The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

004สรุปจดหมายหัวใจชายหนุ่ม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Preeyapohn D., 2019-12-25 08:56:22

004สรุปจดหมายหัวใจชายหนุ่ม

004สรุปจดหมายหัวใจชายหนุ่ม

สรปุ จดหมาย
หัวใจชายหน่มุ

ฉบบั ท่ี 1 (วนั ที่ 23 กันยายน 246-)

นายประพนั ธ์ ประยรู สริ ิ ได้สง่ จดหมายถึงนายประเสรฐิ สุวฒั น์
ซึ่งเป็นเพือ่ นรักกันเป็นฉบับแรก เนอ้ื ความในจดหมายกล่าวถึง
การเดินทางกลบั มายังประเทศไทยจากลอนดอนของนาย
ประพันธ์ นอกจากนัน้ ยงั บรรยายถึงความเสยี ใจท่ีกลบั
ประเทศไทยและการดูถูกบา้ นเกิดเมอื งนอนของตนเอง และได้
เล่าถงึ เหตกุ ารณท์ ี่เกดิ ขึ้นระหวา่ งการเดนิ ทางกลับภายในเรอื
โดยสาร คือ ได้พบปะกบั ผู้หญิงคนหนง่ึ ทตี่ นเองสนใจ แต่ตอ้ ง
ผิดหวังเนอ่ื งจากหลอ่ นมีหวานใจมารอรับท่ีท่าเรอื อย่แู ลว้

2

ฉบบั ท่ี 4 (วันที่ 1 ธนั วาคม 246-)

กล่าวถึง การกลบั มาถงึ ประเทศไทย และการเข้ารับราชการ
ซึ่งใช้เสน้ แตไ่ ม่สาเร็จผล นอกจากน้ีคุณพ่อของนายประพันธ์
ไดห้ าภรรยาไวใ้ ห้นายประพนั ธ์แลว้ หล่อนช่ือ กมิ เน้ย เปน็ ลูก
สาวของนายอากรเพง้ ซง่ึ พ่อของนายประพันธ์รับรองว่าเปน็
คนดสี มควรแกน่ ายประพันธ์ดว้ ยประการทั้งปวง แต่ด้วย
นายประพันธเ์ ปน็ นกั เรียนนอก จงึ ไมย่ อมรบั เร่อื งการ
คลมุ ถุงชน จึงได้ขอดตู วั แม่กมิ เนย้ ก่อน นอกจากนน้ั ใน
จดหมายได้เลา่ ถงึ การพบปะกบั ผหู้ ญงิ คนหน่งึ ที่ตนถูกใจที่
โรงพัฒนากรด้วย

3

ฉบบั ที่ 4 สานวนท่พี บ

เดินเขา้ ทา้ ยครัว ในทน่ี ห้ี มายถงึ ใชค้ วาม ร้จู กั คุน้ เคยกันเป็น
สว่ นตวั เปน็ เครือ่ งช่วยให้ได้งานทา
หมอบราบคาบแก้ว ยอมแพแ้ ต่โดยดี, ยอมทาตามโดยไม่ขัดขนื
คลุมถงุ ชน การแตง่ งานที่ผูใ้ หญเ่ ป็นผจู้ ดั การหาคู่ครองให้โดยที่
คูบ่ ่าวสาวไมเ่ คยรจู้ ัก หรอื รักใคร่กันมากอ่ น
ลงรอยเป็นถ้าประนม ยกมอื ขึน้ ประนมเพ่อื สวัสดบี อ่ ยมาก
จนมือแทบจะยกอยใู่ นท่าน้ัน

ฉบบั ที่ 5 (วันที่ 15 ธนั วาคม 246-)

“กล่าวถงึ การไดเ้ ข้ารบั ราชการของนายประพันธ์

นายประพนั ธ์ได้เขา้ รบั ราชการในกรมพานชิ ย์และสถิติ
พยากรณ์ และนายประพนั ธ์ไดพ้ บกับแม่กมิ เน้ย หนา้ ตาของ
หลอ่ นเหมือนนายซนุ ฮหู ยิน แต่กย็ ังไมเ่ ปน็ ท่ถี กู ใจของนาย
ประพันธ์ นอกจากนนั้ นายประพนั ธ์ได้เลา่ ถึงผู้หญงิ ท่ีเจอใน
โรงพฒั นากร หลอ่ นชอื่ นางสาวอไุ ร พรรณโสภณ เป็นลกู
สาวของพระพนิ ฐิ พฒั นากร

5

ฉบบั ท่ี 5 คาศพั ท์นา่ สนใจ

นางซุนฮูหยนิ
ตัวละครในเรอื่ งสามกก๊ ผ้ซู ่งึ เปน็ ภรรยาของเลา่ ป่ี

6

ฉบับท่ี 6 (วนั ท่ี 11 มกราคม 246-)

กล่าวถงึ การไดน้ ับพบแมอ่ ไุ ร การไปเทีย่ วในระหวา่ ง
งานฤดูหนาวทกุ วัน ทกุ คืน และได้บรรยายถงึ รูปร่าง
ลักษณะของแม่อไุ ร ว่าเปน็ คนสวยนา่ รัก และกลา่ ววา่
แม่อุไรงามท่สี ดุ ในกรงุ สยาม แม่อุไรมีลกั ษณะ
เหมอื นฝร่ังมากกวา่ คนไทย มกี ารศึกษาดี
โดยส่ิงทน่ี ายประพันธช์ อบมากทส่ี ุด คือ
การเต้นรา ซึ่งแม่อุไรกอ้ เต้นราเป็นอีกด้วย

7

ฉบบั ที่ 6 สานวนที่พบ

ทาตัวเปน็ หอยจุ๊บแจง
ชื่อหอยทะเลกาบเด่ียว เปลอื กผวิ ขรขุ ระรปู ร่างคอ่ นขา้ ง

ยาว ปลายแหลม สเี ทาอมดาหอยจบุ๊ แจงจะอา้ ฝาเปิดปากในน้า
นง่ิ แต่เมอ่ื มีสงิ่ ใดมากกระทบ กจ็ ะปดิ ฝาซอ่ นตวั ทนั ที ในทนี่ ี้
หมายถงึ ผ้หู ญิงทมี่ กั เก็บตวั อยู่แตใ่ นบา้ น ขีอ้ าย ไมร่ ู้จักเข้าสงั คม

8

ฉบับท่ี 9 (วนั ที่ 21 พฤษภาคม 246-)

กล่าวถงึ การแตง่ งานกับแม่อไุ รโดยรบี รัด เน่อื งจากสาเหตุ
การนดั พบเจอกันบ่อยคร้งั จนทาให้แมอ่ ไุ รตงั้ ครรภ์ขนึ้ มา
การสขู่ อนั้นคณุ พอ่ ได้ไปขอใหท้ ่านเจ้าคณุ มหาเล็กไปสูข่ อ
หลังจากแต่งงานทงั้ คูไ่ ด้ไปฮนั นีม่ นู ที่หวั หนิ ดว้ ยกัน

9

ฉบับที่ 9 สานวนทพี่ บ

ชงิ สกุ ก่อนหา่ ม
ทาสง่ิ ที่ยังไม่สมควรแกว่ ยั

หรือยงั ไมถ่ ึงเวลา
มกั หมายถงึ การลักลอบได้เสยี กันกอ่ นแต่งงาน

10

ฉบับท่ี 11 (วนั ท่ี 21 มถิ นุ ายน 246-)

ประพันธ์กลับกรงุ เทพได้ 3 อาทิตย์ มาอยูท่ บี่ ้านใหม่ บา้ นใหม่
ที่เขาคดิ วา่ ไมม่ ีความสขุ เลย ประพนั ธไ์ ด้เล่าใหพ้ ่อประเสรฐิ ฟัง
ถึงตอนทอ่ี ยู่เพชรบรุ วี า่ ไดท้ ะเลาะกบั แม่อไุ ร แลว้ เลยกลบั
กรุงเทพ มเี ร่อื งขดั ใจ มีปากเสยี งกนั ตลอดขากลับ เม่อื มาถงึ ที่
บา้ นใหม่ ก็ตอ้ งมเี รอ่ื งให้ทะเลาะกัน แม่อุไรไมอ่ ยากจัดบา้ น
ขนของ เพราะถือตนว่าเป็นลกู ผดู้ ี
และนอกจากน้ันกม็ เี หตุใหข้ ดั ใจกนั เร่อื ย ๆ
ไม่ว่าประพันธ์จะทาอะไร
แม่อุไรก็มองว่าผิดเสมอ

11

ฉบบั ท่ี 12 (วันท่ี 20 พฤศจิกายน 246-)

แมอ่ ุไรไดแ้ ทง้ ลูก และสิ้นรักประพนั ธแ์ ลว้ แต่ประพันธก์ ย็ ังทน
อยู่กบั แม่อไุ ร ยอมฝนื รบั ชะตากรรม แมอ่ ุไรชอบไปเท่ยี วและ
ชอบไปคนเดียว พอประพันธถ์ ามว่าไปไหน แม่อไุ รก็โกรธ
ฉนุ เฉยี ว นานเขา้ หา้ งร้านตา่ งๆก็สง่ ใบทวงเงนิ มาทีป่ ระพนั ธ์
ประพนั ธจ์ ึงต้องไปขอเงินพอ่ เพอ่ื ใชห้ นี้ ต่อมา หลวงเทพ ก็มา
หาประพันธเ์ พ่อื บอกวา่ แม่อุไรไปคา้ งบ้านพระยาตระเวนนคร
แล้ว และหลวงเทพก็รับธรุ ะเรื่องขอหยา่ ตอนนีป้ ระพันธจ์ งึ
กลบั มาโสดอกี คร้ัง

12

ฉบับที่ 12 สานวนท่พี บ

เมฆทกุ ก้อนมซี บั ในเปน็ เงนิ
แม้มีอปุ สรรคหรอื ปัญหามากมายแตก่ ็ยงั มี
ความหวงั ทจ่ี ะประสบความ สาเรจ็ หรือมีชัยชนะได้

อทุ ิศตวั เป็นพรหมจรรย์
ประพฤติตนเหมอื นนกั บวช
โดยเว้นจากการมเี พศสัมพนั ธ์

13

ฉบบั ท่ี 13 (วนั ที่ 22 ธันวาคม 246-)

ประพนั ธ์มีความสุขท่ไี ดก้ ลบั มาเปน็ โสดอกี คร้งั สว่ นแม่อไุ รก็
ไปอยู่กับพระยาตระเวน พระยาตระเวนมีนางบาเรออยถู่ งึ 7
นาง และท้งั หมดก็แผลงฤทธ์ิเวลาพระยาไม่อยู่ พระยาตระเวน
จงึ หาบ้านใหแ้ ม่อไุ รอยูอ่ กี หนึง่ หลัง ประพนั ธ์ไดย้ า้ ยตาแหนง่
การทางาน มาเปน็ ผชู้ ่วยเจา้ กรมโรงเรียนในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทางเสอื ปา่ ประพันธ์ เข้าประจากรมมา้ หลวง

14

ฉบับท่ี 15 (วันที่ 23 มกราคม 246-)

ประพันธ์คิดว่างานเฉลมิ ฉลองพระชนมพรรษาคงจะสนุกมาก
พระยาตระเวนก็สนกุ เหมือนกนั เพราะไปไหนมาไหนเป็นชาย
โสด เน่ืองจากพระยาตระเวนกบั แมอ่ ไุ รยังไมไ่ ดเ้ ป็นผวั เมยี กัน
ตามกฏหมาย ตอนน้พี ระยาตระเวนตดิ ผู้หญงิ ท่ีช่อื สรอ้ ย แต่
แม่อไุ รก็ยังไดแ้ ต่นง่ิ เฉยไม่สามารถทาอะไรได้

15

ฉบบั ท่ี 15 สานวนทีพ่ บ

ขนมปงั ครง่ึ ก้อนดกี ว่าไม่มีเลย
มีนิดหนอ่ ยดีกวา่ ไมม่ อี ะไรเลย

16

ฉบับที่ 17 (วนั ท่ี 3 มนี าคม 246-)

ประพนั ธไ์ ปอยูท่ คี่ า่ ยตอนนีไ้ ดเ้ ล่ือนยศเป็นนายหมใู่ หญข่ ้ึน พอ
กลบั บ้าน แมอ่ ไุ รก็มาหาประพันธ์ท่ีบา้ น หลอ่ นมาง้อประพนั ธ์
ใหช้ บุ เลยี้ งหลอ่ นอีกครง้ั เพราะหล่อนไม่มีทไ่ี ป บา้ นที่หล่อน
เคยอยู่ พระยาตระเวนก็ยกให้แมส่ รอ้ ย จะไปหาพอ่ ก็เคยพดู
อวดดกี บั พ่อไว้ แต่ประพนั ธเ์ หน็ วา่ ใหห้ ลอ่ นกลับไปง้อพอ่ จะ
ดีกว่า หลอ่ นจึงไปง้อพอ่ แลว้ กไ็ ปอยู่กับพ่อ

17

ฉบับที่ 17 สานวนทพ่ี บ

ขุดอู่
อู่ หมายถงึ เปลเด็ก คาว่า “ขุดอู่” มาจากสานวน

วา่ ปลกู เรอื นตามใจผู้อยผู่ กู อตู่ ามใจผูน้ อน
ซึง่ หมายความวา่ ทาตามความพอใจของผ้ทู ี่ได้รบั

ผล โดยตรง “ขุดอู่” ในทน่ี หี้ มายถึง
การเลอื กคคู่ รองดว้ ยตนเอง

18

ฉบบั ท่ี 18 (วนั ที่ 13 เมษายน 246-)

แม่อุไรได้แตง่ งานกบั หลวงพิเศษ ผลพานชิ พอ่ ค้าม่งั มี
ประพนั ธ์จึงคลายห่วง สว่ นประพันธก์ ็ไดร้ ักชอบพอกับ
นางสาวศรสี มาน ลกู สาวพระยาพสิ ฐิ เสวก

19

ฉบบั ที่ 18 สานวนทพี่ บ

เทวดาถอดรปู
มีรูปร่างหน้าตาดรี าวกบั เทวดา

20


Click to View FlipBook Version