The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชุดที่ 1 ป.2 แบบฝึกการอ่านจับใจความ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kornkamol.ssru, 2022-03-12 05:55:36

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ

ชุดที่ 1 ป.2 แบบฝึกการอ่านจับใจความ

แบบฝึกเสรมิ ทักษะ
การอา่ นจบั ใจความ

ชุดท่ี 1

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2

ช่อื ...................................................................

ชั้น............................. เลขท.ี่ ..........................

โรงเรยี น........................................................

คำนำ

กำรอ่ำน เป็นทักษะที่จำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรศึกษำหำควำมรู้
และพัฒนำชีวิต ซึ่งนอกจำกจะทำให้เกิดควำมรู้แล้ว ยังก่อให้เกิด
ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน ส่งเสริมให้มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์
ได้แนวคิดในกำรดำเนินชีวิต กำรอ่ำนจึงเป็นหัวใจของกำรศึกษำทุกระดับ
และเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้เร่ืองต่ำง ๆ กำรอ่ำนท่ีดี
มีประสิทธิภำพ จะต้องอ่ำนแล้วจับใจควำมและสรุปสำระสำคัญของ
เรื่องท่ีอ่ำนได้ ผู้จัดทำตระหนักถึงคุณค่ำของทักษะดังกล่ำว จึงจัดทำ
แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ขึ้น โดย
ดัดแปลงบทควำมจำกหนังสือแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ของคุณทินรัตน์ จันทรำภินันท์ สำนักพิมพ์
เดอะบุ๊ค เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรฝึกฝนทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมของ
นักเรียน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำน
จบั ใจควำม ช้ันประถมศกึ ษำปที ี่ 2 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรส่งเสรมิ ให้
นักเรยี นเป็นผใู้ ผ่รู้ ใผเ่ รยี น และมีอปุ นสิ ัยรักกำรอ่ำนมำกยง่ิ ขนึ้

ผู้จดั ทำ

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | ก

สำรบัญ หนำ้

คำนำ ก
สำรบัญ ข
คำชแี้ จงกำรใชแ้ บบฝกึ เสริมทกั ษะกำรอำ่ นจับใจควำมสำหรับครู ค
คำชีแ้ จงกำรใช้แบบฝกึ เสริมทกั ษะกำรอำ่ นจับใจควำมสำหรับนักเรยี น ง
แบบทดสอบก่อนเรียน 1
แบบฝึกเสริมทักษะกำรอำ่ นจับใจควำม เรื่องที่ 1 3
แบบฝึกเสรมิ ทักษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม เร่ืองท่ี 2 6
แบบฝกึ เสริมทกั ษะกำรอ่ำนจับใจควำม เร่อื งท่ี 3 9
แบบฝึกเสริมทกั ษะกำรอำ่ นจับใจควำม เรอื่ งท่ี 4 12
แบบฝึกเสรมิ ทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม เรอ่ื งท่ี 5 15
แบบทดสอบหลงั เรียน 18
แบบบนั ทึกผลคะแนนกำรใชแ้ บบฝกึ ทักษะ 20
ภำคผนวก 21

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยี นและหลงั เรยี น
เฉลยแบบฝึกทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | ข

คำชแี้ จงกำรใชแ้ บบฝกึ เสรมิ ทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม
สำหรบั ครู

ในกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมครูผู้สอน
ควรศึกษำและปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนต่อไปนี้

1. ครูผู้สอนควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เข้ำใจ ศึกษำ
ขั้นตอนในกำรทำกิจกรรม และเตรียมส่ือแบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำน
จับใจควำมให้ครบตำมจำนวนนกั เรยี น

2. ครูผู้สอนควรแจ้งให้นักเรียนทรำบจุดมุ่งหมำยในกำรใช้
แบบฝึกเสรมิ ทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม

3. ผู้สอนควรแนะนำให้นักเรียนอ่ำนคำแนะนำในกำรใช้
แบบฝกึ เสรมิ ทักษะกำรอ่ำนจบั ใจควำมเปน็ อนั ดบั แรก

4. ในขณะนักเรียนกำลังศึกษำแบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำน
จับใจควำม ครคู วรดแู ลสังเกตพฤติกรรม และให้คำแนะนำอย่ำงใกลช้ ิด

5. หลังจำกศึกษำแบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม
แต่ละบทควำมแล้ว ครูผู้สอนต้องแจ้งผลคะแนนกำรพฒั นำทุกครั้ง

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | ค

คำชแี้ จงกำรใชแ้ บบฝกึ เสรมิ ทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม
สำหรบั นกั เรยี น

แบบฝึกเสรมิ ทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2
เล่มนี้ ประกอบด้วย 5 บทควำม มีข้ันตอนกำรใช้แบบฝึกเสรมิ ทักษะกำร
อำ่ นจับใจควำม ดังนี้

1. นักเรยี นศึกษำทำควำมเข้ำใจกับจุดประสงค์ของแบบฝึกเสริม
ทกั ษะกำรอ่ำนจับใจควำม

2. นักเรยี นทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน
3. นักเรียนทำกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำน
จับใจควำม จำนวน 5 บทควำม
4. นกั เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
5. นักเรียนร่วมตรวจคำตอบกบั เฉลยในภำคผนวก
6. ครูและนักเรียนร่วมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
จำกกำรทำกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมและ
แบบทดสอบ

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | ง

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น

แบบฝกึ เสริมทกั ษะกำรอ่ำนจบั ใจควำม ชน้ั ประถมศึกษำปที ี่ 2

อา่ นบทความและตอบคาถามต่อไปน้ี
ช่วงปิดเทอมพ่อและแม่พำหนูนิดไปเที่ยวเขำดิน ที่น่ันมี

เสือ สิงโต หมี ลิง ช้ำง ยีรำฟ และสัตว์ต่ำง ๆ อีกมำกมำย
พ่อบอกหนูนิดว่ำ อย่ำแหย่สัตว์เล่น เพรำะจะทำให้สัตว์เกิด
อำรมณ์โมโหและมำทำร้ำยเรำได้ และไม่ควรให้อำหำรสัตว์
เพรำะเจ้ำหน้ำท่ีให้อำหำรสัตว์แล้ว ถำ้ สัตว์กินมำกเกินไปอำจทำให้
ไม่สบำยได้

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 1

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น

แบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำนจบั ใจควำม ชั้นประถมศกึ ษำปที ี่ 2

กากบาท () หนา้ คาตอบท่ถี กู ตอ้ ง

1. ใจควำมสำคญั ของบทควำมนค้ี อื อะไร ค. หนูนิดไปเที่ยวเขำดิน
ก. เขำดินมีสัตว์มำกมำย ข. กำรใหอ้ ำหำรสัตว์

2. เพรำะเหตใุ ดเรำจงึ ไมค่ วรแหยส่ ตั ว์

ก. มันอำจโมโหและวิง่ หนีไป ข. มันอำจโมโหและทำร้ำยเรำ

ค. มนั อำจตกใจและตำยได้

3. สัตวช์ นดิ ใดไมไ่ ดอ้ ยใู่ นสวนสตั ว์

ก. ชำ้ ง ข. หมู ค. หมี

4. ถำ้ นักเรยี นไปเทยี่ วสวนสตั วค์ วรปฏบิ ตั อิ ยำ่ งไร

ก. เขำ้ ไปดสู ตั วใ์ กล้ ๆ ข. ไมใ่ ห้อำหำรสัตว์ ค. ใช้ไมย้ ำวเขยี่ สัตวเ์ ล่น

5. ครอบครวั ของหนนู ดิ ไปเทย่ี วเขำดนิ เมอ่ื ไร

ก. ตอนปิดเทอม ข. ตอนเปิดเทอม ค. วันเสำร์

6. “เขำดนิ ” หมำยถงึ สถำนทใี่ ด

ก. สวนสตั ว์ ข. ภเู ขำ ค. ชำยทะเล

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 2

เรอ่ื งท่ี

1 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

อา่ นบทความและตอบคาถามต่อไปน้ี

วนั พรุ่งน้ีเป็นวนั หยุดยาวปีใหม่พลอยและครอบครวั จะนงั่ รถกระบะสแี ดง
ไปเทย่ี วทะเล พลอยเจออารกี าลงั จูงลูกสุนขั มาเดนิ เลน่ อารขี อไปเท่ยี วดว้ ย
พลอยบอกอารีว่าไปเท่ยี วทะเลหลายคนสนุกดี ทงั้ สองคนเดนิ ทางไปทะเล
และเลน่ นา้ ทะเลอย่างสนุกสนาน ลูกสุนขั ของอารี ช่อื เจา้ ดิก๊ กเ็ ลน่ นา้ ทะเล

ฉนั ช่อื ............................................... ฉนั จะไปเทย่ี ว .............................................
กาลงั ชวน ............................ ไปเทย่ี ว โดยนงั่ รถ ............................................. ไป

ลูกสุนขั ชอ่ื .......................

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 3

เรอ่ื งท่ี

1
วเิ คราะหส์ ถานการณต์ ามแนวคดิ 5W1H

เกดิ อะไรขนึ้ สำเหตคุ ืออะไร

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

ผลเปน็ อยำ่ งไร มใี ครบำ้ ง

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

เกิดข้ึนทไ่ี หน เกิดขนึ้ เมอื่ ไร

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 4

เรอ่ื งท่ี

1 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

กากบาท () หนา้ คาตอบท่ถี กู ตอ้ ง

1. พลอยไปเท่ยี วอยา่ งไร

ก. รถไฟ ข. รถกระบะ ค. รถยนต์
ค. อารี
2. พลอยนัง่ รถไปกบั ใคร ค. ภเู ขา
ค. ลูกสุนขั
ก. นารี ข. มานี ค. วนั มะรนื
ค. วนั สงกรานต์
3. พลอยกบั เพอ่ื นไปเท่ยี วท่ไี หน

ก. ทะเล ข. นา้ ตก

4. เจา้ ด๊ิก คอื ช่ือของอะไร

ก. ลูกไก่ ข. ลูกแมว

5. พลอยวางแผนจะไปเท่ยี วในวนั ใด

ก. วนั น้ี ข. วนั พร่งุ น้ี

6. ทาไมพลอยถงึ ไปเท่ยี วทะเลในวนั น้ัน

ก. วนั ครสิ ตม์ าส ข. วนั ข้นึ ปีใหม่

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 5

เร่อื งท่ี

2 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

อา่ นบทความและตอบคาถามต่อไปน้ี
แรดมี 2 นอ นอใหญ่อยู่หนา้ นอเลก็ อยู่หลงั มนั มหี นังหนา ขาสน้ั
กินใบไมเ้ ป็นอาหาร แรดเป็นสตั วด์ ุรา้ ย ข้หี งดุ หงดิ และตกใจง่าย
แรดเป็นสตั วท์ ใ่ี กลจ้ ะสูญพนั ธุแ์ ลว้ จงึ ไดถ้ ูกกาหนดเป็นสตั วป์ ่าสงวน
ตามพระราชบญั ญตั สิ งวนและคมุ้ ครองสตั วป์ ่า พ.ศ. 2503

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 6

เรอ่ื งท่ี

2
วเิ คราะหส์ ถานการณต์ ามแนวคดิ 5W1H

เกดิ อะไรขนึ้ สำเหตคุ ืออะไร

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

ผลเปน็ อยำ่ งไร มใี ครบำ้ ง

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

เกิดขึน้ ทไี่ หน เกิดขนึ้ เมอื่ ไร

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 7

เรอ่ื งท่ี

2 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

กากบาท () หนา้ คาตอบท่ถี กู ตอ้ ง

1. สตั วช์ นิดใดมนี อใหญ่ดา้ นหนา้ นอเลก็ ดา้ นหลงั

ก. ฮปิ โป ข. กวาง ค. แรด
ค. ใบไม้
2. อาหารของแรดคอื อะไร

ก. เน้อื สตั ว์ ข. ราขา้ ว

3. เพราะเหตใุ ดในปจั จุบนั แรดมจี านวนนอ้ ย

ก. แรดไมม่ ที อ่ี ยู่ ข. แรดทารา้ ยกนั เอง ค. แรดใกลส้ ูญพนั ธุ์

4. ในปจั จบุ นั เราสามารถเหน็ แรดไดท้ ่ไี หน

ก. ท่งุ นา ข. สวนสตั ว์ ค. ตามบา้ น

5. แรดเป็นสตั วท์ ่มี ลี กั ษณะนิสยั อย่างไร

ก. ร่าเรงิ ข. ดุรา้ ย ค. ซกุ ซน

6. แรดถกู กาหนดใหเ้ ป็นสตั วป์ ่าสงวนจาก พ.ศ.2503 ถงึ พ.ศ. 2563 รวมเวลากป่ี ี

ก. 30 ปี ข. 60 ปี ค. 100 ปี

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 8

เรอ่ื งท่ี

3 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

อา่ นบทความและตอบคาถามต่อไปน้ี

ทานตะวนั มีถ่ินกาเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ เช่ือกนั ว่าชาวญ่ีปุ่น
นาเมล็ดทานตะวนั จากญ่ีปุ่นเขา้ มาปลูกท่ีคลองตะเคียน จัง หวดั
พระนครศรีอยุธยา ในสมยั สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนิยมปลูกกนั
เป็นไมป้ ระดบั ในปลายสมยั รชั กาลท่ี 5 ปลูกเพ่อื ใชเ้ มลด็ เป็นอาหารไก่
ทานตะวนั มชี ่อื อน่ื วา่ ชอนตะวนั บวั ผดั บวั ทอง

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 9

เรอ่ื งท่ี

3
วเิ คราะหส์ ถานการณต์ ามแนวคดิ 5W1H

เกิดอะไรขน้ึ สำเหตคุ อื อะไร

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

ผลเปน็ อยำ่ งไร มีใครบำ้ ง

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

เกดิ ข้นึ ทไ่ี หน เกดิ ขน้ึ เมอ่ื ไร

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 10

เรอ่ื งท่ี

3 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

กากบาท () หนา้ คาตอบท่ถี กู ตอ้ ง

1. ตน้ ทานตะวนั มีถน่ิ กาเนิดอยู่ท่ใี ด

ก. ทวปี แอฟรกิ า ข. ทวปี อเมรกิ าใต้ ค. ทวปี อเมรกิ าเหนือ

2. ใครนาเมลด็ ทานตะวนั เขา้ มาปลูกในไทย

ก. ชาวญป่ี ่นุ ข. ชาวเกาหลี ค. ชาวจนี

3. ในสมยั ใดนิยมปลกู ตน้ ทานตะวนั เป็นไมป้ ระดบั

ก. สมเดจ็ พระนารายณม์ หาราช ข. สมเดจ็ พระนเรศวรมหาราช

ค. สมเดจ็ พระเจา้ ตากสนิ มหาราช

4. ในปลายสมยั รชั กาลท่ี 5 เมลด็ ตน้ ทานตะวนั ถกู นาไปใชป้ ระโยชนอ์ ยา่ งไร

ก. ทานามนั พชื ข. เป็นอาหารหมู ค. .เป็นอาหารไก่

5. ขอ้ ใดไม่ใช่ช่ือของทานตะวนั

ก. บวั ผดั ข. บวั ผดุ ค. บวั ทอง

6. เพราะเหตใุ ดจงึ มีการปลกู ทานตะวนั ตง้ั แต่อดีตถงึ ปจั จุบนั

ก. มปี ระโยชนห์ ลายดา้ น ข. เป็นดอกไมป้ ระจาชาติ ค. ช่วยกาจดั แมลง

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 11

เร่อื งท่ี

4 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

อา่ นบทความและตอบคาถามตอ่ ไปน้ี

ลุงสมมีโคหกตวั โคตวั โปรดช่ือเจา้ มอ ซ่ึงมีรูปร่างใหญ่โตกว่าตวั อ่ืน ๆ
วนั หน่ึงลุงสมจูงเจา้ มอไปสวน พอไปถงึ สวน ลุงสมก็เก็บเงาะและลางสาด
อย่างละถงุ วางไปบนหลงั เจา้ มอ จากนนั้ ก็จูงเจา้ มอกลบั บา้ น ระหว่างทาง
ลุงสมพาเจา้ มอพกั เหน่ือยใตต้ น้ มะขาม อากาศรอ้ นจดั เพราะเป็นเวลาเท่ยี ง
แต่ใตต้ น้ มะขามมีลมพดั เย็นสบาย นงั่ สกั พกั หน่ึง ลุงสมก็จูงเจา้ มอ
กลบั บา้ น

ลงุ คอื .........................................
วนั น้ลี งุ เขา้ ไปท่ี ..........................

ฉนั ช่อื วา่
...............................

ลงุ เกบ็ ผลไม้
มา ............... ชนดิ

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 12

เรอ่ื งท่ี

4
วเิ คราะหส์ ถานการณต์ ามแนวคดิ 5W1H

เกิดอะไรขน้ึ สำเหตคุ อื อะไร

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

ผลเปน็ อยำ่ งไร มีใครบำ้ ง

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

เกดิ ข้นึ ทไ่ี หน เกดิ ขน้ึ เมอ่ื ไร

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 13

เร่อื งท่ี

4 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

กากบาท () หนา้ คาตอบท่ถี กู ตอ้ ง

1. “โค” เรยี กอกี ช่ือวา่ อะไร

ก. ควาย ข. ววั ค. สุกร
ค. ตวั ใหญ่กวา่
2. ทาไมเจา้ มอจงึ แตกต่างจากโคตวั อน่ื

ก. รอ้ งเสยี งดงั กวา่ ข. กนิ จกุ วา่

3. เม่อื เกบ็ ผลไมแ้ ลว้ ลงุ สมนากลบั บา้ นโดยวธิ ใี ด

ก. ใส่เกวยี น ข. ใสถ่ งุ แบกมา ค. ใสถ่ งุ วางบนหลงั โค

4. ลงุ สมพาเจา้ มอนงั่ พกั เหน่ือยท่ไี หน

ก. ลานวดั ข. รมิ นา้ ค. ใตต้ น้ มะขาม

5. ลงุ สมจูงเจา้ มอกลบั บา้ นเวลาใด

ก. เวลาเทย่ี ง ข. เวลาบา่ ย ค. เวลาเยน็

6. “โค” มรี ูปร่างลกั ษณะคลา้ นสตั วช์ นิดใด

ก. ควาย ข. แพะ ค. มา้

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 14

เร่อื งท่ี

5 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

อา่ นบทความและตอบคาถามต่อไปน้ี

ดอกฝ้ ายเม่ือเร่ิมบานจะมีสีขาว เวลาเราจะนาฝ้ ายมาทาเป็นเส้ือผา้
จะตอ้ งใชเ้ คร่ืองมือแยกเอาเสน้ ใยและเมล็ดออกจากกันเสียก่อน
เคร่ืองมอื ชนิดน้ีเรียกว่า “เคร่ืองหีบ” เมลด็ ฝ้ ายเม่อื นาไปบีบจะไดน้ า้ มนั
ส่วนกากเมล็ดท่ีบีบนา้ มนั ออกแลว้ สามารถนาไปทาเป็นอาหารสตั ว์
หรือปุ๋ยได้ การเก็บเก่ียวฝ้ ายจะเก็บเก่ียวไดห้ ลงั จากท่ีปลูกประมาณ
120 วนั

สง่ิ น้เี รยี กวา่ ................................................ สง่ิ น้เี รยี กวา่ ................................................

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 15

เรอ่ื งท่ี

3
วเิ คราะหส์ ถานการณต์ ามแนวคดิ 5W1H

เกิดอะไรขน้ึ สำเหตคุ อื อะไร

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

ผลเปน็ อยำ่ งไร มีใครบำ้ ง

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

.................................................. ..................................................
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................

เกดิ ข้นึ ทไ่ี หน เกดิ ขน้ึ เมอ่ื ไร

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 16

เร่อื งท่ี

5 แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความ

กากบาท () หนา้ คาตอบท่ถี กู ตอ้ ง

1. สง่ิ ใดสกดั ไดจ้ ากเมลด็ ฝ้ าย

ก. ยาง ข. นา้ มนั ค. นา้ แร่

2. หากปลูกฝ้ ายในเดือนมกราคมจะสามารถเกบ็ เกย่ี วไดเ้ ม่อื ใด

ก. กมุ ภาพนั ธ์ ข. พฤษภาคม ค. ตลุ าคม

3. ดอกฝ้ ายจะมกี ารเปล่ยี นแปลงอยา่ งไรเม่อื เรม่ิ บาน

ก. มสี ขี าว ข. มสี ชี มพู ค. มสี เี หลอื ง

4. กากเมลด็ ฝ้ ายสามารถนาไปทาเป็นอาหารของใครได้

ก. มนุษย์ ข. สตั ว์ ค. พยาธิ

5. เพราะเหตใุ ดจงึ มีการนาเมลด็ ฝ้ ายไปบบี

ก. นาไปทาอาหารสตั ว์ ข. บบี นา้ มนั จากเมลด็ ฝ้าย ค. แยกเสน้ ใยจากเมลด็

6. ในบทความน้ีกลา่ วถงึ การนาสว่ นใดของฝ้ ายมาใชป้ ระโยชน์

ก. เมลด็ ข. ใบ ค. ราก

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 17

แบบทดสอบหลงั เรยี น

แบบฝึกเสรมิ ทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม ชัน้ ประถมศกึ ษำปที ี่ 2

อา่ นบทความและตอบคาถามตอ่ ไปน้ี
ช่วงปิดเทอมพ่อและแม่พำหนูนิดไปเที่ยวเขำดิน ที่น่ันมี

เสือ สิงโต หมี ลิง ช้ำง ยีรำฟ และสัตว์ต่ำง ๆ อีกมำกมำย
พ่อบอกหนูนิดว่ำ อย่ำแหย่สัตว์เล่น เพรำะจะทำให้สัตว์เกิด
อำรมณ์โมโหและมำทำร้ำยเรำได้ และไม่ควรให้อำหำรสัตว์
เพรำะเจ้ำหน้ำที่ให้อำหำรสัตว์แล้ว ถำ้ สัตว์กินมำกเกินไปอำจทำให้
ไม่สบำยได้

ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 18

แบบทดสอบหลงั เรยี น

แบบฝึกเสริมทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 2

กากบาท () หนา้ คาตอบท่ถี กู ตอ้ ง

1 สตั ว์ชนดิ ใดไมไ่ ดอ้ ยใู่ นสวนสตั ว์

ก. ชำ้ ง ข. หมู ค. หมี

2. ใจควำมสำคญั ของบทควำมนค้ี อื อะไร

ก. เขำดินมีสัตวม์ ำกมำย ข. กำรให้อำหำรสัตว์ ค. หนนู ดิ ไปเที่ยวเขำดิน

3. “เขำดนิ ” หมำยถงึ สถำนทใ่ี ด

ก. สวนสตั ว์ ข. ภเู ขำ ค. ชำยทะเล

4 ครอบครวั ของหนนู ดิ ไปเทย่ี วเขำดนิ เมอ่ื ไร

ก. ตอนปิดเทอม ข. ตอนเปิดเทอม ค. วนั เสำร์

5. ถ้ำนักเรยี นไปเทย่ี วสวนสตั วค์ วรปฏบิ ตั อิ ยำ่ งไร

ก. เข้ำไปดูสตั วใ์ กล้ ๆ ข. ไมใ่ หอ้ ำหำรสตั ว์ ค. ใช้ไมย้ ำวเข่ยี สตั วเ์ ล่น

6 เพรำะเหตใุ ดเรำจงึ ไมค่ วรแหยส่ ตั ว์

ก. มันอำจโมโหและวิง่ หนีไป ข. มนั อำจโมโหและทำรำ้ ยเรำ

ค. มันอำจตกใจและตำยได้

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 19

แบบบนั ทกึ ผลคะแนน
กำรใชแ้ บบฝกึ ทกั ษะ

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น

คะแนนเต็ม 6 คะแนน

เรอ่ื งท่ี 1

คะแนนเต็ม 6 คะแนน

เรอื่ งที่ 2

คะแนนเตม็ 6 คะแนน

เรือ่ งที่ 3

คะแนนเต็ม 6 คะแนน

เร่อื งท่ี 4

คะแนนเตม็ 6 คะแนน

เรอ่ื งท่ี 5

คะแนนเต็ม 6 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรยี น

คะแนนเต็ม 6 คะแนน

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 20

ภำคผนวก

เฉลยแบบทดสอบ
กอ่ นเรยี นและหลงั เรยี น

ข้อท่ี กอ่ นเรยี น หลงั เรยี น

1 ค. หนนู ิดไปเที่ยวเขำดนิ ข. หมู

2 ข. มันอำจโมโห ค. หนูนิดไปเท่ียวเขำดนิ

และทำรำ้ ยเรำ

3 ข. หมู ก. สวนสตั ว์

4 ข. ไมใ่ หอ้ ำหำรสตั ว์ ก. ตอนปดิ เทอม

5 ก. ตอนปดิ เทอม ข. ไม่ให้อำหำรสตั ว์

6 ก. สวนสตั ว์ ข. มนั อำจโมโห
และทำร้ำยเรำ

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 22

เฉลยแบบฝึกเสรมิ ทกั ษะ
กำรอำ่ นจบั ใจควำม

แบบฝกึ เสรมิ ทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม เรอื่ งที่ 1

ขอ้ ท่ี เฉลย ข้อที่ เฉลย
1 ข. รถกระบะ 4 ค. ลูกสุนขั
2 ค. อารี 5 ข. วนั พร่งุ น้ี
3 ก. ทะเล 6 ข. วนั ข้นึ ปีใหม่

แบบฝกึ เสรมิ ทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม เรอื่ งที่ 2

ขอ้ ท่ี เฉลย ขอ้ ที่ เฉลย
1 ค. แรด 4 ข. สวนสตั ว์
2 ค. ใบไม้ 5 ข. ดุรา้ ย
3 ค. แรดใกลส้ ูญพนั ธุ์ 6 ข. 60 ปี

แบบฝกึ เสรมิ ทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม เรอื่ งที่ 3

ขอ้ ที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย
1 ค. ทวปี อเมรกิ าเหนือ 4 ค. .เป็นอาหารไก่
2 ก. ชาวญป่ี ่นุ 5 ข. บวั ผดุ
3 ก. สมเดจ็ พระนารายณม์ หาราช 6 ก. มปี ระโยชนห์ ลายดา้ น

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 23

เฉลยแบบฝึกเสริมทกั ษะ
กำรอำ่ นจบั ใจควำม

แบบฝกึ เสรมิ ทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม เรือ่ งที่ 4

ขอ้ ท่ี เฉลย ขอ้ ที่ เฉลย
1 ข. ววั 4 ค. ใตต้ น้ มะขาม
2 ค. ตวั ใหญ่กว่า 5 ก. เวลาเทย่ี ง
3 ค. ใส่ถงุ วางบนหลงั โค 6 ก. ควาย

แบบฝกึ เสรมิ ทกั ษะกำรอำ่ นจบั ใจควำม เร่ืองท่ี 5

ข้อท่ี เฉลย ขอ้ ท่ี เฉลย
1 ข. นา้ มนั 4 ข. สตั ว์
2 ข. พฤษภาคม 5 ข. บบี นา้ มนั จากเมลด็ ฝ้าย
3 ก. มสี ขี าว 6 ก. เมลด็

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 | 24


Click to View FlipBook Version