- p∂- s]c- a- m‰- h- pw CS- s- ]- ߃°- v tXm∂- p∂- pt- ≠m? A√- ml- p Xs- ∂ \a- p°- v ap∂- d- n-
epI- f- pw Cs- X√- mw Xs- ∂b- mW- .v {]I- mt- im- bn∏- v \¬I- p∂- p: `qa- nb- n¬ A√- ml- p \∑- b- p≠- m°- nb- ti-
÷ze- a- mb- Cu hni- p≤- amk- Ø- n¬ am¿°- - jw \nß- ƒ Ipg- ∏- a- p≠- m°- c- pX- .v (AA- d-v m^- :v 56).
‰pI- s- f√- mw h¿W- ß- f- ne- pw tXmc- W- ß- f- ne- pw
A√- ml- p ]d- b- pI- b- mW- ;v `qa- ns- b Rm≥ \nß- ƒ°- v D-
NnX- a- mb- coX- nb- ne- m°- n X∂- nc- n°- p∂- p. kp`- n£- a- mb- ip-
≤h- pw t]mj- I- ka- r≤- h- pa- mb- A∂- w tXS- m\- p≈- D]- I- c- -
Wa- m°- n \ma- X- ns- \ am‰- nb- nc- n°- p∂- p. BI- mi- Ø- p\n∂- v a-

31 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

g h¿j- n°- pI- b- pw `qa- nb- ps- S D]- c- nX- e- Ø- n- {Xh- pw {]t- im`nX- h- pa- mb- Cu amk- w, CØ- c- w Nn¥- I- ƒ
eqs- Sb- X- v D≈- nt- e°- v Bg- ∂-v nd- ß- n sXf- na- - \Ω- n¬ cqV- a- qe- a- m°- nØ- o¿°- W- w. Xnc- p\- _- n(kz)bps- S
bm¿∂- X- mh- pI- b- pw ]n∂- oS- v `qa- nb- ps- S AS- n- P∑- Z- n\- w Bt- Lmj- n°- ¬ \nb- a- h- nc- p≤- a- ms- W∂- v Rm≥
bn¬ AX- ns- \ kpc- £- nX- a- mb- n kwc- £- n°- p- ]d- b- p∂- n√- . ]s- £, AX- v Ah- nS- pt- ØmS- p≈- kt-v \l- -
Ib- pw sNø- p∂- p. AX- n¬ \n∂- pw \nß- ƒ Øns- ‚ Id- I- f- ™- {]I- S- \- ß- ƒ°- p≈- kpµ- c- \na- nj- -
ip≤- a- mb- sh≈- w aX- nh- c- pt- hmf- w IpS- n°- p- ßf- m°- nØ- o¿°- m≥ \a- p°- mI- W- w. {]h- mN- I- s- ‚ P∑- -
∂p. ic- oc- Ø- n¬ ac- W- Ø- n\- v tlX- ph- mt- b- Zn\- Ø- ne- p≠- mI- p∂- {]I- S- a- mb- kt- ¥mj- h- pw B\- µ- -
°mh- p∂- hnh- n[- tcmK- ß- ƒ hc- pØ- ns- h°- p- hpw kX- yk- ‘- a- mI- m\- pw I]- S- a- mI- m\- pw km[- yX- b- p≠- .v
∂ cmk- h- f- ß- f- pw IoS- \- mi- n\- nI- f- pw ip≤- - AX- v kX- yk- ‘- a- ms- W¶- n¬, Xnc- p\- _- n(kz)bps- S P∑- -
amb- sh≈- t- ØmS- v Iq´- n°- e- ¿Ø- n Cu a- Zn\- Ø- n¬ lrZ- b- m¥- c- Ø- n¬ \n∂- pw In\- n™- nd- ß- p∂-
Æns- \ \i- n∏- n°- m≥ {ia- n°- p∂- s- X¥- n\- m- kt- ¥mj- s- Ø°- pd- n°- p∂- Ae- ¶- mc- ß- ƒ°- pw tXmc- W- -
W?v GX- v ]uƒ{- Sn ^ma- pI- f- n¬ sN∂- me- pw ߃°- pw A√- ml- p t{ij- Tv a- mb- {]X- n^- e- w Xs- ∂ ]I- -
\nß- ƒ°- v ImW- m≥ Ig- nb- p∂- s- X¥- mW- v? ca- mb- n \¬I- p∂- X- mW- .v {]h- mN- I- hN- \- s- Ø {]h- ¿Ø- n-
^ma- pS- a- I- f- ps- S JP- \- mh- pI- ƒ \nd- °- pI- b- pw Xe- Ø- ns- eØ- n°- p∂- X- v Imc- W- w A√- ml- p Ah- s- c _-
a\- pj- y ic- oc- Ø- n\- v AwK- s- shI- e- yw AS- - lpa- m\- n°- p∂- X- mW- .v F∂- m¬, AX- v I]- S- kt-v \l- a- m-
°w ]e- B¥- c- nI- , _ml- y tcmK- ß- f- pw h- sW¶- n¬ A√- ml- ph- n¬ \n∂- pw ImØ- nc- n°- p∂- in£-
cpØ- s- h°- pI- b- pw sNø- p∂- tlm¿t- am¨ AX- n`- bm\- I- w Xs- ∂b- mb- nc- n°- pw.
`£W- ß- ƒ tImg- nI- s- f Xo‰- n°- p∂- X- v \n-
߃°- h- ns- S ImW- mw. Rm\- o ]d- b- p∂- Im- ëA{- Ia- I- mc- nI- f- mb- H´- I- ß- s- f B´- nt- bmS- n°- p∂- X- v
cyw h-f-sc ]-c-ky-hpw km¿-h-{Xn-I-hp-am- t]ms- e Fs- ‚ luf- n\- v ka- o]- Ø- v \n∂- pw Hc- pI- q´- w B-
b Hc- p Imc- yw Xs- ∂b- t- √? fpI- ƒ B´- nt- bmS- n°- s- ∏S- pw. Ct- ßm´- v hc- q, Ct- ßm´- v h-
cq F∂- v Rm\- h- s- c Xnc- n®- ph- nf- n°- pw t\c- w Ft- ∂mS- v ]-
\Ω- ps- S \nb- a- ß- ƒ k¿h- P\- ß- f- ps- S- db- s- ∏S- pw: Xm¶- ƒ°- v tij- w hni- p≤- kt- µi- s- Ø A-
bpw Ah- I- mi- ß- s- f am\- n°- p∂- h- b- mW- v. h¿ am‰- na- d- n°- pI- b- pw ]I- c- w a‰- p≈- h- s- b kzoI- c- n°- pI- -
CS- ]- mS- pI- mc- ps- Sb- pw ssIa- m‰- °- mc- ps- Sb- pw bpw sNb- Xv- nc- n°- p∂- ps- h∂- v At- ß°- v Ad- nb- pI- b- n√- .
Ah- I- mi- ß- s- f AX- v \∂- mb- n ]c- nK- W- n- At- ∏mƒ Rm≥ ]d- b- pw: al- m\- mi- w Xs- ∂, al- m\- mi- w
°p∂- p≠- v. ]ns- ∂b- pw Ag- na- X- nb- pS- w ]qg- v- Xs- ∂ F∂- lZ- ok- v aps- ºmc- n°- ¬ Rm≥ \nß- ƒ°- v
Øns- h∏- pw h©- \- b- pw sIm≠- v Ah- ¿ Cu ]d- ™- p X∂- n´- p≠- .v \_- n(kz) Ah- t- cmS- v h©- \- \S- -
\n-b-a-sØ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p- Øc- ps- X∂- v ]d- ™- p, Ah- c- X- v Ah- K- W- n®- p. k¬k- z`- m-
∂p. DZ- mØ- a- mb- \nb- a- s- Ø°- pd- n®- v Ah- - ht- Øms- Sb- pw kX- yk- ‘- X- t- bms- Sb- pw s]c- pa- md- W- s- a-
sc DX- tv- _m[- c- m°- m≥ Bs- c¶- ne- pw {ia- n- ∂v {]h- mN- I- ¿(k- z) I¬]- n®- p. ]s- £, kz¥- a- mb- n em-
®m¬ Ah- s- cb- pw \nb- a- kwl- nX- s- bb- pw `w D≠- m°- pI- b- pw a‰- p≈- h- ¿°- v ac- W- w hs- c kw`- h- nt- ®-
Ah- ¿ ]c- l- k- n°- pI- b- pw \nk- mc- h- ¬I- c- n- °mh- p∂- tcmK- ß- ƒ hc- pØ- ns- h°- p∂- {]h- ¿Ø- \- ß- -
°pI- b- pw sNø- pw. ka- o]- `mh- nb- n¬ Xs- ∂ fpa- mb- n Ah- ¿ \nX- yw CS- s- ]´- ps- Im≠- nc- p∂- p. Ah- ¿°- p-
A√- ml- ph- ns- \ I≠- pa- pt- ´≠- h- c- t- √ \ms- a- ≈ in£- Xnc- pZ- qX- c- ps- S luf- n¬ \n∂- pw B´- nt- bmS- n-
∂v Ah- s- c Hm¿a- s- ∏S- pØ- nb- m¬ A√- ml- p °s- ∏S- ¬ Xs- ∂b- mW- .v Ah- nS- ps- Ø luf- n¬ \n∂- pw
Imc- pW- yh- m\- pw F√- mw s]md- pØ- pX- c- p∂- - B´- nt- bmS- n°- s- ∏S- pI- s- b∂- X- n\- v Ah- ¿ kz¿K- ÿ- c- mI- n-
h\- pa- ms- W∂- v ]d- ™- v sas- √ c£- s- ∏S- pw. s√∂- mW- v A¿∞- w. he- nb- \mi- a- mW- v Ah- s- c ImØ- n-
A√- ml- p Imc- pW- yh- m\- pw F√- mw s]md- pØ- p- cn°- p∂- X- .v CØ- c- w hnI- e- a- mb- Nn¥- mK- X- n°- mc- pw h©- -
Xc- p∂- h- \- pa- ms- W∂- X- v Ah- s- ‚ £a- m]- W- - Ic- pa- mb- n´- v Poh- nX- m¥- yw hs- c Poh- n°- m\- mW- v Ah- ¿ D-
sØ am{- Xw Ipd- n°- p∂- X- √- . ad- n®- ,v Ah- s- ‚ t±i- n°- p∂- s- X¶- n¬ ac- W- k- a- b- w Hc- p]- s- £ Ah- ¿°- v
D◊- s- b°- pd- n®- pw al- X- zs- Ø°- pd- n®- pa- p≈- hni- zmk- w \„- s- ∏t- ´°- mw. ac- W- s- h{- ]mf- Ø- n¬ il- mZ- -
hni- Z- oI- c- W- a- mW- X- .v kz¥- w _m[- yX- I- f- n¬ Øv Ie- na- sNm√- m≥ km[- ya- mI- ms- X ht- ∂°- mw.
hog- Nv- hc- pØ- p∂- h- ¿°- v A√- ml- p s]md- p-
Øp sImS- p°- ps- a∂- X- v hmk- X-v h- a- mW- .v F- kt- lmZ- c- ß- s- f, al- pΩ- Z- v \_- n(kz)bpa- mb- n \mw sN-
∂m¬, A\- ys- ‚ Ah- I- mi- ß- f- ps- S ta¬ B- bX-v DS- º- S- n \a- ps- °m∂- v ]pX- pt- °≠- X- p≠- .v \nß- f- ps- S
[n]- X- yw sNe- pØ- p∂- h- ¿°- v Ah- ≥ s]md- p- kt- ¥mj- Ø- ns- ‚ {]I- S- \- ß- s- f∂- v \nß- ƒ ]d- b- p∂- Cu
Øps- ImS- p°- ps- a∂- v Bc- mW- v Ah- t- cmS- v ]- tXmc- W- ß- f- ps- S ]q¿Ø- oI- c- W- a- m°- n B DS- º- S- ns- b am-
d™- X- v? ‰pI- . lrZ- b- Ø- n¬ \n∂- pw {]h- ¿Ø- n ]Y- Ø- n¬ \n∂- pw
hn´- p\- n¬°- p∂- hy¿∞- a- mb- tIh- e- hm°- pI- f- pw hmK- -v
A√- ml- ph- n\- v sNb- X-v ps- ImS- pt- °≠- I- Zm\- ß- f- pa- pt- ]£- n®- v k{- Inb- a- mI- m≥ Xnc- p\- _- n(kz)tbm-
Sa- I- f- n¬ Hc- p]- s- £ Ah- ≥ hn´- ph- og- N-v sN- Sv \mw sNb- X-v Ic- m¿ ]pX- p°- pI- . A√- ml- pt- h, Rß- f- p-
bX-v p Xt- ∂°- mw. F∂- m¬ kr„- nI- ƒ°- v sN- sS Imc- yß- s- f√- mw \o kt- ¥mj- Ø- ne- m°- n Xt- cW- t- a.
bX-v ps- ImS- pt- °≠- t- Xm Ah- c- n¬ \n∂- v A- Cu hni- p≤- amk- Ø- n¬ \nt- ∂mS- pw \ns- ‚ dk- qe- nt- \m-
Xn{- Ia- a- mb- n FS- p°- p∂- t- Xm Bb- Ah- I- m- Spa- p≈- DS- º- S- n ]pX- p°- m≥ Rß- ƒ°- v Xu^- oJ- v \¬-
iß- f- ne- pw IS- a- I- f- ne- pw hn´- ph- og- N-v t- °m £- tIW- t- a. A√- ml- pt- h, Rß- f- ps- S ]m]- ß- s- f√- mw s]m-
am]- W- Ø- nt- \m bms- Xmc- p CS- h- pa- n√- . ]h- n- dpØ- p Xt- cW- t- a...
20 HIvtSm_- ¿ 2021

32kp∂n A^vIm¿

kwL-N-e\w

Fkv.-ssh.-F-kv. kwÿm\ IΩn-‰n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-°p∂ d_o-Av Iymº-bns‚ kwÿm\ Xe DZvLm-
S\Øns‚ `mK-ambn ]mW-°mSv kønZv sslZ-cen inlm_v Xß-fpsS hk-Xn-bn¬ \S∂ aueoZv kZ v

"Xncp\- _- n(k- z): kX- yw, kvt- \l- w, kZ- vhnN- mc- w'

Fkv.s- sh.F- k- v. d_oA- v
Iymºb- n\v ]mW°- mSv XpS°w

ae∏- pdw: "Xncp\- _- n(k- z): kX- yw, kv- kakXv P\d- ¬ sk{I´- dn {]^. sI. aqk lmPn, JmZ¿ ss^kn Ip∂pw-
t\-lw, k-Zvhn-Nm-cw' F∂ {]ta-b- Ben°- p´n apkvenb- m¿ A[y£- X- h- - ]p-dw, kn.-F-®v. Xzøn_v ss^kn,
Øn¬ Fkv.-ssh.-F-kv. kwÿm\ ln®- p. kønZv aplΩ- Zv tImb X߃ knFw. Ip´n kJm-^n, B\-a-ßmSv
IΩn-‰n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ BN-cn- Pa-ep-ss√en kzmKXw ]d-™p. apl-Ω-ZvIp´n ss^kn, C_vdmlow
°p∂ d_o-Av Iymº-bn\v ]mW- A–p¬ laoZv ss^kn Aº-e-°- ss^kn Xncq¿°mSv kw_-‘n-®p.
°mSv Zmdp-∂-Cu-an¬ aueoZv ]mcm- Shv {]ta-b-{]-`m-jWw \S-Øn.
b-W-tØmsS XpS-°-am-bn. kønZv la-Zoen inlm_v X߃, lk≥k-Jm^n ]qt°m-´q¿,
kønZv \mk¿ løv inlm_v ]mXn-c-aÆ A–p-d-lvam≥ ss^kn,
\hw_- ¿ A©ph- sc \SØ- p∂ X߃, kønZv dio-Zen inlm_v kønZv km_nJ- en inlm_v X߃,
Iymºb- \- n¬ Pn√m, afie- w, taJ- X߃, sI.F. dlvam≥ ss^kn, kønZv lmin-d-en- inlm_v X߃,
e, Gcnb- , ]©mb- Ø- v, ap\nk- n∏- ¬, ]pØ-\gn sambvXo≥ ss^kn, ae- kønZv apØp∏ Xß-ƒ F∂n-h¿
imJ Xe-ß-fn¬ {it≤-b-amb bΩ A_q-_-°¿ _mJ-hn, sI.-sI.- aueoZv ]mcm-b-W-Øn\v t\XrXzw
hnhn[ ]cn]- mS- nI- ƒ \S°- pw. Fkv.- Fkv X߃ sh´n-®n-d, lwk \¬In. kønZv ^k¬ X߃
ssh.F- k- v. kwÿm\ sshkv {]kn- dlvam\n sIm≠n-]-d-ºv, keow FS- ta¬apdn kam-]\ {]m¿∞-\ \n¿h-
U‚ v ]mW°- mSv kønZv kzmZnJ- en °-c, bp. im^n lmPn, ImSm-ºpg ln-®p. sI. tambn≥Ip´n amÿ \µn-
inlm_v X߃ DZLv mS- \w sNbXv p. ]-d-™p.

F-kv.ssh.F-kv d-_o-Av Imw-]-bn-\n-s‚ Imk¿t°mSv Pn-√m X-e D-Zv-Lm-S-\w k-a-kv-X P-\-d¬ sk-{I-´-dn s{]m-^. sI.
B-en-°p-´n apkven-bm¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

33 20 HIvtSm_- ¿ 2021
kp∂n A^vIm¿

kwL-N-e\w

Fkv.s- sh.F- k- v. d_oA- v Iymºb- n≥

tNfmcn: F-kv.ssh.F-kv kwÿm\
IΩn‰n \SØ- p∂ d_oA- v Iymºb- ns‚
`mKa- mbn Pn√I- f- n¬ \S∂ Pn√mX- e
DZvLmS- -\w {it≤b- a- mb- n.

Xm\- q¿: ae- ∏- pd- w shÃ- v Pn√- m IΩ- n‰- n- ae-∏pdw shÃv Pn√m Xe DZvLm-S\w Xm\q-cn¬ kønZv apl-ΩZv tImb X߃
bps- S Iymºb- n≥ {]h- ¿Ø- \- ß- ƒ°- v Pa-ep-ss√en \n¿h-ln-°p-∂p.
kwÿ- m\- P\- d- ¬ sk{- I´- d- n kø- nZ- v ap-
lΩ- Z- v tImb- Xß- ƒ Pa- e- ps- s√e- n DZ- v-
LmS- \- w sNb- Xv- p. Pn√- m P\- d- ¬ sk-
{I´- d- n kø- nZ- v sI.sI.Fk- v Xß- ƒ A-
\pk- av- c- W- {]`- mj- W- w \S- Ø- n. kø- nZ- v
^J- dv- p±- o≥ lk- \- n Xß- ƒ A[- y£- -
\mb- n. apP- Xv- _- ss^k- n B\- °- c- {]-
tab- {]`mj- W- w \S- Ø- n. Pn√- m {Sj- -
d¿ ImS- mº- pg- aqk- lmP- n, sskX- e- h- n
ss^k- n tImd- mS- v, \ql- v Ic- n¶- ∏- md- , A-
–p¬ lI- ow ss^k- n Imf- mS- v, A∫- m-
kv ss^k- n s]c- nt- ©c- {]k- wK- n®- p.

Iº- f- °- mS- v: hb\- mSv Pn√m Xe DZLv m- ]me-°mSv Pn√mXe DZvLm-S\w sN¿∏p-f-t»-cn-bn¬ kø- nZ- v ]n.sI. Cº- n®- n-
S\w k-a-kv-X Pn-√m {]-kn-U-≠v t°mb- Xß- ƒ \n¿h-ln-°p-∂p.
sI.Sn.lwk- apk- venb- m¿ \n¿hl- n®- p.
Pn√- m {]k- nU- ≠- v C_- vdml- nw ss^k- n Wnb- mº- ‰- \µnbpw ]d™- p. √∏- pg- t\X- rX- zw \¬I- n.
t]-cm¬ A-[y-£-Xh-ln-®p. Pw-C-ø- Sn.]n.A_- q_- °- ¿ apk- venb- m¿ ]m-
Øp¬ JpX- z_- m Pn√- m sk{- I´- d- n apP- o- ]me- °- mS- v: ]me°- mSv Pn√- m Xe- DZ- v-
_v ss^k- n Iº- f- °- mS- v, A_- q_- °- ¿ LmS- \- w kwÿ- m\- sshk- v {]k- nU- ‚ v et- °mS- v, apl- Ω- Z- v lk- ≥ ]pØ- nc- n∏- m-
dl- vam\- n dn∏- ¨ F∂- nh- ¿ hnjb- mX- - kø- nZ- v ]n.sI. Cº- n®- nt- °mb- Xß- ƒ Sw, awK- e- t- »c- n hoc- m≥ lmP- n, C.hn.
hc- Ww \SØ- n. sI. sI. Al- Ω- Z- v lm- ]g- b- e°- nS- n \n¿h- l- n®- p. kwÿ- m\- ImP- m Zmc- na- n, Fw.Fw. _i- o¿ amÃ- ¿,
Pn, ssk\- p¬ B_- nZ- v Zmc- na- n, C.Sn. lw- sk-{I-´-dn Sn.sI.ap-l-Ω-Zv Ip-´n ss^- A–- p¬ JmZ- ¿ ss^k- n Xe- °- t- »c- n,
k lm-Pn, A-–p-d-lvam≥ ss^-kn kn Ic- ph- m≥]S- n A[- y£- \- mb- n. aue- n- ]n. am\- p lmP- n ssI∏- pd- w,Fw.Sn. ssk-
F∂nh- ¿ {]kwK- n®- p. kn.sI. iwk- p- Zv aP- ev- nk- n\- pw {]m¿∞- \- °- pw kø- nZ- v \p¬ B_- nZ- v amÃ- ¿, A≥h- ¿ kmZ- nJ- v
≤o≥ dl- vam\- n, samb- Xv- p Zmc- na- n tIm´- - A–- pd- l- vam≥ apØ- pt- °mb- Xß- ƒ h- ss^-kn Im-™n-c-∏p-g, Sn.sI.kp-
Ød- , hn.sI A–- pd- “- m≥ Zmc- na- n F- ss_¿ au-e-hn,kn-±o-Jp¬ A-Iv-_¿
∂n-h¿ au-en-kv P¬-k-°v t\-Xr-Xzw ss^k- n, kps- sea- m≥ ss^k- n aÆ- m¿-
\¬I- n. Pn√- m sk{- I´- d- n sI F \mk- ¿ °mS- ,v skb- X-v e- h- n A≥h- c- n A´- ∏- mS- n,
aue- h- n kzmK- X- h- pw kn≤- oJ- v amÃ- ¿ I- Ip™- n apl- Ω- Z- v ss^k- n tamf- q¿ F-
∂nh- ¿ ]s- ¶S- pØ- p. Pn√- m P\- d- ¬ sk-
{I´- d- n Pn.Fw ke- ml- p±- o≥ ss^k- n kzm-
KX- h- pw h¿°nwK- v sk{- I´- d- n ]n.Fw. bq-
kp^- v ]Ø- nc- n∏- me- \µ- nb- pw ]d- ™- p.

hb-\mSv Pn√m Xe DZvLm-S\w sI.-Sn. lwk apkven-bm¿ Iwª-°mSn¬ \n¿h- thßc: ae∏- pdw CuÃ- v Pn√- m Xe- D-
ln-°p-∂p. Zv-Lm-S-\w ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ap-\-∆-d-
en inl- m_- v Xß- ƒ \n¿hl- n®- p. Pn-
20 HIvtSm_- ¿ 2021 √m sshkv {]-kn-U‚ v k-øn-Zv
sI.sI.Fk- v _m∏- p´- n Xß- ƒ A[- y£- -
34kp∂n A^vIm¿ \mb- n. kø- nZ- v lmi- nd- e- n inl- m_- v X-

kwL-N-e\w

Pn√mXe DZvLmS- \w {it≤b- a- mbn

߃ {]m-cw-`{]m¿-∞-\ \-S-Øn. kw- ae-∏pdw CuÃv Pn√mXe DZvLm-S\w thß-c-bn¬ ]mW-°mSv kønZv ap\-∆-
ÿm\- sk{- I´- d- n A–- p - a- Z- v ]qt- °m- den inlm_v X߃ \n¿h-ln-°p-∂p.
´q¿ {]t- ab- {]`- mj- W- w \S- Ø- n. ke- ow
FS- °- c- , A–- p¬ JmZ- n¿ ss^k- n Ip- tImgn-t°mSv Pn√m-Xe DZvLm-S\w \mZm-]p-cØv A–p- -aZv ]qt°m-´q¿ \n¿h-
∂pw]- pd- w, lwk- d“- m\- n sIm≠- n∏- d- - ln-°p-∂p.
ºv, jml- p¬ la- oZ- v amÃ- ¿ ta¬a- pd- n,
tImb- °- p´- n Xß- ƒ aº- pd- w, sI.sI. A- CSp°n Pn√mXe DZvLm-S-\w sI.C- . apl- Ω- Z- v apk- ev- ym¿ \n¿h-ln-°p-∂p.
iv-d-^v X-߃ X-߃ hn.sI.]-Sn,
Fw.Fw Ip´- n aue- h- n, H.sI.Fw Ip´- n ΩZ- v l\- o^- v Imj- n^- n hnj- b- mh- X- c- - ln®- p. Pn√- m P\- d- ¬ sk{- I´- d- n lwk-
Da- c- n, ]n.sI.kn apl- Ω- Z- v thß- c- , Im- Ww \S- Ø- n. jΩ- mk- v Zmc- na- n ]mb- n∏- p- lmP- n ]≈- n∏- pg- Ba- pJ- {]`- mj- W- w \-
∏n¬ lwk- lmP- n, sI.]n sNd- oX- v lm- √v {]t- ab- {]`mj- W- w \S- Ø- n. F.F- - SØ- n. Pn√- m sk{- I´- d- n dj- oZ- v s_f- n-
Pn, ]n.]n ssk\- p±- o≥ ss^k- n Inf- n- ®v. jmP- l- m≥ aue- h- n, Fw.F- ®- v. A≥- ©w d_- oA- v Imw]- b- n≥ ]≤- X- n hnj- -
\t- °mS- v, apl- Ω- Z- e- n Jmk- na- n A®- \- - kzm¿ {]kwK- n®- p. Pn√- skI- ´- d- n ]n.- Zo-I-c-W-w \-S-Øn. \u-^¬ lp-Z-hn
ºe- w, Ck- va- mC- u¬ ss^k- n InS- ß- - Fk- v. kps- s_¿ kzmK- X- h- pw dl- vam≥ sIm-Sp-h-≈n {]-ta-b {]-`m-j-Ww \S-
bw, \Z- o¿ lpZ- h- n thß- c- {]k- wK- n®- p ]pg- °- c- \µ- nb- pw ]d- ™- p. Øn. Fw.]n apl- Ω- Z- v ss^k- n, A–- p¬
JmZ- ¿ aue- h- n tNc- q¿, eØ- o^- v aue- -
\m-Zm-]p-cw: tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m-X-e sN¿°- f- : Imk¿t°mSv Pn√- mXe- DZ- v- hn sN¿°- f- , Al- Ω- Z- v dj- oJ- v lpZ- h- n,
D¬-Lm-S-\w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Lm-S-\w kakvX P\-d¬ sk{I-´dn t^ms- sd≥ apl- Ω- Z- v Be- q¿, samb- Xv- p
A-–p- -a-Zv ]q-t°m-´q¿ \n¿h-ln-®p. s{]m^. sI. Ben°- p´n apkvenb- m¿ sN¿°- f- , sI.Fw A–- p√- lmP- n, A-
Im-º-bn≥ Pn-√m k-an-Xn sN-b¿-am≥ \n¿hl- n®- p. Fkv.s- sh.F- k- v. Pn√- m {]- –p√- aue- h- n ]mW- e- w, ap\- o¿ s]mS- n-
k-øn-Zv j-d-^p-≤o≥ Pn-{^n X-߃ knU- ‚ v ]n.Fk- v C_- dv- ml- nw ss^k- n ∏≈- w, apl- Ω- Z- v lmP- n sN¿°- f- , kn.]n
A-[y-£-X h-ln-®p.kw-ÿm-\ sk- ]≈- t- ¶mS- v A[- y£- \- mb- n. ka- k- Xv- Pn- samb- X-v p aue- h- n, A–- p - e- mw \C- ua- n,
{I-´-dn \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Øm-bn √m D]- m[- y£- ≥ Fw.Fk- v Xß- ƒ aZ- - jm^- n lmP- n s]mS- n∏- ≈- w kw_- ‘- n®- p.
{]-ta-b {]-`m-j-Ww \-S-Øn.kn.F- \n Hme- a- p≠- {]mc- w`- {]m¿Y- \- \n¿h- -
®v.a-“q-Zv k-A-Zn, F-kv.]n.Fw.X- 35 20 HIvtSm_- ¿ 2021
߃, k-øn-Zv \-Pv-ap-≤o≥ ]q-t°m-b kp∂n A^vIm¿
X-߃ , Sn.hn.kn.A-–p- -a-Zv ss^-
kn, ln-^v kp-d-“m≥ ]-cp-Øn-∏m-d,
tUm.A-–p-√ Xo-^v \-Zv-hn, A-–p¬
Jm-Z¿ sIm-f-Ø-d, tIm-b Zm-cn-an \-
Sp-h-Æq¿, ap-l-Ω-Zv ]-Sn-™m-d-Ø-d,
_-jo¿ ss^-kn No-t°m-∂v,
Sn.Fw.hn.l-ao-Zv, A-l-Ω-Zv Ip-´n lm-
Pn In-\m-eq¿, tIm-tdm-Øv A-l-Ω-Zv
lm-Pn, C-kv-am-Cu¬ lmP- n FS- t- ®-
cn, Ak- ok- v Zmc- na- n I√- q¿, la- oZ- v lm-
Pn a-c-∂q¿, kn.l-ao-Zv Zm-cn-an,
F≥.sI.Pa- m¬ lmP- n, Ae- n ss^k- n
a-c-∂q¿ kw-km-cn-®p. I¨-ho-\¿
sI.Fw.F d“- m≥ kzmK- X- h- pw afi- -
ew P\- .sk{- I´- d- n ]n.]n.Aj- d-v ^- v au-
eh- n \µ- nb- pw ]d- ™- p.

CSp°n: CSp°n Pn√mXe DZLv mS- \w
k-a-kv-X Pn-√m h¿-°nw-Kv {]-knU‚ v
sI.C- . apl- Ω- Z- v apk- v-enbm¿ \n¿hl- n-
®p. Fkv.s- sh.F- k- v. Pn√m sshkv {]-
knU‚ v kn.C s- amb- vXo≥ amÃ- ¿ A-
≤y£- X- hl- n®- p. _i- o¿ _mJ- h- n h-
Æ∏- pd- w {]m¿∞\- °v t\X- rX- zw \¬-
In. Iymºb- n≥ Pn√- m I¨h- n\- ¿ apl- -

hnNm-c-]Yw
Sn.F- ®- v. Zmcnan

CX- m \_- nX- nc- pt- a\- n(kz)...

\-√ sam©- p≈- Hc- ms- f Rm≥ I≠- p. {]- tºmƒ Ah- ¿ kmI- qX- w {i≤- n°- p∂- p. At- ±l- w B⁄- m-
]n°- pt- ºmƒ Ah- ¿ AX- p sNø- ph- m≥ a’- c- n°- p∂- p. P\- -
Imi- n°- p∂- apJ- a- p≈- Hc- mƒ. HØ- `wK- n- Øm¬ Ft- ∏mg- pw he- b- w sNø- s- ∏S- p∂- Hc- mƒ. \nµ- t- bm-
bp≈- ic- oc- {]I- rX- w. XS- nb- ps- S L\- t- am sS A]- l- k- n°- p∂- b- mf- √- , hm¿[- I- yØ- n¬ Ipg- ™- n´- pa- n-
IpS- h- b- d- ns- ‚ he- p∏- t- am sIm≠- v B ic- o- √-.
c-{]-Ir-X-Øn-\v H-cp tZm-j-hpw h-cp-∂n-√.
Ij- ≠- n Ib- d- nb- n´- pa- n√- . kpµ- c- \- pw {]k- - DΩ- p aA- _v- Z- v Xm≥ I≠- ]pwK- h- s- ‚ Nn{- Xw hc- ®- p
∂\- pa- mb- Hc- mƒ.. `¿Ø- mh- ns- ‚ a\- ®- pa- c- n¬. B›- c- yØ- ns- ‚ Ib- Ø- n¬ \n-
∂v s]s- ´∂- v A_- q aA- _v- Z- v Xe- b- pb- ¿Ø- n. At- ±l- w ]d- -
IÆ- pI- f- n¬ Id- p∏- v cmi- nb- ps- S Im¥- n- ™p: CX- p Xs- ∂b- mW- v, Jps- sdi- nI- f- ps- S Bƒ..
bp≠- v. I¨]- oe- nI- ƒ A¬]- w \o≠- n´- mW- v.
i–- Ø- n\- v \√- hy‡- X- b- p≠- v. ]nc- S- n H- aZ- o\- b- nt- e°- v lnP- dv- t]mI- pI- b- mb- nc- p∂- p Ah- ¿. \-
c¬]- w \o≠- n´- mW- v. XmS- nt- cma- ß- ƒ°- v Xn- _n(k) bpw A_- q_- °- ¿(d)bpw. GX- m≠- v a°- b- n¬ \n-
°p≠- v. \o≠- ]pc- nI- ß- f- p≈- Bf- mW- v. ]p- ∂pw \q‰- n A≥]- X- p Int- ema- o‰- ¿ ]n∂- n´- pI- mW- pw. Ah- n-
cnI- ß- ƒ XΩ- n¬ tN¿∂- p\- n¬°- p∂- p≠- v.. sS Ah- ¿ Hc- p ssJa- I≠- p. Fs- ¥¶- ne- pw In´- mX- nc- n°- n-
√ F∂- {]X- o£- t- bms- S Ah- ¿ ssJa- b- nt- e°- p \S- ∂- p.
kwk- mc- w \o≠- t- Xm sNd- pt- Xm A√- .
au\- Ø- ne- mb- nc- n°- pt- ºmƒ Hc- p Kmw-`oc- yw ssJa- b- ps- S ]pd- Ø- pX- s- ∂ £oW- nX- b- mb- Hc- p k{v- Xo
At- ±l- s- Ø he- b- w sNø- p∂- p. kwk- mc- n- ap-´p-sI-´n-bn-cn-°p-∂p-≠v. A-h-cp-sS A-Sp-Øp sN-∂v A-
h¿ `£- W- t- am sh≈- t- am Dt- ≠m F∂- p tNmZ- n®- p. \nc- m-
Id- s- ∂S- pØ- ]m¬ F√- mh- c- ps- Sb- pw hni- ∏- pw Zml- h- pw ib- mb- nc- p∂- p ^e- w. he- nb- hc- ƒ®- b- pw £ma- h- pw Xß- -
fps- S ssJa- b- n¬ IqS- pI- q´- nb- nc- n°- pI- b- mW- v F∂- p ]d- ™- v
am-dn. kw-Lw \-µn-tbm-sS bm-{X-]-d-™p. A-t∏m-gpw kv-{Xo ssI-a-e¿-Øn. A-h-cp-sS t]-cv B-Xn-J _n≥-Xp
Jme- nZ- v F∂- mb- nc- p∂- p, DΩ- p aA- _v- Z- v F∂- p hnf- n°- pw.
sR´- e- n¬\- n∂- p ap‡- b- mb- n´- n√- mb- nc- p∂- p DΩ- p aA- v_- -
sae- ns- ™m´- nb- BS- v Ah- c- ps- S {i≤- b- n¬ s]´- p. A-
Zv. Ah- s- c B temI- Ø- n¬ \n∂- pw hnf- n®- pW- ¿Ø- nb- - Xns- \ Rß- ƒ Id- ∂- p ]ms- eS- pØ- psIm≈- s- ´ F∂- mb- n
A_- q_- I- v¿(d). DΩ- p aA- _v- Z- ns- ‚ s\‰- n Npf- n™- p. Xm≥
Xv `¿Ø- mh- v A_- q aA- _v- Z- mb- nc- p∂- p. Xa- ow _n≥ A- ]d- ™- X- v Ch- ¿°- p a\- k- ne- mb- n√- t- √m Ft- ∂m¿Ø- v A-
h¿ hnj- a- n®- p. AX- n\- v ]me- n√- , am{- Xa- √- AX- v hf- s- c £o-
–n¬ D - m F∂- A_- q aA- _v- Z- v BS- pI- f- pa- mb- n Xnc- n- WnX- b- pa- mW- v, AX- ps- Im≠- mW- v a‰- p BS- pI- ƒs- °m∏- w ta-
®n¬]- pd- t- Ø°- v t]mI- ph- m≥ t]me- pw AX- n\- p Ig- nb- mØ- -
s®Ø- nb- X- mb- nc- p∂- p. Zqs- c Fh- ns- St- bm IÆ- p\- ´- v Hm¿- Xv Fs- ∂ms- ° ]d- ™- p Ah- ¿.

ab- n¬ \ns- ∂S- pØ- v hmb- n°- pw t]ms- e Ah- ¿ hmb- n°- p- Rß- ƒ Id- t- ∂mf- mw F∂- mb- n BK- X- ¿. Ah- ¿ Hc- p
]m{- Xw Bh- i- ys- ∏´- p. ]m{- Xw In´- nb- X- pw {]h- mN- I- ¿(kz)
Ib- mb- nc- p∂- p l_- o_- ns- \. BS- ns- ‚ AI- nS- n¬ _nk- av- n sNm√- n XS- h- n. AI- nS- n¬ ]m¬
\nd- ™- p. ]ns- ∂ \_- n(kz)Xs- ∂ Id- °- ph- m≥ XpS- ß- n.
°ph- m≥ XpS- ß- nb- mt- em sXf- n®- w Db- ¿∂- p- ]m{- Xw \nd- ™- p. Gt- Xm A¤- pX- w ImW- p∂- X- pt- ]ms- e
\n¬°- p∂- p. Zqs- c \n∂- p ImW- pt- ºmt- g Iq- ]c- nk- c- w ad- ∂- p \n¬°- pI- b- mW- v DΩ- p aA- _v- Z- v. X\- n°- p
´-Øn¬ G-‰-hpw kp-µ-c-\m-Wv. A-Sp-sØ- Xs- ‚ IÆ- pI- s- f H´- pw hni- zk- n°- ph- m≥ Ig- nb- mØ- X- pt- ]m-
Øp-tºm-gm-h-s´ G-‰-hpw am-[p-cy-hpw Nm- se.
Xp-cy-hp-ap-≠v..
Id- s- ∂S- pØ- ]m¬ F√- mh- c- ps- Sb- pw hni- ∏- pw Zml- h- pw
a[- pc- X- c- a- mW- v At- ±l- Ø- ns- ‚ kwk- m- amd- n. kwL- w \µ- nt- bms- S bm{- X]- d- ™- p. At- ∏mg- pw sR-
cw. kwk- mc- w DX- n¿∂- ph- og- p∂- apØ- pa- W- n- ´e- n¬\- n∂- p ap‡- b- mb- n´- n√- mb- nc- p∂- p DΩ- p aA- v_- Z- v. A-
Iƒ t]ms- eb- mW- v. anX- Km{- X\- mW- v. Aa- n- hs- c B temI- Ø- n¬ \n∂- pw hnf- n®- pW- ¿Ø- nb- X- v `¿Ø- m-
Xa- mb- \of- Ø- ns- ‚ \nc- mi- b- n√- . sNd- p∏- w hv A_- q aA- _v- Z- mb- nc- p∂- p. Xa- ow _n≥ A–- n¬ D - m
Imc- W- w IÆ- n\- p ]nS- n°- ms- Xh- c- n√- . c≠- p F∂- A_- q aA- _v- Z- v BS- pI- f- pa- mb- n Xnc- ns- ®Ø- nb- X- mb- n-
sImº- pI- ƒ°- nS- b- n¬ \n¬°- p∂- Hc- p sIm- cp∂- p. Zqs- c Fh- ns- St- bm IÆ- p\- ´- v Hm¿a- b- n¬ \ns- ∂S- p-
ºp t]m-se. aq-∂pt]-cn¬ G-‰-hpw Im- Øv hmb- n°- pw t]ms- e Ah- ¿ hmb- n°- pI- b- mb- nc- p∂- p l-
Wm≥ IuX- pI- a- p≈- Bf- mW- v. Ah- c- n¬h- - _o_- ns- \.
®v G‰- h- pw \√- ÿm\- ob- \- mW- v..

Xs- ∂ he- b- w sNø- p∂- GX- m\- pw Iq-
´p-Im¿ H-∏-ap-≠v. A-t±-lw kw-km-cn-°p-
20 HIvtSm_- ¿ 2021

36kp∂n A^vIm¿


Click to View FlipBook Version