The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เทคนิคการตกแต่งภาพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by prapasri, 2020-05-25 09:41:18

unit7

เทคนิคการตกแต่งภาพ

Keywords: technique

เอกสารประกอบการเรยี น

1

วชิ า โปรแกรมกราฟกิ (หนว่ ยที่ 7)

1

1

1

จัดทาโดย
นางสาวประภาศรี ตระกลู สขุ ทรัพย์

วิทยาลัยอาชวี ศึกษาเพชรบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

1 ใส่เอฟเฟ็กตต์ กแต่งภาพดว้ ย Layer Style
ในพาเนล Layers มีแอเฟ็กต์สาเรจ็ รูปให้เราเรียกใชไ่ ด้ ซ่งึ เราสามารถปรบั แตง่ รายละเอยี ดต่าง ๆ ของแอฟ

เฟ็กต์เหล่าน้ีให้ได้ผลลัพธ์ดงั ต้องการ

1. คลิกเมาส์เลือกเลเยอร์ทีต่ ้องการใส่แอฟเฟ็กต์
2. คลิกเมาสท์ ี่ป่มุ หรือเลอื กคาสั่ง Layer > Layer Style ที่เมนูบาร์
3. เลอื กรปู แบบของแอเฟ็กตามต้องการ
4. จะปรากฏหน้าตา่ ง Layer Style ใหเ้ ราปรับรายละเอยี ดของแอฟเฟ็กต์ ได้ตามทีต่ ้องการ
5. คลิกปุม่ OK เพื่อตกฃงใช้แอฟเฟ็กต์ สงั เกตทพี่ าเนล Layer จะปรากฏเลเยอร์พเิ ศษของแอฟเฟก็ ต์ททร่ี า
ใช้
2 แต่งภาพดว้ ยสไตลส์ าเร็จรปู ในพาเนล Styles

Photoshop ได้รวบรวมเอฟเฟก็ ตส์ าเรจ็ รูปที่นิยมใชใ้ นการตกแต่งภาพไว้ในพาเนล Styles ซึง่ เรา
สามารถตกแต่งภาพได้เพียงคลกิ เมาส์เลือก Style ไม่ต้องปรับแตง่ ค่าเหมือนเดิมกับการใช้ Layer Style ที่ได้
กล่าวไปแล้วตัวตวั อยา่ งเราจะลองสร้างภาพตัวต่อ (jigsaw)

ปรับความโปรง่ ใสของเลเยอร์
เปน็ ลกั ษณะการปรับภาพให้จางลงจนกระทั่งกลายเปน็ ภาพใสท่ีสามารถมองทะลุไปยงั พนื้ หลงั ได้ เรา

เรยี ก คุณสมบัตนิ ้วี า่ “Opacity” ซง่ึ การปรบั ค่า Opacity นจ้ี ะเกดิ ขึ้นกับภาพในเลเยอร์นั้นรวมทัง้ เอฟเฟ็กต์
ทใ่ี ช้ด้วย โดยมากเทคนิคน้ีมักจะนิยมใชก้ ัลเลเยอร์ที่วางซ้อนกัน ดังตัวอยา่ งเราจะปรับเลเยอรืภาพ ให้มอง
เป็นทะลุเห็นพื้นหลงั สีขาวดา้ นล่าง

พมิ พจ์ านวนเปอรเ์ ซ็นตห์ รอื คลิกแลว้ เลือกสไลดเ์ พอื่ ปรบั คา่ Opacity

Opacity 100%

Opacity 65%

Opacity 40%
ในกรณีทเ่ี ราตอ้ งการปรับความโปร่งใสของภาพในเลเยอร์ แตไ่ ม่ต้องการใหม้ ีผลกบั เอฟเฟ็กตด์ ว้ ย ก็
สามารถเลือกทาไดโ้ ดยให้เลือกปรับคา่ Fill ในพาเนล Layers แทน

พมิ พ์จานวนเปอรเ์ ซ็นต์หรือคลกิ แลว้ เลอื กสไลดเ์ พื่อปรับค่า Fill

สงั เกตวา่ เมือ่ ปรบั คา่ Fill ภาพในเลเยอร์จะจางลง แต่เอ็ฟเฟกตจ์ ะไม่เปล่ยี น
3 เจาะภาพใหโ้ ปร่งใสดว้ ย Layer Mask
เป็นการเจาะภาพด้านบนใหโ้ ปร่งใส เพ่ือใหภ้ าพดา้ นล่างลอดขน้ึ มาด้านบน ตามช่องของหนา้ กาก เราเรยี ก
เทคนคิ นว้ี า่ “Layer Mask”

1. สว่ นสีดาโปร่งแสง
2. ส่วนสีเทาโปรง่ แสงเลก็ น้อย
3. ส่วนสีขาวจะทึบแสง

1. ภาพด้านบน
2. กาหนดการไล่โทนสี
3. ภาพพืน้ หลงั

ภาพผลลพั ธท์ ่ไี ด้ ภาพพื้นหลงั แสดงผา่ นข้นึ มาด้านบนได้
สร้าง Layer Mask โดยการไลโ่ ทนสี

จากความรู้ท่ีกล่าวไปข้างตน้ เราสามารถนา Layer Mask มาใช้ตกแต่งภาพได้อย่างกลมกลนื โดยการ
นาภาพ 2 ภาพมาซ้อนกนั แลว้ ใหภ้ าพหน่ึงเปน็ Mask หรือเป็นหนา้ กากเพ่ือใหภ้ าพเลเยอร์ลา่ งลอดออกมา
จากช่องของหน้ากาก

1. เรยี ง 2 ภาพตามลาดับ

2. คลิกเมาส์
3. เพิ่ม Layer Mask

4. คลิกเลอื ก Gradient Tool
5. เลอื กสโี ฟร์กราวนด์และแบ็คกราวนด์เป็นสีดา-ขาว
6. เลอื กใหไ้ ลโ่ ทนสจี ากโฟรก์ ราวนด์ไปยงั แบ็คกราวนด์

7. ไล่โทนสีจากสดี าไปยังสขี าว
8. แสดงผลการซอ้ นเลเยอรโ์ ดยการใช้ Layer Mask

การสร้าง Layer Mask โดยการคดั ลอก
ในตวั อย่างน้เี ราจะเปลย่ี นพ้นื หลงั ของภาพ ดว้ ยการสรา้ ง Mask บังสว่ นของพื้นหลงั เดิม จากนั้นใช้

การคัดลอกพนื้ หลงั อันใหม่มาใสแ่ ทน

1. เลือกพนื้ หลงั เดิมท่ีจะเปลย่ี น

2. เลอื กพื้นหลังใหม่ที่จะมาแทนท่ี

3. เลอื กคาสัง่ Edit>copy คัดลอกพ้ืนหลงั ใหม่
4. เลือกคาสงั่ Edit>Paste Into วางพ้ืนหลังใหม่ ในไฟล์ภาพทีต่ ้องการเปล่ยี นพ้นื หลงั
5. ภาพพนื้ หลังใหมจ่ ะถูกนามาวาง แลว้ เลอื่ นพน้ื หลงั ใหม่ใหอ้ ยู่ในตาแหน่งทตี่ ้องการ

ใชเ้ ส้นพาธสร้าง Vector Mask
เปน็ การสร้าง Layer Mask อกี รูปแบบหนึง่ คือ การใช้ เสน้ พาธมาบงั สว่ นของภาพที่เราไมต่ อ้ งการ ซง่ึ

เราเรียก การสรา้ งในลักษณะน้ีว่า “ Vector Mask” ลองดูตัวอยา่ งต่อไปน้ี

1. เปลี่ยนเลเยอร์ Background เปน็ เลเยอร์ปกติ

2. สร้างเส้นพาธรอบพื้นทที่ ต่ี ้องการ

3. เลือกคาสัง่ Layer>Vector Mask>Current path

4. สว่ นทีอ่ ยนู่ อกเหนือจากเส้นพาธจะหายไปสามารถนาพืน้ ที่นนั้ ไปสรา้ งงานอื่นๆ ตอ่ ไปได้
4 เลม็ ส่วนเกนิ ของภาพออกด้วย Clipping Mask

5 ตกแตง่ ภาพดว้ ย Fill Layer และ Adjustment Layer
การใช้ Fill Layer

Fill Layer เป็นการปรับแตง่ ภาพ โดยการสร้างเลเยอร์ใหมเ่ พิ่มเขา้ มาซอ้ นอยู่ บนเลเยอรภ์ าพท่ี
ตอ้ งการปรบั แต่ง ซ่งึ จะคล้าย กับการปรับแตง่ ภาพดว้ ย Adjustment layer แตจ่ ะแตกต่างกันที่ Fill Layer
จะสามารถปรบั แตง่ ภาพ ไดเ้ พยี งแค่การเทสี และการไลโ่ ทนสี ให้ซอ้ นอยู่ในเลเยอรด์ า้ นบนเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่มี
ผลตอ่ เลเยอร์ของภาพด้านล่าง แต่อย่างใด เราสามารถทาการปรบั แต่งภาพด้วย Fill Layer ไดต้ ามขน้ั ตอน
ดงั นี้

1. เลอื กคาสัง่ Layer >New Fill Layer >Gradient…
2. ปรากฏหนา้ จอ New Layer ใหเ้ รากาหนดช่อื เลเยอร์ลงในชอ่ ง Name

3. Click mouse ปุ่ม
4. แสดง Fill Layer ซอ้ นเขา้ มา
5. ปรับการไล่โทนสี Fill Layer ตามที่เราต้องการ
6. แสดงผลเปน็ การซ้อนภาพของเลเยอรภ์ าพด้านล่าง และเลเยอร์ของการไลโ่ ทนสี โดยการไลโ่ ทนสีใน
Fill Layer ไม่มผี ลในเลเยอร์ภาพด้านล่างแต่อย่างใด

การใช้ Adjustment Layers
เป็นการปรบั แตง่ ภาพวิธหี นง่ึ ทีช่ ว่ ยใหเ้ ราทดลองปรบั แตง่ เลเยอร์ภาพ ดว้ ยเอฟเฟ็คต่างๆ โดยไม่

จาเปน็ ตอ้ งทาการปรบั แต่งโดยตรง บนเลเยอร์จริง โดยโปรแกรมจะสร้าง Adjustment Layer น้เี พมิ่ ข้นึ มา
ซอ้ นอยู่บนเลเยอร์ภาพจรงิ ที่เราตอ้ งการปรบั แตง่ ขณะท่เี ราปรับแตง่ Adjustment Layer ด้วยเอฟเฟ็คต่างๆ
จะส่งผล ทาให้เลเยอร์ภาพดา้ นล่างนน้ั เปลีย่ นแปลงไปตาม หากเราไมต่ ้องการเอฟเฟค็ ต่างๆ แล้ว เราก็
สามารถลบเพียง Adjustment Layer เทา่ นน้ั โดยท่ภี าพเลเยอร์จรงิ ยังคงอยเู่ หมือนเดิม
จากตัวอยา่ งเราลองปรบั แต่งคา่ Hue/Saturation ของภาพโดยใช้ Adjustment layer ได้ ตามขน้ั ตอนดังน้ี

1. Click mouse เลอื กเลเยอร์ ทีเ่ ราต้องการสร้าง Adjustment Layer
2. เลือกคาส่งั Layer >New Adjustment Layer >Hue /Saturation…
3. ปรากฏหน้าจอ New Layer ให้เรากาหนดชอ่ื เลเยอร์ ลงในช่อง Name
4. Click mouse ปมุ่
5. แสดง Adjustment Layer ซ้อนเขา้ มา บนเลเยอร์เดมิ
6. ทาการปรบั แตง่ สใี น Adjustment Layer ตามที่เราตอ้ งการ
7. แสดงผลโดยภาพในเลเยอรด์ ้านลา่ งจะถูกปรบั แตง่ สีตาม Adjustment Layer ไปด้วย

6 ทาความเข้าใจกับ Layer Blending Mode
Layer Blending Mode เป็นการผสมสภี าพท่ีซ้อนกนั ให้ออกมาเปน็ สใี หม่ทีน่ ่าสนใจ ก่อนทเี่ ราจะทา

ความเข้าใจเกยี่ วกบั
Blending Mode ต่างๆ มคี าศัพทพ์ ื้นฐาน 3 คาทีเ่ ราควรรูก้ ่อน คือ
Base Color เปน็ สขี องภาพที่อย่ใู นเลเยอรด์ ้านล่าง เปน็ สตี ัวตั้ง
Blend Color เป็นสีของภาพทีอ่ ยใู่ นเลเยอร์ดานบน เป็นสีที่มาผสม
Result Color เปน็ สขี องภาพผลลพั ธ์

เลเยอร์ Background เป็น Base Color

เลเยอร์ทซ่ี อ้ นทบั เลเยอร์ Background เปน็ Blend Color

เราต้องเร่มิ จกการเตรยี มภาพท้ัง 2 ทต่ี ้องการ และใหเ้ ลือกว่าภาพใดจะเป็นภาพ Base Color และ
ภาพใดจะเปน็ ภาพ Blend Color จากนั้นให้ดึงภาพทั้ง 2 มาไวไ้ ฟลเ์ ดียวกันคนละเลเยอร์

1.คลกิ เมาสเ์ ลอื กเลเยอร์ที่ตอ้ งการใช้ Background Mode

2. คลิกเลือก Hard Light ใน Blending Mode

ภาพหลังการใช้ Blending Mode ผสมสี 2 เลเยอร์
คลิกเมาส์ปรับความโปร่งใสของภาพไดท้ ่ี Opacity (ในตวั อยา่ งเราเลือกคา่ Opacity= 50% ) และเรา
จะไดผ้ ลลัพธ์ ดงั รปู

ผลลพั ธ์
ใช้Brush Tool ตกแตง่ ภาพรว่ มกับ BIending Mode

เราสามารถใช้ Brush Tool เพิม่ สีเขา้ ไปในภาพ BIending Modeซ่ึงจะช่วยให้ภาพในสว่ น
ของ Base Color มีความคมชดั เจนขนึ้ ในบรเิ วณท่เี ราเลือก ดงั ตวั อย่างต่อไปน้ี เราจะเลือกใช้สแี ดงอ่อนๆ
ระบายทบั บริเวณทีเ่ ราต้องการให้เด่นขนึ้

ภาพก่อนการเปลีย่ นแปลง

1. คลกิ เมาสเ์ ลือก Brush Tool
2. คลิกเมาส์เลือกสีโฟรก์ ราวนด์

3. คลิกเลอื กสีที่ต้องการ แล้วคลกิ เมาส์ ok

4. ระบายสีในสว่ นที่เราตอ้ งการสร้างภาพใหเ้ ด่นข้นึ

7 แสดงงานหลายรปู แบบในไฟล์เดยี วโดยใช้ Layer Comp
Layer Comps คอื การเซฟ สถานะของ layers ท่เี ราทางานไว้ เพอื่ ให้แสดงผลไดห้ ลายๆแบบ ใน

ไฟลๆ์ เดียว ก็คือมันจะเก็บ state การแสดง layer ตา่ งๆของเราไว้นั่นเอง โดยจะสามารถเก็บรายละเอียดได้ 3
อยา่ งคือ

 Layer visibility คอื การเกบ็ การ ซอ่ น/แสดง ของแต่ละ layer
 Layer position คอื การเกบ็ ตาแหนง่ ของภาพ
 Layer appearance คือ เกบ็ Layer Style และ ค่าต่างๆท่ีตง้ั ไว้ใน Blending Option
ความสามารถของ Layer Comps น้ี มปี ระโยชน์มากๆ สาหรับงานทมี่ ีการแบง่ เป็นหน้าๆ เชน่ งาน
ออกแบบเวบ็ , ภาพวีดีโอ หรอื ทาภาพ gif เนื่องจากสามารถแสดงผลได้หลายหน้า ในไฟล์ๆเดยี ว โดยทไี่ ม่ต้อง
ยงุ่ ยากในการจาวา่ Layers ไหน ซ่อน หรือ แสดงอยู่ ในหนา้ นนั้ ๆ
ในการใช้ Layer Comps นัน้ ง่ายๆก็แค่เปิดหนา้ ต่าง Layer Comps ทเ่ี มนู Window > Layer
Comps

Layer Comps panel

จากน้นั เราก็แค่ สร้าง layer comps ขึน้ มาใหม่ ให้เราตง้ั ค่าการเกบ็ ตามทต่ี ้องการ ตงั้ ชอื่ ใหเ้ รียบรอ้ ย
เพอื่ ให้จดจาไดง้ ่ายจะแสดง layer comp ปัจจุบนั ถา้ หากเราตอ้ งการ update layer comps ท่สี ร้างข้ึน
ให้เลอื ก layer comps ที่ตอ้ งการอัพเดท และกดปุ่ม เพื่อให้จดจารปู แบบการแสดงปจั จุบันไวใ้ น layer
comps น้นั

ส่วน จะเปน็ การแสดง warning ซ่ึงมันจะแสดงสัญลักษณ์นี้ ตอ่ เมื่อ การ save state ของ layer
comps นนั้ ไมส่ ามารถแสดงไดเ้ หมือนเดิม คือ มีการ delete layer, merge layer, หรอื แปลง layer เปน็
background layer

นอกจากน้ีเราสามารถ export layer comp แตล่ ะอันออกมาเป็นไฟล์ .jpg หรอื .psd ได้อีกดว้ ย
โดยเลอื ก File > Scripts > Layer Comps to Files แลว้ เลือกชนดิ ของภาพที่ตอ้ งการ

ตวั layer comps น้ี ยังมีประโยชน์เวลาท่ีเรา import ไฟล์ ในโปรแกรมอนื่ ๆดว้ ย เช่นใน Fireworks
เมอ่ื เรา import .psd ไฟลท์ ี่มกี ารกาหนด layer comps ไว้ จะสามารถ import และแบง่ ได้สะดวกว่า หน้า
ไหนแสดงอย่างไร เป็นตน้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Boletín Norte y Energía marzo 2020
Next Book
Bernardo Santareno