The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ก้าวข้ามผ่านความผิดหวัง สร้างพลังให้ตนเอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kruaun MATH, 2019-12-08 01:06:28

ก้าวข้ามผ่านความผิดหวัง สร้างพลังให้ตนเอง

ก้าวข้ามผ่านความผิดหวัง สร้างพลังให้ตนเอง

Keywords: ชีวิต

ก้าวขา้ มผา่ นความผิดหวัง
สรา้ งพลังให้ ตัวเอง

ทา่ นผู้อ่านเคยไหมคะ? ทชี่ วี ติ ประสบปญั หา เครียด และทอ้ ไม่อยากทำ� อะไร ไมม่ แี รงต่อสแู้ ละหดหู่ @Rama ฉบับนขี้ อ
น�ำเสนอวธิ ีทจ่ี ะชว่ ยใหเ้ ราขา้ มผา่ นปัญหาและอุปสรรคตา่ ง ๆ จนสามารถกลับมาท�ำงานและใช้ชีวิตประจำ� วนั ได้ ใครจะรู้ทา่ นอาจ
กลบั มาประสบความส�ำเร็จย่ิงกวา่ เดิมกไ็ ด้ เคลด็ ลับน้ีไมย่ ากเกนิ ไปท่ีจะทำ� ค่ะ หากตงั้ ใจจริง

ข้ันแรก คอื ตอ้ งพักใจกอ่ น หยุดคดิ ในแง่ลบ หรอื คดิ เร่ืองอะไรก็ตามทที่ �ำร้ายตัวเอง เชน่ ทำ� ไมเราไม่ไดเ้ รอื่ งอย่างน้ี เรา

คงไม่เกง่ พอ หวั หน้าเลยไม่เหน็ ความสำ� คัญของเรา เราไม่ดพี อเขาเลยท้งิ เราไป ฯลฯ เพราะเรื่องเหลา่ นน้ี อกจากจะบนั่ ทอนกำ� ลังใจ
เราแล้ว ยังไม่กอ่ ให้เกิดผลดกี บั เราอกี ด้วย เราต้องเลกิ โทษตวั เองหรือว่าตัวเองกอ่ น บอ่ ยครงั้ ทเ่ี วลาเราผดิ หวงั หรือโดนปฏเิ สธเรื่อง
อะไรกต็ าม ธรรมชาตขิ องมนษุ ยช์ อบหาเหตผุ ลวา่ “ทำ� ไม” เขาถงึ ทำ� อยา่ งนกี้ บั เรา ทำ� ไมเราถงึ โชครา้ ยและคนสว่ นมากกช็ อบคดิ วา่
เปน็ เพราะ “เราไม่ดีพอ” จริง ๆ แล้วมหี ลายต่อหลายเหตผุ ลท่ที ำ� ใหค้ นปฏเิ สธเรา ยกตวั อยา่ งเชน่ การสัมภาษณ์เพ่อื รับสมคั รคน
มาท�ำงาน ฉันเคยเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์อยู่หลายคร้ัง บางคร้ังคนที่เราสัมภาษณ์เขามีคุณสมบัติดีมาก แต่ไม่เหมาะกับงาน
ของเรา เขาอาจเหมาะกบั งานอืน่ หรือไดง้ านทดี่ กี ว่างานทเี่ ราจะรบั เขาเขา้ ทำ� งานซะอกี แต่เหตุผลเหลา่ นไี้ ม่ได้ถกู บอกกล่าวไปยัง
ผ้สู มัครท่ถี กู ปฏเิ สธ เขาเพียงแต่ไดร้ บั โทรศพั ทจ์ ากเราว่า “ขอโทษด้วยคะ่ คุณไมไ่ ด้รับเข้าทำ� งานนะคะ” ฉันเคยประสบกบั ตวั เอง
ทั้งในฐานะเปน็ กรรมการและในฐานะเคยเปน็ ผสู้ มัครทีถ่ ูกปฏิเสธ ฉนั จงึ เข้าใจความรสู้ กึ ของคนทีถ่ ูกปฏิเสธดี บางทีเรากอ็ ยากรวู้ า่
ท�ำไมถงึ ไม่รบั เรา ฉนั เคยบอกกบั ผู้สมัครบางรายวา่ ไม่ใช่ว่าเขาไมด่ ี แต่เขาอาจยงั ไม่เหมาะกบั ตำ� แหนง่ ที่เราจะรับคนเข้าท�ำงาน ..
ณ เวลานนั้ ฉนั รู้สกึ ได้ถงึ ความโล่งใจและความสบายใจของคน ๆ นัน้ ทันที แล้วเขากก็ ้าวขา้ มผา่ นมนั ไปและไดง้ านใหมท่ เ่ี หมาะสม
กบั เขาในทสี่ ดุ เราสามารถเลอื กทจ่ี ะปฏเิ สธคน ๆ หนงึ่ ได้ โดยไมท่ ำ� รา้ ยจติ ใจเขา และสามารถทำ� ใหเ้ ขากลบั ไปใชช้ วี ติ ตอ่ ไดอ้ กี เพยี ง
แตใ่ ห้เหตุผล คำ� แนะน�ำและให้ก�ำลังใจเขาเท่านั้นเอง
อกี เรอ่ื งหนง่ึ ทม่ี กั เปน็ ปญั หากบั คนสว่ นมากคอื เรอื่ งของความรกั .. เวลาทค่ี น ๆ หนง่ึ ถกู บอกเลกิ จากอกี คนหนง่ึ ฝา่ ยทอี่ ยาก
บอกเลกิ มกั จะคอยหาเหตผุ ลตา่ ง ๆ นานาเพอื่ มาบอกเลกิ เพราะจติ ใตส้ ำ� นกึ ตวั เองรสู้ กึ วา่ ทำ� ผดิ แตพ่ ยายามหาเหตผุ ลมาสนบั สนนุ
หรือลบล้างความผิดของตนให้เบาลง บ่อยคร้ังเหตุผลเหล่านั้นคือการโทษอีกคนหน่ึง ซึ่งส่ิงนี้เป็นเรื่องเจ็บปวดพอสมควร เพราะ
นอกจากฝ่ายท่ีถกู บอกเลกิ จะเสียใจคนรักทิ้งไปแล้ว ยังรู้สกึ อกี ว่า “ฉันไม่ดพี อ เขาถงึ ทง้ิ ฉันไป” อกี ด้วย ความรู้สึกของคนถกู ทงิ้
บางทเี จบ็ ไมน่ าน แตค่ วามรสู้ ึกวา่ “ฉนั ไม่ด”ี อนั น้เี จบ็ นานกวา่ ค�ำพดู เหลา่ นี้ล้วนเป็นค�ำพูดทบ่ี ั่นทอนจติ ใจ และท�ำให้คนฟังท้อใจ
อยา่ งมาก ถา้ เรามภี มู คิ มุ้ กนั ทางจติ ใจดพี อ เราจะกา้ วขา้ มผา่ นมนั ไปได้ บอ่ ยครง้ั ทอ่ี กี ฝา่ ยพดู กบั เราแคค่ รง้ั เดยี ว แตท่ เ่ี หลอื เปน็ ความ
คดิ เราเองทคี่ ดิ ซำ้� ๆ กบั เรอื่ งเดมิ ๆ เทา่ กบั วา่ คนทที่ ำ� รา้ ยตวั เราเองไมใ่ ชใ่ คร นอกจากความคดิ ของเราเอง ดงั นน้ั ทา่ นตอ้ งหยดุ ความ
คดิ ทโ่ี ทษตวั เองกอ่ น และดงึ สตกิ ลบั มาใหอ้ ยกู่ บั ปจั จบุ นั ทสี่ ดุ สตจิ ะเปรยี บเสมอื นเบรกทค่ี อยหยดุ ความคดิ ฟงุ้ ซา่ นเหลา่ นี้ เพราะคน
ที่คิดมากและเครยี ดมักชอบหมกมนุ่ กบั ความคดิ ในอดีตและอนาคตมากกวา่ ปจั จุบัน

ขั้นทส่ี อง .. ใหเ้ ราหันกลับมาใชส้ ติ ใหใ้ ชเ้ หตผุ ลมากกว่าอารมณ์ ไตรต่ รองดวู ่า เราจะพัฒนาตวั เราเองไดอ้ ยา่ งไรบ้างจาก

เหตุการณ์ท่ีผ่านมา หากเราสามารถท�ำได้ เราจะกลายเป็นคนท่ีดีขึ้นกว่าเราคนเม่ือวาน อันนี้ต้องท�ำความเข้าใจดีดี นะคะ ไม่ใช่
หาความไม่ดเี พือ่ โทษตวั เอง .. ตรงข้ามให้หาสิ่งท่ีผิดพลาดเพื่อจะพฒั นาใหต้ วั เราดียิ่งข้ึน ยกตัวอย่างเช่น คุณสอบไมผ่ า่ น คอื เรา
พลาดจรงิ อาจอ่านหนังสอื ไม่พอ คุณเสียใจ เรากย็ อมรบั ณ จุดที่มนั เกิดข้ึน ซ่ึงจะกลายเป็นอดีตในไมช่ า้ อยา่ ย�ำ้ คดิ และทำ� รา้ ยตวั
เอง ใหห้ าขอ้ ผดิ พลาดและลงมอื แกไ้ ข เรากจ็ ะกา้ วขา้ มผา่ นมนั ไปไดใ้ นทสี่ ดุ หลายคนทปี่ ระสบความสำ� เรจ็ ในปจั จบุ นั กเ็ คยถกู ปฏเิ สธ
หรอื ผา่ นความลม้ เหลวมานบั คร้ังไมถ่ ว้ น แตพ่ วกเขาไมย่ อมแพ้ เขาไม่คดิ อะไรแย่ ๆ เพอ่ื บ่ันทอนจิตใจตัวเอง แตห่ ันมาแกไ้ ขข้อ
บกพร่องเพ่ือเรม่ิ ต้นใหม่อกี ครั้ง ตวั อย่างเชน่ โทมสั อลั วา เอดิสัน ผูซ้ ง่ึ พฒั นาหลอดไฟใหเ้ ราไดใ้ ชก้ ันในปจั จุบนั เขาถกู คนเรียกวา่
เปน็ เดก็ หวั ขเี้ ลอ่ื ย จนตอ้ งออกจากโรงเรยี น ซำ�้ ยงั โดนทำ� รา้ ยรา่ งกายจนหหู นวก โดนไลอ่ อกจากงาน กวา่ เขาจะประสบความสำ� เรจ็
และสร้างสงิ่ ประดษิ ฐ์กวา่ พันช้นิ เขาตอ้ งผา่ นปัญหาและอปุ สรรคมาอย่างโชกโชน แต่เขาก็ไม่ย่อท้อยังคงสู้ต่อและทิง้ ส่งิ ดดี ไี วใ้ หค้ น
รนุ่ หลังตอ่ ไป

8

Easy ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Living คณะแพทยศาสตรโ์ รงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวทิ ยาลยั มหิดล

ขน้ั ทสี่ าม อยา่ เอาตวั เองไปเปรยี บเทยี บกบั คนอน่ื ขอ้ นสี้ ำ� คญั มาก เพราะจะทำ� ใหเ้ ราหมดกำ� ลงั ใจและกลายเปน็ ใจทมี่ แี ต่

ความอจิ ฉาเปน็ ทีต่ ้ัง จะไม่เกดิ ประโยชน์กบั งาน แถมยังเป็นการท�ำรา้ ยตัวเอง เคยไหมคะเวลาที่เราเจอปัญหาและอุปสรรคเราชอบ
คดิ วา่ “ทำ� ไมเราโชครา้ ยอยา่ งน”้ี ทำ� อะไรกเ็ จอแตป่ ญั หา กวา่ จะไปใหถ้ งึ จดุ หมายได้ ทำ� ไมเราตอ้ งเหนอื่ ยกวา่ คนอน่ื นะ เพอื่ นเราไม่
เหน็ เหนื่อยขนาดนเี้ ลย ทำ� ไมเขาโชคดจี งั .. จรงิ ๆ แล้วเพอื่ นเราอาจเจอปัญหาและอุปสรรค แตเ่ ขาสามารถข้ามผ่านมันไปได้ โดยท่ี
เขาไมร่ ู้สกึ วา่ มันเปน็ ปัญหาส�ำหรบั เขา อกี ทัง้ เขาไม่ได้แสดงใหเ้ ราเห็นว่าเป็นปญั หา คนทท่ี ำ� งานเกง่ จรงิ ๆ เขาจะไมก่ ลวั กับปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ทเ่ี ข้ามาเลย เพราะเขาร้วู ่าเขาต้องแก้ไขมันอยา่ งไร และเปน็ เรอ่ื งธรรมดาที่จะต้องเจอสิง่ เหลา่ นีใ้ นงานทเี่ ราท�ำ
ยิง่ งานใหญ่แค่ไหน ก็จะเจอปัญหามากขนึ้ เทา่ นั้น แต่ส่งิ ท่ีเราเจอไม่ใช่ “ความโชครา้ ย” เลย ตรงข้ามมันเปรียบเสมือน “วคั ซีน” ที่
คอยกระตนุ้ เราใหม้ ภี มู คิ มุ้ กนั ตอ่ ปญั หาทจี่ ะตามมาอกี เรอื่ ย ๆ มากวา่ ปญั หาเหลา่ นจ้ี ะทำ� ใหเ้ ราแขง็ แกรง่ ขน้ึ หากเราคดิ ไดเ้ ชน่ นี้ ทกุ
ครัง้ ท่ีเจอปญั หา เรากจ็ ะไมก่ ลวั และถา้ เราสามารถขา้ มผา่ นมนั ไปได้ เราจะรเู้ ลยว่าเราได้พฒั นาตวั เองเพ่มิ ขนึ้ อกี ขน้ั หนงึ่ แล้ว

ข้นั ที่ส่ี พยายามหาขอ้ ดหี รือส่งิ ดใี นเหตุการณต์ ่าง ๆ ท่ีเกิดข้นึ กบั เรานะคะ เพราะความคิดในแง่ลบนอกจากจะบ่ันทอน

จติ ใจแลว้ ยงั ไมท่ ำ� ใหอ้ ะไรดขี นึ้ อกี ดว้ ย ตรงกนั ขา้ มกบั ความคดิ ในแงบ่ วก หากจติ ใจเราดแี ลว้ กายเรากจ็ ะดตี ามไปดว้ ย ตวั อยา่ งเชน่
มีคนไขส้ องคนท่ีคณุ หมอแจ้งว่าเปน็ มะเรง็ คนแรกทุกขใ์ จมาก กินไม่ได้ นอนไม่หลบั คุณหมอบอกว่าอยู่ไดอ้ กี สามเดือน ปรากฏว่า
คนไขเ้ สยี ชวี ติ ในอกี ไมก่ อี่ าทติ ย์ เพราะความทกุ ขท์ างใจสง่ ผลถงึ ความทกุ ขท์ างกายอยา่ งหลกี เลยี่ งไมไ่ ด้ สว่ นอกี รายหนงึ่ เขายอมรบั
กับโรครา้ ยที่เกิดขึน้ เขาเลอื กทจ่ี ะมองหาสิง่ ท่ดี ี เช่น เป็นมะเร็ง ไดม้ ีเวลาดแู ลตวั เอง ได้มเี วลาพกั ผอ่ นเพม่ิ ขึ้น ไดอ้ ยกู่ บั ลกู หลาน
มากกว่าปกติ ปรากฏวา่ เขากลบั อยไู่ ด้นานกวา่ ทห่ี มอคาดคะเนซะอีก ดงั นัน้ ใหเ้ ราฝกึ ท่จี ะมองหาส่ิงดีในทุก ๆ สภาวะอยู่เสมอ เมอื่
นน้ั เราจะไดม้ ีแรงตอ่ สู้ตอ่ ไป เพ่ือเราจะได้มกี ายและใจท่แี ข็งแรง

ข้นั ที่ห้า ขนั้ สดุ ท้ายแล้วนะคะ หากคุณยงั คงไม่มีกำ� ลังใจจะตอ่ สู้กบั ปญั หาอปุ สรรคอยู่ .. ใหเ้ รียนรจู้ ากบุคคลอืน่ ๆ ไม่วา่

จะบุคคลทมี่ ีช่ือเสียงหรอื บคุ คลใกล้ ๆ ตวั คุณก็ไดว้ า่ เขาเรียนรู้ที่จะผ่านปัญหาต่าง ๆ ไปไดอ้ ย่างไร กำ� ลงั ใจจากคนรอบขา้ งก็ส�ำคญั
ทัง้ คนท่ีเรารจู้ กั และไมร่ ู้จกั ยกตัวอยา่ งเช่น ผ้พู นั แซนเดอรส์ เจ้าของรา้ นไก่ทอด KFC ร้านอาหารท่ีมผี นู้ ยิ มกนิ มากทส่ี ุดร้านหนง่ึ
เขาเคยน�ำสูตรลับในการปรุงไก่ทอดไปเสนอกับร้านอาหารต่าง ๆ และถูกปฏิเสธร่วมพันคร้ัง ก่อนท่ีจะมาประสบความส�ำเร็จกับ
รา้ น KFC หรือ โซอิชิโร ฮอนดะ เจา้ ของรถญ่ีปนุ่ ย่ีห้อดงั “ฮอนด้า” เขาเคยไปสมัครงานกบั บริษทั โตโยต้า แต่ถกู ปฏเิ สธ ทำ� ให้เขา
ตกงาน กอ่ นทจ่ี ะคดิ คน้ การสร้างรถจักรยานยนต์ และรถยนตย์ ่ีหอ้ ฮอนดา้ กเ็ ปน็ ท่นี ยิ มอยา่ งมาก นเี่ ปน็ เพียงตวั อย่างเล็ก ๆ นอ้ ย ๆ
ของบุคคลท่ีเคยลม้ เหลวและผดิ หวงั มากอ่ น แต่เขากไ็ ม่หยุดอย่กู บั ท่ี ยังคงสตู้ ่อไป จนเอาชนะกบั อปุ สรรคไดใ้ นทีส่ ดุ

สดุ ทา้ ยนขี้ อเปน็ กำ� ลงั ใจใหท้ กุ ทา่ นนะคะ ทงั้ ทา่ นทกี่ ำ� ลงั ประสบกบั ปญั หา ทา่ นทเี่ คยขา้ มผา่ นมนั ไปไดแ้ ลว้ หวงั วา่ บทความ
นค้ี งมปี ระโยชนก์ บั ทา่ นไมม่ ากก็นอ้ ย

“หากเราเจอปัญหาและอุปสรรค
ให้คิดว่าเป็นบททดสอบท่ีท�ำให้เราแข็งแกร่ง

อย่าย่อท้อ จงอดทน
พยายามและข้ามมันไปให้ได้
แล้วเราจะถึงจุดหมายด้วยความภาคภูมิใจ”

9


Click to View FlipBook Version