The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงานอาชีวะ1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noot22_, 2022-03-26 00:30:02

แฟ้มสะสมผลงานอาชีวะ1

แฟ้มสะสมผลงานอาชีวะ1

แฟม้ สะสมผลงาน

ARANYANOOT A-MA

นางสาวอรญั ญานชุ อามะ

Preface

คานา

แฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้จัดทาข้ึนตามตัวช้ีวัดการประเมิน ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สาหรับการสอบแขง่ ขนั เพอ่ื บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 1) ประวัติการศึกษา 2) ผลงานที่
เกย่ี วข้องกับวชิ าชีพ และวิชาเอกที่สาเร็จการศึกษา 3) การเข้าถึงชุมชน และการมี
จติ สาธารณะ

ในการจัดทาแฟ้มสะสมผลงานครั้งนี้ ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีใช้ประกอบการ
ประเมิน ภาค ค ได้จัดทาข้ึนโดยเรียบเรียงข้อมูลไว้เป็นลาดับ เพื่อให้ง่ายต่อการ
ประเมินและยังมีหลักฐานตามที่ได้ระบุไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน นอกจากนั้นยังได้
แนบภาพถ่ายและเกียรติบตั รเพื่อยืนยนั ความถูกตอ้ งตามที่ไดแ้ สดงข้อมูลไว้

หวงั เป็นอยา่ งยิ่งวา่ คณะกรรมการการประเมิน ภาค ค จะให้คะแนนได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน หากผิดพลาดประการใดต้องขอ
อภยั มา ณ ที่น้ี

อรญั ญานชุ อามะ
ผู้จดั ทา

Content

สารบญั

01 Profile

ประวัติสว่ นตัว

02 Education

ประวัติการศึกษา

03 ผลงานทเี่ ก่ยี วขอ้ งกับวิชาชพี
และวชิ าเอกทส่ี าเรจ็ การศกึ ษา

04 การเข้าถงึ ชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

Profile

ประวตั ิสว่ นตัว

นางสาวอรญั ญานชุ อามะ

ชื่อเล่น นุช

สว่ นตัว คติประจาใจ

เกิดวนั ที่ 23 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2540 ความพยายาม คือหนทางแหง่ ความสาเรจ็
อายุ 24 ปี เชื้อชาติไทย สญั ชาติไทย
ศาสนาอสิ ลาม ความสามารถ
งานอดเิ รก : ถ่ายรปู ฟงั เพลง ดหู นงั
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office
ครอบครัว ถ่ายภาพนิง่ ภาพเคลอื่ นไหว ตดั ตอ่
วิดโี อ และอินโฟกราฟฟกิ
บิดา : นายมะรอซะ อามะ อายุ 48 ปี
อาชพี รบั จ้าง ตดิ ตอ่
มารดา : นางฟาซียะห์ อามะ อายุ 45 ปี
อาชีพ แม่บา้ น Aranyanoot A-ma
nooot222
ทอ่ี ยปู่ ัจจบุ ัน 061-2386530
[email protected]
9/33 ซอยประชาสรรค์ ตาบลสะบารัง
อาเภอเมอื ง จงั หวดั ปัตตานี 94000

Education

ประวตั ิการศกึ ษา

01 ระดบั ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะบารงั

02 ระดับมธั ยมศึกษา
โรงเรยี นเดชะปตั ตนยานกุ ูล

03 ระดับอุดมศกึ ษา

สาขาวชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมนิ ผลการศกึ ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร์

ใบรบั รองคณุ วุฒิ

Experience

ใบรายงานผลการศกึ ษา

ใบรายงานผลการศกึ ษา

ใบอนญุ าตประกอบวชิ าชพี ครู

Working

Experience

ประสบการณ์ทางาน

พ.ศ.2560

- ทางานทนุ คณะศกึ ษาศาสตร์ ฝา่ ย วชิ าการ

พ.ศ.2561

- ทางานทุนคณะศกึ ษาศาสตร์ ฝ่าย วิจยั และประเมินผล

พ.ศ.2562

- ฝกึ งานศนู ย์ PISA (Programme for International Student Assessment)
สพฐ. สานกั ทดสอบทางการศกึ ษา กระทรวงศึกษาธิการ
- สังเกตการสอน โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร์ (ฝ่ายมัธยมศกึ ษา)

พ.ศ.2563

- ฝกึ ประสบการณว์ ชิ าชพี
โรงเรยี นสาธติ มหาวทิ ยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝา่ ยมธั ยมศกึ ษา)

ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลยั สงขลานครนิ ทร์
(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ฝกึ งานกระทรวงศึกษาธกิ าร

ศูนยท์ ดสอบ PISA

ผลงานทเี่ กีย่ วขอ้ งกบั วชิ าชีพ
และวชิ าเอกท่ีสาเร็จการศกึ ษา

กจิ กรรม โครงการ "คา่ ยแบง่ ปนั รอยย้ิม "
ณ โรงเรยี นนิคมพฒั นา ๑๐ ตาบลมาโมง อาเภอสคุ ิริน จังหวัดนราธวิ าส

เขา้ ร่วมนาเสนอวจิ ัยนวัตกรรมทางการศกึ ษา
ประเภท Oral Presentation

Activities

กจิ กรรมเข้ารว่ ม

เขา้ รว่ มนาเสนอวจิ ยั การประชุมวชิ าการระดบั ชาติ ลุม่ แมน่ า้ ทะเลสาบสขา ครั้งท่ี 7
“เครอื ขา่ ยพฒั นาพื้นท่ลี มุ่ น้า สู่..ความยงั่ ยนื ”

การฝกึ อบรมวชิ าผ้กู ากับลกู เสอื

CERTIFICATE

เกียรตบิ ตั ร

เขา้ ร่วมโครงการประชมุ วิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
“นวตั กรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบนั ผลิตครภู าคใตต้ อนลา่ ง คร้ังท่ี 4

ผ่านการทดสอบความรู้ เรอื่ ง การจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี
การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technogy)

CERTIFICATE

เกียรติบัตร

ผา่ นการทดสอบความรู้ เรอ่ื ง วิจัยเพ่อื การศกึ ษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรสั โคโรนา่ (COVID-19)

ผ่านการอบรมปฏิบัตกิ าร ”เทคนิคการใชห้ นงั สือภาพ หนังสือนิทาน
และกจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่านเพ่ือพฒั นาการเด็กปฐมวัย”

CERTIFICATE

เกียรตบิ ัตร

ผ่านการอบรมออนไลน์ในระบบ E-learning CME2
หลักสูตร การสร้างเวบ็ ไซต์โดย Google Sites new

ผา่ นการอบรมออนไลนใ์ นระบบ E-learning CME2
หลักสูตร ทักษะทจ่ี าเปน็ สาหรับครูยุค 4.0

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

ผา่ นการอบรมและทดสอบความร้ดู ้วยระบบอิเล็กทรอนกิ ส์
เรื่อง จรรยาบรรณวชิ าชพี ครู

ได้เขา้ รว่ มแข่งขนั ว่ิงมาราธอน
โครงการสดสแี สด ตอน “สีสันแหง่ ความรู้สึก”

ประมวลภาพ
กิจกรรม

ประมวลภาพ
กิจกรรม

ประมวลภาพ
กิจกรรม

ประมวลภาพ
กิจกรรม

การเขา้ ถึงชุมชน
และการมจี ติ สาธารณะ

ทางานฝา่ ยทะเบยี นและประเมินผล
ชมรมช่อสะอาด ม.อ.ปตั ตานี

การเข้าถึงชุมชน
และการมจี ติ สาธารณะ

แนะแนวคณะศกึ ษาศาตร์ ม.อ. ปัตตานี

การเข้าถึงชมุ ชน
และการมจี ติ สาธารณะ

กจิ กรรมใหค้ วามรูว้ ิชาการ

การเข้าถึงชมุ ชน
และการมีจติ สาธารณะ

Big Cleaning Day

การเขา้ ถงึ ชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

เปน็ วทิ ยากรโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ
SCIENCE MATHEMATICS PROGRAM (SMP)

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

โครงการวนั เดก็ แหง่ ชาติ
โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวดั ปัตตานี

การเขา้ ถงึ ชุมชน
และการมจี ติ สาธารณะ

ผ้จู ัดโครงการหมู่บา้ นช่อสะอาดคร้งั หนึ่ง
สัมผัสได้ด้วยใจ (FIRST SENSES)

“If you can’t explain it simply, you
don’t understand it well enough.”

“ถา้ คณุ ไมส่ ามารถอธิบายสิ่งใดให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้
โดยงา่ ย นนั่ หมายความวา่ ตัวคุณเองยงั ไมเ่ ข้าใจมนั ดีพอ”

- Albert Einstein

THANK

YOUขอบคุณค่ะ


Click to View FlipBook Version