The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phoompraraksa, 2019-12-20 04:33:56

ทำเนียบรุ่นรอง ผอ.สพท. 62 กลุ่ม 15

กลุ่ม 15

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำ ปี 2562
กลมุ่ 15

วิทยำกรพเี่ ลย้ี ง
ช่อื นายยงศกั ด์ิ เชาวนว์ ุฒกิ ลุ
ชื่อเลน่ ยง
อำยุ 55 ปี
ตำแหนง่ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ภมู ิลำเนำ จงั หวดั ตรงั
โทรศพั ท์ 08-1986-4921

ช่ือ นายยทุ ธนา สาราญกจิ ชอื่ เล่น ยทุ ธ

วัน เดอื น ปี เกดิ 25 พฤศจกิ ายน 2518

ทีอ่ ยู่ 35/1 หมู่ 5 ตาบลยา่ นรี อาเภอกบนิ ทรบ์ รุ ี จังหวดั ปราจีบุรี 25110

เบอรโ์ ทรศัพท์ 0890303701 LINE ID : 0890303701

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ปรญิ ญาเอก (ปร.ด. สาขาการบริหารการศึกษา) มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปากร

ชอ่ื นายสเุ นตร์ ทองโพธ์ิ ชื่อเล่น เนตร

วัน เดอื น ปี เกิด 18 พ.ค. 2511 อายุ 51 ปี

ท่อี ยู่ 433/101 หมู่ท่2ี หมู่บ้านพี เอสโฮม1 ถ.มติ รภาพ ต.ศลิ า อ.เมอื ง จ.ขอนแก่น 40000

เบอรโ์ ทร 093-3293545 Line ID: SU-NATA

วฒุ ิการศกึ ษาสูงสุด ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) มหาวิทยาลยั ขอนแกน่

ชอ่ื นายสุคิด พันธ์พุ รม ชือ่ เลน่ KID-KID
วัน/เดอื น/ปี เกิด 6 กุมภาพันธ์ 2507 อายุ 55 ปี
ท่ีอยู่ 421/4 ซอยสาราญพฒั นา ถนนนิตโย ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อดุ รธานี
เบอรโ์ ทรศัพท์ 065-4698951 LINE ID: Sukid426951
วฒุ ิการศกึ ษาสงู สดุ ปริญญาโท สาขาการบรหิ ารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คติ : "คิดดี พูดดี ทาดี เป็นศรเี ป็นพรสูงสดุ ไมม่ ีพรเทพ พรมนุษย์ ประเสรฐิ สุดกว่าความดที ่ี เราทา"

ช่อื นางสาววรลกั ษณ์ จันทรผ์ า
ชือ่ เล่น เหน่ง วนั เดอื น ปี เกดิ 1 มนี าคม 2519 อายุ 43 ปี
ทีอ่ ยู่ 200 หมู่ที่ 1 ต.อา่ งทอง อ.ทบั สะแก จ.ประจวบครี ขี ันธ์ 77130
เบอรโ์ ทรศัพท์ 0818587193 LINE ID : woralukch
วฒุ ิการศกึ ษาสูงสดุ : ปรัชญาดษุ ฎีบณั ฑติ (ปร.ด.) บรหิ ารการศึกษา มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

ช่อื นางรงั ษยิ า อมาตยคง ชื่อเล่น รัง

วัน เดือน ปเี กดิ 5 เมษายน 2505

ท่ีอยู่ 69/69 หม่บู ้านมนตรี 5 ถนน สมทุ รสงคราม -บางแพ ซอยบ้านปรก 20 ตาบลบา้ นปรก

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

เบอรโ์ ทรศัพท์ 08-1838-8876 LINE ID : r.amat

วุฒิการศึกษาสงู สดุ ปรญิ ญาโท สาขาการบรหิ ารการศึกษา มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

คติพจน์ ✍ ฝนตงั้ เค้าอยา่ เกบ็ มาหนาวล่วงหน้า

ชอื่ นางเกตุชญา วงษเ์ พกิ ชื่อเลน่ ปู

วัน เดอื น ปีเกิด 2 กันยายน 2513 อายุ 49 ปี

เบอร์โทรศัพท์ 092 9543495 LINE ID gatechayawong

วฒุ ิการศกึ ษาสูงสุด ปรญิ ญาโท การบริหารการศกึ ษา

ชื่อ นายยรรยง อรรถโี ภค
ช่ือเลน่ เจีย๊ บ วนั เดอื น ปีเกิด 4 ตุลาคม 2519 อายุ 43 ปี
ที่อยู่ 168/1 หมู่ 2 ตาบลบา้ นกมุ่ อาเภอสองพ่ีนอ้ ง จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี 72110
เบอร์โทรศัพท์ 089-8368089 LINE ID : 089-8368089
วุฒกิ ารศึกษาสงู สดุ : ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบรหิ ารการศึกษา
มหาวทิ ยาลัยศลิ ปากร

ชอื่ นายอารยันต์ แสงนิกลุ ชื่อเล่น อาร์

วนั เดอื น ปเี กิด 20 ก.ค. 2518 อายุ 44 ปี

ที่อยู่ จังหวดั กาฬสนิ ธุ์

เบอร์โทรศัพท์ 091-0541943 LINE ID : dr.arayan

วุฒกิ ารศึกษาสงู สุด ปรญิ ญาเอก (Ed.D.) มหาวิทยาลัยราชภฏั มหาสารคาม

ชือ่ นางสาวณิชา เทยี มสุวรรณ ชอ่ื เลน่ นิ
วัน เดือน ปี เกิด 9 ม.ค. 2512 อายุ 50 ปี
ท่ีอยู่ 61 ม.2 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. 0818796579 ID.Line 8796579
การศกึ ษาสูงสุด ป.เอก/ปร.ด. สาขา วิจยั และประเมินผลการศึกษา

ช่ือ นายภูมิ พระรกั ษา ชอ่ื เล่น ภมู ิ

วัน เดือน ปี เกิด 13 มกราคม พ.ศ. 2522

ทอ่ี ยู่ 221 หมู่ 4 ตาบลศรีสงคราม อาเภอ วงั สะพุง รี จังหวดั เลย 42130

เบอรโ์ ทรศัพท์ 084-3928988 LINE ID : phoom1326

วุฒิการศกึ ษาสูงสดุ ปรชั ญาดุษฎีบณั ฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิ าการบริหารการศึกษา)

มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อุดรธานี

ชอ่ื นายธวชั ชัย คาวงศ์ ชอ่ื เลน่ ต๋ี

วนั เดอื น ปี เกิด 10 มิถนุ ายน 2506

ทอี่ ยู่ 169 หมู่ 12 ตาบลกุดสระ อาเภอเมอื ง จงั หวดั อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์ 081-9646960 ID LINE 081-9646960

วฒุ ิการศกึ ษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารการศกึ ษา

ช่อื นางวชริ นุช พรหมภัทร์ ชื่อเล่น ขมิ นดิ .

วัน เดอื น ปเี กิด 5 กันยายน 2515 อายุ 47 ปี

ท่อี ยู่ 274 หมู่ 2 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิ ธุ์

เบอร์โทรศัพท์ 081-8518841 LINE ID : khimnid_lek

วฒุ กิ ารศึกษาสงู สุด 1) กศม.การประถมศกึ ษา มมส. 2) กศม. การบริหารการศึกษา. มมส.

ช่ือ นายวฒุ ชิ ัย บญุ หล่า ช่ือเลน่ วุฒิ

วนั เดือน ปีเกิด 2. ธันวาคม. 2514 อายุ 48 ปี

เบอรโ์ ทรศัพท์ 081-1974146 LINE ID 081-1974146

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ปริญญาโท การบรหิ ารการศึกษา

ชื่อ นายสรศกั ด์ิ ฉิมศรี ชื่อเลน่ สอ

วัน เดือน ปเี กิด 4 กมุ ภาพันธ์ พ ศ 2503 อาย 59 ปี

ที่อยู่ 888/43 หมู่ 7 ตาบล สมอแข อาเภอ เมอื ง จังหวัด พษิ ณโุ ลก 65000

เบอร์โทรศัพท์ 0899341312 LINE ID : sorasak312

วุฒิการศกึ ษาสูงสดุ ปริญญาเอก (PH.D.OD)CEBU DOCTOR'S University

ชอ่ื นายประเสรฐิ ศกั ดิ์ เหินไธสง
วนั เดือน ปี เกิด 25 กนั ยายน 2518 อายุ 44 ปี
ทอ่ี ยู่ 106 หมู่ 3 ตาบลดงครงั่ นอ้ ย อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอด็
โทร 088 3145948 line Id : psk4489
วฒุ ิ กศด. การบริหารและพฒั นาการศึกษา มหาวิทยาลยั มหาสารคาม


Click to View FlipBook Version