The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Syafinaz Ishak, 2021-03-11 10:35:45

SEMKIP AMALAN TINGKAHLAKU KEPIMPINAN

SEMKIP AMALAN TINGKAHLAKU KEPIMPINAN

KOLOKIUM SEMPENA KARNIVAL TS 25
SMK BUKIT PAYONG

12 SEPTEMBER 2019

AMALAN KEPIMPINAN DALAM KALANGAN
GURU-GURU PEMIMPIN PERTENGAHAN

DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DAERAH BESUT

Fokus Utama

PENGENALAN

DEFINISI

Kepimpinan sebagai sumber inspirasi kepada
pengikut dan membimbing mereka ke arah
penyesuaian terhadap perubahan dalam
organisasi dan menyelesaikan masalah (Calik,
Sezgin, Kavgaci, 47 & Kilinc, 2012)

DEFINISI

Kepemimpinan juga boleh ditakrifkan sebagai
pengaruh, seni atau proses mempengaruhi
orang lain supaya mereka akan berjuang dengan
rela hati dan penuh semangat ke arah
pencapaian matlamat bersama (Bass, 1985).

GAYA KEPIMPINAN

Gaya kepimpinan ditakrifkan sebagai
perilaku atau cara yang dipilih dan
dipergunakan pemimpin dalam
mempengaruhi fikiran, perasaan, sikap
dan perilaku orang bawahannya
(Thoha,1995: 37).

GAYA KEPIMPINAN

AUTOKRATIK

• Ciri-ciri gaya kepimpinan autokratik adalah
merujuk kepada ketua yang cenderung ke
arah pemusatan kuasa, merencanakan atau
menetapkan sesuatu kandungan kerja,
membuat keputusan pada satu pihak sahaja
dan membataskan penglibatan pekerja
(Robbins & Coulter ,2002: 27).

GAYA KEPIMPINAN

DEMOKRATIK

• Ciri-ciri gaya kepimpinan demokratik
adalah lebih memfokuskan kepada
membuat keputusan dalam kumpulan,
penglibatan aktif daripada ahli, pujian
dan kritikan yang ikhlas serta wujud
semangat kekitaan dalam kalangan ahli
(Schriver, 2004: 61).

GAYA KEPIMPINAN

LAISSEZ-FAIRE
Ciri-ciri gaya kepimpinan Laissez-Faire pula memberi
kebenaran sepenuhnya kepada pekerja yang
dibawahnya.( Yulk, 1931). Pemimpin dengan gaya ini
lebih gemar memberi kebebasan sepenuhnya
kepada pekerjanya dalam membuat keputusan,
memberi pandangan dan/atau mengambil sesuatu
tindakan untuk menentukan matlamat organisasi
(Amerjit S.S.,2002)

OBJEKTIF KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN

1. Mengenal pasti tahap amalan tingkah laku kepimpinan
guru pemimpin pertengahan di sekolah-sekolah daerah Besut
mengikut dimensi.

2. Membuat tinjauan tentang amalan tingkah laku kepimpinan
guru pemimpin pertengahan di sekolah-sekolah daerah Besut

3. Menentukan tahap amalan tingkah laku kepimpinan
guru pemimpin pertengahan di sekolah-sekolah daerah Besut

SOALAN KAJIAN

SOALAN KAJIAN

1. Sejauh manakah tahap amalan tingkah laku kepimpinan guru
pemimpin pertengahan di sekolah-sekolah daerah Besut
mengikut dimensi?

2. Sejauh manakah amalan tingkah laku kepimpinan guru
pemimpin pertengahan di sekolah-sekolah daerah Besut?

3. Apakah tahap amalan tingkah laku kepimpinan guru
pemimpin pertengahan di sekolah-sekolah daerah Besut ?

METODOLOGI KAJIAN

INSTRUMEN KAJIAN

Soal Selidik : LEADER BEHAVIOR DESCRIPTION QUESTIONNAIRE
(LBDQ) - The Ohio State University ( Halphin &
Winner ,1957) adaptasi daripada soal selidik yang
dibina oleh Hemphill& Coons.

2 Dimensi : i. Inisiatif Struktur
ii. Pertimbangan

METODOLOGI KAJIAN

SAMPEL KAJIAN

• 60 orang responden yang terdiri daripada guru pemimpin
pertengahan (MLT) daripada beberapa buah sekolah
daripada lima zon berbeza di daerah Besut, Terengganu

• Kaedah : Persampelan (Purposive Sampling)

• Skala Likert - 5 mata

METODOLOGI KAJIAN

KAEDAH ANALISIS

Statistik Deskriptif (Descriptive Statistics) dengan perisian
SPSS version 25.0

DIMENSI

PENDAYA UTAMAAN STRUKTUR :

Pendaya utamaan Struktur merujuk kepada tingkah laku pemimpin dalam menggambarkan
Hubungan antara dirinya dan ahli-ahli kumpulannya, dan dalam usaha untuk mewujudkan
corak yang jelas organisasi, saluran komunikasi, dan cara mendapatkan pekerjaan (Halphin,1957)

Gaya kepimpinan pendaya utamaan struktur bergantung sejauh mana pemimpin mendefinisikan
peranannya dalam menentukan struktur tugasnya. Pemimpin jenis ini sering mengarahkan
aktiviti-aktiviti kumpulan, melihat penjadualan tugas kakitangan dan mencuba buah fikiran baru.
Pendekatan ini menghasilkan kepuasan kerja dari segi produktiviti pengeluaran yang tinggi.

( Zaidatul , 1989)

DIMENSI

TIMBANG RASA:

Pertimbangan merujuk kepada tingkah laku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan,
hormat, dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dan ahli kumpulan. (Halphin,1957)

Gaya kepimpinan timbang rasa bergantung sejauh mana pemimpin mempunyai hubungan mesra
dengan kakitangan. Pemimpin timbang rasa perlu yakin dengan kebolehan pekerjanya,
mengambil kira, menghormati idea-idea, mendengar pandangan, memberi perhatian dan
mempertimbangkan perasaan pekerja. Mementingkan komunikasi dua hala dan akhirnya
dapat menghasilkan kepuasan pekerja. ( Zaidatul , 1989)

INSTRUMEN KAJIAN

-Instrumen yang digunakan adalah soal selidik yang terdiri daripada dua
bahagian.

Bahagian A: Demografi
Jantina
Umur
Kelayakan akademik
Pengalaman kerja
Taraf perkahwinan
Bidang

Bahagian B: 40 item - Leader Behavior Description Questionnaire
(LBDQ)
Terdiri daripada gaya kepimpinan Pendaya utamaan Struktur dan
Timbang rasa.

INSTRUMEN KAJIAN

ITEM PENDAYA UTAMAAN STRUKTUR:

INSTRUMEN KAJIAN

ITEM TIMBANG RASA:

SAMPLE SOAL SELIDIK

SAMPLE SOAL SELIDIK

TAHAP PENGUKURAN JULAT
1.00 -1.79
TAHAP 1.80 – 2.59
Sangat Rendah 2.60 – 3.39
3.40 – 4.19
Rendah 4.20 – 5.00
Sederhana

Tinggi
Sangat Tinggi

DAPATAN KAJIAN, KEPUTUSAN
DAN PERBINCANGAN

DAPATAN KAJIAN

1. Sejauh manakah tahap amalan tingkah laku kepimpinan guru pemimpin

pertengahan di sekolah-sekolah daerah Besut mengikut dimensi?

Berdasarkan kepada analisis statistik deskriptif kajian telah
mendapati tingkahlaku kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru

pemimpin pertengahan adalah :

i. Dimensi tingkahlaku membina struktur = 2.38 ( Rendah )
ii. Dimensi tingkahlaku pertimbangan = 2. 75 ( Sederhana)

DAPATAN KAJIAN

2. Sejauh manakah amalan tingkah laku kepimpinan guru pemimpin
pertengahan di sekolah-sekolah daerah Besut?

Timbang Rasa Dimensi Min Interpretasi
Saya seorang peramah dan 2.79 Sederhana
mudah didekati 1.97
2.91 Rendah
Saya berkemahuan untuk Sederhana
membuat perubahan 2.60
Sederhana
Pendaya utamaan Menegaskan dalam mesyuarat
Struktur tentang tarikh-tarikh penting

Menggalakkan keseragaman
dalam prosedur

DAPATAN KAJIAN

3. Apakah tahap amalan tingkah laku kepimpinan guru pemimpin
pertengahan di sekolah-sekolah daerah Besut ?

Berdasarkan kepada analisis statistik deskriptif kajian telah
mendapati tingkahlaku kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru
pemimpin pertengahan adalah berada pada tahap Rendah iaitu

dengan skor 2.67.

PERBINCANGAN

• Rumusan SKPMg2 ( Standard 3.1 ) bagi tahun 2018 :
= 91.64

PERBINCANGAN

3.1.1.1 Pelaksanaan Kurikulum diurus secara sistematik dan terancang

3.1.2.1 Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan
terancang

3.1.2.2 Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara
terancang

3.1.2.3 Program peningkatan pencapaian murid diurus secara
profesional dan terancang

3.1.2.4 Bantuan geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara
sistematik dan terancang

3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik dan terancang

3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksrian diurus secara sistematik dan
terancang

RUMUSAN KAJIAN

RUMUSAN KAJIAN

Kepimpinan sebagai mengerakkan sumber manusia
untuk mencapai matlamat organisasi (Yulk, 1998)
Pemimpin adalah seseorang yang boleh mempengaruhi
orang lain dan mempunyai kuasa pengurusan (Robbins
& Coulter, 2002).

CADANGAN

CADANGAN

CADANGAN


Click to View FlipBook Version