The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Laksika Thairit, 2020-02-19 00:45:26

คำสั่ง5

คำสั่ง5

คำส่งั สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำชั้นพื้นฐำน
ท่ี 22/ 2546

เร่อื ง มอบอำนำจเกี่ยวกำรพัสดุ
-------------------------------

อำศยั อำนำจตำมควำมมำตรำ 45(3) แหง่ พระรำชบัญญตั ริ ะเบียบบรหิ ำรรำชกำร
กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร พ.ศ.2546และขอ้ 9 แห่งระเบียบสำนกั นำยกรัฐมนตรี วำ่ ดว้ ยกำรพัสดุ พ.ศ.2535และกำร
แกไ้ ขเพมิ่ เติม จึงมอบอำนำจเกี่ยวกับกำรดำเนนิ กำรจดั ทำเอง กำรซอื้ กำรจำ้ ง กำรจ้ำงทปี่ รกึ ษำกำรจำ้ ง
ออกแบบและควำมควบคุมงำน กำรเปลี่ยนแปลง กำรเช่ำ กำรควบคมกำรจำหน่ำย และกำรดำเนินกำรอื่นๆท่ี
กำหนดในระเบียบสำนกั นำยกรฐั มนตรวี ่ำดว้ ยพัสุของสำนกั งำนเขตพน้ื ทก่ี ำรศึกษำหรอื สถำนศึกษำแล้วแตก่ รณี
ให้ ผูอ้ ำนวยยกำนรสำนักงำนเขตพน้ื ทศ่ี กึ ษำและผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำปฏบิ ตั ริ ำชกำรแทน เลขำธกิ ำร
คณะกรรมกำรศึกษำชัน้ พื้นฐำน เต็มวงเงนิ ทเี่ ป็นอำนำจของหวั หนำ้ ส่วนรำชกำร

ท้งั นี้ ตงั้ แตว่ ันที่ 8 กรกฏำคม พ.ศ.2546
สั่ง ณ วันท่ี 8 กรกฏำคม พ.ศ2546

(นำยไพฑูรย์ จัยสนิ )
เลขำธกิ ำรคณะกรรมกำรกำรศึกผำข้นั พ้ืนฐำน


Click to View FlipBook Version