The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ელგუჯა მარღიას რობაიების მეოთხე კრებული...

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by elprofile, 2018-02-07 03:11:43

დროის არითმია(333 რობაი)

ელგუჯა მარღიას რობაიების მეოთხე კრებული...

ïäåáìïíæîå ëîþåäòïíòì ìïçëãïæëåþï

333
robai

`Cveni mwerloba~
àþòäòìò
2017

îåæïáüëîi
rostom CxeiZe

operaüëîi
Tamar CixlaZe

dizaini
dimitri avetisovi

koreqtura
lile merlani
kompiuteruli uzrunvelyofa
Tengiz robitaSvili

© elguja marRia, 2017

ÈÇÅÎÏ ÓÌÏÇÉÂÎË ÌÒÂÎÚÒÅÀÒÀ

(åäãóöï èïîéòïì ðëåçòïçå ôòáîòìïì)

ðëåçòï èøâåíòåîåþïï, èïì ûïäóûì óìïìîóäëþïìï æï èï-
îïæòóäëþïøò ãïæïïâïíëì ôòáîò æï ãïíúæï. àó òãïâíòì
èòõåæâòà : „óôäòì ìïíàåäò ïæïèòïíòì ìóäòï!..“ èïøòí ìïè-
ñïîëì èïîïæòìò, óêâæïâò ìóäò - ðëåçòïï, îëèåäìïú çå-
ïîìòæïí èøâåíòåîåþïæ ïèëòíàåþåí éâàòìãïí õåäæåþóäò
æï ãïíìïêóàîåþóäò ïæïèòïíåþò. ìòüñâï øâåäòâòà îëè ïî
ãïèòõüåì ìïþóæïîòæïí, ðòîæïðòî âòüñâò: åîà-åîàò ïìåàò
óôïäêïäèòïíò øåèëáèåæò æï éòîìåóäò ùïîèëèïæãåíåäò
áïîàóäò ìòüñâïêïçèóäò èùåîäëþòìï, ãïõäïâà ñâåäï-
ìïàâòì úíëþòäò äòüåîïüëîò-ðëåüò, ðóþäòúòìüò æï åì-
àåüò åäãóöï èïîéòï. èòìò ãóäíïàåäò ðëåçòï òèòàïúïï
éòîåþóäò, îëè ãëíåþòìï æï ìòíæòìòì èúíåþåþçåï æïèñï-
îåþóäò æï ñâåäïôåîàïí åîàïæ ùïîìóäòì, ïùèñëìï æï
èëèïâäòì ãïíóñëôåä èàäòïíëþïì áèíòì. åì êò ãïõäïâà
òèòì æïèìïõóîåþï, îëè ðëåüò, îëãëîú ëìüïüò çåæîë-
óä ìòíïèæâòlåøò úõëâîëþì, àóèúï ïîïìæîëì êïîãïâì
îåïäëþòì øåãîûíåþòìï æï ïéáèòì óíïîì.

ìïíïè åäãóöï èïîéòïì æòæíòÿòåîïæ ãïáïîàóäåþóä
îëþïòåþçå âòìïóþîåþæåà, ïóúòäåþäïæ óíæï ïéâíòøíë,

3

îëè àòàáèòì ñâåäï èòìò èåãîóäåíëâïíò äåáìò çåðòîïæ
âòúò, ãïíìïêóàîåþòà åîàì - èøëþäòóîò ïäïãòìï æï
óìïñâïîäåìò èøëþäåþòì èïîïæòóä ìòñâïîóäì îëè åûé-
âíåþï - õøòîïæ âòèåëîåþ. òèæåíïæ àþòäò æï éâàòâíïàåäò
äåáìòï, ïî øåòûäåþï èêòàõâåäòì ãóäøò êóàâíåóäò ïæ-
ãòäò ïî æïòêïâëì æï æòæò èëíïüîåþòì ýïèì åíòì ùâåîçå
ïî ùïèëãòìêóðæåì èïôøïäòïì ãïäëþïæ - ãóäòìêïêïäòì
ïúîåèäåþòà...

ïíï ïõèïüëâï ùåîì: „äåáìò ðîëçïçå þåâîïæ óêåàåìòï,
àóíæïú ìïóêåàåìëçåo“ - èåú ïìå èãëíòï, äåáìò øåäëú-
âïï óìòñâïîóäëþòà ãïàâïäóäò æï óäóäóãò ìïèñïîëì
ãïèëìïêåàòäåþäïæ ïéâäåíòäò!..

ïìåàò èçåîï óìïçéâîë ìòâîúòåàòì êïäèëìïíòï åäãó-
öï èïîéòï, îëèåäèïú - îëãëîú üîïæòúòóäò äåáìòì ëì-
üïüèï - êïîãï õïíòï æïòèêâòæîï ïæãòäò áïîàóäò ðëåçòòì
àïíïâïîìêâäïâåæøò, èïãîïè àó úíëþòä äòüåîïüëîì,
ðóþäòúòìüìï æï åìàåüì òëìåþ ÿóèþóîòûåì èòâóãæåþà
ñóîì: „þëäë ùäåþòì áïîàóä ðëåçòïøò ïîïôåîò øåáèíò-
äï óôîë èíòøâíåäëâïíò, âòæîå åäãóöï èïîéòïì îëþïò-
åþòï...“ ðëåüèï ëàõüïåðåæøò òèæåíò îïèòì óäïèïçåìïæ æï
èîïâäòìàáèåäïæ ÷ïüåâï èëïõåîõï, êòæåâ åîàõåä ãïï-
úòíúõïäï æòæò øëàïì óêâæïâò ïôëîòçèò: „ãîûåäò ìòüñ-
âï èëêäåæ òàáèòì, øïòîòï ïèïæ êïîãò!“

éòîìåþï îëæò òõâîòüåþï... èêâäåäìï æï öïäïàì
èùåîïäò àïâòì óêâæïâåþïì ïôïîåþì ôïîïæ...
ìòèïîàäòìïàâòì øåùòîóäåþì ãïíï ¸êäïâì üñâòï, -
åðëáòì ìòîúõâòäì òìüëîòï òíïõïâì èïîïæ...

4

åì ãïõäïâà „èòõåòä öïâïõòøâòäòì øåìïíæëþïîò“ ìïàï-
óîòà - „øåùòîóäàï îëþïò“.

èëæòà, ãïâåúíëà „ãóãóäàï îëþïòì“, îëèåäìïú ùïè-
ûéâïîåþóäò ïáâì èóõîïí èïÿïâïîòïíòì ìòüñâåþò: „ìïúïï
ãóãóäì, âòúò æï âòúò - þóæå æïî÷åþï èåîúõäòì...“

ìïíïèæå îùèåíòì æåæëçïîò æïòãóãóíåþì
æï îêòíòì êâåîàõò èëèëäåùïâì ìóäòì óêóíåàì...
èóõîïí þïüëíë! ãïãâòèîaväæï êâåîúõò ãóãóäòì, -
èåîúõäåþòì þóæåú æïî÷åíòïà óêâå ãóãóäåþì...

åäãóöï èïîéòï, îëãëîú àïâïæ þîûïíåþì: þåæíòåîò
èïøòíïï, îëúï äåáìò òþïæåþï, ïíó çåúòóîò ìïèøâåíòìò, èò-
ìò ïéèïüåþóäåþï èóçòì ûïäòìõèåâòà ÷ïåéâîåþï ìóäìï
æï ïîìøò, îïàï øåèæåã òáúåì ìòüñâïæ æï ãïäëþïæ.

ïò, îïì òíïüâîòì ðëåüò:

üñòì ðòîïì ¸ñîòï ãïìîåìòäò, ìòìõäòâòà øòíæò,
òì æîë ãïôîòíæï, óæïîæåäïæ ôîàåþìïú îëè øäòæò...
àóèúï ìòçèîåþøò ãòôîåíòï, äïéïæ æï èøâòæïæ,
æï ãïéâòûåþóäì ãòíïüîòï úõëâîåþï èøâòæò.

(„íïüâîòì îëþïò“)

ïþï „èëõóúòì îëþïòìïú“ èòâïæåâíëà èçåîï:

æïìïþïèòæïí èïîüëëþï ïîòì îåôîåíò
èïîïæòóäò, - ùóõì èùåîïäò, ùóõæíåí èåôåíòú...
õåäöëõòïíò èòïþòöåþì ãçïçå èëõóúò, -
æï ïîìåþëþòì ùïèåþì óàâäòì ýïèò - îåôåîò...

5

ïè ôëîèïøòú æï ìïåîàëæ ìïñóîïæéåþëï åäãóöïì ðëå-
üóîò îåïäòçïúòòì ìïçëèåþò æï îòüèóäò èëæóäïúòåþò.

óíïèóíë ùåîì: „òêïîëìòâòà ìòêâæòäò ãòöëþì òèòìàï-
íï ìòúëúõäåì, åîàõåäïú îëè ìúïæë ïôîåíï, àóíæïú
úâòäòì ôîàåþòà“- îëúï åäãóöïì äåáìåþì êòàõóäëþ,
ããëíòï, îëè óúòäëæ óíæï ïôîòíæå èòì ïâüëîàïí åî-
àïæ - èïéäï æï èïéäï, àïíïú ïîï úâòäòì, ïîïèåæ ïîùò-
âòì ôîàåþòà, îëèåäìïú èòìò ìòüñâòì öïâïîò ïáïíæïêåþì
æï ìóäìïú øàïþåîïâì.

ôïîàë àâïäìïùòåîò, äëãòêóîò ïçîëâíåþòì ìòéîèå,
åèëúòóîò ùâæëèòì óíïîò, òíæòâòæóïäóîò ìüòäòàï æï
õåæâòà ïùåîòíåþì: „ãïîæïìïõâòì îëþïòì“, „æëáòìï æï ÷ò-
üòì îëþïòì“, „ãïþåîùåþòì îëþïòì“, „ìòêåàòì îëþïòì“, „õå-
õòäòì îëþïòì“, „êïèåäòåþòì îëþïòì“, „øïøâòì îëþïòì“,
„úîåèäòì îëþïòì“ æï ïìå øåèæåã æï ïìå øåèæåã...

ëèïî õïòïè, øåòùñïäå ÷åèò îëþïò,
èåú øåíò åîàò øåãòîæò âïî æï èåãëþïîò,
èàïâïîò ïîò äåáìòàï æï ìòüñâòà òúëúõäë
æï úîåèäòïíò æïòäòëì øåìïíæëþïîò...

(„úîåèäòì îëþïò“)

åäãóöï èïîéòïè ìïè ùòãíïæ øåìàïâïçï èêòàõâåäì îë-
þïòåþò: „110 îëþïò“, „ëèïî õïòïè, øåòùñïäå ÷åèò îëþïò!“ æï
„ìïãïíûóîòì îëþïò æï ìõâï“ - ïìåàò õâïâîòåäò øåèëæãë-
èï òøâòïàïæ æïæãëèòïà ðëåüåþì, îïéïú óôäòì øåêâåàï-
ìïâòà âóäêïíòâòà ïèëõåàáåì ïè ìïëúïîèï ìüîòáëíåþèï

6

æï îëþïòì üïåðåæåþøò ÷ïùóîóäåþèï ïõïäò ìòüñâï àáâåì
÷âåíì óèæòæîåì ðëåçòïøò. ìïìóîâåäòï ïâüëîèï åîà ùòã-
íïæ, åîà üïûîïæ èëïõåîõëì ïè ûâòîôïìò äåáìåþòì ÷ïèëá-
íï, îïàï èêòàõâåäì èòåúåì ìïøóïäåþï - ïæâòäïæ
øåòãîûíëì õòþäò æï ûïäï áïîàóäò îëþïòìï, îëèåäòú
ïâüëîèï ìëíåüçå, üîòëäåüsa æï ìõâï ôëîèià ïýéåîå-
þóä äåáìåþçå óùòíïîåìïæ æïïñåíï.

åîàõåä îëìüëè ÷õåòûåè ìïèåãîåäëøò åäãóöï èïîéò-
ïì ðëåçòïçå ìïóþîòìïì þîûïíï: åäãóöïè øåûäë òèæåíïæ
ãïåáïîàóäåþòíï îëþïò, îëè áïîàóä ìïàáèåäì èòì
ìïçéâîåþøò àïâò óúõëæ ïî åãîûíëë.

îïú óôîë èëïçîëâíåï êïäèëìïíò, èòàóôîë èåü àï-
âòìåþóîåþåþìï æï èîïâïäôåîëâíåþïì ðëóäëþ èòì øåèëá-
èåæåþïøò. ñëâåä ïæïèòïíøò ïîìåþëþì ÷ïíïìïõëâïíò
ÿåøèïîòüåþï - äëãëìò, åäãóöïì äëãëìò, îëãëîú àïâò-
ìò áâåñíòì ðïüîòëüòìï - çëãïæáïîàóäò úíëþòåîåþòì
ïèïéäåþï æï ìïôòúïîò ìïèSëþäëì þåæíòåîåþïï. ðïüîòë-
üóäò èëüòâò äïíæòâòà àïí ìæåâì èòì ðëåüóî èåì, èïã-
îïè èñâòîïäï æï èöòéòì èêåîæçå èúåèò ðïàåüòêóîò
èë÷âåíåþòàëþòà êò ïîï, òäòïìåóäò ìòæòíöòàï æï ãïèëê-
âåàòäò ðïüòëìíåþòà.

ïèïìwòíåþçå quTaisis äòüåîïüóîóä ýóîíïä „èùâï-
íåñâïâòäïøò“ ùïâòêòàõå åäãóöïì ãóäøò÷ïèùâæëèò äåáìò
„ïõïâïò“(çóîï öïôïîòûòì æïüòîåþï), ÷âåíèï ûâåäåþèï
òúëæíåí èòúâïäåþóäòì åøïàâïäóï, ïíó ãïèëüòîåþï.
ìùëîåæ ïìåàò èåãîóäò ãïèëüòîåþòìï æï ìâïíóîò çïîòì
üêòâòäòàïï ïéâìòäò åì äåáìò:

7

ïõïâïò öïôïîòûå,
ïõïâïò, çóîï...
èëâï æîë æï ÷ïãåõâåâò
òìåâ ûâåäåþóîïæ,
èïãîïè öåîå æïìïúäåäò
æïèî÷ï þåæòì ìóîï...
ïõïâïò, Cáòèò öòèï,
ïõïâïò, çóîï...

ìïçëãïæëæ ïéòïîåþóäò ïçîòï, îëè ÿåøèïîòüò øåèëáèå-
æåþòì éòîåþóäåþï òsaï, îëè òì ïè ìïçëãïæëåþòì òæåëäë-
ãòóî ìïôóûâåäì áèíòì æï ïè ìïçëãïæëåþòì èæãëèïîåëþïì,
èòì æëíåìï æï õïîòìõì ïìïõïâì. æéåâïíæåä ïîâòúîïëþòà
ïîåóä ìïáïîàâåäëøò ûíåäòï òæåëäëãòóîò ìïôóûâäòì
øåáèíï, èïãîïè çóìüò îòàèåþò, ¸òðåîþëäòçèò æï åäâïîå
üîëðòêï, øòíïãïíò êóäüóîï æï ¸ïîèëíòï ùïîèëï÷åíì åä-
ãóöï èïîéòïì, îëãëîú èïéïäãåèëâíåþòïí ïâüëîìï æï èë-
ïçîëâíå øåèëáèåæì.

îëúï åäãóöïçå ùåî æï ôòáîëþ, SeuZlebelia ïî ãï-
ãïõìåíæåì èòìò èîïâïäèõîòâò éâïùåþï ìïçëãïæëåþîòâ ïì-
ðïîåççå, îëèåäàï ïîïàó ãïíõòäâï, ÷ïèëàâäïú êò øëîì
ùïãâòñâïíæï, èïãîïè òì ûïäòõèåâï, îïú èïí „èå ðïüïîï áïî-
àâåäò âïî“. äåáìòì ïâüëîòì æóüó èåãîåäòì ðëðóäïîò-
çïúòòìï æï „òæëäëãòçïúòïì“ èëïõèïîï - óæïâëæ
æïìïôïìåþåäòï. îïú êòæåâ åîàõåä ïõèïèïéäåþì åäãó-
öïì ðïüîòëüóä ìòùîôåäåìï æï èïèóäòøâòäóî ìïùï-
æåäì.

8

***
âêòàõóäëþ åäãóöï èïîéòïì øåèëáèåæåþïì æï úíëþò-
åîåþòì íïêïæïæ øåèëæòíæåþòïí ãïìïëúïîò ìóîïàåþò: àò-
þïàâòì éóæéóæï èçòì áâåø ìòúõòì õëîõëøò îëè ïìæòì
ãïèæíïî ïìôïäüì, úåäì êâåîïâì ìïõå÷ïèçåâåþóäò ðëå-
üò, ðòîì áïìóîòà óùñëþì ôòúõ ôëäïæì æï ìïàòþòìêåí
èòåèïîàåþï.
êòæåâ: úï ÷ïèëæïþäåþóä-÷ïèëþíåäåþóäò àåþåîâïäò,
èøëþäòóî ìëôåä ðïäóîì ñòíâï îëè ûâäåþøò ùïóÿåîì,
ìòúòâòìãïí îëè þïþïíåþì òîãâäòâ ñâåäïôåîò, ãïàïîàï-
äåþóä éóèåäàïí ãäåõóîïæ æïèøâåíåþóä üïþïêì óçòì
åäãóöï èïîéòï, ãâåîæì óèøâåíåþì ìïñâïîåäò èåóéäå
èïíïíï ãåãòûå, òáâå ïîòïí èòìò âïýåþò, ìõâï ëöïõòìåþòú æï
íåþï-íåþï ùîóðïâåí ëöïäåøì, àïèïæëþì ëöïõòì àïâò æï
÷âåóäò þóþóíòàa æï îïéïúíïòîò èøâòæò ïéüêòíåþòà
êòàõóäëþì äåáìåþì õïí èåãîóäïæ, õïíac áïîàóäïæ...
èåîå ìòèéåîïìïú øåèëìûïõåþåí ãóäòì ãïìïõïîì, åøèïêå-
þòì æïìïôîàõëþì... ãïîåà àëâì... ãëèóîòæïí òìèòì çïèà-
îòì ãîûåäò, úòâò éïèååþòà ãïþåçîåþóäò ìïáëíäòì áøåíï
æï ôîóüóíò... èïìðòíûåäëë, æïòûïõåþì éâàòì ãïèëãçïâ-
íòäò ìüóèïîò ÿòøêïîàïí æï ìõâï ãïõïîåþïì øåèïüåþì èïî-
éòåþòì èïéïä ÿåîì!..
þåìòê õïîïíïóäòì ìüîòáëíåþò ïèëèòüòâüòâï ñëâåäò-
âå ïèïí: „ãäåõòì èóÿøò àîàëæï ùñïîë, îëãëîú ûóûó
àåþîëíåìò...“ - ìïëúîåþïï ðëåçòï...
îëþïò ìïëúîïæ øåèëïùíï èòìåóä ìïàáèåäì ÷âåíèï ìïñ-
âïîåäèï ðëåüèï, îïú ïîïâòàïî øåèàõâåâïøò ïî íòøíïâì
èòì ñîóæ æï þîèïæ ãïèåëîåþïì, ïîïèåæ åì ïè óûâåäåìò æï

9

æòæåþóäò ôëîèòì ëìüïüòì õåäòà ìîóäñëôï, ¸ïîèëíò-
óäëþòì æïõâåùï æï ãïíïõäåþïï.

þåâîòìàâòì ðëåçòï íïèæâòäïæ âåî ãïèëæãåþï þåæíòå-
îåþòì ìïçëèïæ, èïãîïè äåáìçå, ìòüñâïçå, èwåîäëþïìï àó
ðëäòôëíòóî êóäüóîïçå øåñâïîåþóäò ïæïèòïíåþòì úõëâ-
îåþòì ìïçëèò íïèæâòäïæïï - êóäüóîï æï èòìò èòéùåâåþò.
ïèòüëèïú âþåæíòåîëþ áïîàóäò äòüåîïüóîòì èëíïðëâ-
îòì- åäãóöï èïîéòïì - äåáìåþòì, ùåîòäåþòì, åìååþòìï àó
åüòóæ- ÷ïíïõïüåþòì ãïúíëþòà. òì óúïèïéäåìò, éèåîàåþòì
åíïçå èëìïóþîå øåèëáèåæòï, òíæòâòæóïäóîò ðëåüóîò òíì-
üònáüåþòà, ãîûíëþïàï æï ãïíúæïàï èòìåóäò èåäëæòóîë-
þòà, îëúï åèëúòóîò, úïõúïõï ïêëîæò òíüåäåáüóïäóîò
ïéáèòì ðïàëìòàïï ïèïéäåþóäò.

¸ëæï, ãïâåúíëà óôîë ïõäëì æï óôîë éîèïæ èòì øå-
èëáèåæåþïì, îïàï ïìå ïãíòïìåþóä ñóÿ íòïæïãçå ïéèëúåí-
æåì ñâïâòäò èøâåíòåîåþòìï, þåæíòåîåþòìï, æï ìòñâïîóäòsï,
îëèåäìïú ÷âåí èëêâæïâíò éèåîàåþòì àïíõèëþòà âóùë-
æåþà - ð ë å ç ò ï ì !..

ÄÏØÏ ÃÂÏÌÏÄÒÏ

10

ÈÀÏÙÈÒÍÆÒÌ ËÎÒ ÎËÞÏÒ

1.
òçåòèåþì ìïèïîàïäò, îïìïú àåìïâ, òèïì èêòæå,
èïãîïè ãïíï ïìå õæåþï, îåïäëþòì ãïæïèêòæå...
èàïùèòíæïçå æïâïíåþòà âåî ãïõæåþò èàïùèòíæåäò, -
úïíïàåäò óíæï òñë, åîèï ãòúíëì ìïèàïùèòíæåæ...
2.
æîë-èìïöóäò óäèëþåäò, ñïäþ ãâòîãâòíåþì

ïî ìúíëþì æïôíòì,
èòîëíòú âåî ÷ïèëîåúõïâì, âòíú ãïìâîòäï

úëæâòì äïôòà...
èàïùèòíæïçå ïþîûïíåþòà, âåî ãïõæåþò ðïîíïìåäò, -
æï æïî÷åþï èëèïâäòìãïí ãï÷åíòäò êåíëüïôò...

11

ÙÒÔÄÒÌ ÕÒÌ ÎËÞÏÒ
ìúâòâï ôëàäåþò - øåèëæãëèòì èêâæïîò ôîàëìíåþò,
õåì èòâï÷åîæò ãïñâòàäåþóäì, èàâîïäò ëúíåþòà...
íó æïîæëþ, õåë, àóèú ÷åèìïâòà `ãïÿïéïîïâæò~, -
èå îï âáíï, àëîåè øåí êâäïâ èùâïíåæ øåòèëìåþò...

ÐÅÒÇÏÝÒÌ ÎËÞÏÒ
áïîïâïíòâòà òçäïçíåþï éîóþäåþò øëîòà,
óâäòì òîïëì... èòùïì çâåîïâì øëîòæïí áëîò...
èçå øåèëæãëèòì ïìõòâåþì æï ôåàáïâì ûïäóèïæ, -
úòì ìòäóîöòæïí ëáîëìôåîò òéâîåþï àáëîò...

12

ÆÅÆÒÌ ori ÎËÞÏÒ

1941 ùäòì, 31 æåêåèþåîì,
éïèòì 12 ìïïàçå æïòþïæï æåæï÷åèò...

1.
êïîçå èëãâïæãï áîòìüåøëþï... ãóäòìíïæåþò
èìóîì ãïãòèõòäë... ã÷óáíò ìóäìïú - ìïâìåì æïîæåþòà...
ïõïäò ùåäò øåíàâòì ïîòì æïþïæåþòì æéåú
æï øåíàïí åîàïæ, æåæï÷åèë, èåú âòþïæåþò...
2.
jerac bevri maqvs mosayoli TqvenTvis ambavi,
poeti var Tu mogonebis amomxapavi.
zamTrispiria, Tavze madgas moxuci deda, _
Semomikeca me WaRaras Tbili sabani...

13

ÈÏÈÄÒÌ ÎËÞÏÒ
÷ïãâûòíåþòï, ãïãâïéâòûë òáíåþ, èïèïäë,
åîòìêïúåþò æïãâòîïçèë æï ãïãâïèîïâäë...
ìïèøëþäëì èüîåþò, úåúõäëâïíë, ïî ãïèòõïîë,-
âïò, ôîàïèïäë, ÿòîèï àïâò îëãëî æïèïäëì...

ÏÉÈËÚÅÍÅÞÒÌ ÎËÞÏÒ
ìïíïè ïáï âïîà, ÷âåíøò óíæï âðëâëà åæåèò,
ãóäøò ìòêåàòì éóéóíåþæíåí èóæïè èüîåæåþò...
þëäëì èòùïøò óôäòìïãïí æïàåìòäåþò,-
óôïäèï òúòì, úïøò îëãëî ïéèëâúåíæåþòà...

14

ÌÎÓÄÑËÔÒÄÒ ÞÅÆÍÒÅÎÅÞÒÌ ÎËÞÏÒ

øåòúïí àïâò øåíò.
ìëêîïüå

ãïâóîþòà ìòþîûíåì, âåî âðëóäëþà ÷âåí ïîêïæòïì,*
îïæãïí æïâêïîãåà òì, îïú óôäòì æòæò èïæäòï...
èïòíú ìïæ ïîòì ìîóäñëôòäò þåæíòåîåþï? -
îëúï ìòúëúõäå ùóàòï æï èõëäëæ êïæîòï...

ÈËÈÏÂÄÒÌ ÎËÞÏÒ

âïûîëþ, âòøëîåþ ìõåóäòæïí...èüêòâï íåêíåþò,
èïãîïè ìóäøò èïáâì ÷ïî÷åíòäò þïìîò åêäåþò...
ìïîêòì íïüåõçå æïúåèóäò èêîàïäò ìõòâòâòà
ãïîæïüåõòäò èëèïâïäøò ïâòîåêäåþò...

* ïîêïæòï — åì ìïõåäùëæåþï ìòèþëäóîïæ íòøíïâì ìîóäñëôòäò
þåæíòåîåþòì ïæãòäì.

15

ÅÀÅÎËÌ ÎËÞÏÒ

åàåîëì éóéóíò òäòïì åçëøò.
òëìåþ ÿóèþóîòûòì åìåòæïí

äåáìåþì áìëâì, îëãëîú àóøòì áïäò äïèïç ôïîæïãåþì,
ïè óýïèë ýïèì õïíèåüåþòà èëïþïæïãåþì...
òìå éóéóíåþì, ãóäøò óçòì ïìò áåæïíò, -
îïìïú óôïäò ÷ïì÷óî÷óäåþì, äåáìïæ áïæïãåþì...

ÈËÕÓÚÒÌ ÎËÞÏÒ
(îåèòíòìúåíúòï îåèïîêòì àåèïçå)
æïìïþïèòæïí èïîüëëþï ïîòì îåôîåíò
èïîïæòóäò, - ùóõì èùåîïäò, ùóõæíåí èåôåíòú...
õåäöëõòïíò èòïþòöåþì ãçïçå èëõóúò
æï ïîìåþëþòì ùïèåþì óàâäòì ýïèò-îåôåîò...

16

ÍÏÜÂÎÒÌ ÎËÞÏÒ
üñòì ðòîïì ¸ñîòï ãïìîåìòäò ìòìõäòâòà øòíæò,
òì æîë ãïôîòíæï, óæïîæåäïæ ôîàåþìïú îëè øäòæò...
àóèúï ìòçèîåþøò ãòôîåíòï äïéïæ æï èøâòæïæ,
æï ãïéâòûåþóäì ãòíïüîòï úõëâîåþï èøâòæò...

ÃÄÅÕÊÏÚÒÌ ÎËÞÏÒ
ðëäòüòêëìàï ïî òäåâï çéïðîåþòì ãóæï,
óìïèïîàäëþï ìïõåäèùòôëì ïíãîåâì æï ãóæïâì...
æïâòùñåþóäò ãäåõêïúòï ÷âåíò ìïèøëþäë, -
âòíú çâïîì ¸ðïüîëíëþì, ïî åøâåþï öòóüïæ ãóàïíì...

17

ÜÅÍËÎÒÌ ËÎÒ ÎËÞÏÒ

çóîïþ ìëüêòäïâïì øåìïíæëþïîò

1.
`ìò âïîïòæï~, `ëæëòï~, `÷åäï~, `÷ïãóíï~,
îïú ÷âåíì õìëâíïøò õèòì ãâòîòìüòà ïèëáïîãóäï...
òáíåþ ãóäòà âåî èëãåôåîåà, ãóäòú ãïüêòíåà, -
òáíåþï ãîûíëþæò ìïèøëþäëìãïí àïâì æï÷ïãîóäïæ...
2.
æïïüêþëþì ìèåíïì õèï óêâæïâò èïôøïäòïìò,
îïìïú âåîï ìûäåâì èëøóîíåàï ïâò ãíòïìò...
çåúïì åìùîïôòì áïíæïêåþïæ èûäïâîò üåíëîò, -
îëãëîú áèíòäåþï îëæåíòìï æï ôòæòïìòì...

18

ÈÏÎÒÜÏÌ ÎËÞÏÒ

mzes Camotexili sxivi
grigol abaSiZis `yornali~ maxsendeba, misi is Tavi - `be-
diswerad qceuli silamaze~. es saTauri zustad miesada-
geba lika qavJaraZis amqveyniur cxovrebasac: masac
bediswerad gadaeqca is silamaze, Taviseburad rom ga-
simbolovda qarTul cnobierebaSi.
giorgi leoniZe `natvris xeSi~ moerideboda maritas ga-
regnuli portretis aRweras da erT elvare frazas ikma-
rebda: TiTqos mzes Camotyda sxivado... da rogor ginda
Seasrulo maritas roli, rogor ginda iTamaSo mzes Camote-
xili sxivi, Tu marTla mzes ar Camotexilxar sxivad?!

rostom CxeiZis
feisbuq-statusi

èçòì ìõòâì ÷ïèëüñæò, ïíãåäëçë, òáåú èíïàëþïæ,
æï ãâïãîûíëþòíå ìòäïèïçòì èïæäòà æïàîëþï...
éâàòóî èøâåíåþïì âåî øåþéïäïâì, çòçéò, üïäïõò, -
îëãëîú ìòèïîàäåì âåî æï÷îæòäïâì óìïèïîàäëþï...

19

ÞÏÄÏÕÒÌ ËÎÒ ÎËÞÏÒ
1.
ãàòþïâà æï ãàòþïâà æïóíæëþäïæ, éèåîàèï æïäïõâîëì,
þåæòì èëî÷òäò úîåèäì òëêåþ, îëè ïî ãâïíïõë...
âòí òúòì, îëæòì ãâåìüóèîåþï óüñâò èàòþâåäò,
îëè óèëùñïäëæ ãïæïãâàòþëì ÷âåíïú, þïäïõë...
2.
æïãåêòæåþï æòäòì úâïîò ñåäçå èûòâåþïæ,
ìòëì ïäåîìòà ãïæïáïíúóäì èòãåûòíåþï...
÷âåíì þëîëüåþïì âåî ï÷åîåþì èïòíú, þïäïõë,
øåíò ìïìüòêò, óäèëþåäò øóîòìûòåþïú...

20

ÃÒÂÒ ÞÅÎÒÊÏØÂÒÄÒÌ ÎËÞÏÒ

þòóìüòì íïõâòì øåèæåã

óêâæïâàï þïéòì þòíïæïîë, âòàïîúï ôïíüëèì
ãïàâïäòåîåþà... ìïáïîàâåäëì óñâïîõïîà, ãíïüîëþà...
åîòì ìïãïíûóîì ïúòìêîëâíåþì àáâåíò ìïõåäò , -
îëãëîú þîòíöïëì ùïîóøäåäò éòèòäò ìïíæë...

ÁÚÅÂÒÌ ÎËÞÏÒ
îëúï ïéïî ãìóîì, ïèðïîüïâïíì, åÿâåþòì ûäåâï,
ïîú ìïêóàïîò àïâòì ãïíìöï åøèïêòì èûåâïäì...
ìõâïì ãïíìöò èõëäëæ æï åîàõåäïú ÷ïèëãõæòì íòéïþì,
ãóäéâïîûäòïíòì óêåàóîò, óéòîìò áúåâï...

21

]

siyvarulis robai
Tumca bevria safiqrali da sawuxari,
mainc yoveldRe gaxsovdes da Sen Tavs uTxari:
mTavari aris, siyvaruli aRar Cagviqres
da samudamod gizgizebdes gulis buxari.

madlierebis robai
ar iwuwuno arasodes, Seni codvebi
moinanie, moiSore gulze lodebi...
am qveyanaze cocxali rom daiarebi,
daafase da sxva simdidres nu elodebi.

22

sibrZnis robai
Casafrebuli arakaci mudam qilikebs,
pirSi giRimis da ginaRmavs gzas da bilikebs...
mtris gamravleba ar moiTxovs Wkua-gonebas, _
brZeni maSin xar, Tuki mteri Semoirige.

cremlis robai
omar xaiam, Seiwyale Cemi robai, _
mec Seni erTi Segirdi var da megobari.
mTavari aris sityviTa da leqsiT icocxlo
da cremliani dailios Sesandobari.

23

umadurobis robai
Rvawli, mamulis erTguleba vis davufaseT
cocxlebs... samSoblo gvaxsendeba nadim-sufraze...
Cvenc araerTi eriskaci ise movkaliT,
rogorc mxedrebma xobiswyalze mefe gubazi.

gamcemis robai
mociqulebi _ gulmxurvale ufliskacebi,
sikeTisaTvis wamebulni, nagvem-nacemni...
erTguleba da siyvaruli sadac ivanebs,
iudasaviT iqve aris erTi gamcemic.

24

dedamiwis robai
deda davarqviT. dedasaviT gvzrdis da trialebs,
magram ar gviyvars orgul Svilebs _ adamianebs...
da im erTaderTs ar vpatronobT, ar vufrTxildebiT,
rac gvacocxlebs da saflaviTac gvaerTianebs.

protestis robai
mkvlelebo, mZulxarT! _ mepatios es ganrisxeba, _
mezizRebiT da jojoxeTic Tqveni iwyeba...
sacodavebo! roca brZanebs Cveni ufali _
`ara kac klao~, _ dedakacic igulisxmeba.

25

saxelis robai
marTali kacis sindisi da Wkua-goneba,
usamarTloba-borotebas ar emoneba...
gqondes qoneba da ar dagrCes qveynad saxeli,
daimaxsovre, es cxovreba nu gegoneba.

Serigebis robai
sad gisafrTdeba afTariviT, raRas gaigeb,
cxovreba... uwyis martooden arsTa gamrigem...
Tarnakis kerZad gadaqceul adamianebs,
miteveba da siyvaruli Tu Segvarigebs.

26

moTminebis robai
aRar dakargo arasodes rwmena, Rirseba,
samarTliani qmedebis da gansjis Tviseba...
gvaswavlis RmerTi, moTmineba aris mTavari,
magram gvaxsovdes, moTminebis kokac ivseba.

fulis robai
mravalisaTvis fuli gaxda rwmenac da RmerTic,
xelis WuWyia, _ bevri ambobs, moicaT erTi...
arc gafxekili kaci varga, arc fulis mona, _
sjobs, gqondes fuli, ra Tqma unda, cotaze _ meti.

27

Rimilis robai

minaweri ioseb WumburiZis wignze
`Rimili dedofal anasi~

sxva silamaze acikrovnebs dedoflis Rimils, _
sxva aris misi poeziis mze(ca) da sxivic...
da uneburad maxsendeba axla jokonda, _
im amoucnob Rimils miRma ra cremli Rvivis...

saxlis robai

nato korsantias

TiTqos gamtydara, martoobiT guli daRlia,
xsovnis saunje, _ es xom Seni reCxis saxlia...
am ezo-karis modaraje xeWeWurebi
rtoebs giqneven bavSvobidan da geZaxian...

28

rCeulTa robai

ugunuri unda iyo, rom sangris
moSlas sakuTari xeliT Seudge.

marTa kasraZis Canaweridan

zogisTvis qmari tkivilia, gulis kankali,
zogisTvis Tafli, malamo da tkbili Saqari...
magram arian rCeulebi, visTvisac igi, _
aris saunje, sicocxle da mtkice sangari.

adamianis robai

qveynad bevri sacduria... samudamo codvis maxe,
siyvaruli ar dakargo, RvTisgan qmnili iersaxe;
radgan adamiani xar, xorcSesxmuli qristes xati, _
iwame da gadarCenis gzasac RmerTi daganaxebs.

29

aRdgomis robai
ityvis ieso _ mesame dRes aRvsdgebi mkvdreTiT _
siyvarulis da saTnoebis naTeli sveti;
mwvane jejilze gavagoroT wiTeli kvercxi, _
ufali aRsdga! WeSmaritad! jvarcmuli RmerTi!

RvTaebrivi cexlis robai
dabane fexi, miuteve codvebi gamcems,
gtanjes, baraba gamjobines da jvarze gacves...
gamogvigzavne madlmosili aRdgomis cecxli,
rogorc wyaloba da netari cxovrebis macne...

30

jvarcmis robai

dideba moTminebasa Sensa, ufalo ieso!
daviT guramiSvili

CvenTvis jvarcmulo, macxovaro, ramdeni weli
unda gviTmino... dagvimZimda codvebic Zveli...
Cans yvelaferi golgoTidan xelisguliviT,
da es samyaro, dacemuli, ganaCens elis.

ganwirulTa robai

protestisa da Tanadgomis niSnad.

caxcaxebs biWi da gogona asirieli,
Tvalcremliani, dasaklavi kravis ieriT...
RmerTo! uSvele ganwirulebs, maTTvis loculobs,
wmida mamaTa zeciuri dasi Zlieri.

31

Sedarebis robai

rostom CxeiZes

ginaTebs awmyos didi mamis maradi kvali,
Rirsebis quram gamogawrTo, viT drois rvali...
vin Sevadaro ingoroyvas, dRes ukvdav pavles? _
vfiqrob da… Seni wignebisken gamirbis Tvali.

bzobis robai
dRea naTeli, sinanulad moqcevis Jami,
uflis Secnobis... efineba rtoebi palmis...
eruSalaim, gixarodes, ieso movals, _
osana Zesa daviTisas, kurTxeuls, amin!

32

renegatebis robai
cixe Signidan tydeba mudam... mteri cbieri
cdilobs, gagvxados gulmaviwyi da Tvinieri...
Zeglebad dganan usamSoblo renegatebi
da zurgs imagrebs Cven drois kondotieri.

gadarCenis robai
uJamo Jamis maxsendeba is cxra aprili,
TiTqos gul-RviZli damiseres basri rapiriT...
sxva gza _ napiri ar arsebobs gadarCenisTvis, _
ufali aris erTaderTi gzac da napiric.

33

paluris ori robai

da-Zmas _ fatimas da gias

1.
TiTqos mepovos sadme ganZi gadamaluli,
aRmovaCine neoliTis xanis paluri...
aq Tevzaobdnen uZvelesi mebadurebi, _
momyveba maTi wuxili da sevda faruli.

2.
aq Txmelisagan winaprebma dawnes faceri,
enguris Wala mofenili iyo qacvebiT...
datvirTulebi kalmaxiT da oragulebiT, _
cas Sehxarodnen iRbliani saxlikacebi.

* `paluri~ aris Cveni odabade, romelic Sedis walenjixis raio-
nis sofel lias Temis SemadgenlobaSi... sulxan-sabas ganmartebiT,
`palauri~ niSnavs saTevzaos. es dasturdeba guram grigolias 1976
wels gamocemuli wigniTac, aseve dgindeba neoliTis droindeli
`paluris~ arsebobac.

34

brmis robai
ra unda giTxra, rac ar uTqvamT, ras getyvi axals? _
saRad Sexede sakuTar Tavs da naklsac naxav...
`Seican Tavi Seni~, _ ambobs brZeni sokrate, _
magram siyrues emateba isic, rom brma xar...

sixarbis robai

giorgi malaSxias

dro ulmobeli, pegasiviT, ra swrafad garbis,
Tavsac vityuebT usasrulo imedis zRapriT...
zomierebas nu Ralatob, adamiano, _
veRar iqnebi bednieri verasdros xarbi.

35

miwis robai
asea odiT, aZlierebs sofeli qalaqs,
SromiT, mamulis erTgulebiT Cvenc vixdiT Ralas.
miwas vbarav da roca xeliT vexebi beltebs,
anTeosiviT memateba sicocxlis Zala...

Zmis robai

valeri grigalaSvils

Zma ZmisTvisao, _ naTqvamia, Cemo valeri,
naxeT obloba da cxovrebac gauxareli...
gardagecvala ufrosi Zma, gana mogikvda, _
ukvdavebaSi gadasaxlda Zma sayvareli.

36

dedaenis robai

ra ena waxdes, eric daeces.
grigol orbeliani

fesvs Tu moswydebi, ver giSvelis RrublebSi frena,
sxvisi Tu ici, _ sakuTaric giyvardes ena...
giyvardes Seni damwerloba ToTxmetTagani, _
ena Tu mokvda, TavisTavad gavqrebiT Cvenac.

xexilis robai
nislidan mkrTalad ilandeba mTaTa grexili,
sadRac Rrubeli daseirnobs gulgaReRili...
Cvenc moveswrebiT, gaixarebs STamomavlobac, _
martis Tvea da Cvens baRSiac davrgeT xexili.

37

sicocxlis robai
TiTqos gviRimis, uCveulod yvavilobs Sindi,
tanmaRal Werams vardisferad askdeba kvirti...
iRviZebs tyeSi gazafxuli Cumad da nela, _
mzes Sevxari da maviwydeba cxovrebis tvirTi.

gazafxulis robai

mananas

rodesac giyvars, veRar axsni, ra gemarTeba,
gulSi Semodis gazafxuli, rogorc naTeba;
yoCivardebi davkrife da viCqari Senken, _
TiTqosda pirvel paemanze magviandeba.

38

usamarTlobis robai
am Cvens cxovrebas uxilavi xeli warmarTavs,
qaTmis sibrmave uRmerTobam mravals damarTa...
`marTal samarTals~ gviqadagebs brZeni soloni,
magram ufali Tu aRadgens qveynad samarTals.

peizaJis robai
zRvaze ara Cans horizonti, curavs Sors gemi,
wvims da bulvarsac gauSlia palmis qolgebi;
netav, ra Zalam dagvixata es peizaJi, _
ris mone, mane an van-gogi anda gogeni.

39

monobis robai

Cemda gasakvirad, ukve meramdened aRdgenili
Jurnal `ciskris“ wardginebaze, mweralma kote
jandierma damswre sazogadoebas mogviwoda, rom
qarTvelebi voroncovis madlierebi unda viyoT.

orasi weli gvimonebda Tumc imperia,
uvics rom hkiTxo, mteri ara, Cveni mxsnelia...
vinc gveubneba, voroncovis madlierebi
unda viyoTo, _ is monobis madlieria.

monatrebis robai

sami martia... ra Zala aqvs andamaturi,
kvlav siyvaruliT megebeba Cemi baTumi;
vixseneb soso kakubavas, gulis megobars,
da masTan erTad maxsendeba ali alTuni.

40

kameliebis robai
yvavilebiviT anaTeben Rame mTiebi,
lurji xaliCa afenia bulvars iebis...
dganan morcxvi da mxiaruli patarZlebiviT
baTumur wvimiT galumpuli kameliebi.

afxazis robai

zaur kalandiam maCuqa Jurnal `riwas~ 2015 wlis
pirveli nomeri, romelic aleqsandre Tarias brwyin-
vale weriliT ixsneba.

afxazma kacma Tqva simarTle, rac mTavaria,
cxenSekazmulni gana marTla mravlad arian?..
Tumca gazafxuls ver moiyvans erTi mercxali,
magram imediT masazrdoebs brZeni Taria.

41

dabrunebis robai
(eqspromti)
me velodebi im mSvenier dResa da im wams,
roca gadavSli, wavikiTxav mSobliur `riwas~...
rogorc mdinare ubrundeba Zvel gza-kalapots, _
dagvibrundeba afxazeTis zecac da miwac.

uimedobis robai
Tuki am qveynad Rirsebas da sindiss Ralatob,
getyvi pirdapir, saidumlos gana gagandob...
nuRar geqneba gamarjvebis mcire imedic, _
radganac ibrZvi ufarod da umuzaradod.

42

gulis robai

nodar wuleiskiris Sesandobari

iTmenda xmaurs da cxovrobda TiTqosda Cumad,
mamuliSvilTa mihyveboda gzasa da gumans.
eris mxurvale, upirveles gulSematkivars,
bunebrivia, rom umtyuna mtkivana gulma.

eriskacebis robai

paata burWulaZis 60 wlis
iubilesTan dakavSirebiT

bevria irgvliv mstovari da Cumi gamcemi,
dRes rom SevxariT mowiwebiT da aRtacebiT...
sicocxleSive daafase, Cemo qveyanav,
Tavmdabali da gulmxurvale eriskacebi!

43

pasuxis robai
viciT, mravaljer rom davRvareT uazrod sisxli,
rom ver gviSvelis mxolod RmerTi, imedic sxvisi...
bevri sircxvilic dagvigrovda da mainc vityvi, _
gvqondes samSoblo, viyaviT da viqnebiT Rirsi!

sircxvilis robai

internetiT vnaxe, rezo inaniSviliseuli saxl-kari
sofel xaSmSi, upatronobisgan gapartaxebuli.

aRarc saxlia sayvareli da aRarc ezo,
arc saferavis suni gvaTrobs, nacnobi egzom...
am qveynis sarke, mSobliuri Tqveni xaSmia, _
ra giTxraT da riT gagaxaroT, batono rezo!

44

enis robai
simarTlis mTqmeli unda iyo mtkice mxedari,
gabeduli da uSiSari, Sorsgamxedavi...
xandaxan enac ise unda daimorCilo,
rogorc ulayi Tavneba da gauxednavi.

wyalobis robai

Cemi dis gardacvalebidan ocdameTxuTmete dRes
barbare marRia daibada, umcrosi Zmis pirveli SviliSvili.

dards sixaruli Seunacvle (cremlis maTarad
gveqca guli da Zneli gaxda tanjvis atana),
am udidesi wyalobisTvis gmadlob, ufalo, _
gadasarCenad mouvline ojaxs patara.

45

iudas robai
(reminiscencia qarTuli andazis mixedviT)
adamianSi Tvalxiluli mZvinvarebs mxeci,
TivaSic aRar imaleba Rvelfi da cecxli...
iudasaviT Tavs ar iklavs yvela gamcemi, _
maT sindiss aRarc ocdaaTi amZimebs vercxli.

moTmenis robai
(reminiscencia qarTuli andazis mixedviT)
ver gaaxareb erTnairad baRSi yvela xes,
rac unda iyo ganTqmuli da brZeni mebaRe...
yvela sikeTis gasaRebi aris moTmena, _
bednierebis karsac mxolod ase SeaReb.

46

vazis robai

konstantine jojuas

xan saWreTeli gveWira da xan satevari,
maradiuli dagvebeda mteri-mdevari...
dRes saqarTvelo aCexili vaziviT hgodebs, _
ufals madloba, iwureba mainc mtevani.

dasjilis robai
xan bilikia es cxovreba, xan _ bewvis xidi,
RirsebiT gavlas gamZleoba sWirdeba didi...
sxva ra unda Tqva... dasjilia adamiani, _
tanjviT mosuli, amqveynidan tanjviTve midis.

47

ufskrulis robai
win gaixede, brmasaviT rom awydebi kedels,
mxolod saqmiT da mondomebiT miiReb Sedegs...
ar daiviwyo, am cxovrebas axlavs ufskrulic,
da kargad ici, ra iqneba ufskrulis Semdeg.

foTolcvenis robai
zRaparia buriani da buneba _ gadarCena;
netav viyo mec mindia, rom vicode misi ena...
iwureba Semodgoma. veficxebi buxris siTbos,
mogonebebs miferadebs sevdiani foTolcvena.

48

umoqmedobis robai
ufalma yvelas dagvakisra Cven-Cveni vali,
gvqondes saxeli, Rirseuli davtovoT kvali...
daimaxsovre, _ umoqmedod ise gaqrebi, _
rogorc uecrad gafantuli nisli da kvamli...

simarTlis robai
(reminiscencia qarTuli andazis mixedviT)
veRar damalav borotebas, rogorc xalTaSi Subs...
oratoric ver gaxdebi brZeni fartazi...
simarTles versad gaeqcevi, Tanac gaxsovdes, _
gaqceuls mxolod erTi gza aqvs, mdevars _ aTasi.

49

ormos robai
(reminiscencia qarTuli andazis mixedviT)
dro mkurnalia... Tumca mraval `urwmuno Tomas~,
veRar uSvela uebarma wamalma _ dromac...
vinc irjeba da mondomebiT sxvas uTxris ormos,
umjobesia, amoTxaros Tavisi zoma...

xanZris robai
vinRa ixsenebs artemidas taZris ostatebs,
xelovneba rom ukvdavyves da dros gamostaces...
es ra xanZari gaaCaRe maradiuli, _
fidiasiviT ukvdavi xar Senc _ herostrate!!!

50


Click to View FlipBook Version